SM a badanie CT

neurologiczne.pl & SM a badanie CTNarkolepsja .. badaniami laboratoryjnymi ( tzw. test wielokrotnej latencji snu ). Leczenie jest objawowe i trwa całe życie. Można stosować pochodne amfetaminy, selegilinę i modafinil. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Prusiński: Neurologia prakty ... Badanie zborności ruchów Badanie zborności ruchów to badanie ich koordynacji. Zaburzona zborność może być skutkiem uszkodzenia móżdżku, sznurów tylnych rdzenia kręgowego oraz układu przedsionkowego. Dlatego lekarz zaczyna badanie w zasadzie już od chwili ... Objawy korzeniowe .. badania objawu Laseguea. Nazywa się go też skrzyżowanym objawem Laseguea ponieważ przy badaniu zdrowej kończyny dolnej ból objawia się w kończynie chorej. Natomiast objaw Mackiewicza wskazuje na uszkodzenie nerwu udowego. Objaw te ...

Objawy oponowe .. badanych objawów należą: Sztywność karku - objaw ten polega na pojawieniu się oporu mięśni karku przy biernym pochylaniu głowy pacjenta ku przodowi. W rezultacie utrudnione jest przyciągnięcie brody do klatki piersiowej. Natomiast ... Badanie układu ruchu Badanie układu ruchu składa się z kilku części. Na początku badający dobrze przygląda się pacjentowi zwracając szczególną uwagę na postawę ciała, ustawienie kończyn, występowanie zaników mięśniowych czy też ruchów mimowolnych ( np ... Badanie nerwów czaszkowych Badanie nerwów czaszkowych wykonuje się w celu wykrycia w ich obrębie uszkodzeń, lokalizacji uszkodzenia oraz zakwalifikowania objawu do zespołu chorobowego. Człowiek posiada 12 nerwów czaszkowych: Nerw węchowy ( I ) Do badania ne ...

Badanie odruchów fizjologicznych .. Badanie przeprowadza się za pomocą młoteczka neurologicznego, którym dość silnie i energicznie uderza się w ścięgno badanego mięśnia ( rzadko w kość ). W rezultacie dochodzi do jego skurczu. Podczas badania ocenia się m.in. symetr ... Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. badanie bakteriologiczne, które polega na badaniu mikroskopowym próbki oraz jej hodowli na specjalnych podłożach. Testy serologiczne umożliwiają stwierdzić obecność antygenów bakterii, grzybów czy też przeciwciał przeciw wirusowyc ... Badania obrazowe mózgu Badania obrazowe mózgu są obecnie niezbędnym narzędziem diagnostycznym uwidoczniającym budowę mózgu. Umożliwiają szybkie rozpoznanie choroby. Badanie radiologiczne Badanie radiologiczne nie jest obecnie wykonywane rutynowo. Stosuj ...

Badania elektrofizjologiczne układu nerwowego Badanie elektrofizjologiczne są badaniami, które informują o funkcjonowaniu układu nerwowego. Są one raczej uzupełnieniem badania klinicznego. Elektroencefalografia Elektroencefalografia ( EEG ) jest badaniem czynności bioelektryc ... Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz badanie potencjałów wywołanych ( analiza potencjału elektrycznego wybranej struktury nerwowej w odpowiedzi na bodziec wzrokowy, słuchowy czy czuciowy ). Badaniem o największej wartości jest ... Jamistość rdzenia kręgowego .. badaniem diagnostycznym jest rezonans magnetyczny ( MRI ). Dodatkowo wykonuje się badanie rentgenowskie oraz tomografię komputerową ( CT ). Nieprawidłowości można się doszukać również w badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego ( PMR ), ...

Rdzeniowy zanik mięśni .. badaniem diagnostycznym w przypadku rdzeniowego zaniku mięśni jest analiza DNA. Stosuje się też badanie EMG ( elektromiografia ) i ENG ( elektroneurografia, czyli badanie przewodzenia w nerwach ), w których obserwuje się tzw. odne ... Stwardnienie zanikowe boczne .. badanie EMG ( elektromiografia mięśni ) oraz ENG ( elektroneurografia, czyli badanie przewodzenia we włóknach ruchowych i czuciowych ). Natomiast w celu różnicowania choroby z innymi jednostkami chorobowymi wykonuje się rezonans m ... Diagnostyka i leczenie miastenii .. badaniem w diagnostyce miastenii jest elektrostymulacyjna próba męczliwości, badanie elektromiograficzne pojedynczego włókna mięśniowego oraz reakcja na leki cholinergiczne ( inhibitory esterazy ACh ). Ponadto wykonuje się badanie ...

Zespół Lamberta - Eatona .. badaniem wykonywanym w diagnostyce LEMS jest elektrostymulacyjna próba męczliwości. Natomiast leczenie polega na podawaniu leku ułatwiającego uwalnianie ACh. W przypadku obecności nowotworu leczy się współistniejącą chorobę nowotw ... Dystrofia miotoniczna .. badania: aktywność CK ( kinaza kreatyny ) w surowicy krwi, badanie EMG ( elektromiografia ), biopsję mięśnia oraz analizę DNA. Leczenie dystrofii miotonicznej Objawy miotoniczne leczy się objawowo za pomocą chininy, fenytoiny oraz ... Dystrofia twarzowo - łopatkowo - ramieniowa .. badanie aktywności CK ( kinaza kreatyny ) w surowicy, EMG ( elektromiografia ) i biopsję mięśnia. Brak leczenia przyczynowego. Stosuje się wyłącznie leczenie objawowe, czyli zabiegi operacyjne, które mają się przyczynić do poprawy ...

Dystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. badania genetycznego. Brak jest skutecznej metody leczenia dystrofii mięśniowej Duchennea. Lekiem z wyboru są kortykosteroidy, czyli prednizon, enkorton lub deksametazon. Jednak podawać je można dopiero od 3 rż. Należy również sto ... Dystrofia obręczowo - kończynowa i wrodzona .. badaniem jest analiza DNA. Poza tym wykonuje się badanie aktywności CK ( kinaza kreatyny )w surowicy krwi, EMG ( elektromiografia ), biopsję mięśnia. Dystrofia wrodzona Dystrofia wrodzona może się ujawnić już w życiu płodowym i je ... Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. badanie genetyczne. Nieprawidłowości stwierdza się w badaniach neuroobrazowych, czyli tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym w postaci poszerzenia komór bocznych mózgu. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomogr ...

Choroba Wilsona .. badaniach laboratoryjnych stwierdza się: obniżony poziom miedzi i ceruloplazminy w surowicy krwi ( białko transportujące miedź w organizmie ), zwiększone wydalanie miedzi z moczem. W badaniu okulistycznym uwagę zwraca pierścień Ka ... Drżenie samoistne .. Badania neuroobrazowe tj. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny nie wykazują odchyleń od stanu prawidłowego. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje zmiany w móżdżku. W rozpoznawaniu ... Postępujące porażenie nadjądrowe .. Badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje zmniejszony metabolizm w tych strukturach mózgu. Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego jest wyłącznie objawow ...

Zanik wieloukładowy .. badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ), która ukazuje obniżony metabolizm w płatach czołowych i międzymózgowiu, test pochyleniowy oraz badanie EMG ( elektromiografia ). Leczenie zaniku wieloukładowego Leczenie ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. badaniach neuroobrazowych tj. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny obserwuje się zmiany w postaci asymetrii jąder podstawnych ( skupienia istoty szarej w półkulach mózgu ). Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea Leczeni ... Dystonie .. Badanie EMG ( elektromiografia ) wykonuje się w celu ustalenia mięśni aktywnie uczestniczących w skurczach mimowolnych. Leczenie dystonii W leczeniu dystonii uogólnionej stosuje się lewodopę, natomiast w przypadku dystonii ognisko ...

Choroba Parkinsona .. Badania obrazowe tj. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny wykluczają jedynie inne jednostki chorobowe. W badaniu PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje obniżenie metabolizmu w obrębie kory czołowej i w ... Mioklonie .. Badania neurobrazowe tj. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny pozwalają w zasadzie wykluczyć inne jednostki chorobowe. Leczenie mioklonii polega na stosowaniu kwasu walproinowego, klonazepamu, prymidonu, piracetamu. Dorot ... Złamania kości sklepienia czaszki .. badaniu rentgenowskim czaszki i tomografii komputerowej ( CT ). Leczenie w niepowikłanych złamaniach kości czaszki ( najczęściej przy złamaniach linijnych ) nie jest konieczne. W przypadku złamań z wgłobieniem i rozkawałkowaniem w ...

Wstrząśnienie mózgu .. badaniu neurologicznym, tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym nie stwierdza się nieprawidłowości. Leczenie wstrząśnienia mózgu Chory pozostaje przez kilka dni na obserwacji w szpitalu. Leczenie wstrząśnienia mózgu j ... Złamania podstawy czaszki .. badanie rentgenowskie oraz rezonans magnetyczny ( MR ). Leczenie złamania podstawy czaszki Leczenie złamania podstawy czaszki zależy głownie od lokalizacji złamania, rozległości i nasilenia objawów. Przy niewielkim wycieku płynu c ... Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. badania okulistyczne, audiologiczne, tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ) mózgu i rdzenia, testy psychologiczne. Leczenie nerwiakowłókniakowatości Nerwiakowłókniakowatość leczona jest objawowo. Duże zmiany sk ...

Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. badaniu neurologicznym, zdjęciach rentgenowskich kręgosłupa, neuroobrazowaniu tj. tomografii komputerowej ( CT ), szczególnie HRCT ( tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości ), rezonansie magnetycznym ( MR ) oraz badaniu e ... Otępienie czołowo - skroniowe .. badaniach neuroobrazowych: tomografii komputerowej ( CT ) i rezonansie magnetycznym ( MR ) oraz czynnościowych tj. pozytronowa tomografia komputerowa ( PET ) oraz emisyjna tomografia pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obn ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. badaniu neuroobrazowym ( tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ) oraz badaniu czynnościowym przy pomocy pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obni ...

Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. badaniach neuroobrazowych tj. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ), które ukazują zmiany neurodegeneracyjne w obrębie istoty białej mózgu. Ponadto stwierdza się chorobę naczyń mózgu. W badaniach psychologiczn ... Diagnostyka choroby Alzheimera .. badaniem neurologicznym i psychologicznym ( np. test rysowania zegara, MMSE ), dużą rolę odgrywają badania neuroobrazowe tj. tomografia komputerowa ( CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ), a przede wszystkim czynnościowa ocena tkanki ... Udar niedokrwienny mózgu .. badaniami diagnozującym są tomografia komputerowa ( późne zmiany w mózgu ) i rezonans magnetyczny, szczególnie wykonany techniką dyfuzyjną lub perfuzyjną ( wczesne zmiany ). Wykonywane są również badanie neurologiczne, badania krw ...

Krwotok podpajęczynówkowy .. badaniem wykonywanym przy podejrzeniu krwotoku podpajęczynówkowego jest tomografia komputerowa ( CT ), szczególnie w początkowym okresie oraz rezonans magnetyczny ( MR ) wykonywany przede wszystkim po około tygodniu od udaru. Isto ... Diagnostyka i leczenie śpiączki .. badania to: nakłucie lędźwiowe, oznaczanie poziomu glukozy, jonów ( sodu, wapnia ), mocznika, pH krwi tętniczej, ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla, badania toksykologiczne krwi i moczu, posiew z krwi i płynu mózgowo - ... Śmierć mózgu .. badania potwierdzające śmierć pnia mózgu. Spełnienie wszystkich kryteriów etapu pierwszego warunkuje przejście do następnego, które wykonywane jest dwa razy w odstępie 3 godzinnym. Śmierć mózgową rozpoznaje ordynator lub kierownik ...

Guzy nerwów czaszkowych .. badaniu rezonansem magnetycznym ( MR ) z podaniem gadoliny i tomografii komputerowej ( CT ), badaniu słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu oraz audiometrycznym. Leczenie nerwiaków polega na mikrochirurgicznym usunięciu gu ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. Badania wykonywane w celu rozpoznania to badanie płynu mózgowo - rdzeniowego pobranego przez nakłucie lędźwiowe, badanie okulistyczne, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny oraz w niektórych przypadkach w celu ostatecznego ... Guzy czaszki .. badaniach obrazowych tj. rentgenodiagnostyka, tomografia komputerowa ( CT ) oraz pomocniczo rezonansie magnetycznym ( MR ). Leczenie guzów czaszki Podstawą leczenia jest chirurgiczne usunięcie guza, szczególnie dającego objawy kli ...

Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. badaniach obrazowych, przede wszystkim na tomografii komputerowej ( CT ) i rezonansie magnetycznym ( MR ). Leczenie oponiaków Leczenie oponiaków polega na operacyjnym usunięciu guza i może prowadzić do całkowitego wyzdrowienia, sz ... Glejaki .. badania obrazowe tj. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym potwierdzeniem diagnozy jest badanie histopatologiczne. Leczenie polega przede wszystkim na neurochirurgicznym usunięciu guza, zastosowan ... Gwiaździaki .. badaniach obrazowych tj. rezonans magnetyczny ( obrazy T1 i T2 zależne ), tomografia komputerowa ( CT ) oraz biopsji mózgu. Leczenie gwiaździaków Leczenie objawowe gwiaździaków polega na obniżaniu ciśnienia śródczaszkowego za pomo ...

Skąpodrzewiaki .. badania obrazowe tj. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym badaniem potwierdzającym skąpodrzewiaka jest badanie histopatologiczne. Leczenie skąpodrzewiaków Leczenie skąpodrzewiaków zależy od stanu ... Obrzęk mózgu .. badania obrazowego tj. rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Obrzęk cytotoksyczny mózgu Obrzęk cytotoksyczny ( komórkowy ) jest wynikiem zmniejszenia ilości płynu zewnątrzkomórkowego w tkance mózgowej, który gromadzi si ... Leczenie wodogłowia .. badaniem diagnostycznym jest tomografia komputerowa ( CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ) głowy. Po wykluczeniu przeciwwskazań wykonywane jest nakłucie lędźwiowe. U wcześniaków i noworodków mało obciążającym badaniem jest ultrasono ...

Diagnostyka wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. badaniach laboratoryjnych w surowicy krwi obserwuje się wzrost liczby krwinek białych ze znaczną przewagą limfocytów oraz przeciwnie niż w bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych prawidłowe wartości CRP i prokalcytoniny. ... Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. badaniach laboratoryjnych występują zmiany w obrazie krwi w postaci zwiększonej liczby krwinek białych ( leukocytozy ) ze znaczną przewagą granulocytów obojętnochłonnych ( granulocytozą ), wzrost CRP i prokalcytoniny w surowicy kr ... Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. badaniach laboratoryjnych zwraca uwagę leukocytoza, niedokrwistość, zwykle prawidłowe CRP w surowicy krwi. W płynie mózgowo - rdzeniowym występuje widoczna przewaga limfocytów. Dodatkowo rutynowo wykonywany jest posiew i hodowla d ...

Napięciowy ból głowy .. badanie ogólne i neurologiczne, które nie wykazują żadnych nieprawidłowości. Leczenie bólu głowy typu napięciowego Leczenie polega na doraźnym stosowaniu głównie niesteroidowych leków przeciwzapalnych ( kwas acetylosalicylowy, ibu ... Klasterowy ból głowy .. badanie ogólne i neurologiczne chorego, które nie wykazuje nieprawidłowości. W czasie napadów bólu występować może osłabienie odruchu rogówkowego. Duże znaczenie w diagnostyce mają objawy towarzyszące napadom bólowym. Leczenie kla ... Neuralgia nerwu trójdzielnego .. badaniu neurologicznym, za wyjątkiem bolesności w punktach wyjścia gałęzi skórnych nerwu trójdzielnego. Pierwsza gałązka nerwu V ( nerw oczny ) wychodzi w okolicy łuku brwiowego, druga pod okiem ( nerw szczękowy ), trzecia na żuch ...

Migrena .. badania neurooborazowe ); - migrenowy zawał mózgu ( obecność objawów neurologicznych, w badaniach neuroobrazowych cechy udaru niedokrwiennego mózgu ); - drgawki aktywowane migreną. 6. Migrena prawdopodobna Dorota Kozera Literatura ... Diagnostyka i leczenie migreny .. badania ogólne oraz badanie neurologiczne. W większości przypadków w czasie napadu oraz pomiędzy nimi wyniki badań są prawidłowe. Leczenie migreny W doraźnym leczeniu migreny stosowane są tryptany będące agonistami receptorów dla ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego przez wykonanie punkcji lędźwiowej. W płynie mózgowo - rdzeniowym stwierdza się obecność grzybów w preparacie bezpośrednim pod mikroskopem, na podstawie testów na obecność antygenów grzyba i spe ...

Choroby wywołane przez priony .. badaniach laboratoryjnych stwierdzających obecność w płynie mózgowo - rdzenowym białka 14 - 3 - 3. Badanie EEG ( elektroencefalografia ) jest w większości przypadków charakterystyczne dla sCJD. Badania obrazowe tj. tomografia komp ... Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. badania serologiczne. W leczeniu wykorzystywany jest albendazol i dietylkarbamazyna. Wągrzyca Wągrzyca jest schorzeniem spowodowanym przez larwalną postać tasiemca uzbrojonego. Do zarażenia dochodzi przez spożycie pokarmów zaniecz ... Toksoplazmoza .. badania serologiczne wykrywające swoiste przeciwciała przeciwko pasożytowi ( IgG, IgM ). W PMR stwierdza się podwyższony poziom białka w stosunku do wartości prawidłowych. Za pomocą tomografii komputerowej ( CT ) i rezonansu magne ...

Guzy okolicy szyszynki .. badania obrazowe tj. tomografia komputerowa i przede wszystkim rezonans magnetyczny ( MR ). Badania markerów nowotworowych ( alfa - fetoproteiny i gonadotropiny kosmówkowej ) dostarcza informacji o złośliwości guza. Ostatecznym po ... Guzy przysadki .. badanie w rozpoznawaniu guzów przysadki jest rezonans magnetyczny ( MR ), mniejsze znaczenie ma tomografia komputerowa ( CT ). Fundamentalnym leczeniem guzów przysadki jest zabieg chirurgiczny, który polega na usunięciu guza przez ... Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. badania obrazowe, do których należy tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Inne badania to angiografia ( badanie radiologiczne z podaniem środka kontrastującego do naczyń krwionośnych ) i mielografia, czyli ba ...

Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. badania obrazowe tj. rezonans magnetyczny ( MR ), rzadziej tomografia komputerowa ( CT ). W wyjątkowych tylko przypadkach przeprowadzana jest pozytronowa tomografia komputerowa ( PET ) lub tomografia komputerowa pojedynczego foton ... Guzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego .. badania hormonalne, które mogą ujawnić zaburzenia w funkcjonowaniu nadnerczy i tarczycy. Potworniak Potworniak jest kolejnym guzem wrodzonym występującym u dzieci i niemowląt. Powstaje z wielopotencjalnych komórek zarodkowych, dla ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. badaniem umożliwiającym rozpoznanie zmiany w mózgu jest rezonans magnetyczny ( MR ). Natomiast tomografia komputerowa ( CT ) ukazuje zmiany w kościach czaszki. Wykazanie wtórnych zmian w obrębie OUN przy nieznanej zmianie pierwotn ...

Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego można stwierdzić obecność komórek nowotworowych, choć nie jest to objaw stały. W diagnostyce wykonuje się również tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Leczenie opiera się na radioterap ... Przerzuty nowotworowe do rdzenia kręgowego .. badania radiologiczne, rezonans magnetyczny. Leczenie nowotworów rdzenia kręgowego Leczenie skupia się szczególnie na działaniu przeciwbólowym i zapobieganiu zaburzeniom neurologicznym upośledzających funkcjonowanie chorego. Do le ... Otępienie .. badania neurologicznego chory przechodzi badania psychiatryczne, oceniające funkcje poznawcze, badania obrazowe i laboratoryjne ( zaburzenia metaboliczne ). ...

Neuropatia .. badania neurologicznego, wykluczenia innych przyczyn ( np. miastenii ), badań laboratoryjnych krwi i moczu, badania radiologicznego klatki piersiowej, a przede wszystkim badania elektrofizjologicznego ( badanie szybkości przewodze ... Encefalopatia wątrobowa .. badania laboratoryjne krwi ( transaminazy, bilirubina, amoniak ), EEG oraz badania obrazowe ( tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ) w zasadzie wykluczające inne przyczyny zaburzeń świadomości. Leczenie encefalopatii wątro ... Encefalopatia mocznicowa .. badania obrazowe ( tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ) wykluczają inne przyczyny zaburzeń świadomości. Leczenie encefalopatii mocznicowej polega na ograniczeniu białka w diecie, zmniejszenie podaży płynów, sodu, potasu ...

Encefalopatia nadciśnieniowa .. badania ciśnienia tętniczego krwi, badanie dna oka oraz badania obrazowe tj. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. W leczeniu encefalopatii nadciśnieniowej podstawą leczenia jest obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości ... Objawy źreniczne .. badania czynnego zamykania powiek przy otwartych biernie ( przytrzymywanych przez badającego ) powiekach górnych. Za powstanie objawu odpowiedzialne są mięsień prosty górny i skośny dolny oka unerwiane przez nerw trójdzielny ( V ) ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. badania w celu określenia dokładnej lokalizacji struktur padaczkorodnych. Do badań tych należą EEG, rezonans magnetyczny głowy, pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ), pozytronowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu ( SPECT ) ...

Krótkotrwałe zaniki świadomości .. badania EEG nic nie wykazały, podobnie jak rezonans magnetyczny.Nie miał żadnych urazów głowy, w dzieciństwie rozwijał się prawidłowo.Bardzo dziękuję za odpowiedz. Na podstawie tego krótkiego opisu, no i oczywiście elektronicznie ... Leczenie operacyjne dystonii .. badania genetyczne pod kątem dystonii. Sam zabieg trwa ok 4 - 5 godzin. Polega na implantacji jedno lub obustronnie elektrody do gałki bladej z wykorzystaniem metod stereotaktycznych . W trakcie takiej operacji pacjent jest wybudz ... Mioklonie związane z uszkodzeniem OUN .. badania,jak EEG i konsultację neurologiczną. W Pani przypadku ww objawy mogą być spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi, np. niskim poziomem Magnezu, częstym piciem kawy. Dlatego w pierwszym etapie warto zadbać o odpowiednie naw ...

Powikłania nakłucia lędźwiowego .. badaniu można przestać chodzić. Czy to prawda? Poważne powikłania po nakłuciu lędźwiowym zdarzą się bardzo rzadko. Głównym i najczęściej występującym powikłaniem może być popunkcyjny ból głowy. Dlatego warto po zabiegu parę godzin ... Stwardnienie rozsiane a leczenie interferonem .. badania. Interferon stosuje się ok 2 lat, jednak są doniesienia, że powinien być stosowany stale. ... Zwapnienia w płacie skroniowym i czołowym .. badaniu tym stwierdzono zwapnienia w płacie skroniowym i czołowym. Czy to coś groźnego? Zwapnienia nie są niczym niepokojącym. Często są to indywidualne odrębności, dominują u osób starszych ...

Powrót do pracy po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych .. badaniach laboratoryjnych płyny m - r i ogólnych nie ma cech zapalnych, to po wyjściu ze szpitala warto odpocząć jeszcze parę tygodni, a potem spróbować wracać do pracy. ... Nakłucie lędźwiowe a kąpiel w morzu .. badaniu mogę kąpać się w morzu? Teoretycznie nie ma żadnych przeciwwskazań do kąpieli w morzu. Jednakże wcześniej warto obejrzeć miejsce wkłucia i sprawdzić czy wszystko jest poprawnie zagojone. ... Biopsja mózgu .. badania obrazowe. ...

Badanie tomografii komputerowej głowy a obraz wewnątrz i zewnątrzczaszkowy .. badanie tomografii komputerowej głowy obrazuje także jeśli jest coś złego na zewnątrz czaszki, powierzchownie pod skórą? czy tylko to co znajduje się wewnątrz? drugie ewentualne pytanie jeśli tylko wewnątrz to jakie badanie mogło ... Brak reakcji przy uderzeniu (badaniu) ścięgna Achillesa Na co wskazuje brak reakcji na uderzenie w ścięgno Achillesa, chory ma stwierdzoną cukrzycę ( leczoną dietą ) oraz nadciśnienie ( zmiany w dnie oka ). W przypadku długotrwałej cukrzycy może dojść do polineuropatii cukrzycowej, co ... Wzmożone napięcie mięśniowe u niemowlaka .. badania jak usg przezciemiączkowe. ...

Torbiel oponowa Badanie MR wykonano w sekwencji FSE i frFS ( obrazy T1 i T2 - zależne ) oraz z saturacją tłuszczu, wpłaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Na poziomie L4/L5 widoczne jest niewielkie symetryczne uwypuklenie krążka międzykręgowe ... Torbiel podpajęczynówkowy głowy .. badanie obrazowe co roku, obserwując czy torbiel się nie powiększa. Natomiast kiedy jest duża torbiel to można ją leczyć neurochirurgicznie, więc wykonując operację i opróżniając płyn. ... Nieustanne bóle głowy .. badanie obrazowe głowy ,jak tomografia. ...

Stwardnienie zanikowe boczne a badanie płynu rdzeniowo-mózgowego .. badania EMG stwierdzono u mnie chorobę stwardnienie zanikowe boczne. Badania robiłam we Wrocławskiej Poliklinice Wojskowej. Czytałam ,że do pełnej diagnozy powinno się zrobić badanie płynu rdzeniowo - mózgowego, ale żaden z lekarz ... Nerwica, czy coś poważnego? .. badanie jonów i ekg - wszystko w normie. Do ścisków dołączyło pieczenie głowy z tyłu i ból w okolicy skroni. Zaczęły mnie tez pobolewać ręce, czasem nogi ( odczucie jakby bolały kości ). Neurolog, do którego się udałam stwierdził, ... Jak zdiagnozować padaczkę? .. badanie EEG, pozwala ono na wykrycie ogniska padaczkowego, jednak w niektórych przypadkach należy wykonać VIDEO - EEG 24 - godzinne. Po zdiagnozowaniu padaczki włącza się odpowiednie leczenie - leki przeciwpadaczkowe. Warto jednoc ...

Objawy oponowe ujemne .. badaniu neurologicznym brak objawów świadczących o zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych. Oczywiście w przypadku podejrzenia zapalenia opon należy zwrócić uwagę na gorączkę i ból głowy. ... Hipodensyjne ognisko w odnodze tylnej torebki wewnętrznej .. Badanie wykonano w trybie pilnym bez podania środka kontrastowego. W odnodze tylnej torebki wewnętrznej po stronie lewej widoczne jest hipodensyjne ognisko wielkości 0,9 cm o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej. Cechy n ... Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu Badanie MRI mózgowia w sekwencji SE i FSE w obrazach T1,T2 - zależnych oraz Flair w trzech płaszczyznach. W badaniu widoczny pojedynczy drobny o śr 6mm hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w is ...

Ognisko w centrum semiovale w sekwencji T2 .. badaniu MRI wynik tylko w sekwencji T2 jest zbyt niejednoznaczny do interpretacji. Przydałoby się ocena w T1 i z kontrastem. ... Zmiany wolnofalowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. badania EEG, które ostatnio mi zrobiono ( w czuwaniu ), napisano: RZ obecna. Na tym tle w okolicach czołowych widoczne są w grupach i krótkich seriach fale theta 5 - 6 Hz o ampl. do 100 uV narastające w HW( fale delta 2 - 3 Hz o a ... Ból w dolnej części pleców .. badanie obrazowe, jak zdjęcie RTG kręgosłupa, aby ocenić czy nie ma skrzywienia. Należy również ograniczyć siedzenie przed komputerem, pozycja siedząca jest najbardziej obciążająca dla kręgosłupa oraz spróbować odpowiedniej gimnas ...

Tiki nerwowe (mruganie oczami) .. badania, ale nic nie stwierdzili poważnego. Dali tylko jakieś tabletki i wróciłam do domu. Teraz ( 15 lat ) znowu pojawiło się mruganie oczami, ale nie za bardzo wiem dlaczego. Zaczęło się na wakacjach. Najgorsze jest to, że znajo ... Pieczenie całej twarzy .. badania pierwiastków bo tak zalecił lekarz rodzinny i ok, poszłam do dermatologa to powiedziała ze to od kremu, zmieniłam tak jak kazała i nic. Podejrzewając, że to neuralgia nerwu trójdzielnego poszłam do neurologa i powiedział z ... Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. badania trzeba zrobić aby przekonać się czy to SM czy Stward. Zanik Boczne. Czy samo mrowienie rąk ( przy stwierdzonych zmianach demielinizacyjnych w mózgu i odcinku szyjnym rdzenia kręgowego ) może świadczyć o stwardnieniu zaniko ...

Torbiel przegrody przezroczystej a padaczka .. badanie TK głowy wykazało torbiel przegrody przezroczystej. Poza tym mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrz czaszkowe w badaniu TK przedstawiają się prawidłowo. Badanie TK wykonano w opcji podstawowej i po podaniu dożylnego środ ... Napady padaczkowe po operacji oponiaka .. badanie rezonansu magnetycznego mózgu i ocenić czy oponiak został usunięty całkowicie i czy nie odrasta, badanie pokaże czy nie ma innych patologii w mózgu mogących wywoływać napady padaczkowe. Następnie warto również jeśli nie by ... Ogniska hipodensyjne w tylnej odnodze torebki wewnętrznej .. badanie TK głowy wykazuje w tylnej odnodze torebki wewnętrznej po stronie lewej ognisko hipodensyjne o wymiarach 0,5 x 0,7 cm o charakterze zmiany naczyniopochodnej. 3 miesiące temu straciłam przytomność, wykonano mi ponownie TK g ...

Torbiel koloidowa .. badanie MRI mózgu i w zależności od wielkości umówić się na konsultację z neurochirurgiem. Jeśli torbiel jest mała można wykonać kolejne badanie CT/MRI za 3 m - ce i zobaczyć czy się nie powiększa. ... Przewlekłe codzienne bóle głowy .. badaniu kału krew. Mam lat 51. Skoro zostały wykluczone somatyczne przyczyny bólów głowy, bardzo prawdopodobne jest, że ma Pani napięciowy ból głowy. Jest on dosyć oporny na leczenie farmakologiczne, osobiście zalecam akupunkturę, ... Obrzęk mózgu przy padaczce .. badanie tomograficzne głowy i było jak najbardziej w porządku. Zrobiłem 2 tygodnie temu ponowne badanie i w wyniku niepokoi mnie zapis: Układ komorowy symetryczny wąski oraz spłycenie rowków mózgowych może przemawiać za niewielkim ...

Porażenie mięśni wokół ust .. badanie obrazowe głowy np. CT i sprawdzić poziom jonów. ... Objawy wstrząśnienia mózgu .. badanie Rtg kręgosłupa szyjnego i CT głowy. Drganie powieki nie jest objawem urazu głowy. ... Zanik móżdżku i płatów czołowych .. badaniach, orzekli, że ma choroba to ataksja kończyn górnych i dolnych oraz zanik móżdżku i płatów czołowych. Badania, które miały miejsce to: EEG, EKG, RTG klp, RTG kręg oraz badanie KT mózgu. Czy ma choroba jest uleczalna i jeśl ...

Zwapnienie w sierpie mózgu .. badania niepokojące jest sformułowanie: masywne zwapnienie w sierpie mózgu. O czym może to świadczyć. Jeżeli to istotna patologia, jakie mogą być jej przyczyny i następstwa. Zwapnienia w sierpie mózgu mogą pojawiać się wraz z wiek ... Do jakiego specjalisty należy się zgłosić z bezsennością? .. badania snu są przeprowadzane w Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, można wykonać tam całodobową analizę snu i zapis EEG. ... Drgawki nad ranem .. badania diagnostyczne. Warto zrobić badanie EEG lub nawet 24hEEG, pod kątem napadów padaczkowych i ewentualnych poważniejszych zaburzeń snu. Dalej należałoby wykonać jakieś badanie obrazowe, jak CT mózgu. Takie objawy mogą również ...

Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. badania krwi i moczu. Niby wszystko OK. Zmiany reumatyczne wykluczone, przeciwciała przeciwjądrowe tez są w normie. Teraz miałam wykonany rezonans magnetyczny głowy. Oto opis: Badanie wykonano w sekwencjach SE,FSE w czasach T1,T2 ... Astrocytoma I (łagodny gwiaździak) nie usunięty w całości .. badania od 1995 do 2001 roku i żadnej wznowy nie było ale mam obawy że guz może odrosnąć. Łagodne glejaki jak G1 powinny być usuwane w całości, gdyż wtedy uważa się leczenie za zakończone. W przypadku nie całkowitego usunięcia guz ... Ciarki na skórze .. badania i czy te objawy coś mogą znaczyć? Prawdopodobnie występuje u Pani objaw Lhermitte*a. Jest on nieswoisty dla żadnej jednostki chorobowej. Występuje on np. w stwardnieniu rozsianym, guzach kanału kręgowego, awitaminozie B12, ...

Angiografia MR przy zaburzeniach neurologicznych .. badaniem angiograficznym. O ile rozumiem sens badania MR, o tyle zastanawiam się w jakim celu Pani doktor zleciła dodatkowo angiografię? Nie mam i nigdy nie miałam niedowładów, zaburzeń mowy, wzroku itp. Nic co mogłoby wskazywać n ... Hipoplazja tętnicy mózgu .. Badanie zostało zlecone ze względu na nasilone bóle głowy mające charakter bólu migrenowego ( bólowi towarzyszą często wymioty ). Chciałabym się dowiedzieć na czym polega wykryta u mnie hipolazja, czy jest zagrażająca, jakie może ... Przepuklina jądra miażdżystego .. badanie MR ) osłabienie nerwu skokowego ( czy odruchu skokowego ). Oczywiście wybieram się do lekarza z wynikami badań, ale wizyta kolejna w dość odległym terminie, więc bardzo proszę o ewentualne wskazówki jakiego rodzaju leczeni ...

Wysoki poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym po drenażu zewnętrznym .. badania wirusologiczne, aby włączyć terapię celowaną. Czasami zakażenia są wywoływane przez drobnoustroje, oporne na leczenie standardowymi antybiotykami. Ponadto w przypadku wodogłowia można rozważyć wentrikulostomię, czyli połąc ... Ognisko mogące odpowiadać malformacji naczyniowej lub małemu oponiakowi .. badanie. Czy może być to coś groźnego? Wzmocnienie po kontraście może sugerować zmianę naczyniową lub oponiaka. Należy wykonać badanie MRI głowy,celem dokładniejszej diagnostyki. ... Rezonans czy tomografia przy dyskopatii kręgosłupa w części lędźwiowej i szyjnej .. badanie powinnam wykonać: rezonans magnetyczny czy tomografię. Z kontrastem czy bez? Należy wykonać badanie MRI bez kontrastu. Kontrast zaleca się jeśli była już wykonywana operacja celem diagnozowania np. blizn. ...

Rytm wolnofalowy u dziecka z kłopotami szkolnymi .. badania EEG. Orzeczenie: Zapis o cechach niedojrzałości bioelektrycznej, z podwyższonym wskaźnikiem czynności wolnej w odprowadzeniach przednich mózgu. Badanie dotyczy dziecka w wieku 11 lat. Dziecko ma kłopoty szkolne - pisze bar ... Bóle głowy a zapalenie zatok u nastolatka .. badanie diagnostyczne to tomografia komputerowa zatok, a nie RTG. ... Jak jednoznacznie zdiagnozować chorobę Parkinsona? .. badania które tę chorobę potwierdzą lub wykluczą i gdzie wykonuje się takie badania? Nie ma jednoznacznych testów na rozpoznanie choroby Parkinsona. Objawy mogą być spowodowane ogniskiem udarowym, jeśli było zlokalizowane np. w ci ...

Parestezje i bóle głowy .. badania krwi i moczu, badania wzroku, tomografia komputerowa głowy, EEG, wszystkie one wyszły poprawnie z wyjątkiem EEG w którym odnotowano zmiany w okolicach przednioskroniowych oraz oraz uogólnione wyładowania napadowe. Ponadto ... Płyn lub ślina po usunięciu guza móżdżkowo-rdzeniowego .. badanie głowy - rezonans i bez zmian a mimo to co jakiś czas mam nadmiar płynu bądź śliny w jamie ustnej i wylatuje ona przez usta na zewnątrz. Ffekt to mokry rękaw i poduszka. Przebudzę się i nadmiar tego płynu połykam najczęście ... Padaczka toniczno-kloniczna spowodowana owinięciem pępowiny? .. badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego zmieniła diagnozę na niedotlenienie mózgu spowodowane owinięciem się pępowiny w łonie matki. Czy to może być prawda czy też fałsz? Czy od owinięcia się pępowiny może pojawić się padaczka? Istnie ...

Drżenia wewnątrz ciała i zawroty głowy .. badanie EEG jest dobre. Wydaje mi się, że drżenia wynikają z podrażnienia nerwów błędnych, które rozchodzi się w naczyniach krwionośnych. Proszę o pomoc ( zdiagnozowanie, badania, leczenie ), bo żyję w strasznych mękach. Opisane o ... Polineuropatia polekowa i skuteczne jej leczenie .. badanie EMG - elektromiografię. Badanie ocenia przewodzenie w nerwach obwodowych, diagnozę stawia się również w oparciu o badanie neurologiczne. W przypadku podejrzenia etiologii lekowej, należy na początku odstawić owe leki. W da ... Omdlenia przy padaczce na tle nerwowym .. badania tj. rezonans ,tomografia EEG ale nic nie wykazały, żadnych zmian, wszystkie wyniki były dobre. Leczy się już okuło 4 lat, najpierw prywatnie na trochę to pomogło. Niedawno zmieniła lekarza, który pozmieniał leki trochę cza ...

Dystonia szyjna .. badanie EMG ( dostaję toksynę pod kontrolą EMG ), wykazuje ono nadmierną aktywność niektórych mięśni, objawy tez niby pasują do dystonii. Jest to nadmierne napięcie mięśniowe, niekontrolowane skurcze w szyi i twarzy. Odchyla mi gł ... Brak odruchów w badaniu neurologicznym .. badaniu pani doktor neurolog powiedziała, że nie może wywołać u mnie tzw. odruchów ( badanie tylko kolan i w okolicach pięt ). Od pewnego czasu cierpię na rwę kulszową objawiającą się drętwieniem prawego uda po stronie zewnętrznej ... Nudności i utrata przytomności u dziecka .. badanie płynu mózgowo - rdzeniowego pod kątem obecności wirusów nie rzuciłoby jakiegoś światła na to, co dzieje się z dzieckiem? Czy czekanie z takimi badaniami nie jest ryzykowne? W przypadku przedłużania się dolegliwości należy ...

Nie do końca usunięty guz móżdżku .. badania kontrolne i nie wykazały wznowy. Niedawno byłem u okulisty i stwierdził u mnie że mam dno oka blado różowe i kazał zgłosić się do neurologa. Czy mogę mieć jakieś obawy że nastąpiła wznowa? Mam też wstawioną zastawkę przeds ... Sposoby leczenia krwiaka po stłuczeniu mózgu .. badania TK z innym lekarzem powiedziano mi, że badania te są dla potrzeb szpitala. Pacjent zawsze ma prawo do wglądu w historię choroby, może ją skserować na swój koszt, ma prawo do swoich badań, ma prawo do konsultacji z innym sp ... Silne bóle głowy, uciskowe wręcz drętwiejące .. badanie EEG: czynność podstawowa składa się z obfitej, nieregularnej czynności alfa 10 - 11 Hz i amplitudzie do 30uV, głównie z tylnych części mózgu. HV bez wpływu na zapis RZ wyrażona FS bez istotnego wpływu na zapis Co z niego w ...

Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. badaniu MRI ( angio ) w obrębie istoty białej podkorowo w okolicachskroniowo - ciemieniowych stwierdzono obecność drobnych ognisk o średnicy do 0,7cm hiperintensywnych obrazach T2 zależnych sekwencji FLAIR odpowiadających zmianom ... Ataki skurczów mięśni po udarze mózgu .. badanie EEG, gdy diagnoza się potwierdzi włączyć leczenie przeciwpadaczkowe. ... Leczenie krwiaka w płacie czołowym .. badaniu CT mózg jest przemieszczony i uciśnięty. Z Pani opisu wynika, że leczenie zachowawcze jest właściwe. ...

Diagnostyka choroby Alzheimera .. badaniu patomofrologicznym. Na podstawie badania tomografii można jedynie wykluczyć inne przyczyny zaburzeń świadomości i otępiennych. Zaburzenia otępienne, w tym podejrzenie choroby Alzheimera wysuwa się na podstawie objawów klin ... Uleczalność objawów neurologicznych przy uszkodzeniu nerwów V i VII .. Badania KT MR EEG EMG nie wykazały większych zmian ( tak jest na wypisie ). Od lekarza neurologa wiem, że mam uszkodzone nerwy V i VII ( nerw błędny chyba jeszcze ) oraz jakieś objawy miasteniczne. Obecnie biorę leki oraz chodzę n ... Badania diagnozujące ból głowy po uderzeniu .. badania krwi, ekg serca itp. Wszystko bez zarzutu. Od tego czasu miewam sile bóle głowy ( w okolicy czoła, do nasady nosa ), osłabienia z pojawiającymi się zawrotami głowy. Po 3 tygodniach po raz kolejny wykonałem tomografie, któr ...

Hypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. badania brzmi: Badanie TK głowy jednofazowe. W wywiadzie stwierdzono stan po stłuczeniu mózgu w 2008r. Hypdensyjne obszary malacji, najpewniej pourazowe w obydwu płatach czołowych. Pozostałe obszary bez zmian ogniskowych. Układ ko ... Blokada nóg przy chodzeniu po schodach u osoby z padaczką .. badania? Co może być przyczyną? Czy próbowano zdiagnozować przyczynę padaczki, czy jest to tzw. padaczka idiopatyczna? Należy wykonać kilka badań, MRI mózgu, MRI rdzenia kręgowego trudno powiedzieć w jakim odcinku to zależy od dod ... Nadmierna senność .. badania laboratoryjne, jak cukier elektrolity i morfologia. Jeśli nie będzie odchyleń to dalej badanie EEG. ...

Mała torbiel okołoprzysadkowa Badanie wykonano w sekwencjach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych, bez podawania środka kontrastowego dożylnie. Do tyłu od lejka sitowego widoczna jest przestrzeń o płynowej intensywności sygn ... Zwyrodnienie kręgosłupa a praca fizyczna .. badanie diagnostyczne MR kręgosłupa lędźwiowego wykonane w sekwencjach SE,FR FSE, obrazy T1, T2 zależne, przekroje poprzeczne, strzałkowe. W wyniku badania znajduję: W badaniu MR krążek międzykręgowy L5 - S1 o obniżonej wysokości ... Zaburzenia rozwoju u dzieci .. badanie na obecność pasożytów i lamblii, wyszedł negatywnie. Czy można zrobić jakieś badania neurologiczne aby stwierdzić przyczynę takich zachowań? Czy w tej sytuacji warto skorzystać z porady neurologa aby wykluczyć jakieś wady ...

Ciągły, tępy ból głowy od miesięcy .. badanie obrazowe mózgu. ... Przewlekłe bóle głowy .. badaniach neurologicznych też właściwie nic nie wychodzi. Siostra choruje na SM dlatego patrzyli pod tym kontem ale nic nie wykazuje że to jest to. Neurolodzy twierdzą że może to trochę jest spowodowane zazdrością o siostrę ale ta ... Padaczka u nastolatka .. badaniu EEG stwierdzili że nie ma zmian w zapisie. Czy jest możliwe aby jednak była to padaczka? Każdy z lekarzy każdy ma coś innego do powiedzenia. Może powinnam zmienić szpital i szukać pomocy dla syna gdzieś indziej? W takim pr ...

Dyskopatia lędźwiowa a ataki drgawkowe z utratą mowy .. badania mam poprosić lekarza aby mi wykonano? lekarze twierdza iż te ataki są powodowane dyskopatią lędźwiową Wymienione objawy nie są charakterystyczne dla dyskopatii lędźwiowej. Warto wykonać badanie MRI odcinka szyjnego kręgosł ... Zapalenie mięśnia twarzy .. badanie obrazowe CT. ... Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. badania diagnostycznego mojej żony. Oto on: Tomografia rezonansu magnetycznego głowy wykonana ze wzmocnieniem kontrastowym wykazuje w istocie białej obu półkul mózgu obecność kilku ognisk o średnicy do 5mm, hiperintensywnych w obr ...

Rozpoznanie migreny .. badania nie potwierdziły tego. Czy jest możliwe to abym miała te bóle na tle nerwowym, czy może powinnam zbadać się pod kątem raka? Czy jest możliwe zachorowanie na ta chorobę genetycznie? Migrenę rozpoznaje się na podstawie objaw ... Lęk, uczucie omdlenia a torbiel szyszynki .. badaniu wykonałem kolejne MRI głowy które nie wykazało powiększenia się torbieli. Aktualnie minęło prawie 4 lata po ostatnim MRI. Zauważyłem ze jestem strasznie nerwowy, czasem boję się podejść do okienka w Banku, unikam nowych zn ... Duża torbiel szyszynki .. badania MRI muszę wykonywać co 2 lata do końca mojego życia? Oprócz wielkości torbieli ważne jest czy powoduje ona zaburzenia krążenia płynu mózgowo - rdzeniowego lub efekt masy. Jeśli takie objawy nie występują to nie ma powodów ...

Krwiak i stłuczenie mózgu .. badanie CT aby zobaczyć czy nie się nie dzieje wewnątrzczaszkowo. Najważniejsze jest to co się robi w ciągu pierwszej doby. Teraz leczenie jest już głownie zachowawcze, o ile nie ma nowych ognisk krwotocznych w głowie. ... Padaczka skroniowa .. badania był atak z utratą przytomności, sztywnieniem, drgawkami, piana z ust, bezdechem i oddaniem moczu. Nie jestem pewna czy diagnoza jest trafna. Odczuwam tylko zmęczenie. W rozpoznaniu padaczki skroniowej świadczyć może wynik ... Zawroty głowy spowodowane schorzeniem kręgosłupa .. badanie MRI kręgosłupa szyjnego. ...

Kłopoty z pamięcią i kojarzeniem .. badanie CT, czy nie ma innych zmian w mózgu. Trzeba też wykonać podstawowe badania laboratoryjne: morfologia, jony. ... Zawroty głowy i migrena przy zespole kolagenoz z przewodzącym toczniem układowym .. badanie EEG: Czynność podstawową stanowi rytm o częstotliwości alfa 8 - 9 Hz. R.Z. obecna. FS i H nasilają zmiany. W zapisie zarejestrowano fale wolne theta i wysokonapięciowe alfa oraz poj. zespoły fala ostra - fala wolna theta o ... Diagnostyka napadów rzekomopadaczkowych .. badanie EEG również prawidłowe. Badanie EEG było robione w czuwaniu. Cierpię też na migreny i mam niedobory magnezu. Leczę również dystonię toksyną botulinową i lekami rozluźniającymi mięśnie. Czy związku z tym to mogą być napady ...

Wypukliny zwężające otwór międzykręgowy .. badania ( MR kręgosłupa lędzwiowego ). Chciałam bym więcej wiedzieć zanim dostane się do specjalisty. W trzonie kręgu L2 drobne 5 mm ognisko hyperintensywne w obrazach T1 - i T2 - zależnych do różnicowania pomiędzy drobnym naczyni ... Uczucie przechodzenia prądu przez głowę .. badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa, żeby zobaczyć czy nic się nie dzieje po operacji. Potem zleciłbym jeszcze badanie MRI głowy. ... Bolesne skurcze ręki .. badania, w marcu ubiegłego roku lekarz znalazł wypuklinę w kręgosłupie szyjnym uciskająca rdzeń kręgowy, niestety po operacji skurcze są dalej. Obejmują one część od nadgarstka i kończą się przed łokciem. Proszę o poradę gdzie szu ...

Wykrzepiony tętniak .. badania za pół roku i zgłoszenie się do niego. Córkę ma zaledwie 11 lat. Czy powinna ćwiczyć na kulturze fizycznej? Jak zostawić dziecko teraz w domu same czy w ogóle w szkole? Z opisu wynika, że nie ma pewnej diagnozy tętniak, je ... Wstrząsy oraz notoryczne bóle i szumy w głowie .. badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa. Oto opis: Badanie wykonano w sekwencjach SE/ TSE w obrazach T1,T2 - zależnych w płaszczyżnie strzałkowej i poprzecznej. Stan po discoidectomii C4 - 7, widoczny blok kostny pomiędzy trzonami ... Rezonans magnetyczny przy zastawce Pudenza komorowo-przedsionkowej .. badania bym musiał mieć wykonane? Nie ma czegoś takiego jak ważność zdjęcia, TK wykonuje się adekwatnie do objawów, zatem teraz trzeba wykonać dodatkowe zdjęcie. Jeśli ma Pan objawy to prawdopodobnie może narastać wodogłowie. Tera ...

Torbiel pajęczynówki wzdłuż przebiegu szczeliny Sylwiusza .. badania MRI głowy. ... Ból części lędźwiowej kręgosłupa .. badanie MRI odcinka lędźwiowego i wtedy można powiedzieć co jest przyczyną Pana dolegliwości. ... Wodogłowie i objawy nadciśnienia wewnątrz czaszkowego .. badania wykonać bo ja niestety ale nie wiem. Jakie badania bym musiał wykonać? Objawy sugerują narastanie wodogłowia. Należy wykonać badanie CT ocenić układ komorowy i lokalizację drenu zrobić badanie USG j. brzusznej ocenić konie ...

Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. badania MR. Mam bóle głowy i lekarz zlecił mi to badanie. Opis jest taki: Badanie przeprowadzono na aparacie GE Signa 1,5T. Wykonano sekwencje FSE, FRFSE, FSPGR, SE uzyskując obraz T1 i T2 zależne oraz FLAIR w płaszczyznach poprze ... Bóle głowy w okolicy lewej skroni .. badaniu CT. ... Ból kręgosłupa odcinka szyjnego .. badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa. W Pani wielu trudno podejrzewać nasilone zmiany zwyrodnieniowe, ale dobrze jest zobaczyć czy nic złego się nie dzieje. ...

Drętwienie lewej reki oraz lewej części twarzy .. badanie krwi - tylko mam mało magnezu. Co to może być? Mam 31 lat. Takie objawy mogą występować a napadach migreny lub napadach padaczkowych. Należy zrobić badanie obrazowe głowy CT lub MRI, badanie EEG i wizyta u neurologa. Obecn ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. Badanie TK mózgowia - podkorowo, w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej w warstwach górnokomorowych uwidoczniono obszar hypodensyjny ( 5mm ), nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu. Zmiana ta może odpowiadać bliźnie po przebytym ... Zaburzenia ruchowe i oddawania moczu .. badania. Dostałam lek po którym się źle czułam. Każdy lekarz daje swoje leki, a ja się gubię które brać, a które nie. Mam 34 lata, cztery miesiące na zwolnieniu i dalej mnie ono czeka. Jakie badania powinnam zrobić,gdzie się udać! ...

Bóle w klatce piersiowej .. badania - twierdz, że są zbędne. Ile kosztuje prywatnie badanie ( o ile takie są ) i jakie to badanie? Prawdopodobnie są to napięciowe bóle kręgosłupa, związane z dużym stresem i lękiem. Leki p/bólowe są mało pomocne. Trzeba rozlu ... Zmiana o cechach malacji w mózgu .. badania MRI głowy gdyż moim zdaniem potrzebna jest bardziej dokładna diagnostyka. ... Drgania powieki oka .. badania kontrolne u lekarza rodzinnego, potem ewentualna wizyta u neurologa. ...

Drżenia i furczenia mięśni międzyżebrowych podczas wdechu i wydechu przy neuralgii międzyżebrowej .. Badania krwi - wszystko w normie, amylaza w normie, enzymy sercowe i inne wskaźniki - norma, płuca czyste ( RTG ), TK - wszystko w normie ( lekkie skrzywienie kręgosłupa i niewielka osteofitoza ), USG jamy brzusznej - wszystko sup ... Semiovale a zwapnienie w mózgu .. badanie MRI głowy jeśli nie było wykonane. ... Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. badaniu MRI, w SM ogniska się wzmacniają. Jednak skoro neurolodzy stwierdzili , że nie ma podejrzenia SM może warto im zaufać. Ogniska mogą być pochodzenia naczyniowego, choć występują w późniejszym wieku niż Pan. ...

Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenia wysokości krążka międzykręgowego .. Badanie MR w sekwencji Se, FSE, obrazy T1 - , T2 - zależne, w płaszczyznach strzałkowej i poprzecznej wykazało: - zniesienie lordozy szyjnej; - krążki międzykręgowe bez cech dehydratacji i przemieszczeń w odcinku C kręgosłupa; - z ... Czy jedynym ratunkiem dla mojego kręgosłupa jest operacja DIAM? .. badaniu całego ciała obserwuje się wzmożone gromadzenie znacznika w obrębie kręgosłupa, stawów obwodowych o typie zwyrodnieniowym. Od 3lat doszły mi bóle w kręgosłupie szyjnym, promieniuje przez bark do prawej ręki, drętwienie pal ... Prąd przeszywający prawą półkulę głowy .. badania laboratoryjne. Potem jeśli dalej będzie problem ro najlepiej udać się do neurologa. ...

Licznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. badaniu MRI, plaki wzmacniają się po kontraście w sekwencji T1. Zatem wynik nie potwierdza SM. Oczywiście rozpoznanie zależy od objawów klinicznych oraz badania płynu mózgowo - rdzenioego. ... Impulsywny ból ręki .. badania. Możliwe, że są to objawy dyskopatii szyjnej, proponuję wykonać badanie MRI odcinka szyjnego. ... Operacja przy przepuklinie kręgosłupa uciskającej worek oponowy .. badania tomografu kwalifikuje się do operacji? Bóle trwają 7 tyg. Bardzo boli przy wypróżnianiu i jest mrowienie w nodze oraz bardzo rwący ból w biodrze aż do kostki. Zastrzyki nie pomogły, jestem na lekach przeciwbólowych. Taki o ...

Skurcze ręki mimo operacji wypukliny w kręgosłupie szyjnym .. badania, lekarz znalazł wypuklinę w kręgosłupie szyjnym uciskająca rdzeń kręgowy, niestety po operacji skurcze są dalej. Obejmują one część od nadgarstka i kończą się przed łokciem. Gdzie szukać przyczyn? Takie objawy mogą występo ... Zanik kory mózgowej a silne bóle głowy .. badanie obrazowe mózgu ( CT/MRI ) i skontrolować jaka jest przyczyna owych dolegliwości i czy ma to związek z wcześniej stwierdzonym zanikiem mózgu. ... Drętwienie ręki i zanik czucia .. badanie EMG. ...

Ogniska w płacie czołowym i skroniowym Badanie MR mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, w obrazach T1 i T2 zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Podkorowo w lewym płacie czołowym, pokorowo i w warstwach głębokich lewego płata skroni ... Nerwobóle i drętwienie nogi .. badanie obrazowe jak MRI. Może być tak że uszkodzony jest nerw kulszowy w sowim przebiegu i daje dolegliwości. Jeśli chodzi o blokady to zwykle nie podaje się ich w pośladek. ... Asymetria układu komorowego .. badanie MR i w wyniku napisano: asymetria układu komorowego - róg skroniowy prawej komory bocznej poszerzony. poza tym obraz ukladu komorowego i przestrzeni plynowych okołomózgowych prawidłowy Wyczytałam, że takie asymetrie dotycz ...

Guzki Schmorla na dolnych krawędziach trzonów kręgów .. badan rtg kręgosłupa. Ten wynik wskazuje chorobę kręgosłupa, nie jest to opis bardzo poważnych zmian, jednak może dawać dolegliwości bólowe. Występuje kilkuodcinkowe skrzywienie kręgosłupa, co predysponuje do progresji zmian zwyro ... Sztywnienie mięśni .. badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity oraz badanie nerek, i skonsultować się z internistą potem jeśli nic to nie da z neurologiem. ... Diagnoza wodogłowia aktywnego .. badania mogę stwierdzić to czy wodogłowie jest nadal aktywne? I czy mocne utraty pamięci i ból drenu do zastawki to mogą być objawy aktywnego wodogłowia? Zaburzenia pamięci zwłaszcza jeśli się nasilają mogą świadczyć o aktywnym wo ...

Postępująca padaczka miokloniczna lekooporna .. badania zrobione, żadnych guzów, urazów. Czy są dostępne jakieś lekarstwa poza Polską które mogą powstrzymać ten rodzaj choroby? Wszystkie lekarstwa dostępne w Polsce nie pomagają. Czy jest gdzieś klinika która mogła by mi pomóc? ... Jamy malacyjne po wstrząśnieniu mózgu .. badanie rezonansem magnetycznym wykazało jamy malacyjne. Chciałabym się dowiedzieć co to jest i czy to jest grzane w późniejszym rozwoju dziecka. Syn ma 10 lat. Jamy malacyjne mogły powstać w miejscu ognisk stłuczenia. Rokowania s ... Krwotok podpajęczynówkowy .. badanie angio CT lub angiografię. ...

Zwapnienie tętnicy kręgowej .. badaniu KT głowy? Badanie to było wykonane z powodu bólów głowy. W przypadku zwapnienia w tętnicy w badaniu CT trzeba wykonać badanie angio CT aby wykluczyć tętniaka t. kręgowej. ... Torbiel okołokorzeniowa Tarlova .. badanie MR i w opisie podano Th4 ognisko wysokiego sygnały 5mm, Th11 - 12 z obecnością obszaru o sygnale płynowym wielkości 1x2 cm. Po 9 miesiącach ponownie przeprowadzono mi badanie i w wyniku wpisano ognisko 6mm Th11 - 12 dobrze ... Bóle nadal po operacji kręgosłupa .. badanie MRI i zobaczyć czy dalej jest uciśnięty korzeń oraz czy jest odbarczony kanał kręgowy. Przyczyny tych dolegliwości nie zawsze są związane z dyskopatią , czasem zmiany zwyrodnieniowe są przyczyną bólu i nie da się tego zope ...

Ognisko podwyższonego sygnału i glioza .. badanie MR głowy porównywalne wykazało obraz struktur mózgowia taki jak w badaniu poprzednim. Obserwowane ognisko gliozy w podkorowej istocie białej płata prawej półkuli mózgu nie zmieniło się. Co to jest glioza? Czy to coś poważn ... Cierpniecie twarzy w okolicy oczu .. Badania wyszły prawidłowo. Mój neurolog zapisał mi magnez, biorę trzecie opakowanie i mi nie pomaga. Co mi dolega? Badania obrazowe wykluczyły zaburzenia organiczne. Zatem problem może być związany z zaburzeniami elektrolitycznymi ... Torbiel koloidowa komory mózgu .. badanie MR głowy, niestety okazało się, że średnica torbieli zwiększyła się dwukrotnie i dopiero wtedy usłyszałam, że grozi mi wodogłowie. Od tego czasu kontrolne badania nie wykazują wzrostu torbieli, oprócz silnych bólów głowy, ...

Zaniewidzenie połowicze i niepoznawanie miejsca po wybudzeniu .. badania pod kątem trombofilii ( zespołu antyfosfolipodowego ). Do jakiego specjalisty powinnam mieć skierowanie na takie badanie? Trombofilią zajmuje się hematolog lub internista a zespół antyfosfolipidowy to głównie reumatolog. ... Drętwienie rąk po wstrząsie .. badania. ... Drgawki i bóle w okolicy serca .. badania laboratoryjne, szczególnie jony. ...

Zbaczanie języka a pęknięcie kręgosłupa .. badania obrazowe mózgowia jak MRI lub CT. ... Cechy choroby zwyrodnieniowej w odcinku szyjnym kręgosłupa .. badaniu zakresie bez cech stenozy. Rdzeń kręgowy w badanym zakresie bez cech myelopatii. W opisie badania MRI są cechy choroby zwyrodnieniowej w odcinku szyjnym kręgosłupa, które mogą dawać przewlekłe bóle głowy. Warto rozpocząć r ... Drętwienie tyłu głowy .. badania CT głowy oraz EEG. Czasem tak może objawiać się migrena. ...

Opadająca powieka oka .. badania CT mózgu i/lub badanie Rtg kl. piersiowej. ... Szumy uszne i drętwienie kończyn .. badania laryngologicznego, że to jest choroba Meniera ( piszę fonetycznie ). Od dwóch tygodni mam zdrętwiały jakby bez czucia duży palec u prawej nogi. W pracy narażona jestem na duży stres. Obawiam się jakiejś poważniejszej choro ... Dyskopatia wielopoziomowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. Badanie TK kręgosłupa lędźwiowego celowane na obszar L4 - S1 w warstwach 2,5 mm. Widoczna jest wydzielona szczątkowa tarcza na poziomie S1/S2. Na poziomie L4/L5 centralno - dwuboczna wypuklina na 2mm dokanałowo bez cech zwężenia, ...

Wyrośla dziobiaste trzonów kręgów .. badania na bóle nóg, bolą od kolan do kostek, bardzo bolą jak stoję i chodzę? Wyrośla kostne świadczą o procesie zwyrodnieniowym w kręgosłupie, nie da się tego leczyć przyczynowo, jedynie objawowo, lekami p/bólowymi. Mogą pojawić ... Dezorientacja po przebudzeniu .. badanie Dopplerowskie tętnic szyjnych oraz skonsultować się z kardiologiem. ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa nasilone w odcinku piersiowym Badanie uwidoczniło obniżenie wysokości krążka międzykręgowego L5 - S1 z tendencją do wysuwania się pierścienia włóknistego ku tyłowi. Naczyniak trzonu L5 - 5mm. Pozostałe krążki międzykręgowe badanego odcinka o zachowanej wysokoś ...

Zanik kory mózgowej .. badanie zostało źle zinterpretowane. Ważne jakie badania obrazowe zostały wykonane. Jeśli są wątpliwości to dobrze jest zrobić rezonans magnetyczny. ... Torbiele w odcinku szyjnym kręgosłupa .. badanie kręgosłupa wykazało, iż narosły mi torbiele w odcinku szyjnym, które podchodzą pod rdzeń przedłużony. Nogi stawały się coraz słabsze. Chirurgicznie zdrenowali mi je rok temu. Od tamtego czasu poruszam się na wózku. Potrafi ... Najlepsze badanie obrazowe do określenia zmian neurochirurgicznych .. badanie do określenia zmian neurochirurgicznych? czy istnieje jakiś ulepszony MRI? Obecnie standardowo używa się MRI, warto sprawdzić jakie natężenie pola ma aparat. 0,25 Tesli to aparat bardzo słabe można je wykorzystywać do bada ...

Niezdiagnozowane omdlenia .. Badania nic nie wykazały. Miało mi przejść z wiekiem. Niestety nie przeszło natomiast zaczęłam się tego bać, przestałam chodzić do szkoły pojawiła się depresja. Zmagam się z tym od kilku lat a jednak wciąż zdarza mi się mdleć, pod ... Leczenie zespołu Hornera .. badaniami wymienionymi warto zrobić badanie Rtg klatki piersiowej pod kątem zmian w szczytach płuc. Rozumiem że badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa było wykonane. Trudno skutecznie leczyć zespół Hornera, tylko objawowo. ... Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. badania TK odcinka lędźwiowego kręgosłupa. wyniki: - wyrównanie fizjologiczne lordozy lędźwiowej z lewostronna skoliozą rotacyjną - zmiany zwyrodnieniowe w stawach m - kręgowych odcinka kr - L - osteofity na krawędziach trzonów kr ...

Wykrzywienie twarzy .. badanie CT głowy aby to zdiagnozować. Warto zrobić to jak najszybciej gdyż trzeba włączyć odpowiednie leczenie aby przeciwdziałać kolejnym udarom. ... Wyprostowanie lordozy szyjnej .. badania MRI odcinka szyjnego kręgosłupa. Jest taka możliwość, że zmiany w kręgosłupie szyjnym dają wymienione objawy. Możliwe że zmiany nie są bardzo nasilone i wystarczająca może być rehabilitacja, ale o tym można zdecydować dopi ... Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. badania rezonansu magnetycznego: Badanie MR OUN w sekwencjach TSE, FLASH, w obrazy T1,T2 zależne, FLAIR w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz T1 zależnych po podaniu środka kontrastującego: - w istocie białej pr ...

Bóle po operacji kręgosłupa L5-S1, odciążenia kanału kręgowego .. badanie MRI celem skontrolowania wyników operacji. ... Uporczywe bóle głowy od kilku lat .. badania dopplerowskie tętnic, MRI głowy pod względem przysadki, TK głowy i wszystkie wyszły dobrze. Czekam teraz na angio MRI. Przyjmowałam też leki przeciw depresyjne i też nie pomogły. Obawiam się ze to może być tętniak mózgu, c ... Uszkodzenie nerwu a wysoka wrażliwość emocjonalna .. Badanie wykazało, że jeden z nerwów jest nieznacznie uszkodzony i może mieć wpływ na moją osobę. Urodziłem się poprzez poród pośladkowy. Jestem osobą dość nerwową. Czy lekarz miał rację? Chciałbym się upewnić. Zapisano mi lek prze ...

Chwilowa utrata świadomości .. badanie EEG. ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. Badanie wykazało cechy ogniskowych poszerzeń podpajęcznej w ok. sklepistości. Komory mózgowe oraz zbiorniki podstawy symetryczne i poszerzone. Obecność nielicznych, różnej wielkości ognisk w istocie białej położonej trzykomorowo o ... Badanie rezonansu magnetycznego głowy przy zażywaniu leków rozszerzających naczynia .. badanie RM głowy z powodu epizodów niedokrwienia mózgu ( nocne objawy dezorientacji w otoczeniu ) oraz powtarzające się epizody zaniewidzenia połowiczego w jednym oku ( ubytki w polu widzenia ). Obecnie zażywam leki rozszerzające ...

Duży oczopląs .. badanie CT głowy kontrolnie. ... Rozsiane ogniska naczyniopochodne w istocie białej Badanie mojej głowy wykonano w sekwencji SE, TSE, uzyskując obrazy T1, T2, PD - zależne, FLAIR, w trzech płaszczyznach. W istocie białej stwierdzono okołomorowe rozsiane ogniska naczyniopochodne. Układ komorowy poszerzony, symetry ... Ciągłe zawroty głowy .. badania laboratoryjne jak poziom hormonów tarczycy TSH FT3 i FT4, elektrolity, morfologia poziom glikemii. Dopiero potem można zdecydować czy problem jest natury psychologicznej czy organicznej. ...

Ucisk z tyłu głowy .. badanie CT. ... Zawroty głowy i nagły wzrost INR .. badania EKG i z krwi INR ( 1,92 ). A norma jest 0,8 - 1,2. Po badaniach lekarz wypisał do domu mówiąc że to nie jest od serca, lecz na tle neurologicznym. Teraz po 6 dniach, ma INR ( 3,86 ). Dlaczego mogło to INR tak szybko wzrosn ... Objaw Rossolimo .. badaniu przez neurologa w rozpoznaniu widnieje informacja: w badaniu przedmiotowym objaw Rossolimo po stronie prawej. Co to znaczy, gdyż w internecie nie ma o tym zbyt wiele dokładnych informacji. Jakie są tego skutki, konsekwencj ...

Dziwne dolegliwości w nodze .. badanie MRI. Inne przyczyny to zaburzenia elektrolitowe, niedokrwienie kończyn ( miażdżyca ). ... Nawracające stany zapalne nerwów obwodowych .. badanie MRI odcinka w którym objawy są najbardziej uciążliwe. Ból może być spowodowany przewlekłym napięciem i skurczem patologicznym mięśni. To co może pomóc to ćwiczenia relaksacyjne, dobre efekty daje też akupunktura. ... Szumy w głowie .. badania serca: EKG, holter dwa razy, echo oraz test wydolnościowy. Lekarz powiedział że wyniki wręcz olimpijskie. Mam 21 lat. Objawy są dość nieswoiste, skoro jednak wyniki badań są prawidłowe to trudno ustalić przyczynę, dobrze z ...

Torbiel szyszynki a bóle głowy .. badania hormonalne jak bHCB lub AFP. Często tego typu zmiany jedynie obserwuje się radiologicznie jednak u Pani sytuacja może być różna ( brak danych na temat torbieli ). ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. Badanie wykonano w sekwencjach SE, tse W CZASACH t1 - t2 - ZALEŻNYCH DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowegow trzech płaszczyznach. W istocie białej prawej półkuli mózgu powyżej trzonu komory bocznej cztery hyperi ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. badanie rezonans - ma postępujący niedowład lewostronny dłoń, noga teraz, lekko twarz. Wynik: mnogie drobne ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz Flair w istocie białej półkuli mózgu najpewniej o charakterze n ...

Ognisko hipodensyjne w jądrze soczewkowatym .. Badanie wykonałem po upadku na śliskim chodniku i silnym uderzeniu tyłem głowy o betonową nawierzchnię chodnika. Co to znaczy i czy może mieć związek z upadkiem? Takie ognisko może świadczyć o przebytym małym udarze mózgu tej okol ... Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej Badanie głowy MR Sekwencja SE,FSE i FLAIR, obrazy T1 i T2 zależne. Mózgowie i wewnatrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej. Innych zmian w wykonanym badaniu MR nie wykazano. W opisie nie ... Rozsiane zmiany naczyniowe w mózgu .. badanie tętnic szyjnych pod kątem miażdżycy. ...

Czy to padaczka? czy zaburzenia nerwicowe? .. badania EEG: Zapis spoczynkowy składa się z niskonapięciowej czynności szybkiej w odprowadzeniah przednich mózgu oraz dominujacej w odprowadzeniach tylnomózgowych czynności alfa o częstotliwości 8 - 10/sek. i amplitudzie do 70 uV. ... Astrocytoma Tumor cerebelli hem sin cum cystis .. badania: W płacie ciała modzelowatego drobna strefa płynowa ( 7 na 2 mm ) otoczona rąbkiem gliozy, bez cech wzmocnienia pokontrastowego. Czy to coś poważnego? Trudno jednoznacznie powiedzieć, bo glejak powinien się wzmocnić po kon ... Pajęczynówka lub oponiak w płacie czołowo-ciemieniowym .. badanie bez kontrastu ) 4 x 2 cm, nacieka na kość. Badanie będzie powtórzone za ok 3 mc. Brak jednoznacznej diagnozy. W EEG różnie: w HV delta, w spoczynku przed podanie leków fale theta do 7.3 Hz, po lekach w normie, HV nadal zmi ...

Wypuklina jądra miażdżystego w wymiarze strzałkowym przylegająca do worka oponowego .. Badany krążek międzykręgowy prezentuje cechy w wczesnych zmian dehydratacyjnych. To wynik badania MR LS. Proszę o zdiagnozowanie tego czy to można leczyć zachowawczo czy operacyjnie. Bez obejrzenia samych zdjęć jest to niezwykle t ... Rozległa i masywna przepuklina kręgosłupa szyjnego a mrowienia i drętwienia prawej ręki .. badaniu rezonansem kręgosłupa szyjnego stwierdzono przepuklinę rozległą i masywną na poziomie c6 - c7 Neurolog wysyła mnie do neurochirurga twierdząc że nie ma innej metody leczenia jak chirurgiczna. Czy jest możliwość leczenia in ... Mroczki przed oczami, podwójne widzenie .. badanie w tym badanie dna oka, żadne nic nie wykazało. Do tego dochodzą jeszcze inne objawy takie jak drętwienie palców u rąk i nóg, zatykanie uszy przy większym wysiłku, zawroty głowy, częsty ból kręgosłupa w odcinku szyjnym. Gło ...

Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych .. badania: Badanie wykonano w technice sekwencyjnej wielowarstwowej przed i po wzmocnieniu kontrastowym - Omnipaque 350. Kolimacja 30 x 0,6mm, rekonstrukcja warstw grubości 3mm, 5mm, i 6mm w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i p ... Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. badanie EEG, które mówi: Dyskretne zmiany w odprowadzeniach skroniowych, gdzie rejestrują się grupy nieregularnych fal theta 5 - 7 c/s o amplitudzie tła. Kolejne natomiast: Badanie MR głowy, wykonane w sekwencjach FSE, FR FSE, DWI ... Przepuklina krążka międzykręgowego uciskająca worek oponowy .. badania będą miały znaczny wpływ na przebieg ciąży i poród: Badanie MR lędźwiowego odcinka kręgosłupa wykonane w sekwencjach SE, FR FSE, w obrazach T1, T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych i poprzecznych. W badaniu MR lędźwiow ...

Wpuklanie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego .. badania MR mózgowia w sekwencji SE, FSE, FLAIR, DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych, w trzech płaszczyznach. Podano paramagnetyk. Stwierdza się obecność słabo separujących się ognisk, o podwyższonej intensywności w T2 i FLAIR, izoin ... Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg Badanie MRI głowy wykonano w przekrojach poprzecznych w sekwencjach SE/T1, FSE/T2 i FLAIR. Podkorowo w płacie czołowym prawej półkuli mózgu ( w zakręcie czołowym górnym ) oraz w okolicy tylnej części trzonu komory bocznej lewej wi ... Nagła utrata równowagi .. badanie MRI mózgu, wykluczyć proces rozrostowy ( guz ) np. podstawy czaszki lub okolicy pnia mózgu. ...

Malformacja naczyniowa .. badania EEG. Wizytę u neurologa mam dopiero za kilka dni, a chciałabym poznać interpretację, lub chociaż czegokolwiek się dowiedzieć. Opis wyniku: W prawej półkuli móżdżku skupisko zwapnień. W otoczeniu nie uzyskano patologicznego ... Uraz kręgu szyjnego .. badanie MRI aby dokładanie ocenić odcinek szyjny. Obawy mogą się utrzymywać jeśli jest niestabilność, więc trzeba nosić kołnierz i wykonać kontrolne badanie za miesiąc. ... Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym, sugerowana zmiana naczyniopochodna .. badaniu KT przeglądowym oraz po podaniu środka kontrastowego zmian patologicznych nie wykazuje. Mózgoczaszka w normie. To jest opis całego wyniku, bardzo proszę o wyjaśnienie. Zmiana w lewym płacie czołowym może być spowodowana pr ...

Torbiel pajęczynówki a bóle głowy .. Badanie rezonansu nie wykazało, aby torbiel się powiększała, nie wiem co dalej robić. Nie mam lekarza neurologa, który by się specjalizował w dziedzinie torbieli. A syn codziennie cierpi z powodu bólu głowy. Informacje są mało pre ... Dodatni objaw pyszczkowy Badanie neurologiczne wykazało: poza dodatnim objawem pyszczkowym nie wykazuje uszkodzeń w okładzie nerwowym. Co to znaczy? czy to jest dziedziczne? Dodatni objaw pyszczkowy może świadczyć o nieswoistym uszkodzeniu układu nerwoweg ... Zmiany płynowe o etiologii naczyniowej w mózgu .. badanych struktur po kontraście. Oprócz tego bez zmian i w normie, symetrycznie, nieposzerzone itp. Ani słowa o krwawieniach. Odczuwam bóle głowy około 3 razy w miesiącu ( podejrzewano migreny ). Jak bardzo powinienem się martwić ...

Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. badaniu MR głowy w lewej okolicy czołowej oraz prawej okolicy ciemieniowej podkorowo widoczne drobne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR o śr.ok. 2mm , niewidoczne w obrazach T1 zależnych, odpowiadają ... Torbiel przegrody przezroczystej a bóle głowy .. badanie CT i obserwować. ... Bóle głowy i bóle ucha .. badanie obrazowe mózgowia i piramidy kości skroniowej. ...

Ból głowy przy dotyku .. badanie CT i sprawdzić czy nie jest to zmiana kostna. Rzadziej taki ból może wynikać z przewlekłego napięcie ale zmian skórnych tej okolicy. ... Niezdiagnozowane bóle okolic szyi, karku, oka, twarzy .. badanie wzroku OK, morfologia krwi OK, zęby są aktualnie leczone ale dentysta twierdzi, że to nie jest ból od zębów. Mam stwierdzona nerwice, biorę leki ale nic nie pomagają. Już dłużej nie mogę znieść tego bólu. Takie objawy mogą ... Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. badaniu uwidoczniono nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i flair przy rogu tylnym lewej komory bocznej. Nie stwierdza się cech dodatniego objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pa ...

Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa Badanie TK głowy u 5 letniej córki w celu sprawdzenia zatok wykazało liczne zajęcia zatok, co jest leczone z laryngologiem alergologiem, proszę o wyczerpujące wytłumaczenie: Mózgowie bez zmian ogniskowych, poszerzona przestrzeń pr ... Zanik wzroku w prawym oku .. badania MRI jest prawidłowy, małe zmiany naczyniowopochodne nie są istotne klinicznie. Proponuję wykonanie badania Dopplera tętnic szyjnych. ... Częste mruganie oczkiem u dziecka .. badanie okulistyczne i wykluczyć wadę wzroku. ...

Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. Badanie było robione pól roku temu w celu zlokalizowania naczyniaka po przebytym wylewie rok temu. Naczyniaka znaleziono w innym badaniu trzy miesiące temu i zoperowano. Moje pytanie dotyczy zmian w istocie białej: jak one mogły p ... Małe zmiany naczyniopochodne .. badan. W badaniu MRI nie stwierdzono zmian patologicznych. Małe zmiany naczyniopochodne, które nie dają żadnych objawów klinicznych. ... EMG w dystonii szyjnej .. badanie EMG może być prawidłowe w dystonii? W czym ono pomaga w przypadku dystonii. Wiem,że służy do identyfikacji mięśni biorących udział w skurczach, ale czy może służyć do potwierdzenia tej choroby? Czy jeśli jest dobre to możn ...

Niskie ciśnienie, drętwienie prawej ręki i twarzy .. badania jak morfologia, elektrolity, ekg. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę czy nie ma objawów podczas zmiany pozycji na pionową. ... Ból po operacji dyskopatii kręgosłupa .. badaniu klinicznym nie było żadnych nieprawidłowości. A noga boli bardzo, czasami dwie. Nasila się rożnie, nieraz cała noga, nieraz kolano, stopa albo lędźwie. W sumie trwa to już prawie dwa miesiące, bóle są bardzo silne po dłużs ... Badanie RM głowy bez kontrastu a z kontrastem przy chorobie naczyniowej .. badania RM głowy. Przyczyną dla której zostałam skierowana na takie badanie były epizody niedokrwienia mózgu oraz zaburzenia widzenia w jednym oku w postaci zaniewidzenia połowiczego ( ubytki w polu widzenia ) falowanie obrazu ora ...

Leczenie migreny na tle nerwowym .. badan EEG, rezonans i nic nie wykazało. Neurolog powiedział, że to migreny które prawdopodobnie są na tle nerwowym, przepisał mi lek, przez który miałam wrażenie, że po pewnym czasie powodował częstsze bóle głowy. Następnie brałam ... Silne bóle głowy .. badania ( CT głowy, morfologia ) nic nie stwierdzono, lekarz przepisał mi lek, który stosuje się przy schorzeniach reumatycznych i bólach. Laryngolog też nic nie stwierdził ( zatoki w porządku ). Jak nie biorę leku, to mam nadal b ... Ogniska hiperintensywne mogące odpowiadać naczyniakom w trzonach kręgów .. badanie MR, jest na dłuższym urlopie, a wynik, który odebrałam zaniepokoił mnie. O przepuklinie wiedziałam z TK kręgosłupa, ale niepokoją mnie *ogniska hiperintensywne, mogące odpowiadać naczyniakom* . Proszę więc, jeśli to możliw ...

Nieokreślone bóle w wielu miejscach i drętwienie ręki .. badanie morfologii które wyszło bardzo dobrze. Jednak ból nie ustępuje a nadal się nasila. Ból przeniósł się na kończyny dolne, momentami ciężko jest mi się poruszać poprzez odczuwalne mrowienie nóg. Lekarze podejrzewali ciąże lec ... Duże zwapnienie w sierpie mózgu .. badania stwierdzono duże zwapnienie w sierpie mózgu. Co oznacza to określenie i jakie leczenie jest zalecane? Zwapnienia sierpa mózgu nie jest wskazaniem do żadnego leczenia. Może to tego dochodzić wraz z wiekiem. ... Popunkcyjny ból głowy .. badania obrazowe głowy ( powód punkcji ) i odcinka lędźwiowego kręgosłupa. ...

Zmiany naczyniowopochodne na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego .. badania MR mojego taty. Ma 73 lata i coraz gorsza pamięć. Wyniki są następujące: W istocie białej okołokomorowej obu półkul hiperintensywne obszary w obrazach T2 zależnych oraz flair zlewające się przykomorowo odpowiadające najpew ... Początkowe zmiany tętnic wewnątrzczaszkowych oraz skostnienia sierpu mózgu Badanie TK głowy wykazało początkowe zmiany tętnic wewnątrzczaszkowych oraz skostnienia sierpu mózgu. Nigdy nie słyszałam o skostnieniu sierpu mózgu . Czy to groźne schorzenia? jak leczyć i jakie stwarzają niebezpieczeństwo dla ży ... Ból głowy bez światłowstrętu .. badanie neurologiczne i CT głowy. ...

Bóle i zawroty głowy, szum w uszach i nudności przy krwiaku kręgosłupa szyjnego .. badanie obrazowe odcinka szyjnego, aby wyjaśnić krwiak się zresorbował i czy może powodować obecne dolegliwości. Jeśli stan zdrowia jest stabilny, nie ma deficytów neurologicznych to można zastosować leczenie zachowawcze wykonując ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn Badanie MR głowy wykazało w prawej okolicy skroniowo - potyliczno - ciemieniowej, w warstwach od dolno - do nadkomorowych rozległą strefę hiperintensywną w obrazach T - 2zależnych i sekwencji FLAIR z poszerzeniem bruzd i szczelin ... Osłabienie, dreszcze, problemy ze snem i koncentracją u nastolatka .. badania laboratoryjne jak morfologia, jonogram, OB. ...

Zmiany ciemieniowo-potyliczne po wstrząśnieniu mózgu .. badania na wyniku raczej standard. Ale orzeczenie krótkie i brzmi: Zapis nieprawidłowy. Zmiany ciemieniowo - potyliczne. Co to oznacza? Opis jest zbyt krótki. Jednak należy pamiętać ze bóle głowy, zaburzenia pamięć i koncentracji ... Krwiak na mózgu u dziecka .. badanie CT, oczywiście trzeba pamiętać że badanie CT to spora dawka promieni X, jednak jeśli są wątpliwości i dolegliwości to kontrola radiologiczna powinna być wykonana. ... Krwiaki podtwardówkowe przewlekłe .. badanie wykonane w tym czasie wykazałoby ewentualnego krwiaka podtwardówkowego przewlekłego, czy raczej jego zobrazowanie jest możliwe dopiero jak zacznie dawać objawy? Przewlekły krwiak podtwardówkowy może być zdiagnozowany zawsz ...

Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne Badanie MR głowy wykonano w sekwencji SE, FSE, ( obrazy T1 - i T2 - zalezne ) oraz w sekwencji FLAIR i DWI - EPI, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych. Badanie MR głowy wykazuje w istocie białej półkul mózgu obe ... Torbiel w mózgu na potylicy u dziecka .. badano synka i powiedziano, iż będzie potrzebna tomografia ( bez kontrastu ) by określić czy wszystko jest w porządku ( zaznaczam ze dziecko nie wymiotowało, nie miało żadnych objawów ze strony układu nerwowego ). Zrobiono tomogra ... Przebyte ognisko naczyniopochodne w istocie białej .. badanie MR głowy ze stwierdzeniem o przebytym ognisku naczyniopochodnym o wym ok. 1,2 x 0,6 cm w istocie białej w bezpośrednim sąsiedztwie trójkąta komorowego po stronie lewej. Czy mogę liczyć na przybliżenie w/w problemu oraz jeg ...

Silne bóle głowy a niewielka hypoplazja robaka móżdżku .. badania MRI głowy, gdyż badanie CT nie jest najlepsze w ocenie struktur móżdżku i robaka. Dlatego na tej podstawie trudno postawić diagnozę. Takie bóle głowy mogą mieć charakter migrenowy. ... Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki Badanie MR głowy wykonane w obrazach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach strzałkowych, poprzecznych czołowych oraz badanie dyfuzyjne: Poszerzony zbiornik wielki. Układ komorowy poszerzony w zakresie komór bocznych nieprzemieszczony. ... Zmiany uogólnione w EEG .. badania. Zapis nieprawidłowy, zmiany uogólnione jednak trudno powiedzieć o czym świadczą. Nie jest to zapis typowy dla padaczki. Przy diagnozie trzeba uwzględnić objawy. ...

Zanik korowy móżdżku .. badaniu MRI głowy stwierdzono cechy zaznaczonego zaniku korowego móżdżku. Mam 47 lat, pracuję umysłowo, bardzo denerwuję się dalszym leczeniem i rokowaniem. Proponuję wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego pod kątem zapalenia ... Bolesne skurcze twarzy .. badanie obrazowe mózgowia i wykluczyć zmiany organiczne. Tak może objawiać się migrena lub też neuralgia. Rzadziej przyczyną może być nietypowa dystonia ogniskowa twarzy. ... Tętniaki szerokopodstawne .. badania bardziej precyzyjnym badaniem - angiografią. Należy pamiętać że tętniak to poważna choroba, a również samo leczenie niesie za sobą poważne ryzyko. Wskazana jest konsultacja neurochirurgiczna. ...

Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. badaniu TK lub weryfikacja w badaniu MR. Poza tym struktury mózgowia i przestrzenie płynowe obrazują się prawidłowo. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. K ... Ognisko niedokrwienne w obrębie istoty białej płata skroniowego .. badania uwidoczniono nieżytowe zgrubienie błony śluzowej prawej zatoki szczękowej, przyległej części sitowia oraz zatok klinowych i szczękowych. Badanie MR głowy ( FSE , obrazy T1 i T2 zależne , przekroje poprzeczne i strzałkowe. ... Powracające silne bóle głowy .. badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa gdyż tego typu dolegliwości mogą być spowodowaną dyskopatią szyjną. Mniej prawdopodobne jest występowanie patologii naczyniowej, co można stwierdzić badaniem angio MRI z kontrastem. ...

Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. badanie obrazowe po kontraście. ... Porażenie lewej strony ciała, obrzęk mózgu z krwiakami po wypadku .. badaniu TK wyszło, że jest obrzęk mózgu z krwiakami. Na razie obrzęk nie ustaje. Doszło do porażenia lewej strony ciała. Tato cały czas śpi, nie przyjmuje prawie pokarmów. Kontakt jest znikomy, jedynie proste odpowiedzi i na dodat ... Ból o lewej stronie szyi a zaburzenia krążenia .. badanie Dopplera tętnicy szyjnej, które nie wykazało istotnych zmian. W badaniu echa serca stwierdzono wydłużony łuk aorty z blaszkami miażdżycowymi. Ponieważ w zaburzeniach krążenia mózgowego miałam również zaburzenia widzenia w ...

Ból głowy po wypadku .. badania obrazowe głowy i kręgosłupa szyjnego. Może się zdarzyć że nawet po niewielkim urazie powstanie krwiak przymózgowy. ... Polineuropatia ruchowo-czuciowa u dziecka .. badaniach neurologicznych z moim 17 - miesięcznym synem. Nie ma on odruchów w kolanach i ma słabe w raczkach. Ogólnie rozwija się normalnie. Często chodzi na palcach. Czy jest możliwe ze też ma ta sama chorobę co moja mama i brat? ... Nagłe ostre bóle w potylicy .. badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa, gdyż ból może być spowodowany dyskopatią. ...

Bóle stawów, kręgosłupa i głowy .. Badania na czynnik reumatoidalny w normie, kręgosłup bez zmian zwyrodnieniowych. Często boli mnie też głowa. W tamtym roku przeszłam boreliozę, udało się ją zaleczyć, nie miałam robionych żadnych badań neurologicznych. Po zaleczen ... Bóle po usunięciu przepukliny jądra miażdżystego .. badanie rezonansu i nie ma większych zmian niepokojących. Lekarz twierdzi że nie powinno boleć a boli. Czy to może być jaki wstrząs pooperacyjny, czy coś takiego? Niestety dolegliwości bólowe po operacji mogą się utrzymywać, jedna ... Zmiany zwyrodnienia w postaci dehydratacji krążka międzykręgowego .. badanie rezonansu magnetycznego odebrałam już wyniki i proszę o ich interpretację gdyż do wizyty u neurologa jest jeszcze sporo czasu. Badanie wykonano w sekwencjach SE T1, TSE T2: - zmiany dehydratacyjne krążka międzykręgowego na ...

Nagłe ćmienie w głowie .. badanie EEG i wywiad. Inną możliwością są zaburzenia internistyczne jak hipoglikemia, zaburzenia elektrolitowe. Zalecałbym też wykonanie badania obrazowego OUN jak CT lub MRI. ... Stałe wyczuwanie tętna serca w lewym uchu .. badanie Dopplera tętnic szyjnych oraz kręgowych i sprawdzić czy nie ma krytycznych zwężeń. Warto też sprawdzić czy nie ma cech dyskopatii szyjnej. ... Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. badanie błędnika. Po badaniu okazało się, że jest to prawdopodobnie uszkodzenie błędnika ze znakiem zapytania lub choroba Maniera z kilkoma znakami zapytania. Skierowano mnie na MR głowy i kręgosłupa szyjnego, które wykonałam w Wa ...

Utrata przytomności i silne bóle głowy .. badanie EEG i nie wiem co ono oznacza. To mój wynik: Zapis z regularnym i symetrycznym rytmem fal alfa o częstotliwości 10Hz i amplitudzie 60uV.Rz - obecna. W odprowadzeniach skroniowych z przewagą strony prawej rejestrują się roz ... Negatywne skutki tomografii komputerowej głowy .. badaniu neurologicznym stwierdził,ze raczej nie ma uszkodzenia mózgu, badaniem krwi wykluczył tarczycę, powiedział, ze wg niego jest to migrena oczna( ponieważ córka czasem cierpi na dotkliwe bóle głowy ), ale na wszelki wypadek w ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. badaniu MR głowy i kręgosłupa szyjnego wykryto: W korze płata czołowego i ciemieniowego po stronie lewej widoczne są hiperintensywne ogniska o wielkości 8mm i 5mm w obrazach T1 zależnych nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. Po ...

Drobne ogniska hyperintensywne w istocie białej .. badania MRI w którym opisano: trzy drobne ogniska hyperintensywne w obrazach t2 - zaleznych - w istocie białej lewej okolicy czołowej oraz obustronnie do tyłu od rogów tylnych komór bocznych - do różnicowania pomiędzy zmianami dem ... Zwapnienie w główce u niemowlęcia .. badanie. ... W siepie mózgu ogniskowa wyspa ektoniczna tkanki tłuszczowej .. badania widnieje m.in. zapis: w siepie mózgu ogniskowa wyspa ektoniczna tkanki tłuszczowej oraz ognisko skostnienia w sierpie mózgu. Proszę o pomoc w interpretacji. Zmiany takie nie stanowią problemu klinicznego. Może to być typ r ...

Cienki hipoplastyczny płat ciała modzelowatego z szczelinowatą strefą płynową .. badanie MR głowy wyszło: Cienki hipoplastyczny płat ciała modzelowatego z hiperintesywną w obrazach T2 zależnych szczelinowatą strefą płynową. W konarach mózgu niewielkie hiperintensywne w obrazach T2 zależnych ogniska mogące odpo ... Ból głowy z lewej strony w odcinku szyjnym, zatkanie uszu, zawroty głowy .. Badania miałam robione i wszystko jest OK. USG odcinka szyjnego kręgosłupa też OK. Co może być przyczyną bólu i zawrotów głowy? Chodziłam też na masaże i przyniosło mi to dużą ulgę, ale niestety mam pracę przy której się garbię. T ... Zaburzenia krążenia a bóle głowy, zaburzenia widzenia i słuchu .. badania powinnam wykonać? Jestem stale na leczeniu ze względu zagrożeniem udarem. Wizytę u lekarza mam odległą. Zaburzenia słuchu mogą być spowodowane niedokrwieniem ucha wewnętrznego. Wieczorne bóle głowy mogą być spowodowane nad ...

Stres, nerwobóle, problemy ze snem, ciągłe zmęczenie .. badania laboratoryjne i wykluczyć inne przyczyny bólów stawów i kończyn. Zacząć trzeba od mobilizacji i wizyty u lekarza. ... Niedorozwój robaka móżdżku u dziecka .. badania? Czym w ogóle jest ten niedorozwój? Jakich skutków należny się spodziewać w przyszłości? Najważniejszy jest zawsze stan kliniczny, jeśli jest dobry to nie ma co się obawiać na przyszłość. Jeśli nie będzie żadnych dolegliwo ... Ból głowy przy dotyku w okolicy ciemieniowej .. badanie CT i zweryfikować, czy jest jakaś uchwytna przyczyna. ...

Drobna struktura o płynowej IS w szyszynce .. badania MR: Badanie MR mózgowia wykonano w trzech płaszczyznach prostopadłych w obrazach T1, T2 zależnych, FLAIR przed i po dożylnym wzmocnieniu kontrastowym. Badanie istotnie obciążone artefaktami, głównie ruchowymi. Poszerzenie ... Bóle i brak sprawności po operacji kręgosłupa .. badaniu MRI ma Pani również torbiel korzenia S2, co niestety może dawać dolegliwości, a nie leczy się tego operacyjnie. ... Wielopoziomowa dyskopatia szyjna .. badanie MR kręgosłupa na poziomie od C1 do Th 4. Badanie MR wykazało na poziomie C5/C6 i C6/C7 przepukliny krążków międzykręgowych z towarzyszącą im brzeżną osteofitozą. Zmiany te uciskają na worek oponowy. Rdzeń kręgowy modelowan ...

Ognisko jamiste w płacie skroniowym Badanie wykonano w sekwencjach TSE, EFE, FLAIR w czasach T1, T2, zależnych. Odcinkowo poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości lewego płata ciemieniowego. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczo ... Ucisk nosa i skroni .. badania krwi, holter, ukg, ekg i wszystko w porządku. Bylem także u laryngologa, neurologa, okulisty. Laryngolog nie stwierdził nic niepokojącego oprócz lekkiego zapalenia śluzówki nosa. Miałem robione RTG zatok i wszystko w grani ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. badanie MRI za rok. ...

Bóle nóg i kręgosłupa lędźwiowego po usunięciu jądra miażdżystego .. badanie kontrolne MRI odcinka L - S i dopiero wtedy będzie można odpowiedzieć co jest przyczyną dolegliwości. Jednak po operacji ból nogi powinien ustąpić, natomiast jeśli jest ból kręgosłupa to operacja może nie pomóc. ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. Badanie wykonano w SE, FSE uzyskując obrazy T1 przed i po kontraście, T2, PD, zależne w trzech płaszczyznach oraz FLAIR w płaszczyźnie poprzecznej. W istocie białej obu półkul mózgu widoczne są dość liczne ogniska o podwyższonym s ... Torbiel pajęczynówki i przegrody przezroczystej .. badania TK stwierdzono: Torbiel przegrody przezroczystej szerokości 13mm. Torbiel pajęczynówki lewej okolicy skroniowej o wym: 46x21mm. Poza tym struktury i przestrzenie płynowe w badaniu TK prawidłowe. Dodam, ze syn od ok. 1,5 ro ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej Badanie głowy wykonane w sekwencji FSE w czasie T1 i T2 zależnym uzupełnione o skwencję FLAIR, DWI + podanie środka kontrastowego. W istocie białej w tylnej części torebki zewnętrznej po stronie prawej widoczne pojedyncze niespecy ... Zapis o cechach nieprawidłowości pod postacią dość licznych fal theta .. badanie Eeg, zapis: W montażach powierzchniowych obserwuje się nieregularna , średnionapięciowa czynność alfa ok 10/s oraz niezbyt liczne fale theta 5 - 6/s głównie w tylnich okolicach. W przednich okolicach widoczne są liczne fal ... Wgłębienia w czaszce .. badanie CT głowy i ocenić kości czaszki. ...

Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. badanie płynu mózgowo - rdzeniowego na prążki oligoklonalne. ... Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej Badanie wykonano w przekrojach osiowych warstwami o grubości 3mm i 8mm. Podłużne, hipodensyjne ognisko w strukturach podkorowych wyspy lewej półkuli mózgu, najpewniej o etiologii naczyniowej niedokrwiennej. Jama przegrody przezroc ... Nielogiczne zachowanie przy krwiaku śródmózgowym .. badanie CT i ocenić zmianę. ...

Ataki zaburzeń świadomości, wykrzywiania twarzy, tupania nogami, klaskania .. badanie EEG. ... Ból z lewej strony głowy i w okolicach potylicy, drętwienie lewej ręki .. badanie MRI kr. szyjnego ). ... Zapis z cechami podrażnienia skroni z prawostronną lateralizacją .. Badanie EEG - opis skąpy - może świadczyć o ognisku padaczkowym po stronie prawej. EKG - przebyte zmiany niedokrwienne serca. ...

Utrata przytomności we śnie i chwilowe zaburzenie świadomości .. badanie żył i tętnic, całodobowe badanie snu i inne badania krwi były prawidłowe. Urodziłem się z wadami kończyn dolnych i górnych. Cierpię na małopłytkowość. Stwierdzono u mnie zespół TAR. Będąc noworodkiem przy transfuzji wymien ... Hypodensyjne ognisko w lewej półkuli móżdżku .. badanie MRI z kontrastem. Dopiero wtedy będzie można ocenić jaki typ zmiany to jest. ... Tętnica szyjna ze zmianami miażdżycowymi .. badanie dopplerowskie tętnic: Widoczne odcinki tętnic szyjnych wspólnych, wewnętrznych i zewnętrznych bez zmian morfologicznych. Tętnice kręgowe: prawa 4mm, lewa 4mm bez uchwytnego przepływu ze słabo widocznymi w ujściu zmianami m ...

Zaburzenia czynnościowe OUN po urazie .. badanie CT. Poza tym czasami włączenie leków przeciwdepresyjnych może być pomocne. ... Objawy infekcji przy założonej zastawce komorowo-otrzewnowej .. badanie CRP i wynik wyszedł dość wysoki bo 60. Pediatra twierdzi, że coś się dzieje z zastawką jakiś stan zapalny, ale nie ma żadnych innych objawów. Mała je, nie ma wymiotów, nie jest senna. Ma typowe objawy przeziębienia, przyna ... Schizofrenia a padaczka skroniowa .. badaniach EEG : wyszło podrażnienie skroni z prawostronną lateralizacją, podejrzenie ogniska padaczkowego prawostronnego. Czy to tak zwana padaczka skroniowa? Czy to prawda, że zaburzenia poznawcze ( oraz podobne objawy schizofren ...

Migrena i zmiany w rezonansie magnetycznym .. badaniu neurologicznym bez zmian, wykonałam MR oto wynik: w T2 zmiany demielinizacyjne, rozsiane w istocie białej niespecyficzne, o śr. do 8mm w ilości ok. 13, móżdżek, pień mózgu, komory mózgu bez zmian. Czy to należny rozpatrywa ... Ogniska demielinizacyjne z okresu okołoporodowego .. badanie MRI. ... Rozpoznanie padaczki przy jednym napadzie .. badaniach wyszło podrażnienie skroni z prawostronną lateralizacją. Czy zatem hipotezę należy odrzucić czy potwierdzić? Czy może wynik badania był związany tylko z obrzękiem i śpiączką? Czy może sygnalizuje, że problem jest nadal? ...

Znaczenie badania EEG w diagnostyce padaczki .. badania EEG: Czy jest ono niezawodne w diagnozowaniu padaczki tzn. czy jeżeli w zapis EEG danej osoby jednoznacznie przemawia za padaczką u tej osoby, to ta osoba ma na pewno padaczkę, czy też może zdarzyć się sytuacja w której za ... Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego Badanie wykonano przed i po podaniu kontrastu, bez powikłań w porównaniu z badaniem poprzednim obraz mózgowia podobny: W okolicy czołowe lewej obszar malacji poudarowej z poszerzeniem przymózgowej przestrzeni płynowej. Drobne hipo ... Zanik czucia w nodze .. badanie krwi w związku z zanikiem czucia w lewej nodze przy dłuższym np. chodzeniu. Badania krwi wyszły dobrze. Na zdjęcie jeszcze czekamy. Ale lekarz nie oglądając zdjęcia powiedział mu jaka będzie kolej rzeczy, tzn. skierowanie ...

Operacja oczu a wodogłowie .. badania obrazowe nie wykazują progresji to nie ma powodów do odraczania operacji oczu. ... Zmiany zwyrodnieniowe i torbiel korzenia Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji SE ( obrazy T1 - zal. ) FRFSE ( obrazy T2 - zal. i T2 - zal.Fat - Sat ) w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Kręgosłup ustawiony w prawidłowej lordozie lędźwiowej na p ... Otępienie po zapaleniu opon mózgowych .. badania. Nie miałam kontaktu z rzeczywistością, niczego nie pamiętałam, nie poznawałam rodziny, nie pamiętałam imion swoich dzieci. Po wyjściu ze szpitala nie potrafiłam czytać. Byłam inteligentna, lekarze mówili. proszę ćwiczyć, ...

Szum uszny bez stwierdzonych uszkodzeń słuchu .. badania wykazały że słuch mam w porządku. Straciłem ochotę do robienia czegokolwiek. Szum jakby w ciągu dnia się przesuwa, czasem mam wrażenie że pochodzi z lewej górnej strony głowy, czasem z prawej, czasem z obu. Oprócz tego np. ... Drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul .. badanie MRI z kontrastem. Takie badanie mówi jedynie o zmianach strukturalnych mózgowia. Warto też wykonać badanie MRI odcinka szyjnego. ... Zaburzenia widzenia a problemy naczyniowe .. badanie RM głowy. Badanie okulistyczne wykluczyły przyczyny okulistyczne. Jestem po zabiegu kardiologicznym ( z powodu AF ) po którym przez cztery dni miałam kilkuminutowe epizody zaburzenia widzenia. Takie epizody miałam dawniej ...

Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym .. Badanie pokazuje nieprawidłowości w płacie czołowy, jednak nie wiadomo czym jest ta zmiana. Proponuję wykonać badanie MRI z kontrastem. ... Podkorowe hiperintensywne ognisko w płacie czołowym Badanie uwidoczniło podkorowe hiperintensywne ognisko w lewym płacie czołowym - nie było widoczne w badaniu poprzednim. Ognisko ulega wzmocnieniu kontrastowemu po podaniu gadolinu. Obraz niejednoznaczny, wymaga interpretacji łączn ... Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne i naczyniopochodne a bóle głowy .. badanie MRI z podaniem kontrastu. Takie zmiany mogą świadczyć zarówno o ogniskach naczyniowopochodnych lub demielinizacyjnych. Badanie po kontraście może pomóc. ...

Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej Badanie MR wykonano w sekwencjach TSE, FLAIR w obrazach T1 i T2 zależnych. Badanie MR uwidoczniło drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej okołokomorowe, gł wokół rogów potylicznych, poza tym p ... Kłopoty z głową po upadku .. badanie CT. Ważne czy upadek nie był spowodowany innymi przyczynami jak napad padaczkowy, gdyż obecne objawy mogą odpowiadać padaczce. Potrzebna jest szczegółowa diagnostyka. ... Ból nogi połączony z odrętwieniem .. badanie MRI odcinka L - S. inną przyczyną może być miażdżyca kończyn dolnych czasami zakrzepica żylna. Znam zbyt mało faktów. Przedstawiłem jedynie hipotezy. ...

Bóle podbrzusza, w okolicach odbytu po operacji przepukliny przy niepełnym ogonie końskim .. badanie MRI i dopiero wtedy będzie można szukać przyczyny dolegliwości. ... Jama malacyjna w mózgu .. badanie MRI gdyby obraz CT okazał się jednak bardzo niejasny klinicznie. ... Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. badania MR głowy w sekwencji SF,SFE w obrazach T1/ax/,T2/sag,ax,cor/,irFSE/ax/ oraz DWI/ax/ Cechy umiarkowanego zaniku korowo - podkorowego mózgu i móżdżku. W nadkomorowej istocie białej obu półkul mózgu obecne pojedyncze drobne o ...

Epilepsja a prawo jazdy .. badaniach EEG które miałem ostatnio przeprowadzone okazało się ze mam podejrzenia odnośnie epilepsji. Związku z tym mam też pytanie jak wygląda sytuacja z prawem jazdy czy w moim przypadku? Czy to co wspomniałem dyskwalifikuje mni ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej Badanie wykonano aparatem GE Signa Horizon 1.5T stosując sekwencje FSE, GRE, FLAIR uzyskując obrazy T1 T2 zależne w projekcjach strzałkowej, czołowej i poprzecznej, przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastując ... Sarkoidoza, tężyczka, mrowienia, skurcze a zmiana demielinizacyjną .. badanie MRI po kontraście oraz badanie płynu mózgowo - rdzeniowego. Wtedy można postawić diagnozę. ...

Całkowite wstrząśnienie mózgu .. badanie CT głowy. Objawy niepokojące to bóle głowy, nudności, wymioty, omdlenia, osłabienie kończyn. ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. badaniu rezonansem, z kolei potencjały wykazały nieprawidłową morfologię zapisu dla stymulacji błyskiem. Czasami boli mnie nadal oko, lekarze nie stwierdzili diagnozy, gdyż jak to mówią nie mogą mi tego udowodnić, bo póki co nie m ... Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. badania płynu mózgowo - rdzeniowego i odczuwam drętwienie kończyn górnych i dolnych, a także niewielkie zawroty głowy. Opis jest niejednoznaczny, zmiany nie wzmocniły się po kontraście, a w SM powinny. W takich sytuacjach trzeba p ...

Pojedynczy guzek Schmorla na trzonie kręgu .. badania są OK, wynik tomografu komputerowej: W badaniu stwierdza się pojedynczy guzek Schmorla w zakresie powierzchni górnej trzonu kręgu Th12, na poziomie L5S1 widoczna szeroko - łukowata wypuklina tylna nieco uciskająca na worek ... Zespół Hornera a ćmienie w głowie i ból w klatce piersiowej .. badania. Kiedy tam pojechałem jeden z lekarzy stwierdził, że jeśli jedynym objawem jest zespół Hornera, to nie ma potrzeby robić badań, co potwierdził ordynator tego szpitala. Tak minęło ok 5 lat, gdy zacząłem odczuwać ćmienie w g ... Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. Badania kontrolne wykonuje co 1,5 roku, ale teraz po wstrzyknięciu kontrastu doszły nowe zmiany. Bardzo mnie to martwi. A oto wynik: W istocie białej płatów czołowych komór bocznych widoczne są zmiany hyperintensywne w czasie T2 - ...

Zmiany rozwojowe kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym .. badanym odcinku kręgosłupa prawidłowe. Niewielkie niejednorodności sygnału trzon kręgu L1 wynikają z niejednorodnego stłuszczenia szpiku trzonu. Serdecznie prosiłabym o interpretację wyniku rezonansu, oraz wskazanie dalszego postę ... Padaczka a drżenia kończyn, silne i długotrwale bóle głowy .. Badanie EEG i rezonans wskazują na padaczkę. Po tym drugim napadzie bierze leki i przez okres jednego roku leczenia doszła do dawki dziennej Orfirilu 750 mg i jest włączany stopniowo Lamirine - obecnie 35 mg. W okresie zażywania l ... Torbiel pajęczynówki w zachyłku górnym móżdżku a drętwienia i drżenia .. badanie MRI odcinka szyjnej. Nie ma nic w opisie a temat wyników badania przysadki. Najbardziej prawdopodobnie że są to objawy nerwicowe. ...

Torbiel podpajęczynówki przy zaburzeniach hormonalnych .. badania rezonansu magnetycznego wykryto: w zachyłku górnym móżdżku widoczna jest płynowa przestrzeń odpowiadająca najprawdopodobniej torbieli podpajęczynówki o wymiarach 22x16x14 mmm. W związku z zaburzeniami hormonalnymi córka 3 ... Zawroty głowy, zaburzenia równowagi i wymioty .. badaniu słuchu u laryngologa stwierdzono 45% ubytek słuchu w prawym uchu. Po konsultacji u neurologa pacjenta skierowano na badanie MRI głowy - poniżej noty z odpisu MRI: W części podkorowej ognisko gliozy naczyniowo - pochodnej w ... Lity guz zatoki szczękowej .. badania uwidoczniono lity guz tkanki podskórnej przynosowo - po stronie prawej na poziomie zatoki szczękowej, przybliżone wymiary ok. 21x13mm. Mózgowie prawidłowe, ale trzeba wykonać badanie CT zatok przynosowych celem szczegółowe ...

Ogniska w płacie skroniowym Badanie wykonano w sekwencjach 3D FSPGRIR T1,frFSE T2 i FLAIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwach o grubości 2mm i 5mm. W topografii zakrętu przyhipokampowego po stronie lewej widoczne j ... Zmiany o charakterze zwyrodnieniowym kręgosłupa szyjnego Badanie TK kręgosłupa szyjnego, nie uwidoczniło przebudowy kostnej w obrębie uwidocznionych kręgów poza zmianami o charakterze zwyrodnieniowym. Na poziomie C7Th1 osteofityna tylnych krawędziach przylegających trzonów tworzą most k ... Patologiczne kłamstwo .. badania mózgowia trzeba mieć wskazania medyczne. Nie wykonuje się takich badań tylko na czyjeś życzenie. Zatem jeśli nikt z lekarzy nie zdecydował się na zlecenie badań to być może nie ma takich wskazań. ...

Krótkotrwałe bóle w okolicach czubka głowy .. badanie CT głowy w oknie kostnym, czy nie ma zmian w czaszce. ... Zaburzenia w mowie i silne bóle głowy .. Badanie KT przeglądowe głowy wykazuje w płacie skroniowym prawym ognisko nieregularnego owalnego( bardziej wysyconego na obwodzie ) o wymiarach 6x8 mm. Zmiana nie przylega do kości: położona jest brzeznie w odległości 1,5 mm od ko ... Glioza w płacie czołowym Badanie wykonano w sekwencji SE,TSE,FLAIR w czasie T1 ,PD i T2 zależnym w trzech płaszczyznach oraz w opcji angio - 3DI,MIP. W korze lewego tylnego czoła widoczny jest we FLAIR niewielki obszar o podwyższonym sygnale - obraz przem ...

Leczenie Zespołu ogona końskiego .. badanie rezonansu, trzeba się liczyć z możliwością leczenia operacyjnego. W przypadku takich objawów leczenie trzeba zastosować jak najszybciej. ... Dyskopatia w odcinku lędźwiowym .. badaniu rezonansem jest bardzo poważne i powinnam zacząć się martwić czy jednak nie jest ze mną jeszcze tak złe? Badanie MR kręgosłupa L - S: Wczesne zmiany zwyrodnieniowe na poziomie pogranicza lędźwiowo - krzyżowego - jądro miaż ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi Badanie wykonano w sekwencjach SE T1,T2, FLAIR I T1 - po wzmocnieniu kontrastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych. W porównaniu do badania poprzedniego z 2007 r niewielka progresja ilości i wielkości ognisk hyperintensyw ...

Zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego .. badania. Obniżony sygnał w obrazach T1 trzonu kręgu C7, podwyższony w sekwencji STIR bez wzmocnienia kontrastowego Nie stwierdzono zniekształcenia trzonu kręgu C7 Ponadto w sekwencji Stir widoczny jest podwyższony sygnał trzonu kr ... Stenozy kręgosłupa szyjnego .. badanie MRI. ... Drżenie całego ciała .. badania w marcu wyszły prawidłowo. Od dwóch lat zażywam tabletki antykoncepcyjne. Około 10 lat temu stwierdzono u mnie szumy uszne. Moja babcia cierpiała na cukrzycę. Przyznaję, że z powodu szumów cierpiałam na depresję, a do tej ...

Opadająca powieka .. badania na miejscu i po 2 godz wypisano mnie do domu z zaleceniem konsultacji psychiatrycznej. Przez 6 miesięcy jeździłam do psychiatry lecz bez rezultatu. W między czasie robiłam badania na cukier, tarczycę - wyniki są dobre. Zos ... Drętwienie twarzy a migrena .. badania po roku. Niestety nie zdążyłam tego zrobić, wyjechałam z Polski. Nie wiedziałam , czy mogę ubiegać się o takie badanie za granicą. Minęło już kolejne 2 lata, a drętwienia zaczynają przybierać na sile. Odczuwam raczej dziwn ... Zwapnienie w jądrach podsoczewkowych a zespól Fahra .. badania genetyczna aby potwierdzić rozpoznanie. Leki nie mają wpływu na zwapnienia. Choroba może powodować np. depresję oraz z czasem zaburzenia ruchowe. ...

Stały ból kręgosłupa i nóg Badanie wykazało: kręgozmyk 1 stopnia kręgu L4 wzgledemL5 ku przodowi z cechami złamania przewlekłego łuku kręgu L4 w okolicach bezprzyrostkowych, zwężenie kostnego kanału kręgowego na tym poziomie do 9mm, na tym poziomie widoczna ... Wynik EEG a napięciowe bóle głowy .. badanie zrobione po raz kolejny, poprzednio w 2004r. wykazało zmiany patologiczne ), aktualny wynik: Opis badania: Badanie wykonano w czuwaniu. Zapis zróżnicowany przestrzennie. Czynność podstawowa, w okolicy ciemieniowo - polityc ... Rezonans po operacji guza mózgu skąpodrzewiaka .. badania: Stan po zabiegu operacyjnym i RTH z powodu guza płata skroniowego lewego. Loża pooperacyjna o wielkości 20x18 mm, bez cech wznowy miejscowej. W śródkościu i blaszce wewnętrznej kości ciemieniowej lewej ognisko o cechach ł ...

Drżenie kciuka i bóle głowy .. badania krwi i wszystko jest w normie. Ciśnienie również mam w granicach normy. Trzeba wykonać badanie EEG i wykluczyć napady padaczkowe. ... Jąkanie po uderzeniu kamieniem w głowę .. badanie CT głowy aby wykluczyć zmiany mózgowia i uspokoić syna. ... Zawroty głowy po ataku padaczki .. badania EEG, leki przeciwpadaczkowe trzeba brać regularnie. Prawdopodobnie to są napady padaczkowe. Może warto wrócić do dawek przy których nie było napadów. ...

Bolesne drętwienie mięśni dolnej miednicy .. badanie lub wykonać je płatnie, w tej sytuacji proszę o ukierunkowanie, który odcinek kręgosłupa objąć tym badaniem. Problem to drętwienie niezwykle bolesne mięśni dolnej miednicy, odczuwam również wśród mięśni dolnej miednicy par ... Objawy niestabilności mięśniowo więzadłowej kręgosłupa .. badania RTG: zniesienie szyjnej lordozy. Objawy niestabilności mięśniowo więzadłowej na poziomie c3,4,5. Wskazanie wykonania zdjęć czynnościowych. Czy to coś poważnego? Jak wygląda leczenie? Czemu służą zdjęcia czynnościowe? Cz to ... Przyczyny kłopotów z chodzeniem .. badania jak EMG i MRI poziom kręgosłupa zależnie od deficytów neurologicznych. Dokładne badanie neurologiczne powinno ułatwić diagnostykę i ostatecznie postawienie diagnozy ale powinien tego dokonać specjalista. ...

Zmiany typie zmian demenilizacyjnych Badanie MNR mózgowia wykonano w sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI,w obrazach T1, T2, PD zależnych, w proekcjach aksjalnych, sagitalnych i koronalnych,przed i po podaniu kontrastu iv. Stwierdzono obecność drobnych i pojedynczych ognisk, h ... Zmiany na tle naczyniowopochodnym w centrum semiovale Badanie Mr mózgowia wykonano w sekw. SE,FSE, FLair w obrazach T1,T2, PD - zależnych w trzech płaszczyznach. Obustronnie w obrębie istoty białej okołokomorowej a także w centrum semiovale widoczne są nieliczne hiperintensywne w obr ... Zmiany zwyrodieniowo-wytwórcze pod postacią sklerotyzacji i nierówności płytek granicznych trzonów .. badana Rtg szyi, zaleciłbym badanie MRI odcinka szyjnego. Ma Pani chorobę zwyrodnieniową kr. szyjnego, proszę rozpocząć leczenie rehabilitacyjne, jeśli dolegliwości nie ustąpią to konsultacja neurochirurgiczna. ...

Zaburzenia czucia w palcach u stóp .. badania krwi i moczu, które wyszły w porządku. Byłam również u ortopedy, który zlecił wizytę u neurologa do którego jestem umówiona dopiero za miesiąc. Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy? Czego powinnam się spodziewać na ... Bóle jąder i pachwin, problemy z kręgosłupem? .. badanie obrazowe, albo RTG albo MRI. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardziej na zaburzenie lękowe z komponentą bólową. ... Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. badani USG przezciemiączkowe, opis badania: Tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych. Komora boczna lewa asymetrycznie poszerzona z zaokrąglonym rogiem czołowym gł.12,5mm. Wskaźnik komorowo - półkulowy 0,47 poza tym układ komorowy nie ...

Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. badanie CT tylko dodatek. Warto się przyjrzeć torbieli. ... Potencjały wzrokowe .. badania potencjałów wzrokowych. Jak napisane w konkluzji zapis w granicach normy. ... Wypuklenie i ból głowy .. badanie CT głowy. ...

Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. badania ( rezonans mag. mózgu z kontrastem ), mam 47 lat. Proszę o interpretację mojego wyniku: Badanie MR głowy wykonano aparatem niskopolowym 0,3 T, w sekwencjach SE i FSE, w obrazach T1, T2/PD zależnych, w sekwencji FLAIR oraz ... Dyskretne zmiany zwyrodnieniowe trzonu kręgów .. Badanie Tk kręgosłupa szyjnego wykonano w opcji spiralnej z wtórna rekonstrukcją. Badanie odcinka od c1 do TH3. Odprostowanie fizycznej lordozy lędźwiowej. Symetryczne uwypuklenie krążka międzykręgowego c2/c3 i ( w większym stopni ... Kłucie w dolnych kręgach szyi i między łopatkami .. badanie MRI odcinka szyjnego. ...

IgM i IgG w badaniach na boreliozę .. badania na boreliozę. Jeden wynik wyszedł mi dodani drugi ujemny. IgM miałam 0.54 i tu był wynik ujemny, natomiast IGg miałam dodatni 1.61. Czy to może świadczyć o boreliozie? Czuje ból w kolanach, bolą mnie nogi, drętwieją też mi ... Drżenie dłoni i rąk .. badania, m.in. EEG ze względu na drżenie dłoni. Drżenie dłoni utrzymuje się ok 3 lat ( mogło się wcześniej pojawić ale nie zwracałam na to uwagi ). Opis badania: Badanie wykonano w czuwaniu. Rytm podstawowy stanowi niskonapięciowe ... Torbiel pajęczynówki i ból głowy a naczyniaki na twarzy .. badanie MRI głowy. ...

Zmiany na tle naczyniowym Badanie MR przystadki mózgowej wykonane w obrazach T1 i T2 - zależnych, w płaszczyznach strzałkowych i czołowych, z podaniem środka kontrastowego w badaniu dynamicznym. Siodło tureckie niepowiększone, przysadka mózgowa prawidłowej ... Dyskopatia w odcinku piersiowym kręgosłupa .. badania MRI kręgosłupa piersiowego: na poziomie Th8 - Th9 duża centralna przepuklina krążka mk wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość ok 6 mm, przepuklina uciska rdzeń kręgowy. W obrębie końcowego odcinka rdzenia kręgoweg ... Bóle lewej stopy oraz bóle prawej nogi .. badanie MRI odcinka lędźwiowego kręgosłupa, gdyż objawy mogą być spowodowane przez dyskopatię lędźwiowa. ...

Dyskopatia kręgów szyjnych .. badanie MRI kręgosłupa szyjnego. ... Silny ból tylnej części głowy i kręgosłupa szyjnego .. badania krwi wykazały anemie, którą cały czas leczę. Muszę nadmienić, że mam siedzący tryb pracy. Mój lekarz psychiatra nie wykrył u mnie żadnych chorób. Nie doznałam żadnych urazów, ale kilka lat temu miałam *wypadnięcie* błędnik ... Leczenie torbieli Tarlowa .. Badanie było podyktowane ciągłymi bólami kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, do tego stopnia, że syn nie mógł poprawnie chodzić, dźwigać czy też schylać się. Wynik rezonansu wykazał obecność po stronie lewej kręgosłupa torbieli Tarlo ...

Osteofity na tylnych krawędziach trzonów kręgosłupa szyjnego .. badania rtg kręgosłupa szyjnego. Badanie Rtg jest mało dokładne, jednak widoczne są zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, warto wykonać badanie MRI szczególnie w odcinku gdzie są największe dolegliwości. ... Bóle głowy a diagnostyka epilepsji u dziecka .. badania ani dalsze konsultacje. Ataki z każdym przybierały na sile, a ostatni jaki miał syn ( około 5 roku życia ) był zakończony drgawkami. Czy możliwe jest, że już wówczas były to ataki epilepsji, i czy miały szanse nieleczone u ... Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym Badanie wykonano w trzech płaszczyznach w sekwencji SE i TSE w czasach T - 1, T - 2 - zależnych , FLAIR, DWI+ADC i T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W istocie białej obu półkul mózgu i w lewym konarze móżdżku, widocznyc ...

Zmiany naczyniowe mózgowia świadczące o nasilonej miażdżycy .. Badanie wykonano w sekwencji T1, T2 pd - zależnych i tirm, w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych. Co oznacza wynik badania rm? Na podstawie opisu zmiany naczyniowe, świadczące o nasilonej miażdżycy. ... Drętwienie palców u prawej ręki choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa .. badanie MRI odcinka szyjnego. ... Przedawkowanie morfiny a śpiączka .. Badanie wykonano spiralnym tomografem 1 - rzędowym SCT - 7800TX Shimadzu. Badanie TK CUN wykonano warstwami 3 mm i 5 mm, przed i po dożylnym dodaniu środka kontrastującego. Struktury mózgu bez uchwytnych zmian ogniskowych. Układ k ...

Drobne ognisko podwyższonego sygnału a torbie pajęczynówki .. badaniu Mr głowy uwidoczniono pojedyncze drobne 4mm ognisko podwyższonego sygnału w odnodze przedniej torebki i wewnętrznej lewej. Wysoko sięgający zbiornik mózgowo - rdzeniowy o wielkości w przekrojach bocznych max 43x23mm, czoło ... Drętwienie prawej części twarzy i szczękościsk .. badania, jak badanie neurologiczne, EEG, w razie potrzeby badanie CT głowy. Dobrze aby diagnostykę przeprowadził neurolog. ... Zespół cieśni nerwu łokciowego lewej ręki .. Badania usg wykazały stan zapalny tego nerwu. Czy można przeprowadzić ten zabieg podczas tego stanu zapalnego? Czy powinien być najpierw zaleczony? Stan zapalny nerwu może być wywołany drażnieniem mechanicznym ( powód operacji ), ...

Badanie ceruloplazminy w moczu .. badanie ceruloplazminy w moczu. W mojej miejscowości takie badanie nie jest możliwe do wykonania. Będę wdzięczna za podanie kontaktu do placówki, gdzie będę mogła wykonać niezbędne badania. Instytut Psychiatrii I Neurologii w Wars ... Poszerzenie trójkąta komorowego .. badania. 1 )Zaznaczona asymetria komór bocznych - trójkąt lewej komory bocznej szerszy od prawego 2 )przyścienne pogrubienie śluzówki w zatokach szczękowych i sitowiu z przewagą po stronie prawej. Czy mam się obawiać w/w rzeczy? C ... Torbiel pajęczynówki w obrębie dołu tylnego czaszki .. badaniu kt mózgowia w obrębie dołu tylnego czaszki stwierdzono torbiela pajęczynówki w wymiarze strzałkowym 15mm. Co to oznacza? czy jest duży? Torbiel pajęczynówki zwykle wymaga obserwacji, jeśli jest bardzo duża lub narasta, alb ...

Drżenie rąk, nóg przy minimalnym wysiłku, sztywnienie kciuków .. badania, u lekarza medycyny pracy, nie mogłam utrzymać równowagi przy zamkniętych oczach, a moje ręce nie dość mocno ściskały dłonie lekarza. Ponieważ pracuję w biurze, lekarz wydał mi zaświadczenie o zdolności do pracy, ale tylko ... Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku Badanie MR wykonano w sekwencji SE/T1, T2 i FLAIR w płaszczyznach poprzecznych. Stwierdzono pojedyncze, drobne ognisko, średnicy 2 mm o charakterze demilinizacyjnym zlokalizowane w prawej półkuli mózgu w okolicy ciemieniowo - poty ... Przewlekłe, tępe bóle głowy .. badania MR: - w lewej półkuli móżdżku ognisko o wym.6*11mm i sygnale płynowym, które może odpowiadać zmianie naczyniopochodnej - podkorowo na poziomie i w okolicy rogu czołowego komory bocznej lewej pojedyńcze drobne ogniska o pod ...

Powiększająca się torbiel szyszynki .. badaniu wyszło, że jest rozmiarów 10x5x6 mm. Czy taka zmiana jest groźna? jak powstaje taka torbiel? czy jest konieczność operowania takiej zmiany? Torbiel szyszynki może być groźna jeśli jest bardzo duża. Należy wykonywać kontrol ... Malacja z glikozą .. badania wskazują na aktywny proces neurodeneregacyjny? Opis badania CT sugeruje przebyte zmiany niedokrwienne, mózgowia, jednak jeśli istnieją wątpliwości diagnostyczne to należy wykonać badanie MRI głowy. ... Ból głowy w tylnej części po upadku z roweru .. badanie CT, czy nie ma złamania lub krwiaka. ...

Leczenie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa bez cech dyskopatii .. badaniem nie wykazano cech dyslokacji materiału tarcz m - kręgowych w kierunku kanału kręgowego. Rdzeń kręgowy w piersiowym odcinku o prawidłowej szerokości bez zmian śródrdzeniowych. Co to znaczy i jakie trzeba zastosować leczeni ... Objawy choroba Parkinsona .. Badaniem obrazowym jak CT nie można potwierdzić choroby Parkinsona. ... Jama malacyjna w płacie czołowym .. badania krwi są idealne, serce pracuje normalnie, delikatna nerwica mięśnia sercowego. Mam 32 lata. Jama malacyjna to stan po niedokrwieniu mózgowia, jest to następny etap reorganizacji tkanki mózgowej po niedokrwieniu. ...

Bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne .. badanie jest więcej zmian. Czy mogą one powodować zaniki pamięci? Zaczynam mieć problemy duże w zapamiętywaniu. Mam 31 lat i od 16 roku życia migrenę prawostronna. Takie ogniska w Pani wieku nie są typowe, jednak jeśli rzeczywiści ... Pogrubienie nerwu błędnego a ciągłe odbijanie .. badana przez laryngologa, gastrologa, neurologa. Nikt nie pomaga, widzę uśmiechy, trochę drwiny a ja każdego dnia męczę się z powodu ciągłego odbijania czy czkawki, jak to niektórzy nazywają. Proszę o pomoc w określeniu, jaki wybr ... Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. badanie zgłosiłam się z powodu przewlekłych bólów głowy. Innych niepokojących objawów nie zauważam. Proszę o pomoc w zrozumieniu poniższego opisu badania. Czy ten opis jednoznacznie wskazuje, że mam nowotwór? A jeśli tak, to jak w ...

Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. Badanie MR wykazało: w lewej okolicy skroniowej ognisko o śr 4 mm hiperintensywne we FLAIR I T2 ( bez obrzęku, wzmocnienia - najpewniej naczyniopochodne, ewentualnie demielinizacyjne ). Struktury mózgowia na i podnamiotowe bez zmi ... Uraz głowy po upadku z wysokości .. badanie CT głowy jak najszybciej. ... Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. badania obrazowe. ...

Osłabienie organizmu, szum w uchu, inne widzenie .. Badanie, które dotychczas zostały wykonane nie wykazały przyczyn organicznych dolegliwości. Takie nieswoiste objawy właśnie charakterystyczne są dla lęki i depresji. ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci obniżenia wysokości krążków międzykręgowych .. Badanie RTG jest mało dokładne, jeżeli są wskazania to powinno się wykonać badanie MRI kręgosłupa. Basen i gimnastyka są zalecane w leczeniu bólu kręgosłupa. ... Problemy z pisaniem ręcznym .. badania jeśli są potrzebne. ...

Nieustanny ból głowy, drętwienie rąk i twarzy .. badanie CT lub MRI głowy. ... Blizna w tylnej części kanału kręgowego .. badania MRI są wskazania do usunięcia blizny ale o tym powinien decydować chirurg, który operował. ... Zmiana pochodzenia niedokrwiennego mózgowia .. badania MR głowy w którym jest zdanie którego znaczenia nie rozumiem: w lewej półkuli przy rogu tylnym komory bocznej poj. zmiana hiperintensywna W T2,PD i FLAIR, izointenstwna w T1, nie ulegająca wzmocnieniu kontrastowemu, obraz ...

Sygnał o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym .. badanie MRI z kontrastem oraz w zależności od objawów wykonać inne badania neurologiczne. ... Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. badaniu agnio - MR w obrębie dużych tętnic koła Willsona nie stwierdza się cech tętniaka niedrożności ani innej malformacji naczyniowej. Zmiany korowo - podkorowe mogą być pochodzenia naczyniowego, jednak warto zrobić badanie z ko ... Stan śpiączki farmakologicznej .. badanie EEG głowy ( jak powinny wyglądać fale )? Śpiączka farmakologiczna nie stanowi problemu jeśli chodzi o wybudzenie, jednak zawsze ważne jest jaka była przyczyna wprowadzenia w śpiączkę. Prawdopodobnie mózg uległ uszkodzeniu, ...

Bardzo silne bóle głowy wędrujące po całej głowie .. badania TK: układ nadnamiotowy prawidłowej wielkości, asymetryczny - szersza komora boczna po lewej stronie. Poszerzony zbiornik wielki. Od 6 dni mam bardzo silne bóle głowy, ból jest wędrujący po całej głowie, jednakże skupia się ... Zespół częściowo pustego siodła Badanie MRI głowy wykonane w sekwencji SE i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło kilka bardzo drobnych przewlekłych ognisk naczyniopochodnych w istocie białej płatów czołowych. Tzw. zespół częściowo pustego siodła z wpuklan ... Silny rwący ból całej nogi .. badania: na wysokości L5 - S1 lewoboczna pjm, z cechami modelowania lewego korzenia rdzeniowego, ze zwężeniem obu, istotnie lewego, kanałów międzykręgowych. Jestem już po jednej serii zabiegów laser, pole magnetyczne, jonoforeza. ...

Silny ból w odcinku lędźwiowym oraz ból i drętwienie prawej nogi po operacji usunięcia przepukliny .. Badanie wykazuje zmiany pooperacyjne na poziomie L4/L5 po str. prawej, z odkształecniem ściany worka oponowego w pobliżu ubytku kostnego blaszki łuku. Ogniskowe uwypuklenie tylno - bocznego brzegu krążka międzykręgowego L4/L5 po s ... Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. badania mogę wykonać? Neurologicznie jest Pan zdrowy, zapewne problem jest natury psychicznej. Powodem dolegliwości może być zespół depresyjno lękowy. Warto skontaktować się z psychologiem, możliwe że potrzeba jest też odpowiednia ... Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego .. Badania MR: Badanie wykonano na aparacie Avanto Siemens 1,5 T. Zastosowano sekwencje FSE uzyskując obrazy T1 oraz T2 zależne w trzech podstawowych projekcjach. Badaniem objęto odcinek Th11/S3 kręgosłupa. Badanie MR pokazało pogłęb ...

Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. Badanie MR głowy ( FSE, obrazy T1 i T2 zależne, FLAIR, skan w trzech podstawowych płaszczyznach, przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego ) W obrębie istoty białej obu półkul mózgowych widoczne są mnogie, umiejscowione głó ... Bezsenność, złość i urojenia .. badania hormonalne. Jeśli nie będzie odchyleń to prawdopodobnie objawy mają podłoże lękowe. ... Ból twarzy a porażenie nerwu twarzowego w dzieciństwie .. badana przez laryngologa i neurologa którzy nic nie stwierdzili i nic mi nie powiedzieli. Badana byłam w momencie kiedy ból nie występował. Mam 19 lat. Tak może się objawiać neuralgia trójdzielna, ale do postawienia takiej diagnoz ...

Niedokrwienie w okolicach kory mózgu .. badania laboratoryjne - lipidogram, ocena tętnic szyjnych oraz ew. farmakoterapia do decyzji lekarza. ... Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. badanie MR miało potwierdzić wcześniejsze wyniki TK które brzmiały: w przedniej cześć środkowego dołu czaszki strony prawej obecne pojedyncze niewielkie sr do 4 mm hipperdensyjne struktury ( densyjnosc ok 70 - 80 j.H ) - zwapnieni ... Zmiany w kręgosłupie szyjnym i ich wpływ na szumy uszne .. badanie MRI odcinka szyjnego, dopiero wtedy będzie można dokładnie odpowiedzieć na przyczyny dolegliwości. ...

Nawracające bóle głowy i zawroty po wypadku samochodowym .. badanie EEG bo na NFZ trzeba czekać kilka miesięcy. Teraz czekam na wizytę u neurologa jeszcze ponad miesiąc i chciałam prosić o opis mojego wyniku jeśli to możliwe. zapis z dominującą czynnością spoczynkową alfa ok9c/s, ampl50 - ... Rozsiane enzymy ogniskowe mózgu .. badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz potencjały wzrokowe. W rozpoznaniu znaczenie ma także obraz kliniczny. ... Brak przegrody komór bocznych .. badania usg przezciemiączkowego mojego 4 - miesięcznego synka. Opis może sugerować wadę anatomiczną OUN, jednak ważne jak rozwija się dziecko, jeśli pojawiają się zaburzenia to trzeba skontaktować się z neurochirurgiem dziecięcym. ...

Ognisko nieprawidłowego sygnału o etiologii naczyniowej lub zapalnej .. Badania powinno być wykonane z kontrastem. Może to być ognisko niedokrwienne lub zapalne ale trzeba powiązać ten wynik ze stanem klinicznym i ew, badaniami dodatkowymi. ... Badanie upustowe przy wodogłowiu czterokomorowym .. Badanie tomograficzne wykazało wodogłowie czterokomorowe bez cech wstecznego wchłaniania pmr. Drobny zanik korowo - podkorowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych. Drobne przykomorowe ogniska hipodensji najpewn ... Ognisko niedokrwienne mózgowia .. Badanie wykonano w sekwencji FSE i FAST uzyskując obraz T1, T2 oraz T2FLAIR bez i po podaniu środka kontrastowego w trzech płaszczyznach. Wykonano angio żylne. Nieznaczne pogrubienie oraz jednolite wzmocnienie opon mózgu - zmiany ...

Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej .. badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz potencjały wzrokowe. W rozpoznaniu znaczenie ma także obraz kliniczny. ... Napadowe bóle głowy z prawej strony .. badanie MR. Bardzo proszę o interpretację wyników: OPIS: Badanie mózgowe wykonano w sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin Badanie TK mózgowia wykonano dwufazowo, w warstwach 2.5mm na tylny dół czaszki i 5mm na pozostałą część mózgowia. U podstawy struktur głębokich lewego płata skroniowego separuje się obszar hypodensyjny ( do 5mm ), niewzmacniający ...

Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. badaniu TK kontrastowym głowy wykryto u mnie obustronnie w komorach bocznych torbiele splotów naczyniastych ze zwapnieniami o wymiarach ok. 1.7x1.2 cm. Natomiast dzisiaj odebrałam wyniki MR głowy z kontrastem i w opisie nie ma o t ... Drętwienie mięśni Kegla, stóp, łydek, i silnych bolesne mrowienia stóp kończące się skurczem w pachwinach .. badania miednicy mniejszej będzie pomocne, może być CT, jednak dalsza diagnostyk wymaga jednak osobistego kontaktu z lekarzem. ... Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. badania MR: tkanki mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału, z obecnością pojedynczej zmiany o podwyższonej IS w obrazach t2 - zależnych i sekwencji tirm o śr. 1,2 cm zlokalizowanej w obrębie istoty białej na grani ...

Ból głowy w płacie czołowym prawej półkuli .. badanie EEG. Jednak dalsze decyzje diagnostyczne podejmuje się na podstawie osobistego zbadania chorego. ... Nacieki bliznowate kręgosłupa .. badania muszę wykonać? Badanie MRi, a jeśli było wykonane to można wykonać badanie scyntygrafii kości albo PET. ... Torbiel pajęczynówki a silne bóle kręgosłupa i drętwienie nóg .. badanie MRI odcinka szyjnego. ...

Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. Badanie MR głowy wykonano w sekwencji SE i FSE ( obrazy T1 - i T2 - zależne ) oraz FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. W podkorowej istocie białej prawego płata czołowego w warstwach podstawnych widoczne jest pojed ... Drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej obu półkul mógu .. badania kontrolnego za 6 - 12 m - cy. Ponowne badanie MR: w istocie białej obu półkul widoczne są drobne ogniska degeneracyjne. Ich ilość i wielkość nie zmieniły się od ostatniego badania MR. Oznacza to ze wówczas osiągnęły one re ... Bóle kręgosłupa po wstawieniu implantu concorde .. badanie MRI odcinka L - S. Dalsze opinie i leczenie wskazane przez lekarza który wykonywał operacje. ...

Angiopatia amuloidowa .. badania? Nie poinformowałam lekarzy o chorobie mojej siostry jak zmarła mi mama. Angiopatia amyloidowa może być dziedziczna, powoduje odkładanie amyloidu w naczyniach, zwiększa ryzyko krwawienie mózgowego lub zawału serca. Warto s ... Tętniak móżdżku .. badania Rezonansu Magnetycznego wykryto u mnie tętniak móżdżku 4.5x3mm. Czy mam się martwić? Samym badaniem MRI nie da się wykryć tętniaka, trzeba wykonać badanie naczyniowe. Przy rozpoznanym tętniaku trzeba skonsultować się z neu ... Wyostrzenia kostne na przednich i bocznych krawędziach trzonów kręgów .. badanie MRI. ...

Nieoperacyjnym guz okolicy potylicznej i rogu potylicznego komory bocznej mózgu .. badania histopatologicznego nie udało się postawić rozpoznania,obraz kliniczny sugeruje złośliwą postać glejaka. Syn przeszedł 4 cykle silnej chemioterapii. W ostatnim RM sprzed 3 miesięcy progresja ( guz ma 6 - 7cm ), cechy obrzę ... Drobny zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu okolicach czołowych .. badaniu nie wykazano. Struktury środkowe nie przemieszczone. Co oznacza taki wynik, szczególnie chodzi mi o zdanie: Drobny zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu okolicach czołowych. Obraz może być t ... Nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa Badanie TK kręgosłupa, badanie segmentów L3 - S1, bez podania kontrastu. Zmniejszenie fizjologicznej lordozy lędźwiowej. Zwężenie badanych tarcz międzykręgowych. Ga zw obrębie tarczy L5 - S1 jako wyraz zmian degeneracyjnych krążka ...

Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. badania rezonansu magnetycznego i prosiłabym o interpretację, gdyż na wizytę u neurologa muszę jeszcze trochę poczekać. Oto wynik: Badanie wykonano w sekwencji SE( T1 - ax. ), FSE( T2 - ax.cor.sag ), IRFSE( T2 - ax. ) oraz po poda ... Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie rowka nerwu .. badanie z sprzed miesiąca. Dodam, iż 5 lat temu przeszłam KZOM, w 3 lata temu dołączyła się borelioza - postać stawowa ( obecnie wynik ujemny ), dyskopatia na całym odcinku kręgosłupa, entezopatia przyczepów prostowników przedrami ... Dyskopatia lędźwiowa a poród i znieczulenie zewnątrzoponowe .. badaniu RTG kręgosłupa lędźwiowego ( A - P i boczne ) uzyskałam wynik: Zwężenie przestrzeni międzykręgowej L5 - S1 z wtórnymi zmianami zwyrodnieniowymi. Skrzywienie prawoboczne kręgosłupa lędźwiowego z rotacją trzonów kręgów. Wnio ...

Ból po operacji wstawienia implantów dysków szyjnych .. badania rtg wyszło, iż mam zniesienie fizjologicznej lordozy nadal ( można określić, iż moja szyja wygląda jak naciągnięta struna - jest całkowicie prosta ). Oczywiście zadzwoniłam do mojego lekarza, ten stwierdził, iż póki co nic ... Zawroty głowy i zaburzenia równowagi .. badania laryngologiczne, które wykazały: audiogram niewielki niedosłuch odbiorczyucha lewego, ucho lewe - krzywa typu Ad, brak odruchów z mięśnia strzemiączkowego. Badanie VNG - nie stwierdza się oczopląsu samoistnego, optokineza ... Leczenie nasilonych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa .. badania MR, co ono oznacza? jakie leczenie należy stosować? Opis pokazuje nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku L - S. Leczenie zależy od objawów, wskazana konsultacja neurochirurgiczna pod kątem operacji. ...

Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia Badanie RM wykonano w obrazach T1 - T2 - zależnych, w płaszczyznach osiowych, czołowych i strzałkowych przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego oraz w sekwencji FLAIR. Przykomorowo w okolicy trójkąta LKB widoczne pojedyncz ... Rozszczep tylnego łuku S1 .. badania radiologiczne, jak RTG lub MRI odcinka L - S. Dopiero na tej podstawie można opiniować czy wskazany jest wysiłek fizyczny. Obecnie jeśli są dolegliwości bólowe to trzeba odpocząć od treningów jednak trzeba się dowiedzieć j ... Stan i powikłania po dwóch udarach mózgu .. badania krwi i moczy wychodzą prawidłowo. Co robić? Po dwóch dużych udarach mózgowie jest poważnie uszkodzone, jednak w takich przypadkach potrzebna jest codzienna pielęgnacja i rehabilitacja. Szansa na całkowite wyzdrowienie jest ...

Przyczyny nadmiernej senności .. badania polisomnografii. ... Torbiel na szyszynce u dziecka a nadpobudliwość .. badania hormonalne bHCG, AFP oraz ważne jest czy zaburzone jest krążenie płynu mózgowo - rdzeniowego. Jeśli wyniki są prawidłowe to wykonuje się obserwacje radiologiczną zmiany. ... Znaczenie większa źrenica .. badane pole widzenia. Co jest nie tak z tą źrenicą? Mam 16 lat. Potrzeba jest wizyta u neurologa i powinno się wykonać badanie obrazowe mózgowia. Objaw taki może występować np. w Zespole Hornera, Holmesa Adie. W tym ostatnim zespo ...

Padaczka z napadami częściowo złożonymi a prawo jazdy kat. B .. badania na prawko potrzebuje orzeczenie od neurologa, że jestem zdolny do prowadzenia pojazdów kat. B i na jaki okres czasu. Lekarz ( mój neurolog ) powiedział mi że owego orzeczenia nie wystawi ponieważ jestem w trakcie leczenia. ... Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli Badanie MR mózgowia wyk. w sekwencji SE w obrazach T1 i T2 zależnych Flair oraz DWI w trzech płaszczyznach. Wykonano sekwencje fiesta 3D celowaną na kąty mostowo - móżdżkowe: - struktury mózgowia bez cech procesu ekspansywnego - u ... Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. badaniu MRI opisane są zmiany niedokrwienne mózgowia. Odmiana anatomiczna ukrwienia mózgowia, bez znaczenia klinicznego. ...

Anomalia naczyń mózgowia .. badania rezonansu magnetycznego. Opis pokazuje anomalię naczyń mózgowia, gdzie hipoplastyczna lub całkowicie niedrożna jest jedna z tętnic tylnych mózgu jednak krążenie kompensowane jest przez t. łączącą tylną. ... Hipoplazja tętnicy kręgowej a głuchota, zawroty głowy, bóle głowy .. badaniu oka wykryto w lewym oku lekko zwężone tętnice. Bywały dni, że potrzebowałam dużo snu. Na okrągło spałam, nawet 15h a gdy wstałam w ogóle po mnie nie było tego widać, że jestem wyspana. Gdy leżałam w szpitalu na otolaryngol ... Opadający kącik ust .. badaniu neurologicznym bez uchybień. Z tego powodu byłem hospitalizowany w oddziale neurologii. Neurobrazowanie ( MR, angio MR ) nie wykazały nic. W EEG pewne zaburzenia po stronie lewej, ale ze względu na to, że nie pasowały do f ...

Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. Badanie MR głowy miał wykonane w 1 m - cu życia. Bardzo proszę o interpretację opisu tego badania. Niewiele rozumiem z tego fachowego języka. 1. W obrębie jader podkorowych obustronnie: w gałkach bladych, w głowach jąder ogoniasty ... Nagły, bardzo silny ból prawej półkuli głowy .. badanie nic nie wykazało. Lekarz, tak jak i pierwszy, zdiagnozował migrenę. Od jakiegoś czasu zauważyłam dziwne objawy: problemy z wyraźną mową, osłabienie prawej części ciała, co jest dla mnie dziwne, gdyż jestem praworęczna. Opr ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Badanie MR w sekwencji SE, FSE, obrazy T1 - ,T2 - zależne, w płaszczyznach strzałkowej i poprzecznej, wykazało: - pogłębienie lordozy lędźwiowej - zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji krążków międzykręgowych w odcinku L kr ...

Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. Badanie MR CUN wsekwencjach TSE, FLASH oraz FLAIR W OBRAZACH T1 i T2 - zależnych w płaszczyznach - osiowej, czołowej i strzałkowej. STWIERDZONO: hiperintensywne ognisko w obrazach T2 - zależnych i FLAIR leżące powyżej komory boczn ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. badanie MR. Odebrałam wynik i proszę o interpretację bo limit u tego lekarza już wyczerpany na ten rok. Wynik: Badanie mózgowia w sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez kontrastu. Niecharak ... Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. badany neurologicznie i wykonano rezonans z kontrastem o takim brzmieniu wyniku: W trakcie badania uwidoczniono w obrębie istoty białej obu półkul mózgowych obecność kilku, nieregularnych obszarów hyperintensywnych w T2WI i hypoin ...

Codzienny silny ból głowy w okolicy czołowej .. Badania rezonansu nie wykazało żadnych zmian. Wszystko było dobrze,tylko wyszło przyścienne zgrubienia błony śluzowej w zat. klinowej w linii pośrodkowej, w części komórek sitowych obustronnie,w lewej zatoce szczękowej i prawej za ... Uciskowe bóle głowy u dziecka .. badanie obrazowe mózgowia. Jednak trzeba też pamiętać że bóle głowy u dzieci mogą być związane z zachowaniami adaptacyjnymi np. w przedszkolu. ... Rwa kulszowa a lekkie skrzywienie kręgosłupa w lewo i rotacja trzonów w prawo .. badanie MRI odcinka lędźwiowego i zdiagnozować dolegliwości, możliwe że potrzebne będzie leczenie operacyjne. ...

Naczyniak w móżdżku .. badania opisanego powyżej. Na podstawie opisu istnieje podejrzenie anomalii naczyniowej, jednak aby była dokładna diagnoza potrzebne jest wykonanie badania naczyniowego angiografii albo CT z opcją naczyniową. ... Przepuklina na odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. badania wątrobowe, krew w kale, byłam również u gastrologa który po wywiadzie i ogólnym badaniu nie stwierdził podstaw do leczenia gastrologicznego. Wszystkie wyniki ok. Dwa tygodnie temu zrobiłam tomografię kręgosłupa odcinka lęd ... Bóle dolnego odcinka kręgosłupa i sztywnienie stawów biodra i kolana Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego w sekwencji SE ( T1, T2 ) wykazało na poziomie L5/S1 dehydratacje i obniżenie wysokości krążka międzykręgowego oraz jego niewielką pośrodkową wypuklinę - bez cech ucisku korzenie nerwowych. Badani ...

Porażenie przysenne, sztywnienie karku i ból głowy .. badanie polisomnograficzne. ... Drętwienie lewej ręki i części twarzy u dziecka .. badania MRI i EEG, wyniki tych badan nie wykazały niczego niepokojącego. Czy spotkał się Pan z takim przypadkiem i ma przypuszczenia co to może być? Mogą to być napady padaczkowe, jedno badanie nie wyklucza padaczki, jednak w tym ... Zwapniały oponiak okolicy czołowej mózgu .. badanie MRI. ...

Ryzyko dziedziczenie wodogłowia syna na jego dzieci .. badania przeprowadzić? Wodogłowie jest tylko objawem, zawsze jest przyczyna, jak guz mózgu, niedrożność układu komorowego czy anomalie rozwojowe mózgowia. To te przyczyny mogą decydować o dziedziczności. ... Przewężenie przestrzeni międzykręgowych z przekostnieniami blaszek nakrywkowych .. badanie MRI kręgosłupa i ocenić czy nie jest potrzebne leczenie operacyjne. ... Zapis nieprawidłowy z uogólnioną czynnością zespołów fali ostrej z wolną oraz zwiększoną ilością fal theta .. badanie CT głowy. ...

Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia Badanie TK głowy uwidacznia: - hypodensyjny obszar malacji w lewej półkuli móżdżku - poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych - układ komorowy w normie, w linii pośrodkowej - przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane Przyści ... Drgawki bez utraty przytomności a padaczka .. badania: W zapisie spoczynkowym miernie regularny rytm alfa o częstości około 9 - 11 Hz i amp. do 30 uV. RZ obecna. Dość liczne fale ostre o amp. do 50 uV występujące synchronicznie,zmiany przeważają w odpr. czołowo - skroniowych ... Padaczka a torbiel pajęczynówki .. Badanie RM wykazało także torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszki, torbiel ma wymiary 4x4 cm. bardzo proszę o odpowiedź: 1. jaki związek może mieć padaczka/napady atoniczne a istnienie torbiela, tzn czy torbiel mógł wywołać pow ...

Zwężona lewa źrenica a zespół Fahra .. badanie tarczycy ( to było jakieś badane komputerowe ) i lekarz który je robił spytał czy papli papierosy po czym po otrzymaniu potwierdzenia że pali powiedział że został mu miesiąc życia. Na szczęście było to ok 18 lat temu. Po o ... Początki choroby Alzheimera .. badania? Co powinnam zrobić? Wynik TK sprzed półtora roku nie wykazał żadnych zmian. Po prostu norma. Ponadto cierpię na hipotermię od 2 lat. Temperatura ciała 34,7 - 35,6. W opisie badania zmiany niedokrwienne mózgowia, zatem war ... Zgrubienie na głowie a ból głowy i nerwica lękowa .. badanie dna oka 3 lata temu i było dobre czy może się coś zmienić w tym czasie? Dobrze aby to zgrubienie zobaczył lekarz, gdyż może być duża komponenta lękowa i mylna samodiagnoza. Badanie CT głowy do decyzji lekarza. ...

Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. badania MR. - Rozsiane, drobne ogniska naczyniopochodne widoczne w środkach pólowalnych i wieńcach promienistych. Poza tym sygnał istoty białej i szarej mózgowia prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowej grubości jednorodne. Nie s ... Straszne bóle i zawroty w głowie po wypadku samochodowym .. badania elektroencefagraficzne. W pierwszym badaniu mi wyszło że mam czynność podstawowa w normie, okresowe zmiany o charakterze napadowym w okolicach czołowych. W drugim badaniu wyszło, że mam czynność podstawowa w granicach norm ... Przepuklina krążka międzikręgowego L5-S1, rehabilitacja czy operacja? .. badania TK mam na L5S1 masywną przyśrodkowo - prawoboczną przepuklinę krążka międzykręgowego uciskającą worek oponowy i początkowy odcinek korzeni prawego nerwu S1. Przepuklina ma głębokość ok. 7 - 8 mm, obraz kształt przepukliny ...

Zmiany uogólnione, pod postacią wyładowań fal theta, aktywowanych Hw .. badania: Czynność podstawowa EEG zróżnicowana przestrzennie. W odprowadzeniach ciemieniowo - potylicznych składa się z regularnego rytmu alfa 10 Hz o amplitudzie do 50 uV i z serii niskonapięciowego rytmu beta. R.z. obecna. Podcza ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. badania MR głowy mojego brata, które było wykonywane z powodu bólów głowy, drętwienia kończyn, drżenia lewej połowy twarzy. Wiek 40 lat. Brat był hospitalizowany w szpitalu zakaźnym, gdzie wykluczono boreliozę. Dwukrotnie hospital ... Zapis o zmianach zlokalizowanych w okolicach centralno-skroniowo-cmieniowych obustronnie .. badanie CT głowy. ...

Padaczka a ognisko malacji pourazowej .. badanie EEG i wyjaśnić owe ognisko malacji. ... Przepuklina jądra miażdżycowego uciskająca korzeń .. badania RM kręgosłupa szyjnego i L - S. Wynik badania: niewielkiego stopnia boczne skrzywienie w odcinku szyjnym, płytkie wypukliny centralne krążków C5 C6 C7. Drugi wynik: boczne skrzywienie kręgosłupa w odcinku L - S, dehydratac ... Hiperintensywne ognisko o obrazie naczyniaka w kręgu Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykonano w sekwencji TSE obrazy T1 i T2 zależne projekcje strzałkowe, czołowe i poprzeczne. Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykazuje znaczne pogłębienie lordozy szyjnej. Lewoboczne uwypuklenie krążka ...

Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 zależnych oraz w obrazach wykonanych met. FLAIR, w projekcjach osiowych i strzałkowych. Pojedyncze naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu. Poz ... Drętwienie lewej dłoni oraz lewej nogi aż do podbrzusza a delikatne skrzywienie lewostronne kręgosłupa .. badanie MRI ( odcinek? ), zależnie od badania neurologicznego. ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. badania wykonanego podczas mojego niedawnego pobytu w szpitalu. Na tym samym aparacie miałem robione TK głowy dwa lata temu, bez żadnych zmian. Co to jest za zmiana i jakie są jej objawy? Co jest jej przyczyną? Co z tym dalej nale ...

Wielopoziomowe zmiany dehydratacyjno degeneracyjne tarcz międzykręgowych a dyskopatia w odcinku szyjnym .. badanym odcinku kręgosłupa. Na poziomach C3 - C4, C4 - C5 w przedniej części kanału kręgowego - pośrodkowo i paramedialnie od strony prawej, podwięzadłowo widoczne niewielkie wypukliny pierścienia włóknistych tarcz międzykręgowych ... Asymetria półkul mózgowych i mnogie przestrzenie o sygnale płynu w badaniu MRI u małego dziecka .. badaniu MRI widoczna asymetria półkul mózgowych, wyraźnie mniejsza półkula mózgowa po lewej stronie. W obrębie korowo podkorowo widoczne są mnogie przestrzenie o sygnale płynu, jamy malacyjne po przebytym procesie niedotleniowo ni ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. Badanie zostało wykonane w następstwie podejrzenia zapalenia nerwu wzrokowego. Poniżej przedstawiam wynik rezonansu: W istocie białej obu półkul widoczne są pojedyncze ogniska hiperintensywne w sekwencjach T2 i FLAIR i PD. Najwięk ...

Niewielka wypuklina centralna przylegająca do przedniej części worka oponowego Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE uzyskując obrazy T1 T2 zależne i z supresją tłuszczu w przekrojach strzałkowych poprzecznych, wykonano sekwencje dyfuzyjne. Cechy początkowego odwodnienia krążków mk na pozome L4 - L5 i L5 - ... Mały guzek z tyłu głowy, ból głowy i problemy z okiem .. badanie CT głowy. ... Zawroty głowy, drętwienie przedramion i ramion, uczucie zmęczenia i sztywnienia mięśni .. badanie lekarskie i wywiad mogą mogą być decydujące. Objawy takie mogą występować w wielu chorobach. ...

Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. badaniu kontrolnym stwierdza się ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego w sekwencji T2 widoczne jest ognisko hyperintensywne o średnicy 2 mm o niespecyficznym charakterze. Cech wzmocnie ... Nieprawidłowy zapis EEG a przeciwwskazania do wykonywania zawodu .. badanie pomocnicze, jeżeli stan zdrowia jest dobry, nie ma napadów padaczkowych, to nie powinno być to podstawą do leczenia. Wiele zależy jaki charakter pracy Pan wykonuje, jednak sam wynik badania EEG nie powinien być przeciwwska ... Ból głowy i światłowstręt u dziecka oraz niewielkie zaburzenie akomodacji w badaniu dna oka .. badania dna oka i konsultację okulistyczną. Oto opis: Niewielkie zaburzenie akomodacji. Dno oka Opz ukł. o granicach wyrazistych, ale tkanka nerwowa na nich uniesiona, mogą to być złogi na tarczy. Skierowanie na USG gałek ocznych. ...

Mocne drętwienie prawej ręki i utrata czucia w palcach podczas pisania na klawiaturze .. badanie EMG. ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. badanie, ponieważ często zdarza mu się zemdleć i przewrócić. Kiedyś mógł to kontrolować a teraz już raczej nad tym nie panuje. Ma 55 lat. Jego wynik: Na pograniczu korowo podkorowym i w istocie białej obu półkul mózgu widocznych j ... Zawroty głowy przy zmianie pozycji podczas leżenia lub przy wstawaniu .. badanie MRI odcinka szyjnego oraz pokazać zdjęcia neurochirurgowi. ...

Utrata wagi, ból nóg i utrata mięśni w nogach a stwardnienie boczne zanikowe .. badanie MRI odcinka L - s. Wynik: Stożek rdzeniowy w normie. Natomiast w badaniu przewodnictwa dominuje uszkodzenie asymetryczne nerwów o charakterze neuropatii aksonalnej, głownie ruchowej w obu nerwach pośrodkowych, z cechami de ... Podejrzenie diplomyelii, drobne zwapnienia układające się obrączkowo oraz masywne zmiany zwyrodnieniowo wytwórcze stawu międzykręgowego .. badaniu kręgosłupa, ale niestety nic z niego nie rozumiem. Oto wynik badania, co z niego wynika? Nasilone zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym, na poziomie L5 - S1 szczególnie nasilone. Jeżeli objawy są bardzo nasilone to wa ... Postępujące problemy z pamięcią i izolowanie się od społeczeństwa a zespół otępienny, depresja, zmiany naczyniowe lub organiczne mózgowia .. badania należy zrobić, aby właściwie zdiagnozować rodzaj problemu czy choroby mojej mamy i co za tym idzie, rodzaj leczenia? Gdzie udać się w Warszawie po fachową poradę? Ma 72 lata. Zaburzenia pamięci to objaw dość powszechny ale ...

Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowej na sklepistości mózgu .. badanie USG i obserwować czy zmiany się powiększają. ... Duża centralna przepuklina krążka międzykręgowego wpuklająca się do kanału kręgowego Badanie EMG stwierdziło trudny dostęp do nerwu udowego, po jego zastymulowaniu uzyskano odpowiedź o obniżonej amplitudzie w mięśniu czworogłowym. Nerw biodrowo - pachwinowy jest niedostępny badaniu elektroneuograficznemu, pośredni ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym Badanie RM głowy wykonano w obrazach T1 T2 zależnych, w płaszczyznach osiowych, czołowych, i strzałkowych, przed i po podaniu dożylnym środka kontrastowego oraz w sekwencji FLAIR. W istocie białej przy rogu czołowym lkb widoczne j ...

Uczucie ucisku w głowie, kłucia i bóle głowy po upadku a depresja lękowa z somatyzacją objawów .. badanie dna oka, wynik prawidłowy. Pomimo że nie miałam wstrząśnienia głowy, nie wystąpiły żadne objawy charakterystyczne, mam cały czas uczucie ucisku w głowie, kłucia jakby przechodziły pioruny, bóle głowy oraz uczucie niestabil ... Liczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału a proces demielinizacyjny .. badania jak ocena płynu mózgowo - rdzeniowego, potencjały wzrokowe. Zmiany w MRI mogą też być pochodzenia niedokrwiennego. ... Drżenie i mrowienie rąk, zmiany ciśnienia, szumy i zatykania w uszach, brak oddechu, duszenie a padaczka .. badania nic nie wykazały. Skończył studia jako informatyk i po roku pracy w zawodzie znowu podczas snu atak padaczki, po około 5 latach. Wykonał szczegółowe badania ponownie i żadnych nieprawidłowości. Tydzień temu 3 atak tez w no ...

Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. badanie RTG. Wynik badania był następujący: Odwrócenie lordozy szyjnej, wysokość trzonów kręgów,przestrzenie międzykręgowe w normie. Wzmożona sklerotyzacja pow. stawowych międzywyrostkowych jako wyraz zmian przeciążeniowych kręgos ... Dyskretne lewoboczne skrzywienie kręgosłupa, guzek Schmorlla i przepuklina jądra miażdżystego .. badanym odcinku kręgosłupa oraz w stawach krzyżowo - biodrowych nie widać zmian w obrazie RTG na zdj. standard. Wniosek: Gguzek Schmorlla może świadczyć o przebytej chorobie Schouermanna. Obs quo ad spondylosis def req lumb. Spina ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej obu płatów czołowych uwidoczniono ...

Zespół depresyjno paranoidalny a zaburzenia pamięci krótkotrwałej .. Badanie EEG i tomografia głowy nie wykazały zmian, ale od dłuższego czasu mam zaniki pamięci, nie pamiętam czy myłem głowę rano, nie wiem czy zamykałem drzwi, nie wiem jaki jest dzień tygodnia, nie pamiętam o czym mówiłem na począ ... Zaburzenia czucia w okolicy krętacza większego kości udowej a dyskopatia lub inne zmiany zwyrodnieniowe .. badanie MRI odcinka lędźwiowo krzyżowego, aby ocenić czy nie ma dyskopatii lub zmian zwyrodnieniowych, inaczej trudno postawić diagnozę. ... Uporczywy, psychogenny ból głowy w okolicy czołowej a leczenie akupunkturą .. Badania rezonansu nie wykazało żadnych zmian. To wyniki badań EEG. Wszystko było dobrze, tylko wyszło przyścienne zgrubienia błony śluzowej w zat. klinowej w linii pośrodkowej, w części komórek sitowych obustronnie, w lewej zatoce ...

Bóle prawej strony kręgosłupa i nogi podczas chodzenia a zmiany zwyrodnieniowe .. badanie RTG biodra: Skrzywienie boczne prawowypukłe kręgosłupa lędźwiowego z rotacją trzonów kręgów wzdłuż osi długiej. Pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej z prawie poziomym ustawieniem kości krzyżowej, zwężenie przestrz ... Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego .. badanie nie było wykonane z kontrastem. Obraz powinien być interpretowany zależnie od objawów klinicznych. ... Obszary demielizacyjne naczyniopochodnej rozsiane hyperintensywne a zmiany rozwojowe mózgowia u dziecka .. Badanie było robione z powodu zaburzeń zachowania i emocji dodatkowo występuje regres umysłowy. Czy taki wynik może świadczyć o poważnej chorobie, na przykład o raku? Ojciec dziecka zmarł na raka, ja może mam SM. Dziecko ma 14 lat ...

Szerokopodstawna wypuklina krążka C5-C6 wraz z osteofitami na tylno-bocznych krawędziach trzonów .. badania MR: Zniesiona lordoza szyjna. Wysokość trzonów kręgowych szyjnych prawidłowa. Dehydradacja i obniżenie wysokości krążka C5/C6. Szerokopodstawna wypuklina tego krążka wraz z osteofitami na tylno - bocznych krawędziach trzon ... Ból pleców, korzonków promieniujący przez pośladek do uda i drętwienie palca dłoni .. badania obrazowe kręgosłupa jak rezonans i zbadać, jaka jest przyczyna dolegliwości. ... Silne fasykulacje języka oraz mięśni a podejrzenie stwardnienia rozsianego .. badaniach pani doktor stwierdziła silne fasykulacje języka oraz mięśni. Postawiła diagnozę: podejrzenie SLA. Na badaniu na izbie przyjęć doktor nie stwierdził nic podejrzanego, ja sam nie mam żadnych zaburzeń. Czy wystarczy zrobić ...

Zespoły fali ostrej z wolną, długoogniskową iglicą w wyniku EEG dziecka z padaczką .. badania EEG napisano: Badanie wykonano w czuwaniu, podczas leczenia, ok. 40 min. po napadzie. Przez cały czas trwania zapisu rejestruje się wysokonapięciową czynność wolną 2,5 - 4 Hz o amplitudzie do 250 uV, zespoły fali ostrej z ... Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. badanie MR mózgu i proszę o interpretację wyniku, ponieważ niewiele z tego rozumiem. Podaję wynik w całości: W lewej okolicy czołowo - ciemienio - skroniowej nieregularna przestrzeń płynowa wlk.4 7x34x39mm/wym.APx poprzeczny, pion ... Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. badania TK brzmi: Badanie dwufazowe. Zmiany zanikowe w obu półkulach móżdżku oraz w strukturach głębokich obu półkul mózgu. Zaniki korowe w płatach czołowych i skroniowych. Nie stwierdza się ognisk krwiotocznych w OUN oraz innych ...

Zdrętwiałe dłonie po przebudzeniu, ból w okolicach krzyża i mostka, cierpnięcie łopatki .. Badanie RTG jest jednak mało dokładne, lepszym badaniem jest MRI. Bóle mogą być pochodzenia kręgosłupowego. Bóle dłoni mogą być spowodowane tzw. zespół cieśni nadgarstka. ... Poszerzenie przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych u dziecka .. badaniu neurologicznym natomiast badania obrazowe są jedynie dodatkiem. Zatem poszerzenie przestrzeni płynowych może być normą lub przejściowym zaburzeniem. ... Całodzienna sztywność i drętwienie dłoni .. Badanie RF mam w normie wyniki OB też. 3 lata temu miałam operacje na raka piersi, przeszłam chemię i naświetlania, teraz biorę leki, także na depresję. Jak do tej pory mam jeszcze diagnozę - drżenie samoistne, ponieważ od 2 lat t ...

Znaczne zanikanie korowe mózgu, miernie nasilone zaniki móżdżku .. badaniu uwidoczniono struktury anatomiczne oraz przestrzenie płynowe mózgowia. Stwierdza się znaczne zanikanie korowe mózgu oraz mierne nasilone zaniki móżdżku obustronnie w zakresie dna prążkowia drobne ogniska hypodensyjne, mogą ... Wyczuwalny guzek przy skroni, łzawienie oka a podejrzenie kostniaka .. badanie nie wykazało żadnych zmian, a przecież jest, chyba że to nie kostniak, tylko coś innego, niewidocznego dla tomografu. Proszę o wskazówkę, wyjaśnienie w tej sprawie. Mam jeszcze jedno pytanie w sprawie zdjęcia RTG kręgosłup ... Neurologiczne przyczyny zawężenia pola widzenia .. badaniu wzroku i okazało, że mam zawężenie pola widzenia. Ze strony okulistycznej nie ma przyczyny, bo badania na jaskrę i na ciśnienie w oku wyszły ok. Lekarz kazał mi iść na konsultacje do neurologa. Co może być tego przyczyną z ...

Częste mruganie oczami przez dziecko a tiki nerwowe .. badaniom? Prawdopodobnie jest to tik nerwowy, w tak młodym wieku mogą występować przejściowe objawy, które po pewnym czasie ustępują. Oczywiście zaleciłbym ograniczenie oglądania TV oraz komputera. ... Zespół pustego siodła, torbielki retencyjne a porażenie nerwu twarzowego .. badanie przeprowadzono w związku z porażeniem nerwu twarzowego, którego doznałem dwukrotnie ( tydzień temu i dwa lata temu ). Jak mam odczytywać wynik rezonansu? Zmiany w obrazie MR prawdopodobnie nie są przyczyną porażenia nerwu ... Nierówne źrenice i opadająca powieka .. badania okulistyczne, ale nadal nie wiadomo, dlaczego tak się stało. Mam niecałe 30 lat i strasznie przeszkadza mi to w życiu. Proszę o poradę. Proszę wykonać badanie MRI głowy oraz odcinka szyjnego kręgosłupa. Objawy mogą sugerow ...

Sztywnienie karku i bóle głowy .. badanie lekarskie oraz zdjęcie rtg odcinka szyjnego. ... Zmiany w EEG przy drobnych atakach padaczki .. badanie rezonansem ani tomografia mózgu nie wykazała żadnych zmian, standardowe badania w gabinecie również nie wykazują objawów choroby, jedyną podstawą do diagnozy są niewielkie zmiany w badaniu EEG i występowanie drobnych atakó ... Napady utraty przytomności po wypadku samochodowym sprzed lat .. badanie i nic nie wykazało - byłam zdrowa. Po roku zaczęłam tracić przytomność, na początku raz - dwa razy do roku, później częściej. Robiłam badania serca, tomografię komputerową głowy i nic. Zaczęłam leczyć się na epilepsję jedn ...

Zasypianie po seksie .. Badania nukowe dowodzą, iż po orgazmie uwalniany jest hormon ( oksytocyna ) wpływający na sen. Mężczyzni częściej niż kobiety osiągają taki stan. ... Ból w bliźnie po urazie głowy .. Badanie rtg i tomografia były prawidłowe. Założono mi 4 szwy. Rana się zagoiła ładnie. Od 2 dni odczuwam w miejscu blizny ból. Czy to coś niepokojącego? Być może doszło do zakażenia lub to tylko wynik procesu gojenia. Jeśli skóra ... Ryzyko guza mózgu przy bólach głowy, nadmiernej potliwości i niepewnym chodzie .. badaniu powiedzial ze to lekka nerwica i skierowal na TC .odebralem wynik i wszystko bylo normalnie.ostatnio znowusz niekiedy mnie lekko glowa boli albo kluje w niektorych miejscach ale to chwilowo dotego czuje sie jakos niekiedy ...

Wyczuwanie żyłki przy potylicy .. badanie TK nie jest potrzebne. Na pewno powinien zbadać Pana lekarz i już w zwykłym badaniu lekarskim ustalić ewentualną przyczynę dolegliwości. Bez badania trudno właściwie powiedzieć coś więcej na ten temat. ... Ciśnienie w głowie, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe i szumy w uszach .. badanie tj. tomografia komputerowa głowy. Dopiero wtedy będzie można przybliżyć rozpoznanie. ... Zamazany obraz a jamistość rdzenia kręgowego .. badanie obrazowe mózgu i rdzenia kręgowego. Jednak postawienie diagnozy w oparciu tylko o ww objawy jest niemożliwe. Proponuję konsultację neurologiczną. ...

Postęp medycyny w leczeniu zaniku mięśni przy miopatii .. badania naukowe nie mają swojego przełożenia w praktyce. Proponuję jednak skontaktować się z doktorem Ponde i dowiedzieć czy prowadzi badania kliniczne z udziałem pacjentów. ... Utrata wzroku po wstrząśnieniu mózgu .. badanie. W przypadku wstrząśnienia mózgu dochodzi głównie do zaburzania pamięci, równowagi oraz bólu głowy. Czasami takie objawy mogą trwać kilka dni lub kilka tygodni. Raczej rzadko dochodzi do utraty wzroku. ... Kucie w kręgosłupie podczas stresu .. badania i to od kregosłupa ) i w okolicach bioder - miednicy, oraz mam zaniki pamieci ( w postaci zapominania nawet gdzie miałem isc ).. w nocy podczas snu pojawiaja sie niekontrolowane skurcze miesni konczyn.... prosze o jakas od ...

Zwapnienia w obrębie splotów naczyniówkowych oraz szyszynki .. badaniu Ct głowy Taki wynik jest jak najbardziej prawidłowy. Zwapnienia w obrębie wymienionych struktur mózgu tworzą się u każdego człowieka. ... Przebieg badania EEG u dziecka .. badanie EEG jak wygląda takie badanie? Opis takiego badania możesz przeczytać na http://www.neurologiczne.pl/badania_elektrofizjologiczne_ukladu_nerwowego.htm ... Badania hormonów przy mikrogruczolaku przysadki i wysokiej prolaktynie Z powodu wykrytego mikrogruczolaka przysadki mam problem z wysokim poziomem prolaktyny. Czy powinnam zbadać poziom również innych hormonów poza prolaktyną? Jaki wpływ ma gruczolak na inne hormony. Okresowo warto zbadać również poz ...

Drętwienie i opadanie stopy .. badaniu lekarskim i ewnetualnie zleconym rezonansie magnetycznym kręgosłupa będzie w stanie powiedzieć więcej na temat dolegliwości. ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne Badanie MR mózgowia nie wykazuje danych dla efektu masy, Sekwencja DWI nie wykazuje zaburzeń dyfuzji, W sekwencji T2 uwidoczniły się w istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne, średnicy 1,5 mm, które uleg ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. badania mojego 5 letniego syna.Czy mógłabym prosić o radę - czy to mozna leczyć.jak to co tu opisane można sklasyfikować w diagnozie i jak mu mogę pomóc.Syn chodzi,choć trochę dziwnie.i nie mówi.Pozdrawiam ...

Bardzo krótki sen .. badanie Ct głowy i wszystko w normie. Mam 48 lat. Co to może być? Przyczyną może być obturacyjny bezdech senny lub stres. Najlepiej zgłosić się do lekarza rodzinnego, który może skierować Pana na badania diagnostyczne obturacyjneb ... Bóle i zawroty głowy połączone z wymiotami .. badania krwi i moczu, aby wykluczyć m.in. niedokrwistość, zaburzenia ze strony układu moczowego. Ostetecznie wykluczyć klasterowy ból głowy, migrene oraz zmiany w mózgu powodujące wzrost ciśnienia śródczaszkowego np. guza mózgu. ... Bóle głowy i kręgosłupa oraz drętwienie ręki podczas snu przy nerwicy .. badaniem może okazać się właśnie MR głowy. ...

Ścieńczony płyn rdzeniowy i poszerzony kanał rdzeniowy .. badania mojej koleżanki. Scieńczony płyn rdzeniowy i poszerzony kanał rdzeniowy. Co to oznacza? Ona ma 30 lat. Objawy to drętwienie rąk, buzi i ucha ( jednej strony ), skurcze mięśni i bóle kręgosłupa. Dziś odebrała wynik i lekarz ... Bóle głowy, mroczki przed oczami, skurcze mięśni, rozkojarzenie a depresja .. badanie wykonać, aby wykluczyć przyczyny organiczne mogące zachodzić w mózgu. Dobrze również zrobić wywiad rodzinny w kierunku podobnych dolegliwości. ... Wypuklina krążka międzykręgowego uciskająca prawy korzeń S1 .. Badanie TK kregoslupa ledzwiowo - krzyzowego wykonano od połowy wysokości trzonu L3 do górnej części segmentu kosci krzyzowej. Na poziomie L5/S1 widoczna jest przysrodkowo - prawostronna wypuklina krążka międzykręgowego uciskająca ...

Nieregularny obszar hiperintensywny po usunięciu guza niezłośliwego .. badanie kontrolne MRI po usunięciu guza niezłośliwego i mam na wypisie pewne zdanie którego nie rozumie.Bardzo prosze o wyjaśnienie*W górno - przedniej części robaka po stronie prawej nieregularny obszar( 10*9,7mm )hiperintensywny ... Napady mlaskania i nerwowego poruszania się podczas snu .. badanie EEG. EEG i tomografia komputerowa nic nie wykazały Dokładniejszym badaniem jest rezonans magnetyczny. dziękuje ... Bóle przy poruszaniu głową .. badanie: rtg kręgosłupa szyjnego. To mogą być zmiany w obrębie kanału dla rdzenia kręgowego. byłam w marcu u ortopedy gdyż lekarz pierwszego kontaktu podejrzewał jakieś zwyrodnienia,lecz ortopeda po ogledzinach mnie oraz rtg, właś ...

Zaburzenia zwieraczy przy jamistości rdzenia kręgowego .. badaniach . Stwierdzono niski poziom hemoglobiny . Chciałabym wiedziec czy moge w jakis sposob np cwiczeniami zapobiegac takim sytuacjom , nie wiem czy wolno mi dzwigac, z zawodu jestem pielegniarką. Jak powinnam zachowac sie w ra ... Torbiel oponowa a torbiel Tarlova .. badaniu MR znaleziono u mnie torbiel oponową 1,2cm x 1,5cm. Jestem zarejestrowana do neurologa, ale termin mam bardzo odległy. W internecie znalazłam informację o torbielach Tarlova. Czy to jest to samo? Proszę o pomoc w wyjaśnien ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. Badania krwi są OK, mocz OK, serce OK, ale w TK głowy stwierdzono hipodensyjne ognisko niedokrwienne. W MRI wyszło: W badaniu MR stwierdza się w lewej półkuli mózgu w centrum semiovale; dwukomorową 10mm zmianę płynową - lakuna lub ...

Czyżenie mózgowe .. badania *czyżenie mózgowe*. Nie mogę znaleźć nigdzie wyjaśnienia postawionej diagnozy mojemu ojcu.Znalazłam ten wynik badań neurologicznych wśród innych.Tata zmarł 3 tyg. temu ,dlatego chcielibyśmy wiedzieć wszystko o jego zdrowiu ... Drętwienie ręki i brak czucia w części palców dłoni .. badanie rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Przyczyną dolegliwości mogą być właśnie zmiany w tym odcinku uciskające na nerwy rdzeniowe, a przez to drętwienie w obrębie ręki. witam ja tez mam takie objawy tylko u mnie od około 4 lat w ... Zbyt duży wzrost i waga małego dziecka a zespół genetyczny .. badania do Centrum Zdrowia Dziecka do Warszawy i umówić się na spotkanie. Czy jest to naprawdę bardzo nienormalne??? Lekarz podejrzewa zespół genetyczny , cechy dymorfi....bo dziecko nie jest podobne do mamy, ale do mnie jest bard ...

Bóle w dole kręgosłupa u sportowca .. badania ustalające przyczynę wzmożonego napięcia mięśniowego. Dzieki , tak właśnie zrobie. Pozdrawiam ... Ból kręgosłupa przy wypuklinach lędźwiowych i spłyceniu lordozy .. Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji SE,fat sat w obrazach T1 - i T2 - zależnych, w projekcjach strzałkowych i osiowych. Spłycenie lordozy lędźwiowej. Na poziomie L4/L5 widoczna jest pośrodkowo - dwuboczna wypukl ... Ryzyko nawrotu gwiaździaka włoskowatokomórkowego .. badaniach i wynik jest dobry!Chciałabym podziękować za zainteresowanie problemem ,byłam spokojniejsza!!!Pozdrawiam! witam. mojej 9 letniej córci też wykryto tego *paskuda* co z tego ,że jest najmniej złośliwy - skoro nie można go ...

Niedowład prawej reki po wylewie .. badania i stwierdzono wylew ,powiedziano ze niedowlad moze byc nieodwracalny,a mama cwiczyla reke i juz na drugi dzien mogla zrobic delikatne ruchy palcami,a z dnia na dzien jest lepiej. Chcialabym wiecej wiedziec o tej chorobie . ... Osteoliza po patologicznym złamaniu kręgu lędźwiowego .. badaniu rtg lub mikroskopowym. Osteoliza jest wynikiem nie tylko choroby nowotworowej, ale również stanu zapalnego czy torbieli kostnej. Wszystko zależy od cech radiologicznych zmiany. Czy lekarze zdiagnozowali nowotwór? bardzo dz ... Drętwienie palców po wyleczeniu zespołu nerwu łokciowego .. badaniu neurologicznym bez objawów oporowych. Stwierdzono osłabienie czucia w zakresie nerwu łokciowego prawego w zakresie palca 4 i 5 oraz bocznej strony dłoni nieznacznego stopnia. Siła mięśniowa zachowana. Odruchy z kkg L=P pra ...

Świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. badania obrazowe powinny pokazać jaki jest zakres niedotlenienia mózgu i w których rejonach. Najwięcej informacji uzyska Pani od lekarzy prowadzących. Mam nadzieję, że stan się poprawi. Pozdrawiam. witam dzis rozmawialam ze swoim ... Owalne ognisko podkorowo w lewej okolicy skroniowej .. Badanie wykazuje podkorowo w lewej okolicy skroniowej w warstwach dolnokomorowych,dobrze ograniczone ,owalne ognisko ,o wymiarach ok. 0,8 x 0.5 cm, hiperintensywne w obrazach t2 - i nieznacznie hipointensywne w t1 zaleznych. W sek ... Bóle i zawroty głowy oraz rwące bóle kręgosłupa przy jamistości rdzenia .. badania: CT głowy, CT odc. szyjnego i rtg szyjny: wyszła lordoza szyjna zniesiona, kyfotyczne wygiecie tego odcinka kregosłupa w segm C3 - C6, po dwoch tygodniach wyszlam ze szpitala straszne bole glowy, zawroty glowy, skoki cisni ...

Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. badanie TK głowy w związku z występowaniem w okolicy ucha naczyniaka jamnistego ( szukano w głowie innych naczyniaków - nic nie znaleziono ). Natomiast na wypisie jest taka informacja: ,, struktury mózgu i móżdźku bez zmian ognisk ... Torbiel pajęczynówki i dwa obszary hypodenzyjne w móżdżku .. badanie nieco dokładniejsze. Poza tym szum w uszach może wynikać ze zmian w obebie nerwu słuchowego np. nerwiaka. Wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe jest wynikiem obecności trobieli. Zaburzenia wzroku powinien skonsultować okuli ... Powracające wymioty i bóle z tyłu głowy .. badanie. Inną możliwością są działania niepożądane stosowanych leków. Zakładam, że przyczyny w obrębie układu pokarmowego lekarze wykluczyli. a czy mogą wystąpić działania niepożadane leków jeśli bierze je od kilku lat, i nie uleg ...

Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. badania wykazał, że nic nie ma. od kilku lat wiem, że mam za gęstą krew ( nadpłytkowość ) za dużo płytek krwi, co powoduje, że krew może nie dochodzić wszędzie tam gdzie powinna i stąd mogą być też te objawy. migrena pojawia się ś ... Ucisk z tyłu głowy, ból oka i szyi po urazie głowy .. badanie obrazowe głowy np. tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny oraz skonsultować się z neurologiem. Już nie wytrzymałem wczoraj byłem u Pani neurolog,która stwierdziła ,że to nerwobóle i nic tam nie ma poważnego,niewie ... Ból i zawroty głowy, drętwienie kończyn i części twarzy oraz wymioty .. badanie trzeba będzie wykonać ( tomografia komputerowa, reoznans magnrtyczny ), dodatkowo EEG. Oczywiście radzę udać się na konsultację do neurologa. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Byłam u neurologa i wspominałam mu o tomografii gł ...

Drętwienie ręki po wypadku .. badanie EMG, a w diagnozie napisał coś w stylu: Rediculopat... cervi... st past disto... col.vert po... cervicelis s.cavelis carpalis deo ( przepraszam wszystkich znawców, ale nie potrafię tego inaczej przeczytać )* badanie EMG: w ... Powiększający się umiarkowany zanik mózgowia korowo-podkorowego .. badanie TK głowy wynik: cechy zaniku korowo - podkorowego mózgowia. Po za tym obraz jest prawidłowy. Obecne badanie MR głowy wykonane 2009 roku wykazuje: umiarkowanego zaniku korowo - podkorowego mózgowia. Czy badanie MR głowy wyk ... Drgania mięśni, szum w uszach i osłabienie .. Badania krwi mam dobre. W Pana wypadku radzę jeszcze wykonać badania obrazowe głowy. Diagnostyki wymaga szum w uszach i zaburzenia czucia na skórze głowy. Zwyrodnienie kręgosłupa może być wynikiem drętwienia w obrębie kończyn. A j ...

Niebolesny guz na czaszce .. badania trudno powiedzieć czy jest to zmiana skórna np. w postaci znamienia, zwłóknienia czy zmiana na podłożu kostnym. Radzę bezpośrednio skonsultować się z lekarzem. Aha dziękuję ale w sumie wydaję mi się ze jak dotknę palcem ze ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. badania nie ma raczej żadnych odchyleń od normy, szczególnie które wskazywałyby na przyczynę dolegliwości. Większość objaów może być skutkiem migerny. Czy w badaniu lekarskim Pani lekarz prowadzący zauważył jakieś nieprawidłowości ... Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. badania MR, oto jaki jest opis: Lita masa tkankowa w przednio - górnej części płata przysadki mózgowej uwypuklająca się nadsiodłowo stycznie do skrzyżowania wzrokowego. Wymiary guza, najpewniej gruczolaka przysadki, ok. 7x8 mm. W ...

Cechy umiarkowanego zaniku korowo-podkorowego mózgowia .. badanie TK - głowy wynik: wykazuje cechy zaniku korowo - podkorowego mózgowia. Badanie kontrolne 2009 roku MR głowy: cechy umiarkowanego zaniku korowo - podkorowego mózgowia. Czy zanik się powiększył się z badaniem z roku 2007? Ma ... Okresowe, przemijające zaburzenia widzenia i pamięci .. badaniach ogólnych i szczegółowych, które wykonuję profilaktycznie co pięć lat. ( serce, płuca, analizy krwi, tarczyca, wątroba, wzrok ). Nic mi nie dolega. Jestem człowiekiem bardzo czynnym, zawodowo zajmując się obliczeniami i s ... Wzmożona czynność beta w EEG .. badania EEG brzmią następująco: Zapis z dominującą czynnością podstawową alfa,20 do 50 uV,od 7,8 do 10,5 Hz układającą się wrzecionowato wyraźniejszą w okolicach tylnoskroniowo - ciemieniowo - potylicznych przemieszaną z falami be ...

Uciążliwe bóle kręgosłupa przy wypuklinie lędźwiowej .. badanie tk uwidoczniło wypuklinę tylną centralną krążka międzykręgowego l5 - s1 ,która wraz z pogrubiałymi do 5mm więzadłami żółtymi na tym poziomie zwęża światło kanału kręgowego do 10 mm ,Wypuklina tylna lewoboczna krążka l4 - l ... Dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego .. badanie MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Czy w ogóle były wykonywane badania biochemiczne krwi tj. jonogram, mocznik, kreatynina? Takie badania warto również wykonać. Przedstawione powyżej wyniki są prawidłowe. a może mieć to zw ... Hypoplastyczny odcinek P1CAdex w obrębie naczyń mózgowia .. badanie Angiografia TK - głowa wykonano rekonstrukcjeMIP oraz VRT w badaniu angio - TK w obrębie naczyń mózgowia nie uwidoczniono cech malformacji naczyniowej .Hypoplastyczny odcinek P1CAdex - odcinek dystalny wypełnia się z tętni ...

Mocne bóle głowy i guzek z tyłu głowy .. badania TK głowy oraz badania EEG nie stwierdził nic że zastawka nie działa i że jest wszystko OK. Ale jeszcze mnie nurtuje jedna rzecz i nie wiem co mam zrobić a mianowicie mam z tyłu głowy mały guzek pod włosami byłem w 6 klasie ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. Badanie MR mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1 - i T2 - zależnych, trzech płaszczyznach. Podano środek kontrastowy. Wyniki wykazały, że w obrębie podkorowej istoty białej obu półkul mózgu i około ... Nieregularny twór w rezonansie po radioterapii .. badania nie można ustalić jednoznacznie czy są to zmiany po radioterapii czy nawrót choroby. Proszę napisać jakie było rozpoznanie histopatologiczne może na podstawie tego uda mi się powiedzieć więcej. Jeśli chodzi o histo - jest ...

Ścierpnięta głowy przy torbieli przysadki mózgowej Badanie wykonano w sekwencjach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowych, bez podawania środka kontrastowego dożylnie. Do tyłu od lejka sitowego widoczna jest przestrzeń o płynowej intensywności sygn ... Poszerzona szczelina międzypółkulowa i przestrzeń płynowa w okolicy płatów czołowych .. badania: Układ komorowy symetryczny o szerokości w granicach normy rozstaw rogów czołowych bocznych 31mm. Struktury linii nieprzemieszczone. Zmian ogniskowych w mózgowiu nie uwidoczniono. Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa ... Bóle głowy, błyski i śnieżenie przed oczami .. badania trudno powiedzieć czy oprócz dolegliwości występują jakieś odchylenia w badaniu, które mogłyby sugerować przyczynę. Ważna jest również informacja na temat przyjmowanych leków. jak bym słyszał siebie... :( . mi cały czas śn ...

Przepuklina jądra miażdżystego krążka międzykręgowego szyjnego .. badania: Na poziomie C6/C7 centralno - prawostronna przepuklina jądra miażdżystego krążka międzykręgowego i z uciskiem na worek oponowy i korzeń nerwowy prawy. Tomografię zrobiłem w związku ze niewielką kolizją drogową jaką miałem ... Bóle w okolicy lewej skroni u nastolatka .. badania kontrolne ( w tym obrazowe ). A o te badania kontrolne to o jakie konkretnir chodzi??? Jedyne badania jakie sobie regularnie robię to TSH a inne to tylko jeśli się źle czuję i dostanę skierowanie od lekarza. Chodzi general ... Obniżenie wysokości i skrócenie sygnału krążków międzykręgowych lędźwiowych .. Badaniem mr uwidoczniono obniżenie wysokości i skrócenie sygnału krążków międzykręgowych l4 - l5 i l5 - s1 ( dechydratacja ) .Ponadto widoczne wypukliny tylna krążków międzykręgowychl4 - l5 tylno - lewoboczna 5mm i l5 - s1 tylno - ...

Bóle, puchnięcie i bezwładność nóg .. badaniu będzie wiedział gdzie Panią dalej pokierować. ... Drętwienie rąk, twarzy i bóle głowy .. badanie krwii i moczu oraz przeswietlenie kregosłupa. Krew i mocz raczej ok oprócz tego ze mam gesta krew. Odnosnie kregosłupa juz gorzej...jakies nieprawidłowosci w odcinku szyjnym ale lekarz neurolog stwierdził, ze to niezbty po ... Drżenie lewej ręki podczas wykonywania czynności .. badanie MRI głowy. A więc: drżenie lewej ręki podczas wykonywania czynności np: trzymanie szklanki, łyżeczki, widelca...( jestem leworęczna, więc o pisaniu już nie ma mowy ) uczę się pisać na nowo prawa ręką.Osłabiony wzrok w lewy ...

Krwiak mózgu w płacie czołowym i obrzęk mózgu .. badania oprócz obrzęku, który jest wynikiem urazu, brak cech uszkodzenia mózgu. Charakteropatie są wynikiem ognisk krwotocznych. Jeśli obrzęk będzie prawidłowo leczony i zacznie ustępować, można liczyć na znaczną poprawę. Mój chrz ... Drętwienie mózgu i problemy z pamięcią .. badania nic nie wykazały więc na tym się skończyło. Dolegliwości mam nadal i to stają się dośc uciążliwe ponieważ czuję się jakbym miała cały czas głowe pod wodą:/ jak jakiś *terminator* obracam głowe i wszystko powoli wtedy sie o ... Ognisko patologiczne w rdzeniu kręgowym .. badania: &#8222*W rdzeniu kręgowym na poziomie segmentu C3 w tylnej części rdzenia, centralnie i lewobocznie widoczne jest patologiczne ognisko o wysokim sygnale w obrazach T2, Pd - zależnych oraz STIR, o wym. 11x8x7mm &#8 ...

Nawracające kłucia głowy po uderzeniu .. badania. Nie można wykluczyć powiązania bólu głowy z uderzeniem. Mogą to być również tzw. napięciowe bóle głowy. Uderzenie Było o Karuzele na placu zabaw,Po bokach były cztery takie rury i właśnie uderzyłam sie o jedną z nich.Uder ... Serie uogólnionej napadowości ostrych fal theta .. badania, czy mogę prosić o zinterpretowanie opisu? nie wiem czy uda mi się w tym roku wybrać do specjalisty. Oto brzmienie orzeczenia: Zapis nieprawidłowy z nasilającymi się w czasie aktywacji Hv zmianami w postaci serii uogólnion ... Otępienie umysłowe, problemy z zapamiętywaniem i skupieniem uwagi .. badania i wyszła ... borelioza z worka.Radzę ci się tym właśnie zająć - wyleczyć boreliozę u porządnego lekarza. ...

Drętwienie biodra przy zmianach degeneracyjnych krążków lędźwiowych .. badaniu wykazano ucisk na prawą stronę a ja bardziej odczuwam drętwienie lewego biodra do kolana. Na podstawie opisu MRI uciskany jest korzeń prawy. Jednak nie wiem po jakiej stronie był Pan operowany. Zależ jaki to ból nie mogę n ... Dziwne mrowienia, kłucia i uciski w kończynach .. badania rezonansem magnetycznym wykazał zmiany deminilizacyjne. Czym moga byc powodowane moje objawy? Nie jest to raczej wynik guza przysadki. Możliwą przyczyną mogą być zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa szyjnego i lędźwi ... Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. badaniu renezosamsu magnetycznym wyszło że jestem po kilku mikro wylewach mam bóle głowy zawroty i jakiegos czasu nie moge nic zrobici nie mam sił mam bóle mięsi kręgosupa zawroty głowy i utrate równowagi a lekarze od kilku lat ni ...

Niedowład nóg a mózgowe porażenie dziecięce .. badaniu rezonansu magnetycznego głowy i kręgosłupa. W struktórze móżgu nie wykryto żadnych zmian. Neurolog, do którego chodzę prywatnie twierdzi ze przyczyna mojej niesprawności moze byc umiejscowniona nie w mózgu, ale rdzieniu kr ... Tiki nerwowe, nasilające się w stanie lękowym .. badanie poprosić lekarza?? Przede wszystkim konieczna będzie konsultacja neurologiczna i psychiatryczna. Jeśli chodzi o problemy neurologiczne to lekarz najpierw wykona podstawowe badanie neurologiczne, potem w zależności od wystę ... Pogrubiała przestrzeń płynowa podpajęczynowa .. Badanie popłuczyn wykazało między innymi obecność bakterii coli. Wynik RM : Badanie MR mózgowia nie wykazuje danych dla efektu masy. Pogrubiała do 7,5 mm przestrzeń podpajęczynówkowa u podstawy lewego płata skroniowego. Układ komo ...

Problemy z utrzymaniem równowagi po zamknięciu oczu .. badania okresowe. Jedno z badań polegało na tym , że należało stać nieruchomo z zamkniętymi oczami. Córka, miała trudności żeby ustać prosto - natychmiast zaczęła się bujać na wszystkie strony. Nie jest w stanie utrzymać równowagi ... Bóle lewej strony krocza przy skoliozie i zniesieniu lordozy .. badania moczu, posiewów, usg w normie. Pomyslalem ze moze to być od kręgosłupa i zrobilem sobie rezonans. Mam niewielką skoliozę i znieseinie fizjologicznej lordozy na wysokości bodajże t - 12,t - 11,t - 10 i l - 1. Ćwiczę boks i ... Punktowy ból głowy przy dotyku .. Badanie wykazało, że były to kostniaki, a bolały bo prawdopodobnie był wokół nich stan zapalny. Pozdrawiam! ja mam tez ból głowy przy dotyku w jednym miejscu, równiez na niewielkiej powierzchni głowy. nim pojawił sie bol, 2 tygodn ...

Drobne ogniska w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. badaniaMR głowy sekwencj SE, FSE I FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokar ... Kłopoty z nauką u dziecka przy nieprawidłowym zapisie EEG .. badanie eeg, pierwsze było 2 lata, ostatnie 3 miesiące temu. zapis jest nieprawidłowy, niestety, żaden neurolog nie potrafi wyjaśnić nam, o co chodzi i co ten zapis oznacza. więc może ktoś z Was pomoże?:( opis badania: obfity, sym ... Obniżenie gęstości krwiaka prawego płata czołowego .. Badanie kontrolne TK ( styczeń 2010 ): Widoczna jest ewolucja krwiaka prawego płata czołowego w postaci niewielkiego obniżenia jego gęstości. Struktury środkowe przemieszczone na stronę lewą o ok. 5 mm. Utrzymuje się zwężenie bruz ...

Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. Badanie CT głowy uwidoczniło: .nie wykazano zmian ogniskowych ani obszarów patologicznego wzmocnienia w obrębie mózgowia.Przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane.Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku.Układ komorowy nieposzerzon ... Falujący obraz i widzenie połowiczne w prawym oku .. badania będę miała dopiero w marcu. Miesiąc temu byłam u okulisty z powodu problemów z lewym okiem /początek zaćmy centralnej/ . Przy okazji wizyty wspomniałam ,że mam również problem z prawym okiem. Mój problem polega na tym, że ... Bóle kręgosłupa lędźwiowego przy zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych .. badania RTG wynika że mam przodopochylenie miednicy,krzesunięcieku osi statecznego kręgosłupa.Zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze w odcinku lędzwiowo - krzyżowym w postaci osteofitów w stawach międzywyrostkowych pogranicza L - S dys ...

Sport przy niestabilności kręgu szyjnego .. badaniu technik pytał czy był jakiś uraz kręgosłupa i powiedział, że jest przypuszczenie niestabilności kręgosłupa Kazał przywieźć skierowanie od lekarza rodzinnego na badanie czynnościowe. Jednak mój szanowny doktor nie wystawił ... Drętwienie dłoni bez mrowienia .. badania wchodziły by tu w grę i jakie są to koszta? Leczyć mogę się tylko prywatnie. Nie dokońca rozumiem Pana opis. Złamanie suchej gałązki jest to typ złamania a nie złamanie, do którego dochodzi podczas takiej czynności. Najlep ... Problemy z pamięcią i koncentracją przy wodogłowiu .. badaniu CT. Zaniki te są skutkiem wodogłowia. Bóle głowy mogą być również przyczyną wodogłowia i jeśli stan ten mimo leczenia się nie poprawia należy rozważyć hospitalizację i wykonanie badań kontrolnych. Skierowanie do szpitala p ...

Nowe zmiany we wodogłowiu .. BADANIE TK GŁOWY ROK 2007 - LUTY Pod i nadnamiotowo mózgowie bez zmian ogniskowych.W Środkowej części jamy prawej komory bocznej końcówka zastawki drenującej płyn mózgowo - rdzeniowy.Zastawka drenuje prawidłowo - drenaż czynny pra ... Problemy z koncentracją i pulsowanie całego ciała po urazie .. badanie CRP, TSH i mocz. Mocz w porządku, TSH I CRP lekko powyżej normy ( o około 10 - 15% ). Pani doktor skupiła się na sercu, zleciła USG ( wyszło raczej w porządku ). Dostałem Acesan, Propanolol 10, Ospen 1500, Nystatynę i Jodi ... Krwiak mózgu okolicy korowo-podkorowej lewego styku potyliczno-ciemieniowego .. badanie ... jezeli krwiak sie powiększy to operacja ... niewiem co mam robic mam czekac ? to chyba najgorsze czekanie... Krwiak jest bardzo mały i nie kwalifikuje się do zabiegu. Należy czekąc aż sam ulegnie wchłonięciu. Omdlenia ...

Bóle głowy przy wodogłowiu .. badania.Ale mój neurolog prowadzący nie chcę mnie skierować do szpitala ponieważ mówi że bóle głowy i zastawki oraz drenażu to nie odrazu powód do zmartwień i wiele osób czeka na miejsce w szpitalu z poważniejszymi chorobami a ja ... Bóle głowy i oczodołów oraz zmiany zachowania po uderzeniu .. badania obrazowe, które należy porównać z poprzednimi. Wtedy będzie można powiedzieć coś więcej na temat przyczyny dolegliwości. ... Nawrót dolegliwości po wyleczeniu boreliozy .. badania PCR zdiagnozowano mi Boreliozę. zaczynam sie leczyć skojarzoną antybiotykoterapią, po 9 m - cach antybiotyków ustępują wszystkie objawy i kończymy leczenie. Po pół roku od zakończenia leczenia - nawrót, te same objawy, w t ...

Czas oczekiwania na badania rezonansu magnetycznego i CT głowy .. badani Rezonansem Magnetycznym a ile się czeka na Tomografię Komputerową dodam że mam wodogłowie chyba że aktywne ponieważ mam mocne bóle głowy i drenu od zastawki( Drenaż Komorowo - Przedsionkowy ).I chciałem się dowiedzieć które ... Odrętwiały tył głowy, ucha, nogi i ręki .. badanie elektroencefalograficzne, wiek 22lata. opis badania: w okolicach ciemieniowo - potylicznych rejestruje się rytm alfa 10Hz o amp do 30 uV. W okolicach skroniowych widoczne fale wolne 5 - 7 Hz o amp nieco wyższej od czynnośc ... Cechy aktywnego i nieaktywnego wodogłowia .. badanie EEG głowy i nie wiem czy bym musiał je powtórzyć czy też nie ma takiej potrzeby.Proszę naprawdę mi doradzić co mam dalej zrobić. Zaburzenia koncentracji i pamięci mogą wynikać ze zmian wtórnych, powstałych na podłożu naczy ...

Badania neuroobrazowe mózgu wykazujące hipofunkcję .. badaniu? Tak, możliwy jest prawidłowy wynik EEG. Badaniem, o które zapewne Pani chodzi jest PET, pozytronowa emisyjna tomografia. ... Ból lewej strony głowy, szyi oraz kończyn .. badania: morfologia - wszystko w normie ,OB w normie,cholesterol w normie,TSH w normie( gdyz choruje na niedoczynnosć tarczycy ),cisnienie ostatnio mierzone 2 mies temu 130/70, USG jamy brzusznej( lekarz rodzinny stwierdził w norm ... Zapis EEG o zmianach patologicznych miernego stopnia uogólnionych .. badanie są bóle glowy w okolicy czoła z przechodzeniem nad oczy oraz bardzo słaba pamięć. Opis badania: W zapisie dominuje nieregularna czynność fal alfa o amplitudzie 30 - 35 uV. Ponadto rejestruje się uogulnione serie fal theta ...

Poszerzone naczynia o przebiegu cranio-caudalnym wokół trójkąta lkb .. badaniu RM stwierdzono : *obraz opisywanej zmiany położonej bocznie przy trójkącie lkb nie uległ zmianie*. Problem polega na tym, że mój lekarz jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i dowiem się dopiero za jakiś miesiąc, jaki ... Poszerzona torbielowato przestrzeń podpajęczynówkowa .. badanie, gdzie w wyniku jest opis * w prawej okolicy czołowej obwodowo poszerzona torbielowato przestrzeń pajęczynówkowa o wymiarach 40x11x33mm z odcinkowo zwężoną wewnętrzną blaszką kości pokrywy czaszki*. Boję się, bo nie wiem c ... Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. badanie MR głowy. Pozwolę sobie przytoczyć teraz jego opis: Ciało modzelowate prawidłowej szerokości, jednorodne. W obrębie istoty białej, na wysokości i nieco powyżej rogów czołowych komór bocznych obustronnie, widoczne są strefy ...

Zaburzenie czucia w lewej dłoni i ból lewej obręczy barkowej .. badanie tomografii komputerowej odcinka szyjnego C1 - C7 wynika z niego ze mam hypolordoze szyjna.lecze sie juz 2 lata i wciaz mam nawroty co kilka miesiecy. czy da sie to wyleczyc? czy jest to grozne? Jeśli badanie CT zostało wyk ... Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. badania wykonanego w roku bierzącym jest bardzo podobny do wcześniejszego i nie wykazuje aby proces postępował. Świadczy to o tym, że zastawka jest wydolna. Prawdopodobnie bóle głowy związane są z zakażeniem lub nieprawidłowym ciś ... Drętwienie i mrowienie ręki przy uszkodzeniu korzenia nerwu c7 .. badanie MR i ustalić przyczynę uszkodzenia. To może być skutek dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych w obrębie kręgosłupa, ucisk spowodowany zmianą w sąsiedztwie przebiegu nerwu. Sąd leczenie będzie zależeć od przyczyny, początkowo p ...

Kłucie w pępku i ciągnący ból w prawym podbrzuszu .. badanie moczu URO norm BIL neg GLU neg KET neg SG 1.030 BLD neg PH 5 PRO neg NIT neg LEU neg krwinki biale 3 - 5 krwinki czerwone nie ma wyniki RTG: Wybrzezenie górno przedniej krawędzi trzonu kręgu L4 z częściową sklerotyzacją or ... Zmiany patologiczne rozsiane w odprowadzeniach przednich mózgu .. badania EEG, co ono oznacza? Badanie EEG jest mało specyficzne, jednak Pani wynik jest nieprawidłowy i zaleciłbym badanie obrazowe jak CT lub MRI głowy. ... Bóle kręgosłupa promieniujące do nogi przy dyskopatii lędźwiowej .. badaniu będzie mógł stwierdzić jakie leczenie w Pani przypadku zastosować ( np. operacyjne? ). ...

Rozpoznanie stwardnienie rozsianego Badanie głowy wykonane w sekwencji FSE w czasie T1 i T2 zależnym uzupełnione o sekwencję FLAIR W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych i prawego płata potylicznego widoczne są nieliczne,małe niespecyficzne ogniska podwyżs ... Skrzywienie na plecach w okolicy lędźwiowej .. badania MRI odcinka lędźwiowo - krzyżowego pod kątem dyskopatii. Badanie odpowie jak jest przyczyna dolegliwości. ... Zaniki mięśniowe całego ciała przy torbieli na jądrze .. Badania laboratoryjne, w tym białko w normie. Nie mam zaburzeń czucia. Czego objawem może być taki stan? Czy to może jednak jakiś objaw wyniszczenia nowotworowego czy zaniki mięśni, czy co jeszcze innego, że tak jest na całym ciel ...

Migreny powiązane z napięciem mięśni .. badania ( oprócz oględzin w gabinecie ) powinien się postarać? Czy należy podejść do tego tak lekko jak lekarze w Niemczech? Na mój rozum to te mięśnie uciskają mu na jakiś nerw, bo skąd by się pojawiły bóle głowy? Trudno jednozna ... Czas utrzymywania się stanu zapalnego kręgosłupa lędźwiowego .. badania: Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji SE w obrazach T1 zal przed i po podaniu kontrastu oraz w sekwencji FSE w obrazach T2 zal W porównaniu do badania poprzedniego ( 01.11.2008 ) stwierdza się: - wzmocnie ... Duże polipowate zgrubienie błony śluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno-dolnym .. badanie EEG, ktore wykazalo zmiany napadowe, potem zostalem wyslany na zrobienie renozansu magnetycznego glowy. Wynik Duze polipowate zgrubienie blony sluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno - dolnym. Badanie MR glowy wykonano w s ...

Skupisko zwapnień w móżdżku .. badania EEG. Wizytę u neurologa mam dopiero za kilka dni, a chciałabym poznać interpretację, lub chociaż czegokolwiek się dowiedzieć. opis wyniku: * w prawej półkuli móżdżku skupisko zwapnień. W otoczeniu nie uzyskano patologiczne ... Wyczuwalne, bolesne zagłębienie na czubku głowy .. badanie CT głowy, dopiero potem można będzie próbować postawić diagnozę. ... Zaburzenia wzroku, zawroty głowy, bóle głowy i bezsenność .. badania nic nie wykazały, wszystko w normie ( KT, EEG, ciśnienie, krew, mocz ). Stan taty co dzień był gorszy, tracił pamięć, ciągle coś szukał, miał omamy wzrokowe, momentami był w swoim świecie, nie kontaktował ze światem, nie p ...

Ostry, rozpierający ból w nodze i w pachwinie .. badania powinnam zrobić i do jakiego specjalisty się udać. Zaznaczam, że z powodów kardiologicznych jestem cały czas na Warfinie. Jednak rozpierający ból w pchwinie często nasuwa mi myśli o zakrzepie tym bardziej że niedawno dozna ... Częściowe zamknięcie bruzdy tętnicy kręgowej na łuku kręgu szczytowego .. badania: morfologia, Ob, EKG i RTG kręgosłupa odc. szyjnego i skierował mnie do neurologa, wizyta dopiero pod koniec czerwca. Wszystko OK, oprócz RTG, otóż badanie odcinka szyjnego wykazało, cytuję: *Wysokość trzonów kręgowych i p ... Leczenie bólów i zawrotów głowy po wstrząśnieniu mózgu .. badania. w środę była u lekarza, który powiedział jej, że skoro może ruszać językiem na boki to to nie jest nic poważnego i ma wypoczywać. i od tego czasu leży w domu. bardzo mocno boli ją głowa i wciąż kreci jej się w głowie. Moj ...

Diagnostyka zespołu neurastenicznego przy bólach głowy .. badanie ozu wykazało:dno oka: duże wnęki tarczy nII. Cała reszta badań podobno była w porządku i nie dała podstaw do postawienia diagnozy w tym kierunku. Stąd postawiono tezę: zespół neurasteniczny. Nie bardzo mnie ta diagnoza prz ... Obniżenie sygnału i wysokości tarcz międzykręgowych .. badaniu neurologicznym zadecyduje o leczeniu. Bylam u neurochirurga i potwierdził o konieczności operacji przepuchlin kręgów lędzwiowych. Ale mam jeszcze jeden problem. W ostatnim czasie zrobiłam sobie USG ZYŁ konczyń dolnych, z k ... Skolioza i zmiany zwyrodnieniowe w stawa międzykręgowych lędźwiowych .. badanie wykonane w kwietniu 2009r: Spłycenie lordozy lędźwiowej,skolioza.Zwężenie tarczy międzykręgowej L5 - S1,ze sklerotyzacją sąsiednich płytek granicznych trzonów kręgów oraz brzeżną osteofitozą na ich krawędziach. Wyostrzenia ...

Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. badaniu MR głowy wykonanym w sekwencjach SE w obrazach T1 zal. oraz sekwencji FSE w obrazach T2 zal. , obrazach Flair , Fiesta i DWI uwidoczniono : - drobną ok.4 mm przestrzeń płynową w szyszynce wynikającą najprawdopodobniej z je ... Rozlegle obszary leukoaraiozy i zmian wstecznych oraz zaniki komorowe .. badania bylo skierowanie z rozpoznaniem I64 WYKONANO BADANIE: TK MOZGOWIA BEZ I Z KONTRASTEM OPIS: Wykonano swiadczenie wedlug kodu 5.03.00.0000027 Liczne zmiany hypodensyjne w obrebie wienca promienistego oraz wokolo ukladu komor ... Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. badaniu TK *układ komorowy, wąski* drugi wynik *układ komorowy bardzo waski* 3 wynik *ukad komorowy bardzo wąski i dośc waskie zbiorniki podstawy. nie widzimy ognisk patologicznych. Wnioski; Obraz CT mózgu moze odpowiadac pseudotu ...

Czynność bioelektryczna z podwyższonym udziałem czynności wolnej theta .. badanie EEG. Po jego zrobieniu wyniki wyszly *niejasne*. W zwiazku z tym Neurolog poprosil mnie o powtorzenie badania z ta roznica ze po 24 godzinnej deprywacji snu. Mowiac szczerze nie mam pojecia dlaczego? Przeciez do badania EE ... Bóle głowy, omdlenia oraz drętwienie ręki i bóle kręgosłupa .. badania obrazowe tj. rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa i tomografię komputerową głowy. Po tych badaniach będzie można ustalić przyczynę dolegliwości. ... Uogólnione uwypuklenie tarczy międzykręgowej lędźwiowej .. badanie tomografii komputerowej. Moje objawy to ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, promieniujący do nogi przez biodro włącznie. Dzisiaj odebrałem wynik, jednak mój lekarz jest na urlopie - jeszcze 2 tygodnie. Strasznie się nie c ...

Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. Badanie wykazuje w istocie białej okołokomorowej,zwłaszcza w sąsiedztwie tylnych części komór bocznych,obszary hiperintesywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR.Ogniska o tym samym charakterze stwierdza się w istocie biał ... Ból nogi po złamaniu kompresyjnym trzonu kręgu piersiowego .. BADANIA: badanie MRI kre.L Badanie wykonano w czasach i sekw.t1 sag,tra,t2 sag,tra. Lordoza lędźwiowa zachowana. Wysokość oraz sygnal trzonow kregow ledzwiowych oraz krazkow m/kregowych w normie. Szerokosc obramowan kostnych kanal ... Lumbalizacja kręgu szyjnego i wypuklina lędźwiowo-szyjna .. Badanie TK kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego. Kręg przejściowy na pograniczu lędźwiowo - krzyżowym, najprawdopodobniej częściowa lumbalizacja kręgu S1 z silniej rozwiniętą masą boczą po stronie lewej. Trzony kręgów w odcinku lędźw ...

Ataki bólu głowy z zanikiem widzenia, drętwieniem twarzy i kończyn .. badania? Pozdrawiam Niestety bez badania obrazowego trudno odróżnić w tym wypadku migrenę od zmian naczyniowych. Objawy raczej skłaniąją ku rozpoznaniu migreny. Radzę wykonać rezonans magnetyczny głowy i przede wszystkim skonsulto ... Drętwienie kończyn i bóle gałki ocznej .. badanie MRI które w w yniku, oprócz gruczolaka wykazało w obrębie istoty białej okołokomorowej rozlane słabo odgraniczone obszary hiperintensywne bez cech wzmocnienia pokontrastowego - demienilizacyjne ?. Czytałam na Państwa forum ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. badania KT u miesięcznego dziecka ( niedotlenienie okołoporodowe ) oraz jakie mogą być rokowania. Czy w tym przypadku te uszkodzenia mózgu mogą się jeszcze pogłębiać? Badanie przeprowadzono bez środka cieniującego. Badanie wykazał ...

Zaburzenie równowagi oraz niedowład stopy i ręki po podróży samolotem .. badaniu skieruje Pana do odpowiedniego specjalisty. ... Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. Badanie wykonano w sekwencjach FLAIR T1 - sag., TSE T2 - sag. oraz sekwencji MERGE T2* - ax., bez wzmocnienia kontrastowego. Spłycenie fizjologicznej lordozy szyjnej. Osłabienie sygnału w ob., T2 - zal. z tarcz międzykręgowych C3 ... Ból nogi po uszkodzeniu łękotki przy łagodnych zwyrodnieniach kręgosłupa .. badania krwi oraz zdjęcia stawów : krzyżowo - biodrowych, dłoni stóp. ...

Nieprawidłowy zapis EEG z czynnością napadową .. badania eeg. Od ok. 2 miesięcy mam drgawki bez utraty przytomności. Na początku dotyczyły tylko mięśni brzucha. Raz zdażyło się że drgał mi kciuk lewej ręki i kilka razy miałam takie dziwne skurcze w udzie ( jakby coś mi wewnątrz ... Szeroki zbiornik wielki u dziecka .. badania bez potrzebnych danych tj. chociażby wiek dziecka, przyczynę wykonania badania. W dniu 13.05 prosiłam o interpretację TK głowy u dziecka 14 letniego upośledzenie umysłowe umiarkowane pomimo upośledzenia dziecko nieżle radz ... Szkodliwość badania EEG w ciąży .. badanie EEG. Czy to badanie jest bezpieczne dla dziecka? Poza tym na wyniki muszę poczekać do poniedziałku, a chciałam sie dowiedzieć czy to co się działo ze mna podczas tego badania jest naturalne, czy może oznaczać jakieś niepra ...

Długotrwałe bóle glowy w okolicach lewej skroni .. badania muzgu i nic nie wykazalo rzadnych zmian blagam o pomoc nie moge juz wytrzymac jest to bol promieniowo uciskowy pojawiajacy sie kilkakrotnie w ciagu dnia Lokalizacja oraz charakter bólu potwierdzają, że jest to neuralgia ne ... Bbóle i zawroty głowy oraz zaburzenia wzroku .. badania obrazowe głowy. ... Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. Badania krwi wyszły w porządku, echo serca również. Neurolog stwierdził, że to duża nerwica i ewentualnie przemęczenie jednak dla świętego spokoju dostałem skierowanie na rezonans magnetyczny głowy. opis wyniku: *Nie stwierdza się ...

Ucisk na nerwy w zachyłkach bocznych .. badania. Zachyłki boczne występują w okolicy ujść nerwów rdzeniowych od rdzenia kręgowego i tworzą je struktury kręgów kręgosłupa. Dziękuje za odpowiedź proszę o kontynuacje w opisie rezonansu stwierdzono : Rezonans po zabiegu wyk ... Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. Badanie MR Głowy wykonano w sekwencji SE, FSE, ( obrazy T1 - i T2 - zależne ) oraz sekwencji FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych, przed i po podaniu środka kontrastowego. Wykonano również sekwencją DWI - ... Niewielkie poszerzenie przestrzeni płynowych podpajęczynówkowych .. Badanie przeprowadzono w trybie pilnym, bez wzmocnienia kontrastowego, techniką wielowarstwową spiralną( Toschiba Akuilion 16 ) w płaszczyznach poprzecznych. Dodatkowo wykonano rekonstrukcje w oknie kostnym. Nia uwidoczniono cech ...

Zmiany napadowe w odprowadzeniach z głębszych partii mózgu .. badania: Czynność z 10 - 11c/sek, dość obfita,dość regularna,nisko - i średnionapięciowa,symetryczna,synchroniczna,RZ obecna. W odprow. *trójkątnych* obustr. synchronienie występują masie grupy fal z ostwowierzchwocyh i fal theta ... Rozpoznanie kliniczne synopce .. badania EEG .Nie mam narazie mozliwości wyjazdu do polski i pójscie do lekarza z tym wiec proszę o pomoc. Tak jest napisane : Rozpoznanie kliniczne SYNCOPE. W zapisie rejestruje się dość regularna czynność alfa ok.9 Hz. R.z. obecn ... Brak tętnicy w głowie .. badanie rezonansu i TK na każdym wyniku nie było widac tej tętnicy nawet po badaniu z kontrastem Czy to wgl możliwe ? Co to wgl jest ? */ podobno musiałam się tak urodzić. niepojęte */ Na pewno mózg musi być unaczyniony i to na ty ...

Konieczność operacji przy wypuklinach i torbieli lędźwiowej .. badania ), można najpierw spróbować rehabilitacji. Jednak jeśli brak jest odruchów ścięgnistych to jest to poważne wskazanie do leczenia operacyjnego. Jednak opis MRI nie wskazuje jednoznacznie poziomu, który nadawałby się do oper ... Zmiany ogniskowe w przysadce mózgowej mogące odpowiadać tłuszczakom .. badania przysadki mózgowej: Przystrzałkowo obustronnie zmiany ogniskowe mogące odpowiadać tłuszczakom. Czy to jest operowalna okolica i czy potrzebna będzie operacja? Niestety taki opis jest zbyt skąpy abym mógł wydać opinię. ... Przykurcze nóg uniemożliwiające chodzenie na wyprostowanych nogach .. badania krwii i niczego się nie doszukano. enzym CK w normie, wyniki rezonansów czyste. Miała pewne objawy neurologiczne - clonus po odgięciu stopy w górę ale po czasie objawy te jak i przykurczenie nóg ustąpiły i zaczęła chodzić ...

Padaczka uogólniona z napadami tonicznymi .. Badanie Rezonansu Magnetycznego /16.10/2007/Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony,przestrzenie podpajęczynówkowe w okolicach czołowych i ciemieniowych miernie poszerzone,pozostałe prawidłowe.Intensywność sygnału z istoty ... Ból po operacji dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. badania czynnościowe L - S pod kątem niestabilności. Nie, nie. oczywiście wynik nie ten sam, źle skopiowałam. przepraszam, już poprawiam. We wrześniu kończę 18 lat, 181cm wzrostu, przed operacją aktywnie uprawiałam sport, najpierw ... Zawroty głowy i stany przypominające upojenie alkoholowe przy bólach głowy .. badania typu krwi,okulista,ekg,dopler dobrze wyszły. Jstem bliski załamania. Witam, Faktycznie należy wykonać Ct głowy, ewentualnie również rezonanas magnetyczny głowy i rtg kręgosłupa. Przyczyną dolegliwości mogą być zarówno zmia ...

Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej i pajęczynówki .. badaniu TK prawidłowe* Badanie było wykonane z powodu utrzymującego sie dwa dni uporczywego bólu głowy i nudności połączonych z wymiotami.Poza tym bóle głowy u syna były od ok.1,5 roku bardzo czeste. Proszę o wyjasnienie co to tak ... Drgawki jednej strony ciała .. badania sa ok. Co moze dolegac mojemu dziecku? jakie jeszcze badania moge zrobic? Samo prawidłowe EEG nie wyklucza padaczki, jednakże wynik MR jest prawidłowy to faktycznie zmniejsza to prawdopodobieństwo jej występowania. Należy ... Napady nieświadomości, bóle głowy, nadmierna potliwość i zaburzenia równowagi .. badaniem dokładniejszym, ale niestety droższym. ...

Napady drgawek podczas menopauzy .. badania. Został stwierdzona padaczka i leki Ornifil 500 z informacją iż mógł być to jednak jednorazowy atak. Po wizycie u endokrynologa i zrobieniu badań hormonalnych okazało się, że przy takich hormonach nie było opcji aby Mama d ... Pulsujący ból w miejscu guzka z tyłu głowy .. badania mam wykonać i do jakiego specialisty mam się udać guzek mam z tyłu głowy? Jeśli zmiana znajduje się w okolicy potylicznej to może to być powiększony węzeł chłonny związany z infekcją. Nie można wykluczyć innej zmiany np. n ... Krwiak mózgu po wypadku .. badania obrazowe i ma Pani do nich dostęp? Bardzo proszę je napisać, może uda mi się coś więcej na ten temat napisać. bardzo dziekuje za odpowiedz,w tej chwili wiem juz troche wiecej ale nie sa to dobre informcje...tato zostal pon ...

Padaczka przy torbieli mózgu .. badania. Reszta jest prawidłowa. Syn przyjmuje depakine chronosphere w dawce 2 razy dziennie po 350 oraz topamax 25 mg rano 2 tabletki wieczorem 3 tabletki. Po tych lekach syn jest osowiały i troszkę otępiały wszystkie czynności w ... Drażliwość stóp i bóle nóg .. badania krwi nie wskazują żadnych odchyłek Czy może mnie ktoś na coś nakierować - podobne objawy itd.? Pozdrawiam ... Bóle kręgosłupa po basenie .. badaniu rezonansem otrzymałem informację o rehabilitacji, lekarz nie wspominał że nie mogę pływać. Opis badania rezonansem magnetycznym ( robiłem go dwa lata temu ): Na poziomie L5 - S1 centralno - prawoboczne uwypuklenie tarczy m ...

Drobne niecharakterystyczne ognisko w okolicy potylicznej .. badania wykonano, czy lekarze coś sugerują. ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. badaniu TK lub weryfikacja w badaniu MR.Poza tym struktury mózgowia i przestrzenie płynowe obrazują się prawidłowo. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Ko ... Ubytki w polu widzenia i falowanie obrazu oraz bóle głowy .. badanie okulistyczne /w szpitalu/ gdzie lekarze stwierdzili, że nie jest to problem okulistyczny. W ostatnim RM głowy wyszło,że mam poszerzone przestrzenie obustronnie podpajęczynówkowe płatów czołowych oraz oraz strukturę o płyno ...

Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. Badania kontrolne MRI - kręgosłupa szyjnego - wynik taki sam, ale bez wzmocnienia po kontraście. Natomiast proszę o wyjaśnienie opisu rezonansu magnetycznego głowy. Cytuję dokładnie: Rezonans magnetyczny głowy ( mózgowie ): Badani ... Podwójne widzenie, zaburzenia czucia w nodze i ręce oraz spadek odporności .. Badanie dna oka, pole widzenia - OK. Zrobiłam rezonans magnetyczny głowy ( ale bez skierowania, powiedziałam że chodzi o zaburzenie widzenia ) - wynik OK. Ciągłe infekcje, naciek na migdałach i usunięcie. Infekcje nie ustępują, an ... Zapis podejrzany o dyskretne zmiany w lewej okolicy czołowej Badanie wykonano w czuwaniu. Czynność podst. alfa 9 c/s o ampl do 34 uV. W odprowadzeniach czołowych po stronie lewej nieliczne pojedyncze i w grupach niskonapięciowe fale ostre. Hv nie nasila zmian. W Fs harmoniczne i subharmonic ...

Wrażenie nie swojej głowy po urazie .. badanie neurologiczne w normie, tylko lekki oczoplas ( jesli ma to jakiekolwiek znaczenie ) strasznie ciezko mi jest to opisac, i bardzo tego zaluje..... bardzo przepraszam za wulgaryzmy, ale jestem zmiazdzony tym, co sie dzieje, ... Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. badania obrazowego i czy powodem była jedynie kontrola torbieli pajęczynówki? Pomocne w przybliżeniu rozpoznania będzie opisanie swoich dolegliwości związanych z układem nerwowym, tym bardziej, że bez przyjrzenia się jak wyglądają ... Zmiany bliznowate otaczające worek oponowy po operacji .. Badanie MR po kontrascie poziome tzw.ostre ustawieni kości krzyżowej.przebyta choroba Scheuermanna w odcinku Th - L.L1 - L2,L4 - L5,L5 - S1 o obnizonych wysokosciachi obniżonym sygnale,jak w przypadku zmian degeneracyjnych.Na pozi ...

Brak czucia w nodze powyżej kolana .. badania obrazowe. Zaburzenia czucia mogą wynikać ze zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. ... Asymetryczna przepuklina lędźwiowo-szyjna, modelująca worek oponowy .. badanie wykazuje spłycenie fizjologiczne lordozy. na poziomie L5/S1 widoczna asymetryczna centralno lewoboczna przepuklina modelująca worek oponowy i lwey korzeń nerwowy, zwężająca wymiar strzałkowy kanału kr egowego do 0,87 cm. n ... Obszar malacji w okolicy skroniowo-ciemieniowej przy padaczce .. badania pisze,ze w okolicy skroniowo - ciemieniowej prawej polkuli mozgu wystepuje obszar malacji.co to oznacza?jakie moga byc skutki takiej malacji?prosze o odpowiedz osobe dobrze zorietowana w temacie.z gory dziekuje. Obszar mal ...

Wrażenie prześwietlonego wzroku .. badania krwi ( na kiłe, bolerioze ) i wyniki ok. Wyszły mi zle wyniki ( ale nienajgorsze ) na magnez i wapń. Miałam okulistyczne badania na jaskre i wyniki ok. Robili mi rezonans mag. z kontrastem i niby ok, ale wyszły jakies plam ... Układ komorowy nieznacznie poszerzony w zakresie komór bocznych .. badania usg przezciemiączkowego mojego 3 - tygodniowego synka: *Układ komorowy nieznacznie poszerzony w zakresie komór bocznych. Wymiar poprzeczny komór bocznych 31.2mm, głębokość komór bocznych prawej 3.8mm, lewej 4.9mm ( norma d ... Pulsujący ból w potylicy .. badania bez rezonansu magnetycznego powiedzieli ze wszystko okej ból nasila szybkie wstanie szybkie odwrócenie, wtedy ból jest pulsujący i dosć mocny, przy czkawce, a nawet przy chodzeniu gdy mocniej tupne nogą prosze was bardzo o ...

Ryzyko raka przy guzkach na kręgach widocznych w rezonansie .. badaniu stwierdzono, ze na kregach 8 i 11 są guzy a na 2,3 i 5 podejrzenia guzków czy można sie sugerować jednoznacznie, ze sa to przerzuty rakowe czy rezonans jest na tyle dokładny, ze jest to pewne???? Czy mogą to byc jakieś inn ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi .. Badanie MR głowy wykonano w sekwencji FSE ( obrazy T1 - i T2 - zależne ), FLAIR oraz DWI w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. Badanie MR głowy wykazuje w lokalizacji szyszynki obecność przestrzeni płynowej okrąg ... Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. Badanie MR glowy wykonano aparatm 1,5 T w sekwencjac T1 i T2 TSE oraz T2 TIRM dark - fluid.Grubośc warstw 5 mm.Intensywnośc sygnałów z pozostałej części istoty białej oraz istoty szarej mózgu prawidłowa.Układ komorowy nadnamiatowy ...

Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. badane struktury mózgowia w badaniu KT nie wykazują uchwytnych zmian ogniskowych. Po podaniu środka cieniującego cech patologicznego wzmocnienia w obrębie widocznych struktur mózgowia w bad. KT nie stwierdza się. Układ komorowy sy ... Różnice układów nerwowych u introwertyków i ekstrawertyków .. badania? 3. Czy idzie to zmienić? 4. Czy to prawda, że to tak działa jak piszę poniżej ( źródło wikiupedia ). U ekstrawertyków dominuje część współczulna autonomicznego układu nerwowego, w związku z tym mogą: * szybko działać pod ... Zmiany o charakterze ogniska fal theta w okolicy skroniowo-czołowej przy bólach głowy .. badanie EEG dało następujący wynik: W okolicy skroniowo - czołowej lewej rejestruje się zmiany o charakterze ogniska fal theta 6 - 7c/sek i 5 - 7c/sek oraz fal ostrych. Jeden raz zarejestrowano w okolicy skroniowej lewej uogólniaj ...

Zawroty głowy po uderzeniu w tył głowy .. badania: TK mózgowia nie wykazuje uchwytnych zmian. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. W okolicy podwyściółkowej komory IV, po stronie prawej zwapnienie o śr. 3mm. Kości czaszki bez widocznych patologii. Czy wynik budzi ja ... Zawroty głowy przy dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa .. badania krwi - wszystko ok, zrobili rentgen kręgów szyjnych i wyszło że ma dyskopatie, podali kroplówkę i wróciła do domu. Następnego dnia to samo. Lekarz rodzinny dał skierowanie do laryngologa i neurologa. Laryngolog wykluczył p ... Silne, nieregularne bóle głowy ze światło- i dźwiękowstrętem .. badania krwi niczego nie wykazuja. Robilam tez USG tarczycy, nic nie wykazalo ( kilka lat temu mialam usunietego guza z lewym platem tarczycy i mialam wtedy podobne objawy, wiec wolalam sie upewnic ). Nie wiem juz co robic, jakoch ...

Ścierpnięcie stóp i dłoni przy zwyrodnieniach kręgosłupa lędźwiowego .. badania MR. Dziękuję za pomoc. Badanie MR kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego Wynik badania Badanie wykonano w sekwencjach SE T1, FSE T2, STIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych w warstwach o grubości 4 mm. Kręg ... Drżenie szczęki i ból głowy wskutek stresu .. badanie obrazowe głowy. Wykluczyć zmiany w mózgu, które mogą być przyczyną dolegliwości. Czy problemy psychiczne pojawiły się nagle czy są skutkiem urazu/choroby? problemy psychiczne pojawiły się przez izolacje od swiata zewnetrzn ... Wypuklina krążka międzykręgowego lędźwiowego, modelująca worek oponowy Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego Zniesienie lordzy lędzwiowej. Na poziomnie L1/L2 tylna centralna szerokopodstawna wypuklina krążka międzykręgowego modelująca worek oponowy z niemal całkowitą redukcją rezerwy płynowej na tym pozi ...

Skurcze i drżenia po chloranie sodu .. badania krwi tj. morfologia, elektrolity,glukoza. Jeśli występują faktycznie zaburzenia elektrolitowe, należy je wyrównać. Dziękuję bardzo za odpowiedz Ja juz ten środek odłożyłem, juz jest 4 miesiące po tym a eloktrolity, morfilo ... Bóle szyi przy lumbalizacji kręgu szyjnego .. badania kręgosłupa lędźwiowego i stawów biodrowych wyszło mi że: *minimalne prawoboczne skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego. Lumbalizacja kręgu S1, przemieszczonego do przodu o 2mm w stosunku do L5 NIE mająca charakteru kręgozmyku. ... Osłabione czucie opuszki palca u nogi .. badaniach usg dopplera żył konczyn dolnych, które wyszło dobrze. Jedynie co mi dolega to zwyrodnienia kręgosłupa oraz hemilumbalizacja w odcinku lędźwiowym. 2 neurologów nie potrafiło mi odpowiedzieć na pytanie od czego to może by ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. badaniu neurologicznym. Możliwe objawy to: zaburzenia funkcji poznawczych, zespoły depresyjne, otępienne, pychozy. Opisane zmiany mogą również występować w chorobach układowych tkanki łącznej, demielinizacyjnych, podczas stosowani ... Bóle skroni po pobiciu .. badanie obrazowe głowy tj. tomografię komputerową głowy, wykluczając pęknięcia i złamania kości. Bylem u laryngologa i uszy są ok. I lekarz powiedzial ze nie ma takiej potrzeby. ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. Badanie MR wykazuje asymetryczną budowę sklepienia czaszki. Układ komorowy nieprzemieszczony, trzony obu komór bocznych są dyskretnie szersze ( do 12 - 13mm ). Dyskretne poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej w obu okolicach c ...

Ograniczona lordoza kręgosłupa szyjnego z tendencją do kyfotycznego ustawienia .. BADANIA MR: Obniżony sygnał w obrazach T1 trzonu kręgu C7, pdwyższony w sekwencji STIR, bez wzmocnienia kontrastowego.Nie stwierdza się zniekształcenia trzonu kręgu C7.Ponadto w sekwencji Stir widoczny jest podwyższony sygnał trzo ... Mnogie ogniska hiperintensywne pochodzenia naczyniowego .. badania rezonansu magnetycznego glowy wskazuje, okolo 13 ognisk niedokrwiennych do 4mm ( najwieksze z nich ma okolo 9 mm ), jestem mloda osoba, nie mam objawow SM, jesli sa to ogniska pochodzenia naczyniowego na co wskazuje radiol ... Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym Badanie MR mózgowia wykonano w sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI,SSFP, w obrazach T1 - i T2 - zależnych, płaszczyznach szczałkowych, czol=łowych i poprzecznych.Podano paramagnetyk. Pojedyńcze ognisko podwyższonej intensywności w obrazach ...

Krzywy uśmiech i blokady podczas mówienia po urazie .. badanie neurologiczne, które wykaże czy doszło do uszkodzenia któregoś z nerwów, np. nerwu twarzowego odpowiadającego za mimikę twarzy. Być może podczas upadku doszło do uszkodzenia w obrębie jego przebiegu. ... Bóle głowy u góry czoła i senność .. badania krwi tj. morfologia, Ob, glukoza, zmierzyć ciśnienie. Nie można wykluczyć zapalenia zatok, jeśli występują również inne objawy np. katar. ... Guz kostny w okolicy potylicznej, wrastający wgłąb głowy .. badanie bym musiał mieć wykonane aby ocenić czy ten guzek nadaje się do operacji czy też nie.I dlaczego gdy mrugam oczami to ten guzek mi cały pulsuje strasznie się boję a wizytę u Neurochirurga mam dopiero za 2 tygodnie i nie wie ...

Kłucia w stopach i rękach .. badania kontrolne, być może nastąpiła progresja zmian. Można też wykonać badania ogólne krwi ( morfologia, OB, glukoza, jonogram ) i moczu. ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. Badania tarczycowe w porządku, tzn. przeciwciała w normie, ft3 i ft4 w normie, USG prawidłowe. Lekarz endokrynolog stwierdził, że tarczyca zdrowa. Drętwieją mi opuszki prawej dłoni. Kilka razy zdarzyło się, że dwa palce prawej dło ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. badania czy tylko fragment? Z jakiego powodu wykonano badanie MR? Czy występują jakieś niepokojące objawy? A wreszcie ile dziecko ma lat? Te informacje być może pozwolą powiedzieć coś więcej. Odpowiedz dziecko ma 14 lat na badanie ...

Wypadanie włosów po urazie głowy .. badania hormonalne. To prawdopodobnie wynik zaburzenia równowagi hormonalnej i w związku z tym leczenie może okazać się z tym związane. ... Zniesiona lordoza i wielopoziomowa dehydratacja krążków szyjnych .. badanie MR i wynik jest następujący: Lordoza szyjna zniesiona z kyfotycznym ustawieniem kręgosłupa. Wielopoziomowa różnego stopnia dehydratacja krążków m - k z wielopoziomowym obniżeniem ich wysokości. Na poziomie C2/C3 uogólniono ... Ból kręgosłupa szyjnego wskutek źle wykonywanych ćwiczeń fizycznych .. badanie rtg odcinka szyjnego kręgosłupa lub jeśli ortopeda zaleci to od razu rezonans magnetyczny ( MR ). Objawy mogą wynikać ze zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, nadwyrężenia lub uszkodzenia mięśni grzbietu. Doraźnie można przyj ...

Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. Badanie MR głowy wykonane w sekwencjach SE, FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1 i T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. W badaniu MR głowy w lewej okolicy potylicznej w zakresie istoty białej p ... Bolesne drętwienie mięśni dolnej miednicy .. badanie lub wykonać je płatnie, w tej sytuacji proszę o ukierunkowanie, który odcinek kręgosłupa objąć tym badaniem. Problem to drętwienie niezwykle bolesne mięśni dolnej miednicy, odczuwam również wśród mięśni dolnej miednicy par ... Ból nad obojczykiem promieniujący do szyi .. badaniach miałem zabieg operacyjny artroskopia barku prawego resekcja kaletki ,akromioplastyka zabieg był w 18 maja po wyjściu ze szpitala miałem rehabilitację chyba po 30 razy laser pole magnetyczne krio prądy Na dzień dzisiejszy ...

Ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przy zaburzeniach czucia .. badanie krwi,moczu i prześwietlenie klatki piersiowej i nic nie stwierdzono a ja czułam się po prostu fatalnie.Po powrocie do domu jeszcze przez miesiąc bolały mnie szyja i plecy, miałam*przebiegnięcia prądu* smak,węch,czucie temp ... Bóle i drętwienie nóg, kolan, kręgosłupa oraz rąk .. badana krew i zrobilam sobie badanie czynnika reumatycznego i wyszlo wszystko dobrze. Pracuję nadal w tym sklepie i dźwigałam ciężkie rzeczy. Jednak nie wiem czy ma to związek. Wiem tez ze kręgosłup mam krzywy,ale nie mialam jeszc ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. badaniu musiałam wrócić do UK gdzie mieszkam i nie mogłam skonsultować tego wyniku z lekarzem w Polsce, a wolałabym również znać opinię lekarza z Polski. Tutaj bardzo długo czeka się na specjalistę. Opis badania MR głowy: W istoci ...

Rehabilitacja przy uszkodzeniu nerwu łokciowego .. badanie EMG na którym wyszło aksonalne uszkodzenie nerwu łokciowego. Pani neurolog zaleciła mi lek Metypred i Amizepin no i oczywiście witaminki. Po miesiącu przyjmowania tych leków nie odczówam absolutnie żadnej poprawy. Terminy ... Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. badaniu TK głowy nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mózkgu i móżdżku. W drugiej fazie badania bez patalogicznych ognisk wzmocnienia kontrastowego. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny bez przemieszczeń. W zac ... Bóle głowy oraz drętwienie i mrowienie palców kończyn .. badania w kierunku SM - potencjały wzrokowe oraz prążki oilgoklonalne z płynu m - r. Obraz MRI może odpowiadać zmianom demielinizacyjnym. ...

Pulsujący guz na głowie, pojawiający się po wysiłku lub śmianiu się .. badania lekarskiego czy usg ciężko stwierdzić przyczynę dolegliwości. Może to być zmiana naczyniowa. Czy mąż choruje na nadciśnienie? Wysokie ciśnienie może dawać tego typu dolegliwości. Warto skonsultować się z lekarzem pierwszeg ... Ryzyko rozrostu krwiaka w mózgu po pobiciu .. badanie CT. Krwiak i skutki pobicia są przyczyną bólu głowy, stąd przepisane leki przeciwbólowe. Tak, leczeniem zajmuje się chirurg lub neurochirurg. ... Postępy rozpoczynającego się wodogłowia Badanie 1 MR mózgowia bez podania środka kontrastowego iv.Badanie MR glowy wykonano aparatm 1,5 T w sekwencjac T1 i T2 TSE oraz T2 TIRM dark - fluid.Grubośc warstw 5 mm.Intensywnośc sygnałów z pozostałej części istoty białej oraz ...

Bóle stawów podczas leczenia boreliozy .. badanie na boreliozę i wyszło mi, że kiedyś przechodziłam to, jednak po kilku latach dało mi się to we znaki. Byłam u lekarza, który przepisał mi antybiotyki, biorę je już 2 tydzień, jednak czasem nadal odczuwam różne bóle np bolą ... Bóle rąk, zmęczenie i mroczki przed oczami przy demienilizacji naczyniowej .. badania są wykonywane w kierunku SM. Objawy nie są jednoznaczne. ... Sposoby na ból kręgosłupa promieniujący na nogę przy dyskopatii .. badania Rtg z 2008r. wykazał dyskopatię L5 - S1, od tego momentu minęło już trochę i przyznam, że dopiero teraz odczuwam ogromny ból, który promieniuje na prawą nogę, bywa że nie mogę się podnieść a o siedzeniu już nie wspomnę. Ki ...

Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. badanie MRI głowy: poszerzenie płynowych przestrzeni przymózgowych, głównie nad płatami czołowymi i ciemieniowymi obu półkul mózgowych. W istocie obu półkul mózgu w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych w sekwe ... Skąpy rysunek bruzd i zakrętów przy dużym wodogłowiu u noworodka .. badania mówi również o licznych zmianach powstałych po krwawieniu do mózgu. Nie oznacza to jednak, że nie ma mózgu. Brak bruzd i zakrętów jest wynikiem wieku dziecka. Na pewno należy wykonywać badania kontrolne. Niektóre zmiany po ... Objawy zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym .. badanym odcinku, w granicach normy szerokości. Obecnie jestem pod opieką ortopedy ( rehabilitacja ), mam 50 lat. Czy powinnam pomyśleć o konsultacji neurologa, neurochirurga? Czy ograniczyć wysiłek fizyczny? Na ile sytuacja jest p ...

Rozpierające bóle głowy i kłucia nad skronią .. badania kontrolne. Trudno na podstawie tylko tych danych wywnioskować więcej. ... Lekkie mrowienie po prawej stronie ciała .. badania tj. morfologia krwi, elektroloty. Być może to tylko niedobór jednego z mikoelementów, nie można jednak wykluczyć podłoża neurologicznego. ... Drgania mięśni i mimowolne odruchy kończyn po nakłuciu lędźwiowym .. badaniem? A jaka była przyczyna badania? Być może to w tym kierunku należy skierować podejrzenie co do przyczyny dolegliwości. Prawdopodobieństwo, aby przyczyną była punkcja jest bardzo małe. Badanie bylo robione pod kierunkiem ro ...

Centralno-lewoboczna podwięzadłowa przepuklina, uciskająca na worek oponowy Badanie z 2008 - 12 - 02 *Centralno - lewoboczna podwięzadłowa pjm L5/S1 uciska worek oponowy i korzeń nerwu rdzeniowe w odc. śródkanałowym. Pozostałe krążki m - k, trzony kręgowe bez zmian.* Badanie z 17 - 04 - 2010 *W przestrzen ... Zaniki korowo-podkorowe i zmiany degrenacyjno-malacyjne w istocie białej .. badania wraz z opisem skonsultować osobiście z neurologiem. Córka ma 18 miesięcy, już jest opóźniona psychoruchowo, nie raczkuje nie chodzi. Konsultowałam wynik z neurologiem ale nie wiele zrozumiałam z tego co mówił. Miała 2 oper ... Chwilowe zaniki świadomości przy padaczce .. badania EEG,otrzymuje leki,chodzimy do psychologa raz w miesiacu, wszystko super funkcjonuje.Przepraszam za pisownie ale pisze z Niemiec pozdrawia ...

Drętwienie kończyn i mroczki przed oczami przy zmianach naczyniowych w mózgu .. badanie tym razem rezonans z kontrastem.zmiany te same.stwierdzono więc ,że to są zmiany naczyniowe.ale jednak niepokoi mnie coś *mroczki przed oczami,ciągłe zmęczenie bóle i drętwienie rąk i nóg,nie mogę chodzić po schodach,zanik ... Promieniujący ból w potylicy i powiększone węzły chłonne na głowie .. badania obrazowego głowy ( CT ). Oczywiście nie ma co martwić się na zapas, ale sprawdzić trzeba. ... Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. badania MR proszę ojakąś informcję bo do neurologa mam za miesiąc. Badanie mózgowia wykonano w sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w pł ...

Nadmierna lordoza na granicy lędźwiowo-krzyżowej .. Badanie wykonano w sekwencjach SE ( T1 - sag. i ax. ), TSE ( T2 - sag. i ax. ) i GRE ( T1 - sag. ) Kręgoszczelina kręgu L5. Nadmierna lordoza na granicy lędźwiowo - krzyżowej. Na poziomie L5 - S1 widoczne osłabienie intensywności ... Ból z tyłu głowy i w okolicach czoła oraz silny ból szyi .. badanie MRI odcinka szyjnego, możliwe że cierpi Pani z powodu dyskopatii szyjnej. witam! Miałam te same objawy leczono mnie różnymi specyfikami i nie przechodziło aż trafiłam na rechabilitanta który mi pomógł. Mam kolana po urazie ... Masywna, tylna, centralna, szerokopodstawna przepuklina jądra miażdżystego .. badania potwierdza obecność przepukliny jądra miażdżystego na poziomie L4 - S1. Krążki międzykręgowe uległy zwyrodnieniu. Ich masy przesunęły się w kierunku kanału kręgowego, gdzie znajdują się korzenie nerwowe i worek oponowy, cz ...

Ból w szyi po prawej stronie .. badania wstępnego trudno mi powiedzieć czy problemem są zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa czy jest to problem nerwowo - mięśniowy. Warto udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który wstępnie Panią przebada, zleci także ... Naczyniopochodne, przewlekłe zmiany ogniskowe w płacie czołowym i skroniowym .. badanie MR w którym pisze: W płacie czołowym lewym podkorowo widoczne drobne 4 do 5 mm ognisko wysokiego sygnału w obrazie T2 zal I FLAIR - bez cech wzmacniania po podaniu kontrastu oraz bez wzmożenia sygnału w obrazach dyfuzyjnyc ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. badania. Proszę o opinię. *Wykonano badanie MR głowy w sekwencjach SE T1 , T1 3D FSPGR ,FSE T2, FLAIR i DWI przeglądowe oraz SE T1 po podaniu kontrastu, w płaszczyznach poprzecznych , czołowych i strzałkowych. W istocie białej w l ...

Operacyjne leczenie padaczki .. badaniu.Chciała bym się dowiedzieć czy padaczkę może leczyć operacyjnie tak żebym nie miała już ataków padaczki i czy jest jakieś związane ryzyko z operacją bardzo bym prosiła o wyjaśnienie Oczywiście istnieje możliwość leczenia o ... Wypuklina modelująca worek oponowy i spłycająca przestrzenie płynowe przed rdzeniem .. badania. Występujące dolegliwości są wynikiem zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, które modelują worek oponowy ale nie powodują ucisku na rdzeń kręgowy czy korzenie nerwowe. ... Nagły niedowład kończyn .. badani tętnic dogłowowych. Nie stwierdzono istotnych hemodynamicznie zwęzeń w zakresie badanych tętnic. Morfologia i mocz także w normie. Następnie pacjętka została przewieziona do innego szpitala Gdzie najpierw stwierdzono chrobe ...

Brak przegrody komór bocznych .. badania usg przezciemiączkowego mojego 4 - miesięcznego synka. *Komory boczne poszerzone.Wymiar poprzeczny 41mm, głębokość komory bocznej prawej 12mm, lewej 13mm. Przegroda międzykomorowa niewidoczna. Sploty naczyniówkowe bez zmia ... Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. badaniu angio MR główne pnie tętnicze koła Willisa drożne, prawidłowej szerokości, bez cech wady naczyniowej. Wniosek: W rozpoznaniu różnicowym na pierwszym miejscu należy uwzględnić zmiany demielizacyjne w położeniu okołokomorowy ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji naczyniopochodnej .. badaniu oka wykryto w lewym oku lekko zwężone tętnice. Bywały dni, że potrzebowałam dużo snu. Naokrągło spałam...nawet 15 h. a gdy wstałam w ogóle po mnie nie było tego widać, że jestem wyspana. Gdy leżałam w szpitalu na otolaryng ...

Ataki silnych bólów w dolnym odcinku kręgosłupa .. badanie tj. MR, na podstawie którego będzie można powiedzieć więcej. Oczywiście Pana objawy mogą wynikać ze stanu zapalnego i leczenie przeciwbólowe, żele rozgrzewające oraz przeciwbólowe mogą przynieść ulgę. ... Atak bólu głowy, zaburzeń mowy, mdłości i dreszczy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. badan eeg glowy, wykonywano je dwa razy,bo: zapis jest nieprawidlowy o zmianach zlokalizowanych w okolicach skroniowych po lewej stronie( skron srodkowa i tylna )pod postacia fal wolnych theta 4 - 5Hz o ampl. do 60 uV. Hyperwentyl ... Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe płatów czołowych .. badania, jednak chciałbym wiedzieć co one oznaczają. oto co napisane jest na karcie badania: TK głowy bez kontrastu i z kontrastem Poszerzone nieco przestrzenie podpajęczynówkowe płatów czołowych. Układ komorowy nieposzerzony, nie ...

Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. Badanie mózgowia w sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez wzmocnienia kontrastowego. W zakresie istoty białej mózgu stwierdza się liczne ogniska wysokosygnałowe w T2W i FLAIR, zlewne w płat ... Problemy z koncentracją przy patologicznym zapisie EEG .. badania: Czynnosc podstawowa nieregularna, utworzona z czynnosci alfa9 - 19,5 Hz do 50 - 70 uV w odprowadzeniach ciemieniowo potylicznych i powtracanych licznie, glownie nad przednim obszarem mozgu, niskonapieciowych fal wolnych t ... Chwilowe niedowłady ręki po urazie głowy .. badania przepływowe ( Dopplera ) rąk, rtg dłoni są prawidłowe. Z mężem jednak jest nieciekawie. Obecnie przebywa na oddziale neurochirurgii i lekarze nie wiedzą co jest przyczyną niedowładu i drętwienia lewej ręki. Jestem zrozpacz ...

Mrowienie nad górną wargą .. badania mogłabym wykonac na własną rękę, by przyspieszyć znalezienie przyczyny takiego stanu. Z informacji ogólnych ,mogę podać, że mąż ma charakter pracy siedzący i mało ruchu ale z powodu dość wysokiego poziomu cholesterolu, pro ... Operacja i sport przy dyskopatii pourazowej .. badania. Czy to, o czym mowi wynik moglo pojawic sie na skutek wypadku?? Czy konieczna bedzie operacja? Czy moge uprawiać sporty? - bieganie, cwiczenia na stepperze, callannetics?? ) TRESC WYNIKU TK: *Badanie TK kanału kręgowego w ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. badania i proszę o interpretację wyników: 1 ) RM odcinka szyjnego kręgosłupa - badanie dwufazowe Wykonano dwufazowe badanie RM odcinka szyjnego kręgosłupa w obrazach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych i strzałkowych. Z ...

Zawroty głowy przy zmianach ogniskowych w mózgu .. badania MR. Czy ten opis oznacza, że miałem małe udary mózgu? Czy oznacza to, że jestem dużo bardziej podatny na wylewy i udary niż inni ludzie. Czy powinienem brać np. acard celem ochrony? Czy te zmiany ogniskowe są jeszcze groźn ... Rwący ból i odrętwienie ręki oraz bóle kręgosłupa .. badaniach i wysłuchaniu mojej historii zlecił badanie przewodności nerwów i MRI. Po pół roku wizyt i badań zapadła diagnoza - * pourazowy ( tyle tylko że nie miałem żadnego urazu nadgarstka czy łokcia ) problem z nerwami w nadgars ... Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. badanie MR wykonano w sekwencjach SE, TSE,FLAIR.w obrazach T1,T2 i PD zależnych w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Badanie to podmiotowo zmian patologicznych nie wykazuje. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieznacznie ...

Konieczność rezonansu magnetycznego u niemowlęcia z podejrzeniem padaczki .. badanie EEG konieczny był rezonans magnetyczny ale się zepsuł. Muszę dodać że syn dostał się tam z podejrzeniem padaczki. Zastosowano do leczenia leki, które dostaje do dzisiaj. Gdy przebywał w szpitalu czuł się dużo lepiej po zas ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. badanie wykonane u 6 letniego chłopca po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych Wynik po punkcji 7? Mogą to być zmiany pozapalne, jednak trzeba obejrzeć badanie aby je zinterpretować prawidłowo. ... Bóle głowy, krwotoki z nosa i pogorszenie pamięci .. badania? Wizytę u neurologa mam za parę dni , jestem nieco zaniepokojona.*/ ...

Centralna tylna przepuklina, modelująca worek oponowy Badanie MR kręgosłupa piersiowego wykonano w sekwencji SE w obrazach T1, T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych i strzałkowych W kręgosłupie piersiowym uwidoczniono: 1. Centralna tylna przepuklina ( protruzja ) na wys. Th5 - ... Leczenie przy spina bifida na poziomie szyjnym .. badania RTG:Przestrzeń między - kręgowa L5/S1 nieco węższa. Spina bifida S1.Profilaktyk jaka?Czy leczenie enzymem Q10 roślinnym i matą masującą.Lub zaszczyki i tabletki przeciw bólowe,zapalne.Może dodatkowe badanie na osteoporozę ... Zapis z niewielkiego stopnia zmianami w odprowadzeniach skroniowo-potylicznych .. Badanie prowadzono w stanie czuwania. Czynność podstawową stanowią nieregularne , symetryczne fale alfa o częstotliwości 9,5 - 10,k Hz, o amplitudzie 25 - 45 uV. Rz - zaznaczona. W odprowadzeniach skroniowo - potylicznych, obustro ...

Zawroty głowy, bóle oczu i nosa, drętwienie czoła oraz utrata węchu i smaku .. badania tomografi głowy, tarczyce, morfologie krwi i prześwietlenie zatok, żadne z badań nic nie pokojącego nie wykazało. Zacząłem chodzić na siłownie i normalnie ćwiczyć po kilku treningach do oblawów doszło na domiar złego dość ... Przepuklina wnikająca do zachyłka bocznego i do otworu międzykręgowego .. Badanie opisuję zmianę na poziomie L5 - S1, gdzie krążek międzykręgowy uległ zwyrodnieniu, a jego fragment przemieścił się w obręb kanału kręgowego. Tu powoduje najprawdopodobniej ucisk na korzenie nerwowe. Dodatkowo występuje na ... Bulging krążków lędźwiowych ze zwężeniem otworów międzykręgowych .. Badania USG nie wykazują zmian w nerce oprócz 1.5 cm torbielki. Nadmieniam o tym, bo ból jest właśnie umiejscowiony na wysokości nerki. Jestem bardzo szczupły 182 wzrost 73 kg waga. Nie mam już sił chodzić po lekarzach, bo od dwóc ...

Wyraźna asymetria potencjałów nerwowych nerwów łokciowych .. badaniu neurograficznym z odchylen zarejestrowana wyraźną asymetrie potencjałów nerwowych nerwów łokciowych na niekorzysc lewej strony co może swiadczyc o nieduzym uszkodzeniu tego nerwu... Czy rehabilitacja pomoże?? Przede wszyst ... Silne bóle głowy, senność i wymioty .. badania neurologicznego oraz obrazowego głowy nie mogę nic stwierdzić. Raczej nie są to bóle napięciowe czy klasterowe głowy. Na migrenę też to raczej nie wygląda. W Pana przypadku ważne będzie wykonanie CT lub MR. Radzę zatem uda ... Ból łydek i ud oraz trudności w chodzeniu przy dyskopatii .. badan: Badanie TK kręgosłupa L4 - S1 warstwami 3mm W obrębie tarcz miedzykręgowych L4 - L5 i L5 - S1 widoczne są rozległe wypukliny dyskowe z obustronną kompresją korzeni nerwowych i worka oponowego oraz wyczerpaniem rezerwy objęt ...

Uczucie ciążenia prawej części głowy .. badaniu neurologicznym, które mogłyby zostać powiązane z bólem głowy. W leczeniu może Pan stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne tj. ibuprom, ketonal lub paracetamol. W razie potrzeby lekarz przepisze mocniejsze środki. ... Zawroty głowy i drętwienie rąk przy przepuklinach kręgosłupa .. badania jest dla mnie bardzo niepokojący. : * Na poziomie c3 - c4 lewoboczna przepuklina jądra miażdżystego uwypuklająca się w obręb lewego otworu międzykręgowego - może przemieszczać lewy korzeń C4. Npoziomie C4 - C5 tylna szerok ... Silne bóle głowy przy zanikach korowych mózgu i móżdżku .. badania. Tak wyrywkowo trudno mi jednoznacznie stwierdzić czy to prawidłowe zaniki korowe charakterystyczne dla wieku. Oczywiście najlepiej wraz z opisem i samym wynikiem udać się do neurologa, gdzie uzyska Pani pewniejszą odpowie ...

Powolna utrata pamięci przy owalnej strukturze płynowej w hipokampie .. badaniu neurologicznym? Padaczka jest wynikiem opisanych zmian? W badaniu neurologicznym lekarz stwierdza lekki lewostrony niedowład. Padaczke mam 30 lat, nigdy nie robilam rezonansu. Na początku tego roku zrobiono mi rezonans i o ... Rezonans kręgosłupa przy implancie Prodisc C w kręgosłupie szyjnym .. badanie jest ryzykiem chyba że na miejscu jest neurochirurg. Gdyż jest ryzyko uszkodzenia kręgosłupa. Mam pytanie jaka jest prawda. Można wykonać rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Proszę jeszcze raz skonsultować się z lekarzem prow ... Ataki napinania i wymachiwania kończynami, wykrzywiania twarzy i ślinotoku .. badanie EEG i o rozpoznaniu powinien decydować neurolog. Trzeba również wykonać badanie MRI głowy. ...

Leczenie stomatologiczne przy stosowaniu Polocard po udarze mózgu .. badania poprzedniego wyrazna poprawa objawów w diagnostyce obrazowej.Brak cech rozlanego utrudnienia dyfuzji .Regresja zmian obrzękowych.;Ewolucja w kierunku zmian malacyjnych poniedokrwiennych.; Strefa przekrwienia w warstwie kor ... Pulsujące bóle policzka i części skroniowej twarzy .. badania hispatologicznego. Stwierdzono epulis fibrosa cum keratosi focali epithelii plani oraz sinusitis chronica. Po operacji i okresie rekonwalescencji mamie dodatkowo ból sie nasilił. Mama była już u kilku lekarzy neurologów. J ... Ból głowy prawostronny oraz sztywność karku i prawej ręki .. badania ale nic nie wiemy konkretnie,jest faszerowana lekami przeciwbólowymi coraz silniejszymi które nie zawsze pomagają.może podam parę wyników skrócie: MR GŁOWY:po dożylnym podaniu kontrastu widoczne dwa drobne pasmowate obszar ...

Centralne wypukliny krążków międzykręgowych z uciskiem na worek oponowy .. badanie MR kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji SE w obrazach T1 i T2 zależnych. Krążki międzykręgowe na poziomach L4/L5 i L5/S1 mają zwyrodnieniowo obnizony sygnał w obrazach T2. Na dwóch poziomach L4/L5 i L5/S1 widoczne s ... Drżenia i przykurcze kończyn u młodej osoby .. badaniu ogólnym ( dotknij nosa, pukanie w kolano, przerysowanie stopy ) nie stwierdził nic niepokojącego. Rezonans głowy wykazał tylko że mam polipa w lewej zatoce szczękowej. W dwukrotnym EEG raz stwierdzono że mam w lewej półkul ... Esowate prawostronne wyboczenie osi kręgosłupa piersiowego .. badania to warto wykonać jeszcze rezonans magnetyczny ( badanie dokładniejsze ) odcinka szyjnego. Tu wykryto niewielkie zwężenie na poziomie C6/7. ...

Zawroty głowy po odstawieniu antydepresantów .. badan, z ktorych zadne nie wykazalo anomalii. Od wczesnej jesieni, po odstawieniu antydepresantow, mam nawroty, poczatkowo zaczynajace sie od uczucia kolatania serca. Nastepnie leki przeszly w zawroty glowy, niezbyt silne, na ogol ... Silne migreny z wymiotami, mdłościami i światło- oraz dźwiękowstrętem .. badania tzn. tomografia głowy, badanie zatok, tętnic szyjnych &#8211* nic nie wykazały, wszystko ok&#8230* z jednej strony tylko wypada się cieszyć ale z drugiej nie pomogło mi to w moim problemie&#8230* jeden z lekarz ... Metody leczenia dyskopatii .. badanie dokładniejsze, które pokaże szczegółowo zmiany o charakterze dyskopatii i na tej podstawie powinna zostać podjęta decyzja o dalszym leczeniu. ...

Torbieliki pokorzeniowe, wypukliny i rozluźnienie pierścienia włóknistego krążka lędźwiowego .. badania najciaśniejszy jest lewy kanal korzeniowyL - 5 S - 1 ale jego odpowiednik po stronie prawej nie jest wiele szerszy..Osteochondroza blaszek granicznych L - 5 i S - 1 .W trzonach Th11,L2,L3 i L5 odlegle w czasie uformowały s ... Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. badania ciągłe pomiary saturacji ( SO2 ) utrzymywały się średnio w granicach 97 - 98 %, osiągając na krótko 99 - 100% w czasie i po hw oraz najniższe wartości, 90 - 94% podczas stymulacji stroboskopowej. Częstość rytmu serca ( HR ... Rozświetlone, niewyraźne widzenie .. badanie dna oka oraz MRI głowy, do okulisty chodzę regularnie i niczego niepokojącego u mnie nie zauważył ,jednak problem wciąż istnieje i nie wiem już co mam robić, ponieważ bardzo mi to przeszkadza w życiu codziennym. proszę o r ...

Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. badanie nic nie stwierdziło wystąpić jakieś komplikację, chodzi mi o krwiaki czy inne krwawienia śródczaszkowe. Martwię się o to , bo to już nie pierwszy mój uraz.. Dziękuję z góry za odpowiedź Jeżeli badanie neurologiczne nie wyk ... Endoskopia z neuronawigacją a operacja otwarta torbieli pajęczynówki .. badanie rezonansu magnetycznego Torbiel pajeczynowki o wymiarach 4.5, 5 ,6 cm . Jest ona bardzo duza. Lekarze na poczatku nie chcieli jej wcale operowac, ale przedstawilismy objawy jakie wystepuja i lekarz skierowal mojego meza na ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. Badanie Tk głowy i zatok obocznych nosa Prawej półkuli subtelnie podwyższona densyjność pogranicza czołowo - skroniowego na odcinku o wym. 47x21mm z redukcją przestrzeni płytowej szczeliny Sylwiusza - ognisko pourazowej nadzianki? ...

Nawracające mrowienie całego ciała .. badania krwi, EKG, testy alergologiczne - wyniki były w porządku. Przez wiele lat lekarze sugerowali mi nerwicę, ja jednak byłem przekonany o ich błędnych przypuszczeniach. Po latach choroba ustąpiła, by pojawić się tydzień temu. ... Cechy zwężenia na poziomie otworów międzytrzonowych .. badania należy teraz zweryfikować z objawami, czyli lekarz neurolog powinien ustalić ewentualne nieprawidłowości w badaniu neurologicznym. To zadecyduje czy powinien Pan być leczony rehabilitacją czy operacyjnie. W zasadzie zamias ... Ciągłe bóle i zawroty głowy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. badania: W zarysie widoczna jest liczyna, niezbyt regularna czynność 9 - 13Hz do 40 - 60 - 65 uV, najlepiej wyrazona w tylnych odprowadzeniach mózgu, przetykana czynnością beta. W odprowadzeniach przednich dominuje czynność beta. ...

Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej obu płatów czołowych uwidocznion ... Diagnostyka narkolepsji .. badanie sprawdzające ogólny stan/sprawnośc mózgu?zależy mi szczegolnie na przebadaniu pod kontem narkopepsji i ewentualnych guzów.o jakie skierpowanie poprosic? bede wdzieczna za pomoc pozdrawiam miałam na myśli narkolepsje oczywi ... Przyczyny kręczu szyi .. badanych poziomach o prawidłowej wyokości i sygnale MR. Rdzeń kręgowy w zakresie badanym bez zmian ogniskowych. Tak takie zmiany mogą być przyczyną kręczu, także może dochodzić do niego w wyniku kompensacyjnego ułożenia głowy ( za ...

Zaokrąglone rogi przednie komór bocznych u dziecka .. badania kontrolne. Oczywiście wizyta u neurologa jest wskazana. ... Ryzyko przerzutu raka płaskonabłonkowego przy utratach świadomości .. badania obrazowe głowy. ... Obustronny zespół piramidowy z ataksją czterokonczynową o nieznanej etiologii .. badaniu nie moze stac ze zlaczonymi stopami a juz w ogole z wyciagnietymi rekami przed siebi nie mowiac o tym zeby miec zamkniete oczy wtedy traci calkiem rownowage ma takze podwojne widzenie czasami nawet twierdzi ze nie podwojne ...

Wieloletnie migreny i częste napięcia mięśni karku i szyi .. badania tj. EEG czy rezonans magnetyczny głowy? Jeśli nie to taką właśnie diagnostykę należałoby przeprowadzić. Jakie leki dotychczas Państwo stosowali? Coś innego oprócz Nurofenu? dziękuję za odpowiedź,żona zażywala rownież Keton ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. badania obrazowego głowy, może uda mi się powiedzieć coś więcej. jeżeli chodzi o zapis EEG to jest prawidłowy, mam prawostronny niedowład kończyn i prawostronne stłuczenie czaszkowo mózgowe też od prawej strony, nie mam stwierdzon ... Chwilowa utrata pamięci po urazie szczęki .. badania neurologiczne i zalecił obserwację. Dał , co prawda skierowanie do szpitala , ale tylko na wypadek gdyby coś się działo. Tzn. jakieś wymioty , zawroty głowy. Syn twierdzi , że czuje się dobrze i nic mu nie dolega. Ja jedna ...

Bóle głowy przy torbieli w prawej półkuli móżdżku .. badania TC ze mam torbiel w prawej półkuli móżdzku , mialam tez badania MR które potwierdziło ze jest torbiel która sie powiekasza , mam bardzo silne bóle głowy , które powoduja wymioty a czasem nawet utrate przytomności , od tego ... Leczenie Zespołu de Vika .. badaniach postawiono diagnozę zespół de Vika dziś siostra oddycha przez respirator . Gdzie w Polsce leczy się tę chorobę Chodzi Pani o chorobę Devica? http://www.neurologiczne.pl/choroba_devica.htm tak chodzi o chorobę Devika czy ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. badanie kontrolne za rok przysadka mózgoa o zaokrąglonej częsci górnej, jej wysokość na górnej granicy normy 7 - 8mmm, z niewielką asymetrią od strony lewobocznej, bez ewidentnych zmian, - wsk ewentualne badanie celowane w cienkic ...

Poród przy dużej przepuklinie lędźwiowej .. badaniu. Myślę, że duże szanse są na wydanie takiego zaświadczenia, biorąc pod uwagę zmiany opisane w MR. Bardzo dziękuję za informację. Pozdrawiam. ... Ból w nodze i w lędźwiach przy dyskopatii wielopoziomowej .. badania MR kręgosłupa lędźwiowego i proszę o jakieś wskazówki, co dalej robić z tym moim zdrowiem. Mam 23 lata. Zaznaczone cechy dehydratacji krążka międzykręgowego na poziomie L5/S1, z obniżeniem jego intensywności sygnału w obra ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. Badanie wykonano przed i po podaniu iv.40 ml kontrastu Ultravist,warstwami grubości 4,5 mm Struktury mózgowe bez zmian ogniskowych Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem praw ...

Omdlenia, drgawki, przyspieszony puls, szybka męczliwość i krwotoki z nosa .. Badania neurologiczne nic nie wykazały - byłam na obserwacji w szpitalu. W tym okresie bardzo mocno urosłam ( byłam o głowę wyższa od rówieśników ). Zaczęły się także sporadyczne zawroty głowy, które były skutkiem długiego stania, ... Zaniewidzenia w oku przy torbieli pajęczynówki .. badania kontrolne, nie wykluczone, że konieczna będzie również konsultacja okulisty. Ale czy to zagraża mojemu zdrowiu ? Lub co najgorzej życiu? Boję się o mój wzrok :( i to bardzo. Jak Pan myśli czy to może być przez to że gdy to ... Nieustający, silny i napięciowy ból głowy pomimo dobrych wyników badań .. Badania rezonansu nie wykazało żadnych zmian. Wszystko było dobrze, tylko wyszło przyścienne zgrubienia błony śluzowej w zat. klinowej w linii pośrodkowej, w części komórek sitowych obustronnie, w lewej zatoce szczękowej i prawej ...

Drobne ognisko malacji i zaniki korowe mózgowia po urazie .. badaniu: *W zobrazowanych strukturach mózgowia nie stwierdza się cech procesu ekspansywnego ani krwawienia śródczaszkowego. Drobne ognisko malacji ok. 6x4 mm w strukturach głębokich po stronie lewej. Uogólnione zaniki, głównie kor ... Poszerzone szpary Sylwiusza i obustronne zaburzenia skroniowe .. badaniu mózgu rezonansem magnetycznym szpary sylwiusza porzerzone w stosunku do wieku. w badaniu eeg obustronne zaburzenia skroniowe Może to oznaczać np. zanik części kory mózgowej, takie ukształtowanie mózgu nieprzejawiające się ... Leczenie dyskopatii odcinka szyjnego .. badania rezonansem Odprostowania lordozy szyjnej. Na poziomie c4/c5 wykazano zwyrodniałą, pośrodkowo - prawoboczną przepuklinę krążka międzykręgowego, zajmującą częściowoprawy zachyłek boczny kanału kręgowego, prowadzącą do wyraźn ...

Embolizacja przy tętniaku tętnicy szyjnej .. badanie jest z 23 listopda ,szybko to erosnie? zawsz e krwawienie konczy sie zle? Jeżeli nie uda się zatrzymać takiego krwawienia dochodzi do krwotoku podpajęczynówkowego i zgonu. Trudno powiedzieć jaka jest dynamika powiększania ... Mrowienie głowy, pieczenie w gardle i zasłabnięcia .. badanie dokładniejsze - rezonans magnetyczny. dziękuję za podpowiedź - okazało się że to przepuklina c6 - c7 powodująca ucisk na worek oponowy i modelowanie rdzenia. wracam do leczenia i pozdrawiam. p.s. proszę unikać raczej neuro ... Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. Badanie wykonano przed i po podaniu iv.40 ml kontrastu Ultravist,warstwami grubości 4,5 mm Struktury mózgowe bez zmian ogniskowych Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem praw ...

Dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego w zakresie pamięci .. badania obrazowe głowy, które ukażą zakres zmian w korze mózgowej. ... Zniesienie lordozy i zwężenie krążków międzykręgowych szyjnych .. badanie dokładniejsze, a więc wykaże czy przypadkiem uszkodzone krążki międzykręgowe nie powodują ucisku na worek oponowy i korzenie nerwowe. Oznacza, to że zmiany te mogą wywoływać opisane objawy. ... Zmiany demilinizacyjne w centrum semiovale .. Badania krwi wykazały wysokie leukocyty. MR mózgu wykazało ogniska hyperintensywne w centrum semiovale, zmiany demilinizacyjne. Za kilka tygodni mama ma powtórzyć badanie. Co może wtedy wykazać? Co jest mojej mamie? Będzie to bada ...

Wpływ leków psychotropowych na wątrobę .. badania krwi tj. alat, aspat, bilirubina i sprawdzić stan wątroby. ... Przewężenie przestrzeni międzykręgowej i rotoskolioza lewostronna .. badanie, czyli MR. Co do rotoskoliozy to skrzywienie kręgosłupa. ... Niewielkie powiększenie zbiornika wielkiego mózgu u dziecka .. badaniu głowy TK oznacza niewielkie powiększenie zbiornika wielkiego mózgu? Syn ma 8 lat i boję się, że to może być coś poważnego. Taką zmianę należy obserwować. Jeśli ulegnie ona powiększeniu i występują przy tym niepokojące obja ...

Napinanie mięśni u dziecka podczas oglądania bajek .. Badanie EEG nic nie wykazało. Co to może być? Czy może to być nerwica dziecięca? Córka ma rok. Myślę, że nie ma Pani powodu do obaw. Jeśli córka ma rok to albo miała albo dopiero będzie mieć kontrolną wizytę u pediatry. Można wówc ... Skoki prolaktyny przy gruczolaku przysadki mózgowej .. badanie MR było wykonane dosyć dawno, należy je powtórzyć. ... Ból w lędźwiach, w okolicach piszczela i stopy .. badaniem dokładniejszym. ...

Drgający nerw w okolicy kciuka .. badania krwi ( m.in. jonogram ), jeśli wszystkie wyniki będą w normie skieruje do neurologa, który po badaniu neurologicznym będzie mógł powiedzieć więcej na ten temat. ... Atak zaburzenia równowagi, zawroty i bólów głowy oraz drętwienia kończyn .. badania w kierunku zmian w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa. Niemniej jednak takie objawy po urazie i wstrząśnieniu mózgu mogą występować, ale należy udać się do neurologa, gdzie zostanie Pan ponownie zbadany, nie lekceważyć pr ... Sytuacje wymagające badania rezonansu z kontrastem .. badaniu podaje się kontrast? Kontrast podaje się dożylnie, zatem wszystkie zmiany naczyniowe ( np. tętniaki, odróżnienie udaru niedokrwiennego od krwotocznego ) mogą w ten sposób zostać uwidocznione lub w ogóle wykluczone. Ponadto ...

Mierna atrofia mózgowia przy kłopotach z pamięcią .. badaniu MRI mózgu: cechy miernej atrofii mózgowia. Mój lekarz powiedział, że to normalne. Czy faktycznie tak jest? Od pewnego czasu mam kłopoty z pamięcią, a mam dopiero 40 lat. Czy ma to jakiś związek z tą atrofią mózgowia? Atrof ... Bóle lewej strony głowy i zaczerwienienie skóry .. badania powinnam zrobić? Jest to problem neurologiczny czy dermatologiczny? Tak, najlepiej zgłosić się do neurologa. Takie objawy mogą wskazywać na klasterowe bóle głowy. ... Drętwienie kończyn, kłucia w okolicy serca i skurcze łydki .. Badania kardiologiczne niczego nie wykazały. Od pewnego czasu czuję mrowienie lewych kończyn, zaczęło się to od skurczu lewej łydki. Co to może być? Co powinienem zrobić? Jakie badania najlepiej przeprowadzić? Skurcze łydek mogą n ...

Ograniczenie pola widzenia po wylewie .. badania obrazowego głowy, po udarze? W zasadzie, jeśli faktycznie powodem utraty widzenia jest udar, nie ma większych możliwości leczenia ( farmakologicznego lub operacji ). ... Zaburzenia wzroku i problemy z utrzymaniem moczu .. badania niczego nie wykazywały. Rezonans wykazał dwa ogniska w mózgu nietypowo położne dla SM i dla nowotworów. Mam 30 lat. Co powinnam zrobić? Czy to może być jakaś groźna choroba? Te objawy faktycznie mogą wskazywać na SM, także ... Wpływ gruczolaka przysadki na gospodarkę hormonalną .. badanie? Ma Pani rację, że gruczolak przysadki może zaburzać wydzielanie innych hormonów tego gruczołu. Związane jest to najczęściej z powiększaniem się jego rozmiarów, co powoduje ucisk na sąsiednie komórki produkujące hormony. Z ...

Bóle karku promieniujący na połowę ciała .. badania obrazowe. ... Przepuklina krążka międzykręgowego z uciskiem na worek oponowy i korzenie nerwowe .. badanie MRI, które wykazało przepuklinę krążka międzykręgowego uciskającą worek oponowy i korzenie nerwowe, wypuklinę krążka i obniżony sygnał krążków. Co mi jest? Co powinienem zrobić? Ucisk worka oponowego i obustronnie korzeni ... Opadanie powiek u dziecka .. badania obrazowe głowy? Czy poród przebiegał bez powikłań? ...

Problemy z pamięcią i koncentracją oraz drażliwość .. badania krwi ( wykluczyć niedokrwistość, infekcje ). Powodem może być również stres i przemęczenie. Należy wspomagać się preparatami witaminowymi tj. centrum, vigor. ... Nasilające się ataki padaczki .. badania kontrolne tj. eeg i MR głowy. ... Mimowolne napinanie mięśni głowy .. badania krwi oraz do okulisty dokonać korekcji wady wzroku. Na ból głowy najlepiej stosować ibuprofen, apap. W razie braku poprawy zgłosić się do neurologa. ...

Odkładanie w czasie zabiegu udrożniania tętnic .. badaniu wyszło, że jego główna tętnica jest zablokowana. Neurochirurg powiedział, że zabieg udrożniania tętnic wykonuje radiolog interwencyjny. W naszym szpitalu nie ma jednak radiologii. Ordynator mówi, że tata nie nadaje się do ... Spadek wagi, omdlenia i zaburzenia mowy u osoby starszej .. badania, które jednak nic nie wykazały. Kilka razy zemdlała. Dziś jej stan się pogorszył, babcia ma problemy z wypowiedzeniem słów, chociaż rozumie, co się dzieje wokół niej. Tomografia głowy nie wykazuje żadnych zmian. Co to może ... Zapis nieprawidłowy z obecnością fal ostrych w tyłogłowiu .. badania przedmiotowego ( w tym wypadki neurologicznego ). Najbardziej sensownym rozwiązaniem jest pokazanie wyniku lekarzowi, który zlecał badanie - on powie co oznacza ten zapis w Twoim przypadku i co powinnaś zrobić. ...

Poszerzone przestrzenie okołomózgowe u niemowlęcia .. badanie i porównać oba wyniki. Czy pediatra lub neurolog stwierdził jakieś odchylenia w badaniu dziecka? ... Drętwienie i bezwład całego ciała .. badania? Najlepiej udać się do neurologa, który po przeprowadzonym badaniu neurologicznym będzie mógł nieco przybliżyć rozpoznanie. Trudno powiedzieć czy to wynik zmian w obrębie mózgowia czy może kręgosłupa. ... Różnice między skoliozą a dyskopatią .. badaniem w celu diagnozowania dyskopatii będzie MR. ...

Guz na głowie o nieprzyjemnym zapachu .. badanie zmiany, jej wyglądu: koloru, charakterystyka brzegu, wydzielina lub jej brak. ... Problemy z pamięcią wskutek długotrwałego bólu głowy .. badania krwi i moczu ( wykluczyć niedokrwistość, choroby tarczycy, wątroby, nerek ). W razie potrzeby uzyska Pani skierowanie do neurologa, gdzie dalej ból głowy zostanie diagnozowany. ... Szanse na przeżycie przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i zatorze płucnym .. badania nie wykazują większych nieprawidłowości, odpowiada na leczenie to niebawem powinien zostać wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Z powyższego opisu wynika, że rokowanie jest raczej pomyślne. ...

Drętwienie ręki, nogi, twarzy i języka .. badania muszę przeprowadzić, by być pewną? Wymienione przez Panią objawy mogą wskazywać na padaczkę. Radzę skonsultować się z neurologiem, zostaną wykonane niezbędne badania tj. EEG i badanie obrazowe głowy. Jeden napad padaczkowy ... Zaburzenia mowy, mroczki przed oczami, drętwienie ust i języka przy ataku padaczki .. Badania przeprowadzone w szpitalu niczego nie wskazały. Mama często się denerwuje z błahych powodów. Lekarz podejrzewa schizofrenię. Co mama powinna zrobić? Chciałabym prosić o namiary na lekarzy w województwie łódzkim. ... Obniżenia przednich części trzonów kręgów i degeneracja krążków piersiowych .. badanego odcinka kregosłupa sprawiają, że modelują one płytko worek oponowy,nie wywołując ucisku zawartych w nim struktur nerwowych. Zdegenerowane sa krążki mk Th11 - 12 i L4 do S1. Na poziomie L4/5 obustronnie,zaś na wysokości L5 ...

Wieloletnie sztywnienie mięśni rąk i nóg .. badanie krwi( wszystko wporządku ), badanie mięśni AMG czy cos takego ( także wyszło pozytywnie ). Co to może być i do kogo się zgłosić, jakie badanie zrobic? Takie objawy mogą sugerować dystrofię miotoniczną. Najlepiej zgłosić si ... Atak agresji przy cukrzycy a epilepsja .. badania kontrolne czy cukrzyca jest prawidłowo leczona. ... Ryzyko guza mózgu przy braku odczuwania emocji .. badania? Mam takie same objawy jak ty, w skrócie chyba nie da się lepiej tego opisać jak ty to zrobiłeś. Męczy mnie to już jakiś czas i też zacząłem myśleć czy coś mi nie jest, badałem się w kierunku cukrzycy i nad/niedoczynności ...

Silne napięcia mięśni oraz drętwienie rąk, nóg i szyi .. badania MRI głowy i odcinka szyjnego wszystko ok! poziom przeciwciał przeciwjądrowych ok proteinogram ok, kinaza kreatynowa też ok ob crp wapń w normie. mięśnie na całym ciele okropnie mi drgają nie mam chwili spokoju fachowo to s ... Tętniące bóle głowy po wysiłku fizycznym .. badanie neurologiczne i badanie obrazowe głowy. Stąd na początek warto udać się do lekarza rodzinnego, który skieruje do neurologa. Takie bóle głowy mogą wskazywać również na migrenę bez aury, którą także należy wziąć pod uwagę. ... Obniżenie przednich części trzonów piersiowych .. badanego odcinka kregosłupa sprawiają, że modelują one płytko worek oponowy,nie wywołując ucisku zawartych w nim struktur nerwowych. Zdegenerowane sa krążki mk Th11 - 12 i L4 do S1. Na poziomie L4/5 obustronnie,zaś na wysokości L5 ...

Bóle i zawroty głowy, napady gorąca i zimna po dawnym wstrząsie mózgu .. badania powinnam wykonać? Na początek radzę wykonać badania podstawowe, czyli morfologia, OB, glukoza, jonogram, TSH. W zależności od wyników badań lekarz rodzinny skieruje Panią do odpowiedniego specjalisty. Takie objawy mogą wsk ... Senność, rozkojarzenie i bóle głowy po urazie głowy .. badania ). Nic mnie nie boli poza otarciami, ale jestem strasznie senny, nie mogę się na niczym skupić i przy zmianach ciśnienia pojawia się ból głowy. Przeczytałam na innej stronie, że to mogą być objawy krwiaka mózgu. Czy to pra ... Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy .. badanie TK głowy. Na czym polega to badanie? Jak wygląda? Jakie nieprawidłowości mózgu wykazuje? Tomografię komputerową głowy wykonuje się najczęściej celem diagnostyki: guza mózgu, chorób kości czaszki, wad wrodzonych, zmian nacz ...

Podejrzenie zwapnienia mózgu przy niezrastającym się ciemiączku u dziecka .. badania diagnostyczne. ... Ból od szyi przez bark do ręki po wyleczeniu urazu kręgosłupa szyjnego .. badaniach okazało się, że wszystko jest już w porządku ( są tylko niewielkie zmiany ). Skąd więc bierze się ten ból, który odczuwam? Uszkodzony krążek międzykręgowy, który uciska na nerw korzeniowy nie ulega powrotnemu przemieszcz ... Ucisk głowy narastający w ciągu dnia i rozkojarzenie .. badania będzie mógł przybliżyć rozpoznanie, skierować ewentualnie na właściwe badania. ...

Leczenie hipomelanozy ITO u dzieci .. badanie poprzedzajace padaczke ) to juz wtedy trzeba leczyc zeby nie doszło do padaczki.Z tego co zrozumiałam choroba sama w sobie jest nieuleczalna, leczy sie tylko padaczki i inne anomalie.Jesli miałabys ochote porozmawiac, ja c ... Malformacja naczyniowa w mózgu o typie naczyniaka żylnego .. Badanie wykazało malformację naczyniową o typie naczyniaka ze spływem do żyły wewnętrznej mózgu i ognisko o cechach niespecyficznej demielinizacji w centrum semiovale. Co to znaczy? ... Wiarygodność badania EEG wykonywanego podczas infekcji organizmu .. badanie niewiarygodne, jeżeli synek w czasie jego wykonywania miał infekcję organizmu i zażywał lek Bactrim? Czy powinnam powtórzyć badanie? Oczywiście przed badaniem należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach. Także myślę ...

Ryzyko guza lub zakrzepu przy wieloletnich bólach głowy .. badania? Lekarz powiedział, że to tylko młodzieńcze bóle, ma już 21 lat i nadal nie mijają. Jeśli bóle głowy występują od 12 roku życia raczej nie jest to guz mózgu czy zakrzep. Raczej bóle głowy w postaci migreny czy klasterowe b ... Skróty Hv i Rz w opisie EEG .. badania? Podczas badania EEG badany musi wykonać pewne czynności tj. szybkie i głebokie oddychanie przez kilka minut lub patrzenie na jasne i migające światło. Zatem HW to skrót od hiperwentylacji, czyli szybkiego i głębokiego odd ... Depakine na bóle głowy .. badania na własną rękę? Pani objawy mogą wskazywać na klasterowe bóle głowy lub migrenę. Bóle głowy, szczególnie nie poddające się leczeniu farmakologicznemu powinny być dalej diagnozowane. Warto wykonać EEG i MR głowy. Proszę sko ...

Brak czucia na twarzy w okolicach policzka .. badania powinien pójść? Co powinniśmy zrobić, aby oszczędzić tacie cierpienia? Należy przede wszystkim udać się do neurologa. Zaburzenia czucia na twarzy mogą być spowodowane uszkodzeniem nerwu trójdzielnego. ... Drętwienie ręki, ból barków i łopatek przy implancie szyjnym ruchomym .. badania wykonano dawno. I skonsultować się z neurochirurgiem, który powie Pani jakie będzie dalsze leczenie, czy operacja w Pani przypadku jest konieczna. ... Niedowład spastyczny kończyn dolnych .. badania robione do tej pory, wyszły dobrze. Nie znamy przyczyny choroby brata. Czy jest możliwa rehabilitacja? Jaka? Jakie są szanse, że brat dojdzie do pełnej sprawności? Tak, rehabilitacja jest bardzo ważną częścią spastyczności ...

Samoistne zniknięcie krwiaka głowy .. badanie wykaże tylko czy krwiak nie narasta i jak dalej postępować z pacjentem. ... Silne bóle głowy podczas miesiączki i nadwrażliwość na światło .. badaniu będzie mógł przedstawić rozpoznanie i zastosować leczenie. ... Bóle migrenowe głowy po wstrząsie mózgu .. badania powinnam wykonać, aby to potwierdzić? Należy wpierw udać się do neurologa, który Panią zbada i podpowie jakie badania warto zrobić. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że warto powtórzyć badanie obrazowe głowy, szczególni ...

Wysycony, miękkotkankowy cień w rzucie lewej zatoki czołowej .. badanie może to wykluczyć? Oczywiście polipowaty rozrost śluzówki może być punktem wyjścia nowotworu. Także przyczyną przewlekłego stanu zapalnego zatok. Należy taką zmianę usunąć. W tym calu najlepiej skonsultować się z laryngolo ... Niewielkie i niepowiększające się plamy w mózgu .. badania. Na pewno nie określono w nim zmian jako *plamy*. Radzę udać się do Instytutu Psychiatrii i Neurologii, tam istnieje możliwość wykonania dokładniejszej diagnostyki Pani męża. Jeśli stan istotnie pogorszy się znajduje się t ... Bóle kręgosłupa i nóg, drętwienie rąk i omdlenia po udarze mózgu .. badania obrazowe głowy celem diagnostyki utraty przytomności i uderzeń gorąca. Trudno mi w tej chwili powiedzieć czy objawy są ze sobą powiązane. ...

Zawroty głowy przy nadciśnieniu .. badania CT. ... Konieczność powtórnej operacji przy odrośnięciu przepuklin kręgosłupa .. badanie MR odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zweryfikować go z objawami i zadecydować o dalszym postępowaniu. ... Drętwienie, uczucie ciepła i ćmiący ból tyłu głowy .. badania trzeba przeprowadzić? Są to najprawdopodobniej objawy zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa. Warto wykonać rtg, a w razie nieprawidłowości mr odcinka szyjnego. Na początek także radzę skonsultować się z neurol ...

Ból głowy, zaburzenia widzenia i wymioty .. badania? Najlepiej udać się do neurologa, który ewentualnie poprosi o konsultację okulistyczną. Takie objawy mogą wskazywać na migrenę lub choroby rozrostowe ośrodkowego układu nerwowego, stąd należy rozważyć wykonanie badań obraz ... Bóle w klatce piersiowej przy dyskopatii, skoliozie i spondylozie .. badania KRĘGOSŁUP C i Th Zwężenie krążka m - kręgowego C6/7 i zaostrzenia krawędzi trzonów przyległych. Zniesienie lordozy szyjnej. Struktura kręgów w normie. Kompresja trzonu Th9 i klinowate zniekształcenie oraz zmiany dziobiaste ... Pogorszenie słuchu, węchu i smaku, zawroty głowy oraz uderzenia ciepła .. badania tomografi głowy, tarczyce, morfologie krwi i prześwietlenie zatok, żadne z badań nic nie pokojącego nie wykazało, pani neurolog stwierdziła, że to bardzo silna nerwica( w co wątpie )co prawda w badaniu TK głowy napisano, ż ...

Sekundowe bóle w różnych częściach głowy .. badania trudno odpowiedzieć na to pytania. Jeśli znacznie utrudnia to Pani funkcjonowanie można udać się do lekarza rodzinnego lub przy okazji o tyk wspomnieć. Na pewno nie ma powodu do obaw. ... Bóle oczodołu i zaburzenia świadomości .. badanie dna oka wyszły dobrze. Lekarz zdiagnozował migrenę i przepisał mi leki, ale nie pomogły. Inny lekarz podejrzewa neuralgię i przepisał mi lek Tegretol, po którym objawy się zmniejszyły. Niepokoi mnie to, że od tamtej pory m ... Przebieg leczenia mielopatii .. badania. Lekarz podejrzewa mielopatię. Co to za choroba? Czy jest groźna? Jak przebiega leczenie? Mielopatia to choroba rdzenia kręgowego ( objawy: zaburzenia czucia, ruchu ). Przyczyną mogą być ciężkie infekcje, nowotwory, urazy. ...

Funkcjonowanie z torbielą pajęczynówki .. badaniach okazało się, że mam torbiela pajęczynówki. Czy da się z tym żyć i normalnie funkcjonować? Jak wygląda leczenie torbiela? Tak, można żyć normalnie, jest to zmiana łagodna. Jeśli ma niewielkie rozmiary lub nie jest przyczy ... Zatarcie tarczy nerwu wzrokowego .. badania oczu. Wykazały zatarcie tarczy nerwu wzrokowego. Co to oznacza dla mnie? Jak powinno przebiegać leczenie? Zatarcie tarczy nerwu wzrokowego może oznaczać np. zapalenie nerwu wzrokowego, powikłane nadciśnienie tętnicze, wzmo ... Kołatania serca przy zażywaniu narkotyków a nerwica .. badaniu u lekarza nie było żadnych nieprawidłowości ( wykluczono nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca ), można ostatecznie udać się do psychiatry. ...

Wpływ gorączki na zmiany w zapisie EEG przy omdleniach .. Badanie to zostało wykonane podczas gorączki i w czasie zapalenia dróg moczowych. Czy zapis badania jest wiarygodny? ... Ból dołu pleców i drętwienie nóg przy skrzywieniu kręgosłupa lędźwiowego .. Badanie RTG, które robiłam rok temu wykazało skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego i guzki Schmorla. Od tamtej ból jest coraz silniejszy, drętwieją mi nogi. Co mi jest? Czy powinnam poddać się operacji? Przede wszystkim, zanim pomyśl ... Kilkusekundowe bóle w różnych miejscach głowy po urodzeniu dziecka .. badania krwi, badania dna oka i ciśnienia w oczach mam ok. Ale ja jestem strasznie znerwicowana. Proszę o kontakt jeśli ktoś miał to samo na adres nadia065@wp.pl ...

Niewielka skolioza kręgosłupa lędźwiowego i zwężenie szczeliny kręgowej .. badaniu radiologicznym i lekarz powiedział, że mam niewielką skoliozę lewostronną kręgosłupa lędźwiowego, zwężenie szczeliny kręgowej L5 - S1. Co to oznacza? Wizytę u lekarza mam dopiero za miesiąc i bardzo się martwię, że jest mi ... Zanik robaka móżdżku .. badanie zlecił. ... Drgawki od efektu stroboskopowego .. badania? ...

Ból w tylnej części głowy przy zmianach w okolicach skroniowo-ciemieniowych .. badania MR wykazuje zmiany w okolicach skroniowo ciemieniowych. Zostałem skierowany na to badanie, gdyż strasznie bolała mnie głowa, w tylnej części. Co oznacza taki wynik? Czy wskazuje na jakąś chorobę? Niestety trudno mi ocenić ... Wahadłowe, mimowolne ruchy nóg przed zaśnięciem .. badaniach. Opisane problemy pojawiają się przed zaśnięciem i w nocy. Wahania są rytmiczne. Mam też tendencję do bujania się i innych, bardzo podobnych ruchów. Trudno mi je opanować. CO to może być? ... Zmiany w okolicy skroniowo-ciemieniowo-potylicznej pod postacią fal theta w EEG .. badania EEG. W badaniu wyszły niewielkie zmiany w okolicy skroniowo - ciemieniowo - potylicznej; występują fale wolne theta i delta. Co to badanie oznacza dla męża? Czy to coś poważnego? ...

Uogólnione zmiany napadowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. badania powinienem zrobić? ... Opóźnione pojawienie się skutków udaru mózgu .. badania. Trudno mi w tej chwili powiedzieć czy przypadkiem nie doszło do kolejnych zmian niedokrwiennych. ... Contusio captis i excoratio cutis dorsi .. badania obrazowe głowy. Najczęściej wykonywane jest CT głowy. Dlatego trudno mi powiedzieć czy dzieje się coś poważnego. Myślę, że gdyby tak było, w kracie informacyjnej napisano by o tym. ...

Leczenie anizokorii u niemowlęcia .. badania obrazowe głowy, ostatecznie prześwietlenie klatki piersiowej. ... Drętwienie i drżenie kończyn oraz zanik mięśni .. badania powinien się udać? nie jestem lekarzem ale gdy ja miałem objawy drgawek i napięć, drętwienia, to skierowano mnie na EEG głowy ... Brak zmian ogniskowych o typowym obrazie mikrogruczolaka .. badanie. Wówczas wszystko się wyjaśni. Witam Dziękuję za odpowiedz jak na razie to dziwna sytuacja bo 2 lekarzy powiedziało ze jest ten mikro gruczolak z czego jeden oglądał zdjęcia bez opisu natomiast endokrynolog sierdził ze nie ...

Pulsujące bóle głowy w okolicach skroni i twarzy .. badania zrobic na własną rękę.Ten stan trwa już 1,5 roku.Bardzo jestem zmęczona. ... Pulsowanie w skroniach przed zaśnięciem .. badania? Należy wykonać kilka pomiarów ciśnienia krwi. Prawdopodobnie to wynik nadciśnienia. Jeśli brak innych objawów tj. bóle głowy, zawroty głowy to raczej nie jest to problem neurologiczny. ... Poszerzone przestrzenie przymózgowe przy nadmiernym napięciu mięśniowym u niemowlęcia .. badanie usg, które wykazało poszerzone przestrzenie przymózgowe, jednak nie jest w stanie zdiagnozować synka ze względu na brak skali porównawczej. Co mogą oznaczać takie objawy? Czy mogę coś zrobić, aby przyspieszyć diagnozę? Nal ...

Postępowanie w przypadku porażenia nerwu twarzowego .. badania diagnostyczne powinnam zrobić? Czy jest to poważne uszkodzenie? Uszkodzenie nerwu twarzowego powoduje niedowład zaopatrywanych mięśni twarzy, nadwrażliwość słuchu, spadek wydzielania łez i śliny, zaburzenia smaku. Przyczyn ... Konieczność snu u dziecka w trakcie badania EEG .. Badanie EEG w śnie wyszło ze zmianami napadowymi. Słyszałam, że dziecko nie powinno spać podczas EEG ponieważ wynik nie jest miarodajny. Czy to prawda? Bratanica ma 3 lata. Właściwie decyzja o przeprowadzonym badaniu należy do doś ... Poszerzone przestrzenie płynowe międzymózgowe .. badania Tomografii Komputerowej mózgowia, które wykazało, że przestrzenie płynowe przymózgowe i przymóżdżkowe miernie inwolucyjnie poszerzone. Co to oznacza? Jak się to leczy, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, etc. ? Dodam, że ...

Konieczność operacji przy naczyniaku kręgu lędźwiowego .. badanie lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa. Okazało się, że mam kostny naczyniak trzonu kręgu lędźwiowego. Czy będę musiała być operowana? W zasadzie na podstawie powyższych danych trudno ocenić mi czy faktycznie występuje wskazani ... Ból nóg, stóp i pięt u tancerza .. badania diagnostyczne. W razie bólu proszę stosować ibuprom lub mocniejsze: diklofenak czy ketonal. ... Utraty przytomności, szczękościsk i wykręcanie rąk przy prawidłowym EEG .. badania - ale niby wszystko jest w porządku. Obawiam się żeby to się jednak nie powtórzyło. Czy ktoś ma podobne doświadczenia? Czy to rzeczywiście mogą być ataki padaczkowe, czy może coś innego? Z opisu wynika, zwłaszcza opisu sto ...

Renta przy zniesieniu lordozy szyjnej Badanie wykryło u mnie zniesienie fizjologicznej lordozy szyjnej z wytworzeniem patologicznej kifozy i osteofitozę ze zmniejszeniem rezerwy płynowej. Czy mogę ubiegać się o rentę ze względu na to schorzenie? Ostatecznie musi zadec ... Skierowanie na rezonans magnetyczny przy przepuklinie kręgosłupa .. badanie, które pacjent musi wykonać na własny koszt? Jeżeli był Pan u lekarza prywatnie to i skierowanie na badanie będzie również odpłatne. W ramach lekarza z NFZ można wystawić skierowanie na badanie bezpłatne, jednak muszą być ... Poszerzenie IV komory po zapaleniu mięśnia twarzowego .. badania wynika, że IV komora jest poszerzona. Co to może oznaczać? Czy jestem poważnie chory? Nie ma jako takiego mięśnia twarzowego. Za to występuje nerw twarzowy lub mięśnie twarzy. Proszę sprecyzować o co dokładnie chodzi. Posz ...

Ból w odcinku lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa oraz mrowienie palca i nogi .. badaniem. W razie nieprawidłowości w wyniku należy wykonać w następnej kolejności wykonać MR. ... Problemy z utrzymaniem równowagi i zawroty głowy u nastolatka .. badanie że staje ze złączonymi nogami zamykam oczy i wyciągam ręce do przodu i nie mogłem się utrzymać więc wysłał mnie na MRI głowy + chyba szyi ale te badanie gdzieś w Marcu bo kolejki są. Czasami mam jakieś czarne kropki przed ... Nieprzesuwające się guzki podskórne w okolicy potylicy .. badaniu palpacyjnym będzie mógł potwierdzić lub wykluczyć te przypuszczenia. Inną możliwość to powstanie zapalnej krosty, jeśli w tym miejscu widoczne jest zaczerwienienie, tłuszczak lub włókniak. ...

Silne bóle w okolicach serca przy prawidłowym EKG i echu serca .. Badanie EKG i echo serca niczego nie wykazały. Jakiej choroby są to objawy? Jakie dodatkowe badania powinienem wykonać? Proszę wykonać dodatkowo rtg klatki piersiowej. Przyczyną mogą być choroby układu oddechowego lub nerwoból mię ... Zawroty i kłucia głowy oraz zaburzenia pamięci i koncentracji przy zanikach mózgu .. Badania wykazały, że mam zaniki mózgu w płatach czołowych i ciemieniowych, a ja mam dopiero 18 lat. Nie mam żadnych nałogów. Czy muszę się leczyć na te zaniki? Warto odwiedzić psychologa, który jest najwłaściwszą osobą mogącą zobi ... Zmiany w okolicy skroniowo-potylicznej w EEG .. badaniem neuroobrazowym. Radzę osobiście skonsultować się z neurologiem. ...

Ataki bezwładu, przewracania oczami, wymiotów i zapadania w sen .. badaniu EEG. Tydzień potem zemdlal w przedszkolu. EEG mamy powtórzyć po 2 - 3 mies. jesli ataki się nie powtórzą. Czas pokarze. coś wiem na ten temat.mój 11 letni syn jest epileptykiem.do tego ma torbiel podpajęczynowy.mieszkamy w ... Leczenie zaniku korowego mózgowia .. badania rezonansem magnetycznym stwierdzono u mnie zaawansowany zanik korowy głównie w okolicach czołowych oraz zaawansowany zanik podkorowy mózgowia. Mam 44 lata. Czy to jest groźna przypadłość. Jak postępować by się nie powiększ ... Konsekwencje poszerzonych przestrzeni przymózgowych .. badanie obrazowe głowy, otrzymał Pan wynik i chce się dowiedzieć co z tym fantem zrobić.... Otóż pokazać wynik lekarzowi, który zlecał to badanie. On zapozna się ze zdjęciami i wytłumaczy co to oznacza. Próbuję w ten sposób Panu p ...

Częste bóle płata czołowego i skroniowego głowy przy pieczeniu oczu i dreszczach .. badania krwi wykazały tylko bardzo niski poziom żelaza. Robiłam badania wzroku, wszystko jest w porządku ( mam małą wadę, ale lekarz polecił kupno okularów do czytania, ale nie kazał ). Miałam również rezonans magnetyczny głowy, r ... Dredy jako przeszkoda w badaniu EEG .. badaniach EEG? W badaniu EEG zamocowana elektroda musi mieć kontakt ze skórą głowy. Dlatego jeśli dredy uniemożliwiają taki kontakt to nie da się prawidłowo przeprowadzić badania. ... Zniesienie rezerwy płynowej w odcinku szyjnym z uciskiem na rdzeń .. Badanie MRI wykazało zniesienie rezerwy płynowej z uciskiem na rdzeń. Lekarz radzi mi operację. Czy powinnam się zgodzić? Czy bóle miną? Dobrze by było, gdyby przepisała Pani cały wynik MR. Leczenie operacyjne jest w zasadzie lecz ...

Poszerzone komory boczne u dziecka .. badaniu usg nie można jednak tego ocenić. Najlepiej wykonywać badania kontrolne i obserwować czy zaobserwowane nieprawidłowości ulegają wycofaniu czy też nasileniu. Takie zmiany mogą również być powikłaniem wcześniactwa i porodu. ... Zły wynik badania pola widzenia przy krótkowzroczności i astygmatyzmie .. badanie pola widzenia, które podobno wyszło źle. Za 3 miesiące mam je powtórzyć i jeśli znów wyjdzie źle, to mam dostać skierowanie na tomografię. Okulista nic więcej jednak nie chciał powiedzieć. Co może mi dolegać? ... Obniżenie wysokości szpary kręgowej na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. badania zweryfikuje z objawami. Na tym poziomie znajdują się już tylko korzenie nerwowe, zatem jeśli nie ma ucisku na żaden z nich to leczenie będzie jedynie objawowe. ...

Bóle kończyn, problemy z wysławianiem się, równowagą, błyski w oku, drżenia rąk .. badania kwi bio chem ASPT - 21 CRP - 5,20 LDH - 173 GGTP - 79 CK - 27 KREA - 0.8 KWM - 4,3 K - 4,8 NA - 139.6 CAC - 10.1 TP - 6,7 ALAT - 80 BIL - 0,6 Badanie tarczycy bez zmian.badanie psychiatryczne też bez zmian.Proszę o napisan ... Niekontrolowane ruchy zbieżne i rozbieżne oczu .. badania, które wskażą przyczynę? Czy jest to niebezpieczne dla jego wzroku? Czy to mogą być objawy padaczki? Jak to sprawdzić? Tak takie objawy mogą wskazywać na padaczkę. Najlepiej wykonać w tym kierunku diagnostykę, czyli EEG ( ... Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej .. Badanie RTG: Rotacja kręgów lędźwiowych, zwężenie przestrzeni międzykręgowej L - 3,4 po stronie prawej, zwapnienie w częściach miękkich przedkręgosłupowych na wys.dolnej krawędzi trzonu kręgu L - 3, zaostrzenie krawędzi trzonów, B ...

Bóle głowy przy lekkich uderzeniach po poważnym urazie .. badanie obrazowe tj. CT. W Panie przypadku mogło dojść do powstania krwiaka podtwardówkowego przewlekłego, nie wykluczone, że są to bóle głowy spowodowane np. migreną. ... Zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu i zwapnienie w szyszynce .. badania napisali mi : zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu. Zwapnienie w szyszynce. Poza tym struktury mózgowia i zbiorniki płynowe wewnątrz czaszkowe bez uchwytnych odchyleń od stanu prawidłowego. Chciałem sie dowiedziec cz ... Bóle głowy i trudności w nauce przy torbieli pajęczynówki w lewym płacie skroniowym .. badanie kontrolne. Jeśli występują wymienione wyżej objawy, możliwe, że torbiel powiększa się i warto wykonać badania kontrolne. W tym celu najlepiej wyjaśnić problem u neurologa. Nie wykluczone także, że bóle głowy, zaburzenia ko ...

Drobna struktura odpowiadająca torbieli szyszynki a ryzyko guza mózgu Badanie MRI mózgu wykazało drobną strukturę o podwyższonej intensywności, odpowiadającą obecności drobnej torbieli szyszynki. Czy to znaczy, że mogę mieć guza mózgu? Moja mama zmarła na guza mózgu, kiedy miałem 5 lat. Opis wskazuj ... Niskie amplitudy PW przy stymulacji ruchowej w lewym nerwie strzałkowym .. badanie EMG kończyn dolnych. Okazało się, że mam niskie amplitudy PW przy stymulacji ruchowej w lewym nerwie strzałkowym. Co to dla mnie oznacza? Czy to coś poważnego? Na pewno należy udać się do neurologa, który powinien dokładni ... Badania diagnozujące padaczkę .. badania, czy nic jej nie jest. Dziecko od pewnego czasu nie może spać, często płacze i przez to nie można było przeprowadzić badania EEG. Czy nie ma jakiegoś innego, zastępczego badania, które można by było przeprowadzić zamiast E ...

Kłujący ból mięśni ręki .. badania krwi i są w porządku. Do jakiego lekarza należałoby się z tym udać? ... Mimowolne ruszanie ramionami, częste mruganie i chrząkanie u dziecka .. badania niczego nie wykazały. Co może oznaczać? Co powinnam zrobić? Proponuję udać się z dzieckiem ( ??? ) do lekarza. ... Najdokładniejsze badanie mózgu .. badanie mózgu jest najlepsze, tomografia komputerowa z kontrastem czy rezonans magnetyczny? Wybór techniki obrazowania zależy od objawów chorobowych, wyniku badania neurologicznego, okoliczności ( czy badanie jest pilne ). Trudno ...

Zawroty głowy podczas odchylania głowy do tyłu .. badania powinnam wykonać? Zawroty głowy spowodowane odchylaniem głowy do tyłu mogą wynikać ze zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa które powodują ucisk na tętnice kręgowe. Warto wykonać rtg odcinka szyjnego kręgosłup ... Codzienne zawroty głowy z mroczkami przed oczami i szybkim biciem serca .. badanie EEG, a w jego oznaczeniu jest napisane: Zapis podejrzany w kierunku zmian zlokalizowanych. Wskazane badanie kontrolne. Co to znaczy? Czy jestem chory na padaczkę? Niestety nie można ocenić takiego badania, bez większych sz ... Utrata przytomności oraz sztywność ciała przy otwartych oczach i wymiotach .. badania. ...

Przekrzywianie głowy, pisk w uszach, osłabienie oraz bóle i zawroty głowy .. badania obrazowe głowy. Opisane objawy mogą sugerować np. proces rozrostowy, nerwiaka czy torbiel pajęczynówki. Lepiej dmuchać na zimne. Neurolog po badaniu bedzię mógł zadecydować o dalszym postępowaniu ( koniecznych badaniach ). ... Nadpobudliwość i opóźnienie w nauce mówienia u dziecka po wirusowym zapaleniu mózgu .. Badania neurologiczne nic nie wykazały. Ma stary zrost w lewej półkuli mózgu. Co jej jest? Do jakiego specjalisty powinnam się udać po pomoc? Może najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z psychiatrą dziecięcym, jeśli bada ... Drżenie mięśni całego ciała przy dyskopatii, nerwicy i depresji .. Badanie krwi niczego nie wykazało. Mam oprócz tego dyskopatię i leczę się z nerwicy i depresji. Co mi dolega? Być może powodem drżenia są przyjmowane leki, a drżenie jest wynikiem działania ubocznego leku. Warto także wykonać bada ...

Podwójne widzenie przy migrenie i problemach z tarczycą .. badania zostały wydane skierowania. W przypadku nadczynności tarczycy spowodowanej chorobą Gravesa - Basedowa może występować podwójne widzenie. ... Chudnięcie po uszkodzeniu kręgosłupa wskutek wypadku .. badania powinnam przeprowadzić? Być może spadek masy ciała związany jest ze stresem. Wszystko zależy w jakim czasie schudła Pani to 6 kg. Warto wykonać np. morfologię krwi, OB, TSH, glukozę. Rozumiem, że odnośnie uszkodzenia kręgo ... Ból w okolicach czubka głowy przy poruszaniu głową .. badania trzeba wykonać? Przyczyną bólu może być nadciśnienie tętnicze lub zbyt niskie ciśnienie, stąd warto udać się do lekarza rodzinnego, który wykona pomiar ciśnienia ciśnieniomierzem. Chyba, że ma Pan możliwość zrobienia tego ...

Ucisk z tyłu głowy przy nerwicy lękowej .. Badanie krwi wyszło dobrze, tylko ciśnienie mam trochę za niskie. Czy to wszystko nawrót nerwicy, czy jakaś inna choroba? Radzę ponownie skonsultować się z lekarzem, który przepisał Pani lek. Być może opisane dolegliwości są dział ... Bóle kości u młodej osoby ze skoliozą .. badania trudno mi powiedzieć co może być powodem Pani dolegliwości. Przyczyna związana ze skoliozą wydaje się prawdopodobna. W Krakowie może się Pani skonsultować z ortopedą: lek. med. Rafał Więcek, Witold Mierniczek, Marek Solarz ... Silne mrowienie z tyłu głowy podczas wysiłku fizycznego .. badania najlepiej się zgłosić? Radzę skonsultować się wpierw z lekarzem rodzinnym, po osobistym zbadaniu Pana, zleci wykonanie badań diagnostycznych, ewentualnie skieruje do właściwego specjalisty ( neurologa, ortopedy ). Trudno p ...

Otrzepywanie się i zapatrywanie u niemowlęcia .. badania dodatkowe dopiero wówczas będzie mógł powiedzieć co dziecku jest. U tak małego dziecka trudno stwierdzić czy przyczyną jest choroba neurologiczna czy może jest to jakby charakter dziecka. Proszę skonsultować się z pediatrą ... Leczenie lordozy szyjnej .. Badanie wykazało lordozę szyjną. Co to oznacza dla mnie? Co powinnam zrobić? Jak przebiega leczenie? Czy są jakieś zabiegi rehabilitacyjne? Lordozą szyjną nazywamy prawidłową krzywiznę odcinka szyjnego kręgosłupa do przodu. Nie je ... Atak szczękościsku i zesztywnienia .. Badanie EEG wyszło dobrze. Niedawno miała drugi atak ze szczękościskiem i sztywnością całego ciała. Czy siostra ma padaczkę? To może być padaczka. Jedno prawidłowe EEG przy podejrzeniu padaczki nic nie oznacza. Należy wówczas wyko ...

Różnice w wielkości źrenic .. badanie lekarskie ( w tym neurologiczne ). Oczywiście część populacji ma nierówne źrenice i nie wynika to z jakiejkolwiek choroby. Skoro jednak Cię to zaniepokoiło ( jak zrozumiałem duża różnica w wielkości źrenic ) warto zasięgną ... Problemy w nauce chodzenia u dziecka przy złych wynikach CK i ASPAT .. badania: CK, ASPAT, AIAT. Tylko wskaźnik AIAT wyszedł poprawnie. Co oznacza zły wynik pozostałych badań? Czy córka nigdy nie nauczy się poprawnie chodzić? Może to oznaczać choroby mięśni ( dystrofie mięśniowe, miotonie, miopatie ) ... Ryzyko powikłań po usunięciu guzka neurofibroma w udzie .. badania histopatologicznego - NEOFRIBROMA. żadnych konsekwencji nie było przy zabiegu. Ale po 2 latach powstały kolejne guzy, nawet na tarczycy ...

Torbielowate poszerzenie końcowego odcinka worka oponowego .. badanie w celu rozważenia leczenia ( operacyjne? ). ... Dziedziczenie epilepsji w przypadku bardzo słabych i rzadkich ataków u matki .. badanie EEG wykazało, że mam padaczkę. W swoim życiu miałam tylko dwa omdlenia, a mimo to lekarz powiedział, że diagnoza jest pewna. Moje omdlenia wyglądały tak, że dusił mnie kaszel, a potem zwyczajnie mdlałam. Żadnych drwawek it ... Napad zbliżony do ataku padaczki po spożyciu alkoholu .. badania w kierunku padaczki EEG, MR? Jeden napad padaczkowy nie musi oznaczać od razu padaczki. ...

Drżenie ciała przy lordozie kręgosłupa .. Badanie RTG wykazało tylko lordozę kręgosłupa. Drżenia są według lekarza na tle nerwowym. Zacząłem brać leki na nerwicę, ale nie pomagają. Może to jednak coś innego? Lordoza szyjna to prawidłowe wygięcie kręgosłupa szyjnego ku prz ... Bóle stawu biodrowego przy dyskopatii lędźwiowo-krzyżowej .. badanie, dzięki któremu można by było zdiagnozować stadium choroby? Najlepszym badaniem będzie właśnie rezonans magnetyczny. Prawdopodobnie przyczyną dolegliwości jest ucisk dysku na korzenie nerwowe. A najlepszym badaniem aby to ... Bóle po lewej stronie karku i w klatce piersiowej .. badanie lekarskie i ustalona prawdopodobna przyczyna. ...

Sport przy przepuklinie na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. badanie TK ( wynik mnie zszokował! ) Czy ćwiczeniem moge sobie zaszkodzić? ... Bezsenność, zaburzenia koncentracji i ból głowy podczas wysiłku intelektualnego .. badania ) i rozpocząć leczenie farmakologiczne. Ważna jest również higiena snu. ... Odruchy aksonalne w diagnostyce stwardnienia zanikowego bocznego .. Badanie EMG/ENG wykazalo mierne zwolnienie przewodzenia nerwu lokciowego lewej ręki ( tej gdzie mam te fascykulacje ) oraz odruchy aksonalne przy badaniu fali F nerwu piszczelowego prawego. Moj neurolog nie daje mi zadnej diagnozy ...

Drżenie powieki przy niskim ciśnieniu .. badania kontrolne tj. morfologia krwi, jonogram. Ostatecznie należy skonsultować się bezpośrednio z neurologiem. ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. badanie rezonansu. Opis: Badanie MRI głowy wykonane w sekwencji SE, FSE, Fiesta i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło dość liczne drobne przewlekłe ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu. Poza tym mózg, mó ... Bóle i zawroty głowy przy nieprawidłowym wyniku EEG .. badania EEG, które wykazało liczne zaostrzone fale theta w okolicy czołowej. Zmiany te występują w sposób synchroniczny. Co oznacza wynik badania? Co jest mojej mamie? ...

Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście Badanie MR głowy wykonano w sekwencjach SE, TSE w obrazach T1 i T2 - zależnych oraz FLAIR Uwidoczniono: - bardzo liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i FLAIR położone w istocie białej obu półkul mózgowych, zlewające sie w ... Przebudzenia podczas snu z zaburzeniami świadomości u dziecka .. badania EEG dziecka 2 - letniego. Opis badania: Badanie wykonano w senności i śnie spontanicznym z wybudzeniami. Cech bioelektryczne senności i snu są wyrażone. Zapis zmodyfikowany niskonapięciową czynnością szybką. W FS wykonanej ... Ogniska demielizacyjne w torebce zewnętrznej i istocie białej płata czołowego .. badaniu nie uwidoczniono Zgrubienia błon śluzowych w zatokach szczękowych, komórkach sitowych z torbielą w zachyłku zębodołowym prawej zatoki szczękowej wielkości 20 mm. ...

Dehydratacja, przepuklina i osteofity na poziomie lędźwiowo-szyjnym Badanie jednofazowe,W obrazach T1 - T2 - zależnych,w płaszczyznach strzalkowych i osiowych.Na poziomie L5|S1 dehydratacja i obniżenie krążka międzykręgowego z cechami zmian zapalno - zwyrodnieniowych tych trzonów z nierównościami ... Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu .. badanie komputerowe tego nie potwierdziło ) wiek 36 lat ... Wtórne zmiany demielinizacyjne w lewej okolicy czołowej .. badaniu MR nie spełniają cech demielinizacji pierwotnej.Układ komórkowy położony po pośrodkowo,nieuciśnięty,nieposzerzony. ...

Ognisko hiperintensywne odpowiadające zmianie naczyniopochodnej Badanie MR głowy wykonano w sekwencji SE obrazach T1, T2 zależnych oraz w sekwencji FLAIR. W istocie białej okołokomorowej centrum semiovale lewej półkuli mózgowej widoczne jest drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależny ... Bóle kręgosłupa, stawu biodrowego, parcie na pęcherz moczowy i bóle głowy .. badanie MR głowy nic nie wykazało.Chciałam prosić o opinię w sprawie moich wyników MR. Badanie MR w sekwencji SE obrazach T1 i T2 zależnych. Na poziomie L5/S1 widoczna jest centralna wypuklina krążka międzykręgowego nie powodująca ... Zwapnienie przystrzałkowe na sklepistości mózgu po urazie głowy .. badanie neurologiczne, następnie na tomografię. W związku z uczuleniami na leki nie dostałam kontrastu, wobec czego lekarz zaznaczył że badanie może nie być dokładne, lecz w opisie pojawiło się *Zwapnienie przystrzałkowo na sklepi ...

Okresowe jąkanie się przy grzybach w limfie, atakujących układ nerwowy .. badanie rezonansu. W badaniu tym wykryto grzyby w limfie które mogą atakować układ nerwowy a to może się przekładać na mowe? Po tym badaniu lekarz zastosował leczenie które przez dwa miesiące przyniosło oczekiwane rezultaty. W nie ... Nadmierna nocna potliwość po leku na lekki udar .. badania powinnam zrobić? Bardzo proszę o podpowiedź. Czy wykonano rtg klatki piersiowej i wykluczono choroby układu oddechowego, choroby zakaźne? Inna możliwa przyczyna to objawy wypadowe związane z menopauzą, nowotwory złośliwe, ... Bóle odcinka szyjnego i zawroty głowy przy zniesieniu lordozy szyjnej .. badania za wszystkie czasy i wszedzie jesrem zdrowy. Zyczwe powodzenia a jak mnie wylecza to dam znac. ...

Porażenie nerwu przeponowego po radioterapii .. badaniach TK, RTG, bronchofiberoskopii, skopii układu oddechowego stwierdzono paradoksalny ruch lewej kopuły przepony, która prawdopodobnie jest powikłaniem po radioterapii, bo nie znaleziono innej przyczyny porażenia nerwu przepo ... Leczenie wielopoziomowej dyskopatii lędźwiowej .. badaniu TK kręgosłupa lędzwiowego: Objawy rwa kulszow lewostronna ubytkowa. ( osłabienie zgięcia grzbietowego stopy lewej bez objawów oponowych ) Na poziomei L3/L4 szerokopodstawne uwypuklenie materiału tarczy międzykręgowej nie p ... Zaostrzenie na przednich krawędziach powierzchni stawowych odcinka lędźwiowo-szyjnego .. badania był przewlekły zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowego promieniujący do bioder i lewej nogi. W ostatnim czasie przeszłam zapalenia korzeni nerwowych, które było dużo silniejsze od wcześniejszych. Przez dwa tygodnie nie byłam ...

Szybkość powrotu do pracy po lekkim udarze krwotocznym .. badan okresowych .czuje sie swietnie , biore leki i nic mi nie dolega.co mam zrobic by wrocic do pracy?czt sa jakies przepisy ktore regulują to , że pani doktor nie cmoże mnie dopuścić do pracy?prosze o pomoc , bo juz nie mam siły ... Torbielowate rozrzedzenie i zwężone przestrzenie międzykręgowe na poziomie szyjnym .. badanie.To wynik badania rtg: zwezone przestrzenie miedzykregowe C5/C6 oraz nieznaczne C4/C5 I C6/C7 z osteofitami na krawedziach przelegajacych trzonow.Torbielowate rozrzedzenie w obrebie guzka wiekszego kosci ramieniowej.Poza ty ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. Badanie uwidoczniło pojedyńcze, drobne ( ok 5mm ) ognisko hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych ( FSE i FLAIR ), bez wzmocnienia kontrastowego, położone podkorowo w przystrzałkopwej części lewego płata czołowego - niespecyficz ...

Bóle palców ręki przy zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykonano w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych w sekwencjach T1 i T2 zależnych oraz TIRM W badaniu stwierdza się zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego pod postacią obniżonego sygnału z tarc ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. Badanie wykonano w trzech płaszczyznach, w sekwencji SE, FSE, FLAIR, w obrazie T1, T2 zależnym, bez i po podaniu CM. W lewej półkuli mózgu, w istocie białej podkorowo i okołokomorowo, w części boczno - dolnej lewego płata skroniow ... Rozszczepienie białkowo-komórkowe w płynie mózgowo rdzeniowym .. badaniu EMG. W płynie mózgowo rdzeniowym stwierdzono rozszczepienie białkowo - komórkowe oraz podwyższony poziom immunoglobulin ( bezbarwny, przejrzysty, I.kom. 7/3* glukoza 3,6 mmol/l* chlorki 120 mmol/l* O. Pandy*ego: dodatni* O ...

Przepuklina lędźwiowo-szyjna z kompresją worka oponowego .. badaniu TK którego wynik jest taki :prawidłowy obraz L1 - L2,L2 - L3,L3 - L4 Na poz. .L4 - L5 tarcza międzykręgowa nieznacznie wpukla się do kanału kręgowego nieznacznie modelując worek oponowy. Na poz.L5 - S1 przepuklina tylna śr ... Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych Badanie Mr głowy wykonano w sekwencji SE i FSE obrazy ( T1 iT2 zależne )oraz FLAIR,w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych .W podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych obu półkul mózgu widoczne są drobne ( wie ... Niespecyficzna zmiana demielinizacyjna na poziomie szyjnym .. badaniu oka prawidłowy, mri głowy nie wykazuje żadnych zmian, Panie doktorze czy moze to być sm, dodam, że bóle kręgosłupa lędźwiowego praca biurowa :( dziękuję za odpowiedź ...

Naczyniaki jamiste oraz zwężenie zachyłków bocznych i kanałów korzeniowych lędźwiowych .. badanym odcinku o prawidłowym wymiarze strzałkowym.Stożek końcowy rdzenia kręgowego na poziomie trzonu kręgu L1. Proszę o wnioski i zalecenia. ... Codzienne zawroty i bóle głowy oraz spadek masy ciała u nastolatki .. badania żeby wykluczyć cukrzycę i anemię. Badania są po prostu idealne! co bardzo mnie cieszy. Ale co z codziennymi uciążliwymi bólami i zawrotami głowy? Jeźeli to ma znaczenie to mogę powiedzieć że ostatnio bardzo schudłam, i nie ... Ogniska hiperintensywne w okolicy loży po guzie mózgu .. badania kontrolnego: w istocie białej płata czołowego prawego, w okolicy loży po guzie widocznych jest kilka ognisk hiperintensywnych w T2 i flair o charakterze naczyniopochodnym. Za odpowiedź z góry dziękuję. W zasadzie nie ma po ...

Zaniki korowo-podkorowe przy poszerzonym układzie komorowym .. badanie w.w w temacie wynik był następujący korowo - podkorowe zaniki półkul mózgu i móżdżku.nie stwierdzono obecności zmian w mózgowiu w obu fazach badania.układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,nie uciśnięty,poszerzony adekwat ... Dominacja czynności alfa i pojedyncze fale teta w wyniku EEG .. badania eeg: wiek 28lat W zapisie dominuje czynność alfa 10 - 11 Hz o ampl.20 - 70 uv i prawidłowym rozkładzie przestrzennym w przednich częściach mózgu przemieszczana z seriami fal beta. W okolicachskroniowych widoczne są pojedyn ... Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. badanie ale nie chce mi powiedzieć czym mogą być spowodowane te zmiany - a przecież mam prawo wiedzieć. do innego specjalisty jestem zapisana dopiero za m - c. poproszę o interpretacje badania. *w istocie białej przykomorowej płat ...

Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej Badanie wykonano w sekwencjach SE, FSE w czasach T1 - , T2 - zależnych, FLAIR DWI + ADC w trzech płaszczyznach. Przy rogu przednim lewej komory bocznej słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w T2 i flair, o wym 3mm, p ... Zwężone przestrzenie międzykręgowe lędźwiowe z objawem próżni .. badania zrobić? ... Nadpadatliwość w EEG .. badanie EEG, wyszła mi nadpadatliwość. Co to za schorzenie? Jak się je leczy? Czy jest groźne? ...

Torbiele oponowe w kanale krzyżowym na poziomie szyjnym .. badaniu MRI kręgosłupa lędzwiowego otrzymałam opis z którego wynika, że w kanale krzyżowym na poziomie S1 i S2 znajdują się torbiele oponowe. Z opisu wynika również, że stożek końcowy rdzenia znajduje się na wysokości L1. Poza tym ... Ból głowy po lekkim urazie bez utraty przytomności .. badania? Powinien zbadać Panią lekarz. Z tego co Pani opisuje nie jest to nic groźnego, nie jest to też wstrząśnienie mózgu. Głowa może boleć 3 - 4 dni. Doraźnie można stosować apap. ... Treningi biofeedback i badanie EEG w Lublinie .. badania EEG? Tzw. neurofeedback polega na wytwarzaniu właściwych fal elektromagnetycznych przez mózg, dzięki specjalnemu programowi komputerowemu, możliwe jest ćwiczenie wytwarzania odpowiednich fal w mózgu, co poprawia koncentrac ...

Konieczność operacji przy odczuwaniu bólu w miejscu torbieli pajęczynówki .. badaniach obrazowych głowy. Radzę powtórzyć MR głowy, jeśli ostatnie badanie wykonano dość dawno oraz skonsultować się z neurologiem. ... Drgawki u niemowlęcia podczas snu i karmienia piersią .. Badania krwi wyszły w normie. Co mogą oznaczać te stany napadowe? Dziecko powinno zostać zbadane przez neurologa. Wszystko zależy od tego czy dziecko było wówczas zdrowe, czyli czy występowała gorączka, a dziecko zachowywało się n ... Bóle w okolicy kości ogonowej przy torbielach na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. badania MRI: MR Kręgosłupa krzyżowo - lędzwiowego. Badanie wykonano w sekwencjach FSE T1, FSE T2, STIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych, osiowych, koronalnych w warstwach grubości 4mm i po kontraście. Spłycenie lordozy lęd ...

Momenty zawieszenia u dziecka a padaczka .. badania pozwolą to sprawdzić? Podawane obecnie szczepionki nie wiążą się z powikłaniem w postaci padaczki. Radzę skonsultować się z pediatrą, jeśli ma Pani wątpliwości co do zachowania dziecka. Wszystko zależy ile latek ma dziecko ... Przyczyny częstych, chwilowych utrat przytomności .. badania krwi, ekg. ... Ból głowy i zaburzenia równowagi po zaklipsowaniu tętniaka i kraniotomii .. badania kontrolne. Lekarz po badaniu neurologicznym, będzie mógł powiedzieć na pewno więcej, niż ja w tej chwili. ...

Zawroty głowy przy torbieli podpajęczynówkowej i uszkodzeniu kręgosłupa szyjnego .. badania MRI stwierdzono u mnie torbiel podpajęczynówkową. Czy ma to jakiś związek z zawrotami głowy? Co powinienem zrobić? Jeśli torbiel znajduje się w okolicy tylnego dołu czaszki to prawdopodobnie jest ona przyczyną zawrotów gło ... Problemy z pisaniem i wypadanie długopisu z ręki .. badania powinnam wykonać? Czy są jakieś ćwiczenia pozwalające wrócić ręce do sprawności? ... Rezonans głowy przy metalowym aparacie na zębach .. badania nie można mieć ze sobą żadnych metalowych przedmiotów. Czy w takim wypadku możliwe jest wykonanie tego badania u mnie? Podczas badania wytwarzane jest pole magnetyczne, zatem nie należy mieć przy sobie nic metalowego. Doty ...

Bóle głowy przy wypuklinie krążka międzykręgowego na poziomie szyjnym .. Badanie MRI pokazało wypuklenie krążka międzykręgowego ze spłyceniem rezerwy płynowej rdzenia. Krążek z osteofitami zwęża otwór międzykręgowy. Na odcinku szyjnym obecne wypukliny krążków ze spłyceniem rezerwy płynowej rdzenia. O c ... Obszar o wysokim sygnale w okolicy ciemieniowej prawej w cetrum semiovale .. badania MR : w okolicy ciemieniowej prawej w cetrum semiovale widoczny pojedynczy obszar o wysokim sygnale w obrazach T2 i Flair o śr.3mm.???? ... Obszar o wysokim sygnale w obrazach T2 i Flair a borelioza i stwardnienie rozsiane .. badania w kierunku boreliozy. Akurat te dwie choroby często sprawiają trudności w różnicowaniu. ...

Wypuklina krążka, uciskająca śladowo przednią powierzchnię worka oponowego .. Badanie MRI wykazało niewielką wypuklinę krążka uciskającą przednią powierzchnię worka oponowego. Co to znaczy? Co powinnam zrobić? Czy powinnam przeprowadzić jakieś dodatkowe badania? czy powinnam pójść na jakąś rehabilitację? ... Mrowienie stóp, światłowstręt i impotencja przy zanikach korowych .. Badanie TK wykazało zaznaczone zaniki korowe. Co mi jest? ... Bóle głowy, problemy z koncentracją i uczucie odrętwienia .. badanie pod kątem boreliozy metodą Western Blot dla klasy JgG i JgM, wyniki były negatywne. Tomografia komputerowa głowy wykazała korowe zaniki półkuli móżdżku. Niewielki obszar dotyczy podstawy przedniej części płata skroniowego ...

Okresowe ślepnięcie na lewe oko .. Badania okulistyczne niczego nie wykazały. Co może być przyczyną takich dolegliwości? Czy mogę całkowicie stracić wzrok? ... Zawroty głowy przy podejrzeniu nacieku pierwotnego mózgowia .. badania. oby tak było. dziękuję bardzo ... Bóle kręgosłupa, głowy i oczu oraz drętwienie twarzy .. badania powinnam wykonać? ...

Zanik widzenia w prawym oku .. badanie Mr uwidoczniło w obrębie torebki wewnętrznej po stronie lewej oraz w obrębie lewego wzgórza pojedyncze zmiany ,hiperintesywne w T2 hypointensywne w t1 o średnicy ok 2 i 4 mm są najpewniej zmiany naczyniopochodne. Podobne o ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. Badanie wykonano po urazie, udarze czy z innego powodu? Bez tego trudno mi zinterpretować wynik badania. Badanie było wykonane z powodu omdlenia rok temu.Omdlenie objawiło się światełkami w oczach,straciłam przytomność na ok 5 - 1 ... Bóle nerki przy wyboczeniu kręgosłupa lędźwiowego .. badanie jeszcze powinnam zrobić? ...

Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka Badania wykazały, że moje dziecko ma niesymetryczne komory mózgowe, zaburzony rozwój psychoruchowy i asymetrie napięcia mięśniowego. W badaniu EEG wystąpiły zespoły fal ostrych z wolna, iglice. O czym to świadczy? Czy dziecko ma p ... Zmiany w okolicy centralno-ciemieniowej w badaniu EEG .. badanie EEG, które wykazało zmiany niewielkiego stopnia w okolicy centralno - ciemieniowej z przewagą prawostronną oraz liczne artefakty biologiczne. O czym to świadczy? Co mi jest? Niestety opis badania nie jest jednoznaczny. Nal ... Bóle i zawroty głowy przy dolnych biegunach móżdżku poniżej otworu potylicznego .. badanie i dolegliwości są ze sobą związane? Co powinnam zrobić? Witam, Dołączam się do pytania i odświeżam temat. Jestem młodym zdrowym mężczyzną, i przy kontrolnym badaniu MR uwidoczniono między innymi *Dolne bieguny migdałków mó ...

Bóle kręgosłupa, bóle w klatce piersiowej, duszności i bóle serca .. badanie lekarskie i dalsza diagnostyka. Miałam *ataki* bólu serca od roku, przynajmniej tak mi się wydawało. Ucisk w klatce piersiowej, brak oddechu, ból serca, później robiło mi się gorąco, a po ataku przechodziły mnie dreszcze. ... Ognisko hyperintensywne w obrębie istoty białej płata czołowego prawego .. badaniem odcinku rdzenia kręgowego zmian nie stwierdzono. Przyścienne zgrubienie błony śluzowej w zatokach szczękowych z przewagą w zatoce szczękowej prawej Bardzo proszę o interpretację Zacznę od końca. Zgrubienie w zatokach szcz ... Drobne ognisko hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej .. badanie było wykonane, jakie są objawy? Taka zmiana może nie mieć żadnego znaczenia. ...

Drżenie głowy przy cechach niewielkiego zaniku korowego mózgu .. badaniu przeglądowym prawidłowy. Układ komorowy bez przemieszczeń bocznych, nieprzemieszczony. Wąska jama przegrody przezroczystej, wariant rozwojowy układu komorowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości półkul mózgu mie ... Ataki silnego napięcia mięśni nóg .. badania i nic mi nie wykryto . Mój tato zmarł na stwardnienie rozsiane mają 75 lat. Lekarze stwierdzili ,że u mnie nie ma SLA. Żyje sobie w ciągłej niepewnosci ,co to za choroba . Badanie siły mięśni nóg wykazało uszkodzenie włóki ... Nawracające bóle głowy przy zgrubieniu na poziomie pogranicza tętnicy szyjnej .. badaniu obrazowym. Należy wykonać sugerowane badanie, aby to wyjaśnić. Pani opis może wskazywać na klasterowe bóle głowy. ...

Ryzyko dystrofii miotonicznej przy włóknach nuclear clumps jako objawy .. Badanie wykazało obecność włókien nuclear clumps. Słyszałem, że obecność tych włókien jest objawem dystrofii miotonicznej. Co to za choroba? Czy to na pewno ta choroba? Czy są jakieś badania, które można przeprowadzić, by sprawdzi ... Nagłe osłabienie, problemy z mówieniem i bełkotanie .. badania przeprowadzić? Czy powinnam się martwić? Czy jest to coś poważnego? ... Ból kręgosłupa przechodzący po oddaniu moczu .. badania neurologiczne i ginekologiczne - niczego nie stwierdziły. Co to za choroba? Do jakiego specjalisty powinnam się udać? ...

Bóle barku po operacji przepukliny kręgosłupa .. badania. Zniesienie lordozy szyjnej. Stan po mikrodiscektomii na poziomach c4/c5 i c5/c6 z następczą implantacją cage węglowych. Implanty w położeniu prawidłowym. Wysokość operowanych przestrzeni w normie. Bez cech wypuklin nawrot ... Utrata widzenia w jednym oku po zastrzyku z botoxu .. Badania nie wykazują niczego niepokojącego. Co jest przyczyną takiego stanu? Co powinniśmy zrobić? ... Wypuklina krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowym .. Badanie kręgosłupa rezonansem pokazało dehydratację krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowo - szyjnego; wypuklina krążka międzykręgowego do kanału kręgowego, na poziomie lędźwiowym. Co oznaczają te wyniki? Czy to coś poważnego? ...

Przyczyny niskiego napięcia mięśniowego u niemowlęcia .. badane przez neurologa, aby skorelował wynik badania z osłabionym napięciem. ... Bóle w stawach barkowych i lewym biodrze oraz drętwienie rąk .. badania będzie nieprawidłowy, należy wówczas wykonać jeszcze MR. ... Zmiany degeneracyjne krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. badania MR stwierdzono u mnie zachowaną lordozę lędźwiową; zmiany degeneracyjne krążka międzykręgowego L5 - S1 z obniżeniem wysokości i intensywności sygnału; widoczna szeroka pośrodkowa protruzja krążka z niewielkim uciskiem wewn ...

Dziedziczność tętniaka mózgu .. badania. ... Problemy w nauce jako skutek częstych narkoz w okresie niemowlęcym .. badania obrazowe głowy, eeg ). ... Ograniczenie ruchowości oraz bóle i cierpnięcia nóg przy dyskopatii .. badanie kręgosłupa, które stwierdziło dyskopatię ze zmianami zwyrodnieniowymi, przy odgięciu do tyłu całkowite ograniczenie ruchowości. O czym to świadczy? Co mi jest? Należy wykonać MR kręgosłupa, ustalić poziom dyskopatii oraz c ...

Rezerwa objętościowa migdałków móżdżku .. badanie skierowane na tą okolicę. Ale w opisie brak wgłębienia. ... Drętwienia ręki i zaburzenia wzroku przy antykoncepcji hormonalnej .. badania kontrolne krwi. ... Ból głowy, uczucie zimna i mdłości .. badania? Najlepiej wykonać podstawowe badania krwi tj. morfologia, OB, glukoza, jony, TSH. Opisane objawy mogą być związane np. z niedoczynnością tarczycy, niedokrwistością. ...

Początek zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. badanie tomografi komputerowej wynik jest następujący:Umiarkowanego stopnia,tylne uwypuklenie krążków m/k na poziomie L3/L4 oraz L4/l5 modelujące worek oponowy*nie stwierdzono ewidentnych cech stenozy na ww poziomach oraz cech uci ... Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. Badanie było wykonane z powodu omdlenia rok temu.Omdlenie objawiło się światełkami w oczach,straciłam przytomność na ok 5 - 10min.w trakcie utraty przytomności mało co nie przegryzłam sobie języka.następnie trafiłam do szpitala.w ... Bóle głowy nasilające się rano i po południu oraz bóle oczu .. badania krwi. ...

Kurcz pisarski u nauczyciela z wieloletnim stażem .. badania EMG. Najlepiej skonsultować się z neurologiem osobiście. Leczenie to głównie farmakoterapia. ... Drętwienie prawej strony twarzy i zaniki pamięci .. badanie MR. Co mi jest? W zasadzie należy jeszcze poczekać na wynik MR i ewentualnie powtórzyć EEG. To mogą być objawy padaczki, zaburzeń naczyniowych np. TIA, migreny. ... Bóle głowy przy korowym zaniku mózgowia .. badaniu TK prawidłowy - badanie w oknie kostnym wykazało pogrubienie śluzówki w przedniej części zatoki sitowia oraz lewej części zatoki klinowej - po podaniu kontrastu stwierdza się obecność dominującej lewej AV , obecności ognis ...

Różnice między rwą kulszową a dyskopatią .. badania nie powie dużo więcej. Skierowanie na badanie wystawić może neurolog/ortopeda. ... Dyskopatia wielopoziomowa na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. BADANIA : Częściowe wyostrzenie lordozy lędźwiowej Trzony kręgów L - S o prawidłowej wysokości z cechami wstępnych zmian degeneracyjnych Nierówności blaszek granicznych trzonów ( guzki Schmorla ) Dyskretne wyostrzenia krawędzi trz ... Bóle nóg na wysokości bioder i ud przy wypuklinie lędźwiowej .. badanie TK stwierdza się wypuklenie pierścienia włóknistego krążka centralnie ku tyłowi z impresja na worek opony twardej . Bardzo proszę o pomoc . ...

Neurologiczne podłoże alergii .. badania które wcześniej miałem przeprowadzone nie były trafne tabletki zyrtex które mi przypisywano przez kilka lat są nie skuteczne. Dlatego zastanawiam się czy nie ma to podłoża neurologicznego ponieważ doradzono mi hydroxyzyne ... Leczenie farmakologiczne tików ruchowych .. Badaniem neurologicznym nie stwierdzało się objawów ogniskowego uszkodzenia OUN. Wykonane EEG wykazało niewielkie rozsiane zmiany bez napadowości. Dalsza opieka ambul. Leczenie Iporelem. W razie braku poprawy do rozważenia leczeni ... Nasilająca się migrena przy tabletkach antykoncepcyjnych .. badania hormonalne ) i łykam tabletki antykoncepcyjne. Czy to ma jakiś związek z moimi migrenami? W migrenie dochodzi zaburzeń naczynioruchowych, dlatego każde zmiana naturalnego rytmu organizmu czy farmakoterapii może mieć wpływ ...

Ogniskowe poszerzenia przestrzeni podpajęczej .. badania nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Może to być taki wariant normy lub torbielowate poszerzenie pajęczynówki. ... Szanse na wybudzenie ze śpiączki przy uszkodzonym pniu mózgu .. Badania wykazały uszkodzony pień mózgu. Czy jest szansa, żeby się wybudził? Co należy zrobić, by to przyspieszyć? czy wróci do normalności? ... Przyczyny zachorowania i leczenie fibromialgii .. badania muszę zrobić, żeby sprawdzić, czy jestem chora? Jakie są przyczyny i skutki tej rzadkiej choroby? Fibromialgia to choroba o nieznanej przyczynie, gdzie bóle związane są głównie z sytuacjami stresowymi. Występują bóle mięśn ...

Znaczenie diagnostyczne odczynu globuinowego Nonne-Apelta .. badaniu płynu mózgowo - rdzenowego? Jakie ma znaczenie przy wykryciu choroby neurologicznej? Odczyn globulinowy Nonne - Apeltaw stosowany jest w diagnostyce białka w płynie mózgowo - rdzeniowym. Jego wzrost występuje w chorobach z ... Podwyższony poziom mleczanów i amoniaku przy polineuropatii .. badania? Należy przebadać się w kierunku cukrzycy, chorób wątroby, nerek. Istotnie Pani objawy mają najprawdopodobniej związek z podwyższonymi mleczanami. ... Bóle z tyłu głowy po prawej stronie z drętwieniem skóry głowy .. badania: TK głowy z iv - zmian ogniskowych nie stwierdza się. Zbiorniki wewnątrzczaszkowe nieposzerzone. OB krwi - 4 WBC - 3,70 RBC 4,21 hemoglobina - 11,40 hematokryt - 0,35 MCH - 27,10 MCHC - 32,8 MCV - 82,70 płytki krwi - 192 t ...

Ból krzyża przy schylaniu się i napinaniu mięśni po treningu .. badaniu najlepiej skonsultować się z ortopedą. ... Brak siły i zapału w sytuacjach stresujących .. badania krwi, wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia hormonalne. ... Poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. badania rezonansu magnetycznego jest napisane, że mam poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości. Jeszcze nie byłem z tym wynikiem u lekarza, więc chciałbym zapytać, co to oznacza? Czy to coś bardzo złego? Taki ...

Bóle głowy i oczodołów, zaniki pamięci i brak chęci do życia po wypadku .. badania niczego nie wykazały. Bóle trwają nadal, mam zaniki pamięci i złe samopoczucie. W rezonansie było pokazane uszkodzenie odcinka szyjnego, ale lekarz to zbagatelizował. Czy mogę mieć otępienie powypadkowe? Co powinienem zrob ... Ból i mrowienie głowy przy zakrzepicy zatoki poprzecznej .. badanie mr glowy wykazalo obecnosc poszerzenia zatoki poprzecznej prawej, asymetrie platow potylicznych z powiekszeniem lewego, przemieszczenie zatoki prostej i splywu zatok na prawo oraz wciskanie sie lewej tetnicy w pien mozgu z ... Częste upadki z bezwładem i drżeniem nóg bez utraty świadomości .. badania kregoslupa jakies dwa lata temu i stwierdzono u niego zwyrodnienia, leczy sie tez na depresje. Lekarz rodzinny niestety nie skierowal brata do neurologa, twierdzac ze nie jest to potrzebne, ze raczej wyglada to na brak wit ...

Ucisk w otworach międzykręgowych oraz wypukliny lędźwiowe .. badania skonsultować z neurochirurgiem. Należy rozważyć konieczność kolejnej operacji. Występuje ucisk na worek oponowy, ucisk w otworach kręgowych, stąd dolegliwości. ... Odrętwienie prawej ręki i ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. Badanie rezonansem magnetycznym wykazało zmiany dehydracyjno - zwyrodnieniowe w odcinkach lędźwiowych, uwypuklenie tarczy międzykręgowej. Czy to coś poważnego? Co oznacza ten wynik? Jeśli występują zaburzenia czucia oznacza to pra ... Drgania swobodnie opuszczonych nóg .. badania podstawowe krwi, tj, jonogram, morfologia, glukoza. Takie objawy mogą być wynikiem np. niedoboru wapnia. a czy może to być jakaś choroba? A ogólnie to minie? tak zeby wszystko bylo normalnie? ...

Drętwienie i napadowe bóle lewej strony twarzy oraz drętwienie języka i ręki .. Badania wyszły pomyślnie. Nie wiadomo co mi jest. Jakiej choroby są to objawy? Co należałoby zrobić? ... Nocne napady płaczu i zapatrywanie się w jeden punkt u dziecka .. badanie EEG wykazało napady podczas hiperwentylacji. O czym to świadczy? Co powinnam zrobić? Skoro wynik badania EEG jest nieprawidłowy ( ewentualnie badanie powtórzyć ), należy wykonać badania dodatkowe i rozpocząć leczenie po up ... Konsekwencje wykrycia podkorowych pojedynczych ognisk .. badania. Na podstawie wyrywkowej informacji nie można określić charakteru zmiany. ...

Bóle kręgosłupa wskutek nadwagi .. badaniach skierowano mnie na masaże, które niczego nie zmieniły, ból powrócił. Dodatkowo zrobiły mi się haluksy na stopach. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? W jaki sposób najlepiej powinnam zacząć się odchudzać? Proszę ud ... Mały guz na czole a nawrót choroby nowotworowej .. badania powinna zrobić, żeby się o tym przekonać? Czy możliwe jest przeniesienie się wyleczonego nowotworu na inną część ciała? Przede wszystkim zmianę powinien obejrzeć lekarz osobiście. Być może to choroba dermatologiczna. Nie m ... Postępowanie przy zaniku kory mózgowej .. badanie za pół roku. Czy to normalne? Co oznacza taka diagnoza? Czy to coś poważnego? Jak postępować w takiej sytuacji? Zanik kory mózgowej jest naturalnym procesem starzenia się organizmu. Wątpliwości budzi wówczas, kiedy jest ni ...

Zmiany wysiękowe-zapalne w obrębie komórek powietrznych piramid kości skroniowych .. badanie mózgu, które wykazało wysiękowo - zapalne zmiany w obrębie komórek powietrznych piramid kości skroniowych oraz dużą torbiel w zatoce szczękowej. O czym to świadczy? Co powinnam zrobić? Należy z wynikiem zgłosić się do lary ... Powierzchniowy sen i opóźniony rozwój mowy u dziecka .. badania należy wykonać, aby stwierdzić tę chorobę? Przede wszystkim należy zgłosić się do neurologa. Wykonać EEG, czasami 2 - krotnie. Co do badań obrazowych głowy to decyduje lekarz. ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. badania? Zmiany zanikowe związane są najprawdopodobniej z wiekiem i zmianami naczyniopochodnymi, np. miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym. Dokładniej wyniki zinterpretuje neurolog, w zależności od przyczyny badania, objawów, chorób ...

Glioza i zmiany naczyniopochodne przy problemach z zachowaniem równowagi .. badania MR. Powinna Pani teraz z tym wynikiem udać się do neurologa i zostać diagnozowana w kierunku SM. Są zmiany demielinizacyjne oraz zaburzenia chodzenia i równowagi co może być z tym związane ( SM ). ... Zawroty głowy, nasilające się podczas owulacji i menstruacji .. badaniu MR nie wykazują zmian.( objawy :drętwienie prawej strony twarzy,problemy z mówieniem, nudności,uczucie gorąca tylko w głowę,drżenie ciała z zimna,nadwrażliwość na dźwięki,mrowienie miednicy* przy zasypianiu ,,lecenie w dół ... Drętwienie palców u obu dłoni oraz stóp .. badania punkcji wyszły tylko podwyższone białka nic więcej i delikatnie pogorszył się wzrok ( przez prawe oko delikatna mgła ). Czekamy na postanowienia czy będzie rezonans magnetyczny czy też nie. Bardzo proszę o odpowiedź. ...

Zmiana naczyniopochodna przy mikrogruczolaku przysadki mózgowej .. badanie, w którego opisie pojawiła się informacja o zmianie naczyniopochodnej. Co to może oznaczać? Czy może mieć to związek z lekiem, który przyjmuję? Norprolac jest lekiem stosowanym w stanach podwyższonego stężenia prolaktyny. ... Drętwienie kończyn i poszerzone tętnice szyjne u osoby z nerwicą .. badanie pola widzenia ) - wszytsko OK Badal mnie neurolog i lekrz ogolny i ortopeda - diagnoza - Nerwica.Uspokoilam sie, ale po kilku latach znowu sie zaczelo lekkie mrowienia lydki i dloni, skurcze miesni, wiec poszlam do pani ne ... Operacja przy przepuklinie tylnej z uciskiem na worek oponowy .. badanie? Czy będę potrzebowała operacji? Na początek zostanie Pani skierowana na rehabilitację. Jeśli w badaniu neurologicznym nie ma większych odchyleń to operacja nie jest konieczna. ...

Zmiana osobowości u osoby po silnych przeżyciach emocjonalnych .. badanie pacjenta. Na pewno należy zgłosić się do psychiatry po pomoc. ... Zawroty głowy przy skostnieniu sierpa mózgu .. Badanie tomografii komputerowej wykazało skostnienie sierpa mózgu. Co to znaczy? Czy to coś poważnego? Czy można w jakiś sposób zniwelować tę nieprawidłowość? Na pewno nie użyto sformułowania skostnienie, ewentualnie zwapnienie. J ... Bóle głowy przy obracaniu jej przy pracy przed komputerem .. badaniu, dalsza diagnostyka ( MR ). ...

Bóle głowy, skroni, oczu i pulsowanie z tyłu głowy .. badania? Takie objawy moga być związane z zapaleniem zatok obocznych nosa. Najlepiej skonsultować się z lekarzem osobiście. ... Zawroty i bóle głowy przy chodzeniu .. badania powinnam zrobić? Bóle i zawroty głowy moga być związane z chorobą infekcyjną, niedociśnieniem ( najlepiej dokonać pomiaru ciśnienia krwi ). Przede wszystkim powinien zbadać Panią lekarz, dzięki badaniu lekarskiemu będzie m ... Drętwienie rąk i twarzy po kawie, bezsenność oraz bóle i zawroty głowy .. badania krwi, czyli morfologię ( wykluczyć niedokrwistość ), TSH, glukozę, jonogram ( wykluczyć zaburzenia elektrolitowe ). Być może przyczyną jest zła dieta, niedobór elektrolitów, co powoduje drętwienia. ...

Bóle nóg przy pracy stojącej mimo leczenia kardiologicznego .. badania krwi pod katem reumatologi tez sa ok, lekarz powiedział ze to nadczynnosc naczyn krwionosnych,początek choroby żylakowej co jest spowodowane trybem pracy.bralem leki na rozrzedzenie krwi,i na porawe pracy naczyn krwionosny ... Bóle i zawroty głowy przy zwyrodnieniach kręgosłupa i zmianach naczyniopochodnych płatów czołowych .. badanie MR, które wykazało zmiany naczyniopochodne w obszarach podkorowych płatów czołowych; zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z uciskiem rdzenia kręgowego; zwężenie kanałów korzeniowych. Od pół roku mam bóle i zawroty głowy, zachw ... Zawroty głowy i drętwienie rąk podczas leżenia .. badanie można też wykonać prywatnie. W zależności od wykrytych w rtg zmian należy rozważyć konieczność wykonania MR. Objawy mogą sugerować dyskopatię bądź zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa. ...

Bóle i zawroty głowy oraz osłabienie po przeszłym urazie mózgu .. badania? Raczej nie jest to skutek przebytego urazu. Najlepiej udać sie do lekarza rodzinnego i wykonać podstawowe badania krwi tj. morfologia, glukoza, jonogram, zbadać ciśnienie tętnicze krwi. Takie objawy mogą być związane z ni ... Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze i przepuklina na poziomie lędźwiowym .. badanie tomografi komputerowej wynik jest następujący:Umiarkowanego stopnia,tylne uwypuklenie krążków m/k na poziomie L3/L4 oraz L4/l5 modelujące worek oponowy*nie stwierdzono ewidentnych cech stenozy na ww poziomach oraz cech uci ... Nieregularna czynność alfa z odprowadzeń ciemieniowo-potylicznych .. badania: Z odprowadzen ciemieniowo - potylicznych rejestrowano nieregularną czynnosc alfa 10,5 Hz ampl 43 uV oraz w przedniej okolicy mózgu czynnosc beta 26 Hz. Rz zachowana Na tle tej czynnosci w odprowadzeniach z okolicy skronio ...

Długotrwałe, nasilające się drętwienie rąk i stóp .. badania mama powinna pójść? Czy grozi jej coś poważnego? Takie drętwienie istotnie może wynikać ze zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, jednak należy wykluczyć także przyczyny naczyniowe, choroby reumatologiczne tj. twardzina czy za ... Bóle i zawroty głowy przy patologicznym zapisie EEG u osoby z nerwicą .. Badanie EEG wykazało niewielkie obustronne zmiany w okolicach ciemieniowo - skroniowych tylnych z cechami napadowymi. Leczę się u psychiatry, mam nerwicę. Czy te złe wyniki są powiązane z moją chorobą? Co oznaczają? Czy mam padacz ... Nasilenie fizjologicznej lordozy lędźwiowej po rehabilitacji .. Badanie RM wykazało nasilenie lordozy w dolnej części kręgosłupa. Na poziomie lędżwiowo - szyjnym centralna wypuklina do kanału kręgowego, nie powoduje kolizji z nerwami. Co oznacza to badanie? Czy dyskopatia postępuje? Trudno mów ...

Otrzepywanie i zapatrywanie się w jeden punkt u dziecka .. badania powinnam pójść z córką? Trudno ocenić czy takie zaburzenia są wynikiem rozwoju dziecka, czy faktycznie mogą wskazywać na padaczkę. Najlepiej skonsultować się z neurologiem dziecięcym, który zbada dziecko, ewentualnie zalec ... Bóle i drętwienie lewej strony głowy przy uszkodzeniu układów nerwowych .. Badanie TK wykazało uszkodzenie układów nerwowych. Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? Najlepiej jak przepisze Pani wynik CT głowy. Samo stwierdzenie uszkodzenia układu nerwowego nie jest rozpoznaniem jako takim, ale stwierd ... Skolioza i tendencja do poziomego ustawienia kości krzyżowej .. badaniu obrazowym. ...

Bóle głowy nasilające się po wysiłku fizycznym .. badania TK : Dwufazowe badanie TK głowy: W badaniu TK w strukturach głebokich prawej półkuli mózgu widoczne owalne ognisko hypodensyjne o średnicy około 6mm. W fazie badania wykonanej warstwami 3 milimetry obwodowa część zmiany ma ... Operacje korygujące kształt głowy .. badaniu pacjenta. ... Anizokoria i nagłe ujawnienie się uczulenia na sierść .. badaniu u okulisty stwierdzono u mnie anizokorię, spowodowaną przez stres, urazy mechaniczne lub zmiany nowotworowe. Od niedawna mam dziwne uczulenie, lekarz stwierdził, że prawdopodobnie na sierść chomika, choć już od paru lat ma ...

Nieprawidłowy zapis EEG u dziecka .. badanie EEG podczas snu, które wykazało fale ostre z zastępową falą ostrą i zespoły wolnej fali. Im głębszy sen, tym zmiany większe. Co oznacza to badanie? Czy dziecko może mieć padaczkę? Co powinnam zrobić? Córka ma 5 lat. Taki z ... Badania neuroobrazowe mózgu do wykrywania hipofunkcji półkul mózgowych .. badania? W zasadzie EEG odzwierciedla zmiany w funkcjonowaniu mózgu. Radzę ewentualnie powtórzyć badanie EEG. Można wykonać badanie tj. PET, które ocenia metabolizm mózgu, jednak badanie jest bardzo kosztowne i wykonywane tylko w ... Wodogłowie pourazowe u dziecka .. badania obrazowego głowy. W jakim województwie szuka Pan specjalisty? ...

Długotrwałe bóle nogi przy dyskopatii .. badanie MR, ocenić zaawansowanie zmian. Po uzyskaniu wyniku neurochirurg zadecyduje czy Pani mama ma wskazania do leczenia operacyjnego. Prawodpodobnie występuje duży ucisk na worek oponowy i korzenie nerwowe, stąd bóle mogą wystę ... Ból głowy i osłabienie po rozpoczęciu stosowania tabletek antykoncepcyjnych .. badania krwi tj. morfologia, glukoza, TSH, OB, jonogram. ... Prośba o nagrania rozmów osób z chorobami neurodegeneracyjnymi .. badania nad komunikacją z osoabami z chorobami neurodegeneracyjnymi. Analizuję nagrania rozmów z chorymi. Zależy mi głównie na tym by były to spontaniczne rozmowy przeprowadzone z bliskimi chorego, rodziną znajomymi, klekarzami it ...

Drżenie rąk i przyspieszone tętno wskutek stresu .. badania powinnam wykonać? Są to objawy lęku. Skoro występują one w ważnych sytuacjach to są wynikiem stresu i najprawdopodobniej lęku. Jeśli nie występują stale, nie należy ich leczyć w innym przypadku można stosować leki przeciwl ... Końska stopa jako objaw mózgowego porażenia dziecięcego .. badania powinni wykonać? Czy objaw ten może świadczyć o czym innym? ... Poszerzenie zbiornika wielkiego mózgu w części górnej .. badania MRI głowy wynik nieznaczne poszerzenie zbiornika wielkiego mózgu w części górnej - odmiana rozwojowa ...

Bezpowietrzność komórek i sklerotyzacja wyrostka sutkowego .. badanie wykazało bezpowietrzność komórek i sklerotyzację wyrostka sutkowego. Co to oznacza? Nic nie rozumiem z zapisu tego badania, a do wizyty u lekarza jeszcze zostało trochę czasu. Prawidłowo wyrostek sutkowaty jest upowietrzni ... Sposoby leczenia neuropatii czuciowej typu V .. badaniach stwierdzono choć i też nie do końca, ale podejrzewają, że jest to neuropatia czuciowa typ V. Czytając rożne wątki dotyczące tej choroby to u mnie objawia się inaczej. Mam zniesienie czucia powierzchownego, brak węchu i o ... Zaburzenia czucia w palcach i części dłoni .. badanie MR nbie wykazalo odchylen od normy wiec to nie nerwy obwodowe, nie odczuwam tez zadnego działania alkoholu niezaleznie od ilości i rodzaju rezonans głowy nie wykazał nic nieprawidłowego, mam wysokie cisnienie, pale i mysle ...

Ucisk szyi podczas długiego stania lub siedzenia .. badanie uzyska Pan od lekarza rodzinnego. ... Drętwienie dłoni, stopy i górnej wargi oraz bóle pleców .. badania krwi tj. morfologia, jonogram, glukoza. Wykluczy ewentualny niedobór witaminy B12 i zaburzenia elektrolitowe. W następnej kolejności ( po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego lub prywatnie ) należy udać się do neuro ... Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych na poziomie lędźwiowym .. badania: Osłabienie sygnału RF w obrazach T2 - zależnych i obniżenie wysokości tarczy międzykręgowej L5 - S1 - zmiany dehydratacyjno - degeneracyjne. Na tym poziomie widoczna tylna, paramedialna od strony lewej*rozlana* podwięzadł ...

Parestezje, zawroty głowy i osłabienie u nastolatki .. badania. Byłam z nimi u lekarza, okazało się, że mam rewelacyjne wyniki. Powinnam być okazem zdrowia. Kupiłam sobie tabletki z Miłorzębu Japońskiego i magnez. Brałam te suplementy przez 2 miesiące, nie zauważyłam po nich absolutni ... Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. Badanie TK przeprowadzono przed i po dożylnym podaniu niejonowego środka kontrastowego wykonując warstwy grubości 2.5 i 5.0 mm w płaszczyznach poprzecznych. Bruzdy mózgu i szczeliny móżdżku znacznie poszerzone. W przedmurzu po str ... Leczenie tików u dziecka .. badaniach. ...

Brak pełnego czucia w nodze i powiększona źrenica .. badania też niczego nie wykazały. O czym świadczą te objawy? Dlaczego źrenice są powiększone? ... Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu .. badaniem odcinku rdzenia kręgowego zmian nie stwierdzono. ... Stwardnienie rozsiane bez objawów klinicznych .. Badanie powtórne ( po siedmiu miesiącach ) po potwierdziło. Wyniki wskazują na stwardnienie rozsiane, ale ze względu ma brak objawów klinicznych nie rozpoczęto u mnie leczenia. Co mam na ten temat sądzić? Czy jestem skazana na tę ...

Bóle w tylnej części głowy przy nerwicy .. badanie obrazowe głowy. Warto skonsultować się także z okulistą, jeśli występują zaburzenia widzenia. ... Problemy z pamięcią i przgnębienie po uderzeniu w głowę .. badania obrazowe. Mogło dojść do zaników korowych w okolicy płatów czołowych wskutek najpewniej zmian niedokrwiennych. ... Utarty przytomności ze szczękościskiem przy prawidłowych wynikach EEG .. Badania EEG wyszły prawidłowe. W próbie tężyczkowej wyszło zwężenie prawej tętnicy szyjnej i tachykardia serca. Czy to jest przyczyna moich dolegliwości? Co powinnam zrobić? Ważną informacją jest zakres zwężenia tętnicy szyjnej. J ...

Bóle w klatce piersiowej i drętwienie rąk przy naczyniaku na poziomie piersiowym .. badaniu zmiana nie jest przyczyną dolegliwości. Myślę, że to przypadkowe znalezisko. Dobrze jednak jeszcze osobiście skonsultować się z lekarzem, który obejrzy kliszę badania. ... Ból głowy z prawej strony, ucisk oka i ból węzłów chłonnych .. badania krwi i moczu u lekarza rodzinnego ( tu też uzyska Pani skierowanie do laryngologa ). ... Konieczność stałego przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. badania, przeswietlenie głowy nic nie wykazało, EEG równiez. Lekarz stwierdził, ze to definitywnie epilepsja, przepisał mi leki które, przyjmowałam przez pół roku, potem przestałam, chcac sprawdzic czy epilepsja powróci, brak czas ...

Zaniki pamięci i problemy z podejmowaniem decyzji .. Badanie EEG jest w normie. Co może być przyczyną mojego stanu zdrowia. Co powinnam zrobić? Warto wykonać jeszcze badania obrazowe głowy np. MR. Takie objawy mogą być związane z choroba otępienną. ... Postępowanie po wylewie podpajęczynówkowym .. badaniom? Po operacji ważne będzie unikanie wysiłku, szczególnie wiążącego się ze wzrostem ciśnienia wewnątrzaszczkowego np. dźwigania. Ważna będzie także prawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego, tak by nie było ono zbyt wysokie ... Zaburzenia snu u niemowlęcia przy braku wrzecion snu .. badania oprócz EEG wykonać? Oprócz powtórnego EEG można wykonać badanie obrazowe głowy. Nie napisała Pani jak długo problem występuje. Prawdopodobnie to przejściowe zaburzenie. ...

Rozmazywanie się obrazu, pieczenie oczu i ucisk w skroniach .. badanie dna oka, pole widzenia, wszystko ok - kardiologa - wszystko ok - neurologa - Tomografia głowy z kontrastem, rezonans głowy z kontrastem, EEG, krew na boreliozę, badanie neurologiczne, zrobiłem RTG kręgosłupa i czekam na wy ... Bóle i ograniczona ruchowość przedramienia .. badania powinna wykonać? Najlepiej zgłosić się wpierw do lekarza POZ. Na początek należy wykluczyć złamania, szczególnie jeśli możliwy był uraz. W dalszej kolejności należy brać pod uwagę choroby neurologiczne ( uszkodzenie nerwów ... Zwalczenie bólu i drętwienia stóp przy dyskopatii lędźwiowej .. badaniu TK wyszło, że to dyskopatia lędźwiowa, a neurochirurg radził ją leczyć. Leczenie nic jednak nie daje, pomimo że jestem już po różnego rodzaju zabiegach rehabilitacyjnych i stosowaniu różnych blokad. Czy jest jakiś sposób, ...

Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. badania: MR mózgowia bez kontrastu iv.Opis badania: Badanie wykonano w sekwencjach T1 TSE, T2 TSE, T2 TIRM dark - fluid.Drobne, rozsiane ogniska wysokiego sygnału w istocie białej obu półkul mózgu śr.do ok.6mm - cechy zmian demiel ... Bóle głowy i drętwienia lewej połowy ciała .. Badanie EEG, które robiłam, wykazało prawidłową czynność alfa i rozsianie fal ostrych, bez czynności napadowej. Co oznacza to badanie? Co mi jest? Można jeszcze wykonać MR głowy. W EEG nie ma większych zmian. ... Stwierdzenie śmierci mózgu przy obecności leku podtrzymującego śpiączkę .. badaniach okazało się że we krwi znajduje się jeszcze lek który utrzymywał go w śpiączce a którego nie powinno być już po 3 dniach i lekarze znowu dają nam nadzieję na to że będzie żył.będą mu znowu robić badania.czy to możliwe że ...

Uszkodzenie nerwu czaszkowego 11 .. badanie wykazało, że mam uszkodzony 11 nerw. Za co odpowiedzialny jest ten nerw? Co spowodowało jego uszkodzenie? Jest to nerw dodatkowy, odpowiedzialny za unerwienie mięśnia mostkowo - obojczykowo - sutkowego oraz czworobocznego ... Zawroty głowy, podwójne widzenie i wymioty po przebudzeniu .. badanie obrazowe ( MR ) głowy. Nie można wykluczyć SM, a także chorób rozrostowych ośrodkowego układu nerwowego ( guz mózgu ). ... Zmiany odpowiadające demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii .. badanie MR dostałam taki opis*Badanie MR głowy wykonane w obrazach T1 i T2 zależnych, FLAIR w płaszczyznach poprzecznej i strzałkowej. W obrębie istoty białej w położeniu podkorowym widoczne nieliczne, drobne ogniska hiperintensyw ...

Zmiany zlokalizowane o cechach napadowości w okolicach potylicznych .. badanie EEG, które wykazało niewielkie zmiany o cechach napadowości okolic potylicznych, nasilane podczas hiperwentylacji. Czy mam padaczkę? Co oznacza ten wynik? Może to oznaczać padaczkę. Ważny jest cały zapis, charakter zaobser ... Bóle po lewej stronie głowy przy dyskopatii piersiowo-szyjnej i otyłości .. Badanie RTG zdiagnozowało u mnie dyskopatię odcinka piersiowo - szyjnego. Jestem otyły, biorę leki na nadciśnienie tętnicze. Skąd są te bóle? Czy ich przyczyną jest otyłość? Opisane przez Pana bóle głowy nie mają związku z otyłośc ... Prawo jazdy mimo dawnego ataku padaczki .. badania. Wykonujemy badania dla kandydatów na kierowców i kierowcom wszystkich kategorii. osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia* http://www.womp.info/index.php ...

Bóle głowy przy zmianach zlokalizowanych podczas Hv w zapisie EEG .. badania wykazuje zmiany zlokalizowane podczas Hv. Wizytę u lekarza mam dopiero za miesiąc. Co to może być? Na czym mogą polegać te zmiany? Proszę przepisać cały wynik badania. HV to skrót od hiperwentylacji. Niestety określenie *z ... Bóle i zawroty głowy oraz mroczki przed oczami po wysiłku fizycznym .. badania. ... Osteofity i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego Badanie RTG wykazało u mnie zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego w postaci oseofitów na krawędziach trzonów kręgowych. Jak się to leczy? Czy to jest coś groźnego? Osteofity to narośla kostne na bocznych powierzchniach kręg ...

Bóle głowy w okolicach szyi i ucha oraz senność po urazie kręgosłupa .. badania powinienem wykonać? Z dużym prawdopodobieństwem objawy są związane ze zmianami w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa. Najlepiej wykonać MR odcinka szyjnego. ... Jama przezroczysta i jama Vergi .. badania TK mózgowia. Wykazało jamę przezroczystą i jamę Vergi o szerokości 13 mm. Co to oznacza dla mnie? Czy to coś poważnego? Czy można w jakiś sposób wyleczyć te zmiany? Jama przegrody przezroczystej i jama Vergi to dodatkowa k ... Stany lękowe i nerwowe przy tikach nerwowych .. badania należy przeprowadzić, aby stwierdzić przyczynę? Czy można to całkowicie wyleczyć? Należy udać się do neurologa. Wykonać diagnostykę w tym kierunku, być może w warunkach oddziału neurologicznego, rozpocząć właściwe leczenie ...

Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. badanie MR i mamy jego wynik : * W badaniu uwidoczniono w okołokomorowej istocie białej mózgu, w okolicy rogu potylicznego komory bocznej lewej, pojedyncze, hyperintensywne w sekwencji Flair i obrazach T2 zal. ogniska o przekroju ... Bóle miednicy przy lekkim ucisku a fibromialgia .. Badanie MR, RTG i USG niczego nie wykazały. Chodziłem na rehabilitację, ale nie pomogła mi. O czym świadczą te objawy? Jakie badania powinienem zrobić? Czy przyczyną może być fibromialgia? ... Bóle głowy, drgawki i uczucie gorąca po dawnym urazie .. badania wykonać? Wcale nie muszą to być skutki urazu. Warto skontaktować się z lekarzem osobiście. Na początek radzę udać się do lekarza POZ, przez niego uzyska Pan też skierowanie do neurologa. Należy wpierw wykluczyć choroby pod ...

Nieznaczne napięcie układu komorowego nadnamiotowego .. badania nie wykryto nic nieprawidłowego, za wyjątkiem określania: układ komorowy nadnamiotowy nieco napięty, brak cech przesięku. Co może oznaczać taki zapis? W zasadzie taki opis nic jeszcze nie oznacza. Należy za pół roku wykona ... Bóle głowy przy zgrubieniu śluzówki komórek sitowych .. badanie nie uwidoczniono zmian ogniskowych,struktury kostne mózgoczaszki bez zmian tomograficznych,ciało obce w prawym kanale słuchowym zewnętrznym,minimalne zgrubienie śluzówki komórek sitowych tylnych. Badanie bez większych odch ... Częste ataki dziwnych ruchów rąk i wytrzeszczu oczu u niemowlęcia .. Badania wykazały zmiany na mózgu i kwas mlekowy w moczu. Przepisano mu leki, ale przez nie zaczęło mieć kilka ataków w nocy. Co jest dziecku? Czy ten lek jest dobry? Gdzie sąsiadka powinna pójść po pomoc? Ma 3 miesiące. Niestety n ...

Stwierdzenie padaczki mimo dobrych wyników EEG .. badanie EEG jest prawidłowe i CT. Lepszym badaniem w tej sytuacji było by MR głowy. EEG warto powtórzyć. ... Bóle głowy i zmęczenie przy długotrwałym stresie .. badania krwi. Szanowni Państwo W przeciwieństwie do codziennych, niewielkich sytuacji stresowych, których nie sposób uniknąć, długotrwały, nierozładowywany stres, może być przyczyną wielu groźnych chorób. Depresja, otyłość, chorob ... Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości mózgowia przy torbieli .. badanie jest zawsze taka sama.Chodzi o to że mam częste bóle głowy,dziwne wrażenie jakbym miała coś w głowie.W ostatnim badaniu rezonansu magnetycznego wyszło mi dodatkowo coś takiego, cytuję *przestrzenie podpajęczynówkowe na skl ...

Zawroty głowy i ciemność przed oczami .. badania będzie mi wykonywał? Czy to może oznaczać coś poważnego? ... Przestrzeń przymózgowa na granicy normy u dziecka .. Badanie USG wykazało u niej poszerzony układ komorowy mózgu, asymetryczny z szerszą komorą boczną. Co jej jest? Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Wcześniejsze badanie wykazało przestrzeń przymózgową na granicy normy. Tr ... Asymetria komór bocznych i zaokrąglone rogi czołowe u dziecka .. badanie. ...

Ból głowy i zaniewidzenie w jednym oku .. badania i samej kliszy niestety zbyt dużo powiedzieć nie mogę. Bardzo dobrze, że udaje się Pani tak szybko do lekarza. Prosze o pomoc, a mianowicie dostalam wyniki z rezonansu magnetycznego glowy i ich nie rozumiem, termin u lekar ... Obszar o obniżonej densyjności i zgrubienia śluzówki w zatoce klinowej i w sitowiu .. badania tk głowy mojego synka lecz nie wiele z tego rozumiem czy ktoś potrafi mi wyjaśni co znaczą słowa** w istocie białej w górnej częsci lewego płata ciemieniowego słabo wyodrębnia się niejednoznaczny obszar o obniżonej densyjn ... Torbiel oponowa dająca objawy wyżłobienia w kości krzyżowej .. badaniu MR kręgosłupa lędżwiowego wykryto centralno - obustronną torbiel oponową o wymiarach 4,5*1.8cm dojąca objawy wyżłobienia w kości krzyżowej. Proszę o odpowiedż czym zagraża tego typu schorzenie i czy się je leczy?Dziękuję. ...

Fale ostre w odprowadzeniach skroniowo-ciemieniowych obustronnie .. badanie EEG. Zarejestrowano w nim fale ostre w odprowadzeniach skroniowo - ciemieniowych obustronnie. Co to oznacza dla mnie? Czy to coś poważnego? Czy powinienem wykonać jakieś dodatkowe badania? Najlepiej dodatkowo wykonać MR gł ... Ból głowy i karku a choroba odzwierzęca .. badania w tym kierunku ( choroba kociego pazura ),duże jednak znaczenie ma obraz kliniczny i wywiad. Jednak wydaje mi się, że w tym wypadku przyczyną jest infekcja ( zapalenie zatok, górnych dróg oddechowych ). ... Torbiel w lewej części głowy a padaczka Badanie rezonansem wykazało u mnie torbiel w lewej części głowy. Lekarz wpisał mi jednak jako chorobę główną padaczkę, mimo iż nigdy nie leczyłem się na tę chorobę. Czy torbiel może wywołać ataki padaczki? Jaki ma związek z tą cho ...

Diagnostyka ucisku na splot barkowy .. badanie, bo to które mam jest zrobione na kliszy i bardzo niewyrażne( stary sprzęt podobno ). W trakcie badania neurolog stwierdził też brak odruchów w podeszwie i stawie skokowym prawej nogi.Zalecono też konsultację ortopedyczną. ... Bóle głowy przy brzeżnym zgrubieniu błony śluzowej zatoki .. badanie obrazowe do tej pory wykonano? ... Bóle skroni, zawroty głowy oraz mrowienie w krtani i kąciku ust .. badania tj. pomiar ciśnienia tętniczego, morfologię krwi, elektrolity ( sód, potas, wapń ), glukoza, TSH, OB. Poza tym niezbędne jest badanie lekarskie. Jeśli ma Pani możliwość to takie badania należy wykonać, skonsultować się z l ...

Ból głowy, drętwienie dłoni, duszności i napady lęku po urazie głowy .. badania obrazowe głowy. Nie wykluczone, że Pana dolegliwości są wynikiem lęku, jednak należy także wykluczyć zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa lub uszkodzenie nerwu kończyny górnej. ... Moczenie nocne u dziecka przy leczeniu z użyciem Timonil .. badaniu EEG głowy nastąpiła poprawa, bo nie ma fal napadowych. Syn sporadycznie moczy się w nocy ( ma 8 lat ). Czy takie długie zażywanie leku nie obciąża innych organów. Może udać się z nim do nefrologa. Dziecko nie ma problemów ... Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. badania, ale nikt mi nie wytłumaczył o co chodzi, a terminy na wizytę są bardo długie. Na wizyty wydałam już b. dużo pieniędzy. Jeśli ktoś z Państwa mógłby tylko mi napisać czy mam się czymś niepokoić byłabym bardzo wdzięczna. *Tr ...

Drętwienie krocza, ból w okolicach odbytnicy i sklepienia łonowego .. badania urodynamicznego i wziernikowania jelita grubego, czekam na te badania Czy badano Pana w kierunku chorób prostaty? Prawdopodobną przyczyną może być przerost lub guz prostaty, guz pęcherza moczowego lub odbytu. Należy wykona ... Bóle skroni i guz w miejscu dawnego pęknięcia czaszki .. badania nie wykazały żadnych zmian w mózgu. Ostatnio odczuwam częste, silne bóle głowy w okolicach skroni, zauważyłem, że pojawił się guz w miejscu pęknięcia czaszki. Mam problemy z koncentracją, nie mogę się na niczym skupić. Mam ... Zmniejszenie lordozy lędźwiowej i zwyrodnieniowa przebudowa blaszek granicznych .. badanym odcinku zachowany.nadmieniam ze ból nadal mi towarzyszy nie mogę dobrze się wyprostowac jestem pochylona i lekko skrzywiona na prawa strone,prosze o pomoc w odczytaniu wyniku nim udam się do lekarza W badaniu cech istotnej ...

Ogniska hiperintensywne w płacie czołowym i w centrum semiovale .. badaniu stwierdzono zmiany demielinizacyjne, związane z SM lub naczyniopochodne. Badanie nie wskazuje przyczyny. Konieczna jest dalsza diagnostyka. ... Utrata pamięci i zaburzenia świadomości u starszej osoby po wylewie .. badania obrazowego głowy, może uda mi się coś więcej napisać. ... Leki na ostrą, lekooporną padaczkę u dzieka .. badania obrazowe głowy? Czy wynik był prawidłowy? Przy stosowaniu już 2 leków zapowiadać to może padaczkę lekooporną. ...

Migrenowe bóle głowy oporne na leki przeciwbólowe .. badania tj. MR głowy, EEG. ... Efekty i ewentualne powikłania po operacji udrożnienia tętnicy szyjnej .. badaniu USG lekarze powiedzieli, że występuje u mnie krytyczne zwężenie tętnicy szyjnej. Operacja będzie chyba nieunikniona, chociaż niektórzy lekarze uważają, że leczenie farmakologiczne by wystarczyło. W jakich sytuacjach operac ... Quo ad epi w wyniku EEG .. Badanie pokazuje zmiany w odprowadzeniach czołowo - skroniowo - centralnych z tendencja do uogólniania się. Rozpoznanie quo ad epi. O czym świadczy to badanie? Czy przyjaciółka ma padaczkę? ...

Utrata przytomności po przebudzeniu u małego dziecka .. badania należy przeprowadzić? ... Ryzyko uszkodzenia błędnika przy zawrotach głowy po wypadku .. badanie będę miała za 2 miesiące. Czy to może być uszkodzony błędnik w wyniku wypadku??? a może coś innego?? Mogą to być objawy wstrząśnienia mózgu, które ustąpią po 7 - 14 dniach od urazu. W celu zdiagnozowania uszkodzenia błędni ... Szumy u uszach i w głowie przy ogniskach hiperintensywnych i nadciśnieniu .. badanie mri głowy ze względu na szumy uszne i w głowie.Opis: w obrębie istoty białej obu półkul mózgu,głównie podkorowo,widoczne nieliczne ogniska hiperintensywne w T2 Flair o śr. 5 mm,bez cech wzmocnienia pokontrastowego.W okolic ...

Ognisko naczyniopochodne i zanik korowo-podkorowy tkanki mózgowej .. badania CT głowy wykazały m. in. Nieregularne, hypodensyjne ognisko w okolicy czołowej prawej o przekroju 20x11mm - ognisko naczyniopochodne. Cechy odcinkowego zaniku korowo - podkorowego tkanki mózgowej. Zanik korowy większy w bi ... Zaburzenia widzenia po operacji wycięcia krwiaka śródmózgowego .. badania kontrolne. ... Piski w uszach przy ogniskach naczyniopochodnych w mózgu .. badaniu nic niepokojącego nie wyszło. Opisano zmiany naczyniopochodne, związane najpewniej niedokrwienne. Zaburzenia słuchu mogą mieć inną przyczynę. ...

Leczenie powiększającego się guza śródrdzeniowego .. badania wykryto u mnie guza śródrdzeniowego z obrzękiem. Lekarz twierdzi, że można go usunąć tylko operacyjnie, ja jednak boję się, że podczas operacji wystąpią jakieś komplikacje i że wystąpią skutki uboczne. Wiem, że guz powięks ... Stany otępienia przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych istoty białej obu półkul .. badaniu MR, które zlecił mi lekarz, pojawiły się poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe istoty białej obu półkul. Co to może oznaczać? Miewam stany otępienia, a w rodzinie występuje choroba Alzheimera oraz Parkinsona. Czy mój wyn ... Wybudzanie ze śpiączki za pomocą leków na bezsenność .. badania są wciąż w tym zakresie prowadzone. ...

Poszerzenie zbiornika móżdżkowo-rdzeniowego .. badaniami obrazowymi jeżeli są dostępne ) lub wynik utrudnionego odpływania płynu mózgowo rdzeniowego. serdecznie dizękuję za odpowiedz. I jeszcze jedno: jakie są konsekwencje utrudnionego odpływania płynu mózgowo rdzeniowego u os ... Mimowolne ruchy rąk i utraty przytomności przy reumatoidalnym zapaleniu stawów .. badania krwi, rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Ostatecznie, radzę skonsultować się z neurologiem. ... Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym płata .. badaniu widoczny jest niewielki obszar hyperintensywny w czasie T2 - zależnym i w sekwencji FLAIR położony w biegunie skroniowym płata o wymiarach 16x 9 mm. Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy ...

Stwierdzenie epilepsji na podstawie EEG bez ataków padaczki .. badanie EEG jednoznacznie wskazuje epilepsję? Nie można powiedzieć, że na pewno Pani choruje, ponieważ nie wystąpił żaden napad padaczkowy. Dlatego wymaga Pani obserwacji. ... Sposoby na uspokojenie mózgu po wstrząsie .. badanie EEG wykazało fale theta. Zalecono mi uspokojenie mózgu przez abstynencję i sport. Co jeszcze mam zrobić, by poprawić swoje wyniki? Należy unikać napojów pobudzających, dużo odpoczywać i dobrze wysypiać. Jeśli zaburzenia bę ... Sklerotyzacja płytek granicznych i esowate wygięcie kręgosłupa piersiowego .. badaniu stwierdza się cechy *esowatego* wygięcia tego odcinka kręgosłupa - wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe trzonów pod postacią sklerotyzacji płytek granicznych,osteofitozy - wpuklenia kostnych zmian zwyrodnieniowych do krążk ...

Drętwienie szyi i barku .. badania powinienem wykonać? Należy wykonać jeszcze rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Jeśli występują zawroty głowy to możliwe, że dochodzi do ucisku na naczynia kręgowe np. wskutek zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. ... Zawroty głowy, złe samopoczucie oraz drżenie łydek i przedramion .. badaniu i wykonanych badaniach lekarz będzie mógł Panią skierować do odpowiedniego specjalisty np. neurologa, może kardiologa. W Pani przypadku duże znaczenie mogą nakładać się na objawy także zaburzenia lękowe, nerwowe. ... Epilepsja wywołana niedotlenieniem mózgu podczas narkozy .. badania obrazowe głowy? Proszę pamiętać, że sama choroba w związku, z którą była Pani operowana mogła wpłynąć na objawienie się objawów padaczki. ...

Zmiany zwyrodnieniowe w postaci osteofitów na krawędziach trzonów .. badaniem jest MR. ... Nadmierna potliwość, ból głowy, drżenie rąk i pulsowanie w skroniach po wypadku .. badania kontrolne, ewentualnie wykluczyć przyczyny endokrynologiczne czy kardiologiczne. ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. badania płynu mózgowo rdzeniowego: ( bezbarwny, przejrzysty, I.kom. 7/3, glukoza 3,6 mmol/l, chlorki 120 mmol/l, O. Pand*ego: dodatni, O. None - Apelta: dodatni, białko 0,75 g/l, IgG 60,9 mg/l ( N: 0,0 - 34,0 ), albumina 492 mg/l ...

Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. badaniu obecnym widoczny jest niewielki obszar hyperintensywny w czasie T2 - zależnym i w sekwencji FLAIR położony w biegunie skroniowym płata o wymiarach obecnie 16x 9 mm.Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do w ... Okresowe drżenia nóg .. badania krwi. Ponadto czy stosuje Pan jakieś leki, które mogłyby powodować tego typu działania uboczne? Mogą to być także tzw. miklonie: http://www.neurologiczne.pl/mioklonie.htm Witam, proszę koniecznie sprawdzić poziom Flouru we ... Zaokrąglenie rogów przednich komór bocznych mózgu u dziecka .. badanie za 2 - 3 miesiące i porównać oba wyniki badań. Nie musi to oznaczać żadnej patologii, może być wynikiem porodu. Należy jednak obserwować zmiany w kierunku ewentualnie mogącego tworzyć się wodogłowia. ...

Mrowienie ciała przy ogniskach hyperintensywnych w wieńcu promienistym .. badanie MR, które wykazało pojedyncze ogniska hyperintensywne w wieńcu promienistym, odpowiadającej niecharakterystycznej demielinizacji. Od pewnego czasu mam mrowienie w lewej części ciała, mam gorące uszy, często mam złe samopoc ... Ból w potylicy przy zwyrodnieniu kręgów szyjnych .. badania powinnam zrobić? Prawdopodobnie opisane objawy mają związek ze stwierdzoną dyskopatią i zwyrodnieniem kręgów szyjnych. W takim razie badania obrazowe zapewne zostały już wykonane. Można jeszcze udać się do neurologa, jeśli ... Rozluźnienie pierścienia włóknistego typu bulging na poziomie lędźwiowym .. Badanie wykazało rozluźnienie pierścienia włóknistego bulging na odcinku lędźwiowym i wypuklina jądra miażdżystego modeluje worek oponowy. Co oznacza dla mnie to badanie? Oznacza to dyskopatię, w której krążek międzykręgowy uległ ...

Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych Badanie RM mózgowia wykonano w sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych , w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. Podano paramagnetyk. W prawym płacie czołowym ognisko podwyższonej intensywności w o ... Mrowienie opuszków palców oraz drżenie powieki i mięśni .. badan: TK mozgu, Rezosnans rdzenia kregowego( mam zwezenie przestrzeni C5/C6 i osteofity ) potencjaly wywolane, wizyty u neurologa Wszystkie te badania wykluczyly choroby somatyczne Wyniki w normie Po trzecie i zwiazane z moim pya ... Bóle łopatki, zawroty głowy i utraty świadomości przy skoliozie .. badania się zgłosić? Jeśli objawy występują tylko przy podciąganiu się na rurce, to prawdopodobnie dochodzi do ucisku naczyń ( tętnic kręgowych ) na poziomie odcinka szyjnego kręgosłupa. Ból w prawej łopatce może mieć wiele wytłum ...

Przeciwciała IgG w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego .. badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego wskaźnik przeciwciał IgG wyniósł 1.24. Co to oznacza? A o jakie przeciwciała IgG dokładnie chodzi? W jakim kierunku badanie było wykonane ( choroba )? ... Jednoczesne badania rezonansu magnetycznego i angiografii .. badanie angiografii magnetycznej i rezonans? Na czym polega to badanie? Tak, nazywa się to angio - MR. Badanie ukierunkowane jest na ukazanie naczyń krwionośnych, wzmocnieniu ulega płynąca krew, a otaczające tkanki, które są staty ... Diagnostyka ataksji móżdżkowo-rdzeniowej .. badania powinien pójść, by się przekonać o tym? W jaki sposób mogę mu jeszcze pomóc? Można wykonać badania genetyczne, które powinno zostać poprzedzone badaniem neurologicznym. Ważne są przede wszystkim występujące objawy i wywiad ...

Ból lewej części głowy przy potrząsaniu .. badania obrazowego głowy. ... Uczucie otępienia, izolacji i zaburzenia wzroku .. Badania, które robiłam niczego nie wykazały. Po zniknięciu objawów, pogorszył mi się wzrok, pojawiła nieporadność kończyn. Co mi jest? Co powinnam zrobić? W jaki sposób mogę temu zaradzić? Czy konsultowała się Pani z okulistą? Nie ... Omdlenia i bóle głowy u dziecka z Zespołem Hornera .. badaniach w szpitalu, po urodzeniu, z resztą ja również niczego nie zauważyłam. Dopiero gdy syn ukończył ok 2 tyg. zauważyłam znaczne opadanie powieki lewgo oka. Udałam się z dzieckiem do okulisty ale usłyszałam jedynie że pani do ...

Zmiany w okolicach centralno-skroniowo-politycznych u dziecka .. badanie. Wizytę u lekarza mam dopiero w połowie w marca. A mój synek nie miał do tej pory napadu padaczkowego a neurolog zalecił to badanie ze względu na to, że Maciuś jak na swój wiek bardzo słabo mówi no i przepisał nootropil, n ... Silny ból głowy bez dodatkowych objawów .. Badanie RTG nic nie wykazało. Bólowi głowy nie towarzyszą żadne inne objawy. Co jeszcze powinienem zrobić? Czy to może być coś poważnego? Przyczyn bólu głowy jest wiele. Szkoda, że nie napisała Pani więcej szczegółów, czyli lokali ... Masywna, szerokopodstawna przepuklina krążka lędźwiowego .. badanie RM, które wykazało zniesienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej; centralna przepuklina krążka uciskająca worek oponowy; uciskane korzenie nerwowe w zachyłkach bocznych; zmiany wytwórcze w trzonach. Co oznacza przepuklina k ...

Leczenie dyskopatii i kręgozmyku .. badania MR kręgosłupa lędźwiowego: - spondyliolisteza L5 ok. 1,1 cm ( II stopień ), - krążek międzykręgowy L5 /S1 wykazuje zaawansowaną degenerację w postaci obniżenia wysokosci oraz uwypuklenia pierścienia włóknistego typu *bulgi ... Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. badania? Czy to coś poważnego? Wynik jest w normie. Nie znaleziono żadnej patologi, a stwierdzone zmiany okołonaczyniowe ( hiperintensywne ) nie mają większego znaczenia klinicznego. ... Wstrząśnienie rdzenia w odcinku szyjnym i stłuczenie kręgów szyjnych po urazie .. badaniach nic nie wykazało.były problemy z chodzeniem,poruszaniem sie z rąk wszystko leciało. najgorszy jest ból głowy i uczucie jak by kręgoslup szyjny wchodził mi w głowe razem z młodkiem,a oko prawe sie wykręcało natomiast na l ...

Torbiel pajęczynówki i poszerzenie przestrzeni płynowej .. badania ( kliszę ) obejrzał lekarz i potwierdził związek bólu z opisaną zmianą, a w związku z tym leczenie. ... Zaburzona spostrzegawczość przy lekach na padaczkę .. badania, żeby sprawdzić przyczynę? Jeśli stosuje Pani Depakine już dłuży czas to raczej nie jest to działanie uboczne leku. Jednak najlepiej zgłosić te objawy lekarzowi prowadzącemu. Nie można wykluczyć innej przyczyny, a aby ją u ... Zwapnienie w sierpie mózgu i jego skutki dla zdrowia .. badania tomografii komputerowej, które dzisiaj miałem przeprowadzone, napisali o drobnym zwapnieniu w sierpie mózgu. CO to oznacza? Czy mojemu zdrowiu ( a może życiu ) coś zagraża? Jak się leczy takie zwapnienie i czy może ono ule ...

Konieczność operacji przy zniesionej lordozie, dehydratacji i przepuklinach lędźwiowych .. badanie MR dostałam wyniki i niestety nie wiem co mnie czeka a wizytę u specjalisty mam umówioną dopiero za tydzień. Chciałabym dowiedzieć się czy konieczna będzie operacja czy wystarczy rehabilitacja. A oto wyniki: Zniesiona lord ... Bóle głowy a poszerzona bruzda w okolicy szczeliny Sylwiusza .. badania. Najlepiej skonsultować się z laryngologiem. ... Bóle głowy za uchem, pogarszający się wzrok i częste oddawanie moczu .. badania powinnam wykonać? Czy choruje Pani na nadciśnienie lub cukrzycę? Warto udać się wpierw do lekarza rodzinnego i wykonać badania kontrolne. Częste oddawanie moczu może być związane z cukrzycą, z infekcją dróg moczowych, przy ...

Silne bóle głowy i brzucha wraz z wymiotami i sennością .. Badania neurologiczne, okulistyczne niczego nie wykazały. Co powinnam zrobić? Gdzie się udać po pomoc? Co to może być za choroba? Objawy mogą wskazywać na migrenę lub klasterowe bóle głowy. Można jeszcze wykonać EEG i/lub Mr głowy ... Ból podczas snu powodowany przez zwyrodnienie kręgów w okolicy piersiowej .. Badanie wykazało dwa kręgi w okolicy piersiowej. Jak sobie radzić z tym bólem? Jak powinnam spać? Najlepiej konsultować się z ortopedą, może powinna Pani udać się na rehabilitację, udzieli Pani także dokładnych wskazówek co do poz ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. badania rezonansu: Badanie MR głowy wykonano w sekwencji SE/T1, T2 i FLAIR, DWI w płaszczyznach poprzecznych oraz po dożylnym podaniu środka kontrastowego w sekwencji SE/T1 w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Grubość wars ...

Wstrząs mózgu z utratą pamięci z ostaniach tygodni .. badaniach obrazowych głowy, to pamięć powinna powrócić w ciągu 7 - 14 dni. Potrzeba na to jednak czasu. ... Częste omdlenia i bóle głowy przy niewielkich zmianach w płatach skroniowych .. Badanie EEG wykazało niewielkie zmiany w płatach skroniowych i pojedyncze fale, nasilające się w czasie Hv. Co oznacza wynik badania i moje objawy? Co mi jest? ... Ogniska degeneracyjne w obrębie istoty białej w zapisie rezonansu magnetycznego .. badanie MR głowy, które wykazało rozrzucone, liczne, drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej półkul mózgu; Nie ulegają wzmocnieniu po środku cieniującym, nasilone zmiany zapalne w sitowiu. Co oznacza to badanie? Czy to coś p ...

Widoczna asymetria komór bocznych u dziecka .. badania USG głowy mojego 3 - miesięcznego syna. Badanie wykazało widoczną asymetrię komór bocznych. Co to oznacza? Czy powinnam przyspieszyć wizytę u specjalisty? Jeśli asymetria jest znaczna to należy skonsultować się ze specjali ... Bóle po lewej części ciała .. badania obrazowe kręgosłupa. Ostatecznie należy wykonać badanie obrazowe głowy. Skierowanie do lekarza neurologa uzyskają Państwo od lekarza rodzinnego. ... Guzowate nacieki o charakterze metastatycznym w zakresie tylnego dołu czaszki .. badania opisano zmiany przerzutowe, czyli wtórne. Należy ustalić teraz ognisko pierwotne. Nie napisał Pan czy mama chorowała i była leczona z powodu raka. To bardzo ważna informacja. Jeśli tak to należy leczyć zmiany przerzutowe, ...

Huk w głowie i ostre światło w oczach .. badanie RM wykazało kilka ognisk demielinizacji. Kilka dni, gdy kładłam się do łóżka, usłyszałam w głowie dziwny grzmot, mimo że nie było burzy. Potem poczułam, jakby ktoś mi świecił latarką w oczy. Co oznaczają te objawy? Czy ma ... Miękki guz, ból głowy i powieki, zawroty głowy po upadku ze schodów .. Badanie RTG nie wykazało uszkodzenia czaszki. Cały czas boli ją głowa w okolicach czoła i powieka. Jest senna i mało je. Gdy wstaje, kręci jej się w głowie i czuje ból od ramion w dół pleców. Co to może być? Czy to skutki tego guz ... Przechodzenie ciarek po urazie głowy .. badania kontrolne np. w kierunku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku szyjnym, wykluczyć infekcje, zapalenie zatok. ...

Przebycie udaru mózgu bez objawów .. Badanie EEG było prawidłowe. Lekarz neurolog, który rozmawiał z tatą, zapytał go jak się czuje po udarze. Tata nie przechodził udaru. Tata nie miała żadnych objawów udaru, czuje się dobrze. Czy to możliwe, żeby mieć udar a go nie ... Zwyrodnienia kręgosłupa, fenestracja, przepukliny i wypukliny lędźwiowe a zdolność do pracy .. badanym obszarze jest zniekształcony przez bliznowate zmiany pooperacyjne. Płaskie zdegenerowanie wypukliny jądra miażdżystego wykazano na pozostałych poziomach badanej części kręgosłupa. W centralnej i przedniej części trzonu krę ... Odróżnienie chwilowego osłabienia od ataku padaczki .. badania krwi, opisać objawy. Nie można wykluczyć także napadu padaczkowego. ...

Choroba Baastrupa w badaniu RTG kręgosłpua .. Badanie wykazało dodatkowy kręg lędźwiowy, jako efekt lumbalizacji odcinka szyjnego; skolioza z rotacją w odcinku lędźwiowym kręgosłupa; kręgozmyk tylny w odcinku lędźwiowo - szyjnym; początek choroby Baastrupa. Co oznacza wynik t ... Szyszynka niejednorodna do dalszej diagnostyki .. badania nie można nic powiedzieć. Dokładniejszym badaniem jest MR. Możliwe, że będzie to torbiel szyszynki. Zatem na zapas proszę się nie martwić. ... Nieprawidłowe eeg u dziecka, mioklonie, karbamazepina i jej późniejsze skutki .. badania EEG. W wieku czterech lat - wynik prawidłowy. W wieku sześciu lat : Zapis wykonany w czuwaniu. Zapis nieprawidłowy. We wszytkich odprowadzeniach obserwuje się czynność 9c/sek. o amp. do 70uV przemieszane z czynnością 5c/se ...

Malformacja naczyniowo-żylna w prawym płacie czołowym .. badania TK i MRI miałam rok po porodzie......ale uprawianie sportów podnosi ciśnienie... co to znaczy niewielki wysiłek ???? Jak w tych czasach żyć bez stresu * ) Jak często powinnam mierzyć ciśnienie i kiedy powinnam sie zacząć m ... Uszkodzenie neurogenne z reinerwacją w mięśniu piszczelowym Badanie EMG wykazało m.języka cechy dyskretne uszkodzenia neurogennego.Wmięśniu piszczelowym przednim - cechy przewlekłego uszkodzenia neurogennego z wydolną reinerwacją. następnie rozpoczynające się cieśni nadgarstka po stronie p ... Nasilenie dolegliwości związanych z lordozą po wypadku .. badania kontrolne. ...

Bóle u dziecka podczas dotyku .. badania, ale chciałabym się dowiedzieć, czy ktoś z Państwa miał styczność z takim przypadkiem, co to może być? Dziecko nigdy wcześniej nie chorowało, normalnie funkcjonowało. Myślę, że dokładna diagnostyka przeprowadzona w szpital ... Możliwość wykrycia tętniaka za pomocą MRI głowy .. badanie MRI głowy wykrywa tętniaka w głowie? Jakie badania należy wykonać, żeby sprawdzić obecność tętniaka? Tak można wykonać CT lub MR głowy, właściwie angio - CT lub - MR. ... Częste odnawianie się guza craniopharyngioma .. Badania kliniczne w tym kierunku nadal trwają. ...

Uczucie prądu przebiegającego przez nogi i część lędźwiową kręgosłupa .. badanie *wywolanych potencjalow* ( czy jakos tak ) .Tam gdzie mnie wyslal , mimo oczywistej chceci zaplaty odmowiono pomocy bo jestem nieubezpieczona.Mialam robiony EMG na obecnosc tezyczki. Wyszlo pozytywnie. Pani ktora robila to ... Bóle kręgosłupa, kolan, biodra i pięt .. Badanie TK wykazało kość krzyżową w przestrzeniach międzykręgowych. RM wykazało bezuciskową przepuklinę krążka międzykręgową. Leki przeciwbólowe i rozkurczowe nie pomagają. Co mam robić? Jak mogę wyleczyć moje dolegliwości? Być mo ... Bóle lewej strony głowy i drętwienie twarzy przy zapaleniu nerwu trójdzielnego .. badanie niczego nie wykazało. Laryngolog stwierdził, że ból może mieć podłoże bardziej neurologiczne, dlatego też wybrałam się do neurologa. Neurolog stwierdził, że to zapalenie nerwu trójdzielnego. Najpierw brałam Flunarizium, te ...

Dokanałowa wypuklina krążka międzykręgowego Badania wykryły u mnie dokanałową wypuklinę krążka międzykręgowego, która modeluje worek opony. Czy to jest norma, czy też coś złego dzieje się z moim kręgosłupem? W nocy odczuwam silne bóle kręgosłupa. Czy to coś poważnego? Nie j ... Badania diagnozujące ADHD poza EEG .. Badanie EEG wychodzi prawidłowo. Czy mogę to sprawdzić innym badaniem? Jakim? Samo EEG nie jest wystarczające. Należy wykonać szereg testów psychologicznych i na podstawie wywiadu prawidłowo rozpoznać występowanie ADHD. W takiej s ... Zmiany zwyrodnieniowe i cechy niestabilności na poziomie szyjnym .. badanie? Z powodu zwyrodnienia krążka międzykręgowego pomiędzy trzonem kręgu C4 a C5 doszło do utraty jego funkcji, przesunięcia ku kanałowi kręgowemu i znajdującemu się tam rdzeniowi kręgowemu wraz z oponami. Przesunięcie krążka ...

Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. badanie mri głowy w sekwencjach Se,Fse,Flair,DWI,Fe w obrazach T1,T2 w płaszczyznach ax,sag,cor kontrastem i bez ze względu na szumy uszne i w głowie.Opis: w obrębie istoty białej obu półkul mózgu,głównie podkorowo,widoczne nielic ... Bóle głowy, pękanie żyłek w oku i zaczerwienienie gałek ocznych .. Badania dna oka nie wykazują żadnych nieprawidłowości. Jaka może być tego przyczyna? Najprawdopodobniej przyczyna jest okulistyczna ( zapalenie przedniego odcinka oka? ). Ostatecznie można skonsultować się z neurologiem, wykluczyć ... Zawroty głowy przy demielinizacji w obrębie płata czołowego .. Badanie RM wykazało ogniskową demielinizacyjną zmianę w płacie czołowym. Podwyższony sygnał w rogach tylnych komór bocznych odpowiada przestrzeniom Vichrowa Robina i mielinizacji. Czasami boli ją kark. Co oznaczają te objawy i wyn ...

Zaniki pamięci, drżenie rąk oraz zawroty i bóle głowy po zapaleniu mózgu .. badania MR głowy, czyli dokładniejsza diagnostyka. ... Stały ból jąder i klatki piersiowej po przedźwignięciu .. badanie rtg, a najlepiej mr kręgosłupa, jeśli neurolog tak zadecyduje. To mogą być zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. ... Wymioty oraz bóle i zawroty głowy po pobiciu .. badania specjalistyczne? Jakie? Czy grozi mi guz lub krwiak mózgu? Jak najszybciej należy zgłosić się do Izby Przyjęć do szpitala. Tam zbada Pana neurolog, należy wykonać także CT głowy, wykluczyć powstanie krwiaka wewnątrzczaszko ...

Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. badaniu MRI, które wykonano w sekwencjach FSPGR T1, FSE T2,i FLAIR przeglądowe oraz FSPGR T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwie o grubości 2 mm, 3 mm i 5 mm.( Nieliczn ... Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. Badanie EEG prawidłowe - nic nie wykazano. Obecnie synek przyjmuje Depakine. Czy po powyższym opisie mogę być pewna że jest to padaczka?? Czy to poszerzenie prawej komory mózgu miało wpływ na pojawienie się padaczki? Niestety nie ... Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. badania poprzedniego z dnia 07 - 10 - 2009r, przestrzeń uległa powiększeniu. Poza tym tkanka nerwowa mózgu i móżdżku o prawidłowej strukturze, bez zmian ogniskowych widocznych badaniu TK. układ komorowy prawidłowej szerokości, sym ...

Przenoszenie się choroby Creutzfeldta-Jacoba .. badania mogą określić czy ktoś na nią choruję? czy mając kontakt fizyczny z osobą, która zmarła chorobę Creutzfeldta - Jacoba samemu można być zarażonym? Mając kontakt z osobą chorą nie można się zarazić. Choroba przenosi się najc ... Atak drgawek, ślinienia się i omdleń .. badania krwi, zostanie Pani następnie skierowana do neurologa. ... Szumy w uchu, bóle w tylnej części szyi i zawroty głowy .. badania powinienem zrobić? Tak najlepiej udać się do neurologa. Należy wykonać badanie mr głowy, jeśli po badaniu neurologicznym lekarz będzie widział taką konieczność. Nie wykluczone, że przyczyną są zmiany zwyrodnieniowe w obręb ...

Poruszanie oczami i usiłowanie mówienia podczas śpiączki .. badaniu pacjenta. ... Ból kości ogonowej i dolnej części kręgosłupa po podnoszeniu ciężkich rzeczy .. badania mogę zrobić, żeby dokładnie określić stan mojego kręgosłupa? Najlepiej wykonać rtg lub ewentualnie dodatkowo mr kręgosłupa. Może się Pan udać wpierw do ortopedy. Prawdopodobnie wskutek nieprawidłowego dźwignięcia uszkodził ... Poszerzone rogi potyliczne komór bocznych i szeroki zbiornik potyliczny .. badaniu TK okazało się, ze mam poszerzone trzony i rogi komór bocznych i szeroki zbiornik potyliczny. Co oznaczają te zmiany? Co mi jest? Jak mogę pozbyć się bólów głowy? Może to być tzw. wariant normy. Jednak jeśli występują bóle ...

Agresja podczas lunatykowania .. badanie neurologiczne i obrazowe głowy. ... Nudności, ból i zawroty głowy po uderzeniu .. Badanie rtg wykazało małego krwiaka, który rano zniknął. Po wypisaniu ze szpitala znów zaczęły się te okropne nudności, lekkie zawroty głowy i niewielki ból. Czy powinnam wybrać się jeszcze do kontroli do neurologa? Szkoda, że zro ... Różnice między rezonansem magnetycznym z kontrastem i bez kontrastu .. badania? Czytałam, że badanie bez kontrastu może przykładowo nie wykryć guza czy tętniaka. Ile jest w tym prawdy? Wszystko zależy od wskazań. Nie w każdym przypadku istnieją wskazania do podania kontrastu. Różnica polega na tym, ż ...

Przepuklina i mielokompresja na poziomie szyjnym .. badaniu MR okazuje sie ,ze mam przepukline jadra miazdzystego C5 - C6 i C6 - C7*Uszkodzenie korzeni C5 i C6 z nastepowym zespolem ubytkowy.Mam zamiar zrobic jeszcze USG barku prawego.Mam niedowlad prawej reki tz przy odwodzie nie ... Możliwe przyczyny mrowienia i drętwienia ręki .. badania powinien mnie skierować? Przyczyną może być ucisk nerwu łokciowego lub splotu barkowego czy korzeni nerwowych. Najlepiej skonsultować się z lekarzem, wykonać rtg kręgosłupa szyjnego. ... Wpływ Depakine na jakość plemników .. badanie nasienia, jeśli u Pani wykluczono zaburzenia hormonalne mogące wpływać na koncepcję. ...

Brak koordynacji ruchowej po zapaleniu opon mózgowych .. badania obrazowe głowy? ... Zaniki pamięci i bóle głowy u nastolatka .. badania diagnostyczne. ... Atak padaczkowy podczas porodu przy wykluczeniu epilepsji .. badaniach po porodzie nie stwierdzono padaczki, jedynie różne ciśnienie w półkulach mózgowych. Lekarz stwierdził, że podczas ciąży taka reakcja organizmu może się zdarzyć i nie musi to oznaczać choroby. Jakie jest ryzyko powtórzen ...

Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR Badanie wykonano w sekwencjach SE T1, TSE T2 i FLAIR przeglądowe oraz SE T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach poprzecznych i strzałkowych, w warstwach o grubości 3 i 5mm. Podkorowo, w płacie czołowym lewym pojedyncze ... Obszar o obniżonej densyjności w istocie białej w lewym płacie ciemieniowym .. badania tk głowy mojego synka lecz nie wiele z tego rozumiem czy ktoś potrafi mi wyjaśni co znaczą słowa** w istocie białej w górnej częsci lewego płata ciemieniowego słabo wyodrębnia się niejednoznaczny obszar o obniżonej densyjn ... Bóle głowy przy nieskutkujących tabletkach przeciwbólowych .. badania i nic nie wykazały.Brałem wiele leków ale nic mi nie pomagało.Są to tzw bóle napięciowe wywołane stresem w przeszłości.Nie mam na to recepty żeby to wyleczyc.Jedyne co mi pozwala godnie życ są plastry które przykłada sie n ...

Ucisk za prawym uchem w miejscu wcześniejszego urazu .. badanie ucha KT lub MR głowy ... Kłopoty z poruszaniem się, zaburzenia równowagi i otępienie intelektualne .. badania neurologicznego prawdopodobnie zostanie wykonane MR głowy. W tym przypadku przyczyną objawów może być jedna lub dwie choroby. Niestety bez dokładniejszych danych trudno mi powiedzieć coś więcej. Na pewno występuje otępieni ... Codzienne bóle z tyłu głowy po lewej stronie oraz zawroty głowy .. badania diagnostyczne. ...

Bóle głowy, zmiany w mimice twarzy i prądowe kłucia w głowie .. Badanie może sugerować padaczkę, jeśli jednak nie wystąpił jak dotąd napad padaczkowy to należy wziąć pod uwagę inne choroby np. migrenę. ... Bóle głowy, zaburzenia równowagi i pocenie się przy zmianach na kręgach szyjnych .. badania krwi tj. morfologia, OB, glukoza, jonogram? Czy wykonano tylko rtg głowy czy może CT lub MR? Warto, aby było to jednak MR. Niestety te dane są niewystarczające, aby napisać jaka jest przyczyna opisanych objawów. To są typo ... Rehabilitacja przy zwężeniu przestrzeni miedzy kręgowej i degeneracji dysku .. Badanie wykazało u mojej mamy zwężenie przestrzeni miedzy kręgowej, osteofity na przednich krawędziach trzonów i degeneracja dysku. Jak mogę jej pomóc? Co mam robić? Czy mogę wykonywać z nią jakieś zabiegi rehabilitacyjne? Samemu ...

Leczenie torbieli w istocie białej na poziomie konarów środkowych móżdżku .. badania MR głowy. Wykazało ono: - w lewej półkuli móżdżku w istocie białej na poziomie konarów środkowych móżdżku przestrzeń płynowa o śr. ok. 6mm - najprawdopodobniej torbiel neurogleju. Poza tym struktury mózgowe bez zmian i cał ... Morfologia krwi przy wykrywaniu padaczki .. badania - rezonans głowy i EEG. Czy morfologia krwi może pomóc lekarzowi w wykryciu epilepsji? Nie, morfologia nie przyczyni się do rozpoznania padaczki. Wykonano prawidłowe podstawowe badania, czyli EEG i MR. ... Pisk w uszach oraz bóle głowy i uszu od hałasu .. Badania niczego nie wykazały. Od kilku miesięcy coraz częściej bolą mnie uszy, głowa, często pulsuje mi w nogach i zębach. Na drgania w autobusie lub samochodzie reaguję wymiotami. Co mi jest? Co powinienem zrobić? Najlepiej skons ...

Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. badania do tej pory wykonano? Jeśli mogłaby Pani przepisać wyniki. Warto wykonać badania krwi tj. morfologia, Ob, glukoza, jonogram, układ krzepnięcia, cholesterol, następnie rtg odcinka szyjnego kręgosłupa, MR głowy. Większość z ... Podkorowe ogniska hypodensyjne rozsiane obustronnie na sklepistości Badanie TK, które niedawno robiłem wykazało liczne ogniska hypodensyjne, rozsiane obustronnie na sklepistości; obraz niespecyficzny dla zmian naczynioochodnych. Co mi jest? Czy to może być coś poważnego? Są to najpewniej zmiany na ... Postępowanie przy lumbalizacji i niespojeniu łuku zlumbalizowanego kręgu szyjnego .. badania należy porównać z badaniem neurologicznym i wówczas zadecydować o leczeniu. Opisane zmiany nie wymagają raczej operacji. Być może będzie trzeba wykonać jeszcze dodatkowe badanie. Natomiast na pewno będzie to rehabilitacja. ...

Wykrycie początków padaczki podczas badania EEG .. badanie EEG może wykryć początki padaczki? Lekarz powiedział, że mam początki tej choroby, ale badanie wyszło w porządku. Jak mam to rozumieć? W jakim czasie powinnam powtórzyć badanie? Badanie można powtórzyć za 6 - 12 miesięcy. ... Ostry ból z tyłu prawej półkuli głowy .. badanie obrazowe głowy, wykluczyć zmiany wewnątrzczaszkowe. Warto skonsultować się ze specjalistą. ... Ból z prawej strony głowy wskutek stresu .. badania? Jeśli faktycznie ma Pani ostatnio stresowe sytuacje, jest Pani zmęczona i niewyspana to bóle głowy mogą być objawem stresu. Są to prawdopodobnie klasterowe bóle głowy. Proszę wypocząć, stosować leki przeciwbólowe. Jeśli p ...

Operacyjne leczenie dehydratacji krążka lędźwiowego z przepukliną .. Badanie MR wykazało dehydratację krążka lędźwiowego z przepukliną zwężającą światło kanału i uciskającą worek oponowy. Czy powinnam zdecydować się na operację? Czy jest inny sposób na zmniejszenie moich problemów? ... Bóle szyi przy dyskopatii szyjnej .. badaniach stwierdzono u mnie dyskopatię szyjną. Co to za schorzenie? Co powinnam zrobić? Czy są jakieś specjalne rehabilitacje? Czy można się całkowicie wyleczyć? Tak z wynikiem badania, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, k ... Ból łokcia i drętwienie rąk przy zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. badania RM odcinka szyjnego kręgosłupa,napisane jest: zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenie wysokości krążka międzykręgowegoC4 - C5,duża tylno boczna prawa wypuklina krążka międzykręgowego z modelacją worka opon ...

Zawroty i bóle głowy, problemy z koncentracją oraz drętwienie ust po urazie .. badaniu VNG wyszło testy okulomotoryczne i sakadowy nieprawidłowe.Dg.zawroty głowy typu centralnego.Bardzo prosze o pomoc. Czy wykonano u Pani badania obrazowe głowy? Najlepiej osobiście skonsultować się z neurologiem, wykonać nie ... Torbielowata zmiana w obrębie przysadki mózgowej .. badanie MR, które wykazało u mnie zmianę torbielowatą, hypointensywną w obrębie przysadki mózgowej. Po podaniu kontrastu były widoczne zmiany. Guz uciska nerwy wzrokowe. Co oznacza ten wynik? Czy będę musiał poddać się operacji? J ... Zmiana naczyniopochodna w centrum półowalnym oraz zaniki korowe nad- i podnamiotowe .. badania. ...

Obniżenie progu drgawkowego w zapisie EEG .. Badanie jest nieprawidłowe. Nie oznacza to jednak, że choruje Pan na padaczkę czy inną chorobę neurologiczną. U niektórych osób występuje nieprawidłowy zapis EEG, tak samo jak niektóre osoby z padaczką mają prawidłowe EEG. Problem ... Tryb życia po operacji przepukliny krążka międzykręgowego .. Badania wykazały ucisk przepuklin na krążki międzykręgowe. Czy to coś poważnego? Czy jest konieczna operacja? Czy po operacji będę mógł wrócić do dawnej sprawności, uprawiać sporty? Czy będę musiał przejść rehabilitację? Jakie pow ... Wyładowania fali wolnej i ostrej z wolną jako zmiany nieprawidłowe w EEG .. badania EEG. Wykazały: uogólnione wyładowania fali wolnej 3 - 4 Hz, fali ostrej z wolną do 400 UV - Zapis nieprawidłowy. Co to oznacza dla mojego dziecka? Czy trzeba zrobić jeszcze jakieś badania? ...

Codzienne, wieloletnie bóle głowy, niereagujące na środki przeciwbólowe .. badania krwi i wszystko jest w normie.5 lat temu miałem robioną tomografię głowy i było wszystko ok.Chodziłem do wielu neurologów i diagnozy były różne ale leki przepisywane nie pomagały.Kiedy biorę leki przeciwbólowe to jeszcze b ... Odrętwienie palców u nóg i łydki po operacji kręgosłupa .. badanie MR przed operacją:Stwierdzono cechy degeneracji tarcz międzykręgowych L3/L4, L4/L5, L5/S1, wyrażone osłabieniem sygnału w obrazach T2 zależnych ( co odpowiada dehydratacji ) oraz obniżeniem ich wysokości. Na poziomach L3/L ... Rehabilitacje przy protruzji krążka międzykręgowego .. badanie tomografem komputerowym. Badanie wykazało drobne ogniska osteolityczne w kręgosłupie szyjnym oraz protruzje krążka międzykręgowego. Co te zmiany oznaczają dla taty? Czy są specjalne rehabilitacje dla osób z takimi problema ...

Bóle głowy i oka przy nieskuteczności środków przeciwbólowych .. Badania neurologiczne nic nie wykazały. Biorę leki na migrenę, jednak nic nie dają. Co to może być? Jaka może być przyczyna tych dolegliwości, jeśli badania nic nie wykazują? Czy konsultowała się Pani z okulistą? Warto wykluczyć p ... Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. badanie radiologiczne, badanie moczu. Nie stwierdzono ognisk patologicznych, większych odchyleń od normy. Wykluczono boreliozę, SM, miastemię, zakrzepicę i udar mózgu. Określono stan zdrowia jako dobry. Zastosowano leczenie farmak ... Leczenie silnego bólu przy dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. badania należy skonsultować się ze specjalistą ( ortopeda, neurochirurg ). Prawdopodobnie potrzebna jest rehabilitacja polegająca na wzmocnieniu odpowiednich partii mięśni grzbietu. Oczywiście należy unikać dźwigania. ...

Drętwienie nóg, rąk i twarzy podczas siedzenia .. badania neurologicznego, po którym będzie można przybliżyć przyczynę. Nie można wykluczyć zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa jako powodu dolegliwości. ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu a stwardnienie rozsiane .. badania? Leczenie, jesli tak w którą stronę należy zmierzać. Zanik korowy i podkorowy jest na szczęście niewielkiego stopnia. Powodem może być wiek, zwykle z wiekiem pojawiają się takie zaniki związane z miażdżycą, nadciśnieniem t ... Apatia, pogorszenie pamięci i koncentracji, kołatania serca oraz ucisk w głowie .. badania tj. morfologia krwi, OB, glukoza, TSH, jonogram, jeżeli lekarz uzna za konieczne skieruje Pana na konsultację do neurologa. Dziekuje za odpowiedz Neuron! No badania napewno by pomogly. Nawet jezeli by nic nie zlego wykazal ...

Stała pozycja dziecka podczas snu .. badania należy wykonać? Nie jest to prawdą. Jeśli częściej dziecko śpi na jednym boku, a w ciągu dnia aktywność dziecka jest prawidłowa, brak asymetrii ruchów czy napięcia mięśni to nie jest to żadną patologią. Jeśli jednak dzieck ... Szanse na powrót do zdrowia po udarze niedokrwiennym .. badania powinna jeszcze zrobić i na co w nich powinnam zwrócić uwagę? Czy ma szansę wrócić do zdrowia? W szpitalu badania wykonywane są prawie codziennie ( badania krwi ). Także nie ma większej potrzeby wykonywania teraz jakichkol ... Bóle i zawroty głowy przy nadkomorowym ognisku w płacie ciemieniowym .. badania skonsultować się z neurologiem osobiście. Trudno mi ocenić czy faktycznie istnieje związek pomiędzy opisaną zmianą a dolegliwościami. ...

Nieadekwatny do wieku zanik kory mózgowej .. badania kontrolne lub diagnostyczne w tym kierunku. Warto zmodyfikować styl życia. Co do faktycznej przyczyny musi wypowiedzieć się lekarz osobiście. ... Bóle głowy i kręgosłupa, zawroty głowy i dwojenie się widzianego obrazu .. badanie rezonansem może wykazać zmiany jedynie w mózgu czy w kręgosłupie także? Nie rozumiem stwierdzenia: OBS zespołu rozsianego. OBS to obturacyjny oddech senny, a co do reszty to co Pan miał na myśli? Najlepiej jeśli przepisze ... Bóle głowy i u nasady nosa oraz podwyższona temperatura .. Badania krwi i moczu nie wykazały niczego. Co powinnam zrobić? Do jakiego specjalisty powinnam się udać po pomoc? Prawdopodobnie to zapalenie zatok obocznych nosa. Warto udać się wpierw do lekarza rodzinnego, który skieruje Panią ...

Bóle głowy przy pochylaniu, zaburzenia równowagi i drżenie rąk .. badanie neurologiczne, prawdopodobnie także badania dodatkowe ( obrazowe głowy? ). Pod uwagę należy brać zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby wywołujące zespół móżdżkowy. ... Nieukończonej mielinizacja, obrzęk śluzówki i bezpowietrzność zatoki szczękowej .. badania wskazuje na zapalenie zatok. ... Ognisko hiperintensywne o charakterze naczyniakowym na poziomie piersiowym .. badanie MR kręgosłupa szyjnego. Okazało się, że na poziomie C3 - 4 znajduje się wypuklina jądra miażdżystego, ale nie uciska na rdzeń kręgowy. Trzon kręgu Th2 jest wypełniony przez ognisko hiperintensywne, o charakterze naczyniako ...

Przewlekłe, psychogenne bóle głowy u nastolatka .. badania : Wyniki badań EEG: zapis z zaznaczoną asymetrią pod postacią okresowo występujących serii fal theta 4 - 5Hz o amplitudzie do 80mV w okolicy czołowej. Cech napadliwości nie stwierdza się. Hw i Fs nasilają zmiany.Reakcja bl ... Odwracalność zmian w postaci zniesionej lordozy lędźwiowej .. badanie RTG, które wykazało zniesioną lordozę kręgosłupa lędźwiowego; zmiany przeciążeniowe stawów międzywyrostkowych z przebudową wyrostków stawowych. Byłem na rehabilitacji i masażach, ale nic to nie dało. Co powinienem zrobić, ... Bóle rąk, pieczenie w nocy i uczucie chłodu w dzień .. Badania neurologiczne, MR głowy, odcinka szyjnego i krzyżowo - lędźwiowego kręgosłupa nic nie wykazało. Nie miałam robionego nakłucia mięśni. Czy jest ono konieczne? Czy to możliwe, że cierpię na jakąś chorobę neurologiczną, jeśli ...

Bóle głowy z utratą przytomności .. badania, po których będzie można zadecydować o dalszym kierunku diagnostycznym, najpewniej jednak konsultacji neurologicznej. ... Ryzyko wystąpienia pląsawicy Huntingtona mimo braku zmutowanego genu .. badania, które wykazały, że nie odziedziczył tego genu. Przeczytała na forum, że mimo wszystko istnieje jakiś procent szans, że w przyszłości może zachorować. Obecnie mój znajomy ma 25 lat. Chciałabym zapytać jaki jest procent sza ... Nowoczesne leki na miotonię Thomsona .. badania potwierdzające typ choroby i sposób jej dziedziczenia? Czy takie badania są drogie? ...

Konieczność operacji przy dyskopatii i bólu kości ogonowej, miednicy oraz ud .. badania powinien ocenić jeszcze osobiście neurochirurg i skorelować go z badaniem neurologicznym. Nie wykluczone, że operacja w tym wypadku będzie konieczna. ... Drżenia mięśni całego ciała i drętwienia twarzy przy dyskopatii .. Badanie ogulne krwi i moczu w normie, badanie krwi na elektorlity też w normie. do neurologa dopiero za miesiąc ide , nie wiem gdzie szukac przycyzny już. Nadmienie ze dośc dużo trenuje, lekarz sugerował niedobór magnezu ale wynik ... Konieczność kontrolnych badań po niedotlenieniu mózgu u noworodka .. badania? Zapewne niebawem będzie miał miejsce bilans dwulatka u pediatry, gdzie dziecko zostanie dokładnie zbadane pod kątem rozwoju psychoruchowego. Jeżeli wówczas lekarz zauważy nieprawidłowości skieruje Panią do specjalisty. ...

Powiększona komora boczna u płodu .. Badanie USG wykazało powiększenie komory bocznej. Czy wynik tego badania może świadczyć o wodogłowiu? Czy dziecko urodzi się zdrowe? Nie koniecznie oznacza to wodogłowie. Podczas rozwoju płodu czasami występuje poszerzenie jednej ... Spłycenie lordozy i zwyrodnienia na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. badania MR, które wykazało spłycenie lordozy lędźwiowej, zwyrodnienie dehydratacyjne i przepuklina krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowo - szyjnego; uwypuklenie krążka międzykręgowego z modelacją worka oponowego. Co oznacza ten ... Stopnia stany patologiczne w okolicach potylicznych i skroniowych .. badania MR głowy. ...

Oczopląs i utrata przytomności u niemowlaka .. badania jest następujący: badanie tk głowy wykazuje poszerzenie przestrzeni przymózgowych w obu okolicach czołowych do 6 mm z poszerzeniem bruzd mózgu o charakterze rozwojowym. Zmian ogniskowych nie wykazano. Poza tym obraz mózgow ... Zawroty i bóle głowy oraz drętwienie lewej strony głowy .. Badania u różnych specjalistów niczego nie wykazały. Co mi jest? Co powinnam zrobić? To mogą być klasterowe bóle głowy, migrena, nie można wykluczyć zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Dobrze by było gdyby skonsultował Panią neurol ... Poszerzona przestrzeń przymózgowa i zmiany poniedotlenieniowe u niemowlęcia .. badaniu usg przezciemiączkowym. Wynik jest następujący: układ komorowy symetryczny. Nieposzerzony. Sploty naczyniowe symetryczne. Tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych. Przestrzeń przymózgowa nieco poszerzona do 4,2 mm po prawej i ...

Nasilające się drżenie rąk u nastolatki .. badanie neurologiczne i dalszą diagnostykę, w tym celu radzę skonsultować się z neurologiem. Jest Pani młodą osobą, także pod uwagę należy wziąć wiele jednostek chorobowych. ... Bóle i zawroty głowy, osłabienie, oczopląs oraz bóle stóp i rąk .. badanie WPW... No i stwierdził, że to chyba nie migrena.. A Wy co o tym myślicie??? ... Bóle i zawroty głowy wskutek obniżonych migdałków móżdżku .. badaniu MR wykazało ze migdałki móżdżku znajdują się 3mm poniżej płaszczyzny otworu potylicznego wielkiego.Często mam bóle głowy i zawroty. neurolog mówi że to może być tego przyczyną i byćmoże trzeba będzie dać jakieś wstawki. O ...

Metoda ozonowa w leczeniu bólów kręgosłupa .. badania. Wszystko zależy jaki rezultat przyniosła rehabilitacja, czy była poprawa, nasilenia objawów. Do takiej metody kwalifikuje lekarz. Co do skuteczności to zależy od danego przypadku, ostatecznym rozwiązaniem i tak zwykle jes ... Szanse na nieuszkodzenie nerwów przy odczuwaniu węchu po złamaniu nosa .. badanie zalecone przez lekarza. ... Leczenie kifozy z przemieszczeniami kręgów .. badaniu będzie można ocenić czy kwalifikuje się Pan do operacji, co należy rozważyć zważywszy na brak poprawy po przebytej rehabilitacjach. ...

Bóle głowy, nudności i ból oczu przy powiększonej przysadce mózgowej .. badania sprzed lat? Warto udać się na kontrolne MR głowy, wykonać badania hormonalne w kierunku zaburzeń wydzielniczych przysadki np. prolaktynę. Objawy należy zgłosić lekarzowi. ... Mrowienie w dolnej części brody .. badania? Czy wystarczy zażywanie jakichś witamin? Oczywiście może to być niedobór jonów i witamin. Jeśli mimo stosowania suplementów diety objawy nie ustąpią warto zgłosić się do lekarza. ... Czas rekonwalescencji po operacji guza mózgu .. badania histopatologicznego, stan ogólny. Niestety nie mogę dać odpowiedzi na Pani pytanie. ...

Liczne zespoły fal ostrych w EEG u dziecka .. badanie EEG. Badanie wykazało liczne zespoły fal ostrych - wolnych i synchronicznych. Czy wynik ten może świadczyć o czymś poważnym? Co powinnam zrobić? Wynik badania może wskazywać na padaczkę. Najlepiej z wynikiem EEG skonsultow ... Drętwienie ręki przy dyskopatii .. badania kontrolne, uzyskać skierowanie na rehabilitację. ... Ból w potylicy, drętwienie twarzy oraz opadanie powieki i ust przy zmianach zapalnych .. badania musi ocenić neurolog, nie jest to sprawa pilna. ...

Długotrwałe podwójne widzenie przy prawidłowych wynikach badań .. badania nic nie wykazały. Co powinienem zrobić, by rozwiązać ten problem? Podwójne widzenie może być związane z nieprawidłowościami rogówki, co jednak uchwyciłby okulista w badaniu w lampie szczelinowej, nieprawidłowością mięśni o ... Zawroty głowy, dezorientacja i nudności przy hypdensyjnych zmianach ogniskowych .. badania powinien jeszcze ocenić osobiście neurolog. Bóle głowy i zawroty mają najprawdopodobniej jednak inną przyczynę. ... Ognisko wzmacniające się po gadolinie po dawnym urazie głowy .. badanie tomografii komputerowej, które wykazało ognisko w trójkącie komory bocznej, wzmacniające się po podaniu gadoliny. Co to oznacza dla mnie? Czy mogą być jakieś skutki uboczne tej zmiany? Niestety sam opis nie wskazuje na cha ...

Ból i uczucie poparzenia w przedramieniu po postrzeleniu śrutem w bark .. badania obrazowe. Jeśli uszkodzenie nie jest istotne, uda się usunąć wszystkie odłamki objawy powinny ustąpić. ... Jama w istocie białej mózgu i poszerzenia przestrzeni okołonaczyniowych okolic potylicznych .. Badanie wykazało obecność jamy w istocie białej mózgu w lewej okolicy czołowej, poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe potylicy. Lekarze, u których byłam nie wiedzą co oznacza jama w istocie białej. Nie wiem co mam robić. Czy to ... Drętwienie twarzy i ręki, zaburzenia widzenia, ból kręgosłupa i niedowład nóg .. badanie neurologiczne oraz badania dodatkowe, które pomogą w ustaleniu rozpoznania. ...

Możliwe konsekwencje poszerzonych centralnych części komór bocznych .. badania z objawami. ... Bolesne napięcie rozchodzące się po skroni w miejscu po urazie głowy .. badania? Najprawdopodobniej to zwykłe stłuczenie. Jeśli jednak występują dodatkowo zawroty głowy, nudności lub wymioty, senność warto skonsultować się z lekarzem. W przeciwnym razie objawy powinny ustąpić w przeciąg tygodnia. Możn ... Długotrwałe bóle głowy, drętwienie ręki .. badania sprzed roku można zdiagnozować przyczynę choroby? Czy to może być guz mózgu? W Pani przypadku mogły nałożyć się dwie jednostki chorobowe. Czy MR i rt dotyczyły odcinka szyjnego kręgosłupa? Myślę, że nie ma potrzeby ich pow ...

Spadki napięcia mięśni i problemy z chodzeniem po lekach uspokajających .. badania? Raczej nie jest to wynik działania leków uspokajających. Może warto wykonać diagnostykę w kierunku dyskopatii w odcinku lędźwiowym. Dla pewności proszę napisać jakie dokładnie leki Pani stosowała. ... Bóle głowy przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych Virchofa Robina Badanie wykonano aparatem Apollo 0,5T sekwencjach echa spinowego i sekwencji FLAIR w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych przed i po wzmocnieniu kontrastowym.Widoczne przeszczenie okołonaczyniowe Virchofa Robina w obrębie sub ... Wyciągniecie dziobaste przednich i tylnych trzonów lędźwiowych Badanie MR wykazało wyciągnięcia dziobaste krawędzi przednich i tylnych trzonów lędźwiowych oraz wałowate uwypuklenie tarczy międzykręgowej odcinka lędźwiowego. O czym świadczy to badanie? Czy to może być coś poważnego? Prawdopodo ...

Odchylanie główki i prężenie się u niemowlęcia .. badaniu tak może być. ... Bóle głowy, dziwne ciśnienie pod czaszką i problemy w nauce .. Badania nic nie wykazały. Ostatnio coraz częściej boli mnie głowa, czuję silne ciśnienie pod czaszką. Nie mogę normalnie funkcjonować - uczyć się, czytać itd. Co powinnam zrobić? Czy mój stan ma związek z wypadkiem sprzed lat? Nie ... Częste skurcze mięśni rąk i nóg a stwardnienie rozsiane .. Badania krwi wyszły w porządku. Skurcze na jakiś czas się skończyły, ale ostatnio znów się pojawiły. Czy to może być stwardnienie rozsiane? Co mi jest? Nie są to objawy charakterystyczne dla SM. Najlepiej udać się jeszcze do neuro ...

Ciąża przy dyskopatii z przepukliną jądra miażdżystego .. Badanie MR wykazało dyskopatię odcinka lędźwiowego z przepukliną jądra miażdżystego i zwężeniem kanału kręgowego. Co oznacza to badanie? Chciałabym zajść w ciążę. Czy powinnam się wyleczyć? W ciąży i po porodzie może mieć Pani pro ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. badanie wykonano przed i po podaniu środka kontrastowego. badanie wykonano przed i po podaniu środka kontrastowego. Badanie tk stwierdza się obecność hypodensyjnego obszaru w lewego. Badanie tk stwierdza się obecność hypodensyjneg ... Wyczerpana rezerwa płynowa worka oponowego Badanie MR wykryło cechy stenozy kanału kręgowego i zwężenie na jednym z poziomów w przekroju strzałkowym. Rezerwa płynowa worka oponowego jest całkowicie wyczerpana. CO oznacza dla mnie to wyczerpanie rezerwy? Co się wówczas stan ...

Asymetryczne komory boczne u noworodka i słabe trzymanie główki .. badanie. Opisana zmiana powinna się samoistnie wycofać. ... Zawroty głowy, osłabienie siły kończyn, skurcze karku i bóle oczu oraz skroni .. badania powinnam wykonać? Należy wykonać badania krwi tj, morfologia ( niedokrwistość ), OB, glukoza, jonogram ( niedobór elektrolitów ), TSH, a także rozważyć wykonanie rtg zatok obocznych nosa ( zapalenie zatok ) lub odcinka szy ... Ryzyko powtórzenia jednorazowego ataku padaczki .. badania? W przypadku wystąpienia jednego napadu padaczkowego nie rozpoznaje się jeszcze padaczki. Najlepiej wykonać diagnostykę w tym kierunku, eeg, mr głowy, a także badania ogólne krwi ( morfologia, glukoza, jony ). ...

Bóle kręgosłupa szyjnego, drętwienie rąk i zawroty głowy mimo rehabilitacji .. badanie MR kręgosłupa szyjnego i oto wynik:zmiany dehydratacyjne krążków międzykręgowych w odcinku C2 doC6 z cechami obniżenia wysokości przestrzeni międzykręgowych. Trzony kręgówC5 I C6 z osteofitozą brzeżną oraz tylną protruzją ... Utrata przytomności i tiki głową przy niedoborze cukru .. badaniu okazało się, że mam niski poziom cukru, neurolog powiedział, że wszytko jest w porządku i zalecił zjedzenie czekolady. Na co dzień jem dużo słodyczy, skąd ten niski poziom cukru? Może akurat nie zjadł Pan śniadania, miał w ... Bóle kręgosłupa i drętwienie palców przy zwężeniu krążka lędźwiowo-szyjnego i osteofitach .. Badanie Rtg kręgosłupa lędźwiowego wykazało zwężenie krążka międzykręgowego i ześlizg do przodu na odcinku szyjnym. Osteofity na przednich i bocznych krawędziach trzonów odcinka piersiowego. Co to może być? Czy jest uleczalne? Są ...

Wieloletnie drżenie rąk przy nieskutecznym leczeniu .. badaniach tj. morfologia. Ob, glukoza, jony, TSH wyszły nieprawidłowości? Jakie lepi Pan stosuje i czy w badaniu neurologicznym występowały inne nieprawidłowości. W zasadzie mało tu informacji, na podstawie których można by coś do ... Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej .. badania TK - oto opis: Badanie TK mózgu jednofazowe.Bóle głowy.Struktury mózgu i móżdżku bez uchwytnych w obrazie TK zmian ogniskowych.Wariant anatomiczny w postaci torbieli przegrody przezroczystej.Układ komorowy nieposzerzony,be ... Przebieg badania angiografii .. badaniu angiografii. Nie wiem dokładnie, na czym ono miałoby polegać, ani co konkretnie wykryć. Bardzo się boję. Proszę powiedzieć, co to za badanie? Czy powinnam się obawiać? ...

Zawroty głowy i niedowład połowiczny lewostronny przy zmianach w płacie skroniowym .. Badania wykazały dwie zmiany w płacie skroniowym oraz jedną w móżdżku. Co to oznacza dla mojego zdrowia? Czy jest możliwy odwrót choroby? Jak wygląda leczenie? ... Cierpnięcie dłoni, nadgarstków, stóp i łydek po przemęczeniu .. badania tj. morfologię, jonogram, glukozę. Jeśli są to bardziej kurcze to przyczyną mogą być zaburzenia jonowe, w innym przypadku należy wykluczyć zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lub skonsultować się z neurologiem lub okulistą. ... Poruszanie głową, otwieranie oczu i zaciskanie dłoni w śpiączce a zespół zamknięcia .. badaniu mózgu ( nazywa się ono bodajże CT ) stwierdzono zamazanie struktury płatów czołowych spowodowane niedotlenieniem. Tato po tygodniu zaczął ruszqć głową, otwierać oczy i zaciskać dłonie...stąd moje pytanie czy jest to tzw. s ...

Chwilowe utraty przytomności a padaczka .. badanie EEG, jednoznacznie na to nie wskazywało. Córka nie ma typowych ataków padaczki, występują jedynie chwilowe utraty przytomności, pojawiające się kilkanaście razy dziennie. Oprócz tych dolegliwości, córka nie ma innych objaw ... Przewaga rytmów beta i ślady fal alfa w EEG .. badanie EEG, które wykazało zapis spoczynkowy niskonapięciowy, z przewaga rytmów beta i śladami fal alfa w odprowadzeniach potylicznych. Co to oznacza dla mnie? Czy to są prawidłowe wyniki? ... Ból po lewej stronie klatki piersiowej przy wyrównaniu lordozy szyjnej .. badanie odcinka piersiowego kręgosłupa i szyjnego gdzie na opisie było napisane wyrównanie lordozy szyjnej skierowano mnie na dział rehabilitacji na którą właśnie czekam jakieś prądy plus gimnastyka.Hmm przyjmowałam leki przeciwza ...

Uczucie napięcia, bóle i zawroty głowy .. badania by się przekonać co to jest? Objawy mogą wskazywać na napięciowe bóle głowy. Nie można jednak wykluczyć innej przyczyny. Warto zatem wykonać podstawowe badania krwi, ostatecznie skonsultować się z neurologiem. ... Zawroty głowy i nudności po urazie głowy .. badania powinienem się zgłosić? Prawdopodobnie to zmęczenie, przepracowanie. Najlepiej wypocząć i jeśli to możliwe jak najmniej przesiadywać przed komputerem, w razie wystąpienia bólu głowy zastosować apap. Jeśli mimo to, objawy n ... Ból i drętwienie nóg oraz pośladków po laserowej dekompresji krążka lędźwiowego .. badanie wykonać. Drętwienie pośladków świadczy o tym, że występuje ucisk na korzenie nerwowe. Nie znam szczegółów zabiegu, ale warto zgłosić dolegliwości lekarzowi prowadzącemu. ...

Poranne przykurcze mięśni nóg .. badania powinnam wykonać? Najlepiej wykonać badania tj. morfologię krwi, glukoza, jonogram, TSH, ewentualnie transaminazy. Myślę, że wystarczy wizyta u lekarza rodzinnego, a przyczyną dolegliwości są zaburzenia gospodarki elektrol ... Badanie poziomu leku przeciwpadaczkowego we krwi w woj. śląskim .. badanie określające poziom leku we krwi ( Tegretol )? Proszę zapytać w: - Praktyka Grupowa Lekarzy *SCAPULA* s. c., ul. Wyzwolenia 5 34 - 350 Węgierska Górka, Telefon+48 ( 033 ) 8641516 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Labo ... Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. Badanie EEG przytoczę opis: *Badanie w czuwaniu, przy oczach otwartych czynności bioelektryczna niezróżnicowana przestrzennie. Przy oczach niezamkniętych widoczna asymetria czynności bioelektrycznej w odprowadzeniach ciemieniowo - ...

Zawroty głowy, ciągłe osłabienie i stany przedomdleniowe u nastolatka .. badane ciśnienie, cukier ( nawet 2 razy ), mocz i wszystko wyszło ok. Lekarz wykluczył zapalenie opon mózgowych, guza i inne takie. Powiedział, że jestem okaz zdrowia i że nie mam się czy martwić. A jednak nie przechodzi. Nie piję ... Senność, mocne bóle głowy i zaniki widzenia .. badania? ... Nadmiar potasu, niewydolność nerek i mała ilość białych krwinek u osoby w śpiączce .. badanie kontrolne za około miesiąc, być może jest to stan przejściowy, wynik infekcji. Co do żywienia to zajmuje się tym lekarz prowadzący. W warunkach domowych nie ma możliwości usunięcia flegmy u osoby w śpiączce. ...

Tętniak w miejscu odejścia tętnicy tylnej od tętnicy szyjnej wewnętrznej .. badania, ale także objawy i stan ogólny Pani mamy ( występowanie nadciśnienia tętniczego ). Wynik należy skonsultować osobiście z neurochirurgiem, który ostatecznie powie o dalszym postępowaniu ( obserwacji? ). Bardzo dziękuję. Ni ... Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa u małego dziecka .. badanie powtórzyć, najpewniej opisane zmiany samoistnie znikną. Bez dokładniejszych informacji klinicznych ( np. powód wykonania badania ) trudno mi coś więcej napisać. ... Przewlekły ból głowy u nasady nosa .. badania muszę wykonać, żeby stwierdzić przyczynę tych dolegliwości? Mogło nałożyć się kilka schorzeń na obraz chorobowy. Przede wszystkim należy wykluczyć przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa ( konsultacja laryngologiczna ). ...

Wymioty, silne bóle głowy i częste ataki padaczki przy wodogłowiu .. badaniu TG ma obydwie komory boczne poszerzone, komora trzecia nie poszerzona, w części środkowej zaciśnięta przez stykające się ,duże przednio - przyśrodkowe części obydwu wzgórz możliwość zaburzeń krążenia płynu m - rdz. . Cechy ... Ryzyko ryzyko guza przysadki przy zmienności nastroju i niezdecydowania .. badania MR głowy? Wysoki poziom PRL może być wynikiem zaburzeń hormonalnych, stresu. ... Bóle głowy przy torbieli pajęczynówki i poszerzonych przestrzeniach Robina-Virchowa .. badaniu zmiany wymagają jedynie obserwacji. Zmiany naczyniopochodne są wynikiem nadciśnienia tętniczego, cukrzycy lub miażdżycy naczyń, powstają w miarę starzenia się organizmu. Poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych nie powodu ...

Stłuczenie pnia mózgu bez całkowitej utraty nieprzytomności i prostowania mięśni .. badania nie można tego stwierdzić. Najpewniej jednak przyczyną jest powikłany uraz głowy, ale nie stłuczenie pnia. ... Drobne ogniska niedokrwienne w niemych obszarach mózgu .. badany neurologicznie, kardiologicznie i hematologicznie, wszystkie przyczyny powstawania ognisk niedokrwiennych z wyżej wymienionych działów medycyny zostały wykluczone, poza lekko podwyższonym cholesterolem. Przez około 6 miesię ... Zaniki mózgowia i ognisko malacji pozawałowej .. badania tomografii komputerowej mojego taty stwierdzono nasilone zaniki mózgowia, zwapnienie związane z sierpem mózgu po stronie lewej, najpewniej zwapniały oponiak i ognisko malacji pozawałowej w głowie jądra ogoniastego prawej p ...

Ból głowy rozciągający się od tyłu czaszki do skroni .. badaniu zostanie Pan odpowiednio skierowany do neurologa lub laryngologa. Przyczyną bólu może być przewlekłe zapalenie zatok, napięciowe bóle głowy, zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa. ... Częste oddawanie moczu i odbijanie podczas stresu .. badania krwi i moczu. Więcej wypoczywać, unikać stresu. ... Częste budzenie się niemowlęcia podczas snu .. badanie neurologiczne u dziecka? Budzenie się i płacz dziecka w nocy jest niepokojący, jednak jeśli brak wymiotów, nudności, bólu brzucha lub innych niepokojących dolegliwości nie powinno to wiązać się z żadną chorobą. Można jeszc ...

Kilkudniowe drętwienie lewej ręki .. badanie wykonać we własnym zakresie. Ucisk może występować także w obrębie samej kończyny górnej np. ucisk na nerw łokciowy, pośrodkowy. ... Jednorazowy ból głowy po uderzeniu w głowę .. badania? Wszystko zależy od typu urazu. Po niewielkim urazie bóle głowy mogą występować. Jeśli brak zawrotów głowy, nudności i wymiotów, zaburzeń pamięci, utraty przytomności wystarczy doraźnie stosowanie apapu. ... Artefakty metaliczne po embolizacji tętniaka mózgu .. badania powinien jeszcze specjalista w oparciu o stan ogólny chorego. ...

Rokowania przy bakteryjnym ropnym zapalenie mózgu .. badaniach diagnoza - bakteryjne ropne zapalenie mózgu. Jak go dotykano otwierał na chwilę oczy, reagował. W piątek rano nie reagował, leżał i czasem miał pół otawrte oczy. Popołudniu przewieziono go do innego szpitala na oion. Zro ... Konsekwencje słabego napięcia mięśniowe u dziecka .. badaniu u pediatry. Pani doktor stwierdziła słabe napięcie mięśniowe i skierowała na badania neurologiczne. Co to oznacza dla dziecka? Czy w trakcie rozwoju może się to zmienić? Wszystko zależy ile dziecko ma latek, czy objawy te ... Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. badania poprzedniego u podstawy płata skroniowego prawego w odcinku przednim widoczny jest słabo odgraniczony niewielki obszar nieznacznie hiperintensywny w obrazach T2 - zaleznych i FLAIR o wym ok 1.5 x 1.2, obecnie bez efektu ma ...

Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. badania jest prawidłowy. Niewielki zanik korowy związany jest z procesem starzenia się organizmu. Zmiany naczyniopochodne mogą wynikać z nadciśnienia tętniczego, miażdżycy czy cukrzycy i w takiej postaci nie sa powodem do zmartwie ... Stałe drętwienie palców kończyn i mrowienie wokół ust .. badania tj. morfologia, OB, glukoza, jonogram, ewentualnie poziom wit. B12. Lekarz powinien rozważyć konieczność konsultacji neurologicznej, wykonania niezbędnych badań obrazowych. ... Przeszywające bóle pośladków, ud i łydek .. badania powinienem wykonać? Prawdopodobnie to rwa kulszowa. Należy skonsultować się z neurologiem, wykonać rtg lub mr odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa. ...

Uczucie zimna w nogach, bóle i napięcia mięśni, mrowienie szyi oraz szumy w uszach .. badania zrobić? Na początek radzę udać się do lekarza POZ. Należy wykluczyć problemy kardiologiczne ( np. zaburzenia rytmu serca ), nadciśnienie tętnicze, wykonać podstawowe badania krwi, rozważyć możliwość zaburzeń psychogennych, ... Czynność podstawowa niskonapięciowa w badaniu EEG .. badanie EEG, w którym wyszła czynność podstawowa niskonapięciowa z domieszką niskonapięciowej szybkiej. Reakcja zatrzymania wyrażona w zapisie bez patologicznych grafoelementów. Co oznacza taki opis? Czy mój mąż jest poważnie chor ... Ogniska hiperintensywne w obszarze korowo-podkorowym zakrętu czołowego .. badania poprzedniego bez dynamiki,nie jest typowy dla procesu demielinizacyjnego Na pewno pomocne w interpretacji wyniku badania była by informacja na temat objawów. Badanie stwierdza, że obraz nie jest typowy dla procesu demielin ...

Częste upadnie i potykanie się .. badanie EEG, jednak ( córka ma zaleczoną padaczkę, ataki nie występują od ponad 15 lat. ) zostaliśmy zapewnieni ,że nie nastąpiło żadne pogorszenie choroby. W tym momencie córka niedługo kończyć będzie 21 lat. Nie skarżyła się na ... Silne bóle głowy, uciskanie w skroni i napinanie karku .. badania np. rtg odcinka szyjnego kręgosłupa, rtg zatok. ... Niestabilność kręgosłupa szyjnego, wstrząśnienie rdzenia i stłuczenie kręgów szyjnych .. badania obrazowe głowy? Czy wynik badania był niepokojący? Drętwienie rąk jest najpewniej wynikiem zmian w obrębie kręgosłupa szyjnego, jednak nie mogę wykluczyć przyczynę pochodzącą z centralnego układu nerwowego. Powinna Pani wy ...

Drętwienie rąk z wykluczeniem chorób kręgosłupa .. badanie elektrolitów wyszło ok.Przeswietlenie kregosłupa tez jest dobre.Proszę o doradzenie mi. Najczęstszą przyczyną są zaburzenia elektrolitowe lub ucisk zwyrodniałych krążków międzykręgowych na korzenie nerwowe. W Pani sytuacji ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. badania , i nie wiem o co chodzi ? wcześniej opisałam poprzednie badanie . W tym badaniu miałam wykonane wszystkie sekwencje jak w poprzednim tylko zmieniono kontrast na gadolin. w istocie białej obu półkul mózgowych w sąsiedztwie ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. badaniu po podaniu paramagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Morfologia sygnału opon mózgowo - rdzeniowych prawidłowa. Torbiel pajęczy ...

Bóle powierzchni głowy i kołatanie serca .. Badania niczego nie wykazały. Przede wszystkim czuję ból skóry na głowie, a nie w środku. Co to może oznaczać? Czy to coś poważnego? Co powinienem zrobić? Czy w opisanym miejscu występuje wysypka? Jeśli odczuwa Pan ból w okolicy s ... Zniesienie lordozy i powięzadłowe protuzje tarcz międzykręgowych na poziomie szyjnym .. badanie. Nie można na chwilę obecną wykluczyć operacji, ważne są występujące dolegliwości i ich nasilenie. Na początek może to być jednak rehabilitacja. Własnie przechodzę odrtrucie po przedawkowaniu leków przepisanych przez lekar ... Zaburzenia okoruchowe i opadanie powieki po wypadku .. badania struktur oka są w porządku. Dwojenie jest przy patrzeniu na wprost i w dół. Opada mi lekko powieka. Nie mam czucia pod oczodołem, przy lewej skroni, lewym policzku i górnych dziąsłach, źrenice równe, dobrze widzę na każde ...

Bóle głowy, utraty przytomności, drętwienie ręki i karku po urazie .. badanie EEG i tomografia wychodzą prawidłowe, skoro tak źle się czuję? Najlepiej wykonać rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Pani dolegliwości są najpewniej wynikiem zmian pourazowych kręgosłupa, które są częste przy tego typu wypadk ... Zła jakość widzenia w pochmurny dzień u krótkowidza .. badany gruntownie i wykluczono odwarstwienie siatkówki czy choroby ciała szklistego? Takie badanie można przeprowadzić w lampie szczelinowej i dzięki specjalnej soczewce. Nie są to dolegliwości którymi powinien zająć się neurolog, ... Drętwienie krocza i ból w okolicach sklepienia łonowego .. badania należy wykonać aby wykluczyć przerost lub guz prostaty, guz pęcherza moczowego lub odbytu, badania manualne, ręką, nie stwierdzają ale w celu umożliwienia sobie mikcji zażywam duże ilości scopolan i baclofen. Proszę o pomo ...

Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu .. Badania wykazały udar niedokrwienny. Badania krwi, echa serca nie wykazały żadnych zmian. Skąd u męża ten udar niedokrwienny? W jaki sposób się go leczy? Najczęstszą przyczyną udaru niedokrwiennego jest miażdżyca, a w zasadzie ode ... Dziedziczenie padaczki przy chorobie obojga rodziców .. badania genetyczne są w stanie to stwierdzić? Kto powinien się przebadać? Pewność nie jest 100%. Padaczka nie jest chorobą dziedziczną, można dziedziczyć pewne predyspozycje do jej wystąpienia. Jeśli ma Pani obawy, najlepiej poinf ... Nieinwazyjne leczenie przepukliny krążka międzykręgowego .. badaniu tomografii komputerowej. Okazało się, że mam przepuklinę krążka międzykręgowego. Proszę o pomoc w znalezieniu specjalisty z okolic Katowic, który zajmuje się takimi schorzeniami. Chciałbym również zapytać, czy jest jakiś n ...

Utraty przytomności, wykręty rąk, szczękościsk i zwroty oczu .. badania ), jeden raz w domu w gronie rodzinnym podczas rozmowy o moich dziwnych napadach. Z relacji osób utracie przytomności, która trwa bardzo krótką chwilę towarzyszą wykręty rąk, szczękościsk, zwroty oczu. Nie oddaję moczu, ni ... Paraliż prawostronny i agresja po udarze .. badania? Jakie? Agresja jest najpewniej wynikiem przebytego udaru. Niestety nie ma leczenia przyczynowego. Można rozważyć z lekarzem prowadzącym konieczność zastosowania leków, które trochę wyciszą agresję. Są sytuacje, kiedy nie ... Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. badania morfologii, OB, białka CRP, dno oka, eeg, tomografia zatok, tomografia głowy, badanie stawu skroniowo żuchwowego, badanie tarczycy nie wykazały zmian. Natomiast wynik rezonansu magnetycznego całkiem sporo. Czy mogłabym pro ...

Codzienne bóle głowy, brak apetytu i wymioty .. badania np. krwi a także badanie brzucha, ewentualnie usg, powinny dostarczyć wstępnych informacji. W razie wystapienia zawrotów głowy, wymiotów należy zgłosić się na izbę przyjęć. ... Napięciowe bóle głowy, omdlenia i mrowienia ręki .. badania rzm Struktury mozgu i mozdzku bez zmian ogniskowych o prawidlowej o prawidlowej intensywnosci sygnalu tkanki nerwowej.Uklad komorowy o nieposzezonym swietle z dyskretna asymetria szerokosci rogow czolowych komor bocznych z ... Ataki osłabienia, drżenia rąk, bezsenność i bóle głowy a nerwica .. badania ucha na które mąż obecnie czeka. Nasz problem polega na tym, że sami nie wiemy czy to nerwica czy może inna choroba? Mąż nawet robił 2 razy w roku badanie ogólne krwi i moczu i też wszystko okazało się w porządku. Bardzo p ...

Częste zawroty głowy przy padaczce .. badania: EEG, TK wykazały zmiany padaczkowe. Czy to możliwe, aby objawy mojej siostry były objawami padaczki? Nie można wykluczyć takiej możliwości. Jeśli ma Pani taką możliwość proszę przepisać wynik CT. ... Ból i drętwienie nogi oraz pośladków po wypadku .. badania powinnam zrobić? Mam 47 lat. To, co Pan opisuje jest najpewniej rwą kulszową, do której doszło w wyniku zmian zwyrodnieniowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Najlepiej skonsultować się z lekarzem POZ, gdzie zostanie wyda ... Nerwowość i zaburzenia koncentracji przy czynności napadowej w EEG .. badanie komputerowe głowy Więcej będzie można powiedzieć po badaniu CT. Na razie wynik EEG nie wyjaśnia przyczyny dolegliwości. Nie można zatem ustalić przyczyny zmian w EEG. ...

Badania neurologiczne przy bólach głowy po pobiciu .. badania powinnam się zgłosić? Od razu po pobiciu powinna Pani zgłosić się na Izbę przyjęć, gdzie zostałaby Pani zbadana z wykonaniem CT. Jeśli uraz miał miejsce w ciągu kilku ostatnich dni to warto jednak udać się do lekarza. W ra ... Małe ciemiączko u dziecka .. badanie wykazało bardzo małe przestrzenie przymózgowe. Co oznacza ten wynik? Czy dziecko z tego wyjdzie? Czy małe ciemiączko to coś poważnego? Pani pytanie nie jest precyzyjne, niestety. Toteż nie wiem dokładnie jakiej odpowiedzi ... Owalne, niecharakterystyczne wzmocnienie w trzonie komory bocznej .. badania. W wyniku radiolog powinien opisać jaka to może być według niego zmiana. ...

Ognisko hyperintensywne, izointensywne i hypointensywne po operacji guza .. badaniu MR obwodowym , przyoponowo w płacie potylicznym lewym niejednorodne nieznacznie hyperintensywne ognisko w obrazach T1 zależnych i hypointensywne w T2 zależnych p śr 14mm ,ulega wzmocnieniu po dożylnym podaniu kontrastu. Wo ... Silne zawroty głowy przy wysokim poziomie cukru .. badania? Prawdopodobnie to cukrzyca lub choroby trzustki. Konieczna jest dalsza diagnostyka, ponieważ na podstawie tych danych nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi co do etiologii. ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. badania MR - bez środka kontrastowego,ale niestety nic nie rozumiem,a do wizyty u lekarza jest bardzo daleko i trochę się niepokoję. Oto treść: *W istocie białej obu płatów czołowych, ciemieniowych i pogranicza potyliczno - skroni ...

Drżenie ręki podczas hiperwentylacji przy wykluczonej tężyczce .. Badanie ogulne krwi i moczu w normie, badanie krwi na elektorlity też w normie. Po wizycie u neurologa miałem wykonane badanie EMG na tężyczke utajoną. Lekarz prowadzący badanie stwierdził iż wynik wyszedł ujemny, zarejestrowano j ... Nutraceutyki z kolostryniną na chorobę Alzheimera .. badania kliniczne dotyczące kolostryniny, nie jest to preparat dostępny jeszcze na rynku. ... Przecinkowata jamka płynowa w prawym płacie skroniowym .. badania neurologicznego. prosze o wyjaśnienie co mi dolega. Przecinkowata jamka płynowa o rozmiarach 6x3 mm lokalizuje się w rzucie struktur głębokich prawego płata skroniowego - raczej szeroka przestrzeń Robina - Vichrowa, mniej ...

Obustronne wodzenie rytmów przy różnych częstotliwościach błysków .. Badanie EEG wykazało, że w fotostymylacji przy różnych częstotliwościach błysków, rejestrowane jest obustronne wodzenie rytmów. Co to oznacza dla mnie? Co powinienem zrobić? ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia widzenia .. badanie neurologiczne, badania krwi, ewentualnie i ostatecznie badanie obrazowe głowy, jeśli lekarz tak zadecyduje. ... Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym Badanie mozgowia wykonano w sekwencjach tse w obszarach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego . Skany wykonano w płaszczynach osadowych , strzałkowych i czołowych . Uwidoczniono pojedyncza , mała ( o srednicuy 2,1 mm ...

Ból głowy, zaburzenia widzenia, równowagi i apetytu po zanurkowaniu .. badania obrazowego głowy. W tej chwili trudno ustalić przyczynę. ... Rodzaj rezonansu magnetycznego przy bólach i zwrotach głowy .. badaniem? Co trzeba zrobić, żeby mieć to badanie z kontrastem? Czemu służy i czy warto go zastosować? Które z badań powinienem zrobić? MR, MRI, NMR to określenie tego samego badania. W Pana przypadku najlepiej wykonać zwykłe badan ... Rozdwojony obraz po spożyciu alkoholu od czasu urazu głowy .. badaniach głowy stwierdzono nieprawidłowości. Wada wzroku ze źle dobranymi szkłami także może zaburzać widzenie. Najlepiej, aby wyjaśnić wątpliwości skonsultować się jeszcze osobiście z neurologiem. ...

Konieczność zabiegu przy zespole cieśni nadgarstka oraz rowka łokciowego .. Badanie EMG wykazało, że w prawej ręce nastąpił zespół cieśni nadgarstka oraz rowka łokciowego. Przy wykonywaniu najprostszych czynności strasznie boli mnie kciuk. Neurolog powiedział, że konieczny jest zabieg, neurochirurg stwier ... Wykrzywianie głowy, dziwne ruchy oczu i sztywnienie u dziecka .. Badania niczego nie wykazały. Czy to może być nerwica? Co należy zrobić, aby to sprawdzić? Jakie badania dotąd wykonano? Czy diagnozowano dziewczynkę w kierunku padaczki? Wykonano EEG, badanie neurologiczne? Jeśli wykonano tylko b ... Mocny ból kręgosłupa, promieniujący na lewy pośladek .. badanie tk i wynik jest następujący zaostrzenia na krawędziach trzonów kręgów o charakterze zwyrodnieniowym - zmiany bardziej zaawansowane na poziomie L4 - S1 Na poziomie L5 - S1 tylna,centralno - lewoboczna przepuklina jądra miaz ...

Badania przy zgrubieniu z tyłu głowy .. badania powinienem zrobić? Czy tomografia komputerowa mózgu i głowy to to samo badanie? Tak chodzi o jedno i to samo badanie. Najlepiej udać się w wpierw do lekarza, być może to zmiana skórna, tłuszczak lub włókniak czy powiększon ... Ból głowy i kręgosłupa szyjnego przy zniesieniu lordozy i zwyrodnieniach .. badanie, które wykazało: zniesienie krzywizny kręgosłupa szyjnego i zwężenie tarcz międzykręgowych o zmianach zwyrodnieniowych. Co oznacza to badanie? Co jest mojej babci? Opisane zmiany zwyrodnieniowe mogą powodować bóle głowy. Z ... Dziedziczność neurogennego zaniku mięśni .. badania, aby się o tym przekonać? Choroba jest dziedziczna także młodsza córka może także chorować. Pierwsze objawy pojawiają się już w dzieciństwie lub wczesnej młodości. Prawdę mówiąc choroba może się nieco różnie przejawiać co ...

Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. badanie MR nie przynosi odpowiedzi. ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. badania MR głowy: wykonano badanie MR głowy w sekwencjach echa spinowego i gradientowego bez dozylnego podania kontrastu. Prawidlowy obraz kory mózgowej, istoty białej i jąder podkorowych. W istocie białej podkorowej obu płatów cz ... Nocne drżenia nóg .. badania krwi tj. morfologia, jonogram, glukoza, TSH. Bez tych badań nie ma sensu udawać się do specjalisty np. neurologa. ...

Otępienie, zaburzenia wzroku, cierpnięcie kończyn, punktowy ból głowy i drżenie mięśni .. Badania takie jak EEG, rezonans, tomografia i badania krwi bez zarzutu. Pod jakim kątem mogę jeszcze zrobić badania, żebym mogła się dowiedzieć co mi jest i leczyć. Można wykluczyć borelioze ( oznaczyć przeciwciała ), lepszym bada ... Zmiany demielizacyjne w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. Badanie Mr w okolicy podwzgórzowo - przysadkowej, przed i po dozylnym podaniu środka kontrastowego. wielkość,ksztalt oraz położenie przysadki mozgowej oraz szypuły przysadki w normie. Nie wykazano uchwytnych zmian ogniskowych zaró ... Operacja przy wypuklinie krążka lędźwiowego z uciskiem na korzeń rdzeniowy .. badania neurologicznego. ...

Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego Badanie MRI mózgu wykazało umiarkowanie poszerzony układ komorowy ,głównie w zakresie komór bocznych z zaokrąglonymi rogami czołowymi,obraz może sugerować niewielkiego stopnia wodogłowie normotensyjne. Wynik eeg :w okolicach tylny ... Bóle szyi przy zniesionej lordozie .. badanie, by się upewnić co mi jest? Nie, badania kolejne nie są konieczne. Można poprosić lekarza POZ o skierowanie na rehabilitację. Rehabilitacja pomoże wzmocnić mięśnie kręgosłupa, co nieco zmniejszy ból. ... Ciągnący ból po prawej stronie szyi nad obojczykiem .. badanie palpacyjne powinien przeprowadzić osobiście jeszcze ortopeda. Możliwe, że w Pani przypadku występuje asymetria wyrostków poprzecznych trzonów kręgowych w odcinku szyjnym. Jeden z nich po stronie prawej powoduje ucisk na pr ...

Drętwienie rąk i ból odcinka szyjnego .. badanie histopatologiczne potwierdziło czerniaka? Czy proces jest zaawansowany i zaproponowano dodatkowe leczenie? ... Utrata przytomności, wywracanie gałek ocznych i sztywność ciała .. badania należy wykonać by to sprawdzić? Tak to mogą być objawy padaczki, należy skonsultować się z neurologiem. Podstawą jest wywiad ( np. objawy ) oraz wykonanie EEG i MR głowy. Jeśli był to jeden epizod na jego podstawie trudno ... Bóle głowy przy obwodowym porażeniu nerwu twarzowego .. badana przez laryngologa który niestwierdził żadnych zmian.Wynik MRI - pogrubiała śluzówka prawej zatoki szczękowej i lewej klinowej,struktury tylnego dołu czaszki bez zmian.nerwy VII i VIII niepogrubiałe.A przyznam że od 26 luteg ...

Nawracające bóle pod łopatkami .. badania krwi i moczu. ... Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. badania: Zapis o czynności podstawowej alfa o częstotl. 9 - 11Hz i ampl. 60uV,wymieszanej z czynnością beta. Na tym tle rejestrują się nieliczne rozsiane fale wolne o częstotl. 5 - 7Hz i ampl. tLa oraz fale o zaostrzonym rysunku o ... Serie fal wodnych u małego dziecka w zapisie EEG .. badaniu EKG i TK brak zmian. W badaniu EEG pojawiają się w zapisie serie fal wolnych, uogólnione zmiany napadowe. Jak mogę rozumieć ten opis? Niestety opis powinien interpretować osobiście neurolog. Czasami mimo rozpoznanej padacz ...

Antykoncepcja przy lekach na epilepsję .. badania kontrolne ( morfologia, glukoza, układ krzepnięcia, lipidogram ). ... Wieloletnie bóle głowy po stapedectomii ucha .. badanie po latach KT ale tym razem angio. Wynik jest taki: Umiarkowanie poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach płatów czołowych, w pozostałym obszarze w normie. układ komorowy nieposzerzony, położony pośrodko ... Szybkość postępowania otępienia przy zaniku tkanki podkorowej mózgu .. badania. Ognisko hipotensyjne jest wynikiem zmian niedokrwiennych. Jednak na podstawie tego opisu nie umiem odpowiedzieć czy lekarz ma rację ( lokalizacja zmiany ), a także jak szybko będzie postępował proces ( tu niestety nikt ni ...

Sposoby leczenia leukoarajozy .. badania. ... Osłabione napięcie mięśni po omdleniach .. Badania wykazały jedynie niskie żelazo. Co jest przyczyną braku siły w ręku? Przyczyn jest wiele. Po omdleniu napięcie mięśni może być jeszcze osłabione. Najczęściej są to omdlenia wazo - wagalne, spowodowane np. emocjami. Potem p ... Pieczenie pod lopatkami przy osteofitach i niewielkiej sklerotyzacji odcinka piersiowego .. badania. ...

Fale theta w odprowadzeniach czołowych i skroniowych .. badanie EEG pod kątem padaczki. Wykazało zmiany w odprowadzeniach czołowych i skroniowych i fale theta. O czym świadczy to badanie? Co mam robić? Fale theta występują najczęściej w czasie medytacji, transu, hipnozy czy intensywneg ... Spłycenie lordozy oraz obniżenie tarcz międzykręgowych na poziomach szyjnym i piersiowym Badanie wykonano w sekwencji TSE w obrazach T1, T2 - zależnych oraz w sekwencji TIRM i CISS3D w płaszczyźnie strzałkowej i w płaszczyźnie poprzecznej. Spłycenie lordozy szyjnej. Niewielkie obnizenie tarcz międzykregowych C4/C5, C5 ... Częste, nocne omdlenia u nastolatki .. Badania nic nie wykazały. Mam 19 lat. Co może być przyczyną omdleń? Co powinnam zrobić? Należy wykluczyć problemy kardiologiczne, hipotonię ortostatyczną, omdlenia polekowe. Jakie badania dotąd zostały wykonane? ...

Bóle i zawroty głowy a ryzyko nawrotu krwiaka w mózgu .. badanie tomografem wykazało, ze krwiak się wchłonął. Od niedawna syn narzeka na bóle głowy w miejscu krwiaka mimo, że nie miał żadnego urazu. Czasami ma zawroty głowy. Lekarz stwierdził, że to ból oczu. Czy krwiak mógł się odrodzi ... Wodogłowie i torbiel przy zespole Dandy-Walkera .. badania powinnam wykonać przed ciążą? Czy istnieje zagrożenie mojego życia lub dziecka? Co powinnam zrobić, aby nie nastąpiły komplikacje? Najlepiej osobiście skonsultować się najpierw z neurologiem. Jeśli Pani stan ogólny pozwala ... Drętwienie lewej strony ciała przy przepuklinie i wyprostowanej lordozie szyjnej .. badaniu MR zmiany mogą powodować wymienione przez Panią objawy. Należy rozważyć leczenie operacyjne, na początek może to być jednak rehabilitacja, która prawdopodobnie nie przyniesie zamierzonego efektu. Wynik należy skonsultować ...

Wszczepienie neurochipa .. badaniach doświadczalnych. Nie wszczepia się ich ludziom. ... Blizna glejowa naczyniopochodna .. badanie, jakie są objawy, choroby towarzyszące. Więcej powie Pani lekarz, który zlecił badanie. ... Pieczenie, palenie, kłucie i swędzenie skóry na całym ciele .. badania i wszystko jest w porządku, ale objawy nie znikają, wręcz stają się bardziej przewlekłe. ...

Obrzęk obu półkul mózgowych po zawale z niedotlenieniem mózgu .. Badania wykazały obrzęk obu półkul mózgowych, obniżenie densyjności móżdżku i uciśnięte komory boczne. Czy ciocia ma szansę wyzdrowieć? Stan jest poważny. Duże znaczenie w rokowaniu ma ustępowanie obrzęku. W zasadzie to można jedy ... Drętwienie nóg od kolan w dół po zabiegu spinania kręgów .. badania kontrolne ustalające przyczynę dolegliwości. W innym przypadku należy brać pod uwagę przyczyny naczyniowe ( chromanie przestankowe, niedokrwienie, chorobę żylną ). ... Niekontrolowane drgania twarzy wskutek stresu .. badania laboratoryjne tj. jonogram, morfologia, OB, glukoza. ...

Drętwienie kończyn, plątanie się języka i agresja .. Badania wykazały plamy w mózgu niepowiększające się od kilku lat. Lekarz twierdzi, że to pozostałość po przebytych chorobach. Co jest mężowi? Dlaczego tak trudno postawić diagnozę? Niestety i tu trudno mi coś podpowiedzieć. Bez wy ... Ból kręgosłupa po uderzeniu w głowę .. Badania wykazały uszkodzenie dwóch dysków, a na jednym z nich narośl. Zlecono mi rehabilitację, na pewien czas pomogła, jednak od niedawna czuję nawrót objawów. Co powinienem zrobić? Jakie badania przeprowadzić? Należy wykonać jes ... Wapń zjonizowany w diagnostyce tężyczki .. badanie na wpań zjonizowany we krwi z uwagi na podejrzenie tężyczki, oto wyniki: wapń w surowicy : 2,18 ( 2,15 - 2,57 norma ) wapń zjonizowany 0,84 ( 0,98 - 1,13 norma ) Czy takie wyniki mogą powodowac w/w objawy wystepujące u mni ...

Bóle, skurcze i drżenie nogi .. badania trudno cokolwiek stwierdzić. Przyczyną takich objawów może być rwa kulszowa, choroba naczyniowa kończyny dolnej. Najlepiej udać się do lekarza POZ. W razie wystąpienia dodatkowych objawów, nasilenia się tych opisanych możn ... Krótkie, podskórne szczypanie na nogach, rękach i tułowiu .. badania tj. morfologia, OB, glukoza, jonogram. ... Nieustanny ból głowy a tętniak mózgu .. badania zrobić, aby to sprawdzić? Aby wykluczyć tętniaka należy wykonać angio - CT lub angio - MR. Ból głowy, nawet trwający 3 miesiące może mieć wiele przyczyn. Radzę wpierw udać się do lekarza POZ, wykonać podstawowe badania, wy ...

Kłucia w nodze, wokół pępka, drętwienie ręki, pisk w uszach i zimne poty .. badania, jestem umówiony na gastroskopie i do neurologa. Pozdrawiam Bardzo dobrze, że umówił się Pan już na wizyty. Nie ukrywam, że objawy są liczne, bez badań diagnostycznych trudno mi je powiązać w jedną konkretną jednostkę chor ... Leczenie chronicznego bólu pleców i uszkodzonych nerwów obwodowych .. badania trzeba wykonać? Jak leczy się te dolegliwości? Ból oczu może mieć związek z pogorszeniem wzroku. Warto udać się do neurologa osobiście, który po badaniu będzie mógł ustalić prawdopodobną przyczynę dolegliwości. Pod uwagę n ... Liczne grafoelementy ostre i ognisko hiperdensyjne po urazie głowy .. badany w szpitalu pod kątem wstrząśnienia mózgu. Nie doznał urazu czaszki. Wyniki EEG i TK wyglądają następująco: EEG Zapis w czuwaniu, prawidłowo zorganizowany przestrzennie, z dominującą czynnością alfa 9,8 Hz o ampl. do 80 uV w ...

Specjalista od porażenia nerwu twarzowego u dziecka .. Badanie płynu z rdzenia kręgowego niczego nie wykazało. Lekarze nie wiedzą jak jej pomóc. Gdzie znajdę dobrego specjalistę w tym zakresie? Dziecko ma 8 lat. Najlepiej zgłosić się do otolaryngologa dziecięcego. http://www.otolaryng ... Całodobowe skurcze mięśni całego ciała .. badania krwi tj. morfologia, jonogram, glukoza. Dopiero po wstępnej diagnostyce rozważyć konieczność konsultacji neurologicznej. ... Zaczerwienienie oczu i ból karku przy podwyższonym ASO .. Badanie tomografem wykazało zwężone tętnice szyjne. Czy to coś oznacza? Czy powinnam się martwić? Jakie badania powinnam wykonać? Czy te objawy są ze sobą powiązane? Niestety bez dokładniejszych informacji trudno mi powiedzieć czy ...

Sposoby leczenia przepukliny krążka .. badanie EEG. Na odcinku piersiowym wykazało przepuklinę krążka międzykręgowego i ucisk na worek oponowy. Jak mogę wyleczyć to schorzenie? Czy mogę mieć operację? O leczeniu ( rehabilitacja czy operacja ) ostatecznie decyduje neuro ... Wypukliny, dehydratacje i portuzje krążków na poziomie lędźwiowym .. badania trudno jest powiedzieć czy w Pani przypadku wystarczy sama rehabilitacja. Zmiany są zaawansowane, występuje ucisk na worek oponowy, ucisk na korzenie nerwowe. Od 9 lat mam problemy z kręgosłupem a od roku duże nie mogę duż ... Zniesiona lordoza, wypuklina i dehydratacja krążków w odcinku szyjnym .. badania MR kręgosłupa szyjnego prosze o ich interpretację.Badanie wykonano w sekwencjach TSE - T2,STIR, w dwóch płaszczyznach. Zniesiona lordoza szyjna.Obniżona intensywność sygnału krążków m - kręgowych w odcinku szyjnym, świadcz ...

Stany podgorączkowe i zmęczenie przy zaniku korowym i przeciwciałach ANA1 oraz ANA2 .. Badanie TK wykazało zanik korowy okolic czołowych, szerszą lewą półkulę i zwężenie szczeliny stawowej w kolanach. Mam 30 lat. Co oznaczają te objawy? Jak się leczy te schorzenia? Powinna Pani skonsultować się z reumatologiem. Obec ... Przyczyny udaru mózgu Badanie MR głowy Sekwencje SE,FSE,FLAIR obrazy T21 i T2 zależne badanie angio - MR Przebyte zmiany naczyniopochodne w lewj okolicy skroniowo - potylicznej,obejmujące głównie korę mózgową ( obszar unaczynienia lewj PCA ) Drobne prz ... Zmiany pourazowe w mózgu typu uszkodzenia aksjonalnego .. badania ) powinien zinterpretować jeszcze lekarz, który zlecił badanie. Należy wynik badania porównać z obrażeniami, miejscem urazu. Najpewniej jest to wynik urazu. Sam opis nie jest jednoznaczny. ...

Osłabienie wzroku przy naczyniaku tętniczo-żylnym .. badania pisze że mam torbiel kostna lub naczyniak żylny. Czy jest to coś groźnego? Czy jeszcze jakieś badania powinnam wykonać? Czy może występować naczyniak tętniczo - żylny? ( w opisie MR - głowy tego nie wykazało ) Jeśli chodzi ... Senność, zawroty głowy i wypadanie włosów przy diecie wegetariańskiej .. badania kontrolne. ... Depakine na chwilowe zawieszenia świadomości u dziecka .. Badanie EEG wykazało uogólnione stany napadowe, grupy fal wolnych. Lekarz przepisał lek Depakine. Czy powinnam podawać dziecku taki lek, skoro padaczka nie została jednoznacznie stwierdzona? Czy dziecko może po prostu się zamyślać ...

Problemy z pamięcią i agresja u starszej osoby .. badania powinna pójść mama? Może to być choroba otępienna ( najpewniej ), także zaburzenia osobowości czy schizofrenia. Wszystko zależy od czynników ryzyka, chorób towarzyszących i tych przebytych. Najlepiej udać się do neurologa ... Diagnostyka porażenia nerwu strzałkowego .. badania neurologicznego stwierdzić jaka jest przyczyna bólu. Skoro wykluczono zwichnięcie stawu biodrowego to konieczna jest diagnostyka neurologiczna. ... Bóle stawów nóg i rąk oraz przeskakiwanie kości w rękach i kręgosłupie .. badania powinnam zrobić? Najlepiej skonsultować się z ortopedą, a w razie wątpliwości z reumatologiem. To co Pan opisuje jest najpewniej chorobą układową, która wymaga szerszej diagnostyki. ...

Bóle głowy, mylenie pojęć i zaburzenia koncentracji .. badania powinienem pójść? Należy udać się do okulisty, wykluczyć choroby oczu w pierwszej kolejności. Potem do neurologa. To mogą być objawy choroby otępiennej. Należy zacząć od badań podstawowych tj. neurologiczne, badania labora ... Zaostrzenia krawędzi trzonów, profuzja krążka i stenoza otworów międzykręgowych lędźwiowych Badanie MR metodą FSE w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej bez podania środka kontrastowego wykazuje niewielkie boczne lewostronne skrzywienie oraz zmiany zwyrodnieniowe w postaci zaostrzeń krawędzi przednich trzonów kręgowych ... Przyczyny dużego obwodu głowy u dziecka .. badania? Jeśli u rodziców występuje podobnie to nie ma większych powodów do obaw, szczególnie jeśli brak objawów tj. ból głowy, zawroty, nudności czy wymioty. Na najbliższej wizycie można poprosić pediatrię o zmierzenie obwodu gło ...

Sposoby na definitywne ustalenie braku padaczki .. badanie eeg i jeśli wszystko wyszłoby dobrze to miałam odstawić tabletki. Ale poszłam do innego neurologa a ten kazał mi brać tabletki przez 2 lata jeszcze i powiedział też że nie mogę iść na wybrany przez mnie kierunek czyli elek ... Lakuna naczyniowa w skorupie jądra soczewkowatego .. badaniu TK stwierdza się w skorupie jądra soczewkowatego lewego lakunę naczyniową 8x6mm. Ponadto nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mózgu i móżdżku.Układ komorowy nie poszeżony,symetryczny bez przemieszczeń.Kości ... Lity guz tkanki podskórnej w tomografii komputerowej głowy .. badanie. Należy ustalić co to za zmiana i rozważyć najpewniej jej chirurgiczne usunięcie. ...

Bóle przy zaniku nerwu promieniowego ręki .. badania do tej pory wykonano? Należy przede wszystkim kontaktować się z neurologiem. ... Ból głowy, mdłości, zmęczenie i utrata równowagi .. badania tj, morfologia, OB, jonogram, glukoza, TSH, może PRL. Należy rozważyć wykonanie MR głowy. Zaburzenia równowagi, bóle głowy i nudności nie mogą być tłumaczone tylko stresem, należy wykluczyć przede wszystkim przyczyny organ ... Bóle pleców oraz drętwienie i zaniki czucia na całym ciele .. badania laboratoryjne tj. morfologia, glukoza, jonogram, OB, TSH, transaminazy, mocznik, kreatynina. Dopiero w następnej kolejności wykluczyć przyczyny neurologiczne, wykonując np. badanie neurologiczne i ewentualnie MR głowy. dzi ...

Koszt badania EEG .. badanie EEG? Czy badanie EEG jest płatne czy refundowane? Badanie eeg może być refundowane, jeśli ma Pani skierowanie lub płatne ( bez skierowania i szybszy termin ). Należy udać się do lekarza POZ, który skieruje Panią do neurolo ... Poszerzenie przestrzeni płynowych i zanik korowo-podkorowy .. badanie tomografii komputerowej. Wykazało zanik korowo - podkorowy z poszerzeniami przestrzeni płynowych w obu okolicach czołowych; drobne zwapnienia w lewej półkuli móżdżku. Mam 32 lata. Czy to coś poważnego? Co mi jest? Czy powi ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. badania neurologiczne oraz TK głowy, które wyszło prawidłowe. Dostałamm skierowanie do Lekarza Neurologa. Po tygodniu poszłam prywatnie do Neurologa ponieważ objawy *niemocy* nogi i zawroty głowy nasiliły się. Zostałam skierowana ...

Leczenie wieloogniskowych naczyniowych uszkodzeń mózgu .. badania neurologiczne. Wykazały wieloogniskowe naczyniowe uszkodzenia mózgu. Mam 48 lat. Co ta diagnoza oznacza dla mnie? Czy to coś groźnego? Jak przebiega leczenie? Czy jest możliwe całkowite wyleczenie? Wielonaczyniowe uszkodze ... Rozbieżne wyniki EEG przy atakach padaczki .. Badania EEG i tomografia były w porządku. Po kolejnych atakach, badania również były w porządku. Po ostatnim ataku badania już nie były dobre, przepisano córce leki, ale nie powiedziano jednoznacznie że to padaczka. Czy powinna br ... Silne bóle głowy, utraty przytomności i spadek masy ciała .. badaniu jeszcze zadecyduje do jakiego specjalisty najlepiej się udać, wyda skierowanie, do poradni lub bezpośrednio do szpitala. ...

Sztywnienie karku oraz zawroty i uczucie ciężkości głowy .. badaniu neurologicznym będzie mógł powiedzieć więcej, zapewne także zleci wykonanie badań obrazowych. ... Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego .. badania na oddziele neurologi, lekarze w rozpoznaniu napisali Obserwacja Postępującego Porażenia Nadjądrowego?Mam pytanie co ta choroba może jeszcze wywołać?Nie mam sił już opiekować się mamą.Proszę o pomoc. Jest to choroba postęp ... Specjalista od pachygyrii u dzieci z autyzmem .. badania rezonansu stwierdzono u niego poszerzenie zakrętów istoty szarej. Gdzie szukać specjalistów, do których możemy udać się o pomoc? Zaznaczę, że wcześniej wykryto u niego autyzm dziecięcy. Czy obie choroby są powiązane? ...

Zawroty i bóle głowy oraz osłabienie po przewianiu .. badania krwi dobre, pani laryngolog powiedziała że przejdzie, ide jeszcze do neurologa ale nie wiem jak radzić sobie z tymi koszmarnymi dolegliwościami, pomocy Prawdopodobnie to tylko wynik przewlekłej infekcji, nieprawidłowo lecz ... Zaleganie flegmy po wylewie z uszkodzeniem przełyku .. badanie neurologiczne. Rozumiem, że w obecnej chwili głównym problemem jest zapalenie płuc? I to znacznie wpłynęło na pogorszenie się stanu ogólnego. ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. badania MRI głowy bez podania i z podaniem środka cieniujacego oraz z opcją angio były długotrwałe bóle głowy powtarzające się co około pół roku od kilku lat i leczone skutecznie: Vinpocetinum, Tolperis, Dihydroergotoxinum aethano ...

Bóle głowy po urazie bez wstrząśnienia mózgu .. badania powinnam się udać? Takie objawy mogą występować przez 7 - 14 dni. Są one typowe dla wstrząsu mózgu. Najlepiej dużo w tym czasie odpoczywać, spać, unikać przemęczania wzroku. Nauka w tym czasie będzie nasilać złe samopoczuc ... Drętwienie połowy twarzy i stopy .. badania krwi tj. morfologia, glukoza, jonogram, TSH. Dopiero po wykonaniu powyższych badań, rozważyć konieczność konsultacji neurologicznej. ... Ogniska popromienne, obrzękowe po radioterapii guza ślinianki przyusznej .. badaniach w tym kierunku ). Ok. 9 lat temu mama miała usuwanego guza mieszanego przyusznicy prawej i przeprowadzono u niej radioterapię. Po konsultacji onkologicznej i badaniu PET stwierdzono, że zmiany najbardziej odpowiadają odc ...

Rozszczep przegrody przezroczystej .. badaniu rezonansem. Czy może to być dla mnie niebezpieczne? Prawdopodobnie chodzi Panu o jamę przegrody przezroczystej. Nie jest ona patologią i nie powoduje żadnych objawów. Nie wymaga zatem leczenia. ... Kilkugodzinny ból z tyłu głowy, światłowstręt i mdłości .. badania krwi i skieruje Panią do neurologa. Chyba jutro z rana tak zrobię, pójdę do lekarza rodzinnego. Teraz znowu zaczynam czuć, że cała głowa mnie boli. Cały dzień byłam na tabletkach przeciwbólowych i boję się, że tej nocy rów ... Wpływ na zdrowie kilku rezonansów magnetycznych z kontrastem .. badanie za 3 miesiące. Dodatkowo okazało się, iż mam drobną malformację żylna DVA w móżdżku, w związku z która neurolog zaproponowała mi angio MR. Czy 3 badania rezonansu z kontrastem w ciągu 3 m - cy są bezpieczne dla mojego zdro ...

Skutki uboczne przyjmowania Avonex na stwardnienie rozsiane .. badania, zostaną też wykonane badania laboratoryjne, także proszę się nie obawiać. Takie leczenie jest niezwykle kosztowne, dlatego nadzór nad pacjentem jest szczególny. ... Bóle głowy i senność a tętniak mózgu u nastolatka .. badania mogą wykazać czy mam tętniaka? Słyszałem, że wielu młodych ludzi umarło z powodu niewykrytego tętniaka. Jakie jest prawdopodobieństwo, że też go mam? Mam 15 lat. U wielu osób występują tętniaki, jedne ujawniają się w przec ... Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku .. badania MR, brzmi: Badanie MR wykazuje przykomorowo, w obrębie istoty białej prawej półkuli mózgu, w warstwach górnokomorowych drobne ognisko hiperintensywne w sekwencji FILAR i obrazach T2 - zależnych, nieulegające wzmocnieniu po ...

Ogniska naczyniopochodne w obrębie podkorowej substancji mózgu okolicy czołowej .. badania, okazało się że mam wysoki cholesterol. Badanie RTG wykazało pojedyncze, hyperintensywne ogniska w obrębie podkorowej substancji mózgu w okolicy czołowej. Mają charakter naczyniopochodny. Co oznacza to badanie? Co mi jest? ... Fale dodatnie i ciągi rzekomomiotoniczne w EMG .. badania EMG na tężyczke utajoną wykryto Fale Dodatnie i Ciągi rzekomomiotoniczne, zostałem skierowany na rezonans odcinka szyjengo. Czy takie zmiany wywołujące powyższe zaburzenia mają charakter odwracalny czy też są to uszkodzeni ... Wypukliny krążków lędźwiowych, modelujące worek oponowy .. badanie tego nie potwierdza. Jednak lepszym badaniem było by MR. Stąd nie należy leczyć samego wyniku badania, ale pod uwagę brać także dolegliwości. Na pewno neurochirurg rozsądnie do tego podejdzie. Rozważyć można w Pani przypad ...

Zaburzenia mowy po nagłym skoku ciśnienia .. badania obrazowego głowy. Jeśli jednak po tym zdarzeniu, tata mówił poprawnie to najpewniej jest to wynik jedynie zbyt wysokiego ciśnienia tętniczego. ... Drętwienie ręki i ucisk pod pachą a nerwica .. badania trudno powiązać opisane objawy. Powinna Pani zgłosić się do lekarza POZ. ... Nieinwazyjne metody leczenia wad kręgosłupa .. badaniem ( REM,CT kanału kręgowego który w zależności od wyniku kwalifikuje lub nie do badania Laserem Diodowym .Chciałbym zaznaczyć że chodzi mi między innymi kto wydaje takie skierowanie czy neurolog czy neurochirurg itp. Pozdra ...

Silne bóle kręgosłupa przy przepuklinie jądra miażdżystego i ucisku na worek oponowy .. Badanie wykazało zmiany degeneracyjne krążków międzykręgowych na poziomie kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego; przemieszczającą się przepuklinę jadra miażdżystego i ucisk na worek oponowy i korzenie nerwowe; pękniecie pierścienia wł ... Dehydratacja, ekstruzja i protruzja kręgosłupa lędźwiowego .. badania a wizytę u neurologa dopiero za 2 tygodnie, proszę mi powiedzieć czy jest to coś strasznego, chodzi mi o to czy mogę normalnie czynności wykonywać, prace normalnie jestem żołnierzem i czasem muszę wykonywać cięższe rzeczy ... Zanik czucia w nogach przy wstawaniu z łóżka .. badania się zgłosić? Co może być przyczyną takiego stanu? Jeśli był to pojedynczy epizod i nie towarzyszyły mu inne objawy to myślę, że nie jest to powód do zmartwień, chyba, że choruje na coś Pani przewlekle. Takie dolegliwości m ...

Diagnostyka opóźnienia emocjonalnego u dziecka z niedotlenieniem .. badaniu i zebraniu wszystkich niezbędnych informacji zadecyduje czy konieczna jest pomoc psychologa. ... Przepuklina rdzeniowa kręgosłupa lędźwiowego z sekwestrem .. badania zadecyduje o dalszym postępowaniu. Nie widząc wyniku badania jest mi też trudno ocenić. Dziękuję bardzo za udzielnie informacji. Mam nadzieję, że obejdzie się bez operacji. Oczekuję na wizytę u neurologa prowadzącego. Z wd ... Zwapniały oponiak przy kości czołowej i zwapnienia w sierpie móżgu .. badaniu mogą być kostniakiem lub oponiakiem, czyli zmianą łagodną, które w Pani przypadku są małe i wymagają obserwacji. Zwapnienia w sierpie mózgu nie są większą patologią, nie mają zwykle przełożenia klinicznego. Co do nisko sch ...

Bóle uszu, zawroty głowy, mdłości i pogorszony słuch oraz wzrok .. badanie trzeba zrobić na sprawdzenie błędnika? Choroby błędnika rozpoznaje laryngolog za pomocą badania lekarskiego głównie, czyli próba mechaniczna ( zmiana ciśnienia ), termiczna ( płukanie ciepłą i zimną wodą ) a także za pomoc ... Skutki uboczne stosowania Valprolek u dziecka .. badaniu EEG, które wykazało napady uogólnione. Jakie mogą być skutki u tak małego dziecka? A może są bezpieczniejsze leki na tę chorobę? Lek może być stosowany u dzieci. Jeśli chodzi o działania uboczne to najczęściej występują on ... Prąd przechodzący przez czoło przy dotknięciu łuku brwiowego po urazie głowy .. badania powinnam zrobić? Takie objawy, szczególnie w okolicy łuku brwiowego mogą wynikać z uszkodzenia gałązki nerwu trójdzielnego. Najlepiej udać się do neurologa. Jeśli był uraz głowy, to powinno się wykonać CT, rtg ukazuje tylk ...

Zaburzenia pamięci po urazie głowy .. badania obrazowego głowy, które zostało wówczas wykonane czy stwierdzono nieprawidłowości. Tak czy inaczej zaburzenia pamięci, bóle i zawroty głowy wymagają dalszej diagnostyki, ponieważ mogą mieć związek z inną chorobą neurologic ... Pływanie przy torbieli przegrody przeźroczystej .. badania, ma zakazany skok na główkę, ponieważ torbiel może się przemieszczać. Czytałam, ze rozlanie torbieli może spowodować silne uderzenie np. podczas wypadku samochodowego. W innym przypadku nie jest to tak prawdopodobne. Czy m ... Niekorzystne zmiany w EEG przy zażywaniu marihuany .. Badanie EEG wykazało niekorzystne zmiany. Kilka lat temu przez dość długi okres czasu brałem marihuanę. Czy to może być przyczyna tych zmian? Czy można w jakiś sposób doprowadzić do prawidłowego stanu? ...

Depakine Chrono przy podejrzeniu padaczki .. badania tomografu i EEG. Wyniki z EEG były niepokojące i lekarz powiedział, że nie wie dokładnie, co to jest, ale podejrzewa jakiś rodzaj padaczki. Przepisał mi lek Depakine Chrono. Jeszcze go nie zaczęłam przyjmować. Chciałabym s ... Bóle głowy, mrowienie ręki i szumy w uszach przy problemach z kręgosłupem szyjnym .. badania? ... Rozsiane fale ostre oraz uogólnione wyładowanie fal ostrych w EEG .. badanie EEG, okazało się, że jest nieprawidłowe. Zdiagnozowano rozsiane fale ostre oraz wyładowania tych fal co 3 sekundy. Co oznacza dla mnie to badanie? ...

Drobne ognisko hiperintensywne w lewym płacie ciemieniowym .. badanie MR głowy. Wykazało ognisko hiperintensywne w sekwencji flair widoczne w lewym płacie ciemieniowym, o charakterze naczyniopochodnym. Co oznacza wynik tego badania? ... Bóle i zawroty głowy po upadku z dużej wysokości .. badania, ani nie przepisał mocniejszych leków. Kazał mu tylko leżeć. Czy lekarz prawidłowo zareagował? Czy mój przyjaciel może mieć jakieś zmiany w mózgu? Co powinien zrobić? ... Bóle, mrowienie i ucisk głowy po urazie .. badanie? A może udać się do innego specjalisty? ...

Nieregularny zbiornik płynowy u niemowlęcia .. badania USG głowy 3 - miesięcznego dziecka? O jaki płyn chodzi? Sprawa dotyczy synka mojej siostry, który urodził się w 27. tygodniu ciąży. ... Bóle głowy podczas silnych emocji .. badania? Wstydzę się jednak o tym powiedzieć lekarzowi. Pamiętaj, że lekarz podchodzi do Ciebie jak do pacjenta i nie ma się czego wstydzić. Ludzie mają gorsze i bardziej wstydliwe problemy. Z silnym bólem głowy koniecznie trzeba ... Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. badania w sekwencjach SE( T1 ax. ), FSE( T2 ax.cor.sag. ), IRFSE( T2 ax. ) i po podaniu kontrastu iv. SE( T1 ax.cor. ) i wcześniejszych naświetlaniach stwierdzono obrzęk w płacie czołowym i przedniej części ciała modzelowatego. Po ...

Uwypuklenie tylnej krawędzi tarczy międzykręgowej na poziomie szyjnym .. badania MR odcinka C kręgosłupa mówi iż wysokośc tarcz m.kregowych prawidłowa. *na poziomie C3/C4 t uwypuklenie tylnej krawędzi tarczy międzykręgowej modelujące worek oponowy* Sygnały z trzonów kręgów szyjnych prwidłowe, obraz kor ... Ropień śródkanałowy z naciekiem zapalnym przykręgosłupowym .. badania może niewiele mówić jakkolwiek proszę o analizę wyników badań rezonansu. Z góry bardzo dziękuje za wszelka pomoc B. Opis badania rezonansu magnetycznego MRI kręgoslupa piersiowego Na wysokosci kręgów Th7 do Th9 sródkanalow ... Przebieg badania tomografii komputerowej głowy .. badanie? Tak od deski do deski. Zależy mi na takich informacjach, jak m.in. długość tego badania, co konkretnie lekarz będzie robił itp. ...

Ogniska wysokiego sygnału w obrębie istoty białej okolic ciemieniowych .. badaniu kontrolnym. Poza tym obraz tkanki mózgowej oraz przestrzeni płynowych w badaniu MR bez widocznych zmian patologicznych. ... Ekstruzja, protruzja i dehydratacja krążków lędźwiowych .. badania a wizytę u neurologa dopiero za 2 tygodnie, proszę mi powiedzieć czy jest to coś strasznego, chodzi mi o to czy mogę normalnie czynności wykonywać, prace normalnie jestem żołnierzem i czasem muszę wykonywać cięższe rzeczy ... Zanik czucia nad kolanem i drętwienie palców przy przepuklinie piersiowej .. badanie nie wykazało jej obecności. Prześwietlenie niczego nie wykazało. Objawy bólu: niedoczulica nad kolanem prawej nogi, drętwiejące palce, prądy w stopach i dłoniach. Co powinienem zrobić? W jaki sposób można pozbyć się tej pr ...

Wiarygodność wyniku badania EEG u niemowlęcia .. badania EEG? Córka ma teraz niecały rok, czy w przypadku podejrzenia padaczki badanie EEG będzie wiarygodne nawet w tym wieku dziecka czy też lepiej poczekać, aż dziecko będzie starsze? W takim wieku również wykonywane jest badani ... Bóle głowy, oczu i mdłości przy zaniku płata czołowego .. Badanie głowy wykazało zanik płatów czołowych. Przepisano mi lek Divasan, ale nic nie pomagał. Lekarz podejrzewa, że są to bóle naczyniowe. Co oznacza zanik płatów czołowych. Jak można skutecznie pozbyć się bólu? Mogą to być bóle ... Rehabilitacja przy skoliozie z rotacją osiową .. badania wykazały lewowypukłą skoliozę z rotacją osiową. Mam dopiero 28 lat. Proszę mi powiedzieć, jak mam to wyleczyć? Czy powinienem chodzić na jakąś rehabilitację? Lekarz powinien określić stopień skoliozy. Jeśli jest ona niewie ...

Zmiany izointensywne w mózgowiu .. badaniu. Układ komorowy bez cech wodogłowia, nieprzemieszczony, o zaznaczonych rogach potylicznych komór bocznych jak poprzednio. Co oznaczają zmiany izointensywne ponieważ córka zawsze miała zmiany ale hiperintesywne. Proszę o od ... Zniesienie lordozy i kyfotyczne ustawienie kręgosłupa szyjnego .. Badanie wykazało zniesienie lordozy szyjnej, kyfotyczne ustawienie kręgosłupa szyjnego; fragment krążka międzykręgowego uciskający na worek oponowy i rdzeń kręgowy; masywne, płytkie grzbietowe uwypuklenia pozostałych tarcz międzyk ... Przyczyny powstania i leczenie ogniska hipodensyjnego w głowie .. badania i nie opisała pokrótce jakie objawy występują, choroby towarzyszące. Najlepiej zatem udać się z wynikiem badania do specjalisty. ...

Niskonapięciowa czynność fal beta w badaniu EEG .. badania? Co do wyniku badania to nie ma większych zastrzeżeń. Fale alfa i beta są prawidłowe. Jednak nie wyklucza to padaczki. Można jeszcze wykonać MR głowy, powtórzyć EEG, choć może tak być, że będą one prawidłowe. ... Tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych i układ komorowy położony pośrodkowo .. badania jest prawidłowy. Nie ma w nim powodów do niepokoju. Ponieważ nie napisała Pani jaki był powód wykonania badania i tak należy udać się do lekarza, który to badanie zlecił. ... Częste bóle głowy przy niestabilności kręgów szyjnych .. badania:Wyrównanie fizj.lordozy w proj indyferentnej.oraz nieznaczna niestabilność od c4 - c7,która nasila się w przodopochyleniu i powoduje zwężenie prastrzeni międzyokręgowych.W odcinkach przednich od c4 - c7:w tyłopochyleniu ni ...

Osłabienie kończyn dolnych po operacji spinania górnych kręgów szyjnych .. badania kontrolne. Dobrze by było zgłosić się do lekarza, który wykonywał wcześniejszą operację. ... Zanik korowo-podkorowy w istocie białej okołokomorowej .. Badanie wykazało zanik korowo - podkorowy, w istocie białej okołokomorowej obu półkul mózgu rozlane. Co to znaczy? Czy jest to niebezpieczne dla mamy? Co powinna zrobić? Szkoda, że nie przepisała Pani informacji z wypisu szpitalne ... Całkowite wyleczenie padaczki po wypadku samochodowym .. badaniach obrazowych głowy stwierdzono nieprawidłowości, co to był za uraz głowy? Trudno odpowiedzieć na Pani pytanie. Na pewno konieczna jest farmakoterapia, czyli leczenie przeciwpadaczkowe, prawdopodobnie już trwale. ...

Blizna naczyniopochodna i zaniki korowe tkanki mózgowej .. badania? Opisane zmiany mają pochodzenia naczyniowe, czyli związane są z niedotlenieniem, miażdżycą naczyń, nadciśnieniem tętniczym lub cukrzycą. Duże znaczenie mają choroby towarzyszące, czynniki ryzyka. Wynik i tak należy skonsu ... Niewielka tylno-boczna przepuklina krążka na poziomie piersiowym .. Badanie kręgosłupa piersiowego wykazało niewielką tylnoboczną lewostronną przepuklinę krążka uciskającą worek oponowy bez ucisku na rdzeń. Co to jest i co to dla mnie oznacza? Czy powinnam zrobić jeszcze badanie odcinka lędźwioweg ... Operacyjne leczenie przepuklin w różnych partiach kręgosłupa .. badaniu neurologicznym i przeanalizowaniu wyników dotychczasowych badań. Rehabilitacja jest zwykle ruchowa, trwa 4 tyg. codziennie po około 45 min. ...

Leczenie operacyjne kręgosłupa szyjnego za granicą .. Badania wykazały, że konieczna będzie operacją kręgosłupa szyjnego. Czy długo trwa rekonwalescencja po operacji? Czy ból kręgosłupa minie? Gdzie za granicą są najlepsze ośrodki specjalizujące się w takich operacjach? Jaki jest jej ... Uciskowe bóle głowy przy wstawaniu z pozycji leżącej .. badania będzie mógł zróżnicować te podejrzenia. ... Zaburzenia widzenia po operacji guza przysadki mózgowej .. badania kontrolne, szczególnie w związku z tym okiem, na które babcia nie widzi. Co do drugiego oka to prawdopodobnie to zaćma, zatem najlepiej skonsultować się także z okulistą. ...

Częste, silne bóle głowy z katarem, kaszlem, drętwieniem nóg i bólami gardła .. badania wskazałyby mi przyczyny tej choroby? Silne bóle głowy i drętwienie nóg wskazywałyby na migrenę jednak zastanawiają mnie Twoje inne objawy.... może masz jakiegoś niewyleczonego wirusa? Idź do internisty, a on Ci da dalsze s ... Nawracające bóle głowy po urazie głowy z omdleniem .. badania tj. morfologia krwi, jony, OB, glukoza, ciśnienie tętnicze czy wyniki tych badań są poza granicą normy? Najlepiej zgłosić się osobiście do lekarza POZ, który w zależności od potrzeby skieruje Panią do neurologa lub kardiol ... Silny ból w okolicy lędźwiowej i trudności w chodzeniu .. badania MR: wykonane w sekwencji SE, obrazy T1 i T2 zależne: - podwięzadłowe przepukliny tylne centralne krążków międzykręgowych L4 - L5 i L5 - S1, które uciskają worek opony twardej i zwężają otwory międzykręgowe - obniżenie sygn ...

Zaburzenia równowagi przy poszerzeniu przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku .. badanie TK - Opis*W tylnym dole czaszki obwodowo przestrzeń płynowa o gęstości płynu mózgowo - rdzeniowego,bez efektu masy,łącząca się płynowym pasmem z poszerzoną komorą IV.Obraz TK może odpowiadać poszerzonemu zbiornikowi móżdżk ... Nawrót padaczki w czasie ciąży .. badania EEG były w porządku i lekarz stwierdził, że jestem zdrowa. Ataki powróciły, gdy byłam w ciąży i to ze zdwojoną siłą. Od tej pory czuję się strasznie, chwieję się na nogach, kręci mi się w głowie i często się zapatruję. Czy ... Zawroty głowy i wymioty wskutek lekkiego niedotlenienia mózgu .. badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego znaleziono nieprawidłowości?? Jakie rozpoznanie znajduje się na karcie wypisowej ze szpitala? Objawy przejściowego niedotlenienia mózgu są nieco inne. Warto kontrolować jednak lipidogram, stosow ...

Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. badania MR głowy: sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. zmian ogniskowych, ani cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie ujawniono. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości, jednorodne. struktury tylnej jamy czaszki ... Podwięzadłowe wypadnięcie jądra miażdżystego .. badania ( kliszę ) musi ocenić lekarz osobiście i porównać z występującymi dolegliwościami. ... Silne bóle głowy bez dodatkowych objawów .. badania powinnam wykonać? Można stosować apap ( paracetamol ), nie wpływa on tak na śluzówkę żołądka jak niesteroidowe leki przeciwzapalne. Można skonsultować się z neurologiem. Bóle głowy mogą być związane z napięciowym czy klast ...

Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. badania: Badanie RM głowy wykonano w obrazach T1 i T2 zależnych, w płaszczyznach osiowych, czołowych i strzałkowych, przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego oraz sekwencji FLAIR i DWI. Zaawansowane uogólnione zaniki korow ... Grupy fal wolnych w odprowadzeniach czołowo-skroniowo-centralnych .. badanie nie jest podstawą do jej rozpoznania. Muszą występować typowe dla napadu padaczkowego objawy. Solarium najlepiej unikać, długiej pracy przy komputerze również. ... Bóle głowy po dawnym uderzeniu w tył głowy .. badania kontrolne krwi. Ostatecznie zostanie wykonane badanie obrazowe głowy tj. ct. ...

Postępowanie przy naczyniaku kości krzyżowej .. Badania wykazały naczyniaka kości krzyżowej z prawej i lewej strony. Co to dla mnie oznacza? Co powinnam zrobić? Czy to coś poważnego? Jeśli naczyniak jest niewielki, prawdopodobnie nie jest przyczyną dolegliwości i należy go jedy ... Ból szyi mimo pozytywnych wyników RTG .. badania? Niestety nie jestem w stanie wyjaśnić przyczyny. Najlepiej skonsultować się z ortopedą lub wykonać MR. W rtg zmiany mogą być niezauważalne, a w MR okazać się, że wysunął się Pani dysk i uciska na korzenie nerwowe. ... Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. badanie,o leczeniu nie było żadnej rozmowy ...

Zapalenie nerwu wzrokowego i bóle kończyn jako objawy SM .. badania? Objawy wskazują na SM. Warto wykonać dokładniejszą diagnostykę i powtórzyć niektóre badania raz jeszcze. Najlepiej zgłosić się do neurologa zajmującego się leczeniem SM. ... Drżenie rąk i problemy z mową a nerwica .. badania izotopowe kości. Czy to może mieć jakiś związek? Oczywiscie objawy mogą wiązać się z chorobą neurologiczną. Stąd jeśli nie wiążą się one ze stresem i są nasilone, do tego stopnia, że utrudniają normalne funkcjonowanie radz ... Ból i trudności w skrętach szyi po urazie .. badanie rtg i leki przeciwbólowe. Doraźnie można samemu stosować naproksen, diklofenak, ketonal. Jeśli chodzi o działanie miejscowe to może to być np. ketonal żel. Podczas urazu mogło dojść do uszkodzenia krążka międzykręgowego, k ...

Niestabilność widzianego obrazu przy anizokorii .. badania diagnostyczne. Czy ta anizokoria to coś złego? Nic nie wiem o tej chorobie. Mam 15 lat. Jeśli występuje ona od zawsze to może być to dla Pana taka uroda i nie wiązać się z żadną patologią. Tym bardziej, że nie wspomniał Pa ... Korzystanie z kul przy dyskopatii .. badaniu TK stwierdzono u mnie wypuliny na poziomach L3 - L4, L4 - L5 i L5 - S1 modelujące worek oponowy i zwężające otwory międzykręgowe bez wyraźnych cech ucisku na korzenie nerwowe. Jakiś czas było ok ale ostatnio przewróciłam s ... Następstwa wynikające ze spłycenia lordozy, osteofitów i protruzji lędźwiowej Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji TSE w obrazach T1,T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych, koronalnych i strzałkowych. Badaniem objęto odcinek L1/S5 kręgosłupa. Spłycenie fizjologicznej lordozy lędźwiowe ...

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i przepuklina lędźwiowo-szyjna .. badania musi Panią skonsultować neurochirurg i rozważyć leczenie operacyjne. Występuje ucisk na nerw i uszkodzenie z przemieszczeniem krążka międzykręgowego. ... Nawracające bóle po zapaleniu węzłów chłonnych .. badany. Nie wydaje mi się, aby biseptol był w Pani przypadku zasadny. Czy stosuje go Pani samowolnie czy przepisał go lekarz? Należy udać się jeszcze raz do lekarza POZ, wykonać podstawowe badania krwi i prawdopodobnie zastosować ... Mrowienie głowy po embolizacji naczyniaka w mózgu .. badania krwi. ...

Bóle głowy i tylnej części szyi .. badanie rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Przyczyną dolegliwości są zmiany zwyrodnieniowe. Można na początek zgłosić się do lekarza POZ, który wystawi skierowanie na takie badanie. Doraźnie można stosować ketonal żel miejscowo, a t ... Ryzyko operacji przepuklin kręgów szyjnych .. Badania wykazały pojawienie się dwóch przepuklin między kręgami szyjnymi z uciskiem na rdzeń kręgowy. Zlecono mi operację. Jak często występują powikłania przy operacji takiego schorzenia? Czy mogę zostać kaleką? Czy po operacji p ... Chwilowe nocne paraliże po przebudzeniu .. badania powinnam przejść? Jest to tzw. porażenie przysenne, występuje często u osób zdrowych i nie wiąże się z żadną patologią. Może być także objawem narkolepsji. Jeśli brak innych objawów myślę, że nie potrzebne są żadne badania ...

Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej Badanie MR głowy wykonano w płszczyznach poprzecznych w sekwencjach SE/T1 ,T2, FLAIR I DWI( b=1000 ) oraz po dożylnym podaniu 8ml środka kontrastowego ( Omniscan ) w opcjach3D i T1 Badanie wykonano w 7 roku życia. Stopień meliniza ... Zniesienie lordozy i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego .. badanie wykonane było z powodu promieniującego bólu od pleców do lewej nogi. Badanie wykonano w sekwencjach SE T1, frFSE T2 i STIR przeglądowe, w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych, w warstwach o grubości 4mm. Dane ze skier ... Leki na nerwowe drżenie powieki wskutek stresu .. badania powinienem zrobić? Jaki lekarz specjalista zajmuje się takimi problemami? Na początek najlepiej udać się do lekarza poz. Wykonać podstawowe badania krwi tj morfologia, jonogram, glukoza. W zależności od nieprawidłowych wyn ...

Problemy z pamięcią przy chorobie serca .. badania przeprowadzić? Czy zaniki pamięci mają coś wspólnego z chorobą serca? Wraz z wiekiem pamięć ulega nico pogorszeniu. Wszystko zależy ile ma Pani lat. Jednak zaburzenia pamięci związane z ważnymi datami może świadczyć o chor ... Dodatkowe badania przy ognisku hyperdensyjnym w mózgu .. badaniu tomografem głowy stwierdzono ognisko hyperdensyjne. Co to może oznaczać? Czy jest to niebezpieczne? Czy powinna wykonać dodatkowe badania? Wszystko zależy jaka jest lokalizacja zmiany. Wynik ( kliszę badania ) powinien oso ... Zaniemówienie i osowiałość przy podejrzeniu udaru mózgu .. badanach nie stwierdzono u niego udaru. Jednak od momentu powrotu do domu, tata nic nie mówi, jest osowiały, patrzy w jeden punkt. Co mogą oznaczać te objawy? Co powinien zrobić? Czy to możliwe, że badania nie wykazały udaru? Zapa ...

Ból, skurcze i drętwienie kończyn .. badania powinnam wykonać by się przekonać? Najlepiej udać się do lekarza POZ. Przyczyn może być wiele i należy zacząć od tych podstawowych tj. niedokrwistość, zaburzenia jonowe, niedoczynność tarczycy, cukrzyca. Dlatego warto wyko ... Leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu .. Badania wykazały występowanie obrzęku mózgu oraz zmiany guzowe w lewej części mózgu. Postawiono diagnozę opryszczkowe zapalenia mózgu. Co to za choroba? Czy objawy jej znikną? Jak przebiega leczenie? Jest to choroba wirusowa wywoł ... Dziury w mózgu od marihuany .. badanie, które może to wykryć? Pytam, bo bo kilka razy zapaliłem marihuanę i od tego czasu co jakiś czas mam mdłości. Nie odczuwam żadnych problemów z nauką ani zaników pamięci, ale kolega ostatnio nastraszył mnie, że mogę mieć dz ...

Ból lewej strony ciała po laparoskopii .. badaniu lekarz będzie mógł powiedzieć więcej na temat przyczyny bólu. ... Ból skroni, żuchwy, tyłu głowy oraz odrętwiały nos i podniebienie .. badania powinna zostać skierowana? Może to być problem laryngologiczny. Myślę, że można jeszcze skonsultować się z laryngologiem, który po wstępnym badaniu rozważy czy jest konieczność wykonywania dalszej diagnostyki np. CT. ... Ból pleców przy skrzywieniu bocznym kręgosłupa lędźwiowego .. badania tłumaczy ból, który odczuwam czy też może być jakaś inna jego przyczyna? Lordoza jest fizjologicznym wygięciem kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym łukowato ku przodowi, w tym przypadku jest ona nadmierna, pogłębiona ...

Tępy, punktowy ból głowy .. badania krwi, wykluczyć zapalenie zatok, infekcję, skutek uboczny stosowania leków, nieprawidłowe ciśnienie tętnicze. Dopiero w dalszej kolejności diagnozować przyczyny neurologiczne, np. migrenę. ... Apatia, senność i mroczki przez oczami .. badania podstawowe krwi tj. morfologia ( niedokrwistość ), jonogram ( zaburzenia jonowe ), TSH ( niedoczynność tarczycy ), glukoza ( cukrzyca ), Ob, transaminazy, kreatynina. Można także skonsultować się z okulistą. W ostatniej ko ... Trójkątne ognisko poudarowe w półkuli móżdżku .. badania MR. Okazało się, że w dolnej części prawej półkuli móżdżku trójkątne ognisko poudarowe. Co oznacza dla mnie to badanie? Czy to coś poważnego? ...

Silne bóle głowy i nudności podczas leżenia .. badania tj. rtg odcinka szyjnego. Inną przyczyną mogą być problemy z błędnikiem, choroby neurologiczne. ... Zaburzenia czucia w kończynach i bóle oraz zawroty głowy a zwyrodnienia kręgów szyjnych .. badania. ... Nieskuteczność zastrzyków przy porażeniu nerwu twarzowego .. badaniach kontrolnych będzie można powiedzieć coś więcej. ...

Drętwienia ręki i ust przy zmianach zlokalizowanych podczas Hv .. badanie EEG. Chciałabym zasięgnąć porady o zapis badania, który mnie trochę zaniepokoił. Napisane jest w wyniku, że Hv aktywuje grupy fal wolnych w odprowadzeniach czołowo - skroniowo - centralnych. Zapis ze zmianami podczas Hv. C ... Długotrwałe bóle głowy i zaburzenia koncentracji po wstrząsie mózgu .. badaniu obrazowym głowy nie stwierdzono nieprawidłowości. Możliwe, że przyczyna objawów jest inna, związana z chorobą przewlekłą lub stosowanymi lekami. ... Wiarygodność wyniku EEG w diagnostyce padaczki .. badanie EEG jednoznacznie stwierdza padaczkę? Nie, samo EEG może być prawidłowe, ważne są występujące objawy, ewentualne zmiany w badaniu MR głowy. U niektórych osób z nieprawidłowym EEG padaczka nie występuje. ...

Niesymetryczny układ komorowy z poszerzeniem rogu przedniej komory bocznej .. Badania wykazały niesymetryczny układ komorowy z poszerzeniem rogu przedniej komory bocznej lewej. Co to za choroba? Co ona oznacza dla dziecka? jak długo trwa leczenie? Wszystko zależy od przyczyny. Ważny jest wywiad okołoporodow ... Zaburzenia koncentracji i pamięci, bóle głowy oraz urojenia .. badania powinnam wykonać? Jeśli faktycznie występują urojenia to należy skonsultować się z psychiatrą, potrzebna też będzie konsultacja neurologiczna. Urojenia wymagają diagnostyki i leczenia farmakologicznego ( neuroleptyki ). ... Nerwica wskutek urazu głowy .. badania wykluczają bądź potwierdzają, że powodem nerwicy są zmiany neurologiczne? EEG i tomografia wyszły poprawnie. Można jeszcze wykonać MR, ale małe jest prawdopodobieństwo, że nerwica ma związek z przebytym urazem. Radzę skupi ...

Bóle w prawym boku przy wdechu .. badania powinnam zrobić? Ból podczas wdechu może być związany z nerwobólem lub chorobami układu oddechowego. Ważny jest charakter bólu. Proszę dokładnie obejrzeć skórę w tej okolicy, czy znajdują się tam niepokojące zmiany skórne. ... Ból i drętwienie w pośladków po operacji usunięcia przepukliny .. badania kontrolne. Ważne, że objawy ustąpiły. Pojawienie się nowych może być wynikiem, że zmiany są wieloogniskowe. Najlepiej skonsultować się z lekarzem, który Panią operował i zgłosić problem. ... Drętwienia nóg i zawroty głowy przy wypuklinach i zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykonano w sekwencji TSE obrazy T1 i T2 zależne oraz sekwencje saturacją tłuszczu, projekcie strzałkowe czołowe i poprzeczne. Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykazuje na poziomie C6 i C7 obecność duże ...

Leczenie mikrogruczolaka przysadki .. badania obrazowe i hormonalne ). W razie konieczności operacji usunięcia gruczolaka. ... Mierny stopień poszerzenia przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych .. badanie tomografem komputerowym, które wykazało poszerzenie przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych miernego stopnia. Co to oznacza? Jeśli brak objawów lub objawy są dyskretne to wymaga Pan jedynie obserwacji. Może to oznaczać t ... Skierowanie do neurologa przy bólach głowy .. badania to skierowanie jest niepotrzebne, w przeciwnym razie należy udać się po skierowanie do lekarza POZ. ...

Różnice między miopatią i zespołem miastenicznym .. badanie, które może jednoznacznie stwierdzić, na co choruję? ... Diagnostyka uszkodzenia układu limbicznego .. badanie EEG jest w stanie wykryć schorzenia związane z tym układem? Jeśli nie, czy jest w szpitalach wykonywane jakieś inne badanie w tym kierunku? ... Bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i drętwienie nóg .. Badanie RTG wykazało zwężenie tarczy międzykręgowej i wtórne zmiany zwyrodnieniowe kręgów na poziomie L5 - S1. Co oznacza to badanie? czy to coś poważnego? Co powinnam zrobić? ...

Ryzyko paraliżu po operacji dyskopatii szyjnej .. Badania wykazały dyskopatię. Czasami ból jest tak silny, ze muszę sobie pomóc ręką, by podnieść głowę z poduszki. Miałam wyznaczoną operację, jednak zrezygnowałam z niej. Słyszałam o licznych powikłaniach po niej. Czy możliwy jest ... Wypuklina i zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa szyjnego Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykonano w sekwencji TSE obrazy T1 i T2 zależne oraz sekwencje saturacją tłuszczu, projekcie strzałkowe czołowe i poprzeczne. Badanie MR kręgosłupa szyjnego wykazuje na poziomie C6 i C7 obecność duże ... Zniesiona lordoza szyjna z wytworzeniem kyfozy, osteofitoza i wypukliny szyjne .. badaniem zmian ogniskowych. Mam 29 lat, czy mam się czym martwić? czy jest to coś poważnego? Co oznaczają takie wyniki badań? ...

Liczne ruchy gałek ocznych, częste mruganie i brak apetytu .. badania EEG wykazały liczne ruchy gałek ocznych i mrugania. Dodatkowo córka ma zaburzenia apetytu, trudności w relacjach oraz problemy z koncentracją. Ma 17 lat. Co oznacza wynik badania EEG? Czy córka z tego wyjdzie? Co powinniśm ... Ból i pieczenie pleców, rąk oraz nóg .. badania obrazowe np. głowy? W zasadzie skoro większość lekarzy rozkłada ręce, mi także za pośrednictwem Internetu coś więcej powiedzieć na podstawie tych informacji, jest ich zdecydowanie za mało. Zawsze najlepiej rozważyć wizytę ... Rezonans magnetyczny przy śrubie w zębie .. badania rezonansu magnetycznego? Czy konieczne jest usunięcie tego metalu? Muszę poddać się badaniu, ale nie chce stracić zęba. Czy istnieje jakieś inne rozwiązanie? Ważne jest z jakiego stopu metalu została wykonana śruba, kiedy ...

Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. Badanie MR mózgowia nie wykazuje danych efektu masy. Nadnamiotowo w istocie białej głębokiej i podkorowej mózgu, widoczne w obrazach FLAIR, co najmniej 5 hyperintensywnych ognisk* największe w lewej półkuli, maksymalenj wielkości ... Przytykanie uszu, zawroty i bóle głowy oraz nudności po wstrząśnieniu mózgu .. badanie obrazowe głowy. Nie można wykluczyć powikłań po urazie np. w postaci krwiaka. ... Drżenie ręki i dolnej wargi .. badania laboratoryjne oraz do rozważenia obrazowe głowy. Niestety nie da się bez tego ustalić jego przyczyny. ...

Leczenie dyskopatii szyjnej .. badaniu i zastanawiamy się, co to może oznaczać. Czy to coś bardzo poważnego? Będzie wymagało leczenia czy może nawet operacji? Jak się to leczy? Czego powinno się unikać przy takiej chorobie? Dyskopatia to uszkodzenie krążka międ ... Chwilowy zanik świadomości i omdlenie przy torbieli szyszynki .. badanie RM. Ostatnie badanie wykazało powiększenie torbiela. Ostatnio straciłam na chwilę świadomość i spadłam ze schodów. Czy to oznacza, że torbiel uciska jakieś obszary mózgu? Jakie mogą być zagrożenia wynikające z powiększania ... Przyczyny niedokładnego wyniku badania EEG .. badanie EEG. Nie wyszło dokładnie, dlatego powtarzam je. Mam podejrzenie padaczki. Pracuję dużo przy komputerze, uprawiam wiele sportów. Na badanie przyszedłem na czczo i czekałem około 6 godzin. Czy to mogło mieć wpływa na badani ...

Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych badanie wykonano w sekwencjach se t1 t2 flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata ... Leczenie syndromu Dyke-Davidof-Massona .. badaniach obrazowych głowy. Uwagę zwraca znaczna asymetria twarzy. Przyczyna nie została poznana. Objawy to niedowład lub porażenie połowicze, padaczka, zaburzenia mowy czy upośledzenie umysłowe. Leczenie jest zatem objawowe. ... Bóle głowy, mdłości i sztywnienie karku .. badaniach laboratoryjnych skieruje do neurologa. ...

Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. Badanie uwidoczniło ogniska naczynio - pochodne w istocie białej obu pólkul mózgu. Niejasne ognisko wzmocnienia kontrastowego w centralnej części mostu ( około 8x6x3 mm ) ze śladowym odpowiednikiem w postaci wzmożonego sygnału w o ... Wn. Kyphoscoliosis. Spondylosis deg. incip .. badania kręgosłupa piersiowego? Czy z moim kręgosłupem jest wszystko w porządku? Oznacz to skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi i w bok ( kyfoskolioza ) oraz zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych. Wynik należy skonsultować z o ... Ból kręgosłupa w części krzyżowej .. badaniu rtg kręgosłupa, ale rozumiem, że u Pani badania te są prawidłowe. Najlepiej spróbować z innym neurologiem. Dziękuję za odpowiedź! W obrazie rtg wszystko wyszło dobrze, ale wiem że wiele schorzeń można tylko stwierdzić wyko ...

Zmiany w odcinkach kręgosłupa szyjnego po operacji .. badania wykazały zmiany zarówno na operowanych poziomach jak i na sąsiednich. Skąd mogły się pojawić? Co może być przyczyną? Co powinnam zrobić? Czy konieczna jest kolejna operacja? Czy te zmiany mogą się odnowić? Na pewno należy ... Demencja u młodej osoby .. badanie MR głowy. Możliwe, że na Pani objawy duży wpływ ma depresja. Taką możliwość też należy brać pod uwagę. Jednak biorąc pod uwagę przebyty uraz głowy przed laty lepiej wykonać badania kontrolne. ... Silne bóle oka .. Badania neurologiczne niczego nie wykazały. Co powinniśmy zrobić? Czym mogą być spowodowane takie dolegliwości? Należy udać się do okulisty. Prawdopodobnie przyczyną bólu oka jest jaskra. W razie wykluczenia przyczyn okulistycznyc ...

Odwodnienie tarczy międzykręgowej i grzbietowe wypuklenie krążka lędźwiowego .. badanie kręgosłupa, w którym okazało się, ze mam objawy zwyrodnienia tarczy międzykręgowej. Tarcza jest odwodniona, a krążek międzykręgowy grzbietowo uwypuklony. Krążek przemieszcza się ku tyłowi korzenia lędźwiowego. Co oznacza d ... Zmiany w okolicach skroniowo-czołowych w badaniu EEG .. badania EEG, które wykazało, że podczas czuwania rejestruje się stosowną dla wieku czynność podstawową. W okolicach skroniowych zwłaszcza po lewej stronie znajdują się pojedyncze i w grupach fale. Podczas snu w okolicach skroniowo ... Niedowład nogi przy ognisku o wysokim sygnale na wysokości trójkątów komorowych .. badanie prążków oligoklonalnych . Prosze o wyjaśnienie Niestety nie można jak na razie wykluczyć SM, musi zostać wykonana dalsza diagnostyka. Objawy i obraz MR kierują raczej uwagę w kierunku SM. ...

Szczeliny lędźwiowo-szyjne i przepuklina, uciskająca worek oponowy .. badania? Najlepiej udać się bezpośrednio do neurochirurga, który najpewniej skieruje Pana na operację, ze względu na ucisk korzenia nerwowego oraz worka oponowego. ... Neurochirurg ze Śląska od torbiel pajęczynówki .. Badania wykazały, że mam torbiel pajęczynówki. Lekarz zlecił operację. Szukam dobrego neurochirurga na Śląsku. Proszę spróbować: - Piotr Ładziński http://www.signumnzoz.pl/index.php?page=poradnie - specjalistyczne - Grzegorz Kiwic ... Ataki nagłych wymiotów i bólów głowy .. badania powinnam wykonać? Przyczyną dolegliwości mogą być choroby układu pokarmowego czy też nerwowego. Warto udać się wpierw do lekarza POZ, który zweryfikuje podane informacje i skieruje Panią do odpowiedniego specjalisty lub ba ...

Wieloletnie ataki silnych zawrotów głowy .. badanie dna oka - niczego zlego nie wykazalo jak i rtg odcinka szyjnego kregoslupa - tez ok.Potem poszlam do neurologa,ktory skierowal mnie na rezonans przysadki gdyz mam podwyzszona prolaktyne - badanie gruczolaka nie wykazalo wo ... Bóle mięśni i kości całego ciała przy wyrównanej lordozie lędźwiowej .. Badania wykazały skoliozę w odcinku piersiowym i wyrównaną lordozę lędźwiową z zaostrzeniem krawędzi trzonów kręgów. Czy to tłumaczy bóle całego ciała? Bóle kręgosłupa wynikają ze skoliozy, nieprawidłowej lordozy oraz zwyrodnienia ... Poszerzone zanikowe rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. badania MR i pojawia się w nich zapis, że mam poszerzone zanikowe rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości. Co to oznacza? Czeka mnie leczenie? Jeśli tak, jak ono będzie wyglądać? Jeśli zmiany są adekwatne do wieku to w zasadzie ...

Bóle głowy po odstawieniu leków przeciwpadaczkowych .. badania eeg miałam bardzo dobry, rezonans magnetyczny również. Lekarz mówił że nigdy już mogę nie mieć ataków i że jestem młoda i nie powinnam brać tak długo silnych leków bo nie miałam typowej padaczki. ... Bóle i zawroty głowy, mroczki przed oczami oraz drętwienie ciała .. Badania krwi mam w normie, a nawet powiedziałabym idealne, neurolog wysłał mnie na tomografie, wynik też w porządku. Czy może to być początek stwardnienia rozsianego? Bardzo proszę o odpowiedź, wizytę u lekarza mam dopiero za kilk ... Umiarkowany stopień niepełnosprawności przy schorzeniach kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego .. badania, wykonanych dotąd wyników badań nie jestem w stanie jednoznacznie udzielić odpowiedzi. ...

Hiperwaskularyzacja i obrzęk kręgosłupa szyjnego .. badania. Wykazały hiperwaskularyzację i obrzęk kręgosłupa szyjnego w odcinku C3. Co to oznacza? Czy to coś poważnego? Czy trzeba przeprowadzić dodatkowe badania? Hiperwaskularyzacja oznacza wzmożone unaczynienie. Obrzęk z tego co ... Bóle głowy i oka, łzawienie oraz drżenia mięśni .. badania laboratoryjne tj. morfologia, jonogram, glukoza, TSH, OB? W zasadzie na podstawie samych objawów nie jestem w stanie także udzielić satysfakcjonującej informacji. ... Torbiel pajęczynówki w okolicy bieguna przedniego lewego płata skroniowego .. badanie? Czy jestem chora? Torbiel pajęczynówki jest zmianą łagodną, zwykle wymagającą obserwacji. Usuwa się ją kiedy manifestuje się klinicznie. Jeśli chodzi o przewlekłego krwiaka podtwardówkowego to wymaga on także obserwacji, ...

Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. badania okulistyczne - wszytko ok. i neurologiczne. Oraz poszerzony zakres badań krwi i moczu - które jak dotychczas w ciąży była bardzo dobre. Neurolog zlecił USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych. - opis. badania* tętnice szyj ... Leczenie przepukliny krążka międzykręgowego lędźwiowego .. badaniu neurologicznym czy wymaga Pan operacji czy leczenia rehabilitacyjnego. Najpewniej będzie to rehabilitacja. Trwa ona 4 tygodnie, codziennie ( pon - pt ). ... Diagnostyka przepuklin międzykręgowych, dyskopatii i zwyrodnień .. badanie okaże się lepsze i pozwoli stwierdzić bądź wykluczyć te choroby? Rezonans magnetyczny czy topografia komputerowa? Najlepiej wykonać MR kręgosłupa, które uwidoczni ewentualny ucisk na worek oponowy i korzenie nerwowe. Rozum ...

Zawroty głowy i uderzenia krwi do głowy .. badania powinienem zrobić? Należy przede wszystkim sprawdzić ciśnienie tętnicze, najlepiej kontrolować je 3 razy dziennie oraz w takiej sytuacji, kiedy odczuwa Pan niepokojące objawy. Warto także zgłosić się do lekarza POZ, szczeg ... Bóle głowy i zburzenia widzenia przy poszerzonej przestrzeni płynowej podpajęczej .. Badania krwi i wzroku wyszły dobrze. Od dłuższego czasu mam silnie bóle głowy szczególnie przy zmianach pogody, do tego zaburzenia w widzeniu i kłucie w klatce piersiowej. Co oznacza ten wynik rezonansu? Czy moje dolegliwości mają ... Konieczność zastawki komorowo-otrzewnowej przy wodogłowiu .. Badanie MRI wykazało: znaczne symetryczne poszerzenie układu komorowego bez cech gwałtownego narastania ciśnienia śródczaszkowego, szerokość trzonu komory bocznej prawej 31mm, lewej 32mm, szerokość komory III 23mm, komory IV 26mm* ...

Operacyjne leczenie dehydratacji i obniżenia wysokości krążków międzykręgowych .. badanie MR kręgosłupa, w którym okazało się, że mam zniesioną fizjologiczną lordozę oraz dehydratację i obniżenie wysokości krążków międzykręgowych. Leczenie do tej pory nie przyniosło efektów, więc zalecono mi operację. Czym może ... Podwójne widzenie, mroczki przed oczami i rozmazany obraz .. badania? Jakie? Radzę skonsultować się najpierw z okulistą, dopiero w następnej kolejności, po wykluczeniu chorób oczu z neurologiem. Warto także wykonać badania kontrolne ( krwi ) u lekarza rodzinnego. ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych Badanie wykonano w sekwencjach se t1 t2 flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata ...

Codzienne bóle kręgosłupa podczas stania .. Badanie bylo wykonane w 2007 roku, pozniej mialam robiony w 2008 roku rezonans gdzie bylo napisane iz badanie nie wykazalo zmian morfologicznych oraz ze korzenie nerwowe bez cech ucisku...Mam 23 lata jednak z bolem kregoslupa bory ... Niedorozwój ciała modzelowatego u dziecka .. badaniu dziecka. ... Zmiany w okolicy skroniowej w EEG przy dysfunkcji oun .. badanie EEG, które wykazało zmiany w lewej części skroni. Oprócz tego w testach neuropsychologicznych wystąpiły dysfunkcje OUN niewielkiego stopnia. Czy wynik EEG można łączyć z wynikiem testów? Tak, jak najbardziej zapis EEG jest ...

Wyobcowanie i wrogość do ludzi po przejściu na emeryturę .. badania? W zasadzie trudno powiedzieć czy to wynik przejścia na emeryturę i tak jakby próby przystosowania się czy faktycznie problem o podłożu psychologicznym. Warto zgłosić problem podczas wizyty u lekarza POZ ( wraz z rodzicami ... Zmiany dehydratacyjno-degeneracyjne, wypukliny, osteofitoza i artoza kręgosłupa lędźwiowego .. badania zadecyduje czy kwalifikuje się Pan do operacji. ... Obrzęk szpiku kostnego, wypuklina i dehydratacja tarczy po operacji kręgosłupa szyjnego .. badanie kręgosłupa. W ciągu 3 lat na pewno doszło do postępu zmian zwyrodnieniowych. Nie napisał Pan jakie występują obecnie objawy. Można rozważyć rehabilitację, choć ona nie jest leczeniem przyczynowym i w konsekwencji neurochir ...

Uszkodzenie włókien ruchowych nerwu łokciowego .. Badanie EMG wykazało uszkodzenie włókien ruchowych nerwu łokciowego oraz brak przewodzenia w łokciu. Brak odpowiedzi przy stymulacji włókien czuciowych nerwu. Czy jest to poważne uszkodzenie? Czy można przywrócić czucie w nerwie? ... Ognisko hiperintensywne w przedniej części mostu .. badaniu sugeruje charakter zmiany, ale tak czy inaczej musi ona być oceniona również na kliszy. Radzę skonsultować się z neurologiem osobiście, tam uzyska Pani pewną diagnozę. Bardzo dziekuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam ... Ucisk na nerw przy przepuklinie kręgosłupa .. badania kontrolne po operacji, czyli MR odcinka szyjnego kręgosłupa? Być może niewielki ucisk występuje jeszcze lub przepuklina utworzyła się na sąsiednim odcinku. ...

Przechodzący prąd wzdłuż kręgosłupa przy schylaniu po uderzeniu w tył głowy .. badania. Co to może być? Należy wykonać diagnostykę w kierunku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, które mogły powstać w związku z urazem. Nie są to najpewniej objawy SM. Dlatego radzę zgłosić się do lekarza POZ, który skieruje Pan ... Hypersynchronia zasypiania o charakterze napadowym .. badanie? Czy dziecko jest chore ( ma 14 lat )? W zasadzie wynik badania musi osobiście zinterpretować neurolog, wiążąc go z objawami jakie występują u syna. Niejednokrotnie zdarzało się tak, że zapis EEG mógł być nieprawidłowy, a ... Niedokrwienie tylnego płata mózgu .. badaniu neurologicznym, z jakimi dolegliwościami Pani mama zgłosiła się do neurologa. ...

Pourazowe zawroty i bóle głowy przy strefach gliozy w płacie czołowym i skroniowym .. badaniem jest MR głowy, także koniecznie musi zostać przeprowadzone dla potwierdzenia skutków urazu głowy. Myślę, że nie ma jak na razie większych powodów do obawy, ponieważ są to najpewniej zmiany pourazowe. ... Stwierdzenie stwardnienia zanikowego bocznego na podstawie odruchu nogi .. badanie wystarczyło do postawienia diagnozy? Czy kuzyn powinien wykonać dodatkowe badania? Niestety nie ma tu istotnych danych klinicznych, np. z wywiadu. Zatem nie będę podważać diagnozy pani doktor. Warto jednak skonsultować się ... Silne powidoki .. Badania neurologiczne i okulistyczne nie wykazały niczego. Co powinienem zrobić? Czym to grozi? Czy mogę stracić wzrok? Do jakiego specjalisty powinienem się udać? Wszystko zależy co Pan rozumie pod pojęciem *powidoki*, czyli kont ...

Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo .. badaniu MR wykonano w sekwencji SE,TSE,GRE w obrazach T1 i T2 zależnych ,FLAIR uwidoczniono: - 2 - 3 drobne ogniska ( ok.2mm )o podłożu naczyniopochodnym,zlokalizowane w istocie białej płatów czołowych podkorowo,o wątpliwym znacze ... Zmiana naczyniopochodna i zgrubienia śluzówkowe w zatokach szczękowych .. Badanie wykazało zmianę naczyniopochodną w istocie białej lewego płata czołowego. Poza tym w zatokach szczękowych przyścienne zgrubienie śluzówkowe. Co to dla mnie oznacza? Co powinnam zrobić? Czy to poważne zmiany? Zmiana naczyni ... Bóle w klatce piersiowej wskutek zwyrodnień kręgosłupa .. badania ( morfologia, USG serca, EKG ), ale ich wyniki były prawidłowe. Co może powodować ten ból? Tak, to mogą być nerwobóle. W zasadzie powinien je diagnozować lekarz rodzinny. ...

Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. Badania robione do tej pory nic nie wykazały, wliczając w to badania krwi, pełny profil tarczycy, EEG po bezsennej nocy. Otrzymałem wynik badania Rezonansem Magnetycznym, ale wizytę mam dopiero za miesiąc. Czy mógłbym prosić o pom ... Ryzyko guza mózgu przy omdleniach .. badanie moczu, badanie kału itd. i wszystko wyszło w normie. Pani doktór powiedziała, że to nie może być guz w mózgu. Czy na podstawie takich zwykłych badań można to stwierdzić? Guzy mózgu objawiają się nieco inaczej. Na podstawie ... Wpływ marihuany na zmianę w falach mózgowych w zapisie EEG .. Badania wykonane w szpitalu zarejestrowały zmianę w falach mózgowych. Czy przyczyną tych zmian mogła być marihuana? Być może to nie była czysta marihuana, ale z dodatkami chemicznymi, które także mają negatywny wpływ na stan zdrow ...

Mrowienia twarzy i całego ciała, nasilające się po napojach energetycznych .. badania alergologiczne, króre wykazały alegrię na niektóre drzewa i kwiaty ( okres kwitnienia ). Proszę o odpowiedź! Może ktoś nas nakieruje, gdzie mamy się udać. U nas ( mieszkamy na wsi ) lekarze nie są skorzy sami z siebie wysy ... Ognisko przebudowy tłuszczowej w obrębie trzonu lędźwiowego Badanie rezonansu mojej mamy wykazało ognisko przebudowy tłuszczowej w obrębie trzonu kręgu lędźwiowego, a do tego zmiany przeciążeniowo - zwyrodnieniowe w stawach międzykręgowych szyjnych. Co mamie grozi z tego powodu w przyszłoś ... Dreszcze, ciarki, sztywnienie ucha, mrowienie ust oraz sztywnienie mięśni nogi i ręki .. badania kontrolne. ...

Bóle głowy i sztywnienie karku po wyleczeniu padaczki .. badania trudno ją ustalić. Nie można wykluczyć, że należy powrócić do poprzedniego leczenia. ... Nadpotliwość przy naczyniaku w mózgu .. badania i wszystko wychodzi dobrze. Pod pachy jedynie pomaga mi Etiaxil. Mam też w głowie naczyniaka. Czy moje dolegliwości mogą być jego objawami? Raczej nie jest to objaw naczyniaka, choć nie napisała Pani jaka jest jego lokaliz ... Osteofity na niektórych krawędziach trzonów kręgowych szyjnych .. Badanie MR kręgosłupa szyjnego ujawniło niewielką tylną wypuklinę krążka międzykręgowego oraz zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze w postaci osteofitow na krawędziach niektórych trzonów kręgowych, zwłaszcza w odcinku dolnym. Co mi je ...

Ból w części lędźwiowej kręgosłupa po przedźwignięciu .. badanie wykonać, zgłosić się do lekarza rodzinnego i poprosić o skierowanie na rehabilitację. Powrót do sprawności powinien powrócić. ... Drobne ogniska hyperintensywne w mózgu przy porażeniu mózgowym .. badanie MR głowy. Okazało się, że po obu stronach rogów czołowych komór bocznych pojawiły się ogniska hyperintensywne. Dziecko ma porażenie mózgowe. Co to oznacza dla dziecka? Czy wynik badania wskazuje też na inną chorobę? ... Ból w potylicy i ból oczu po wyjściu na dwór z mokrymi włosami .. badanie krwi i tez wyszlo dobrze cisnienie rozwniez mam w normie Jest tez tak ze no caly tydzien mnie nie boli a pozniej znow wraca Nie mam zapalenia zatok bo wyszloby we krwi nie mam zadnego kataru nic Nie wiem co jest przyczyna ...

Drobne ognisko hiperintensywne o charakterze niespecyficznym .. Badanie wykazało drobne i słabo widoczne ognisko hiperintensywne o charakterze niespecyficznym. Co oznacza to badanie? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Należy obserwować i ewentualnie powtórzyć badanie lub zastosować dalszą dia ... Zwapniały oponiak .. badania jest nieobecny do 10 sierpnia stąd pytanie czy moge czekać czy zmienić lekarza Oponiaki są łagodnymi guzami mózgu, najczęściej. Charakterystyczne dla nich są występujące w ich obrębie zwapnienia. Wynik badania powinien oce ... Leczenie wypuklin krążków międzykręgowych piersiowych .. badania, które wykazały dokanałowe wypukliny włóknistych krążków międzykręgowych powodujące kompresje worka opony twardej. Czy jest możliwość usunięcia tego? Jaki byłby najlepszy sposób? Czy jest to niebezpieczne dla zdrowia? Prze ...

Wyładowania o charakterze tripletów i multipletów w wyniku próby ischemicznej .. badanie próbę ischemiczną. Wyniki nie wyszły prawidłowe, rejestrowano wyładowania o charakterze tripletów i multipletów, utrzymujące się 4 min. Czy to badanie może ustalić, na jaką chorobę zapadłam? Co dla mnie oznacza taki wynik? ... Bruzda imitująca ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu .. badania, reszta wygląda ok, to znaczy napisane bez zmian. *w skanach poprzecznych w FLAIR pogłębiona bruzda imituje ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu* co to znaczy? bo jak poczytałam w necie różne rzeczy to zaczynam si ... Śpiączka po operacji źle zrośniętych żeber z uciskiem na serce i płuca .. badania pacjenta nie można nic powiedzieć. Jeśli faktycznie czują Państwo niedosyt informacji, można skonsultować się z ordynatorem oddziału. ...

Przepuklina i dehydratacja krążków lędźwiowych oraz pogrubienie korzeni nerwów rdzeniowych .. badania. Występują liczne zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych ( dysków ) co powoduje utratę ich funkcji i *rozpłaszczanie się* i przesuwanie ich części w kierunku kanału kręgowego i otworów dla korzeni nerwowych, co powo ... Zmiany rozrostowe po niedotlenieniu mózgu .. badanie tomografem komputerowym, ponieważ tydzień temu miałem sytuację dotyczącą niedotlenienia mózgu. Otóż wstałem rano i miałem upośledzone ruchy kończyn. dodatkowo bełkotałem czyli kłopoty z mową. po jakimś czasie wszystko prze ... Bóle głowy po wypadku samochodowym .. badanie rezonansem. Tam lekarze nie potrafili powiedzieć co mamie jest, każdy mówił co innego. Co można dalej z tym zrobić? Należy także wykonać rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Podczas wypadku samochodowego/stłuczki, najczęściej ...

Rozpoznanie cephaleale pomimo braku bólów głowy .. badania. Otóż wykryto u mnie dolegliwość zwaną Cephaleale. Dowiedziałam się, że jest to łacińska nazwa bólów głowy, jednak ja ich nie odczuwam. Co w takim wypadku oznacza wynik? Aby powiedzieć coś więcej musiałaby Pani przepisać d ... Zwężenie szczeliny międzykręgowej po wypadku .. badania. Wykazało niepełny mostek tylny, zwężenie szczeliny międzykręgowej. Co to oznacza? Wizytę u lekarza mam dopiero za tydzień i martwię się tym wynikiem. Oznacza to najpewniej niezupełne spojenie łuku tylnego kręgu pierwszego ... Słabo wyrażona czynność w półkuli lewej w EEG .. badaniu EEG brzmi: Słabo wyrażona czynność w półkuli lewej, niskonapięciowy. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu, co to jest i czy stanowi to jakieś zagrożenie dla życia? Niestety nie napisała Pani nic więcej odnośnie objawów. Zatem trud ...

Zmiany podrażnieniowe w potylicy z powodu nierozwiniętego mózgu .. badanie EEG. Wykazało napadowe zmiany podrażnieniowe w potylicy. Lekarz powiedział, że przyczyną jest nie do końca dobrze rozwinięty mózg. Co mi jest? Co oznacza dla mnie wynik badania i diagnoza lekarza? Wszystko zależy od wieku, ... Punktowy ból głowy lewej półkuli mózgu .. Badanie TK nic nie wykazało. Kilka razy obudziłam się z bólem głowy w nocy. Co to może być? Czy powinnam przeprowadzić jeszcze jakieś badania? Na początek radzę zgłosić objawy lekarzowi rodzinnemu. Przyczyną dolegliwości mogą być ... Bóle nóg przy dyskopatii .. badan: Badanie TK kręgosłupa L4 - S1 Zwężenie tarcz miedzykręgowych L4 - L5 i L5 - S1. Cechy vacuum phenomenom tarczy m - k L5/S1. Zmiany zwyrodnieniowe w postaci osteofitozy krawędzi trzonów, w tym tylnych wysterczających dokanał ...

Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. badania: Badanie wykonano w sekwencjach T1 i T2 TSE, FLAIR oraz dyfuzyjnych w projekcji poprzecznej i strzałkowej. W istocie białej obu półkul mózgu drobne ogniska wysokiego sygnału w sekw. T2 TSE i FLAIR, maks. średnicy do 8mm - ... Bóle i osłabienie siły mięśni ud .. badaniu neurologicznym nic nie stwierdza się,w RM kręgosłupa też nic,w badaniu przewodzenia nerwów też nic,badanie przeciwciał ANA też nic,badania krwi z wyj.vit.D3 niskiej bardzo wszystko dobrze ,a dolegliwości są dalej Najpewnie ... Długotrwałe ból głowy i mały guz na głowie po wypadku .. badania? ...

Regularne bóle głowy i wymioty u dziecka .. badanie dna oka, EEG i rezonans magnetyczny głowy, ale żadne z badań nie wykazało zmian patologicznych czy innych nieprawidłowości. Czy takie bóle mogą mieć inne niż neurologiczne podłoże? Możliwe, że to wynik migreny. Jeśli wynik ... Przygotowanie dziecka do badania EEG głowy .. badanie należy umyć dziecku włosy. W przeddzień badania powinno być położone spać nie wcześniej niż o północy, a rano obudzone nie później niż ok. czwartej, a badanie powinno być umówione po godz 12. Przed badaniem dziecko powinno ... Drżenie mięśni całego ciała podczas wysiłku fizycznego .. badania krwi tj. morfologia, jonogram ( sód, potas, magnez, wapń ), TSH, glukoza. Przy prawidłowych wynikach tych badań będzie konieczna konsultacja u neurologa. ...

Chód na szerokich nogach, bełkotanie, oczopląs poziomy i rozstrojenie nerwowe .. Badania wykluczyły 3 najczęściej występujące rodzaje tej choroby. Wiem, że nie tylko ataksja powoduje tego typu objawy neurologiczne. Co to może być? Objawy wymienione przez Panią nazywa się mianem zespołu móżdzkowego, występuje o ... Ból i opuchlizna stóp i kłucie w sercu po znieczuleniu zewnątrzoponowym .. badania lub skieruje Panią do specjalisty. ... Dziury w mózgu po urazie twarzowo-czaszkowym .. badania neuroobrazowego. Nie ma pojęcia takiego jak *dziury w mózgu*, zatem nie wiem co dokładnie ma Pani lub lekarz na myśli. Niestety zmiany mogą być nieodwracalne. ...

Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu .. badaniu angio - MR w fazie tetniczej: karotyzacja tętnicy tylnej mózgu prawej, wąski odcinek P1 t.tylnej mózgu lewej; jej odcinek dalszy wypełnia się głównie przez t. łączącą tylną lewą, t. kręgowa prawa hypoplastyczna. poza tym n ... Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. badaniu MRI wyszło jak poniżej. Nie cierpię na żadne dolegliwości neurologiczne. Czasem jak sie nie wyśpię to boli mnie głowa. Trochę, może mam mniej energii niż kiedyś. ( 30lat ) Proszę o opinie co dalej... W istocie białej podko ... Silne, wieczorne bóle głowy pomiędzy lewym okiem a lewym uchem .. badania powinienem się zgłosić? Przyczyn takiego bólu oczywiście może być wiele, poczynając od przyczyn stomatologicznych czy laryngologicznych ( powiększona ślinianka przyuszna, choroby jamy ustnej, zatok obocznych nosa, czy tętn ...

Niedosłuch obustronny przy poszerzonym zbiorniku górnym móżdżku .. badanie rezonansu magnetycznego głowy i wyszło, że mam poszerzony zbiornik górny móżdżku oraz nieznaczne zanikowe poszerzenie przestrzeni płynowych przymóżdżkowych. Co to znaczy? Czy leczenie w szpitalu nie przyniosło żadnej popra ... Brak rozwoju gruczołów piersiowych przy porażeniu mózgowym .. badania. Rozwój dziecka może być nieco opóźniony, także może to wynikać z tego. Możliwe jednak, że występują zaburzenia hormonalne u córki dodatkowo. ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. Badanie wyknan aparatem GE EchoSpeed 1,5T. w istocie białej lewej półkuli mózgu wokół rogu czołowego komry bocznej lewej widoczne pojedyncze nieprawidłowe ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR, o ...

Uwypuklenie krążków międzykręgowych szyjnych .. badanie MR. Badanie wykazało uwypuklenie kilku krążków międzykręgowych z niewielką impresją worka oponowego oraz zwężenie kanału kręgowego. Co oznacza to badanie? Czy można to w jakiś sposób wyleczyć? Co powinnam zrobić? Mam 24 la ... Ból z tyłu po prawej stronie głowy promieniujący na kark .. badania trudno zróżnicować czy są to napięciowe bóle głowy czy np. zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa. Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego i wykonać rtg szyi. ... Atak drgania rąk i skurczów ciała przy prawidłowym EEG .. badania oprócz EEG? Można wykonać jeszcze MR głowy. Może być tak, że mimo prawidłowego EEG i MR głowy występuje padaczka. Leczy się przede wszystkim objawy, same wyniki badań są tu raczej pomocą. Padaczkę diagnozuję się po atakach ...

Praca przy wyprostowaniu lordozy i dyskopatii szyjnej .. badanie wykazało wyprostowanie lordozy oraz niewielkie prawostronne skrzywienie kręgosłupa szyjnego. Co mam z tym robić? Jak to leczyć? Czy mogę nadal pracować? Od lekarza rodzinnego uzyska Pan skierowanie na rehabilitację. Z tym ... Leczenie zapalenia torebki stawowej w barku po urazie .. Badania wykazały zapalenie torebki stawowej w ramieniu. Co to oznacza? W jaki sposób się to leczy? Co muszę zrobić? Leczeniem zajmuje się ortopeda. Trwa ono zwykle 2 - 4 miesiące. W zasadzie od głównych dolegliwości zależy sposób ... Nieprawidłowy zapis podczas hv w badaniu EEG u dziecka Mój syn ma złe wyniki EEG głowy, które wykazało nieprawidłowy zapis podczas hv. Co to znaczy? Czy mój syn ma padaczkę? Nie miał żadnych ataków, jedynie bardzo krótkie bezdechy podczas snu. Hv oznacza hiperwentylację. Czyli podczas ...

Niejednorodny sygnał w lewej części przysadki .. Badanie wykazało niejednorodny sygnał w lewej części przysadki, na podstawie badania podstawowego i dynamicznego przysadki. Co oznacza taki wynik? Czy powinienem zrobić jeszcze jakieś badania? Może to wskazywać na gruczolaka przys ... Nadmierna senność, znużenie i zmęczenie w ciągu całej doby .. badania, ale wszystkie wyniki są w normie ( cukier, tarczyca, morfologia, mocz ). Co może być przyczyna mojej nadmiernej senności? Czy mam hipersomnie? Przyczyną może być nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, dieta, możliwe także że z ... Rozmazywanie obrazu, mroczki przed oczami, zaburzenia równowagi i ucisk w głowie .. badania zrobić? Co to może być? ...

Hyperintensywne ognisko podkorowe w górnej części płata czołowego .. badania MR mózgowia. Badanie wykazało hyperintensywne ognisko podkorowe flair, w górnej części płata czołowego. Prawdopodobnie zmiany są naczyniopochodne. O czym świadczy to badanie? Czy to coś poważnego? Może to być zmiana naczyn ... Skurcze dłoni całych rąk i nóg .. badania krwi tj. morfologia, jonogram ( sód, potas, magnez, wapń ). Możliwe, że to zaburzenia gospodarki elektrolitowej. ... Pęknięte pierścienie włókniste i wypukliny na poziomie lędźwiowym .. Badanie odcinka L - S kręgosłupa wykonano w sekwencji TSE w projekcjach strzałkowej i poprzecznych. Obniżenie intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji SPAIR krążków m - k L4/5 i L5/S1 co przemawia za procesem ic ...

Zwiększająca się częstotliwość napadów padaczki podczas snu .. badania powinnam wykonać? czy konieczna jest zmiana leków? Jeśli objawy się nasiliły to tym bardziej należy zweryfikować leczenie, zmienić leki lub dawkowanie dotychczasowych leków. Można powtórzyć badanie eeg, w zależności jakie ... Ból i obrzęk po operacji wszczepienia dysku na poziomie szyjnym .. badania trudno powiedzieć. Może warto wykonać kontrolne badanie obrazowe. Obrzęk mógł występować do tego czasu. ... Zmiany demielinizacyjne przy epilepsjj .. Badanie wykryło u mnie zmiany demielinizacyjne. Chciałam dowiedzieć się, czy to te zmiany były następstwem ataku padaczki, czy to atak był wynikiem wykrytych zmian? Najpewniej zmiany demielinizacyjne są odrębną chorobą, nie związa ...

Bóle pleców po bieganiu przy pjm uciskającej worek oponowy .. badanie RTG nic nie wykazało. wczoraj udałem się na MR i prosiłbym o wytłumaczenie wyniu jak laikowi a także co powinienem dalej z tym zrobić... krążek międzykręgowy L5 - S1 z cechami dehydratacji. Na poziomie L5 - S1 tylna centra ... Trudności w głębokim oddychaniu przy nieskuteczności leków na nerwicę .. badania, lekarz psychiatra stwierdził u mnie nerwicę, ale żadne tabletki mi nie pomagają. Działają uspokajająco, ale te objawy nie ustępują. Czy powinnam się zgłosić do neurologa? Raczej nie jest to problem dla neurologa, ale dla ... Ucisk i bóle głowy, złe samopoczucie oraz mdłości .. badania krwi - wyniki bardzo dobre. Co to może być? Jakie badania powinnam zrobić, żeby zdiagnozować chorobę? Wszystko zależy o jakie badania krwi chodzi. Warto, aby zbadał Pana neurolog. Przyczyną może być choroba neurologiczna l ...

Bóle głowy i zaburzenia równowagi przy wyprostowanym kręgosłupie szyjnym .. badania RTG kręgosłup c nadmiernie wyprostowany ,zwężenie tarcz jak niestabilności nie wykazano pracuję w handlu więc cały czas na nogach,i dużo dzwigam ,ostatnio nawet nogi mi drętwieją co robić PRzyczyną mogą być zmiany kręgosłu ... Schorzenia diagnozowane za pomocą USG mózgu .. badanie USG mózgowia. Co można się z takiego badania dowiedzieć? Kiedy stosuje się takie badanie? Takie badanie wykonywane jest u większości niemowlaków w związku z niepokojącymi objawami lub powikłanym porodem ( niedotlenienie, k ... Wiarygodność badania EEG i tomografii mózgu przy autyzmie inteligentnym .. badania EEG i TK mózgu i wyszły prawidłowo. Czy to możliwe przy takiej chorobie? Czy są jakieś badania, które zaleca się chorym na autyzm w przypadku podejrzenia uszkodzenia mózgu? Możliwe, że wykonane badania są prawidłowe. Lepsz ...

Bóle głowy i przeskakiwanie kręgów szyjnych przy dyskopatii szyjnej .. Badanie wykazało obniżenie wysokości przestrzeni międzytrzonowej odcinka szyjnego, przy dyskopatii szyjnej i wyrośle na trzonach kręgosłupa szyjnego. Co to za schorzenie? Co oznacza dla mnie to badanie? Są to zmiany zwyrodnieniowe ... Lekkie skurcze gardła .. badania laryngologicznego się nie obejdzie. Radzę zapisać się do poradni lub prywatnie. Warto wykluczyć chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa szyjnego. ... Uczucie sztywności i drętwienie twarzy .. Badanie krwi też niczego nie wykazało. Od wczoraj biorę Diclac i magnez, ale nie wiedzę żadnej poprawy. Co mi może dolegać? Nie tylko niedobór magnezu może powodować tego typu dolegliwości, ale także niedobór potasu i wapnia, nied ...

Drętwienia w lewej części głowy .. badaniach. ... Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. badania. Zmiany jednak w obrazie MR mogą sugerować np. SM. Warto jednak wyjaśnić jeszcze przyczynę poszerzenia układu komorowego mózgu. ... Podwójne widzenie przy pozytywnych wynikach badań okulistycznych .. badania okulistyczne, jednak niczego nie wykazały, wszystko w normie. Co to za objawy? Czy to może być przyczyn jakiejś poważnej choroby? Czy mogę stracić wzrok albo znacznie pogorszyć? Podwójne widzenie, po wykluczeniu chorób oku ...

Torbielka pajęczynówki w tylnym dole czaszki .. badanie MR, które wykazało niejednorodne i cieńsze ciało modzelowate z dyskretnymi hyperintensywnymi zmianami uszkodzenia istoty białej i drobna torbiel pajęczynówki w czaszce. O czym świadczy wynik tego badania? Czy to coś poważn ... Picie alkoholu przy padaczce bez przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. badanie EEG. jeżeli będzie wszystko dobrze odstawiam leki na dobre. a jeśli wynik będzie zły to się chyba załamię.. Życzę powodzenia, ale z atakami to nic pewnego. I z tego, co się orientuję, to leczenie padaczki trwa, co najmniej ... Leczenie torbielek korzeniowych na kości krzyżowej Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego wykazało u mnie obecność drobnych torbielek korzeniowych na poziomie segmentu S2 kości krzyżowej. Miałem już dwa zastrzyki w kręgosłup i cały czas chodzę na basen. Czym jednak są te torbielki? Czy ...

Torbiel pajęczynówki w biegunie przednim lewego płata skroniowego .. badania RM głowy wykryto w biegunieprzednimlewegopłataskroniowegoprzestrzeń płynowąwielkości 33mm14mm35mm obraz prawdopodobnie zależy od torbieli pajęczynówki czy to jest coś grożnego czy to można wyleczyć tabletkami czy jest koni ... Zawroty głowy, brak koordynacji ruchowej i rozmazany obraz .. badania krwi tj. morfologia ( niedokrwistość ), glukoza, wykluczyć zapalenie zatok obocznych nosa ( konsultacja z laryngologiem ), a dopiero w ostatniej kolejności zgłosić się do neurologa w celu wykluczenia chorób np. móżdzku. ... Zmęczenie, duszności i śnieg optyczny po dziecięcym porażeniu mózgowym .. badania mogące świadczyc o problemach sercach - bez zarzutow. Mimo to spirometria wyszła jak *u palącego 70cio latka*, próba z lekami przeciw alergicznymi wyszła negatywnie. - ŚNIEŻENIE OPTYCZNE Ta duszność wygląda tak, że mam ucz ...

Neurochirurg z Gdańska od naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu .. badanie angio - tk wykazało niekompletną embolizację tego naczyniaka. Szukam neurochirurga z Gdańska zajmującego się naczyniakami tętniczo - żylnymi mózgu. Proszę spróbować: - Heliodor Kasprzak, Poradnia Neurochirurgii, ul.Powstań ... Torbiel w lewym splocie naczyniówkowym u niemowlęcia .. badanie kontrolne. ... Zniesienie lordozy z niewielką kyfozą w kręgosłupie szyjnym .. badania? Jak zniwelować objawy? Tak, przyczyną moga być zmiany zwyrodnieniowe opisane w rtg. Najlepiej udać się na rehabilitację, skierowanie uzyska Pani od lekarza POZ. Należy rozważyć także konieczność wykonania MR odcinka szyjn ...

Badanie rezonansem magnetycznym w Bielsku-Białej .. badanie rezonansem magnetycznym w Bielsku - Białej? Czy jest to badanie refundowane przez NFZ, czy też należy je zrobić prywatnie? Można zrobić w ramach NFZ na podstawie skierowania od lekarza, jeśli oczywiście są wskazania do MR. ... Kilkudniowe bóle z prawej strony głowy .. badania należy przeprowadzić? Czy to objawy jakiejś poważnej choroby? Ważna jest dokładna okolica pojawienia się zmian, jeśli zmiany zlokalizowane są w okolicy szyi, podżuchwowej, potylicznej mogą oznaczać powiększone węzły chłonn ... Bóle po lewej stronie głowy i wymioty przy nadciśnieniu .. badania powinnam wykonać, żeby to sprawdzić? Jak leczyć nadciśnienie? Wystarczy wykonać co najmniej 3 kontrolne pomiary w ciągu dnia i tak przez tydzień, o różnych porach. Oczywiście najlepiej wyniki zapisać. Wymioty w zasadzie ni ...

Przebieg USG przezciemieniowego u niemowlęcia .. badanie wykrywa? U wcześniaków badanie usg wykonuje się rutynowo. Związane jest to z większym prawdopodobieństwem krwawienia dokomorowego okołoporodowego. Także proszę nie martwić się na zapas, szczególnie jeśli u dziecka brak nie ... Wyleczenie stwardnienia rozsianego w początkowym stadium choroby .. Badanie RM wykazało obszary hyperintensywne, obrazy T2 zależne w istocie białej. Czy wynik tego badania i mój objaw mogą świadczyć o stwardnieniu rozsianym? W zasadzie trudno się wypowiedzieć nie widząc dokładnego wyniku badania a ... Ból lewej połowy twarzy .. badania? Jakie leki przeciwbólowe mogą mi pomóc. Ból jest nie do zniesienia. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Można skonsultować się z neurologiem lub laryngologiem. Może to być nerwoból jeśli dodatkowo występują zaburzenia czu ...

Leczenie anosmii .. Badanie krwi pod względem hormonów wykryło wysoką prolaktynę. Jej zbijanie nie przynosi rezultatów. Co mam robić? Hiperprolaktynemia może wpływać na potencję. Czy konsultował się Pan z endokrynologiem? W dalszej kolejności radzę p ... Uporczywy świąd palców stóp i dziąseł .. Badania dentystyczne i dermatologiczne niczego nie wykazały. Czy może mieć to jakiś związek z problemami z kręgosłupem mojego taty? Co powinniśmy zrobić? Do jakiego specjalisty należałoby się udać? Czy możliwe, że jest to grzybica ... Starania o dziecko przy stosowaniu Trileptal i Clonazepan .. badaniach miała mniejszy wpływ niekorzystny na rozwijający się płód. Bardzo dobrze, że rozważa to Pani właśnie teraz. Oczywiście zajść w ciążę można, należy jednak zmienić najpierw leczenie, zatem wizyta u neurologa jest zalecana. ...

Zawroty głowy, wymioty i mdłości .. Badania krwi, ekg i tomografia wyszły dobrze. Laryngolog powiedział, że to zaburzenia w pracy błędnika. Czy to rzeczywiście tylko błędnik, czy może jestem na coś chory? Nie występuje ból głowy, a wykonane badania są prawidłowe, za ... Badania przy długotrwałych problemach z pamięcią .. Badania neurologiczne niczego nie wykazały. Psychiatra stwierdził tylko depresję z nerwicą, ale wydaje mi się, że te choroby to skutek, a nie przyczyna moich problemów. Czy powinienem wykonać jakieś dodatkowe badania? Jakie badani ... Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym .. Badanie wykonano w sekwencjach SE T1 - ax,sag.cor. przed i po kontraście, TSE T2 - ax.sag. i cor. oraz longTR/FLAIR T2 - ax Przy podstawie w prawym placie czolowym, w istocie białej widoczne owalne ognisko podwyzszonego sygnalu w ...

Szanse na wyleczenie pacjenta w śpiączce z urazem mózgu .. badania pozwalają stwierdzić na pewno, że osoba w śpiączce wkrótce się obudzi i będzie możliwy je powrót do zdrowia? Nie ma takich badań. Badaniem obrazowym można stwierdzić jak poważne jest uszkodzenie. Niestety upadek z takiej w ... Przyparcie przysadki do siodła tureckiego wskutek poszerzenia zbiornika nadsiodłowego .. badaniu rezonansu magnetycznego, dowiedzialam sie o tym wyniku, nie wiem co mam dalej robic, lekarz mnie nie poinformowel co mi jest ale za to podal mi leki : Vitaminum PP GSK, Tardyferon, Acidum Folicum Richter, gdzie mam szukac ... Kłucie w okolicach serca i prądy w dłoniach przy skoliozie .. badania krwi tj. morfologia w kierunku niedokrwistości, która może się tak objawiać, ponadto osłabieniem i sennością. Oczywiście taki ból również może wynikać ze stresu.Nie mniej badania kontrolne krwi powinny co jakiś czas zostać ...

Utrata przytomności, drgawki i ból krzyża .. Badania neurologiczne niczego nie wykazały. Co powinnam zrobić? Czy są to objawy padaczki? Jak najbardziej może to być objaw( atak padaczki ). Ten ból krzyża to może być tzw. aura występująca przed atakiem. ... Bóle głowy przy poszerzeniu komory czwartej .. badanie MRI. Wykazało nieco szerszą komorę czwartą. Co to oznacza dla mnie? Co powinienem zrobić? Czy to coś poważnego? Jeśli jest to jedynie nieznaczne poszerzenie, wymaga okresowej kontroli. W przypadkach nieco zwiększonego ryzy ... Nieskuteczność Depakine przy padaczce pourazowej .. badania? Jak długo może się utrzymywać ta choroba? Powinien iść do lekarza i opowiedzieć mu, co się dzieje. Lekarz może zwiększyć dawkę obecnie przyjmowanego leku lub włączyć nowy lek albo zmienić na inny. Teraz jest dużo leków p/ ...

Uczucie gorąca w głowie podczas wysiłku intelektualnego .. badania krwi, zróżnicuje przyczynę dolegliwości. ... Słabo wysycone ogniska o podwyższonym sygnale w płacie czołowym .. badania: tkanki mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału z obecnością obustronnie w płacie czołowym słabo wysyconych drobnych ognisk o podwyższonym sygnale o charakterze niedokrwiennym, nieco szerszy zbiornik móżdż ... Obniżenie gęstości mózgowia z zatarciem zróżnicowania korowo-podkorowego .. badania.rozlane,dosc rownomiernie obnizenie gestoscimozgowia w granicach 33 - 35j.h z zatarciem zroznicowania korowo podkorowego z zacisnieciem bruzd mozgowia.komory mozgowia waskie, odcinkowo zacisniete mozgoczaszka prawidlowa.w ...

Zaburzenia mowy, równowagi, pamięci i świadomości .. Badania nic nie wykazały. Co mu jest? Czy wykluczono zespół parkinsonowski, wodogłowie, choroby otępienne, udar? Bardzo trudno powiedzieć jaka jest przyczyna bez możliwości zweryfikowania badań osobiście. Proszę skonsultować się z ... Objawy choroby Stopy Mortona .. badanie obrazowe. Możliwe, że jest to zespół Mortona, wówczas leczenie jest zachowawcze lub operacyjne. ... Wygląd prawidłowego badania EEG .. badanie EEG? ...

Leczenie zespołu policystycznych jajników przy nadciśnieniu śródczaszkowym .. badania hormonalne? Proszę pamiętać, że choroba ta może przebiegać z różnym nasileniem i jest dosyć często nadrozpoznawana. W Pani przypadku ważne jest leczenie nadciśnienia śródczaszkowego. Radzę udać się także do dobrego ginekol ... Leczenie zaburzeń widzenia, smaku i czucia przy fibromialgii .. badanie neurologiczne, nie wykluczone, że także konsultację okulistyczną, badanie MR głowy. Wówczas będzie można ustalić co jest przyczyną. ... Tomografia głowy u osoby noszącej aparat ortodontyczny .. badania tomografii głowy z kontrastem? Moja córka nosi aparat, a ma zleconą tomografię. Czy na czas badania konieczne będzie zdjęcie aparatu? Lekarz powiedział, że będzie to wymagane, ale wolę się upewnić, czy nie ma innego sposob ...

Parastezje twarzy .. BADANIE MRI z kontrastem wyszlo bez zmian ),sá to parestazje stale,przemieszczajáce sie raz od skroni do luku brwi.Dodatkowo neurolog zapisal lek HALIDOR 100MG,na co wplywa ten lek w zwiázku z moimi parestazjami?Inajwazniejsze po ... Niejednorodny sygnał szpiku kośćca wskutek zwyrodnienia tłuszczowego .. Badanie MR kręgosłupa w odcinku Th12 - S4 wykonane sekwencjami FSE w obrazach T1 - i T2 - zależnych wykazuje na poziomie L5/S1 prawoboczną przepuklinę jądra miażdżystego krążka międzykręgowego, która uciska worek oponowy oraz korz ... Sztywnienie ciała, powykręcane kończyny, ślinotok i bezwiedne oddawanie moczu w nocy .. badania,EEG glowy ale nic nie wykazalo i lekarz powiedzial ze to raczej nie padaczka.. ale od tego czasu te napady jak pisalam wczesniej pojawiaja sie kilka razy w roku... czy istnieje jakas odmiana padaczki ktora obiawia sie tylk ...

Pogłębiona kifoza piersiowa i wielopoziomowe guzki Schmorla Badanie MR odc. piersiowego kregosupa wykonane w obrazach T1i T2 - zależnych w plaszczyznach strzalkowych,poprzecznychi czolowych. Kyfoza piersiowa pogłebiona. Wielopoziomowe guzki Schmorla. Dyskretnie zwężone przestrzenie miedzyk ... Leczenie ubytków w polu widzenia .. badanie pola widzenia, na którym wyszło na jednym oku czerwone pole. Czy są to ubytki w polu widzenia? Jakiej choroby to objawy? Czy to coś poważnego? Czy można w jakiś sposób zniwelować objawy? Tak, oznacza to ubytek w polu widze ... Tętniące bóle w skroniach, napady gorąca i drętwienie języka .. badania powinnam pójść? To może być migrena, nie można jednak wykluczyć chorób laryngologicznych czy procesu rozrostowego. Najlepiej skonsultować się wpierw z neurologiem osobiście. ...

Aura w czasie EEG z prawidłowym wynikiem badania .. badania EEG miałem chwilową aurę. Do ataku nie doszło, choć czułem się tak, jak zazwyczaj przed atakiem. Wynik EEG wyszedł prawidłowy. Czy to możliwe, aby EEG nie wykazało żadnych zmian w organizmie pomimo aury? Badanie EEG nie je ... Autoagresja u dziecka .. badania? To może być przejściowy okres buntu dziecka, co świadczy o tym szczególnie to, że ktoś się dziecku sprzeciwia. Można przy okazji poinformować pediatrę o swoich wątpliwościach, można także skonsultować się s psychologiem d ... Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. badanie MR rezonans głowy. Wynik badania wygląda następujaco: Badanie MRI głowy wykonane w sekwencji SE i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło pojedyńcze bardzo drobne ognisko w centrum semiovale po stronie lewej, prawdopod ...

Ognisko hiperdensyjne o niejasnym charakterze w lewym placie ciemieniowym .. badania byl pozytywny, bez zadnych zmian mozgu. Moje pytanie brzmialo, gdzie w takim azie podzialo sie owe ognisko? Neurolog powiedzial, ze moze bylo to stluczenie, ktore sie wchlonelo i wszystko jest juz w porzadku, nie ma czym s ... Zanik korowego mózgowia okolicach czołowo-ciemieniowych .. badanie tk z kontrastem, które wykazało dość duży zanik korowego mózgowia w okolicach czolowo - ciemieniowych, umiarkowany zanik podkorowego mózgowia i niewielkiego zaniku korowego móżdżku. Poza tym obraz mozgowia i wewnątrz czasz ... Ucisk w głowie nad uszami i zawroty głowy .. badania powinienem wykonać? Czy mam ograniczyć korzystanie z komputera? Mogą to być objawy napięciowego bólu głowy. Nie można jednak wykluczyć innych przyczyn neurologicznych, czy bólu głowy w przebiegu chorób przewlekłych. Radzę ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ