Neuron

neurologiczne.pl & neuronNarkolepsja .. Neurologia praktyczna . 2 ) L.P. Rowland, red. wyd. pol. H. Kwieciński, A. M. Kamińska: Neurologia Merritta . ... Parasomnie .. Neurologia praktyczna . 2 ) A. Bilikiewicz: Psychiatria . ... Zespoły bezdechu sennego .. Neurologia praktyczna . 2 ) L.P. Rowland, red. wyd. pol. H. Kwieciński, A. M. Kamińska: Neurologia Merritta . ...

Zespół niespokojnych nóg .. neuroprzekaźnika - dopaminy ( bromokryptyna, pergolid ) stosowane również w chorobie Parkinsona. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Prusiński: Neurologia praktyczna . 2 ) L.P. Rowland, red. wyd. pol. H. Kwieciński, A. M. Kamińska: N ... Bezsenność .. Neurologia praktyczna . 2 ) L.P. Rowland, red. wyd. pol. H. Kwieciński, A. M. Kamińska: Neurologia Merritta . 3 ) A. Bilikiewicz: Psychiatria . ... Leczenie bezsenności .. Neurologia praktyczna . 2 ) L.P. Rowland, red. wyd. pol. H. Kwieciński, A. M. Kamińska: Neurologia Merritta . 3 ) A. Bilikiewicz: Psychiatria . ...

Badanie zborności ruchów .. Neurologia . 2 ) A. Prusiński: Neurologia praktyczna . ... Objawy korzeniowe .. Neurologia . ... Objawy oponowe .. Neurologia . 2 ) A. Prusiński: Neurologia praktyczna . ...

Odruchy patologiczne .. neuronu ruchowego ( nerwu wychodzącego z rdzenia kręgowego i biegnącego do mięśni ) drogi piramidowej, czyli drogi biorącej udział w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała, wykonywaniu ruchów dowolnych i ich koordynacji. Do najważni ... Badanie układu ruchu .. neuropatii ( schorzenia dotyczącego wielu nerwów jednocześnie ) czy wiądu rdzenia. Ważne jest jednak, aby rozróżnić przyczynę wzmożonego napięcia, czyli czy wynika z uszkodzenia wspomnianych wyżej dróg piramidowych czy pozapiramid ... Badanie nerwów czaszkowych .. Neurologia praktyczna . 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ...

Badanie odruchów fizjologicznych .. neurologicznego, którym dość silnie i energicznie uderza się w ścięgno badanego mięśnia ( rzadko w kość ). W rezultacie dochodzi do jego skurczu. Podczas badania ocenia się m.in. symetrię i szybkość reakcji. Poza tym zwraca się uw ... Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. Neurologia . 2 ) A. Prusiński: Neurologia praktyczna . 3 ) L.P. Rowland, red. wyd. pol. H. Kwieciński, A. M. Kamińska: Neurologia Merritta . 4 ) B. Pruszyński: Radiologia . ... Badania obrazowe mózgu .. neuroobrazowania. Dzięki niej można szybko uzyskać obraz mózgu i uwidocznić zmiany patologiczne tj. guzy wewnątrzczaszkowe, krwawienia, ogniska niedokrwienne, obrażenia powstałe w czasie urazu, tętniaki i inne zmiany naczyniowe bą ...

Badania elektrofizjologiczne układu nerwowego .. neuroobrazowania zmalało znaczenie badania EEG. Jednak najważniejszym wskazaniem pozostaje nadal diagnostyka padaczki. Wyładowania padaczkowe są obserwowane u 30 - 50 proc. badanych podczas pierwszego rutynowego badania. Ponadto, ... Choroba Devica .. neuromyelitis optica ), czyli zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych należy do chorób demielinizacyjnych. Choroba ogranicza się do rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych, przy czym zajęcie tych struktur może nastąpić jednocześnie lu ... Środkowa mielinoza mostu .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ...

Stwardnienie rozsiane .. neuronów np. funkcje odżywcze. W rezultacie dochodzi do demielinizacji włókien nerwowych i występowania charakterystycznych objawów klinicznych. Objawy stwardnienia rozsianego Do pierwszych i najczęstszych objawów stwardnienia roz ... Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Jamistość rdzenia kręgowego .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ...

Rdzeniowy zanik mięśni .. neurografia, czyli badanie przewodzenia w nerwach ), w których obserwuje się tzw. odnerwienie przy prawidłowej szybkości przewodzenia. Można również oznaczać stężenie kinazy kreatyninowej ( enzym wytwarzany m.in. przez mięśnie ). ... Stwardnienie zanikowe boczne .. neuronu ruchowego, czyli dwóch komórek nerwowych przekazujących informacje o czynnościach ruchowych z mózgu do mięśni. Choroba występuje w wieku średnim a szczyt zachorowania przypada na 60 - 70 rż. Zwykle mężczyźni chorują na SLA ... Anatomia układu nerwowego .. Neuron, czyli komórka nerwowa jest podstawową jednostką anatomiczno - czynnościową układu nerwowego. Może być różnego kształtu ( np. gwiaździsta, piramidowa ) i wielkości. Ciało komórki składa się z cytoplazmy zawierającej dużą li ...

Miastenia .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Diagnostyka i leczenie miastenii .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Zespół Lamberta - Eatona .. neurologiczne mogą wyprzedzać objawy nowotworu nawet o 5 lat. Może również towarzyszyć innym nowotworom ( np. białaczkom i chłoniakom ) Objawy choroby LEMS to osłabienie dosiebnych mięśni kończyn ( szczególnie kończyn dolnych ) i ...

Zespół miasteniczny w zatruciu jadem kiełbasianym (botulizm) .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Dystrofia miotoniczna .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Dystrofia twarzowo - łopatkowo - ramieniowa .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ...

Dystrofia mięśniowa Duchennea i Beckera .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Dystrofia obręczowo - kończynowa i wrodzona .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. neuroobrazowych, czyli tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym w postaci poszerzenia komór bocznych mózgu. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) uwidacznia zmniejszony metabolizm w odpowied ...

Choroba Wilsona .. neurologiczne tj. drżenie spoczynkowe lub zamiarowe, drżenie ramion, zaburzenia mowy i połykania, niepewny chód, pogorszenie sprawności ruchowej, ślinienie, sztywność i kurcze mięśni, kręcz karku, napady padaczkowe, zaburzenia zac ... Drżenie samoistne .. neuroobrazowe tj. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny nie wykazują odchyleń od stanu prawidłowego. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje zmiany w móżdżku. W rozpoznawaniu drżenia ... Postępujące porażenie nadjądrowe .. neuronów z wtórnym rozrostem tkanki glejowej. Istotą choroby jest występowanie zespołu parkinsonowskiego ( wzrost napięcia mięśni i spowolnienie ruchowe ). Przyczyna jest jak dotąd nieznana. Objawy postępującego porażenia nadjądro ...

Zanik wieloukładowy .. neuronów i wtórnego rozrostu gleju w określonych obszarach mózgu tj. wzgórzu, istocie czarnej, móżdżku i moście. Objawy zaniku wieloukładowego Zanik wieloukładowy rozpoczyna się około 60 rż. Główne objawy choroby to: niedociśnieni ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. neuropsychiatrycznym, w którym zaburzeniom ruchowym towarzyszą zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne, czyli natrętne i niechciane myśli lub wyobrażenia, które są na ogół przymusowe oraz zawierają irracjonalne treści. Przyczyna chorob ... Dystonie .. Neurologia . ...

Choroba Parkinsona .. neuronów przekazujących między sobą sygnały przy pomocy neuroprzekaźnika acetylocholiny ). Skutkiem powstających zmian są zaburzenia ze strony układu ruchu. Na chorobę Parkinsona częściej chorują mężczyźni niż kobiety, zwykle po 5 ... Leczenie choroby Parkinsona .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Mioklonie .. neurobrazowe tj. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny pozwalają w zasadzie wykluczyć inne jednostki chorobowe. Leczenie mioklonii polega na stosowaniu kwasu walproinowego, klonazepamu, prymidonu, piracetamu. Dorota Kozera ...

Pourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ... Złamania kości sklepienia czaszki .. neurochirurgiczna w celu odbarczenia tworzącego się krwiaka nadtwardówkowego z oczyszczeniem rany i usunięciem odłamów kostnych. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom I. 2 ) L.P. Rowland: Neurologia ... Krwiak nadtwardówkowy .. neurochirurgiczne i ma na celu odbarczenie krwiaka. W przypadku ciężkiego stanu chorego, operacja jest wykonywana natychmiast z pominięciem tomografii komputerowej. W sytuacjach, gdy krwiak nie kwalifikuje się do operacji wymagana ...

Krwiak podtwardówkowy .. neuroobrazowych tj. tomografii komputerowej ( CT ) lub rzadziej śródoperacyjnie. Leczenie krwiaka podtwardówkowego Leczenie krwiaka podtwardówkowego opiera się na interwencji neurochirurgicznej. Jeśli nie ma wskazań do operacji ch ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 3 ) Medycyna Praktyczna Pediatria 2000/02: Przypadkowe urazy głowy u dzieci . ... Wstrząśnienie mózgu .. neurologicznym, tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym nie stwierdza się nieprawidłowości. Leczenie wstrząśnienia mózgu Chory pozostaje przez kilka dni na obserwacji w szpitalu. Leczenie wstrząśnienia mózgu jest obja ...

Złamania podstawy czaszki .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. neurofibromatosis ) jest dość często spotykaną chorobą wynikającą z defektu genu dla neurofibrominy dziedziczonego autosomalnie dominująco. Choroba występuje z taką samą częstością u obu płci. Postacie nerwiakowłókniakowatości Ner ... Stwardnienie guzowate .. neurologiczne mogą być znacznie nasilone i obejmować napady padaczkowe, upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy i koordynacji ruchowej. W mózgu stwierdza się guzki, gwiaździaki prowadzące do wodogłowia. Dochodzi również do uszkodze ...

Urazy rdzenia kręgowego .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. neurologicznym, zdjęciach rentgenowskich kręgosłupa, neuroobrazowaniu tj. tomografii komputerowej ( CT ), szczególnie HRCT ( tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości ), rezonansie magnetycznym ( MR ) oraz badaniu elektrofi ... Odwracalne zespoły otępienie .. neuroleptyków, leków uspokajających, nasennych, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych, anycholinergicznych, przeciw nadciśnieniu, antyhistaminowych, steroidów ), zatruciem, przewlekłym zapaleniem opon mózgowych, kiłą, kolagenoz ...

Otępienie czołowo - skroniowe .. neuroobrazowych: tomografii komputerowej ( CT ) i rezonansie magnetycznym ( MR ) oraz czynnościowych tj. pozytronowa tomografia komputerowa ( PET ) oraz emisyjna tomografia pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie met ... Otępienie z ciałami Lewy-ego .. neuronów ) a w rezultacie niedoboru acetylocholiny i zaburzenia funkcji poznawczych. Otępienie z ciałami Lewy występuje u 10 - 20 proc. chorych z otępieniem. U pacjentów z chorobą Parkinsona prawdopodobieństwo zachorowania na otęp ... Otępienie naczyniopochodne .. neurozwyrodnieniowych obserwuje się proces odkładania złogów Aβ - amyloidu. W około 30 proc. przypadków otępienie naczyniopochodne występuje wspólnie z zwyrodnieniem alzheimerowskim, a ryzyko otępienia alzheimerowskiego wzras ...

Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. neuroobrazowych tj. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ), które ukazują zmiany neurodegeneracyjne w obrębie istoty białej mózgu. Ponadto stwierdza się chorobę naczyń mózgu. W badaniach psychologicznych występ ... Choroba Alzheimera .. neuronów ) w obrębie układu limbicznego, płata czołowego i skroniowego, a w rezultacie niedoboru acetylocholiny ( spadek aktywności enzymu syntetyzującego acetylocholinę o 50 - 90 proc. aktywności ), serotoniny i noradrenaliny. Pr ... Diagnostyka choroby Alzheimera .. neurologicznym i psychologicznym ( np. test rysowania zegara, MMSE ), dużą rolę odgrywają badania neuroobrazowe tj. tomografia komputerowa ( CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ), a przede wszystkim czynnościowa ocena tkanki mózgowej ...

Leczenie choroby Alzheimera .. neuronów. Leczenie depresji polega na przyjmowaniu inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny ( SSRI ) oraz leków modyfikujących przekaźnictwo noradrenergiczne ( citalopram, srtralina, wenlafaksyna ). Stany psychotyczne leczy się n ... Udar mózgu .. neuronów ). Ze względu na czas trwania objawów można wyróżnić zaburzenie czynności mózgu trwające krócej niż 24 godziny. Jest to przemijający napad niedokrwienny mózgu ( TIA, transient ischemic attack ). Przy objawach ustępujących ... Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA) .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ...

Udar niedokrwienny mózgu .. neurologiczne, badania krwi, dna oka i płynu mózgowo - rdzeniowego. Leczenie udaru niedokrwiennego Leczenie udaru niedokrwiennego polega na podaniu kwasu acetylosalicylowego, leków trombolitycznych ( rozpuszczają skrzepy wewnątrzn ... Krwotok śródmózgowy .. neurologiczne, tomografię komputerową ( CT ), angio - CT i rezonans magnetyczny. Nakłucie lędźwiowe w przypadku krwotoku śródmózgowego jest przeciwwskazane. Leczenie krwotoku śródmózgowego jest objawowe, a w przypadku dużych krwot ... Krwotok podpajęczynówkowy .. neurologiczne tj. niedowład połowiczy, zaburzenia mowy. Diagnostyka krwotoku podpajęczynówkowego Podstawowym badaniem wykonywanym przy podejrzeniu krwotoku podpajęczynówkowego jest tomografia komputerowa ( CT ), szczególnie w pocz ...

Profilaktyka udaru mózgu .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom II. ... Śpiączka .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Diagnostyka i leczenie śpiączki .. neuroobrazowych diagnozujących śpiączkę wykonywana jest tomografia komputerowa CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Inne badania to: nakłucie lędźwiowe, oznaczanie poziomu glukozy, jonów ( sodu, wapnia ), mocznika, pH krwi tętniczej ...

Śmierć mózgu .. neuroleptyki, środki nasenne, usypiające, zwiotczające m.m. poprzecznie prążkowane ). 2. W stanie hipotermii wywołanej przyczynami zewnętrznymi. 3. Z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi. 4. Z drgawkami i prężeniami. ... Guzy nerwów czaszkowych .. neurinoma ) są dobrze odgraniczonymi guzami otoczonymi torebką łącznotkankową. Choroba dotyczy najczęściej nerwu słuchowego, trójdzielnego, rzadziej twarzowego, językowo - gadłowego, błędnego i podjęzykowego. Nerwiak nerwu słuchow ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. neurochirurgiczne nie przynosi większych efektów zwłaszcza, gdy guzy występują obustronnie i naciekają tkankę mózgową. Skojarzenie chemioterapeutyków wydłuża okres przeżycia do 3 - 4 lat. Zdarzają się jednak nawroty choroby, częst ...

Guzy czaszki .. neuropatia ). Diagnostyka guzów czaszki Rozpoznanie guza czaszki opiera się głównie na badaniach obrazowych tj. rentgenodiagnostyka, tomografia komputerowa ( CT ) oraz pomocniczo rezonansie magnetycznym ( MR ). Leczenie guzów czas ... Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Glejaki .. neurogleju, pełniącego funkcję pomocniczą ( odżywcze i podporowe ) dla komórek nerwowych. Do glejaków zalicza się gwiaździaki, skąpodrzewiaki, wyściółczaki. Wyściółczak Wyściółczak ( łac. ependymoma ) jest nowotworem wywodzącym si ...

Gwiaździaki .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Skąpodrzewiaki .. Neurologia . 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Naczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa .. neurochirurgicznym usunięciu. W przypadku obecności naczyniaka siatkówki wymagany jest zabieg fotokoagulacji lub kriokoagulacji. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ...

Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. neurologicznych tj. niedowład ( zmniejszenie siły i zakresu ruchów ) połowiczy po przeciwnej stronie do znamienia na twarzy, napady padaczkowe często oporne na leczenie przeciwpadaczkowe, opóźnienie rozwoju umysłowego, jaskra, zab ... Obrzęk mózgu .. neurony ) i substancji białej mózgu. Objawy, jakie mogą się pojawić to: narastający ból głowy, nierówne źrenice, zaburzenia gałkoruchowe, nieprawidłowe objawy ogniskowe po przeciwnej stronie do ogniska uszkodzenia, drżenie, drgawk ... Wodogłowie .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ...

Objawy wodogłowia .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Leczenie wodogłowia .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Padaczka .. Neurologia . ...

Diagnostyka i leczenie padaczki .. neurochirurgiczny, który może zostać przeprowadzony jedynie, gdy znana jest dokładna lokalizacja ogniska padaczkowego. Kobiety w ciąży również podlegają leczeniu lekami przeciwpadaczkowymi. Najodpowiedniejszym lekiem dla nich wyda ... Napięciowy ból głowy .. neurologiczne, które nie wykazują żadnych nieprawidłowości. Leczenie bólu głowy typu napięciowego Leczenie polega na doraźnym stosowaniu głównie niesteroidowych leków przeciwzapalnych ( kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofe ... Klasterowy ból głowy .. neurologiczne chorego, które nie wykazuje nieprawidłowości. W czasie napadów bólu występować może osłabienie odruchu rogówkowego. Duże znaczenie w diagnostyce mają objawy towarzyszące napadom bólowym. Leczenie klasterowego bólu gł ...

Neuralgia nerwu trójdzielnego Neuralgia nerwu trójdzielnego ( nerwoból nerwu trójdzielnego ) należy do najczęstszych nerwobóli w obrębie twarzy. Są to napady krótkotrwałego bólu ograniczone do miejsca zaopatrywanego przez gałęzie nerwu trójdzielnego ( nerwu V ... Migrena .. neurologicznych, prawidłowe badania neurooborazowe ); - migrenowy zawał mózgu ( obecność objawów neurologicznych, w badaniach neuroobrazowych cechy udaru niedokrwiennego mózgu ); - drgawki aktywowane migreną. 6. Migrena prawdopodo ... Diagnostyka i leczenie migreny .. neurologiczne. W większości przypadków w czasie napadu oraz pomiędzy nimi wyniki badań są prawidłowe. Leczenie migreny W doraźnym leczeniu migreny stosowane są tryptany będące agonistami receptorów dla serotoniny ( sumatriptan ), ...

Choroby wywołane przez priony .. neurozwyrodnieniowe mózgu ( encefalopatie gąbczaste ), w których dochodzi do odkładania się nieprawidłowego białka PrPSc w formie blaszek amyloidowych. Białko PrPSc powstaje w rezultacie zmiany prawidłowego białka komórkowego PrPc ... Toksoplazmoza .. Neurotoksoplazmoza Pierwotniak charakteryzuje się szczególnym powinowactwem do tkanki mózgowej. Prowadzi do zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu. Do rozwoju choroby dochodzi przede wszystkim u osób z obniżoną odpornością ( ... Guzy okolicy szyszynki .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 3 ) A.J. Moore, D.W. Newell: Neurosurgery Principles and Practice . ...

Guzy przysadki .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 3 ) A.J. Moore, D.W. Newell: Neurosurgery Principles and Practice . ... Guzy rdzenia kręgowego .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A.J. Moore, D.W. Newell: Neurosurgery Principles and Practice . ... Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. neurologicznych. Zabieg neurochirurgiczny daje szczególnie dobre efekty, gdy do zaburzeń neurologicznych dochodzi w wyniku ucisku guza na rdzeń kręgowy. Kontrowersyjną metodą leczenia jest radioterapia. Nie zaleca się przeprowadze ...

Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. neuropoznawczych, utraty słuchu, zwłóknienia płuc. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Guzy wrodzone ośrodkowego układu nerwowego .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A.J. Moore, D.W. Newell: Neurosurgery Principles and Practice . ...

Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A.J. Moore, D.W. Newell: Neurosurgery Principles and Practice . ... Przerzuty nowotworowe do rdzenia kręgowego .. neurologicznym upośledzających funkcjonowanie chorego. Do leków przeciwbólowych należą niesteroidowe leki przeciwzapalne ( ibuprofen, ketoprofen ), paracetamol, opioidy, glikokortykosterioidy ( deksametazon ). Inną metodą jest rad ... Akatyzja .. neuroleptykami, również w przypadku stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny ( szczególnie fluoksetyny ). Odstawienie leku będącego przyczyną zaburzeń powoduje ustąpienie objawów. Akatyzja występuje w każd ...

Apraksja .. neurologicznym polegającym na niezdolności do wykonywania złożonych i wcześniej wyuczonych precyzyjnych i zamierzonych ruchów czy gestów. Przy czym u chorego nie występują zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie siły mięśniowe ... Otępienie .. neurologicznego chory przechodzi badania psychiatryczne, oceniające funkcje poznawcze, badania obrazowe i laboratoryjne ( zaburzenia metaboliczne ). ... Zaburzenia czynności zwieraczy .. neuropatie. Przewlekłe dolegliwości, czyli oczekiwanie na mikcję, jej wymuszanie występują najczęściej u mężczyzn przy przeroście gruczołu krokowego. Natomiast nietrzymanie moczu polegające na częstomoczu i przymusowym oddaniu moc ...

Omdlenia .. neurologicznym będą zespół zatoki szyjnej, omdlenie odruchowe np. po długo utrzymującym się kaszlu lub podczas opróżniania nadmiernie wypełnionego pęcherza moczowego ( stymulacja nerwu błędnego ). Inne to napady drgawkowe czy podł ... Zawroty głowy .. neuronu przedsionkowego o etiologii prawdopodobnie wirusowej objawia się zawrotami głowy, nudnościami, wymiotami, oczopląsem, szumem w uszach. Zespół Meniere polega na nawracających atakach szumu w uszach, zawrotach głowy i upośle ... Neuropatia Neuropatia, czyli choroba nerwów obwodowych to jedna z najczęstszych chorób występujących w neurologii. Neuropatia częściej spotykana jest w starszym wieku. Może przebiegać, jako choroba jednego lub wielu nerwów. Jeżeli zajmuje ró ...

Zespół Guillaina-Barrego .. Neurologia . 2 ) Kenneth W. Lindsay, I. Bone: Neurology and Neurosurgery . ... Zespół Millera-Fischera .. neuropatii należą: neuropatie cukrzycowe, neuropatie w chorobach nowotworowych, w chorobach narządowych oraz uwarunkowane genetycznie. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) Kenneth W. Lindsay, ... Encefalopatia wątrobowa .. Neurologia . ...

Encefalopatia mocznicowa .. neurotoksycznych związków za pomocą hemodializy. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. Neurologia . ... Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. Neurologia . ...

Encefalopatia hipoglikemiczna .. Neurohipoglikemia jest poważnym powikłaniem leczenia. Występuje szczególnie często u chorych prowadzących niesystematyczny sposób odżywiania się, nieregularny wysiłek fizyczny, z chorobami towarzyszącymi lub u osób przyjmujących l ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu mózgu .. neuronu ruchowego ( górnego ). Manifestuje się niedowładami ( osłabienie siły mięśniowej ), wzmożonym napięciem mięśni, obecnością objawów patologicznych, współruchów, zrywnych skurczów mięśni, osłabieniem odruchów brzusznych. Zes ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu pnia mózgu .. neuroleptyków, rzadziej zapalenia mózgu. ...

Neurochirurgiczne leczenie dystonii .. neurochirurgiczne dystonii stosowane jest jedynie w przypadkach dystonii ogniskowej niepodlegających leczeniu objawowemu, nieskuteczności leczenia toksyną botulinową oraz w postaci uogólnionej. Najczęstszym zabiegiem jest metoda s ... Neurochirurgiczne leczenie drżenia samoistnego .. neurochirurgiczny w przypadku drżenia samoistnego jest ostatecznością, kiedy leczenie objawowe nie przynosi rezultatu. Do takiego zabiegu chory musi najpierw zostać odpowiednio zakwalifikowany. Operacji podlega przede wszystkim na ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. Neurochirurgia czynnościowa . ...

Neurochirurgiczne leczenie choroby Parkinsona .. neuroprzekaźnika ). Dodatkowo występują zmiany w jądrach podkorowych, czyli jądrze ogoniastym, skorupie, gałce bladej, jądrze niskowzgórzowym oraz w wzgórzu. Pomiędzy tymi strukturami istnieje szereg połączeń wytworzonych przez ko ... Zabiegi stereotaktyczne w leczeniu neurochirurgicznym .. neuroobrazowych tj. rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Oba obrazy tych badań zostają na siebie nałożone przez komputer, co czyni obraz bardziej precyzyjnym. Uzyskany obraz umożliwia ustalenie samego celu, drogi dostępu ... Podwójne widzenie .. neurologiczną. Zatem trudno wymienić wszystkie jednostki chorobowe w których występuje ten objaw. W pierwszym etapie warto jest zasięgnąć rady okulisty i dopiero potem ewentualnie myśleć o chorobach układu nerwowego. ...

Krwotok podpajęczynówkowy i wodogłowie .. neurochirurgiczną, której celem było odbarczenie krwi. Od tamtej pory wujek ma problemy z równowagą. Po wizycie kontrolnej zdiagnozowano u niego wodogłowie. Czy konieczna będzie ponowna operacja? Czy wodogłowie jest skutkiem źle p ... Leczenie operacyjne dystonii .. neurolog rozpoznał u mnie dystonię. Mam 35 lat. Początkowo objawy zlokalizowane były w obrębie karku tzw. kręcz karku. Przyjmowałam zastrzyki z toksyny botulinowej, które pomagały. Niedawno pojawiły się kurcze w obrębie całej praw ... Mioklonie związane z uszkodzeniem OUN .. neurologiczną. W Pani przypadku ww objawy mogą być spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi, np. niskim poziomem Magnezu, częstym piciem kawy. Dlatego w pierwszym etapie warto zadbać o odpowiednie nawadnianie i odżywianie, a w prz ...

Stwardnienie rozsiane a leczenie interferonem .. Neurolog zaproponował mi ostatnio leczenie interferonem beta ze względu na liczne rzuty choroby. Takie leczenie trwa ponoć 2 lata i jest refundowane przez NFZ. Czy po tych dwóch latach mój stan się poprawi? Częstość rzutów się zmn ... Jazda samochodem po operacji guza mózgu .. neurochirurgicznych zależy od wielu czynników, od tego jaki to jest guz, gdzie jest zlokalizowany, jaki jest stan pacjenta przed operacją. W przypadku niewielkich guzów , np. małych oponiaków, które zwykle są łagodne, rekonwalesce ... Ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. neurologa, celem leczenia zachowawczego i rehabilitacji. W przypadku braku poprawy warto zrobić rezonans magnetyczny, celem sprawdzenia przyczyny dolegliwości. ...

Zapalenie nerwu trójdzielnego .. neuralgią trójdzielną, bólem neuropatycznym czy jeszcze innym bólem twarzowym. Bardzo prawdopodobne, że tutaj występuje neuralgia trójdzielna. Jedną z metod leczenia jest terapia lekami z grupy przeciwpadaczkowych, czasami w połąc ... Brak reakcji przy uderzeniu (badaniu) ścięgna Achillesa .. neuropatii cukrzycowej, co w konsekwencji objawia się m.in osłabieniem lub zniesieniem odruchów ścięgnistych, jak odruch ze ścięgna Achillesa. Oczywiście, są również inne powody zniesienia odruchów, dlatego warto zdiagnozować prob ... Neuropatia uda lewego Od ok. miesiąca odczuwam brak czucia lewego uda po przedniej stronie. Wraz z utratą czucia pojawiły się: pieczenie, ból, ukłucia. Co może być przyczyna w/w objawów? Może to być zespół Rotha Bernhardta, polega na uszkodzeniu nerwu ...

Wzmożone napięcie mięśniowe u niemowlaka .. neurologa. Czy to coś poważnego? Wzmożone napięcie mięśniowe może mieć wieloraką przyczynę. Może być to wcześniactwo ( rzadko ), przedłużająca się żółtaczka, uraz i niedotlenienie okołoporodowe. W wielu przypadkach wystarczy odpow ... Torbiel oponowa .. neurologa, który mi powie co się dzieje. Proszę o pomoc i ukojenie mojej prawdopodobnie wybujałej wyobraźni. Z powyższego opisu prawdopodobne jest, że ma Pani torbiel Tarlova. Można oczywiście się zastanowić czy objawy nie są wyni ... Torbiel podpajęczynówkowy głowy .. neurochirurgicznie, więc wykonując operację i opróżniając płyn. ...

Zaburzenia neurologiczne po przeszczepie nerki .. neurologiczne mogą występować po dializach. Często związane jest to z zaburzeniami elektrolitowymi i raptownym wahaniem ich stężeń. Chodzi tutaj o tzw. zespół niewyrównania, gdzie podczas dializy dochodzi do nadmiernego wypłukania ... Stwardnienie zanikowe boczne a badanie płynu rdzeniowo-mózgowego .. neuronu ruchowego ( w badaniu klinicznym, EMG lub neuropatologicznym ) A2 - uszkodzenia górnego neuronu ruchowego ( w badaniu klinicznym ) A3 - postępujących zaburzeń ruchowych w danym obszarze lub pojawienia się ich w innych obsz ... Nerwica, czy coś poważnego? .. Neurolog, do którego się udałam stwierdził, że odruchy są prawidłowe, więc dostałam na miesiąc leki, najmniejsza dawka, przed snem. W tym czasie ból głowy zmniejszył się, a ściski także zelżały. Kurczenie się mięśnia twarzy ustało ...

Śpiączka przy niedokrwiennym udarze mózgu .. neurochirurgicznie odbarczenie mózgu. W przypadku udaru o mechanizmie zatorowym można próbować metodami wewnątrznaczyniowymi ( przez tętnicę udową ) usunąć materiał zatorowy. Jednak podstawowe leczenie ma charakter zachowawczy, ja ... Głęboka sedecja .. neuronów, gdyż grozi to ich uszkodzeniem. Nie należy też stosować takiej śpiączki dłużej niż kilka dni, gdyż brak jest wtedy możliwości oceny neurologicznej chorego, jak i może dojść do uszkodzenia neuronów. Jednak w zakresie dawe ... Objawy oponowe ujemne .. neurologicznym brak objawów świadczących o zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych. Oczywiście w przypadku podejrzenia zapalenia opon należy zwrócić uwagę na gorączkę i ból głowy. ...

Zmiany wolnofalowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. neurologiczne proponowałbym wykonanie tomografii komputerowej. ... Ból w dolnej części pleców .. neurologa. Na początku przepisał mi leki przeciwbólowe i osłonowe. Niewiele pomagały. Zalecił zabiegi i masaże skorzystałam ale w żadnym stopniu nie pomogły. Ból nadal występuje. W szkole dość długo muszę siedzieć i to sprawia mi ... Tiki nerwowe (mruganie oczami) .. neurologiczny. Zrobili mi jakieś badania, ale nic nie stwierdzili poważnego. Dali tylko jakieś tabletki i wróciłam do domu. Teraz ( 15 lat ) znowu pojawiło się mruganie oczami, ale nie za bardzo wiem dlaczego. Zaczęło się na wakac ...

Pieczenie całej twarzy .. neuralgia nerwu trójdzielnego poszłam do neurologa i powiedział ze to nerwy i przepisał mi lek psychotropowy. Powiedział, że to nie NT bo mnie piecze a boli twarz i w dodatku cała. Co mam robić z tymi lekami, wzięłam leki ziołowe, ... Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. neuronu ruchowego ( w badaniu klinicznym, EMG lub neuropatologicznym ) A2 — uszkodzenia górnego neuronu ruchowego ( w badaniu klinicznym ) A3 — postępujących zaburzeń ruchowych w danym obszarze lub pojawienia się ich w ... Ogniska hipodensyjne w tylnej odnodze torebki wewnętrznej .. neurologiczne można jeszcze wykonać badanie MRI mózgu. ...

Torbiel koloidowa .. neurologiczne. Zatem najlepiej zrobić badanie MRI mózgu i w zależności od wielkości umówić się na konsultację z neurochirurgiem. Jeśli torbiel jest mała można wykonać kolejne badanie CT/MRI za 3 m - ce i zobaczyć czy się nie powię ... Obrzęk mózgu przy padaczce .. neurologiem trochę zlekceważył ten wynik badania. Na własne żądanie poprosiłem o badanie rezonansem ale trzeba dość długo czekać w kolejce. Czy taki stan może być groźny dla mojego życia lub zdrowia? Taki wynik badania nie jest za ... Porażenie mięśni wokół ust .. neurologa? Czy może to mieć związek z przyjmowaniem od pół roku andepinu? Prawdopodobnie przejściowe zaburzenie funkcjonowania mięśni mimicznych może być związane z fluoksetyną, którą Pani przyjmuje. Powoduje ona zmianę jakości sn ...

Padaczka? tąpnięcia głowy, zaburzenia pamięci w nocy .. neurologa ustaloną na dopiero za 2 miesiące. Jednak dzisiaj w nocy poważnie się wystraszyłam. Obudził mnie pies. Przez podejrzewam kilka minut nie byłam stanie przypomnieć sobie nic. Ani jak mam na imię, kim jestem, ani nawet gdzi ... Objawy niewielkiej dyskopatii zwyrodnieniowej .. neurologiczne, tj. drętwienie rąk, osłabienie siły mięśniowej kończyn górnych, czy dolegliwości bólowe głowy, szyi, czy barków. Opis MRI odcinka szyjnego nie pokazuję dużych zmian patologicznych. O leczeniu operacyjnym decydują w ... Zanik móżdżku i płatów czołowych .. neurologii w szpitalu w Białej Podlaskiej, po badaniach, orzekli, że ma choroba to ataksja kończyn górnych i dolnych oraz zanik móżdżku i płatów czołowych. Badania, które miały miejsce to: EEG, EKG, RTG klp, RTG kręg oraz badanie ...

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić z bezsennością? .. neurologa celem wykluczenia zburzeń organicznych. W dalszej kolejności można zasięgnąć rady psychiatry. Natomiast bardzo szczegółowe badania snu są przeprowadzane w Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ... Drgawki nad ranem .. neurologiczną. ... Poszerzone komory boczne i przestrzeń przymózgowa u dziecka .. Neurochirurgii Dziecięcej. Warto zastanowić się czy jest jakaś przyczyna poszerzonego układu komorowego, tzn. czy jest to wodogłowie obturacyjne. ...

Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. neurologów i nic nie znaleźli. Ostatnio, najczęściej w nocy, drętwieją mi palce prawej ręki i czucie jest w nich zaburzone. Jak poruszam dłonią, drętwienie ustępuje. Mam stwierdzoną kyfozę odcinka szyjnego. Na moje bóle pomocny ok ... Ciarki na skórze .. neurologicznej może się potwierdzić, jednak nie jest to pewne. Trudno wykonać cały panel badań obrazowych: jednak zalecałbym badanie obrazowe głowy, jak CT czy MRI oraz MRI odcinka szyjnego. ... Bolesność węzłów chłonnych jako efekt uboczny leku z karbamazepiną na nerw trójdzielny .. neurolog mówi że nie ma takich efektów ubocznych ( być może się z nimi nie spotkał ). Jednak w ulotce wyczytałam później, że rzadko może wystąpić powiększenie węzłów chłonnych oraz że w przypadku bolesności szyi ( nie wiem na jaki ...

Angiografia MR przy zaburzeniach neurologicznych .. neurolog skierowała mnie na rezonans mózgu wraz z rezonansowym badaniem angiograficznym. O ile rozumiem sens badania MR, o tyle zastanawiam się w jakim celu Pani doktor zleciła dodatkowo angiografię? Nie mam i nigdy nie miałam nie ... Neuralgia nerwu trójdzielnego a gorąca lewa części głowy .. neuralgia nerwu trójdzielnego, na co choruje od 3 lat. Po otrzymaniu zastrzyków mam mniejsze bóle jednak cały czas mam zawiniętą głowę i ból szczęki górnej i bardzo ciepłą lewą stronę głowy. Dlaczego ta głowa jest ciągle po lewej ... Przepuklina jądra miażdżystego .. neurologa ( wizyta przed skierowaniem na badanie MR ) osłabienie nerwu skokowego ( czy odruchu skokowego ). Oczywiście wybieram się do lekarza z wynikami badań, ale wizyta kolejna w dość odległym terminie, więc bardzo proszę o ewe ...

Wysoki poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym po drenażu zewnętrznym .. neuroinfekcję, wykonać ewentualny posiew płynu m - r, badania wirusologiczne, aby włączyć terapię celowaną. Czasami zakażenia są wywoływane przez drobnoustroje, oporne na leczenie standardowymi antybiotykami. Ponadto w przypadku w ... Wypuklenie krążka modulującego .. Neurolog stwierdził, iż jest to nic takiego i kazał mi się położyć po czym wstawił mi ( chyba krąg ) w miejscu w którym wydostaje się ból. Po tym zabiegu było o 40% lepiej, mniej mnie bolało. Ból wydostaje się z okolic lewej łopat ... Leki na kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych .. neurologii. Wykryto u mnie wirusowe kleszczowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych. W dalszym ciągu boli mnie głowa. Czy są jakieś leki, gdyż neurolog powiedział że na wirusowe kleszczowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych nie ...

Drżenia wewnątrz ciała i zawroty głowy .. neurologa, zrobiłem badanie EEG jest dobre. Wydaje mi się, że drżenia wynikają z podrażnienia nerwów błędnych, które rozchodzi się w naczyniach krwionośnych. Proszę o pomoc ( zdiagnozowanie, badania, leczenie ), bo żyję w straszny ... Ciało wykonuje czynności inne niż te o których myślę .. neurologiczną. ... Skutki stłuczenia mózgu i powstałego krwiaka .. neurologiczne, które z czasem powinny częściowo lub całkowicie ustąpić. Ważnym elementem jest jak najszybsze rozpoczęcie neurorehabilitacji. ...

Polineuropatia polekowa i skuteczne jej leczenie .. neuropatie polekową. Moje pytanie dotyczy badań jakie powinien przeprowadzić neurolog aby zdiagnozować stan uszkodzenia nerwów obwodowych ( jakieś USG lub coś w tym rodzaju ) i czy jest na tą chorobę jakieś skuteczne leczenie? Jak ... Omdlenia przy padaczce na tle nerwowym .. neurolog na tle nerwowym. Miała robione badania tj. rezonans ,tomografia EEG ale nic nie wykazały, żadnych zmian, wszystkie wyniki były dobre. Leczy się już okuło 4 lat, najpierw prywatnie na trochę to pomogło. Niedawno zmieniła l ... Kłopot w fazie zasypiania .. neuroleptyki. Na początek proponuję wprowadzenie zmian w dziennym trybie zajęć. ...

Dystonia szyjna .. neurologa, specjalisty od tej choroby. Czy jest szansa,że to nie jest dystonia szyjna, ale jakieś zaburzenie psychiczne? Ponieważ cierpię też na depresję i mam inne problemy emocjonalne,które nasiliły się od zachorowania, przyjmuj ... Brak odruchów w badaniu neurologicznym .. neurolog powiedziała, że nie może wywołać u mnie tzw. odruchów ( badanie tylko kolan i w okolicach pięt ). Od pewnego czasu cierpię na rwę kulszową objawiającą się drętwieniem prawego uda po stronie zewnętrznej. Czy brak odruchów ... Jak i gdzie leczyć miastenię? .. neurologicznej lub oddziale neurologii. Oczywiście wcześniej takie rozpoznanie powinien postawić lekarz, a nie powinna być to autodiagnoza. ...

Nie do końca usunięty guz móżdżku .. neurologa. Czy mogę mieć jakieś obawy że nastąpiła wznowa? Mam też wstawioną zastawkę przedsionkowo komorową Pudenza i ostatnio odczuwam ból głowy w miejscu w którym jest wstawiona. Należy wykonać kontrolne badanie CT głowy i zoba ... Sposoby leczenia krwiaka po stłuczeniu mózgu .. Neurochirurg zalecił mu podawanie jakichś leków. Mąż nie był operowany, ma straszne bóle głowy i oczu, ma zawężone pole widzenia. Dostaje też leki przeciwbólowe, ciśnienie krwi mierzą wtedy tylko, gdy ja o to proszę. Czy to są dob ... Nawrót neuralgii nerwu trójdzielnego .. neuralgię. Choroba minęła. Dziś nagle dostałam silnych bóli po tej samej stronie co wtedy. Ból był o wiele silniejszy i nie przechodził. Bolał mnie cały policzek: szczęki, kość policzkowa i skroń. Ból był podobny do bólu zęba, ale ...

Diagnostyka choroby Alzheimera .. neurologa? Chorobę Alzheimera można dopiero stwierdzić po śmierci w badaniu patomofrologicznym. Na podstawie badania tomografii można jedynie wykluczyć inne przyczyny zaburzeń świadomości i otępiennych. Zaburzenia otępienne, w tym ... Uleczalność objawów neurologicznych przy uszkodzeniu nerwów V i VII .. neurologa wiem, że mam uszkodzone nerwy V i VII ( nerw błędny chyba jeszcze ) oraz jakieś objawy miasteniczne. Obecnie biorę leki oraz chodzę na fizykoterapię. Bez większej poprawy. Nie dowiedziałem się od swojego lekarza, czy obj ... Blokada nóg przy chodzeniu po schodach u osoby z padaczką .. neurolog. ...

Nadmierna senność .. neurologa czy może wystarczy zmienić tryb życia? Może to jest jakiś niedobór witamin albo przemęczenie? Dodam że kłopoty z koncentracją i drzemki na zajęciach mam już od ok półtora koku. Nie przejmowałam się tym ponieważ okresy dr ... Rehabilitacja przy udarze móżdżku .. neurologiczną? Tak, rehabilitację powinno się włączać najszybciej jak to jest możliwe, ale u pacjentów którzy są wydolni krążeniowo i oddechowo. ... Upośledzenie umysłowe diagnozuje neurolog? .. neurolog? Upośledzenie umysłowe może być spowodowane różnym zaburzeniami genetycznymi, metabolicznymi, chorobami układu nerwowego. Upośledzenie stwierdza się we wczesnym okresie dziecięcym. Zatem konsultacja neurologiczna może być ...

Zaburzenia rozwoju u dzieci .. neurologiczne aby stwierdzić przyczynę takich zachowań? Czy w tej sytuacji warto skorzystać z porady neurologa aby wykluczyć jakieś wady rozwojowe zanim wybierzemy się do psychologa terapeuty. Konsultacja neurologiczna może być ba ... Ciągły, tępy ból głowy od miesięcy .. neurologa? Tak, jeśli ból występuje w nocy i wybudza Panią to należy z tym zgłosić się do lekarza. Wykonać badanie obrazowe mózgu. ... Przewlekłe bóle głowy .. neurologicznych też właściwie nic nie wychodzi. Siostra choruje na SM dlatego patrzyli pod tym kontem ale nic nie wykazuje że to jest to. Neurolodzy twierdzą że może to trochę jest spowodowane zazdrością o siostrę ale tak chyba ni ...

Zaburzenia snu, brak koncentracji, drażliwość na światło .. neurologa lub psychiatry. Objawy mogą się nasilać, znacznie utrudniając codzienne funkcjonowanie. Odpowiednie leczenie farmakologiczne i/lub psychoterapeutyczne może Pani bardzo pomóc. ... Padaczka u nastolatka .. neurologiczne. 5 dni temu zemdlał. Lekarz z R - ki która przyjechała powiedział że wygląda to na atak padaczki. Syn miał nienaturalnie sztywne kończyny ale tylko prawą stronę, drgawki i nie kontaktował dobre 2 min. co się do niego ... Leczenie jednostronnego kurczu twarzy .. neurologa. Obawiam się że jest Pan na razie skazany na leczenie zachowawcze. W przypadku dystonii ogniskowej raczej nie stosuje się leczenia chirurgicznego stymulacją mózgu. Można oczywiście skonsultować się z neurochirurgiem, tak ...

Krótkotrwałe bóle prawej strony twarzy a neuralgia nerwu trójdzielnego .. neurologa, podejrzewa neuralgię nerwu trójdzielnego. Możliwe że objawy są wywoływane przez neuralgię trójdzielną. Jednak opis jest za mało dokładny. Typowe objawy dla neuralgii to: napadowy ból jednostronny twarzy, zwykle okolicy ... Leczenie zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa .. neurochirurgiczną. Opis świadczy o wielopoziomowych zamianach zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa. Od poziomu C3 - C4 zmiany są bardzo nasilone. Wskazana jest konsultacja neurochirurgiczna pod kątem operacji. Może się ok ... Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. neurologiczne. W przypadku bardzo nasilonych objawów jak, zaburzenia oddawania moczu, niedowład kończyn lub znaczne dolegliwości bólowe warto skonsultować się z neurochirurgiem. ...

Wypadnięcie jądra miażdżystego .. neurochirurgiczną w kierunku leczenia operacyjnego. ... Zapalenie mięśnia twarzy .. neurologicznej i czekam gdyż Pani neurolog jest na urlopie. Opis jest mało precyzyjny. Prawdopodobnie chodzi o zapalenie nerwu twarzowego, w konsekwencji osłabienie mięśni mimicznych twarzy. Należy udać się na wizytę do neurologa. ... Rozpoznanie migreny .. neurologa usłyszałam że mam migrenę, jednak badania nie potwierdziły tego. Czy jest możliwe to abym miała te bóle na tle nerwowym, czy może powinnam zbadać się pod kątem raka? Czy jest możliwe zachorowanie na ta chorobę genetyczni ...

Lęk, uczucie omdlenia a torbiel szyszynki .. neurologa. Warto jak najszybciej rozpocząć leczenie gdyż objawy mogą się nasilać i bardzo utrudniać normalne funkcjonowanie. ... Udar mózgu a padaczka .. Neurolog wysyła mnie do ortopedy a ten natomiast do neurologa i tak w kółko, a ja już nie mam siły chodzić od lekarza do lekarza. Co robić w tym przypadku? Może występować zespół bólowy poudarowy. Oczywiście należy wykluczyć inne ... Diagnostyka napadów rzekomopadaczkowych .. neurologa, niestety, okazuje się, że to nie jedyny mój problem neurologiczny, mianowicie, od jakichś 2 lat zdarzyło się 5 ataków, zdarzają się one tylko i wyłącznie w czasie snu, więc tak naprawdę, tylko 1 ktoś mógł zobaczyć, z op ...

Wykrzepiony tętniak .. neurochirurgi zdecydował, iż przeprowadzenie zabiegu operacyjnego jest bardzo ryzykowne. Czy powinnam skonsultowac się z lekarzami w innej klinice? Angio - tomografia rezonansu magnetycznego głowy wykazała: W bezpośrednim sąsiedzt ... Wstrząsy oraz notoryczne bóle i szumy w głowie .. neurochirurg. Bóle głowy mogą też być od kręgosłupa szyjnego, mimo, że ma Pani implanty na trzech poziomach to jest ciągle zniesiona fizjologiczna lordoza. Jeśli chodzi o szumy to warto zrobić badanie Dopplera tętnic szyjnych i kr ... Rezonans magnetyczny przy zastawce Pudenza komorowo-przedsionkowej .. Neurochiruga to już kolejny specjalista który już mi nie może pomóc. Moje pytanie jest takie dlaczego lekarz stwierdził u mnie wodogłowie nieaktywne skoro zobaczył nieaktualne zdjęcie TK głowy było to zdjęcia z 2007 roku? Gdy byłe ...

Torbiel pajęczynówki wzdłuż przebiegu szczeliny Sylwiusza .. neurochirurgiem. Proponowałbym jeszcze wykonanie badania MRI głowy. ... Ból części lędźwiowej kręgosłupa .. neurologa i kazał zrobić poszczególne prześwietlenia. Okazało się, że mam prawostronne skrzywienie kręgosłupa piersiowego. Boli mnie także w części lędźwiowej ale na zdjęciu jest OK i lekarz powiedział, że możliwe, że to są bóle k ... Wodogłowie i objawy nadciśnienia wewnątrz czaszkowego .. neurochirurg z Poznania stwierdził że ja mam objawy nadciśnienia wewnątrz czaszkowego nie wiem co to jest bardzo proszę o pomoc co mam zrobić i jakie badania wykonać bo ja niestety ale nie wiem. Jakie badania bym musiał wykonać? O ...

Poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku .. neurochirurgiem. ... Czy jest możliwe całkowite wyleczenie neuralgii nerwu trójdzielnego? .. neuralgię nerwu trójdzielnego dopiero 3 miesiące i podejmuję próby leczenia farmakologicznego. Proszę jednak odpowiedzieć szczerze: czy są szanse na wyleczenie tą metodą, czy jest to tylko sposób uśmierzania bólu? Zdaje się, że to ... Drętwienie lewej reki oraz lewej części twarzy .. neurologa. Obecna wiedza daje duże szanse na zastopowanie tych ataków. ...

Zaburzenia ruchowe i oddawania moczu .. neurologicznej gdzie stwierdzono zespół ogona końskiego,stan po dyskoidektomii i hemilaminektomii. Niestety moczu dalej nie oddaję samodzielnie cewnikuję się co 3,4 godziny. Nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja, właśnie jestem ... Bóle w klatce piersiowej .. neurologiczne oraz kardiologiczne, jak na razie odziedziczyłam tylko nerwice i choroby serca. Lekarz doskonale o tym wie, ale nie mogę na niego liczyć w przypadku bólów bo jak powiedziałam jestem na taką chorobę za młoda ( podobno ... Drgania powieki oka .. neurologa. ...

Drżenia i furczenia mięśni międzyżebrowych podczas wdechu i wydechu przy neuralgii międzyżebrowej .. neuralgię międzyżebrową po stronie lewej. Silny ból nie jest stały, ma charakter napadowy i boli wtedy cały lewy bok ( tak jakby z narządami wewnętrznymi znajdującymi się po te stronie ). Trwa to od miesiąca. Badania krwi - wszyst ... Semiovale a zwapnienie w mózgu .. neurologa to warto zrobić badanie MRI głowy jeśli nie było wykonane. ... Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. neurologów i oni twierdzą, że nic mi nie jest. Miałem robione MRI głowy w 2007r., które wykazało pojedyncze ( drobne, do 3 mm średnicy ) strefy o hiperintensywne w sekwencji fr FSE T2, FLAIR i PD w topografii środka półolnego po s ...

Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenia wysokości krążka międzykręgowego .. neurologa muszę jeszcze trochę poczekać. Badanie MR w sekwencji Se, FSE, obrazy T1 - , T2 - zależne, w płaszczyznach strzałkowej i poprzecznej wykazało: - zniesienie lordozy szyjnej; - krążki międzykręgowe bez cech dehydratacji i ... Czy jedynym ratunkiem dla mojego kręgosłupa jest operacja DIAM? .. Neurolodzy nie widza potrzeby operacji tylko leki uspokajające, fizykoterapia. Warto się zastanowić nad operacją na poziomie L4 - L5. Tam zmiany zwyrodnieniowe są najsilniejsze. Jeśli ćwiczy Pan sumiennie, codziennie i nie ma popr ... Prąd przeszywający prawą półkulę głowy .. neurologiczne. W za trzy miesiące mam wizytę u kardiologa - niskie ciśnienie, szybki puls, powtarzające się co jakiś czas ( w odstępie kilku / kilkunastu miesięcy ) zapaści i ogólna słabość. Te objawy są bardzo niespecyficzne, mog ...

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, wypukliny i naczyniak w trzonie .. neurochirurga pod kątem operacji. Dolegliwości bólowe mogą się nasilać, może dołączyć się niedowład kończyn dolnych zaburzenia czucia. ... Wodogłowie a prawo jazdy .. neurochirurga lub neurologa. ... Asymetria układu komorowego .. neurologa czy okulisty? Taki opis oznacza że róg potyliczny jest poszerzony. Może być taka Pani uroda. Nie wiem jaka jest przyczyna niedowidzenia, jeśli jest to sprawa świeża to trzeba najpierw iść do okulisty. ...

Sztywnienie mięśni .. neurologiczne. Jednak intensywne uprawianie sportu daje nadzieje że to nic poważnego, gdyż trudno byłoby sprostać takiemu wysiłkowi. Proponuję wykonać najprostsze badania laboratoryjne: morfologia, elektrolity oraz badanie nerek, ... Diagnoza wodogłowia aktywnego .. neurochirurgiem , który zakładał zastawkę. ... Szerokopodstawna przepuklina jądra miażdżystego .. neurochirurg. ...

Torbiel okołokorzeniowa Tarlova .. neurologiczne to trzeba się skonsultować z neurochirurgiem. Należy pamiętać że po operacji torbiel może się odnawiać. ... Ognisko podwyższonego sygnału i glioza .. neurolog właśnie mi to zalecił. Dodam, że około rok temu przechodziłam silny stres, rozbolała mnie wtedy głowa ( lewa strona ), zdrętwiała prawa ręka, czułam jakbym źle mówiła. Nie wiem, czy to może mieć związek z wynikami badań. ... Cierpniecie twarzy w okolicy oczu .. neurolog zapisał mi magnez, biorę trzecie opakowanie i mi nie pomaga. Co mi dolega? Badania obrazowe wykluczyły zaburzenia organiczne. Zatem problem może być związany z zaburzeniami elektrolitycznymi czasem z naczyniowopochodnymi ...

Torbiel koloidowa komory mózgu .. neurologiczne, inni radzą, że lepiej zapobiegać ( wodogłowiu ) niż leczyć, nie wiem więc jak to naprawdę wygląda, co wpływa na wzrost guza ( czy może jeszcze urosnąć? ) i czy rzeczywiście jest lepiej zaczekać, czy bezpieczniej zap ... Następstwa urazów po wypadku samochodowym .. neurochirurgiczne i przeszczep nerwu. ... Migrena z aurą, której towarzyszą zaburzenia mowy .. neurolog przepisał mi lek przeciwpadaczkowy, brałam go 2 miesiące, przez ten czas miałam 2 ataki migreny ( wcześniej pojawiała się ona 2 - 3 razy w miesiącu ). Trzy tygodnie temu skończyłam brać ten lek i od tego czasu miałam już ...

Zbaczanie języka .. neurologicznie nie ma obiektywnych powodów tych dolegliwości. ... Wodogłowie w wieku niemowlęcym a alkohol .. neurochirurgicznej po roku czasu, może w wieku dorosłym pić alkohol? Jeśli obecnie nie ma cech wodogłowia nie ma żadnych powodów aby funkcjonować inaczej niż osoba zdrowa. Należy pamiętać oczywiście, że alkohol powinien być spożyw ... Diagnoza bólów pleców w okolicy lędźwiowej .. neurologa, jednak zanim to nastąpi, chciłam w ten sposób szybciej się dowiedzieć, bo ta niewiedza bardzo mnie niepokoi. Opis wykazuje wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego, na poziomie L5 - S1 i L4 - L5 duże ...

Dyskopatia wielopoziomowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. neurolog zapisał mi tabletki na zapalenie stawów oraz skierował na rehabilitację, lecz poinformował równie,ż iż moje dolegliwości kwalifikują się do operacji. Czy mogli by państwo na podstawie moich wyników powiedzieć coś więcej o ... Wymiana układu drenującego przy wodogłowiu .. neurochirurgiem z innego miasta to pierwsze słyszy takie wyrażenia słyszy i jego zdaniem najlepiej by było jak bym miał całkowicie wymieniony układ zastawkowy. Z opisu, trochę niejasnego, wynika, że trzeba wymienić dren dokomorowy ... Wyrośla dziobiaste trzonów kręgów .. neurologiczne i wtedy można rozważyć operację ale nie zawsze jest to skuteczne. Bóle nóg można zdiagnozować MRI odcinka lędźwiowego. ...

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa nasilone w odcinku piersiowym .. neurochirurgiem pod kątem operacji w odcinku piersiowym. ... Najlepsze badanie obrazowe do określenia zmian neurochirurgicznych .. neurochirurgicznych? czy istnieje jakiś ulepszony MRI? Obecnie standardowo używa się MRI, warto sprawdzić jakie natężenie pola ma aparat. 0,25 Tesli to aparat bardzo słabe można je wykorzystywać do badań kręgosłupa, do badania móz ... Usunięcie zeza przy wodogłowiu .. neurologiczny by się jeszcze nadziej pogorszył. Czy to prawda? Zależy jaka jest przyczyna zeza. Wodogłowie aktywne może prowadzić do niedowładu nerwów okoruchowych i wtedy trzeba leczyć wodogłowie. Jednak jeśli zez jest niezależny ...

Machanie głową u dziecka .. neurologów którzy wykluczyli padaczkę i twierdzili że są to ruchy nawykowe które z czasem ustąpią. Rozwój dziecka uznali za prawidłowy. Niestety do dnia dzisiejszego nie ma żadnej poprawy. Jeśli wraz z wiekiem objawy nie ustąpiły ... Niezdiagnozowane omdlenia .. neurologiczne obrazowe to jeśli były robione wcześniej to nic nowego nie wniosą, a badania SPECT czy PET raczej nie wiele wniosą. Można jeszcze wykonać badanie EEG pod kątem napadów typu absence. ... Leczenie zespołu Hornera .. neurologa, który podjąłby się mnie wyleczyć, bo jak mówią, przyczyn może być wiele. Lat 35. Ważne, aby zdiagnozować przyczynę zespołu Hornera. Poza badaniami wymienionymi warto zrobić badanie Rtg klatki piersiowej pod kątem zmian ...

Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. neurochirurgiczną w przypadku silnych dolegliwości bólowych. ... Uszkodzenie nerwu a wysoka wrażliwość emocjonalna .. neurolog stwierdził, że moja wysoka wrażliwość emocjonalna, słaba odporność na krytykę jest spowodowana lekkim uszkodzeniem układu nerwowego. Badanie wykazało, że jeden z nerwów jest nieznacznie uszkodzony i może mieć wpływ na moj ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. neurolog powiedział, że trzeba czekać na typowe objawy SM, tj. rzut. Biorę od 2 miesięcy nilogrin, a głowa ciągle boli. Nie wiem co mam dalej robić proszę o poradę,a także o interpretację wyników badań. Warto wykonać nakłucie lędź ...

Duży oczopląs .. neurologa, ponieważ lekarz stwierdził że nie widział nigdy by ktoś miał taki duży oczopląs jak ja. Ja nie pamiętam bym kiedykolwiek była u neurologa, hoc wiem że oczopląs mam już od dzieciństwa i prawdopodobnie mam to po mamie. Za ... Ucisk z tyłu głowy .. neurologa ale jedyne co mi zalecił to zmianę pigułek antykoncepcyjnych, jednak i to nie pomogło. Takie objawy mogą być spowodowane długotrwałym przemęczeniem, występują napięciowe bóle głowy. Jeśli objawy się utrzymują już długotr ... Zawroty głowy i nagły wzrost INR .. neurologicznym. Teraz po 6 dniach, ma INR ( 3,86 ). Dlaczego mogło to INR tak szybko wzrosnąć i czym to grozi? Zwykle INR wzrasta jeśli przewlekle bierze się leki przeciwkrzepliwe, jak acenokumarol, poza lakami podwyższony INR moż ...

Objaw Rossolimo .. neurologa w rozpoznaniu widnieje informacja: w badaniu przedmiotowym objaw Rossolimo po stronie prawej. Co to znaczy, gdyż w internecie nie ma o tym zbyt wiele dokładnych informacji. Jakie są tego skutki, konsekwencje, czy to groź ... Torbiel szyszynki a bóle głowy .. neurologa, ponieważ od roku mam jakieś dziwne objawy tzn. połowicze bóle głowy, zaburzenia równowagi, omdlenia, mdłości, zawroty głowy. Przy tych objawach występują dreszcze, czuję się wtedy okropnie, nie wiem, co się ze mną dziej ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. neurologicznie od lat 5 na chorobę Parkinsona choć opinie dwóch neurologów były różne. Bierze madopar, dopiero teraz zrobiliśmy prywatnie - nikt wcześniej Taty nie kierował na to badanie rezonans - ma postępujący niedowład lewostr ...

Migrena z aurą .. neurologa ale strasznie długo się czeka. Mam 17 lat. Bardzo prawdopodobne że to migrena jednak o tym powinien osobiście zdecydować neurolog. Ból głowy powinien pojawiać się w okresie napadów, raczej nie występuje stale ( wtedy jes ... Leczenie kręczu karku .. neurologiczne. Jakie jeszcze terapie włączyć do leczenie? Wiem że rozciąganie, ćwiczenia, może jeszcze kołnierz. nie wiem ale chyba by pomógł. Chcemy podjąć wszelkie formy i środki pomocne ponieważ mąż ma 35lat i jeśli dalej choro ... Omdlenie z zesztywnieniem i drgawkami po pobraniu krwi .. neurologa. ...

Metoda operacyjna leczenia kręczu karku .. Neurochirurgii IPiN ul Sobieskiego w Warszawie, jednak należy spełniać odpowiednie kryteria do zabiegu, zwykle współpraca odbywa się z neurologiem. ... Struniak lub chrzęstniak stoku .. neurochirurgiem, operacje tej lokalizacji są zawsze dużym wyzwaniem, dlatego powinien je wykonywać chirurg z dużym doświadczeniem. ... Rozległa i masywna przepuklina kręgosłupa szyjnego a mrowienia i drętwienia prawej ręki .. Neurolog wysyła mnie do neurochirurga twierdząc że nie ma innej metody leczenia jak chirurgiczna. Czy jest możliwość leczenia innego niż operacja ? może jakaś rehabilitacja? Może się Pan rehabilitować jednak przy dużych dyskopatia ...

Mroczki przed oczami, podwójne widzenie .. neurologiczne. ... Uczucie ciepła w dolnej części policzka jako objaw nawrotu neuralgii nerwu trójdzielnego u kobiety w ciąży .. neuralgię nerwu trójdzielnego. Dostałam leki z karbamezepiną. W chwili obecnej pojawiły się takie same objawy, tj. uczucie pulsowania i ciepła w dolnej części policzka. Dodam, że jestem w 5 m - cu ciąży ( ciąża mnoga ). Czy w ciąż ... Malformacja naczyniowa .. neurologa mam dopiero za kilka dni, a chciałabym poznać interpretację, lub chociaż czegokolwiek się dowiedzieć. Opis wyniku: W prawej półkuli móżdżku skupisko zwapnień. W otoczeniu nie uzyskano patologicznego wzmocnienia. Malforma ...

Torbiel pajęczynówki a bóle głowy .. neurologa, który by się specjalizował w dziedzinie torbieli. A syn codziennie cierpi z powodu bólu głowy. Informacje są mało precyzyjne, gdyż nie wiem jaki zabieg był wykonywany. Zwykle torbiele nie stanowią powodu du niepokoju, c ... Dodatni objaw pyszczkowy .. neurologiczne wykazało: poza dodatnim objawem pyszczkowym nie wykazuje uszkodzeń w okładzie nerwowym. Co to znaczy? czy to jest dziedziczne? Dodatni objaw pyszczkowy może świadczyć o nieswoistym uszkodzeniu układu nerwowego, jedna ... Niezdiagnozowane bóle okolic szyi, karku, oka, twarzy .. neuralgii trójdzielnej albo kolankowej bardziej prawdopodobne. Badanie MRI w takiej sytuacji nic nie wykaże. Proponuje poszukać dobrego neurologa i neurochirurga. ...

Zanik wzroku w prawym oku .. neurolog mam wizytę w srodę a do tego czasu chciałbym poznac interpretację wyniku MR: Wysoko na sklepistości w płacie ciemieniowym lewym widoczna zmiana naczyniopochodna o śr. 4mm. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy, komory ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. neurochirurg sugerował zakażenie okołoporodowe - rzeczywiście przebyte )?czy należy je kontrolować powtórnym MRI? Czy maja one związek z przebytym wylewem dokomorowym i bladymi skroniowo tarczami wzrokowymi?W badaniu neurologiczny ... Krwiak śródmózgowy a zaburzenia pamięci i nielogiczne myśli .. neurologiczne. Wujek był 6 dni usypiany ( po tym jak już trafił do szpitala, ponieważ całkowicie stracił kontakt ). Teraz ma zaburzenia pamięci ( tzn. pamięta wiele, ale powtarza się co minutę ) dodatkowo mówi, a raczej myśli niel ...

Badanie RM głowy bez kontrastu a z kontrastem przy chorobie naczyniowej .. neurologa zostały zdiagnozowane jako przemijające niedokrwienie mózgu ( TIA ). Lekarz przeprowadzający badanie RM nawet nie spytał z jakiego powodu robię badanie. Badanie przeprowadził bez kontrastu a na moje pytanie dlaczego stwi ... Leczenie migreny na tle nerwowym .. Neurolog powiedział, że to migreny które prawdopodobnie są na tle nerwowym, przepisał mi lek, przez który miałam wrażenie, że po pewnym czasie powodował częstsze bóle głowy. Następnie brałam wiele innych przeciwbólowych tabletek. ... Silne bóle głowy .. neurologa w przychodni nie ma wolnych terminów, może za 2 lub 3 miesiące. Co takie bóle mogą oznaczać i jaka może być to przyczyna? Skoro diagnostyka neurologiczna i laryngologiczna nic nie wykryła to możliwe, że jest to napięciow ...

Ogniska hiperintensywne mogące odpowiadać naczyniakom w trzonach kręgów Neurolog, który skierował mnie na badanie MR, jest na dłuższym urlopie, a wynik, który odebrałam zaniepokoił mnie. O przepuklinie wiedziałam z TK kręgosłupa, ale niepokoją mnie *ogniska hiperintensywne, mogące odpowiadać naczyniak ... Nieokreślone bóle w wielu miejscach i drętwienie ręki .. neuralgią międzyżebrową. Może być to spowodowane podłożem nerwicowym. Dlatego może warto skontaktować się z psychologiem albo psychiatrą, którzy mogą skutecznie pomóc. ... Leczenie neurochirurgiczne zaburzeń lękowych .. neurochirurgiczne w zaburzeniach lękowych, te które są opisywane w prasie to ciągle bardziej eksperymenty niż uznane metody. ...

Ból głowy bez światłowstrętu .. neurologiczne i CT głowy. ... Bóle i zawroty głowy, szum w uszach i nudności przy krwiaku kręgosłupa szyjnego .. neurologiem, powiedział mi, że to nic poważnego. Dostałem tabletki do łykania, które biorę prawie 20 dni i nic mi nie pomagają. Co mam dalej robić? Należy wykonać kontrolne badanie obrazowe odcinka szyjnego, aby wyjaśnić krwiak si ... Neuralgia kolankowa .. neuralgia kolankowa, nigdzie nie ma nic o tym, a do lekarza dopiero mam kolejkę na czerwiec. Jak to się leczy? Neuralgia kolankowa podobnie jak trójdzielna może być spowodowana konfliktem nerwowo - naczyniowym. Drażniony jest nerw ...

Torbiel w mózgu na potylicy u dziecka .. neurochirurgii bo wykryto torbiel na potylicy w mózgu i profesor chce ja zbadać za pomocą tomografii z kontrastem. Stwierdził ze takie torbiele pojawiają się u dzieci, ale u mojego synka ona wygląda trochę inaczej niż u innych dzi ... Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. neurologa, ale chciałabym zasięgnąć także innej opinii. Opis badań obrazowych jest prawidłowy, małe zmiany prawdopodobnie naczyniowe nie stanowią problemu klinicznego. ... Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. neurochirurgowi. ...

Czy oponiak mózgu się powiększa? .. neurochirurgiczną pod kątem leczenia operacyjnego. ... Bolesne skurcze twarzy .. neuralgia. Rzadziej przyczyną może być nietypowa dystonia ogniskowa twarzy. ... Tętniaki szerokopodstawne .. neurologa mam dopiero za kilka tygodni. Czy konieczna będzie operacja? Gdzie w mózgu są te tętniaki? Mam 60 lat, niskie ciśnienie krwi, nie palę. Mam zawroty głowy, szumy uszne. Tętniaki leczy się albo operacyjnie neurochirurgiczn ...

Nierozwinięcie jednej strony twarzy .. neurologa. Przyznam, że wcześniej nigdy sama nie zwróciłam na to uwagi - ani mój rodzinny lekarz ( od dziecka ten sam ) nigdy nic o tym nie mówił i do neurologa mnie nie wysyłał. Oczywiście jest to prawda że mam niesymetryczna twa ... Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. neurochirurg i on podjął decyzję. ... Powracające silne bóle głowy .. Neurolog daje tylko przeciwbólowe. Proponuję powtórzyć badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa gdyż tego typu dolegliwości mogą być spowodowaną dyskopatią szyjną. Mniej prawdopodobne jest występowanie patologii naczyniowej, co moż ...

Polineuropatia ruchowo-czuciowa u dziecka .. neuropatie ruchowo - czuciowa. Byłam na badaniach neurologicznych z moim 17 - miesięcznym synem. Nie ma on odruchów w kolanach i ma słabe w raczkach. Ogólnie rozwija się normalnie. Często chodzi na palcach. Czy jest możliwe ze też ... Bóle stawów, kręgosłupa i głowy .. neurologicznych. Po zaleczeniu choroby nie było żadnej poprawy w samopoczuciu, moim zdaniem nawet się pogorszyło. Jakie badania można wykonać jeszcze i w jakim kierunku się kierować? odwiedziłam w ciągu tych 2 lat dziesiątki ortop ... Zmiany zwyrodnienia w postaci dehydratacji krążka międzykręgowego .. neurologa jest jeszcze sporo czasu. Badanie wykonano w sekwencjach SE T1, TSE T2: - zmiany dehydratacyjne krążka międzykręgowego na poziomie L4 - L5 - szeroko okrężna wypuklina tego krążka przewęża kanał kręgowy wraz z zachyłkami ...

Rehabilitacja po udarze niedokrwiennym .. neurologiczno - udarowym, został przewieziony na oddział rehabilitacyjny tam po 5 dniach dowiedziałam się ze rehabilitacja taty to strata czasu. Tata jest swoja chorobą podłamany dlatego trudniej mu jest ćwiczyć ale bardzo się sta ... Nagłe ćmienie w głowie .. neurologi w oparciu o badanie EEG i wywiad. Inną możliwością są zaburzenia internistyczne jak hipoglikemia, zaburzenia elektrolitowe. Zalecałbym też wykonanie badania obrazowego OUN jak CT lub MRI. ... Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. neurologa mogę pójść dopiero w lipcu. Lekarz pierwszego kontaktu przepisał mi leki na poprawę krążenia. W opisie badania MRI widoczna dyskopatia szyjna, czasami taka zmiana może dawać bóle głowy, ale zawroty są mniej typowe. Warto ...

Utrata przytomności i silne bóle głowy .. neurolog skierował mnie na badanie EEG i nie wiem co ono oznacza. To mój wynik: Zapis z regularnym i symetrycznym rytmem fal alfa o częstotliwości 10Hz i amplitudzie 60uV.Rz - obecna. W odprowadzeniach skroniowych z przewagą stron ... Negatywne skutki tomografii komputerowej głowy .. neurologa. Neurolog po wstępnym badaniu neurologicznym stwierdził,ze raczej nie ma uszkodzenia mózgu, badaniem krwi wykluczył tarczycę, powiedział, ze wg niego jest to migrena oczna( ponieważ córka czasem cierpi na dotkliwe bóle g ... Bóle kręgosłupa a skrzywienie odcinka lędźwiowego .. neurochirurgiem pod kątem operacji. ...

Niedorozwój robaka móżdżku u dziecka .. neurologicznej ale lekarze zbadali dziecko pod kątem rozwoju i stwierdzili, że wszystko w porządku. Mówili o powikłaniach, które może nastąpić w przyszłości, a mianowicie o padaczce. Poza tym nic więcej nie potrafili mi powiedzieć ... Ból głowy przy dotyku w okolicy ciemieniowej .. Neurolog przepisał mi leki, jednak to nie pomaga. Stan neurologiczny bez zmian. Czym może być spowodowany ten ból? Ból mało specyficzny. Może być to neuralgia po urazie albo zmiana kostna. Proponuję wykonać badanie CT i zweryfikow ... Bóle i brak sprawności po operacji kręgosłupa .. neurochirurgów skierowało mnie niezbędną operację, którą przeprowadzono u mnie dopiero po 8 miesiącach od rozpoznania. W trakcie tych 8 miesięcy poddawana była różnego rodzaju zabiegom i rehabilitacji które nie przyniosły skutku, ...

Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. neurologa aby rozpocząć leczenie padaczki. ... Drętwienie stóp i skurcze w stopach .. neurochirurga aby operację powtórzył, lub wykonał w odcinku piersiowym, czy są jakieś leki, które umożliwią mi normalne funkcjonowanie? MRI po operacji pokazuje, że nadal są dyskopatie w odcinku lędźwiowym które mogą być przyczyną ... Ucisk nosa i skroni .. neurologa, okulisty. Laryngolog nie stwierdził nic niepokojącego oprócz lekkiego zapalenia śluzówki nosa. Miałem robione RTG zatok i wszystko w granicach normy. Okulista robił badanie dna oka i wszystko w porządku. Wzrok także. Ne ...

Zaburzenia krążenia mózgowego .. Neurolog skierował ja na rezonans głowy. Oto wynik: Badanie wykonano w SE, FSE uzyskując obrazy T1 przed i po kontraście, T2, PD, zależne w trzech płaszczyznach oraz FLAIR w płaszczyźnie poprzecznej. W istocie białej obu półkul mó ... Zastawka Pudenza a lot samolotem .. neurochirurga, albo sprawdzić w internecie ten model choć to może być trudne. Trzeba oczywiście pamiętać że silne pole magnetyczne może przeprogramować zastawkę, o ile działa. Zastawka programowalna może być zakłócana w silnym pol ... Migrena i zmiany w rezonansie magnetycznym .. neurologicznym bez zmian, wykonałam MR oto wynik: w T2 zmiany demielinizacyjne, rozsiane w istocie białej niespecyficzne, o śr. do 8mm w ilości ok. 13, móżdżek, pień mózgu, komory mózgu bez zmian. Czy to należny rozpatrywać pod ką ...

Częsta i bolesna migrena .. neurolog postawił rozpoznanie. Dopiero potem można włączyć odpowiednie leczenie. Należy jednak pamiętać że takie bóle można leczyć. ... Zanik czucia w nodze .. neurologa ( wizyta dopiero za 2 m - ce ). Z kolei neurolog pewnie wyśle na szczegółowy rezonans - następne około 1 miesiąca czekania i pewnie skończy się na zabiegu. Ponieważ pewnie to uszkodzenie mechaniczne. Nie wiem tylko na ja ... Trzęsące się ręce w sytuacjach stresowych .. neurobiofeedbacku technik relaksacyjnych. W bardzo nasilonych przypadkach potrzebne jest włączenie leków. ...

Operacja oczu a wodogłowie .. neurologiczny od 2002 roku jest stabilny. Jeśli stan neurologiczny i badania obrazowe nie wykazują progresji to nie ma powodów do odraczania operacji oczu. ... Tiki twarzy i szyi u dziecka .. neurologa dziecięcego. W tym wieku może dochodzić do przejściowych zaburzeń neurologicznych związanych z dojrzewaniem układu nerwowego. Pomocna bywa psychoterapia, czasem trzeba dołączyć leki. Zależy co jest przyczyną tików, czasa ... Otępienie po zapaleniu opon mózgowych .. neurobiofeedback, leki stymulujące oraz neuroplastyczne. ...

Szum uszny bez stwierdzonych uszkodzeń słuchu .. neurologa może coś pomóc? I jakie badania zrobić? Proponuję wykonać badanie CT mózgu oraz Doppler tt. szyjnych, może ta diagnostyka przyniesie rozwiązanie. ... Powikłania operacji torbieli w 3 komorze mózgu .. neurochirurga i jego umiejętności więc trzeba zapytać podczas konsultacji. ... Drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul .. neurologa z podejrzeniem SM a ten z kolei na rezonans. W wyniku rezonansu jest napisane: drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul. Innych zmian nie stwierdzono. Czy to potwierdza czy wyklucza SM? Ewent ...

Krwiak mózgu nad skronią .. neurologicznego i wielkości krwiaka. Jeśli jest mały a dolegliwości niewielkie lub brak to leczenie zachowawcze, w innym przypadku operacja. ... Duże wypukliny dysków i wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. neurochirurga. ... Problemy z erekcją a przyjmowanie sterydów .. neurolog zajmuje się też chorobami związanymi z działaniem penisa. Czy sterydy, które stosuję w celu zwiększenia masy mięśniowej, mogą być przyczyną problemów z erekcją? Czy zaburzenia wzwodu się mogą z tym wiązać? Prawdopodobnie ...

Zaburzenia widzenia a problemy naczyniowe .. neurologicznych TIA tj. miałam zaburzenia dezorientacji po przebudzeniu oraz objawy zaburzenia widzenia w jednym oku ( wielokrotnie ) zrobiłam dwa razy badanie RM głowy. Badanie okulistyczne wykluczyły przyczyny okulistyczne. Jest ... Podkorowe hiperintensywne ognisko w płacie czołowym .. neurologiem albo neurochirurgiem. ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. neuroimmunologiczny ), które wykazało obecność przeciwciał przeciw mielinie. Czy to stwardnienie rozsiane? Czy neuroborelioza? Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem. Jeśli zmiany ulegną wzmocnieniu to trzeba zbadać płyn mózgowo ...

Bóle podbrzusza, w okolicach odbytu po operacji przepukliny przy niepełnym ogonie końskim .. Neurolog wydał skierowanie na rezonans, ale będzie on dopiero we wrześniu. Nie chcąc stracić pracy muszę pracować, praca siedząca. Trzeba wykonać badanie MRI i dopiero wtedy będzie można szukać przyczyny dolegliwości. ... Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. neurochirurgiem czy nie potrzeba jest operacja. ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. neurologiczny ale bardziej internistyczny, warto przebadać się pod kątem chorób autoimmunologicznych. ...

Uczucie ciepła, pieczenia w głowie .. neurologa, stwierdził, że nie widział od 20 lat takiej osoby znerwicowanej. Powiedział, że te uczucie ciepła mogą być od tabletek antykoncepcyjnych, które brałam w tym czasie przez 4 lata. Pierwszy mój dziwny atak zaczął się miesi ... Ognisko w prawobocznej części płata przedniego przysadki mózgowej .. neurochirurgiem, który powinien obejrzeć zdjęcia, czy zmiana jest operacyjna i czy są wskazania do operacji. Objawy, które Pani ma mogą być spowodowane tą zmianą. Warto też zbadać hormony przysadki. ... Wielopoziomowa dyskopatia i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. neurochirurgiem. ...

Zespół Hornera a ćmienie w głowie i ból w klatce piersiowej .. neurolog zalecił udać się do szpitala i zrobić badania. Kiedy tam pojechałem jeden z lekarzy stwierdził, że jeśli jedynym objawem jest zespół Hornera, to nie ma potrzeby robić badań, co potwierdził ordynator tego szpitala. Tak min ... Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. neurologa, który skierował mnie na rezonans. Przypadkiem wykryto torbiel pajęczynówki 40mm na 20mm na 23mm, ale podobno to nic groźnego bo żadnych zmian ani wpływu czy ucisku na mózg nie ma. Badania kontrolne wykonuje co 1,5 roku, ... Torbiel pajęczynówki w zachyłku górnym móżdżku a drętwienia i drżenia .. neurologa na rezonans głowy z podejrzeniem gruczolaka przysadki ( mam zaburzenia hormonalne i niedoczynność tarczycy ). Na szczęście rezonans nie wykazał zmian w przysadce, jedynie o co można się przyczepić to ze ponoć jest w jedn ...

Zawroty głowy, zaburzenia równowagi i wymioty .. neurologa pacjenta skierowano na badanie MRI głowy - poniżej noty z odpisu MRI: W części podkorowej ognisko gliozy naczyniowo - pochodnej w płacie czołowym lewej półkuli. Reszta obrazu prawidłowa, bez zmian. Pacjent na podobne obj ... Patologiczne kłamstwo .. neurologiczne. Gdzie mogę szukać pomocy? Aby wykonać specjalistyczne badania mózgowia trzeba mieć wskazania medyczne. Nie wykonuje się takich badań tylko na czyjeś życzenie. Zatem jeśli nikt z lekarzy nie zdecydował się na zleceni ... Długotrwały lekki ból głowy po uderzeniu .. neurologa. Neurolog nic nie wie co może być. Wysłał mnie na rezonans magnetyczny. Tam był tylko opis że wszystko jest w porządku. Dostałem też płytę CD. Ale lekarze nie chcą oglądać tych obrazów z płyty. Więc sobie dałem spokój i ...

Leczenie Zespołu ogona końskiego .. neurologiczna, byłem u proktologa i urologa, nie stwierdzają oni schorzeń, a zatem jak pomóc sobie? Neurolog podaje mi leki, które moim zdaniem nie pomagają mi, czekam na rezonanse, neurochirurg uzależnia operację od rezonansów. W ... Dyskopatia w odcinku lędźwiowym .. neurochirurgiczna. ... Przepuklina kręgosłupa a aktywność fizyczna .. neurochirurgiczna. Na rezonansie rzeczywiście wygląda jakby dysk zalał cały przestrzeń gdzie jest rdzeń. Czy jest możliwe nieoperacyjne zaleczenie takiej dolegliwości do poziomu takiego, że będę mógł nadal aktywnie żyć ( uprawiam ...

Zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego .. neurochirurga. ... Opadająca powieka .. neurologa lecz też nic nie znalazł. Ponownie trafiałam do neurologa i poprosiłam o zrobienie badań pod kątem miastenii. Dostałam skierowanie do szpitala na oddział neurologiczny. Zapisałam się w kolejce w szpitalu wojskowym lecz o ... Drętwienie twarzy a migrena .. neurologa, 2 - krotnie miałam zrobiony rezonans. Wykluczono nowotwór. Została wykryta zmiana w prawej komorze o średnicy ok. 5 - 6mm o *niejasnym charakterze*. Neurolog zalecił powtórzenie badania po roku. Niestety nie zdążyłam te ...

Wynik EEG a napięciowe bóle głowy .. neurolodzy oceniają, że to bóle napięciowe. Proszę o interpretację wyniku EEG ( badanie zrobione po raz kolejny, poprzednio w 2004r. wykazało zmiany patologiczne ), aktualny wynik: Opis badania: Badanie wykonano w czuwaniu. Zapis ... Ból kręgosłupa i dyskopatia w odcinku lędźwiowym .. neurologa nic się nie zmieniło. MR wykazał wypuklinę krążka w odcinku L4 - L5 z uciskiem na worek oponowy. Byłam przez 3 tyg. w szpitalu w DSK w Lublinie na oddziale neurologii. Pobyt nie przyniósł oczekiwanych efektów. Obecnie pr ... Nieprawidłowe EEG, objawy niedotlenienia u dziecka .. neurologa dziecięcego. Mogą to być napady miokloniczne, jednak trzeba też pamiętać że u dzieci wraz z dojrzewaniem układu nerwowego niektóre dolegliwości ustępują. ...

Przyczyny kłopotów z chodzeniem .. neuropatię jak również chorobę Parkinsona. Tomografia głowy nic nie wykazała. Ma również problemy z utrzymaniem równowagi. Zaburzenia błędnika wykluczono. Proszę mi poradzić gdzie siostra ma się udać żeby wreszcie postawiono diagn ... Zmiany typie zmian demenilizacyjnych .. neurologiczna i rozszerzenie diagnostyki. ... Padaczka urazowa .. neurolog, tkanka przyrosła do mózgu. Jakie są zagrożenia dla życia męża, brak tego uzupełnienia mózgu? czy padaczka urazowa jest choć w części wyleczalna? Warto dokładnie się skonsultować z neurochirurgiem i przeanalizować czy rze ...

Zmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. neurolog stwierdza że nie należy się tym martwić gdyż jego zdaniem te zmiany są spowodowane niedokrwieniem mózgu z powodu palenia papierosów. Proszę o ukierunkowanie, i o ogólną ocenę czy mam powód do zmartwienia. Zmiany w mózgowi ... Zmiany zwyrodieniowo-wytwórcze pod postacią sklerotyzacji i nierówności płytek granicznych trzonów .. neurochirurgiczna. ... Anti voltage gated potassium channel antibodies .. neuromiotonia po raz pierwszy opisana przez Isaacsa w 1961 roku charakteryzuje się sztywności mięśni w wyniku spontanicznej, stałej czynności włókien mięśniowych. Określana następnie jako została czynność jednostki ruchowej, neuro ...

Zaburzenia czucia w palcach u stóp .. neurologa do którego jestem umówiona dopiero za miesiąc. Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy? Czego powinnam się spodziewać na wizycie u neurologa i jakie jeszcze badania wykonać? Na podstawie opisanych objawów trudno jes ... Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. neurologiczny syna, jeśli rozwija się prawidłowo to należy wykonywać jedynie badania kontrolne, jeśli jednak są zaburzenia rozwoju to potrzebne jest leczenie. Warto też jednak aby neurolog dziecięcy ocenił stan dziecka. ... Czy konieczna ponowna operacja discektomii? .. neurologiczne w postaci chudnącego lewego uda, silnego bólu kolanowego, deficytów czuciowych w stopach oraz brak odruchu piętowego w lewej stopie, w prawej słabo wyczuwalny. Nie możliwość chodzenia na piętach. Okresowy ostry ból k ...

Drżenie dłoni i rąk .. neurologa, trzeba zdiagnozować przyczynę drżenia rąk. ... Umiarkowane zaniki płatów czołowych, skroniowych i robaka móżdżku .. neuroleptyki. Opisane objawy mogą być leczone przy pomocy farmakoterapii. Leki które Pan bierze, mogą być pomocne jednak dość często leki dobiera się indywidualnie. Oczywiście istnieje pewna korelacja objawów z opisem zaników koro ... Jednostronny ból twarzy .. neuralgii trójdzielnej, ale piszą, że to doraźne, krótkotrwałe bóle. Rzadko spotykane i raczej u osób po 40 roku życia. Moje są cały czas, całe dnie. Nie wiem co jest przyczyną i czy przypadkiem nie panikuję. Na podstawie objawów ...

Dyskopatia w odcinku piersiowym kręgosłupa .. neurochirurgiem, gdyż prawdopodobnie spełni Pan kwalifikacje do leczenia operacyjnego. ... Ognisko malacji w ciele modzelowatym u dziecka .. neurologiczny, dziecka, czy rozwija się prawidłowo. Jeśli nie ma odchyleń klinicznych ani objawów wodogłowia to leczenie jest zachowawcze, obserwacja. ... Mrowienie w tylko w lewej nodze i ręce .. neurologa. ...

Silny ból tylnej części głowy i kręgosłupa szyjnego .. neurologów, ale żaden nie umiał mi w pełni pomóc. Przez moją spastyczność jelit nie mogę brać większości leków. Może są alternatywne sposoby leczenia takich schorzeń i jakie są przyczyny tego bólu? Czy ta choroba ma nazwę? Mam 46 ... Bóle głowy a diagnostyka epilepsji u dziecka .. neurologa dziecięcego który zalecił EEG, jednak w zapisie nie było żadnych nieprawidłowości i lekarz postawił diagnozę *bezdech afektywny*. Nie były wykonywane inne badania ani dalsze konsultacje. Ataki z każdym przybierały na sil ... Zabieg neurochirurgiczny w leczeniu urazu głowy po pobiciu .. neurochirurgii i lekarze chcą przeprowadzić jakiś zabieg pod TK nakłucie czegoś w głowie żeby coś wypływało. Proszę mi wyjaśnić o jaki zabieg chodzi, jak Pan widzi rokowania i czy czeka go długa rehabilitacja oraz jak ja mogę mu p ...

Drętwienie palców u prawej ręki choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa .. neurologów i neurochirurgów. Od ponad pół roku mam dotkliwe drętwienie, sztywnienie palców prawej ręki ( od małego palca do 4 - tego ), mrowienie, uczucie większego ciepła, i to zarówno w dzień jak i w nocy budzę się z bólem. Jest ... Drobne ognisko podwyższonego sygnału a torbie pajęczynówki .. neurochirurgiczną. ... Drętwienie prawej części twarzy i szczękościsk .. neurologiczne, EEG, w razie potrzeby badanie CT głowy. Dobrze aby diagnostykę przeprowadził neurolog. ...

Badanie ceruloplazminy w moczu .. neurologicznej m.in. w celu wyeliminowania choroby Wilsona chciałam zapytać gdzie w okolicach Warszawy można wykonać badanie ceruloplazminy w moczu. W mojej miejscowości takie badanie nie jest możliwe do wykonania. Będę wdzięczna ... Poszerzenie trójkąta komorowego .. Neurochirurg powiedział mi, że torbiel znajduje się w takim miejscu,że może dojść do zablokowanie przepływu płynu mózgowo - rdzeniowego. Wtedy mam się natychmiast zgłosić na dyżur neurochirurgiczny. Jak rozpoznać zablokowanie płyn ... Operacja torbiela podpajęczynówkowego u dziecka .. neurochirurg zakwalifikował dziecko do leczenia operacyjnego. Jeśli tak się stało to jak każda operacja obarczona jest pewnym ryzykiem. Nie należy ona jednak do bardzo trudnych ani długich. ...

Problemy z połykaniem pokarmów i płynów .. neurologów, wypisali mi leki ( wyniki krwi mam dobre, tarczyca powiększona ale hormony prawidłowe, EKG i echo serca w normie ). Mam 24 lata. Prawdopodobnie objawy są spowodowane zespołem lękowym. Nie zalecam długotrwałego brania l ... Torbiel pajęczynówki w obrębie dołu tylnego czaszki .. neurologiczne to jest wskazaniem do leczenia operacyjnego. ... Drżenie rąk, nóg przy minimalnym wysiłku, sztywnienie kciuków .. neurologa, ale niestety czas oczekiwania na wizytę to ok. pół roku, a prywatna wizyta, ze względu na kosztowną diagnostykę, nie wchodzi w rachubę. Mam 40 lat. Prawdopodobnie potrzebne będą badania elektrofizjologiczne, jednak o ty ...

Powiększająca się torbiel szyszynki .. neurochirurga. ... Malacja z glikozą .. neurodeneregacyjny? Opis badania CT sugeruje przebyte zmiany niedokrwienne, mózgowia, jednak jeśli istnieją wątpliwości diagnostyczne to należy wykonać badanie MRI głowy. ... Leczenie torbiela przegrody przezroczystej .. neurochirurgiczne tylko wtedy jeśli są objawy neurologiczne. Jeśli torbiel jest bezobjawowa to obserwacja. ...

Różnica wielkości oczu .. neurologicznym,. Jednak postawienie diagnozy wymaga naocznego obejrzenie oczu, kiedy ten obaw występuję. Proponuję udać się do neurologa ... Objawy choroba Parkinsona .. neurologa i dostał skierowanie na tomografię komputerową i leki. Z wynikami z tomografii ma się zgłosić. Czy na wynik z tomografii to może wykazać czy to początek choroby Parkinsona? Mąż jet z bliźniąt i to 7 miesięcznych brat zma ... Pogrubienie nerwu błędnego a ciągłe odbijanie .. neurologa. Nikt nie pomaga, widzę uśmiechy, trochę drwiny a ja każdego dnia męczę się z powodu ciągłego odbijania czy czkawki, jak to niektórzy nazywają. Proszę o pomoc w określeniu, jaki wybrać kierunek? Kto może pomóc mi w zdiag ...

Wada rozwojowa jamy przegrody przeźroczystej .. neurochirurgiem dziecięcym czy obraz CT jest wskazaniem do leczenia operacyjnego. ... Torbiel pajęczynówki tylnego dołu czaszki .. neurologa i dostałam leki. Od wypadku pogorszył mi się wzrok, mam gorsza pamięć i silne bóle głowy. Czy to coś groźnego? czy można z tym normalnie żyć i czy to możliwe że mam to przez ten wypadek? Torbiel pajęczynówki nie jest pow ... Opadanie powieki .. neurologa po czym ten na następny dzień wyznaczył mi rezonans. Teraz czekam na wynik, słyszałam też o chorobie zaczynającej się od oczu u młodych osób. Jaka to choroba? Osłabienie powiek może być charakterystyczne dla wielu chorób ...

Problemy z pisaniem ręcznym .. neurolog, a potem zaproponował badania jeśli są potrzebne. ... Nieustanny ból głowy, drętwienie rąk i twarzy .. neurologa i wykonać badanie CT lub MRI głowy. ... Zmiana pochodzenia niedokrwiennego mózgowia .. neurologicznego otrzymałam wyniki badania MR głowy w którym jest zdanie którego znaczenia nie rozumiem: w lewej półkuli przy rogu tylnym komory bocznej poj. zmiana hiperintensywna W T2,PD i FLAIR, izointenstwna w T1, nie ulegająca ...

Sygnał o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym .. neurologiczne. ... Bardzo silne bóle głowy wędrujące po całej głowie .. neurolog. ... Zespół częściowo pustego siodła .. neurochirurgowi. ...

Przepuklina z uciskiem worka oponowego .. neurochirurgiem stwierdził on, że należy zrobić operację. Przepisał mi leki i zastrzyki. Po zastrzykach puściło mnie. Mogę normalnie chodzić i cokolwiek robić. Leków nie biorę. Zastrzyki mi się skończyły i teraz zaczynam odczuwać ... Torbiel pajęczynówki w obrębie szczeliny Sylwiusza .. neurochirurgiem. ... Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. Neurologicznie jest Pan zdrowy, zapewne problem jest natury psychicznej. Powodem dolegliwości może być zespół depresyjno lękowy. Warto skontaktować się z psychologiem, możliwe że potrzeba jest też odpowiednia farmakoterapia. ...

Stan psychiczny po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. neurologii. Parę dni temu wyszedł ze szpitala, jego rodzina powiedziała że krwiaki się wchłonęły obyło się bez operacji ale że nie można chorego odwiedzać ani do niego dzwonić bo nie może on ulegać emocjom. Przez cały jego pobyt w ... Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego .. neurochirurgiem. ... Ból twarzy a porażenie nerwu twarzowego w dzieciństwie .. neurologa którzy nic nie stwierdzili i nic mi nie powiedzieli. Badana byłam w momencie kiedy ból nie występował. Mam 19 lat. Tak może się objawiać neuralgia trójdzielna, ale do postawienia takiej diagnozy potrzebne jest dokładne b ...

Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. neurologa. ... Zmiany w kręgosłupie szyjnym i ich wpływ na szumy uszne .. neurologa, trudno powiedzieć, ale dostałam leki poprawiające ukrwienie. RTG kręgosłupa szyjnego wykazało zniesienie lordozy szyjnej, wielopoziomowe zwężenie przestrzeni międzykręgowych C4 - C5 - C6 - C7 z osteofitami przednimi i t ... Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. Neurolog twierdzi że nic się nie dzieje w mózgu. U dziecka następuje regres umysłowy od 2 lat, ponadto dziecko sprawia kłopoty wychowawcze, zaburzenia zachowania i emocji. Zmiany mogą występować od urodzenia, jednak jeśli stan dzi ...

Nawracające bóle głowy i zawroty po wypadku samochodowym .. neurologa jeszcze ponad miesiąc i chciałam prosić o opis mojego wyniku jeśli to możliwe. zapis z dominującą czynnością spoczynkową alfa ok9c/s, ampl50 - 60mv, dość reaktywny, aktywacja rytmu w potylicy i rytmu szybkiego beta ok14c ... Brak przegrody komór bocznych .. neurochirurgiem dziecięcym. ... Badanie upustowe przy wodogłowiu czterokomorowym .. neurologa dostał skierowanie na tomograf. Badanie tomograficzne wykazało wodogłowie czterokomorowe bez cech wstecznego wchłaniania pmr. Drobny zanik korowo - podkorowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych. Drob ...

Skutki zamartwicy w rozwoju dziecka .. neurologa, do końca pierwszego roku pod kontrolą poradni patologii noworodka, gdzie sprawdzano odruchy i co miesiąc robiono usg głowy ( był krwotok do komory ) w 11. Miesiącu było już w granicach normy. Powiedziano nam że już nic ... Przepuklina jądra miażdżystego z lekkim uciskiem na struktury worka oponowego .. neurochirurgiem aby zobaczył zdjęcia. Wskazana jest rehabilitacja ( gimnastyka i basen ). ... Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. neurologa z uporczywymi objawami narkolepsji, zaburzeń równowagi, codziennymi bólami głowy, pogorszeniem wzroku i inne. Badanie MRI bardziej dokładnie obrazuje mózgowie, mała zmiana niedokrwienna nie powinna mieć wpływu na objawy ...

Ból głowy w płacie czołowym prawej półkuli .. neurologa, ale moja wizyta skończyła się tylko i wyłącznie przepisaniem masaży na kręgosłup i stwierdzeniem że mam boczki, które należałoby zgubić. Nie dostałam skierowania na tomografię ani rezonans. Czy powinnam się niepokoić, i ... Mniejsze oczko u niemowlęcia .. neurolog. ... Torbiel pajęczynówki a silne bóle kręgosłupa i drętwienie nóg .. neurologiem? Zleży jak duża jest ta torbiel, ale zwykle nie daje poważnych objawów neurologicznych, bardziej prawdopodobne, że dolegliwości są spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego, dlatego warto wykonać badani ...

Drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej obu półkul mógu .. neurologicznych wskazana kontrola radiologiczna. ... Angiopatia amuloidowa .. neurologiem. ... Tętniak móżdżku .. neurochirurgiem. ...

Zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego .. neurologa? Proponuję konsultację u neurochirurga pod kątem operacji. ... Nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. neurochirurgiczną. ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. neurologa muszę jeszcze trochę poczekać. Oto wynik: Badanie wykonano w sekwencji SE( T1 - ax. ), FSE( T2 - ax.cor.sag ), IRFSE( T2 - ax. ) oraz po podaniu magnevistu( T1 - ax.cor.sag. ) W rejonie zakrętu parahipokampalnego po stro ...

Zwapnienie na sklepistości mózgu w okolicy sierpa a zaburzenia pamięci świeżej .. neurolog określił to, jako zaburzenia pamięci świeżej. Byłam na TK głowy i w wyniku napisane jest: Poza zwapnieniami na sklepistości mózgu w okolicy sierpa tomografia komputerowa głowy w granicach normy. Co oznacza owo zwapnienie? ... Uszkodzenie nerwu łokciowego na poziomie rowka nerwu .. neurologa ). Dodam,że dotychczasowa rehabilitacja nie przyniosła poprawy. Proszę o wytłumaczenie mi co oznacza wynik badania? Czy jest jakiś sposób na złagodzenie dolegliwości? Czy kolejno dochodzące objawy to skutek przebytych wc ... Ból po operacji wstawienia implantów dysków szyjnych .. Neurochirurg, który mnie operował uprzedził mnie, że po operacji ból może się zmniejszyć, ale może nie ustąpić całkowicie. Operacja była nie mniej konieczna, gdyż dysku uciskały poważnie rdzeń kręgowy. Tylko raz, dzień po operacji ...

Leczenie nasilonych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa .. neurochirurgiczna pod kątem operacji. ... Nierówne źrenice u dziecka .. neurologiem dziecięcym. ... Rehabilitacja twarzy przy głębokim niedowładzie nerwów .. neurorehabilitacji, najlepiej zgłosić się do oddziału neurorehabilitacji. Samemu można ćwiczyć mięśnie mimiczne twarzy np. w lustrze, ale inne metody stymulacji również elektrycznej są bardziej skuteczne. ...

Dwupoziomowa dyskopatia .. neurochirurgicznej. ... Prawoboczna szeroka przepuklina jądra miażdżystego krążka międzykręgowego .. neurochirurgowi, ważne też jakie są objawy. ... Znaczenie większa źrenica .. neurologa, lecz wcześniej mam mieć badane pole widzenia. Co jest nie tak z tą źrenicą? Mam 16 lat. Potrzeba jest wizyta u neurologa i powinno się wykonać badanie obrazowe mózgowia. Objaw taki może występować np. w Zespole Hornera, ...

Padaczka z napadami częściowo złożonymi a prawo jazdy kat. B .. neurologa, że jestem zdolny do prowadzenia pojazdów kat. B i na jaki okres czasu. Lekarz ( mój neurolog ) powiedział mi że owego orzeczenia nie wystawi ponieważ jestem w trakcie leczenia. To leczenie trwa już 5 lat a ja nie miałem ... Hipoplazja tętnicy kręgowej a głuchota, zawroty głowy, bóle głowy .. neurologa ostatnio nie mogłam się dostać. Albo często nie byłam wstanie wyjść z domu ponieważ byłam tak słaba. Gdzie nie wyjdę wszystko widzę podwójnie. Miewam problemy z pamięcią i uważam, że taki stan już za długo trwa i trzeba ... Opadający kącik ust .. neurologicznym bez uchybień. Z tego powodu byłem hospitalizowany w oddziale neurologii. Neurobrazowanie ( MR, angio MR ) nie wykazały nic. W EEG pewne zaburzenia po stronie lewej, ale ze względu na to, że nie pasowały do facialisa ...

Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. neurologiczne. ... Nagły, bardzo silny ból prawej półkuli głowy .. neurologicznej, ponieważ mam bardzo silne bóle głowy, którym towarzyszy światłowstręt, osłabienie widzenia, ogólne osłabienie organizmu. Pierwszy lekarz zalecił zrobienie EEG i TK, jednak te nic nie wykazały. Rok temu udałam się d ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa .. neurochirurga pod kątem leczenia operacyjnego. Dobrze też rozpocząć leczenie rehabilitacyjne. ...

Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. neurologa mamy dopiero za miesiąc i zaczynam się denerwować czy nic złego mu nie jest. Syn ma 15 lat. Na podstawie opisu może to być zmiana niedokrwienna mózgowia jednak, nie jest to typowe w tym wieku. Dobrze jest wykonać takie b ... Zastawka komorowo-otrzewnowa z powodu wodogłowia a poród .. neurolog sugeruje ze bez problemu mogę urodzić drogami naturalnymi a dla mnie każdego rodzaju wysiłek to potworny ból głowy wiec porodu sobie nie wyobrażam. Mój neurochirurg polski wyraźnie powiedział ze w razie ciąży wchodzi w gr ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. neurolog wykluczył migrenę i skierowała na badanie MR. Odebrałam wynik i proszę o interpretację bo limit u tego lekarza już wyczerpany na ten rok. Wynik: Badanie mózgowia w sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w tr ...

Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. neurologicznie i wykonano rezonans z kontrastem o takim brzmieniu wyniku: W trakcie badania uwidoczniono w obrębie istoty białej obu półkul mózgowych obecność kilku, nieregularnych obszarów hyperintensywnych w T2WI i hypointensywn ... Codzienny silny ból głowy w okolicy czołowej .. neurologów i oni nic nie wiedzą przepisują leki które nic nie działają a mnie strasznie mocno boli głowa w okolicy czołowej w środku w głowie i teraz bardziej po prawej stronie od dwóch miesięcy bez przerwy. Tylko jak śpię to ten ... Uciskowe bóle głowy u dziecka .. neurologiczną pod kątem zaburzeń napadowych, generalnie nie potwierdzonych, ale kilka zapisów eeg było nieprawidłowych. Faktem są mioklonie przysenne i przebyte w wieku ok 2 lat wstrząśnienie mózgu z chwilową utrata przytomności. ...

Przepuklina kręgowa a ból i drętwienie nogi .. neurochirurgiem. ... Rwa kulszowa a lekkie skrzywienie kręgosłupa w lewo i rotacja trzonów w prawo .. neurologa i dostałam kolejne zastrzyki oraz maść. Nadal żadnej poprawy. Noga nadal mnie boli nawet gorzej. Na leżąco na wznak jak podniosę wyprostowana nogę to mnie boli, ciągle mnie rwie noga, łapią skurcze i mam mrowienia w łydc ... Przepuklina na odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. neuralgię podżebrowa. ...

Porażenie przysenne, sztywnienie karku i ból głowy .. neurologa. Lekarz zlecił mi zrobienie CT głowy, które nie wykazało niczego niepokojącego i przepisał mi leki przeciwmigrenowe. Leki rzeczywiście pomogły, jednak działają coraz słabiej, ponieważ czasem dopada mnie jeszcze lekka mig ... Układanie do boku prawego .. neurolog powiedziała, że jest to układanie do boku prawego. Co to jest, na czym polega i czy jest to groźne dla mojej córeczki? Jeżeli córka nie ma osłabionych kończyn, rozwija się prawidłowo to należy jedynie stymulować układanie ... Zmniejszenie pneumatyzacji prawego wyrostka sutkowatego a bóle głowy .. neurologa. Kiedyś ( 10 lat temu ) spadłam z dużej wysokości na tył głowy i wstałam, ale później zemdlałam. Chyba tomografia wykazałaby gdyby coś miało być po tym? Prawdopodobnie są to bóle migrenowe albo naczyniowe. Zmniejszenie u ...

Drętwienie lewej ręki i części twarzy u dziecka .. neurologa, zrobiliśmy badania MRI i EEG, wyniki tych badan nie wykazały niczego niepokojącego. Czy spotkał się Pan z takim przypadkiem i ma przypuszczenia co to może być? Mogą to być napady padaczkowe, jedno badanie nie wyklucza p ... Zapis nieprawidłowy z uogólnioną czynnością zespołów fali ostrej z wolną oraz zwiększoną ilością fal theta .. neurolog powiedział że jest niedobre i zapisał jakieś leki. Nie powiedział jednak co dokładnie oznacza. Dodam że od jakiegoś czasu na ból głowy nie pomagają już nawet najsilniejsze tabletki. Czasami ból przechodzi po kofeinie. Ból ... Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia .. neurologiem czy nie ma wskazań do chirurgicznego udrożnienia t. szyjnej lewej. ...

Drgawki bez utraty przytomności a padaczka .. neurolog zleciła mi EEG. Opis badania: W zapisie spoczynkowym miernie regularny rytm alfa o częstości około 9 - 11 Hz i amp. do 30 uV. RZ obecna. Dość liczne fale ostre o amp. do 50 uV występujące synchronicznie,zmiany przeważają ... Padaczka a torbiel pajęczynówki .. neurochirurg oraz aby wykonać badanie EEG celem diagnostyki neurofizjologicznej. Ważne aby ocenić czy torbiel nie powoduje ucisku struktur tylnego dołu czaszki. ... Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. neurolog i obejrzał zdjęcia gdyż zanik ten może mieć znaczeni jeśli jest korelacja z objawami. ...

Straszne bóle i zawroty w głowie po wypadku samochodowym .. neurolog powiedział że wyniki są dobre. A ja mam straszne bóle i zawroty w głowie. Nie wiem co się dzieje. Czy te wyniki coś oznaczają? Niestety po urazach głowy mogą się utrzymywać bóle głowy, czasem nawet długo, bez wyraźnych pr ... Przepuklina krążka międzikręgowego L5-S1, rehabilitacja czy operacja? .. neurochirurgiem. ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. neurologii, gdzie wykonano diagnostykę różnicową w kierunku wykluczenia chorób układowych, zapalnych, vasculitis. Obecnie ma się zgłosić na dalsze leczenie w poradni chorób demielinizacyjnych. W badaniu MR głowy stwierdzono mnogie ...

Zapis o zmianach zlokalizowanych w okolicach centralno-skroniowo-cmieniowych obustronnie .. neurologa idę dopiero sporo po nowym roku gdyż nie stać mnie na wizytę prywatną. Jeśli to możliwe to chciałbym się dowiedzieć co wynika z takiego zapisu. Zapis może świadczyć o napadach padaczkowych, jednak wiele zależy od objawów ... Padaczka a ognisko malacji pourazowej .. neurologa, terminy są tragicznie wielkie a on musi mieć opiekę. Czy to znaczy, że będzie miał tę padaczkę do końca życia? Trzeba skontaktować się z neurologiem, trzeba wykonać badanie EEG i wyjaśnić owe ognisko malacji. ... Przepuklina jądra miażdżycowego uciskająca korzeń .. neurochirurgowi, warto też zacząć rehabilitację. ...

Hiperintensywne ognisko o obrazie naczyniaka w kręgu .. neurochirurgiczna. ... Drętwienie lewej dłoni oraz lewej nogi aż do podbrzusza a delikatne skrzywienie lewostronne kręgosłupa .. neurologa, rozpiętość diagnozy przy takich objawach jest bardzo duża, jednak dla bezpieczeństwa warto wykonać badanie MRI ( odcinek? ), zależnie od badania neurologicznego. ... Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. neurochirurgów, którzy na moje objawy stwierdzają, że nie są kliniczne. Objawy to silne drętwienie w okolicy prenatalnej, głownie w pachwinie prawej, drętwienie w kończynach dolnych do kolan, szczególnie prawa noga, problemy z mik ...

Uciążliwe bóle głowy w ciągu dnia a dyskopatia szyjna lub nadciśnienie tętnicze .. neurologa. Czasami ból taki może być związany z dyskopatią szyjną albo nadciśnieniem tętniczym. ... Wielopoziomowe zmiany dehydratacyjno degeneracyjne tarcz międzykręgowych a dyskopatia w odcinku szyjnym .. neurochirurgiem pod kątem leczenia operacyjnego. ... Asymetria półkul mózgowych i mnogie przestrzenie o sygnale płynu w badaniu MRI u małego dziecka .. neurochirurg, rozumiem że jakaś interwencja była wykonana. Jednak trzeba zobaczyć zdjęcia, czy są wskazania do implantacji zastawki itd. ...

Wielopoziomowa dehydratacja i wielopoziomowe obniżenie wysokości krążków a zmiany zwyrodnieniowe w odcinku lędźwiowym .. neurochirurg pod kątem leczenia operacyjnego. ... Częste mruganie oczami u nastolatki jako tik nerwowy lub dystonia .. neurologiem zajmującym się chorobami pozapiramidowymi. ... Zaniki pamięci, postępujące otępienie, upośledzenie mowy i niezdarność .. neurologicznych, wszystkie wyniki były poprawne, nie ma postawionej diagnozy ani nie rozpoczęto leczenia. Co mam robić dalej? Czy pozostaje mi szukać pomocy za granicą? Córka ma 30 lat. Na podstawie objawów córka powinna być pod k ...

Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. neurochirurg. ... Ból głowy i światłowstręt u dziecka oraz niewielkie zaburzenie akomodacji w badaniu dna oka .. neurologiczne. Dziecko ma 5 lat, wcześniej badał je neurolog, nie było odchyleń w tym badaniu. Zapis EEG prawidłowy. Córkę od 2 miesięcy boli głowa. Jest to ucisk na gorze, niezbyt dotkliwy. Niekiedy boli ją cała głowa, wtedy bard ... Leczenie pogarszającego się wzroku po udarze niedokrwiennym mózgu .. neurologa. Dwa miesiące temu moja pani miała udar niedokrwienny, całe szczęście że był to mały udar. Dostaję leki. Czy można jeszcze wspomóc dochodzenie do zdrowia? Jest w tej chwili samodzielna, sprawność ruchową oceniam na 90%. ...

Mocne drętwienie prawej ręki i utrata czucia w palcach podczas pisania na klawiaturze .. neurologiem i wykonać badanie EMG. ... Zawroty głowy przy zmianie pozycji podczas leżenia lub przy wstawaniu .. neurochirurgowi. ... Utrata wagi, ból nóg i utrata mięśni w nogach a stwardnienie boczne zanikowe .. neuropatii aksonalnej, głownie ruchowej w obu nerwach pośrodkowych, z cechami demielizacji na poz. ksobnym i nieznaczne w częściach dystalnych w n. strzałkowym prawym. Nerw piszczelowy pr. obecny odruch aksonalny. Przewodnictwo ko ...

Postępujące problemy z pamięcią i izolowanie się od społeczeństwa a zespół otępienny, depresja, zmiany naczyniowe lub organiczne mózgowia .. Neurologii w Warszawie. Objawy te mogą wskazywać na zespół otępienny, ale również depresję, zmiany naczyniowe czy organiczne mózgowia. ... Duża centralna przepuklina krążka międzykręgowego wpuklająca się do kanału kręgowego .. neurochirurgiem pod kątem leczenia operacyjnego. ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. neurologiem. Zmiany typowe dla lokalnego niedokrwienia mózgowia. Warto rozpocząć profilaktykę chorób naczyniowych. ...

Napięciowy charakter nieustającego bólu głowy u nastolatki .. neurologiem. Jednak w tym wieku najczęstsza przyczyna ciągłego bólu głowy może mieć charakter napięciowy. ... Drżenie i mrowienie rąk, zmiany ciśnienia, szumy i zatykania w uszach, brak oddechu, duszenie a padaczka .. neurolog po drugim ataku przepisał proszki na uspokojenie, a po trzecim coś innego. Przed każdym atakiem zauważa, że nasilają się bóle, a zarazem zwiększa się lęk. Co robić? Pomimo tego podziwiam jego dzielność, bo ma przy tym ucz ... Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. Neurolog podczas badania nic nie wykrył, morfologię krwi mam w porządku, hormony tarczycy, mocz, kał, itp także. Dodam że na przełomie lipca i sierpnia przechodziłem półpaśca na szyi i głowie. Co to może być? Co z tym robić? Czy s ...

Bóle po lewej stronie głowy, drętwienia lewej ręki i części twarzy a torbiel pajęczynówki .. neurologicznych. Nie jest napisane, po której stronie jest torbiel. Warto pokazać zdjęcia neurochirurgowi. ... Nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego i możliwy stan zapalny .. neurochirurgiczna. ... Uporczywy, psychogenny ból głowy w okolicy czołowej a leczenie akupunkturą .. neurologów i oni nic nie wiedzą, przepisują leki, które nie działają, a mnie strasznie boli głowa w okolicy czołowej od dwóch miesięcy bez przerwy. Tylko podczas snu ten ból odchodzi, ale wystarczy, że się przebudzę i dalej odczuw ...

Obszary demielizacyjne naczyniopochodnej rozsiane hyperintensywne a zmiany rozwojowe mózgowia u dziecka .. neurolog a szczególnie neurochirurg obejrzał zdjęcia, gdyż zamiany mogą wymagać operacji ( poszerzony zbiornik wielki ). ... Szerokopodstawna wypuklina krążka C5-C6 wraz z osteofitami na tylno-bocznych krawędziach trzonów .. neurochirurgiczną. ... Agresja i silne napady złości po krwotoku podpajęczynówkowym .. neurochirurgicznym po klipsowaniu tętniaka, kiedy to często dochodzi do ucisku płata czołowego. Proponuję wsparcie farmakologiczne oraz odpowiednią psychoterapię. ...

Powrót do zdrowia po obwodowym porażeniu nerwu twarzowego .. neurologiczny. Tam po konsultacji z neurologiem usłyszałam obwodowe porażenie nerwu twarzowego muszę dodać, że od jakiegoś tygodnia jestem przeziębiona i z tym lekarz wiąże moje porażenie. Od czwartku zażywam leki. W piątek zauważ ... Brak reakcji ruchowej na łaskotanie stóp .. neurologa, który próbował łaskotać moje stopy. Okazało się, że nie reaguję na łaskotanie. Czułem dotyk, ale nie miałem odruchów w czasie łaskotania. Co to może oznaczać? Brak łaskotek może być zwyczajnie normą, jeśli nie towarzysz ... Silne fasykulacje języka oraz mięśni a podejrzenie stwardnienia rozsianego .. neurologiem aby on zalecił dalsze badania. ...

Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. neurochirurgowi który Pana operował. ... Blizny w kanale kręgowym, drętwienie okolic krocza i stóp, problemy z mikcją a leczenie operacyjne .. neurochirurdzy nie chcą zająć się usunięciem tych blizn, tym sygnałem płynu oraz tym wysiękiem, mam po operacji nadal bardzo duże problemy z drętwieniem okolic krocza oraz mikcją i drętwieniem stóp. Im większe problemy z tymi okol ... Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. neurolog powiedziała, że nie ma dla mnie lekarstwa. Mam 68 lat. Niestety jeżeli doszło do zaawansowanych zaników kory mózgu i móżdżku to jest to stan nieodwracalny. Można jedynie zmniejszać nasilenie objawów lekami, tym powinien z ...

Poszerzenie przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych u dziecka .. neurologicznym natomiast badania obrazowe są jedynie dodatkiem. Zatem poszerzenie przestrzeni płynowych może być normą lub przejściowym zaburzeniem. ... Bóle głowy w części potylicznej rozpoczynające się nad ranem, mdłości, sporadyczne krwawienia z nosa i wymioty .. neurolog powinien je Pani przepisać. ... Wyczuwalny guzek przy skroni, łzawienie oka a podejrzenie kostniaka .. neurolog stwierdziła, że to kostniak, ale badanie nie wykazało żadnych zmian, a przecież jest, chyba że to nie kostniak, tylko coś innego, niewidocznego dla tomografu. Proszę o wskazówkę, wyjaśnienie w tej sprawie. Mam jeszcze jed ...

Mrużenie oczek, otrzepywanie się, drgawki przy wodniakach u niemowlęcia .. neurolog stwierdziła, że to wodniaki. Przepisała leki i odsyła za każdym razem, kiedy przyjdziemy. Objawy ma od 4 miesięcy, a ja dalej nie wiem, co jej jest i czy da się to wyleczyć. Dobrze, aby dziecko obejrzał neurolog dziecięcy ... Neurologiczne przyczyny zawężenia pola widzenia .. neurologa. Co może być tego przyczyną ze strony neurologicznej? Zmiany neurologiczne to np. guz okolicy skrzyżowania wzrokowego, czasem proces demielinizacyjny, ale może być tak, że nie ma ewidentnej przyczyny zaburzeń w polu widz ... Zapalenie nerwu twarzowego lewego u kobiety w ciąży z nadciśnieniem .. neurologiczną. Miałam przeprowadzoną tomografię i rezonans magnetyczny. Opis tomografii: w strukturach głębokich po stronie lewej drobne ognisko hipodensyjne najpewniej naczyniopochodne. Poza tym nie stwierdzam nieprawidłowych ogn ...

Częste bóle głowy po operacji oponiaka .. neurochirurgicznego. Warto porozmawiać z neurochirurgiem, czy nie było żadnych komplikacji śródoperacyjnych. Nie wiem, jaki typ bólu to jest, najczęściej może być to spowodowane reakcją naczyniową. Czasem pomocne bywają leki przec ... Drżenie żuchwy, drżenie ciała podczas wysiłku, brak płynności ruchów .. neurologa, gdyż potrzebne jest osobiste zbadanie chorego, aby postawić diagnozę i zaproponować leczenie. ... Możliwe choroby objawiające się nierównością źrenic .. neurolog i okulista. ...

Przyczyny zachorowania na neuromyotonię .. Neuromyotonia, szczególnie co jest jej przyczyną. Dziękuję. Polska nazwa to Zespół Isaacsa - Mertensa. To choroba genetyczna, przyczyną są mutacje w genie KCNA1. Objawy to zaburzenia ruchowe ( ataksja, miokimie ). ... Szanse na wyleczenie porażenia nerwu twarzowego u dziecka .. neurologów nikt nie wie co dalej robić aby pomogło .syn ma 14 miesięcy miał juz robiony rezonans jest ok i emg .moze ktos ma taki sam problem jak ja i wie co robic dalej ... Sączenie się płynu z blizny po operacji zaklipsowania tętniaka .. neurochirurgami. ...

Pogorszenie wzroku wskutek ataku padaczki .. neurologiem. ... Przebieg operacji odbarczania nerwu trójdzielnego .. neurochirurgiem. W wersji anglojęzycznej informacje na stronie: http://www.mayfieldclinic.com/PE - MVD.htm Dziekuje bardzo za odpowiedz na mego posta. Czy moglabym prosic jeszce o informacje dotyczace tego ile przebiega sam zabieg ... Zmiany w EEG przy drobnych atakach padaczki .. neurotoksoplazmozą, która zostałaby zauważona w badaniach neuroobrazowych. W ciąży również mogą wystąpić napady padaczkowe, co jest szczególnie niebezpieczne dla dziecka, dlatego w ciąży leczenie musi być również kontynuowane. ...

Napady utraty przytomności po wypadku samochodowym sprzed lat .. neurologa? z góry dziękuję za odpowiedz Czy wykonano u Pani badanie EEG? Warto poprosić lekarza o skierowanie na takie badanie. Lepszym badaniem obrazowym w tym wypadku jest rezonans magnetyczny. Bardzo dziękuje za odpowiedź, ale ... Miesięczny ból głowy .. neuralgia nerwu trójdzielnego oraz przyczyny wtórne wynikające z procesów rozrostowych tj. guz mózgu, uraz głowy, zapalenie naczyń. Najlepiej udać się do lekarza, który na podstawie dokładniejszych informacji będzie mógł więcej na ... Ryzyko guza mózgu przy bólach głowy, nadmiernej potliwości i niepewnym chodzie .. neurologa .on po zbadaniu powiedzial ze to lekka nerwica i skierowal na TC .odebralem wynik i wszystko bylo normalnie.ostatnio znowusz niekiedy mnie lekko glowa boli albo kluje w niektorych miejscach ale to chwilowo dotego czuje s ...

Poród po pęknięciu naczyniaka podpajęczynkownego .. neurolog osobiście. Dziekuje za odpowiedz.a miej wiecej co w takiej opinie neurolog musialby napiisac. Tzn. lekarz neurolog wydaje opinie o konieczności wykonania cesarskiego cięcia. Obecnie niechętnie położnicy przystępują do tak ... Ciśnienie w głowie, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe i szumy w uszach .. neurolog. Pewnie będzie trzeba również wykonać badanie tj. tomografia komputerowa głowy. Dopiero wtedy będzie można przybliżyć rozpoznanie. ... Zamazany obraz a jamistość rdzenia kręgowego .. neurologiczną. ...

Długotrwały ból głowy po przewianiu .. Neurotin, Ethopro, Lamotrix - nie pomogły, bądż też nie doszłam do dawki wysokiej ( ścięło mnie ).Proszę o poradę : ew. diagnozę, możliwości leczenia itp.Pozdrawiam. Ps. Odpowiem na ew. pytania dotyczące mojego stanu. Informacje, ... Rokowania i leczenie choroby Devica .. neurologiczne.pl/choroba_devica.htm Nasilenie objawów i postęp choroby jest różny i trudny do przewidzenia. Najlepiej skonsultować się z neurologiem, który będzie w stanie ustalić stopień zaawansowania choroby i dalsze leczenie. p ... Wzmożone bóle głowy i wzrost ciśnienia w głowie przy torbieli pajęczynówki .. neurolog ) kazał nie przejmować się tym. Jednak od kilku dni mam wzmożone bóle głowy i odczuwam tak jakby napięcie w głowie, wzrost ciśnienia w głowie, bóle karku. Czy to może mieć związek z torbielą i może czymś grozić? Tak, dole ...

Kucie w kręgosłupie podczas stresu .. neurolog. Bardzo dziekuje za odpowiedz...napewno musze sie skontaktowac z neurologiem - ból robi sie coraz silniejszy...a czy obraz głowy to rezonans? ... Zmniejszenie wielkości jednej źrenicy .. neurologa, ponieważ może to być niepokojący objaw np. guza mózgu. ... Drętwienie i opadanie stopy .. neurologa, który po badaniu lekarskim i ewnetualnie zleconym rezonansie magnetycznym kręgosłupa będzie w stanie powiedzieć więcej na temat dolegliwości. ...

Leczenie przeczulicy po wylewie krwi do mózgu .. neurolog. Jest to problem zaburzenia czucia w mózgu. Leczenie nie jest łatwe i wymaga zastosowania kombinacji lekowych. Czasami ulgę przynoszą leki przeciwpadaczkowe, ale o ich zastosowaniu decyduje neurolog. ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. neurologa zmierzę te ciśnienie na obu rękach, Poprosze także lekarza o skierowanie na badanie EMP. Czy są także metody zbadania tych mięśni pochyłych? jakiś rezonans lub coś innnego ... Tiki nerwowe u dziecka .. neurologiczne. Dlatego na początek radzę skonsultować się z neurologiem, potem psychologiem. ...

Bardzo krótki sen .. neurologa, robiłem badanie Ct głowy i wszystko w normie. Mam 48 lat. Co to może być? Przyczyną może być obturacyjny bezdech senny lub stres. Najlepiej zgłosić się do lekarza rodzinnego, który może skierować Pana na badania diagnos ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. neurologiczną albo neurochirurgiczną. ... Bóle głowy i kręgosłupa oraz drętwienie ręki podczas snu przy nerwicy .. neurologa poniewaz bolala mnie głowa ale to w okreslonych miejscach,nie mogłem spac w nocy czułem sie jakos jak nawalony.neurolog skierował na TC i wyszło ok i stwierdził nerwice lekka.przyznam ze caigle sie boje ze mam raka.wraca ...

Paraparesis spastica inferior vasogenes .. Neuron.czy jestes w stanie powiedziec cos wiecej na ten temat?interesuje mnie wlasnie przyczyna tego niedowladu.....co to znaczy pochodzenia naczyniowego? Brak dokładnych informacji, ale mniej więcej niedowład pochodzenia spastycz ... Wypuklina krążka międzykręgowego uciskająca prawy korzeń S1 .. neurochirurga, który zadecyduje czy w tym wypadku konieczny będzie zabieg neurochirurgiczny usuwający przyczynę. ZDziekuje za odpowiedz - tak tez zrobilem i ...... zaczely sie schody. Panstwowo wizyta do neurochirurga na LIPIEC 21 ... Seronil na potencję przy padaczce .. Neurotop retard 600mg 1 tabletka dziennie. Seksuolog przepisał mi Seronil 10 mg 1 tabletka dziennie. W ulotce informacyjnej leku jest napisane: Kiedy zachowac szczego*ną ostroznosc oraz poinformowac lekarzastosując lek seronil - W ...

Napady mlaskania i nerwowego poruszania się podczas snu .. neurologa i nikt mu nie potrafi pomóc. Jedynie co mu przepisano to leki na padaczkę, które jednak tez nie działają. Czego to mogą być objawy? do jakiego lekarza się zgłosić jakich żądać badań? BARDZO PROSZĘ O POMOC Te objawy mogą ... Zaburzenia zwieraczy przy jamistości rdzenia kręgowego .. neurchirurgczne, drenaż jam płynowych. Natomiast ćwiczenia mogą okazać się nieskuteczne. Zaparcia i bóle w podbrzuszu mogą być następstwem zaburzeń zwieraczy, ale mogą mieć też inne przyczyny, przy jednoczesnej niedkokrwistości wa ... Torbiel oponowa a torbiel Tarlova .. neurologa, ale termin mam bardzo odległy. W internecie znalazłam informację o torbielach Tarlova. Czy to jest to samo? Proszę o pomoc w wyjaśnieniu jak można leczyć taką torbiel. Czy można latać samolotem? Na co mam uważać? jakich ...

Ciągły ucisk w okolicach skroni .. neurochirurgiczną. Warto zastanowić się czy są wskazania do leczenia operacyjnego. Witam !!! Ostatnio też mam takie dziwne schorzenie. Cały sierpień uciskała mnie ( opaska ) głowa - skronie. Nie było to bolesne ale dokuczało. Okoł ... Czyżenie mózgowe .. neurologicznych wśród innych.Tata zmarł 3 tyg. temu ,dlatego chcielibyśmy wiedzieć wszystko o jego zdrowiu,bo okazuje się, że sporo spraw dot. swojego zdrowia ukrywał przed nami. Nigdy nie spotkałem określenia czyżenie mózgowe, wi ... Pulsujący guzek na głowie .. neurologa. Po tej maści jest znaczna poprawa i guzek jakby się zmniejszył : ) Mineło parę dni a krwiak dalej jest i niechce się wchłonąć! Czy jest to możilwe że on już tam zostanie albo trzeba bedzie usunąć go chirurgicznie? Czy j ...

Zbyt duży wzrost i waga małego dziecka a zespół genetyczny .. neurologicznej z córką która ma 97centyli ( nie wiem co to znaczy ) ma 90cm ,waży 14 kg i 15miesięcy. Lekarzowi się to nie podobało, a i specjalista powiedział że to nienormalne i dał skierowanie do pedagoga logopedy i psychologa, ... Bóle w dole kręgosłupa u sportowca .. neurologiczny. Proszę o pomoc. Warto w takiej sytuacji udać się do neurologa. Być może niezbędne będzie wykonanie rezonansu magnetycznego kręgosłupa, ewentaualnie dalsze badania ustalające przyczynę wzmożonego napięcia mięśniowego ... Ból kręgosłupa przy wypuklinach lędźwiowych i spłyceniu lordozy .. neurochirurgiem. ...

Osteoliza po patologicznym złamaniu kręgu lędźwiowego .. Neurochirurgii Rozwojowej w Gdańsku USG stwierdziło niejasny naciek zapalny i podwyższone wskażniki stanu zapalnego CRP,OB dlatego skierowano nas ponownie do CZD gdzie wykluczono stan zapalny a CT wykazało Osteolize wokół śrub az ... Drętwienie palców po wyleczeniu zespołu nerwu łokciowego .. neurologicznym bez objawów oporowych. Stwierdzono osłabienie czucia w zakresie nerwu łokciowego prawego w zakresie palca 4 i 5 oraz bocznej strony dłoni nieznacznego stopnia. Siła mięśniowa zachowana. Odruchy z kkg L=P prawidłowe. ... Świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. neurologii i stwierdzono że już wszystko z nim ok i że się obudzi tylko trzeba czekać...pewnego dnia otworzył oczy stwierdzono że widzi słyszy rozpoznaje reaguje ale na drugi dzien jak u niego byliśmy wyglądał taki biedny wymęczon ...

Zakażenie pasożytnicze przyczyną Zespołu Touretta .. neurologa. mam pytanie - czy jest możliwe że tiki powstały wskutek zakażenia jakimiś pasożytami ? mamy psy . jak mam to sprawdzić? czy rezonans i EEG głowy wykazałyby to? Uważa się, że zespół Tourette*a jest chorobą wrodzoną, jedn ... Bóle i zawroty głowy oraz rwące bóle kręgosłupa przy jamistości rdzenia .. neurologiczny do brzezin bo tam wlasnie mieszkam, jest to miejscowosc polozona 20km od łodzi. Najpierw podejzewano u mnie zapalenie opon mozgowych, bo miesiac wczesniej mialam ospe wietrzna, potem jednak odeszli szybko od tej diag ... Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. neurologicznej i niewiele powiedziano mi na ten temat. Rok później podczas wizyty u neurologa Pan doktor zbadał dziecko i stwierdził ,że jest dobrze, co najwyżej w przyszłości będzie miała padaczkę... Piszę to ponieważ dziś córka ...

Torbiel pajęczynówki i dwa obszary hypodenzyjne w móżdżku .. neurologa. Ten skierowal mnie na TK i EEG. TK wykazało dwa kilkumilimetrowe obszary hypodenzyjne oraz przestrzen plynowa ( prawdopodobnie torbiel pajeczynowki ) pomiedzy polkulami mozdzku wielkosci 12 mm. Chcialbym dostac skierowa ... Zmiana malacyjna w mózgu przy migrenowych bólach głowy .. neuronów. Czym grozi i jakie następstwa mogą być - odnośnie malacji niedokrwienia,lub krwiaka. Czego należy unikać ? ... Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. neurologa. Skierowanie może Pani otrzymać od lekarza rodzinnego lub udać się przywatnie. Aga mam to samo jeżeli wiesz co ci dolega to prosze napisz do mnie. Miałam komplet badań tomografie komputerową mózgu nic nie wykazała żadnyc ...

Drobna torbielka cavum Vergae .. neurologiem lub neurochirurgiem pod kątem leczenia zabiegowego. ... Drętwienia rąk i nóg, bóle pleców oraz zachwiania równowagi .. neurochirurgiem pod kątem zabiegu. Potem z ortopedą. ... Ucisk z tyłu głowy, ból oka i szyi po urazie głowy .. neurologiem. Już nie wytrzymałem wczoraj byłem u Pani neurolog,która stwierdziła ,że to nerwobóle i nic tam nie ma poważnego,niewiem czy to można stwierdzic bez tomografii ale podważać pani dr. nie będę,zrobiła podstawowe badania ...

Ból i zawroty głowy, drętwienie kończyn i części twarzy oraz wymioty .. neurologa. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Byłam u neurologa i wspominałam mu o tomografii głowy lecz stwierdził że nie jest on wstanie mnie na to badanie skierować lecz dostałam skierowanie na RTG kręgów szyjnych i dostałam wyniki ... Drętwienie ręki po wypadku .. Neurolog skierował mnie na badanie EMG, a w diagnozie napisał coś w stylu: Rediculopat... cervi... st past disto... col.vert po... cervicelis s.cavelis carpalis deo ( przepraszam wszystkich znawców, ale nie potrafię tego inaczej p ... Powiększający się umiarkowany zanik mózgowia korowo-podkorowego .. neurologiem. jaka jest definicja cechy zaniku a umiarkowany zanik korowo - podkorowego.? ...

Drgania mięśni, szum w uszach i osłabienie .. neurologiczne. Czuję drgania mięśni, tak jakby małe niebolesne skurcze, w różnych obszarach rąk, nóg, czasem głowa - skronie i brzuch - rzadziej. Jak stoję to czuję jak pod stopami mi coś wibruje/krąży, nie jest to mocne wibrowani ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. Neurologa mam dopiero w przyszłym tygodniu jak dobrze pójdzie. Oto wyniki rezonansu: Pojedyńcze niespecyficzne ogniska,wielkości maksymalnie do 3 mm, hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR zlokalizowane są podkorowo w o ... Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. neurolog porównując z towarzyszącymi objawami, nasileniem/ nieprawidłowościami w badaniu neurologicznym. ...

Bóle kręgosłupa w odcinku krzyżowym, nasilające się rano i podczas siedzenia .. neurologa? Najlepiej skonsultować się właśnie z neurologiem. Takie objawy mogą wskazywać np. na występowanie dyskopatii. Kochanie, nie wolno dźwigać! Robić wszystko sposobem, bez użycia siły. Dźwigać do 2kg, a wizyta u lekarza wsk ... Okresowe, przemijające zaburzenia widzenia i pamięci .. neurologiczne. Mam 40 lat, jestem po wielu badaniach ogólnych i szczegółowych, które wykonuję profilaktycznie co pięć lat. ( serce, płuca, analizy krwi, tarczyca, wątroba, wzrok ). Nic mi nie dolega. Jestem człowiekiem bardzo czyn ... Uciążliwe bóle kręgosłupa przy wypuklinie lędźwiowej .. neurologa skończyła się na stercie leków przeciwbólowych *movalis,no aciol ,randutil,coxtral,helicid,nirvalin,zaldiar, zastrzyki 10 diclac,od 6 tygodni depa medriol i nic boli dalej ,miałam robiony tomograf **badanie tk uwidocznił ...

Lękliwość i nerwowość po udarze mózgu .. neurologiem, być może odpowiednia farmakoterapia przyniesie rezultat. ... Dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego .. neurologów ze swoimi objawami, ale jeden stwierdził, że nic mi nie jest i powinienem zażywać więcej ruchu i ćwiczeń, a drugi przygotował zestaw ćwiczen i nakazał zrobić MR kręgosłupa piersiowego, aby wykluczyć przeciwwskazania do ... Mocne bóle głowy i guzek z tyłu głowy .. neurologa który jest moim lekarzem prowadzącym i on po wykonaniu badania TK głowy oraz badania EEG nie stwierdził nic że zastawka nie działa i że jest wszystko OK. Ale jeszcze mnie nurtuje jedna rzecz i nie wiem co mam zrobić a mi ...

Drętwienie ręki po urazie głowy i kręgosłupa .. neurologiem. ... Nieregularny twór w rezonansie po radioterapii .. neurochirurcy brak efektu masy. Niestety można obawiać się nawrotu. ... Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki .. neurologicznych. Przez pierwsze 4 dni męża utrzymywano w stanie śpiączki farmakologicznej a następnie zapadł w śpiączkę mózgową, z której wybudził się po 9 dniach. Obecnie otwiera jedno oko ( jednak nie mam pewności czy widzi ), p ...

Bóle głowy, błyski i śnieżenie przed oczami .. neurologa...Proszę o pomoc specjalisty...Dziękuję.Pozdrawiam wszystkich Powinien Pan osobiście udać się do nurologa. Bez badania trudno powiedzieć czy oprócz dolegliwości występują jakieś odchylenia w badaniu, które mogłyby sugero ... Drętwienie ręki po uszkodzeniu kręgosłupa w odcinku szyjnym .. neurologiem osobiście. ... Otępienie umysłowe po lekkim wstrząśnieniu mózgu .. neurologa i w razie pojawienia się niepokojących objawów z nim kontaktować. ...

Silne bóle głowy z mdłościami i zawrotami głowy .. neurologiem, być może niedokładnie badała Pani odruch kolanowy, a lekarz to uchwyci. Jeśli chodzi o migrene to objawy na nią wskazują, ale oczywiście należy wykluczyć inne przyczyny, szczególnie pourazowe związane z wypadkiem. Czy ... Przepuklina jądra miażdżystego krążka międzykręgowego szyjnego .. neurolog. Nie można wykluczyć leczenia operacyjnego. Dziękuję za odpowiedź. Mam nadzieję, że uda się uniknąć leczenia operacyjnego. Pozdrawiam serdecznie. ... Leczenie u kręgarza przy wypuklinach lędźwiowych .. neurologa ale on rozkłada ręce,nie potrafi mi pomóc a ja nie chcę tak dalej żyć .... na lekach, dlatego skieruję do Pana moje pytanie czy w moim przypadku kręgarz mógłby pomóc ,czy nie zrobi większej szkody ,moi znajomi znają jaką ...

Bóle w okolicy lewej skroni u nastolatka .. neurologiczne??? W przpadku chorób nowotworowych w rodzinie zawsze istnieje większe ryzyko zachorowania, co wiąże się z podłożem genetycznym. Ból głowy jeśli trwa długo oczywiście wymaga diagnostyki. Na podstawie tych informacji n ... Problemy z pamięcią i koncentracją a depresja .. neurologa. Skierowanie może Pani uzyskać od lekarza rodzinnego lub udać się prywatnie. Najlepszym lekarzem od leczenia nerwic jest psychiatra.Można iść do niego bez skierowania. ... Obniżenie wysokości i skrócenie sygnału krążków międzykręgowych lędźwiowych .. neurologa czy ten wynik rezonansu jest zły , czy 5 mm to dużo, czy można to jakoś wyleczyć,dlaczego leki i rehabilitacja nie pomaga ,Dziękuję PANU bardzo za wyrozumiałość i odpowiedzi. Najlepiej udać się do neurologa. Wynik rezona ...

Drętwienie rąk, twarzy i bóle głowy .. neurolog stwierdził, ze to niezbty powazne. Powiedzcie mi co to moze być...wybieram sie do innego neurologa ale chciałbym wiedziec czego sie spodziewac...rozbija mnie psychiczne to co mi dolega...normalne funkcjonowanie staje sie ... Dyskopatia i rozszczep kręgosłupa .. neurologa ) Neurolog powiedział ze w moim przypadku odradza mi operacje - ja zresztą tez nie jestem zwolennikiem noża, ale prawa reka mi dretwieje i mrowi, czuję ja tak jak się czujetwarz po zastrzyku do wyrwania zęba, w dodatku j ... Drętwienie pachwiny prawej i drżenie kończyn dolnych .. neurologa i rezonas, ponieważ u nas wszstko trwa toteż dopiero dzisiaj mam skierowanie do szpitala, ale żebym odczuł że w Polsce nie ma lekko no to muszę na niego czekać do nowego roku. Podejrzenie uszkodzenie nerwów obwodowych lu ...

Drętwienie mózgu i problemy z pamięcią .. neurologia czy może z zapaleniem zatok które raz miałam, czy może też z mieszkaniem w którym był grzyb ( ok roku w nim mieszkalam ), pewnie wszystko się razem jakoś łaczy. Bardzo proszę o radę...... Należy poczekać na wynik rezona ... Otępienie umysłowe, problemy z zapamiętywaniem i skupieniem uwagi .. neurologa, ale podejrzewam, że i tak nie potrafiłabym przytoczyć ani części z w/w przykładów i moich wątpliwości co do prawidłowości funkcjonowania mojego mózgu. Bardzo Pana proszę o odpowiedź, niepokoję się swoim stanem. Z góry d ... Kłucia w klatce piersiowej i zaburzenia czucia .. neurolog. Dzięki określeniu miejsc, w których występują zaburzenia czucia można ukierunkować przyczynę. ...

Niedowład nóg a mózgowe porażenie dziecięce .. neurologa, ale niestety jest to bardzo grubiański w obyciu lekarz, który nie ma dostatecznej wiedzy ,a przede wszystkm chęci ,aby udzielić mi odpowiedzi na moje pytania. Rozpoznanie mojej choroby to MPD - mózgowe porażenie dziecię ... Tiki nerwowe, nasilające się w stanie lękowym .. neurologiczna i psychiatryczna. Jeśli chodzi o problemy neurologiczne to lekarz najpierw wykona podstawowe badanie neurologiczne, potem w zależności od występujących nieprawidłowości zleci dalsze badania. ... Pogrubiała przestrzeń płynowa podpajęczynowa .. neurologów, laryngologów ,,, długo by pisać. Obecnie przechodzi zabiegi płukania zatok. Badanie popłuczyn wykazało między innymi obecność bakterii coli. Wynik RM : Badanie MR mózgowia nie wykazuje danych dla efektu masy. Pogrubiał ...

Bóle lewej strony krocza przy skoliozie i zniesieniu lordozy .. neurologiczna?? Z góry dziekuje za opdowiedz. przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego Badanie MR wyklucza przyczynę dolegliwości pochodzącą od kręgosłupa. To może być faktycznie zapalenie gruczołu krokowego, najądrzy. ... Punktowy ból głowy przy dotyku .. neurolog przepisal amizepin na neuralgie, niestey nie pomaga. co to moze byc? ... Zaburzenia czucia i emocji przy nadciśnieniu tętniczym o podłożu nerwowym .. neurologiczna i psychiatryczna. Dużą rolę mogą odgrywać tu zaburzenia depresyjne. Taki stan, jaki Pan opisuje, należy leczyć. ...

Kłopoty z nauką u dziecka przy nieprawidłowym zapisie EEG .. neurolog nie potrafi wyjaśnić nam, o co chodzi i co ten zapis oznacza. więc może ktoś z Was pomoże?:( opis badania: obfity, symetryczny rytm alfa ~10,3Hz*90uV, Rz dodatnia. obfity rytm beta w okolicach czołowo - skroniowych. HW w ... Obniżenie gęstości krwiaka prawego płata czołowego .. neuropsychologicznej pacjenta a później zaplanowaniu jego rehabilitacji. Z rehabilitacją sobię poradzę ale diagnoza tego przypadku mnie przerasta ... Może wy jako zapaleni neuro - psycho - fani będziecie chętni mi pomóc? Oto przyp ... Obniżenie i dehydratacja krążków międzykręgowych piersiowych .. neuro daleeeko... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci obniżenia i dehydratacji krążków międzykręgowych na poziomach Th9/Th10, Th11/Th12,niewielkich wyciągnięć na krawędziach trzonów kręgów wielopoziomowo oraz podchrzęstnej sklerotyzac ...

Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. neurolog ).Przepisał mi jedynie lek o nazwie Amitryptilina, którego nie biorę, ponieważ nie jest to lek, który leczy, a min. niweluje ból, a także jest lekiem przeciwdepresyjnym.W moim przypadku branie takich leków jest zbyteczne. ... Falujący obraz i widzenie połowiczne w prawym oku .. neurologiem, ale wcześniej skontrolować czynność serca , no Holter. Objawy wzrokowe mogą wynikać z jaskry ale też z niedokrwienia. Warto wykonać badanie Dopplera tt.szyjnych i kręgowych. mam 44lata i od kilku lat miewam problemy , ... Bóle kręgosłupa lędźwiowego przy zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych .. neurolog powiedział że z kliszy RTG wypatrzył że mam zmiażdzony krążek,i tylko operacja usunięcia wchodzi w grę.Bardzo obawiam się takiej operacji i nie jestem przekonana że to jedyny sposób jaki może przywrócić mi sprawność.Dlate ...

Sport przy niestabilności kręgu szyjnego .. neurologa, który może takie skierowanie wystawić. Technik nie może zrobić opisu, ponieważ potrzebuje dodatkowych zdjęć. I teraz tworzy się problem, ponieważ zanim trafie z powrotem do rodzinnego, a już nie mowie o dostaniu się do ... Problemy z pamięcią i ból w okolicach zastawki przy wodogłowiu .. neurochirurg mi mówił że nie mam cech aktywnego wodogłowia i mnie wyzywał i powiedział że, nie mam co przychodzić ale ja naprawdę już nie wiem co zrobić ponieważ problemy z pamięcią są już nie do zniesienia i ból w okolicach zasta ... Drętwienie dłoni bez mrowienia .. neurologa, angiologa. To teraz ja nie rozumiem. Jakie złamanie ma Pan na myśli? Mnie chodzi o to, że podczas czynności łamania gałązki rośliny doszło, jak to zwykle bywa ( kwestia fizyki ) do wstrząsu i ten wstrząs spowodował odrę ...

Ból i drętwienie stóp oraz łydek .. neurologiczna a nie naczyniową. Mam coraz większe problemy z chodzenie z powodu drętwienia stóp i łydek.Stopy sa obolałe,zdretwiałe i wystepuje brak czucia czuję się jakbym chodził w butach narciarskich i objawy te nasilają sie w ... Problemy z pamięcią i koncentracją przy wodogłowiu .. neurochirurg do której chodzę na leczenie i naprawdę nie wiem co ja już mam w takiej sytaucji zrobić i czego to może być przyczyną bo ten ból mi nie ustępuje tylko wręcz się nasila cały czas i ja mam tego wszystkiego dosyć i nie w ... Problemy z koncentracją i pulsowanie całego ciała po urazie .. neurochirurga, który *prowadził* mnie po wypadku. Teraz opowiem właśnie o nim. Pewnego razu na źle przygotowanym stoku *rzucło mną jak workiem kartofli* - przynajmniej tak opisują to świadkowie. Najprawdopodobniej straciłem przyto ...

Bóle głowy przy wodogłowiu .. neurolog prowadzący nie chcę mnie skierować do szpitala ponieważ mówi że bóle głowy i zastawki oraz drenażu to nie odrazu powód do zmartwień i wiele osób czeka na miejsce w szpitalu z poważniejszymi chorobami a ja odrazu chcę iść ... Bóle głowy i oczodołów oraz zmiany zachowania po uderzeniu .. neurologa , mialem zrobioną Tomografie oraz Rezonans , w głowie wszystko w porządku , Rezonans odcisnka kręgosłupa szyjnego wykazał lekkie uszkodzenie kręgu szyjnego C - 4. Pani neurolog oraz chirurg stwierdzili , że to nic powazn ... Prawo jazdy kategorii C przy poważnej wadzie wzroku .. neurologa i powiedziano mi ze nie mam szans na zrobienie takiego kursu mam kategorie wojskowa E a tu jest moje orzeczenie prosze mi powiedziec czy to prawda ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3cb36bb569b9fca.html W zasadzie sa ...

Nawrót dolegliwości po wyleczeniu boreliozy .. neurologii:( ...była tylko sztywność stawów, jak siedziałam z podkurczonymi nogami i wstawałam to te kolana jakby słabsze były ale po chwili już było normalnie. Proszę o poradę czy to może być coś innego?ogromnie boję się ze to SM ... Cechy aktywnego i nieaktywnego wodogłowia .. Neurochirurgicznej gdzie się aktualnie leczę zostało mi przepisane leki na ból głowy no ale niestety po ty lekach ból mi nie ustępuje wręcz jest nasilony i nie mogę już wytrzymać.Tak mam wymioty zdarzyły mi się około 10 razy w tra ... Badania neuroobrazowe mózgu wykazujące hipofunkcję .. neuroobrazowania mogą wykazać hipofunkcję jednej z półkul mózgowych??? Czy możliwy jest prawidłowy wynik elektrocefalografii w przypadku stwierdzenia hipofunkcji w innym badaniu? Tak, możliwy jest prawidłowy wynik EEG. Badaniem, o ...

Ból lewej strony głowy, szyi oraz kończyn .. neurologiem. Takie dolegliwości mogą wynikać z ucisku na worek opnowy w odcinku szyjnym kręgosłupa. ... Zapis EEG o zmianach patologicznych miernego stopnia uogólnionych .. neurologiem bezpośrednio. Na podstawie samego zapisu EEG nie jestem w stanie podać przyczyny dolegliwości. Fale alfa i theta są falami prawidłowymi. Wykluczono padaczkę, ze względu na brak charakterystycznych iglic i fal wolnych. ... Częściowa utrata pamięci przy stosowaniu Polsen .. neurologiem, szczególnie jeśli mama na coś choruje. Ja mam z kolei takie pytanie: przyjaciel miał operację usunięcia gruczolaka przysadki, po tygodniu od operacji stracił przytomność, okazało się że został zakażony gronkowcem, był ...

Poszerzona torbielowato przestrzeń podpajęczynówkowa .. neurologa i dostałam skierowanie na MR głowy. Na początku marca 2010 miałam badanie, gdzie w wyniku jest opis * w prawej okolicy czołowej obwodowo poszerzona torbielowato przestrzeń pajęczynówkowa o wymiarach 40x11x33mm z odcinkow ... Drętwienie tyłu głowy .. neurologa, powiedział że to od naczyń i przepisał mi lek Flunarizinum, biore go juz ponad tydzień, a wczoraj jak wzięłam tabletkę to po 20 minutach jakoś dziwnie się poczułam i poczułam jak serce mi wali, zmierzyłam ciśnienie 150/ ... Leczenie nerwiaka nerwu VIII .. neurochirurga i ustalić szczegóły zabiegu. Jest to coprawda zmiana niezłośliwa ale powodująca objawy uciskowe i wtórne powikłania. Stąd zabieg operacyjny. ...

Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. neurochirurg mi mówił o jakimś zabiegu to znaczy pomiar ciśnienia w komorach nie wiem za bardzo co to jest i na czym by to polegało bardzo bym prosił o pomoc i wyjaśnienie tego będę bardzo wdzięczny. Opis badania wykonanego w roku ... Niewielkie symetryczne zaniki korowe w okolicach czołowych po urazie .. neurolog w szpitalu gdzie lezal po wypadku nawet nie zwrocil uwagi na to ) - czy to prawda ze takie zaniki prowadza do schizofreni? Zaniki korowe nie są obiektywnym czynnikiem przewidywania chorób OUN. Zaniki nie są wynikiem urazu ... Prawo jazdy przy wodogłowiu .. neurochirurgicznego będę bardzo wdzięczny za pomoc bo bardzo by mi zależało żeby zapisać się na kurs prawa jazdy. Już się o to pytałeś: http://pytania.neurologiczne.pl/pid303.htm Jak i kilkadziesiąt innych pytań, wszystkie niemal ...

Bóle kręgosłupa promieniujące do nogi przy dyskopatii lędźwiowej .. neurochirurgiem, który po osobistym badaniu będzie mógł stwierdzić jakie leczenie w Pani przypadku zastosować ( np. operacyjne? ). ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. neurologicznego? Może ten lekarz jednak wie co mówi? Rezonans jest wyłącznie badaniem DODATKOWYM. ... Charakterystyka ostrej schizofrenii .. neuroprzekaźnictwa są związane z którym szlakiem za objawy psychotyczne w ostrej fazie schizofrenii? Czy wiąże się to z: 1. Wzrostem przekaźnictwa w szlaku mezolimbicznym 2.zmniejszeniem przekaźnictwa w szlaku mezokortykalnym 3. W ...

Skupisko zwapnień w móżdżku .. neurologa mam dopiero za kilka dni, a chciałabym poznać interpretację, lub chociaż czegokolwiek się dowiedzieć. opis wyniku: * w prawej półkuli móżdżku skupisko zwapnień. W otoczeniu nie uzyskano patologicznego wzmocnienia. Malfor ... Zaburzenia wzroku, zawroty głowy, bóle głowy i bezsenność .. neuroloiczny z zaburzeniem wzroku ( widział słabo lub w np. tylko w kolorze niebieskim ) i zawrotami głowy, wcześniej przez kilka dni skarżył się na ból głowy i brak snu. Tata nigdy wcześniej nie chorował. W szpitalu badania nic n ... Ostry, rozpierający ból w nodze i w pachwinie .. neurologiem. ...

Częściowe zamknięcie bruzdy tętnicy kręgowej na łuku kręgu szczytowego .. neurologa, wizyta dopiero pod koniec czerwca. Wszystko OK, oprócz RTG, otóż badanie odcinka szyjnego wykazało, cytuję: *Wysokość trzonów kręgowych i przestrzeni m.kręgowych odc. szyjnego zachowane, prawidłowe. Anomalia rozwojowa p ... Diagnostyka zespołu neurastenicznego przy bólach głowy .. neurologicznym. Trafiłam tam ponieważ obudziłam się z silnym bólem głowy w lewej skroni, miałam problemy z widzeniem szczególnie na prawe oko - chwilami *falował mi obraz*, chwilami widziałam podwójnie, bądź niedowidziałam. Do tyc ... Obniżenie sygnału i wysokości tarcz międzykręgowych .. neurolog skierował mnie na rezonans magnetyczny, oto mój winik : Obnizenie sygnału i wysokości tarcz międzykręgowych L4/L5 i L5/S1. zaznaczone zmiany zwyrodnieniowe trzonów kregowych L4 i L5 typu Modic II. tarcza miedzykregowa L4/ ...

Zdolność do pracy przy chorobie Picka i otępieniu czołowo-skroniowym .. neurolog ) chorobę Picka, otępienie czołowo - skroniowe, w ubiegłym roku stanęliśmy z mamą na komisję ZUS na rentę, otrzymała częściową zdolność do pracy na rok czasu, po pół roku złożyliśmy wniosek o pogorszeniu się stanu zdrowia ... Szumy w uszach, plamki przed oczami i ogólne rozbicie .. neurologa i następnie skonultować się z psychiatrą. Najpewniej to zaburzenie wywołane jest stresem. ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. neurologa powiedział ze to nic takiego sie nie dzieje ze moge miec słabe naczynia jednak ne uspokoiło mnie to do końca dodam ze mam astygmatyzm prawego oka i juz spora wade +2,5, w kręgosłupie szyjnym zniesienie krzywizny oraz pro ...

Rozlegle obszary leukoaraiozy i zmian wstecznych oraz zaniki komorowe .. neurologicznie.Miesiąc temu ojciec miał robioną na tomografie komputerowa głowy,Jego lekarz stwierdził wode w głowie,ma przyjmowac w dalszym ciągu te same lekarstwa tj.Nootropil,Yasnal,Amlopin,Bisocard,Indapen,Acard,Accupro i to w ... Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. neurochirurg z CZD o zastawce czy to by pomogło ? Bol wyglada tak; boli od potylicy, raz wyżej raz nizej - róznie. do tego dochodzi ogromny ból który trwa minute i przechodzi przez całą głowe. ( lekarz mówi ze to od zatkanych żył ... Czynność bioelektryczna z podwyższonym udziałem czynności wolnej theta .. Neurolog poprosil mnie o powtorzenie badania z ta roznica ze po 24 godzinnej deprywacji snu. Mowiac szczerze nie mam pojecia dlaczego? Przeciez do badania EEG powinno przystepowac sie wyspanym i najedzonym. Co do mojego pierwszego ...

Bóle głowy, omdlenia oraz drętwienie ręki i bóle kręgosłupa .. neurologa, ale niestety nie doprosiłam się o skierownaie na tomografię. błagam o pomoc. Juz nie wiem co mi jest... Zmieniam leki co miesiąc, ale one wcale nie pomagają. Tak się długo nie da funkcjonowac. Może zna ktoś lekarza, któ ... Ryzyko powikłań przy operacji przepukliny odcinka lędźwiowego kręgosłupa .. neurochirurgicznej - wynik , operacja. czy mogłabym sie dowiedziec jak ona wygląda, zrozumialam tylko, że usuwane jest jadro miażdzyste, ale co dalej ..... co zostaje miedzy kręgami. Czy w póxniejszych lata to jadro odrasta ? dowi ... Ataki bólu głowy z zanikiem widzenia, drętwieniem twarzy i kończyn .. neurologa, bo kiedyś rozmawiałam z koleżanką, miała te same objawy co ja, i zdiagnozowano u niej migreny. Wiem ze to dziecinne z mojej strony że sugeruję się doświadczeniami innych. Niestety wyczytalam ze tętniak daje podobne obja ...

Drętwienie kończyn i bóle gałki ocznej .. neurologa. Bardzo ważne jest wykonanie badań obrazowych, głównie rezonansu magnetycznego w fazie T1 i T2. Istotne znaczenie ma również badanie neurologiczne. Na podstawie tylko zawartych tu danych nie jestem w stanie więcej pomóc. ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. neurologiczny się już pogarszać. Postaram się jeszcze skonsultować wynik. Stan ogólny jest jak u normalnie rozwijającego się noworodka. Miał jedynie lekkie napięcie mięsni ( spastyczne ) ale po kilku rehabilitacjach pozostały jedy ... Zaburzenie równowagi oraz niedowład stopy i ręki po podróży samolotem .. neurologicznej lub laryngologicznej ( zaburzenia równowagi ). Stąd lekarz rodzinny po wstępnym badaniu skieruje Pana do odpowiedniego specjalisty. ...

Problem z oceną odległości .. neurologa. Na pewno wymaga Pani dalszej diagnostyki. ... Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. neurochirurgiczna i ewentualna operacja. ... Nieprawidłowy zapis EEG z czynnością napadową .. neurolog skierował mnie na eeg głowy. Chciałabym prosić o jego interpretację. Czy to moze być padaczka? Jeśli tak, to czy jest bezwzględnie konieczne branie leków przeciwpadaczkowych, czego bym nie chciała. Te drgawki właściwie w ...

Szeroki zbiornik wielki u dziecka .. neurologiczne ale nie w postaci zaburzeń lękowych. Zaburzenia lękowe wynikają raczej ze zmian w obrębie płatów czołowych mózgu ( w badaniu brak danych na ten temat ). Czy poród dziecka odbywał się siłami natury? Czy podczas porodu ... Mrowienie w kończynach oraz uczucie prądu w oachwinie i okolicach jąder .. neurologiem, jakiej diagnizy moge sie spodziewac? dziekuje. W zasadzie może to być problem z pogranicza neurologii, chirurgii i urologii. Najlepiej aby zbadał Cię neurolog. Prawdopodobnie dochodzi do ucisku na nerwy czuciowe odpow ... Długotrwałe bóle glowy w okolicach lewej skroni .. neurologa wiec neurolog stwierdzil ze mam opinia * autonomicznego trojdzielnego bolu glowy prawdopodobnie pourazowya bol jak byl tak dalej jest i nic nie pomaca rzadne leki nie skutkuja obecnie zarzywam amitriptyline 10mg na noc i ...

Bbóle i zawroty głowy oraz zaburzenia wzroku .. neurologa i wykonać badania obrazowe głowy. ... Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. Neurolog stwierdził, że to duża nerwica i ewentualnie przemęczenie jednak dla świętego spokoju dostałem skierowanie na rezonans magnetyczny głowy. opis wyniku: *Nie stwierdza się zmian ogniskowych w mózgu, w móżdżku i w pniu mózgu ... Nieustający ból głowym nasilający sie rano i wieczorem .. neurologa mam dopiero za 1,5 miesiaca.( niestety zapisy *( To prawdopodobnie napięciowy ból głowy. Wskazuje na to Pani opis, czyli lokalizacja i czynnik stresowy oraz objawy dodatkowe. Leczenie takiego bólu to unikanie sytuacji st ...

Niewielkie poszerzenie przestrzeni płynowych podpajęczynówkowych .. neurologa mam dopiero na 2 lipca i bardzo się boję. Dziękuję z góry Niewielkie poszerzenie przestrzeni płynowych nie powinno być przyczyną bólu, jeżeli już to krótkotrwałego. Zgrubienie śluzówki zatoki szczękowej może wymagać kons ... Rozpoznanie kliniczne synopce .. neurologiczne. ... Wypukliny, zmiany degeneracyjne i guzki Schmorla na poziomie lędźwiowym .. neurochirurgiem. Należy zredukować masę ciała, jeśli wystęuje nadwaga/otyłość i rozpocząć rehabilitację, która zredukuje ból i pomoże Pani nauczyć się uruchamiać odpowiednie partie mięśni kręgosłupa do stabilizacji ciała. Oczywiśc ...

Przykurcze nóg uniemożliwiające chodzenie na wyprostowanych nogach .. neurologiczne - clonus po odgięciu stopy w górę ale po czasie objawy te jak i przykurczenie nóg ustąpiły i zaczęła chodzić na prostych nogach. Rehabilitacja trwa już parę miesięcy ale postęp gdzieś tam się zatrzymał i teraz chodzi ... Padaczka uogólniona z napadami tonicznymi .. neurochirurgiczne.Bo trzyletnie leczenie nie przynosi rezultatu,próby watrobowe /2.04.2009alat22,7u/l,aspat48,3u/ldzieckoponadto choruje na przewlekłe zapalenie oskrzeli i astmę oskrzelową,/zażywa singulair4mg 1xdz,floxitide250mg ... Ból po operacji dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. neurologiczny i poradził udać się do lekarza, ponieważ z jego strony to wszystko, nic więcej nie może zrobić, potrzebna jest diagnoza. Lekarz natomiast u którego byłam dwa tygodnie temu nie stwierdził zmian neurologicznych, poza t ...

Zaburzenia widzenia po urazie głowy .. neurologa. Po wyjściu od lekarza poszłam do sklepu, w którym zauważyłam, że nie widzę całego tekstu ( np. w przypadky ceny 224.89, widziałam tylko pierwsze dwie 2 ) tak jakby na oku była jakaś plamka która lekki falowała. Wydawało ... Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w postaci zwężenia tarczy m-komorowej .. neurologa to stwierdzila po obejrzeniu mojego RTG ze jest to sprawa operacyjna a na udokumentowanie swojej oceny dala skierowanie na MR kregoslupa L - S ale dopiero wykonam je 22 pazdziernika takie sa kolejki ... Zawroty głowy i stany przypominające upojenie alkoholowe przy bólach głowy .. neurolog powiedziała że to od kręgosłupa szyjnego( mam lordozę ) dała tabletki i nawet pomogły. Ale pojawiły się równiez bóle w innych miejscach. Zazwyczaj są to boki głowy i sąto bóle pulsujące. Od niedawna również mam wrażenie j ...

Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej i pajęczynówki .. neurochirurgiem i jeśli torbiel nie powiększa swoich rozmiarów należy ją obserwować. W innym wypadku należy rozważyć zabieg operacyjny. ... Drgawki jednej strony ciała .. neurologa i niestety lekarz rozklada rece bo nie wie co dziecku dolega. Przez 14 dni dostawal lek TRILEPTAL 300mg i dostal virusa coxackie a 16 stan dziecka byl bardzo ciezki. Tabletki te byly bardzo skuteczne bo ataki ustapily. D ... Napady nieświadomości, bóle głowy, nadmierna potliwość i zaburzenia równowagi .. neurologicznej więc pytam skąd to wszysko?. To jest cudone dziecko!!!! Mam 3 dzieci więc mam porównanie: ).Proszę o poradę. Tomografia komputerowa mogła nie ukazać zmian ( ogniska padaczkorodnego ), których przyczyną był uraz. Naj ...

Napady drgawek podczas menopauzy .. neurologiczny z diagnozowaniem padaczki. Zapis EEG i rezonansu nie wykryły żadnych zmian ogniskowych w mózgu. Został wypisana do domu ze skierowaniem do poradni neurologicznej. Zostały porobione wszelkie badania. Został stwierdzon ... Stały ból po lewej stronie z tyłu głowy .. neurologa, który zrobił mi kilka badań ( sprawdzał czy w obu półkulach jest takie samo czucie, palec do nosa itp - trwało to ok 30 min ). Jestem senna ale mimo to nie bardzo ciężko mi zasnąć ( zasypiam dopiero po 3 - 4 godzinach l ... Padaczka przy torbieli mózgu .. neurolodzy mówią nam że taka anatomia dziecka, że taka uroda i nie łączą tego faktu z istnieniem padaczki.. Proszę o wskazówki i pomoc, czy nleży konsultować się także z neurochirurgiem? Czy istnieje zależność między występowaniem ...

Ubytki w polu widzenia i falowanie obrazu oraz bóle głowy .. Neurolog stwierdził /u którego byłam przed zabiegiem stwierdził TIA i że to sprawa serca i krążenia a kardiolodzy w szpitalu twierdzą, że to zadanie dla neurologa. Gdzie tu racja? Zaznaczam, że cały czas jestem na Wrfinie ze wzglę ... Drżenie rąk i nóg oraz nerwowość przy padaczce .. neurologa do neurologa, od EEG do rezonansu i diagnoza epilepsja. Najpierw dali mi neurotop. ale stałem się po nim jak inwalida. Miałem zamazany obraz. Widziałem tak jakby przez mgłe często podwójnie, ale zawsze tylko z jednym oki ... Podwójne widzenie, zaburzenia czucia w nodze i ręce oraz spadek odporności .. neurologa nic nie stwierdził, dał potas, magnez. To się więcej nie powtórzyły. W ubiegłym roku miałam problem z podwójnym widzeniem - to epizody , które zmusiły mnie do wizyty u okulisty. Badanie dna oka, pole widzenia - OK. Zrobi ...

Wrażenie nie swojej głowy po urazie .. neurologiczne w normie, tylko lekki oczoplas ( jesli ma to jakiekolwiek znaczenie ) strasznie ciezko mi jest to opisac, i bardzo tego zaluje..... bardzo przepraszam za wulgaryzmy, ale jestem zmiazdzony tym, co sie dzieje, i ze tak ... Zmiany bliznowate otaczające worek oponowy po operacji .. neurolog kazala mi sie skonsultowac z neurochirurgiem ze wskazaniem do reoperacji.Co ja mam robic??planuje ciaze a tu taka niespodzianka. opis operacji Fenenestratio,excisio nuclei pulposi spatii L4/L5 ad sin. Wrzesien 2009 operac ... Brak czucia w nodze powyżej kolana .. neurologa. Należy w tym wypadku wykonać badania obrazowe. Zaburzenia czucia mogą wynikać ze zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. ...

Asymetryczna przepuklina lędźwiowo-szyjna, modelująca worek oponowy .. neurochirurga, który wykona badanie neurologiczne i porówna wynik badania obrazowego z Pani objawami. Po takim badaniu decyduje czy konieczny jest już zabieg chirurgiczny czy jeszcze rehabilitacja. Prawdopodobnie przy takich zmian ... Ból z lewej strony głowy podczas zasypiania .. neurologa i laryngologa. jak myslicie waszym zdaniem czym może być spowodowany ten ból. Ból może być związany z zapaleniem ucha środkowego lub jego powikłań. Nie można wykluczyć przyczyn stomatologicznych. Także radzę postępować z ... Obszar malacji w okolicy skroniowo-ciemieniowej przy padaczce .. neurologiczne związane z niedokrwieniem lub urazem. ...

Wrażenie prześwietlonego wzroku .. neurologie do szpitala. Byłam tam 1,5 tygodnia - robili mi tomografie głowy ( wynik ok ), badania krwi ( na kiłe, bolerioze ) i wyniki ok. Wyszły mi zle wyniki ( ale nienajgorsze ) na magnez i wapń. Miałam okulistyczne badania na ... Układ komorowy nieznacznie poszerzony w zakresie komór bocznych .. neurologa mamy niestety dopiero za dwa miesiące. Dziękuję. Komory boczne są tylko nieznacznie poszerzone. Na pewno będzie trzeba rozważyć wykonanie badania kontrolnego. Na wizytę u neurologa można spokojnie poczekać, prawdopodobni ... Pulsujący ból w potylicy .. neurologiem osobiście, wykluczyć również inne przyczyny, nie neurologiczne. Witam. Podczas gdy trzese glowa odczuwam bol wydaje mi sie ze w czesci potylicznej. Jest to bol podobny do bolu, kiedy uderzymy sie w glowe. Czasem tez ma ...

Krwiak śródmózgowy, paraliż prawostronny i afazja .. Neurochirurg powiedział że operacja nie wchodzi w grę - leczenie zachowawcze. Na oddział trafił po 3 godz. od tomografu. Drugi dzień napawał mnie optymizmem, mimo paraliżu prawostronnego i afazji. Trzeciego dnia stracił przytomnoś ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi .. neurologiczne już kilka lat, ale teraz są jakieś dziwne. Przede wszystkim nie pamiętam tego, czego robiłam. Generalnie kładę coś, chcę po chwili wziąć a nie wiem gdzie jest. Strasznie zaczęła boleć mnie głowa. Najczęściej góra, na ... Bóle po prawej stronie głowy, łzawienie, ból oka i drętwienie twarzy .. neurologiem, któy potwierdzi te podejrzenia i zastosuje odpowiednie dla Pana leczenie. Dziękuje bardzo. Na pewno pójdę do lekarza ...

Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. neurochirurga. Objawy kliniczne narastają a zwężenie wydaje się być tego uzasadnioną przyczyną. W takiej sytuacji nie można niestety wykluczyć operacji. Jak długo się może czekać na taką operację wstawienia zastawki czy operacja n ... Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. neurolog dała te wyniki i zdjęcie i tyle, później inna neurolog też nic mi o tym nie mówiła, chociaż pytałem. Szlag mnie przez to trafi, dlatego szukam informacji w internecie. Pomoże mi ktoś??? :( ( ( ( ( ( Zaburzenia nastroju, n ... Ryzyko przerwania rdzenia przy przepuklinie na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. neurochirurgiczna. Na rezonansie rzeczywiście wygląda jakby dysk zalał cały przestrzeń gdzie jest rdzeń. I teraz moje pytanie jest takie czy jest możliwe nieoperacyjne zaleczenie takiej dolegliwości do poziomu takiego, że będe móg ...

Różnice układów nerwowych u introwertyków i ekstrawertyków .. neurologii bym bym mógł z nimi przeprowadzić wywiad lub poprosić o komentarz na niektóre artykuły dotyczące spraw neurologicznych. Wywiad dla blogu , który zaczałem prowadzić - www.jestemintrowertykiem.pl Pozdrawiam, Ocena charakt ... Zawroty głowy przy dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa .. neurologa. Laryngolog wykluczył problemy z błędnikiem, zaś neurolog potwierdził dyskopatię, zalecił masaże, jakieś leki i pocieszył że z tym trzeba nauczyć się żyć. Przez 2 tyg. było ok, teraz ataki są prawie co dwa dni. Oszczędza ... Problemy z pamięcią i koncentracją, drżenia ciała oraz nadmierne pocenie .. neurologa albo psychiatry. Trzeba pamiętać, że im wcześniej rozpocznie się leczenie tym szybciej i wcześniej objawy ustąpią. ...

Pulsujący ból głowy nad lewą skronią .. neurologiem, który z większym prawdopodobienstwem będzie mógł ustalić przyczynę bólu, na podstawie badań. ... Drżenie szczęki i ból głowy wskutek stresu .. neurologa, stwierdził ze po bellergocie i sulpirydzie przejda mi te objawy jak ręką odjął. Powiedział tez( byłem troche otumamiony ) ze autonomiczna częsc mojego układu nerwowego wymknęła się spod kontroli. Wiec teraz mam takie pa ... Wypuklina krążka międzykręgowego lędźwiowego, modelująca worek oponowy .. neurologa i powiedział żebym zainwestował w wygodne krzesełko bo to nic strasznego, a mnie nawet przy dłuższym siedzeniu boli mocno dół kręgosłupa,mimo to że na opisie wyniku pisze konsultacja ortopedyczna,nie kazano mi iść do ort ...

Uczucie ucisku w karku i z tyłu głowy i uczucie prądu w skroniach .. neurolog ) to mi dał tabletki na migrene*// chce podkreslic ze to sie dzieje tak codziennie i bole sa krutko trwałe ale bardzo czeste,dziwne w tym jest ze uderza ból i odchodzi uczucie szczypanie lub pradu !!!do tego dochodza dzin ... Kręgozmyk z cechami złamania przewlekłego łuku kręgu .. neurologa.Badanie wykazalo:kregozmyk I stopnia kregu L4 wzgledem L5 ku przodowi z cechami zlamania przewleklego luku kregu L4 w okolicach miedzywyrostkowych.Zwezenie kostnego kanalu kregowego na tym poziomie do 9mm,na tym poziomie ... Osłabione czucie opuszki palca u nogi .. neurologów nie potrafiło mi odpowiedzieć na pytanie od czego to może być, a lekarz który robił usg stwierdził, że być może to jest coś do czego będę się musiał przyzwyczaić. Zaburzenie czucia w tej okolicy może pochodzić z uszkodz ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. neurologicznym. Możliwe objawy to: zaburzenia funkcji poznawczych, zespoły depresyjne, otępienne, pychozy. Opisane zmiany mogą również występować w chorobach układowych tkanki łącznej, demielinizacyjnych, podczas stosowania niektó ... Znieczulenie ogólne przy torbieli szyszynki .. neurologiem. ... Bóle skroni po pobiciu .. neurologa?? Proszę o odpowiedź. Od razu po urazie należy w takich przypadkach udać się na izbę przyjęć. Radzę jak najszybciej skonsultować się z chirurgiem lub otolaryngologiem, prawdopodobnie bóle głowy są wynikiem urazu i należy ...

Mrowienie nogi od kolana do stopy .. neurologa ale chciałabym chociaż wiedzieć czego się spodziewać bo o niczym innym nie mogę myśleć. Dziękuję Pani objawy nie wskazują na SM czy nowotwór. Prawdopodobnie to zmiany wynikające ze zwyrodnienia kręgosłupa. Radzę skonsult ... Mnogie ogniska hiperintensywne pochodzenia naczyniowego .. neurolog, jak je leczyc?czy sa one w stanie zaniknac?jakie moga byc skutki dalszego ich rozwoju?czy mam prawo do niepokoju? Ogniska niedokrwienia mogą być wynikiem dłuższego skurczu naczyń, zamknięcia ich światła materiałem zatoro ... Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. Neurolog sam musi obejrzeć wyniki badań i zadecydować o dalszym postępowaniu. Z opisu badania nie wygląda to na zmiany nowotworowe. dzięki serdecznie za pomoc pozdrawiam ...

Krzywy uśmiech i blokady podczas mówienia po urazie .. neurologa.. jednak się martwię. Od dzisiaj zaobserwowałam kolejną zmianę w uśmiechu, której nie było wcześniej.. uśmiech z jednej strony jest naturalny, z prawej strony jednak jest sztuczny, nie jestem w stanie ułożyć warg w kszta ... Guz kostny w okolicy potylicznej, wrastający wgłąb głowy .. Neurochirurga ponieważ pani Chirurg onkolog twierdzi że guz jest dość duży i że rośnie w głąb czaszki nie wiem jakie badanie bym musiał mieć wykonane aby ocenić czy ten guzek nadaje się do operacji czy też nie.I dlaczego gdy mruga ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. neurologa zdaniem lekarza, badanie komputerowe nie trzeba powtarzać ze względu na upośledzenie umysłowe umiarkowane takie zmiany to normalne,Tylko że 2 dziecko starsze upośledzenie znaczne wynik Tk wynik prawidłowy a p[ani doktor ...

Zniesiona lordoza i wielopoziomowa dehydratacja krążków szyjnych .. neurochirurgiem/neurologiem. Po porównaniu zmian opisanych w badaniu i badaniu neurologicznym będzie można stwierdzić jej konieczność. Zaburzenia czucia po lewej stronie na pewno są wynikiem ucisku na nerwy korzeniowe, stąd niewyk ... Ból kręgosłupa szyjnego wskutek źle wykonywanych ćwiczeń fizycznych .. Neurolog powiedzial ze przesadzilem z ciezarami i przepisal cos na rozluznienie miesni tolperis i zebym bral jak bedzie wieksze napiecie szczerze to nie czuje zeby ten tolperis cos pomagał To moze czas isc do innego specjalisty? D ... Bolesne drętwienie mięśni dolnej miednicy .. neurologiczne i zaleca rezonans, lekarz pierwszego kontaktu kieruje na zwykły rtg, zmiana lekarza pierwszego kontaktu, uzyskuje rezonans, neurolog podaje baclofen i metypred, nogi zaczynają odmawiać posłuszeństwa, w styczniu tego ...

Nadmierne napięcie mięśni przy zmianach demielinizacyjnych okołokomorowych .. neurologiczne to warto rozszerzyć diagnostykę pod kątem chorób demielinizacyjnych. ... Ból nad obojczykiem promieniujący do szyi .. neurologa który też do końca nie widzi żadnej przyczyny moich boleści Zwracam się więc tu o radę co robić dalej Mam ból który mnie ciągnie nad obojczykiem po szyi i ból barku prawego Skoro była Pan konsultowany przez neurologa i n ... Ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przy zaburzeniach czucia .. neurochirurgicznej kręgosłupa( usunięcie przepukliny poziomL5 - S1 ).Na drugi dzień po jakiś 7 dodzinach obudziłam się zupełnie*znieczulona*,nie czułam normalnie dotyku,skóra była jakby obca na całym ciele.Miałam zaburzenia węchu, ...

Bóle i drętwienie nóg, kolan, kręgosłupa oraz rąk .. neurologa i neurolog stwierdził, że to tężyczka. Powiedział jak leki nie pomogą to do psychiatry. Byłam także u kardiologa, ale z sercem wszystko w porządku. Poszłam także do endokrynologa, na podstawie badań stwierdziła ta pani,ż ... Rehabilitacja przy uszkodzeniu nerwu łokciowego .. neurolog zaleciła mi lek Metypred i Amizepin no i oczywiście witaminki. Po miesiącu przyjmowania tych leków nie odczówam absolutnie żadnej poprawy. Terminy na nfz do neurologa są długie a prywatnie mnie nie stać na wydawanie kolej ... Ryzyko rozrostu krwiaka w mózgu po pobiciu .. neurochirurg. ...

Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. neurologa. Czasami za pomocą badania trudno jednoznacznie stwierdzić co to za zmiana. Dlatego taki wynik musi być zweryfikowany badaniem neurologicznym co u niemowlaka jest dość trudnym zadaniem. bardzo dziękuje za poradę. gdybym ... Objawy zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym .. neurologa, neurochirurga? Czy ograniczyć wysiłek fizyczny? Na ile sytuacja jest poważna? Dziękuję za szczegółowy opis. Pana objawy są w większości wynikiem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Należy skonsultowa ... Lekkie mrowienie po prawej stronie ciała .. neurologicznego. ...

Drgania mięśni i mimowolne odruchy kończyn po nakłuciu lędźwiowym .. neurologiczna, jednak czy po wykonaniu zabiegu, moglo dojsc do uszkodzenia jakiegos narzadu?czy to moga byc po prostu nerwy? Podczas nakłucia nie doszło do uszkodzenia żadnego narządu. Myślę, że przyczyna jest inna. Stres odgrywa ... Centralno-lewoboczna podwięzadłowa przepuklina, uciskająca na worek oponowy .. neurologa ale po dwóch latach nie widzę postępów :( Bardzo proszę o pomoc... kontakt do lekarza, adres kliniki, metody leczenia... cokolwiek... co ma dalej robić... pozdrawiam Bartek Pływanie jest tylko leczeniem objawowym, wpływa ... Zaniki korowo-podkorowe i zmiany degrenacyjno-malacyjne w istocie białej .. neurologiem. Córka ma 18 miesięcy, już jest opóźniona psychoruchowo, nie raczkuje nie chodzi. Konsultowałam wynik z neurologiem ale nie wiele zrozumiałam z tego co mówił. Miała 2 operacje w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipo ...

Utrata pamięci długotrwałej przy padaczce .. neuronów ... Przyzwycziłam się do mojego *życia bez wspomnień* i po prostu uznałam za naturalne, że *się nie pamięta* ! ... Czy można leczyć takie zaburzenia...? A pytanie dla mnie najważniejsze - czy odzyskam moje wspomnienia? Cz ... Drętwienie kończyn i mroczki przed oczami przy zmianach naczyniowych w mózgu .. neurologiczny .w rezonansie wyszły 2 małe ogniska hiperintensywne niespecyficzne świadczące być może o demienilizacji naczyniowej.zrobiono m powtórne badanie tym razem rezonans z kontrastem.zmiany te same.stwierdzono więc ,że to s ... Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. neurologa mam za miesiąc. Badanie mózgowia wykonano w sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych , strzałkowych i czo ...

Bóle kręgosłupa przy przepuklinie międzykręgowej .. neuromobilizacji, terapii manualnej i McKenzie. 80 % przepuklin jądra miażdżystego jest uleczalnych bez inwazyjnie. W większości przypadków leczenie ogranicza się do mobilizacji zajętych traktów nerwowych, normalizacji napięcia mi ... Ból z tyłu głowy i w okolicach czoła oraz silny ból szyi .. neurochirurga operacja na CITO niemożna czekac. Jestem już 3 lata po operacji jest dobrze. ... Masywna, tylna, centralna, szerokopodstawna przepuklina jądra miażdżystego .. neurologa mam dopiero za miesiąc, więc proszę o pomoc w interpretacji. Z góry dziękuję. Wynik badania potwierdza obecność przepukliny jądra miażdżystego na poziomie L4 - S1. Krążki międzykręgowe uległy zwyrodnieniu. Ich masy przes ...

Ból w szyi po prawej stronie .. neurologiem. ... Niesymetryczny uśmiech po paraliżu nerwu twarzowego .. neurologiem lub chirurgiem plastycznym? Pozdrawiam Neurolog oprócz leczenia farmakologicznego nic więcej Pani nie poradzi, chirurg plastyczny także. Najlepiej udać się do laryngologa, np. w poradni laryngologicznej przy klinice la ... Atak bólu głowy, zaburzeń mowy, mdłości i dreszczy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. Neurolog zlecil wykonanie badan eeg glowy, wykonywano je dwa razy,bo: zapis jest nieprawidlowy o zmianach zlokalizowanych w okolicach skroniowych po lewej stronie( skron srodkowa i tylna )pod postacia fal wolnych theta 4 - 5Hz o a ...

Pulsujący ból głowy przy podwyższonym ciśnieniu tętniczym .. neurologa, poleceniem pójścia do okulisty i zapisywania ciśnienia rano i wieczorem, także podczas bólu głowy. Bóle te są zawsze takie same, potylica czy też kark co czasem trudno określić, pulsujące, często bolą mnie do tego oczy. ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. neurologa, który będzie mógł obejrzeć dokładnie zmiany i zweryfikować je badaniem neurologicznym. Martwi mnie najbardziej to *ognisko podostrego udaru w prawej półkuli mózgu*. Co to może oznaczać? ... Chwilowe niedowłady ręki po urazie głowy .. neurochirurgii i lekarze nie wiedzą co jest przyczyną niedowładu i drętwienia lewej ręki. Jestem zrozpaczona i nie wiem co z tym robić Błagam o pomoc. Co może być przyczyną takich problemów zdrowotnych, jakie badania mogłyby być p ...

Operacja i sport przy dyskopatii pourazowej .. neurologa a niedawno zrobiono mi TK odcinka lędźwiowego. Wizyte u moje neurolog mam dosc odległa, dlatego BARDZO prosze o interpretację wyników badania. Czy to, o czym mowi wynik moglo pojawic sie na skutek wypadku?? Czy konieczna ... Leczenie nadpobudliwość układu wegetatywnego .. neurologii i psychiatrii, który stwierdzić, że mam bardzo żywe odruchy, że mam nadpobudliwość ukł. wegetatywnego. Przepisał mi pramolan i nitrazepam gsk. Pramolan odstawiłem po 4 dnia stosowania poniewaz uniemozliwial mi nauke wyw ... Rwący ból i odrętwienie ręki oraz bóle kręgosłupa .. neurologa. Ze zdjęcia wynikało że niema pęknięć ani złamań i skierowano mnie na konsultację do innego lekarza neurologa, który po rutynowych badaniach i wysłuchaniu mojej historii zlecił badanie przewodności nerwów i MRI. Po pół r ...

Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. neurolog wykluczył SM. Zatem możliwe że jest to 1. neuroinfekcja, 2 choroba autoimmunologiczna. Warto wykonać badania pod kątem przeciwciał w chorobach układowych. ... Konieczność rezonansu magnetycznego u niemowlęcia z podejrzeniem padaczki .. Neurologi Rozwojowej w Gdańsku. Przeprowadzono mu badanie EEG konieczny był rezonans magnetyczny ale się zepsuł. Muszę dodać że syn dostał się tam z podejrzeniem padaczki. Zastosowano do leczenia leki, które dostaje do dzisiaj. Gd ... Bóle głowy, krwotoki z nosa i pogorszenie pamięci .. neurologa mam za parę dni , jestem nieco zaniepokojona.*/ ...

Brak stabilizacji po operacji poszerzenia kanału kręgowego lędźwiowego .. neurochirurga do Szpitala na Bielanach, MSWiA lub IPiN w Warszawie. ... Leczenie przy spina bifida na poziomie szyjnym .. neurologiem, aby zbadał Cię w kierunku odchyleń neurologicznych. Zwężenie przestrzeni międzykręgowej sugeruje zwyrodnienie krążka międzykręgowego. Rtg nie jest w stanie ukazać dokładnie zmian w obrębie kanału kręgowego, czy np. wy ... Zawroty głowy, bóle oczu i nosa, drętwienie czoła oraz utrata węchu i smaku .. neurologa i laryngologa zrobiłem badania tomografi głowy, tarczyce, morfologie krwi i prześwietlenie zatok, żadne z badań nic nie pokojącego nie wykazało. Zacząłem chodzić na siłownie i normalnie ćwiczyć po kilku treningach do obl ...

Ból głowy przy dotykaniu stopy .. neurologów nie przyniosły efektów. Panowie wykazali brak wiedzy w tym przypadku. Dolegliwość jest nieprzyjemna bo jest odczuwalna przy chodzeniu. Wystarczy kropla wody aby powstał impulsowy ból w głowie.Proszę o pomoc i wskazanie ... Przepuklina wnikająca do zachyłka bocznego i do otworu międzykręgowego .. neurologicznym a w rezultacie dalsze postępowanie. ... Ryzyko powstawania nowych ognisk demielinizacyjnych naczyniopochodnych .. neurologicznych. ...

Bulging krążków lędźwiowych ze zwężeniem otworów międzykręgowych .. NEURON* - dzięki bardzo, że chociaż jedna osoba raczyła podać pomocną dłoń choćby słowem, ale rtg było wykonane. Ostatni z lekarzy podejrzewa *nerwiaka międzyżebrowego*. Xi i X lewego Dostałem dziś skierowanie na kolejny MR celowa ... Wyraźna asymetria potencjałów nerwowych nerwów łokciowych .. neurpgenne w mięśniach kończyn dolnych. W badaniu neurograficznym z odchylen zarejestrowana wyraźną asymetrie potencjałów nerwowych nerwów łokciowych na niekorzysc lewej strony co może swiadczyc o nieduzym uszkodzeniu tego nerwu.. ... Silne bóle głowy, senność i wymioty .. neurologicznego oraz obrazowego głowy nie mogę nic stwierdzić. Raczej nie są to bóle napięciowe czy klasterowe głowy. Na migrenę też to raczej nie wygląda. W Pana przypadku ważne będzie wykonanie CT lub MR. Radzę zatem udać się do ...

Uszkodzenie nerwów po amputacji palców .. neurologiem, pokazać wszelką dokumentację. ... Ból łydek i ud oraz trudności w chodzeniu przy dyskopatii .. neurologa/neurochirurga na konsultację. Witam ponownie, udałem się do lekarza neurologa i wykonano mi ponowne badania TK. Lekraz powiedział, że dyskopatia sie pogorszyła. Teraz czekam na wizytę u neurochirurga, neurolog uznał że b ... Uczucie ciążenia prawej części głowy .. neurologa. Wówczas można stwierdzić czy występują odchylenia w badaniu neurologicznym, które mogłyby zostać powiązane z bólem głowy. W leczeniu może Pan stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne tj. ibuprom, ketonal lub paracetam ...

Zawroty głowy i drętwienie rąk przy przepuklinach kręgosłupa .. neurologa z objawami - drętwienie rąk i zawroty głowy. Neurolog stwierdził, że zawroty nie są raczej od kręgosłupa ( pozytywny wynik badania przepływu krwi w tętnicach ), ale ja nie jestem tego taka pewna. Wszystkie pozostałe bada ... Silne bóle głowy przy zanikach korowych mózgu i móżdżku .. neurologa mam dopiero na marzec.... i chciałabym zapytać się o poradę i o interpretacje wyniku mojej TK. Dziękuję z góry za pomoc. Najlepiej przepisać cały opis wyniku badania. Tak wyrywkowo trudno mi jednoznacznie stwierdzić czy ... Powolna utrata pamięci przy owalnej strukturze płynowej w hipokampie .. neurologicznym? Padaczka jest wynikiem opisanych zmian? W badaniu neurologicznym lekarz stwierdza lekki lewostrony niedowład. Padaczke mam 30 lat, nigdy nie robilam rezonansu. Na początku tego roku zrobiono mi rezonans i okazalo s ...

Rezonans kręgosłupa przy implancie Prodisc C w kręgosłupie szyjnym .. neurochirurg. Gdyż jest ryzyko uszkodzenia kręgosłupa. Mam pytanie jaka jest prawda. Można wykonać rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Proszę jeszcze raz skonsultować się z lekarzem prowadzącym, który zadecyduje o konieczności takieg ... Mrowienie kończyn przy tętniaku tętnicy szyjnej .. neurologiczne to raczej należy szukać innej etiologii np. w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa ( zwyrodnienie? ). Dzikuję za odpowiedź. Tętniak znajduje się w *odcinku jamistym tętnicy szyjnej wewnętrznej*. Mrowienie występuje na ... Ataki napinania i wymachiwania kończynami, wykrzywiania twarzy i ślinotoku .. neurolog. Trzeba również wykonać badanie MRI głowy. ...

Uczucie ciepła u podstawy czaszki wskutek stresu .. neurologa kazal zrobic przeswietlenie okazalo sie ze mam poglebiona lordoze szyjna i lekarz stwierdzil ze to przez ta lordoze miesnie sie napiete a przy stresie jeszcze bardziej. Ale sie troche dziwie bo ta poglebiona lordoze musi ... Pulsujące bóle policzka i części skroniowej twarzy .. neurologów. Jedni twierdzą, że to neuropatia, inni ze neuralgia. Czy to to samo? W ubiegłym roku przez 3 miesiące mama zażywała amizepin, pojawiły się skutki uboczne, wiec przepisano mamie gabapentin. Znów z powodu skutków uboczny ... Operacja rozdzielenia półkul mózgowych przy padaczce lekoopornej u dziecka .. neurologa panią Anne Masztalerz bardzo sobie tą panią chwalę. ...

Drżenia i przykurcze kończyn u młodej osoby .. neurologa w badaniu ogólnym ( dotknij nosa, pukanie w kolano, przerysowanie stopy ) nie stwierdził nic niepokojącego. Rezonans głowy wykazał tylko że mam polipa w lewej zatoce szczękowej. W dwukrotnym EEG raz stwierdzono że mam w ... Zawroty głowy po odstawieniu antydepresantów .. Neurologicznie nie mam ubytkow ( badanie wszystkich odruchow ). Laryngolog nie stwierdzila niczego z blednikiem, ale skierowala mnie na b. audiologiczne i EMG. Poniewaz od 2 tyg. wlaczono mi antydepresanty ( Zoloft ) - nie moge go ... Zgrubienie na udzie przy problemach z kręgosłupem lędźwiowym .. neurologa stwierdzil ze to nie od kregoslupa wiec niewiem do kogo isc Ucisk od kregoslupa na nerw kulszowy moze miec miejsce, mam to samo. Czuc wtedy bol ( mechaniczny ) posladka, biodra, uda. Trzeba to rehabilitowac. Odpowiednio ...

Silne migreny z wymiotami, mdłościami i światło- oraz dźwiękowstrętem .. neuron dobrze radzi, idź do lekarza. Niech skierują Cie na badania. pozdrawiam ... Przewlekły pulsujący ból głowy .. neurologiczne.pl/napieciowy_bol_glowy.htm. Poza tym występuje problem z zatokami. Radzę skonsultować się z lekarzem rodzinnym, jednak. Rozważyć konieczność konsultacji z neurologiem i ewentualnie ponownie z laryngologiem. ... Torbieliki pokorzeniowe, wypukliny i rozluźnienie pierścienia włóknistego krążka lędźwiowego .. neurochirurga, który po badaniu i obejrzeniu wyniku MR zadecyduje czy leczeniem będzie rehabilitacja czy zabieg. Witam serdecznie,i oczywiście bardzo dziękuje za odpowiedz. Tz ze jeśli nie ma bóli to nie trzeba operacji?Jeśli są t ...

Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. neurologiczny. Chciałam zapytać czy powinnam się martwić wynikami badań. Będę wdzięczna za odpowiedzi. Rezonans magnetyczny mózgu. W strukturach głębokich półkuli prawej mózgu obszar 5mm o charakterze poszerzonej przestrzeni około ... Rozświetlone, niewyraźne widzenie .. neurologicznych, ale w następnej kolejności. dziękuje bardzo za rade.dodam, że dzisiaj byłam na badaniu eeg, które wykazało u mnie niski próg drgawkowy.czy może mieć to jakiś związek? ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. neurologiczne nie wykazało nieprawidłowości, a CT jest prawidłowe i to wykonane po kilku godzinach to żadnych komplikacji już nie powinno być. Nie było utraty przytomności. Proszę jak najwięcej wypoczywać, przez około tydzień prow ...

Endoskopia z neuronawigacją a operacja otwarta torbieli pajęczynówki .. neuronawigacja czy operacja otwarta - Bardzo prosze o pomoc badz zasugerowanie jeszcze innej metody wykonania operacji? Moj maz bedzie mial operacje w styczniu, problem polega na tym ze nie wiemy jaka metode wybrac. ok 5 miesiecy ... Silne bóle z tyłu głowy po lewej stronie .. neurolog stwierdził że to uraz kręgosłupa szyjnego i miałam robione rtg i wyszło mi takie coś zwężenie szpar miedzy - trzonowych C2 - C5 oraz C5 - C6 bez odczyny kostno - wytwórczego zniesienie fizjologiczne,lordozy w odcinku ruch ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. neurologa, w razie pogorszenia się stanu wzywać pogotowie lub zgłosić się na Izbę Przyjęć. ...

Nawracające mrowienie całego ciała .. neurologa, niech po badaniu neurologicznym rozważy konieczność wykonania badania obrazowego głowy, ewentualnie kręgosłupa. Może należy także powtórzyć badanie EEG. Z doświadczenia z przeszłości wiem , że lekarze nie są skorzy do w ... Cechy zwężenia na poziomie otworów międzytrzonowych .. neurolog powinien ustalić ewentualne nieprawidłowości w badaniu neurologicznym. To zadecyduje czy powinien Pan być leczony rehabilitacją czy operacyjnie. W zasadzie zamiast badania CT powinno zostać wykonane MR, które jest badanie ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. Neurolog podczas badania nic nie wykrył ( opukiwanie młoteczkiem, itp ), morfologię krwi mam w porządku, hormony tarczycy, mocz, kał, itp także... dodam że na przełomie lipca i sierpnia przechodziłem półpaśca - na szyi i głowie - ...

Zaokrąglone rogi przednie komór bocznych u dziecka .. neurologa na wizytę. Strasznie się boje bo lekarz cos wspomniał na temat wodogłowia. Dodam moze że mąż i dziecko z pierwszej ciazy mają duże głowy i sa zdrowi. Poproszę o poradę . To może być taka uroda dziecka, jednak w opisie us ... Obustronny zespół piramidowy z ataksją czterokonczynową o nieznanej etiologii .. neuronu ruchowego ( górnego ), objawy: niedowłady ( osłabienie siły mięśniowej ), wzrost napięcia mięśni, obecność objawów patologicznych. Natomiast ataksja to zaburzenie ruchu polegające na wykonywaniu nieskoordynowanych ruchów. ... Wieloletnie migreny i częste napięcia mięśni karku i szyi .. neurologów jednak bez wiekszego sukcesu. Diagnoza był powtarzalna - *Migrana z tym trzeba żyć*. Podczas ciąży bóle byłe zdecydownie mniejsze i bardzo rzadko występowały. po porodzie bóle powróciły ze zwiększoną mocą. W zeszłym tyg ...

Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. neurologowi jak wygląda taki chód. Nie widząc trudno mi to również ocenić. Przepisane leki wydają się być prawidłowe. Czy mógłby Pan przepisać najświeższy wynik badania obrazowego głowy, może uda mi się powiedzieć coś więcej. jeże ... Chwilowa utrata pamięci po urazie szczęki .. neurolog, chirurg i zostanie wykonane CT głowy. Nie należy lekceważyć urazów głowy, szczególnie jeśli doszło do utraty przytomności. Mogło dojść do wstrząśnienia mózgu, pęknięcia podstawy czaszki, powstania krwiaka. Bardzo dziękuj ... Bóle głowy przy torbieli w prawej półkuli móżdżku .. neurologiem lub neurochirurgiem. Leczenie zachowawcze nie usunie przyczyny bólu. czy istnieje szansa wycięcia tego operacyjnie i jakie mze miec to skutki? jakie skutki mogą być nie leczenia takiej torbieli , czy moge przestac słys ...

Leczenie guzków Schmorla na kręgosłupie .. neurologa.Powiedział że tymi guzkami to nie powinnam sie martwić.Jak tu się nie martwić jak to one powodują ból.? Co pan na to? Pozdrawiam i dziękuje z góry za odpowiedz. Dodam ze pan dokt powiedział że to choroba stawowa którą pr ... Leczenie Zespołu de Vika .. neurologiczny szukano przyczyny. Po jakims czasie wzrok wrócił ale wystąpił paraliż nóg i rąk po długich badaniach postawiono diagnozę zespół de Vika dziś siostra oddycha przez respirator . Gdzie w Polsce leczy się tę chorobę Chod ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. neurologa mam za 3miesiące i nie wiem czy mam się martwić wynikiem. Oto wynik: W lewej półkuli mózgu w istocie białe podkomorowo lewego płata czołowego widoczne pojedyncze ognisko hiperintensywne w obrazie T2 zależnym orazw sekwen ...

Poród przy dużej przepuklinie lędźwiowej .. neurolog po osobistym badaniu. Myślę, że duże szanse są na wydanie takiego zaświadczenia, biorąc pod uwagę zmiany opisane w MR. Bardzo dziękuję za informację. Pozdrawiam. ... Ból w nodze i w lędźwiach przy dyskopatii wielopoziomowej .. neurologa, żeby mi coś poradził i pomógł, ale stwierdził, że skoro rehabilitacja nic nie dała, to wypisał mi skierowanie do neurochirurga. Zaraz po świętach zgłaszam się na konsultacje, ale boję się, że neurochirurg będzie przekon ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. neurologa,ale znów do wizyty trzeba będzie czekać aja bardzo się nie cierpliwie bo do tej pory nie wiem na co choruje. Kontrola w Poradni Neurologicznej dopiero 19 stycznia i przyjmowanie Dihydroergotaminum niestety bóle znów powr ...

Omdlenia, drgawki, przyspieszony puls, szybka męczliwość i krwotoki z nosa .. neurologiczne nic nie wykazały - byłam na obserwacji w szpitalu. W tym okresie bardzo mocno urosłam ( byłam o głowę wyższa od rówieśników ). Zaczęły się także sporadyczne zawroty głowy, które były skutkiem długiego stania, biegani ... Zaniewidzenia w oku przy torbieli pajęczynówki .. neurologiem, który wykona badania kontrolne, nie wykluczone, że konieczna będzie również konsultacja okulisty. Ale czy to zagraża mojemu zdrowiu ? Lub co najgorzej życiu? Boję się o mój wzrok :( i to bardzo. Jak Pan myśli czy to m ... Nieustający, silny i napięciowy ból głowy pomimo dobrych wyników badań .. neurologów i oni nic nie wiedzą, przepisują leki, które nic nie działają, a mnie strasznie mocno boli głowa w okolicy czołowej w środku w głowie od trzech miesięcy bez przerwy. Tylko jak śpię, to ten ból odchodzi, ale wystarczy, ż ...

Drobne ognisko malacji i zaniki korowe mózgowia po urazie .. Neurolog skierował mnie na tomokomputer. Taki jest opis po badaniu: *W zobrazowanych strukturach mózgowia nie stwierdza się cech procesu ekspansywnego ani krwawienia śródczaszkowego. Drobne ognisko malacji ok. 6x4 mm w strukturach ... Leczenie dyskopatii odcinka szyjnego .. neurologa/neurochirurga, który zadecyduje o konieczności leczenia operacyjnego. Wszystko zależy jakie występują u Pani objawy, czy są adekwatne do opisanych zmian. W innym razie tymczasowo będzie to leczenie zachowawcze ( rehabili ... Mrowienie głowy, pieczenie w gardle i zasłabnięcia .. Neurolog stwierdził że jestem zdrowy i dostałem psychotropy. Proszę o poradę - lekarz wewnętrzny podejrzewa dyskopatię szyjnego kręgosłupa. Aby potwierdzić/wykluczyć dyskopatię można wykonać rtg odcinka szyjnego lub badanie dokład ...

Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. neurologa,ale znów do wizyty trzeba będzie czekać aja bardzo się nie cierpliwie bo do tej pory nie wiem na co choruje. Kontrola w Poradni Neurologicznej dopiero 19 stycznia i przyjmowanie Dihydroergotaminum niestety bóle znów powr ... Dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego w zakresie pamięci .. neurologiem. Nie wiem u kogo dotychczas był Pan diagnozowany ( neurolog czy psychiatra ). Warto wykonać badania obrazowe głowy, które ukażą zakres zmian w korze mózgowej. ... Bóle kręgosłupa przy przepuklinie tylnej dokanałowej .. neurochirurgiem. ...

Zniesienie lordozy i zwężenie krążków międzykręgowych szyjnych .. neurologiem konieczność wykonania MR. Jest to badanie dokładniejsze, a więc wykaże czy przypadkiem uszkodzone krążki międzykręgowe nie powodują ucisku na worek oponowy i korzenie nerwowe. Oznacza, to że zmiany te mogą wywoływać op ... Zaburzenia mowy po psychozie paranoidalno-katatonicznej .. neurologiczne pomogą na moje dolegliwości? Jeśli tak, to jakie? Najprawdopodobniej opisane objawy są wynikiem stosowanych już leków. Napisz proszę jakie leki stosujesz. ... Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. neurolog skierowała mnie na rezonans główy. wynik: W obrębie istoty białej płatów czołowych i ciemieniowych widoczne podkorowo pojedyncze ogniska hyperintensywne w T2 zal.obr. i sekwencji Flair, izointensywne w T1 zal.obe. sred. 5 ...

Napinanie mięśni u dziecka podczas oglądania bajek .. neurologa. Niektóre dzieci w ten sposób sygnalizują, że są zmęczone. Czy poród odbył się siłami natury i czy maluch był zdrowy? ... Lek Zyprexa na padaczkę .. neurony. Powoduje redukcję pobudzenia neuronów odpowiedzialnych za czynności motoryczne. Lek na pewno nie zaszkodzi. ... Intensywny wysiłek fizyczny przy ucisku worka oponowego .. neurologiem, który zaleci odpowiednie leczenie. Po ustąpieniu dolegliwości bólowych można stosować wysiłek fizyczny, oczywiście nie zalecane jest tzw. dźwiganie. ...

Drgający nerw w okolicy kciuka .. neurologa, który po badaniu neurologicznym będzie mógł powiedzieć więcej na ten temat. ... Specjalista od zespołu niespokojnych nóg z Poznania .. neurologa, zajmującego się zaburzeniami snu, a w szczególności zespołem niespokojnych nóg ( RLS ). Lepiej, żeby to była wizyta w ramach NFZ, ale prywatnie także mogę pójść. Nie znam dokładnie takich możliwości akurat w Poznaniu, a ... Atak zaburzenia równowagi, zawroty i bólów głowy oraz drętwienia kończyn .. neurologa, gdzie zostanie Pan ponownie zbadany, nie lekceważyć problemu. ...

Bóle lewej strony głowy i zaczerwienienie skóry .. neurologiczny czy dermatologiczny? Tak, najlepiej zgłosić się do neurologa. Takie objawy mogą wskazywać na klasterowe bóle głowy. ... Zanik czucia w kciuku przy dyskopatii szyjnej .. neurochirurgów. Tak zmiany w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa mogą być powodem dolegliwości. Radzę przy najbliższej okazji skonsultować się z neurologiem. ... Drętwienie kończyn, kłucia w okolicy serca i skurcze łydki .. neurologa. ...

Drgawki rąk i nóg .. neurologiczne. Najlepiej udać się do neurologa. ... Nieliczne fale ostre w EEG dziecka .. neurologiem osobiście. ... Zaburzenia wzroku i problemy z utrzymaniem moczu .. neurologiem, myślę, że sam wyjdzie z taką inicjatywą. ...

Bóle karku promieniujący na połowę ciała .. neurologa, który skieruje Panią na odpowiednie badania obrazowe. ... Omdlenia i drgawki w dojrzałym wieku .. Neurolog twierdzi mimo tego, że mam padaczkę. Jak można to ostatecznie stwierdzić? Mam 43 lata. Czy to możliwe, żeby na padaczkę zachorować dopiero w tym wieku? Tak, możliwe, że choroba ujawnia się w tym wieku. Często EEG jest pra ... Ból głowy za uchem jako wynik dawnego urazu głowy .. neurologa i okulisty. Ból głowy może być wynikiem wady wzroku i należy ją skorygować odpowiednio dobranymi szkłami. ...

Przepuklina krążka międzykręgowego z uciskiem na worek oponowy i korzenie nerwowe .. neurochirurga. ... Operacyjne leczenie guza Hamartoma przy padaczce .. neurochirurga dziecięcego, np. do CZD w Warszawie i skonsultować możliwość leczenia w przypadku Pani siostry. ... Nasilające się ataki padaczki .. neurologa. Warto wykonać również badania kontrolne tj. eeg i MR głowy. ...

Mimowolne napinanie mięśni głowy .. neurologa. ... Odkładanie w czasie zabiegu udrożniania tętnic .. Neurochirurg powiedział, że zabieg udrożniania tętnic wykonuje radiolog interwencyjny. W naszym szpitalu nie ma jednak radiologii. Ordynator mówi, że tata nie nadaje się do transportu. CO możemy zrobić? Tak, taki zabieg wykonywany ... Zapis nieprawidłowy z obecnością fal ostrych w tyłogłowiu .. neurologicznego ). Najbardziej sensownym rozwiązaniem jest pokazanie wyniku lekarzowi, który zlecał badanie - on powie co oznacza ten zapis w Twoim przypadku i co powinnaś zrobić. ...

Poszerzone przestrzenie okołomózgowe u niemowlęcia .. neurolog stwierdził jakieś odchylenia w badaniu dziecka? ... Drętwienie i bezwład całego ciała .. neurologa, który po przeprowadzonym badaniu neurologicznym będzie mógł nieco przybliżyć rozpoznanie. Trudno powiedzieć czy to wynik zmian w obrębie mózgowia czy może kręgosłupa. ... Dobry ośrodek rehabilitacyjny przy zaburzeniach równowagi po wypadku .. neurologicznego dla osób po ciężkich takich ciężkich wypadkach komunikacyjnych. Mama cały czas ma zaburzenia równowagi. Wiem, że nie we wszystkich tego typu ośrodkach rehabilitacja przebiega prawidłowo i chory nie zawsze wraca do ...

Bóle i zawroty głowy oraz zimne, cierpnące ręce .. neurolog ). Jednak ból głowy może być także objawem innej choroby, ogólnoustrojowej np. niedoczynności tarczycy. Dlatego wpierw radzę skonsultować się z lekarzem rodzinnym, który po wykonaniu podstawowych badań skieruje Panią do o ... Zahamowanie zaniku mięśni wskutek uszkodzenia nerwu splotu barkowego .. neurologiem lub ortopedą. ... Problemy z pamięcią wskutek długotrwałego bólu głowy .. neurologa, gdzie dalej ból głowy zostanie diagnozowany. ...

Bóle po lewej stronie głowy przy poruszaniu .. neurologiem osobiście, jeśli natomiast choruje na coś Pani przewlekle to proponuję wizytę rozpocząć od lekarza internisty. ... Drętwienie ręki, nogi, twarzy i języka .. neurologiem, zostaną wykonane niezbędne badania tj. EEG i badanie obrazowe głowy. Jeden napad padaczkowy nie upoważnia do rozpoznania padaczki, stąd konieczna diagnostyka. ... Drętwiejąca noga jako objaw dyskopatii .. neurologa, który zbada Pana neurologicznie, skieruje na MR kręgosłupa w celu ostatecznego potwierdzenia/wykluczenia zmian w odcinku lędźwiowym. ...

Torbiel pajęczynówki w środkowym dole czaszki i torbiel szyszynki .. neurologa, który musi rozważyć leczenie ( zachowawcze i kontrole lub leczenie operacyjne ). Nie podano rozmiarów torbieli, ważne jest także jaka jest korelacja opisanych w wyniku zmian z objawami. ... Rola neurologa w leczeniu tików nerwowych .. neurologa czy jest to bardziej problem psychologiczny? Czy neurolog przepisze mi jakieś skuteczne leki, które zniwelują tiki? Psycholog nie potrafi mi pomóc, a tiki z czasem nasilają się. Czy udając się do neurologa nie ośmieszę s ... Wieloletnie sztywnienie mięśni rąk i nóg .. neurologa: miałem robione podstawowe badanie krwi( wszystko wporządku ), badanie mięśni AMG czy cos takego ( także wyszło pozytywnie ). Co to może być i do kogo się zgłosić, jakie badanie zrobic? Takie objawy mogą sugerować dystro ...

Zatrzymanie zaniku kory mózgowej .. neurologa. ... Wpływ Depakine na nastrój .. neurologiem możliwość zmiany leku. ... Powiększone źrenice, zaburzenia utrzymania równowagi i chodu .. neurologiczne: zaburzenia utrzymania równowagi, chodu, ból głowy, sztywnienie karku. Czuje się jakbym była pod wpływem alkoholu. Czy rozszerzone źrenice to objaw nerwicy? A może zaczyna zaczyna mi się choroba psychiczna? Jak to sp ...

Problemy z koncentracją, powracające natrętne myśli i napady złości .. neurologa. ... Przeszywający ból po prawej stronie głowy .. neurologa, a w razie pojawienia bólu stosować apap, paracetamol, ketonal. ... Ryzyko guza mózgu przy braku odczuwania emocji .. neurologa i on skieruje na badania - zapewne tomografie i EEG ewentualnie MR.Ja tez sie wybieram do lekarza bo jestem tak otępiała ze nie potrafie juz normalnie funkcjonowac. ...

Najlepszy ośrodek krajowy lub zagraniczny od operacji przepukliny kręgosłupa .. Neurochirurgii w Bytomiu ,bede mu dozgonnie wdzieczna za przeprowadzona operacje poniewaz wbrew wszelkim opiniom i diagnozom jakie mi stawiano operacja ta została wykonana perfekcyjnie ,wiadomo ze tego typy guzow sie odnawiaja ,po ... Drętwienie ręki, drgawki i szczękościsk po niewyspaniu .. neurologa i wykonać niezbędną do rozpoznania padaczki diagnostykę i rozpocząć leczenie. ... Silne napięcia mięśni oraz drętwienie rąk, nóg i szyi .. neurologicznym gdzie przebadano mnie pod kątem SM, Miasteni, itd. wszystko ok! niestety ja się ok nie czuję rano od razu jak siadam zaczyna uciskać mnie za uszami i drętwieje mi tył głowy szyja kark aż do prawego ramienia i co gor ...

Zmiana leków przeciwpadaczkowych na gorsze .. neurolog kazał je zmienić, bo EEG wyszło źle. Od czasu zmiany leków siostra ma silne bóle głowy i problemy z pamięcią. Czy powinna wrócić do poprzednich leków? Ona nie wywoływały takich skutków ubocznych. Niestety przy padaczce z ... Tętniące bóle głowy po wysiłku fizycznym .. neurologiczne i badanie obrazowe głowy. Stąd na początek warto udać się do lekarza rodzinnego, który skieruje do neurologa. Takie bóle głowy mogą wskazywać również na migrenę bez aury, którą także należy wziąć pod uwagę. ... Bóle i zawroty głowy oraz mdłości po uderzeniu w głowę .. neurolog, zostanie wykonane CT głowy. Prawdopodobnie to właśnie wstrząśnienie mózgu. Radzę nie zwlekać, ponieważ podobne objawy występują w przypadku krwiaków podtwardówkowych, stąd konieczność wykonania CT. ...

Specjalista od dyskopatii .. neurologa czy neurochirurga? Jeśli jest wskazanie do zabiegu to oczywiście u neurochirurga, jednak początkowo jej diagnozowaniem i leczeniem zachowawczym zajmuje się neurolog. ... Silne bóle głowy, zawroty i częste wymioty po mocnym uderzeniu w głowę .. neurologiczny. Najpierw zbada Panią neurolog, następnie zleci wykonanie CT głowy. Takie objawy zwykle występują przez około 2 - 4 tyg. w zależności od urazu i są związane ze wstrząśnieniem mózgu lub krwiakiem, najczęściej podtward ... Dobry neurolog z Lublina od torbieli podpajęczynówki .. neurolog w Lublinie, który zająłby się tym problemem? Proszę spróbować: - ul. Junoszy 49, 7413819 7421122 - ul. Jaczewskiego 8, 081 - 7425149 - ul. Racławickie 23, 081 - 7183230 - ul. Hempla 5, 081 - 5347480 ...

Obniżenie przednich części trzonów piersiowych .. neurologicznym. Dzięki temu będzie można podjąć decyzję co do dalszego leczenia. dziekuje za odpowiedz. ... Asymetria ułożeniowa ciała u niemowlęcia .. neurolog powinien wykluczyć wszelkie nieprawidłowości mogące powodować asymetrię ułożenia ciała. ... Czynność napadowa zespołu iglicy-fali .. neurolog. ...

Ucisk głowy narastający w ciągu dnia i rozkojarzenie .. neurologiem, który na podstawie badania będzie mógł przybliżyć rozpoznanie, skierować ewentualnie na właściwe badania. ... Złe skutki uboczne leków przeciwpadaczkowych .. Neurolog powinien dobrać odpowiedni lek do rodzaju padaczki, co do działań ubocznych to w zasadzie jest to sprawa indywidualna. Tak czy inaczej przy padaczce nie powinien Pan prowadzić samochodu. ... Leczenie hipomelanozy ITO u dzieci .. neurolog mowi ze padaczka ktora jest w 50% tej choroby moze wystapic w kazdym wieku, a jesli juz wystapi wtedy dziecko moze gorzej sie rozwijac albo całkowicie zatrzymac sie w rozwoju.zlecił nam rezonans magnetyczny głowy, ktory w ...

Bóle głowy i opuchlizna oczu oraz światłowstręt .. neurologiem. ... Spłycenie lordozy lędźwiowej i dehydratacja krążków międzykręgowych .. neurologa jestem zapisana na za trzy tygodnie, a strasznie niepokoi mnie ten wynik. Co oznacza? Prawidłowo kręgosłup w odcinku lędźwiowym wygięty jest łukowato ku przodowi. U Pani nie ma tego fizjologicznego łuku, jest on spłycony ... Ryzyko guza lub zakrzepu przy wieloletnich bólach głowy .. neurologiem. ...

Napady silnych bólów głowy w okolicach skroni i wymiotó .. neurologiem, który po osobistej wizycie będzie mógł powiedzieć więcej i rozpoznać bądź wykluczyć migrenę, a już na pewno włączyć leczenie ( farmakoterapię ). ... Drętwienie karku i szyi, sztywnienie pleców i kołatanie serca .. neurologicznych lub laryngologicznych. Stąd warto udać się na konsultację najpierw do laryngologa. Warto także wykluczyć choroby odcinka szyjnego kręgosłupa. ... Specjalista od dziedzicznej paraparezy spastycznej .. neurologii i psychiatrii warszawaul. sobieskiego pani dr Stępniak ...

Depakine na bóle głowy .. neurolog stwierdził, że lek jest dla mnie za słaby i przepisał mi Depakine. W ulotce jest napisane, że to lek na padaczkę, a ja mam tylko bóle głowy. Czy powinnam zrobić jakieś badania na własną rękę? Pani objawy mogą wskazywać na ... Brak czucia na twarzy w okolicach policzka .. neurologa. Zaburzenia czucia na twarzy mogą być spowodowane uszkodzeniem nerwu trójdzielnego. ... Drętwienie ręki, ból barków i łopatek przy implancie szyjnym ruchomym .. neurochirurgiem, który powie Pani jakie będzie dalsze leczenie, czy operacja w Pani przypadku jest konieczna. ...

Silne bóle głowy podczas miesiączki i nadwrażliwość na światło .. neurologa, który po dokładniejszym badaniu będzie mógł przedstawić rozpoznanie i zastosować leczenie. ... Bóle migrenowe głowy po wstrząsie mózgu .. neurologa, który Panią zbada i podpowie jakie badania warto zrobić. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że warto powtórzyć badanie obrazowe głowy, szczególnie, że stwierdzono krwiaka pourazowego. ... Niewielkie i niepowiększające się plamy w mózgu .. neurologa z Warszawy. Najlepiej przepisać wynik badania. Na pewno nie określono w nim zmian jako *plamy*. Radzę udać się do Instytutu Psychiatrii i Neurologii, tam istnieje możliwość wykonania dokładniejszej diagnostyki Pani męża. ...

Bóle kręgosłupa i nóg, drętwienie rąk i omdlenia po udarze mózgu .. neurologa. Radzę także wykonać MR kręgosłupa. Objawy mogą wynikać ze zmian zwyrodnieniowych. Nie wykluczone, że należy także wykonać badania obrazowe głowy celem diagnostyki utraty przytomności i uderzeń gorąca. Trudno mi w tej ch ... Atak z utratą świadomości i skręcaniem ciała .. neurologa i wykonać diagnostykę w tym kierunku. Radzę nie zwlekać, kolejny napad może zdarzyć się w każdej chwili. ... Autyzm wywołany szczepieniem .. neurologa lub udać się prosto do neurologa. Takie powikłania były mylnie kiedyś wiązane ze szczepieniami w Wielkiej Brytanii, co okazało się zresztą niesłusznie. Myślę, że to może być wynik infekcji lub takiego okresu w rozwoju dz ...

Zawroty głowy przy nadciśnieniu .. neurologiczne, zatem niezbędny jest wynik badania CT. ... Konieczność powtórnej operacji przy odrośnięciu przepuklin kręgosłupa .. neurologicznych w nogach. Teraz przepukliny odrosły i znowu podwodują ból. Czy kolejna operacja też da rezultaty tylko na kilka lat? Najlepiej udać się osobiście do neurochirurga. Nie posiadam danych na temat przeprowadzonego wcze ... Drętwienie, uczucie ciepła i ćmiący ból tyłu głowy .. neurologiem. ...

Ból głowy, zaburzenia widzenia i wymioty .. neurologa, który ewentualnie poprosi o konsultację okulistyczną. Takie objawy mogą wskazywać na migrenę lub choroby rozrostowe ośrodkowego układu nerwowego, stąd należy rozważyć wykonanie badań obrazowych. ... Ataki złości u dziecka przyjmującego Depakine .. neurologiem, wyjaśnią się wątpliwości. ... Rehabilitacja przy zaburzeniach mowy po udarze krwotocznym .. neuropsychologiczna w IPRO w Warszawie. www.instytut - ipro.pl ...

Pogorszenie słuchu, węchu i smaku, zawroty głowy oraz uderzenia ciepła .. neurologa i laryngologa zrobiłem badania tomografi głowy, tarczyce, morfologie krwi i prześwietlenie zatok, żadne z badań nic nie pokojącego nie wykazało, pani neurolog stwierdziła, że to bardzo silna nerwica( w co wątpie )co praw ... Ból głowy, dreszcze, uczucie gorąca i ból oczodołów po upadku .. neurologa oraz zostanie wykonane CT głowy. Jeśli bóle głowy występują nadal radzę zgłosić się właśnie do szpitala. ... Bóle i drżenie ręki podczas pisania .. neurologicznej? Stres może odgrywać tu kluczową rolę. Nie można także wykluczyć ucisku na nerwy kończyny górnej, szczególnie jeśli dochodzi do zaburzeń czucia. Jeśli tak faktycznie się dzieje, najlepiej zgłosić się do lekarza. ...

Centralna wypuklina krążka z uciskiem na worek oponowy .. Neurochirurg nic mi nie wytłumaczył, a tylko dał skierowanie na operację. Dodam, że mam zespół cieśni kanału nadgarstka i cały czas mnie boli, mimo operacji nadgarstka. Pomiędzy sąsiednimi kręgami szyjnymi znajduje się zmieniony/u ... Bóle oczodołu i zaburzenia świadomości .. neuralgię i przepisał mi lek Tegretol, po którym objawy się zmniejszyły. Niepokoi mnie to, że od tamtej pory mam zaburzenia świadomości. Czy przyczyną jest lek? ... Problemy z koncentracją przy stosowaniu Depakine Chrono .. neurologa lub psychologa? ...

Neurochirurg z Lublina od operacyjnego leczenia przepukliny kręgosłupa .. neurochirurga z Lublina i okolic, który podejmie się takiej operacji. Chciałbym, żeby zabieg był wykonany prawidłowo i dokładnie. Czy po operacji nie będę już odczuwać bólu? Proszę spróbować: Dariusz Szczepanek, Klinika Neurochiru ... Zwapnienia w jądrach soczewkowatych i wyrostki sutkowate .. neurologa idę dopiero za miesiąc. Zwapnienia są zmianami zwyrodnieniowymi powstałymi np. w skutek stanu zapalnego ( zmiany pozapalne? ). Bezpowietrzne wyrostki sutkowate i piramida kości skroniowej mogą być u Pani wariantem anatom ... Ból dołu pleców i drętwienie nóg przy skrzywieniu kręgosłupa lędźwiowego .. neurochirurg skoreluje z objawami neurologicznymi i zadecyduje o operacji. Rehabilitacja i farmakoterapia nie likwidują przyczyny stąd brak poprawy. ...

Kilkusekundowe bóle w różnych miejscach głowy po urodzeniu dziecka .. neurologa, ale strasznie sie boję**. Lekarz rodzinny mnie uspokaja, bo badania krwi, badania dna oka i ciśnienia w oczach mam ok. Ale ja jestem strasznie znerwicowana. Proszę o kontakt jeśli ktoś miał to samo na adres nadia065@wp. ... Drgawki i ból głowy po uderzeniu w głowę .. neurologa, zostanie wykonana właściwe diagnozowanie i uzależnione od wyniku leczenie. ... Ból w tylnej części głowy przy zmianach w okolicach skroniowo-ciemieniowych .. neurologa. Najprawdopodobniej ból jest powiązany z tymi zmianami. ...

Sposoby radzenia sobie z tikami nerwowymi .. neurologa. Tiki nerwowe leczy się farmakologicznie, po potwierdzeniu podłoża nerwowego. Takie tiki mogą po pewnym czasie samoistnie zniknąć, jednak ze względu na uciążliwość objawu najlepiej rozpocząć leczenie. ... Uleczalnośc zgąbczenia mózgu .. neurozwyrodnieniową tj. choroba Creutzfeldta - Jakoba. Tak proces jest postępujący i jak dotąd brak skutecznego leczenia przyczynowego. istnieje możliwość zahamowania tej choroby ? Trudno mówić tu o hamowaniu procesu chorobowego, ... Zawroty głowy i bóle karku przy zapaleniu gardła, krtani i uszu .. neurologiczna. W razie braku poprawy i po wyleczeniu stanu zapalnego można skonsultować się z neurologiem ( na podstawie zaburzeń czucia ). ...

Brak czucia w nodze przy wypuklinach na rdzeń kręgowy u kobiety w ciąży .. neurologiem. ... Leczenie i uleczalność AHC (Alternating Hemiplegia of Childhood) .. neurona. Chetnie podzielimy sie naszymi doswiadczeniami i wiedza, ale nie podejmujemy sie wklepywania tego wszystkiego w klawiature. Jesli chcesz, podaj jakis kontakt, najlepiej telefoniczny ( albo mailowy ). Zadzwonimy ( albo odp ... Brak zmian ogniskowych o typowym obrazie mikrogruczolaka .. neurochirurga może w końcu się coś będzie wiadomo. ja osobiście nie mam już sił walczyć. pozdrawiam ...

Bóle kręgosłupa, sztywnienie karku i drżenia głowy .. neurologicznego. Należy przede wszystkim wykonać rtg kręgosłupa w pozycji bocznej i przednio - tylnej. Prawdopodobnie praca w niefizjologicznej, nieprawidłowej pozycji przyczyniła się do skrzywienia kręgosłupa i zmian zwyrodnienio ... Pulsujące bóle głowy w okolicach skroni i twarzy .. neurologa. Ja też mam takie bole plus zawroty głowy.Byłam z tym u neurologa,zrobiono mi rezonans magnetyczny głowy i stwierdzono niewielkie zmiany naczyniowe.Przepisano mi Vicebrol i Lucetam,ale te leki wcale mi nie pomogły.Tak ja ... Leczenie wzmożonego napięcia mięśniowego u niemowlęcia .. Neurolog poradził, aby go masować, przewracać z boku na bok. Czy to wystarczy? Co jeszcze mogę zrobić dla dziecka? Tak, wzmożone napięcie mięśniowe może być skutkiem porodu, gdzie doszło do niewielkiego krwawienia w mózgu. Należy ...

Pulsowanie w skroniach przed zaśnięciem .. neurologiczny. ... Poszerzone przestrzenie przymózgowe przy nadmiernym napięciu mięśniowym u niemowlęcia .. Neurolog zlecił przezciemiączkowe badanie usg, które wykazało poszerzone przestrzenie przymózgowe, jednak nie jest w stanie zdiagnozować synka ze względu na brak skali porównawczej. Co mogą oznaczać takie objawy? Czy mogę coś zrob ... Długość leczenia nerwicy za pomocą Tegretol .. neuralgii. Myślę, że o odstawieniu leku w razie poprawy nie ma na razie mowy, a leczenie będzie kontynuowane z ewentualną modyfikacją dawki leku. O odstawieniu leku zadecyduje psychiatra. ...

Dehydratacja krążka międzykręgowego szyjnego z wypukliną .. neurochirurga i z nim skonsultować możliwość leczenia operacyjnego. ... Punktowe bóle w różnych częściach głowy, nasilające się wskutek stresu .. neurologa o leki o silniejszym działaniu. ... Stosowanie Trileptal w ciąży .. neurologa, który rozważy zmianę leku. W przypadku Trileptalu mogą występować niedobory kwasu foliowego, który w okresie przed ciążą oraz w pierwszym trymestrze jest niezbędny w procesie formowania się układu nerwowego płodu. ...

Napadowe bóle głowy po zapaleniu opon mózgowych .. neurologa w celu diagnostyki i zastosowania odpowiedniego leczenia. ... Ból nóg, stóp i pięt u tancerza .. neurologa i badania diagnostyczne. W razie bólu proszę stosować ibuprom lub mocniejsze: diklofenak czy ketonal. ... Utraty przytomności, szczękościsk i wykręcanie rąk przy prawidłowym EEG .. neurologa, zrobiłem badania - ale niby wszystko jest w porządku. Obawiam się żeby to się jednak nie powtórzyło. Czy ktoś ma podobne doświadczenia? Czy to rzeczywiście mogą być ataki padaczkowe, czy może coś innego? Z opisu wynika, ...

Poszerzenie IV komory po zapaleniu mięśnia twarzowego .. neurologa, który będzie mógł go skorelować z ewentualnie występującymi objawami neurologicznymi. ... Nawracanie bólu wskutek nerwu trójdzielnego .. neurologicznej. Wizytę ma za kilka dni. Co lekarz może powiedzieć? Czytałam,że mimo usunięcia problemu, choroba wraca. Czy to prawda? Jak często się to dzieje? Wszystko zależy od przyczyny zaburzenia prawidłowego funkcjonowania ne ... Wpływ Depakine Chrono na zdrowie .. neuronów. Prawidłowo stosowany nie wpływa negatywnie na zdrowia. Jak każdy inny lek może powodować działania uboczne. ...

Neurolog z Poznania od neuralgii trójdzielnej .. neuralgię trójdzielną. Szukam lekarza zajmującego się tą chorobą z Poznania. Proszę spróbować tu: - 111 Szpital Wojskowy, ul. Grunwaldzka 16/18 dr Ewa Jowsa - prof. Wojeiech Służewski ... Neurolog z Wrocławia od padaczki .. neurologa z Wrocławia. Podobno Btaarbara Ujma Capska jest najlepsza. szpital na Traugut ... Problemy z utrzymaniem równowagi i zawroty głowy u nastolatka .. neurologa z powodu problemów z utrzymanie równowagi głównie w ciemnościach i zawroty głowy przy ruszaniem głową. Neurolog zrobił mi takie badanie że staje ze złączonymi nogami zamykam oczy i wyciągam ręce do przodu i nie mogłem si ...

Możliwe konsekwencje niewielkiego zaniku korowego mózgu .. neurologa mama ma dopiero za miesiąc, ale nie wiem, czy może nie powinna tego przyspieszyć z powodu tego wyniku. Czy to coś poważnego? Niewielki zanik kory mózgowej może być związany z wiekiem i wcale nie musi oznaczać poważnej ch ... Zmiany w okolicy skroniowo-potylicznej w EEG .. neuroobrazowym. Radzę osobiście skonsultować się z neurologiem. ... Ciągłe wystawianie języka przez niemowlę .. neurologicznego takiego zachowania? W zasadzie samo wystawianie języka przy braku innych objawów nie ma podłoża neurologicznego. Jest etapem w rozwoju dziecka, czyli normalnym zachowaniem. Odsyłam do książki Benjamina Spocka *Dzie ...

Ataki bezwładu, przewracania oczami, wymiotów i zapadania w sen .. neurologa, a w zasadzie neuropediatry. Należy wykonać pełną diagnostykę w kierunku padaczki. Niezwłocznie rozpocząć leczenie. Lekarz poinstruuje także Państwa jak reagować w trakcie napadu. Mój syn pierwszy raz dostał takiego same ... Leczenie zaniku korowego mózgowia .. neurologiem. W leczeniu stosuje się leki poprawiające ukrwienie mózgu, witaminy, leki nootropowe. Mogłabyś zdradzić z jakiego powodu lekarz zlecił wykonanie rezonansu?? ... Konsekwencje poszerzonych przestrzeni przymózgowych .. neurologicznego. ...

Częste bóle płata czołowego i skroniowego głowy przy pieczeniu oczu i dreszczach .. neurolog po obejrzeniu zdjęć stwierdził, że może to być jedynie migrena. Lekarz rodzinny przepisał mi lek effralgan codeine, niestety nie pomaga nawet po godzinie lub dłużej od zażycia. Czasami odczuwam nerwobóle w klatce piersiow ... Zniesienie rezerwy płynowej w odcinku szyjnym z uciskiem na rdzeń .. neurochirurg/ortopeda oraz anestezjolog, którzy ostatecznie zadecydują o możliwości przeprowadzenia operacji. Ostateczna decyzja zależy tylko od Pani. ... Obniżenie wysokości szpary kręgowej na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. neurologa, który wynik badania zweryfikuje z objawami. Na tym poziomie znajdują się już tylko korzenie nerwowe, zatem jeśli nie ma ucisku na żaden z nich to leczenie będzie jedynie objawowe. ...

Bóle kończyn, problemy z wysławianiem się, równowagą, błyski w oku, drżenia rąk .. neurorogicznych= objaw babińskiego i brak odruchów brusznych.po 4 tyg wyszłam do domu ale po paru dniach zaczęłam się żle czuć.tj nasiliły mi sie problemy z doborem słów czyli brakowało mi najczęściej rzeczownika( takie problemy m ... Bóle głowy przy lekkich uderzeniach po poważnym urazie .. neurologa. Po urazie głowy należy wykonać badanie obrazowe tj. CT. W Panie przypadku mogło dojść do powstania krwiaka podtwardówkowego przewlekłego, nie wykluczone, że są to bóle głowy spowodowane np. migreną. ... Zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu i zwapnienie w szyszynce .. neurologa odebrałem wyniki TK. w opisie badania napisali mi : zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu. Zwapnienie w szyszynce. Poza tym struktury mózgowia i zbiorniki płynowe wewnątrz czaszkowe bez uchwytnych odchyleń od stanu ...

Sposoby leczenia fotopsji .. neurologiczne to np. migrena z aurą. ... Odchudzanie się jako przyczyna neuralgii .. neuralgię. Czy przyczyną tej choroby może być odchudzanie i głodzenie się? Ja zapadłam na tę chorobę właśnie wtedy, kiedy obsesyjnie się odchudzałam. Wnioskuję, że musiałam uszkodzić przez to osłonki mielinowe, bo teraz, gdy jeste ... Bóle głowy i trudności w nauce przy torbieli pajęczynówki w lewym płacie skroniowym .. neurologa. Nie wykluczone także, że bóle głowy, zaburzenia koncentracji wynikają z przemęczenia i stresu. ...

Zwężenie tarczy międzykręgowej, wypukliny i przepuklina na poziomie lędźwiowym .. neurologa, aby zweryfikował wynik z objawami i zadecydował o dalszym leczeniu ( leczenie objawowe, czyli przeciwbólowe i rehabilitacja czy już są wskazania do zabiegu operacyjnego ). ... Dobry neurolog z Lublina od torbieli pajęczynówki przy padaczce .. neurologa z Lublina, który będzie w stanie mnie wyleczyć? ... Mimowolne poruszanie nogami podczas leżenia po udarze pnia mózgu .. neurologicznie. Od pewnego czasu obserwuję u siebie ciągłe ruszanie stopami i nogami podczas leżenia. Czy to jest normalne po takim udarze? Czy można to w jakiś sposób usunąć? ...

Specjalista od choroby Recklinghausena .. neurologa specjalizującego się w chorobie Recklinghausena? Stan chorego jest zły. Występuje wiele objawów neurologicznych, których lekarze nie chcą leczyć z uwagi na wyżej wymienioną chorobę. U chorego nastąpiła już znaczna utrata ... Rozróżnienie objawów autyzmu i choroby psychicznej u dziecka .. neuropediatry. ... Niskie amplitudy PW przy stymulacji ruchowej w lewym nerwie strzałkowym .. neurologa, który powinien dokładnie przeanalizować wynik badania. Spadek amplitudy może oznaczać np. uszkodzenie nerwu lub miastenię. ...

Dobry neurolog od polineuropatii u dziecka .. neuropatię. Po gorączce traci całkowicie siły, jest bardzo wiotka, długo dochodzi do siebie. Porusza się na wózku. Szukam dobrego neurologa z całej Polski znającego się na tej chorobie . ... Dobry neurolog od dyskopatii szyjnej z Wrocławia .. neurologa od takich przypadków we Wrocławiu? Można skonsultować się z neurochirurgiem np. dr Rafał Patrzyk, dr Rafał Załuski. ... Nieskutkujące leki przy bólu głowy .. Neurolog przepisał mi leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, po których mam spuchnięte nogi, a głowa dalej mnie boli. Do tego stałam się nerwowa, jestem ciągle zmęczona, boję się wrócić do pracy, bo opiekuję się osobami chorymi w do ...

Skutki uboczne leku Tegretol na zespól niespokojnych nóg .. neurolog przepisał mi Tegretol na zespól niespokojnych nóg. Zawsze, zanim zacznę przyjmować jakiś lek, najpierw muszę się o nim wszystkiego dowiedzieć. Z opinii umieszczonych w internecie osób cierpiących, które stosowały ten lek, ... Najdokładniejsze badanie mózgu .. neurologicznego, okoliczności ( czy badanie jest pilne ). Trudno tworzyć ranking badań. Warto pokazać się lekarzowi i opowiedzieć o swoich dolegliwościach. Wówczas zaplanuje on stosowną diagnostykę. ... Codzienne zawroty głowy z mroczkami przed oczami i szybkim biciem serca .. Neurolog skierował mnie na badanie EEG, a w jego oznaczeniu jest napisane: Zapis podejrzany w kierunku zmian zlokalizowanych. Wskazane badanie kontrolne. Co to znaczy? Czy jestem chory na padaczkę? Niestety nie można ocenić takieg ...

Późne rozpoczęcie nauki chodzenia i zaburzenia równowagi u dziecka .. neurologiczne? W jaki sposób można to zbadać? Najlepiej skonsultować to z pediatrą. W tym wieku dziecko powinno już chodzić, jednak niektóre dzieci zaczynają wcześniej inne później. Myślę, że nie ma większych powodów do obaw, ale ... Drżenie rąk i częste rumienienie się .. neurologa? Czy są jakieś sposoby, aby się tego pozbyć? ... Utrata przytomności oraz sztywność ciała przy otwartych oczach i wymiotach .. neurologa i wykonać niezbędne do właściwego rozpoznania badania. ...

Przekrzywianie głowy, pisk w uszach, osłabienie oraz bóle i zawroty głowy .. neurologa. Należy wykonać badania obrazowe głowy. Opisane objawy mogą sugerować np. proces rozrostowy, nerwiaka czy torbiel pajęczynówki. Lepiej dmuchać na zimne. Neurolog po badaniu bedzię mógł zadecydować o dalszym postępowaniu ... Nadpobudliwość i opóźnienie w nauce mówienia u dziecka po wirusowym zapaleniu mózgu .. neurologiczne nic nie wykazały. Ma stary zrost w lewej półkuli mózgu. Co jej jest? Do jakiego specjalisty powinnam się udać po pomoc? Może najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z psychiatrą dziecięcym, jeśli badania neur ... Ból w okolicach czubka głowy przy poruszaniu głową .. neurologiem. ...

Silne mrowienie z tyłu głowy podczas wysiłku fizycznego .. neurologa, ortopedy ). Trudno powiedzieć czy objawy związane są z nieprawidłowym ciśnieniem, zaburzeniami elektorlitowymi, uciskiem nerwu, a może chorobą dermatologiczną ( szczególnie jeśli występują zmiany skórne w tym miejscu ). ... Otrzepywanie się i zapatrywanie u niemowlęcia .. neurologiczna czy może jest to jakby charakter dziecka. Proszę skonsultować się z pediatrą. W razie wątpliwości skieruje do neurologa. Bardzo ważną informacją jest to, czy dziecko prawidłowo osiąga etapy rozwoju, czy jest wcześnia ... Atak szczękościsku i zesztywnienia .. neurologiem, ponownie wykonać EEG i ewentualnie MR głowy. ...

Różnice w wielkości źrenic .. neurologiczne ). Oczywiście część populacji ma nierówne źrenice i nie wynika to z jakiejkolwiek choroby. Skoro jednak Cię to zaniepokoiło ( jak zrozumiałem duża różnica w wielkości źrenic ) warto zasięgnąć porady lekarza. Jak zwyk ... Długość okresu leczenia po porażeniu nerwu strzałkowego .. neurolog. ... Problemy w nauce chodzenia u dziecka przy złych wynikach CK i ASPAT .. neuropediatrą. ...

Ryzyko powikłań po usunięciu guzka neurofibroma w udzie .. neurofibroma. Niedługo czeka mnie zabieg mięśniu uda. Miałam już operacyjne usunięcie guzka w uchu, przez co straciłam częściowo słuch. Czy usunięcie guzka w udzie też niesie za sobą jakieś poważne konsekwencje? Wszystko zależy od ... Bóle głowy, mrowienie i gorąco na twarzy .. Neurolog zbadał mnie młoteczkiem, stwierdził nerwicę i przepisał leki przez które boli mnie serce. Kardiolog nie widzi nic niepokojącego. Co mi jest? Co powinnam zrobić? hej nie mam pojecia jak ci pomoc ale na pewno musisz isc do ... Napad zbliżony do ataku padaczki po spożyciu alkoholu .. neurolog zabroniła mi jednak pić nawet małej ilości alkoholu. Ja jednak czuję się dobrze. Czy faktycznie nie mogę pić alkoholu? Ile to może potrwać? Czy napad miał jakiś związek ze spożyciem alkoholu? Spożycie alkoholu w nadmierny ...

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej .. neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne. Także elekrowstrząsy ( tylko jeśli są do tego wskazania ). ... Bóle lędźwiowo-krzyżowe z chwilowym niedowładem kończyn podczas schylania się .. neurologa/neurochirurga wykonać rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego kręgosłupa i rozpocząć leczenie w zależności od wyniku. Nie wykluczone, że będzie to operacja. W razie bólu proszę stosować leki przeciwbólowe. ... Leki psychotropowe przy padaczce skroniowej .. neuroleptyki, jeśli są do tego wskazania. Co do interakcji zależy to od konkretnego leku. Generalnie nie ma większych powodów do obaw, a wszelkie wątpliwości należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu, który zmodyfikuje dawkę lub zmie ...

Kłucie i ból w kończynach przy długotrwałym stresie a neuropatia .. neuropatia? Do jakiego specjalisty powinienem się udać? Przyczyną mogą być zarówno choroby neurologiczne, ale najczęściej są to choroby naczyń ( zakrzepica, niedokrwienie kończyn ). Dlatego warto najpierw skonsultować się z lekarz ... Drgawki i utrata przytomności po upadku .. neurolog lub chirurg i zostanie wykonane CT. Należy wykluczyć przede wszystkim możliwość utworzenia się krwiaka po urazie. Z urazem głowy nie ma żartów. Początkowo dobry stan może się nagle zmienić, zatem lepiej dmuchać na zimne. ... Sport przy przepuklinie na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. neurologa mam dopiero za miesiąc, a jestem osobą dość aktywną i chciałam zapytać czy mogę przez ten czas uprawiać sporty? Głównie chodzi mi o jogę gdyż są to ćwiczenia z bardzo dużym obciążeniem dla kręgosłupa ( skręty, wygięcia i ...

Odruchy aksonalne w diagnostyce stwardnienia zanikowego bocznego .. neurolog nie daje mi zadnej diagnozy. Mowi, ze trzeba czekac. A ja strasznie boje sie, ze to SLA. Czy te odruchy aksonalne zawsze oznaczaja SLA? Nie wiem, gdzie mam sie udac. Kazdego dnia czuje sie coraz gorzej. Czy rzeczywiscie p ... Drżenie powieki przy niskim ciśnieniu .. neurologiem. ... Moczenie nocne u nastolatki .. neurolog stwierdził, że to padaczka, ale ponadto córka nie ma żadnych innych objawów. Lekarz rodzinny natomiast kazał czekać do końca okresu dojrzewania. Córka ma teraz 15 lat. Czy moczenie nocne faktycznie może być jednym z objaw ...

Przebudzenia podczas snu z zaburzeniami świadomości u dziecka .. neurologiczną i jakie ewentualnie jeszcze inne badania trzeba wykonać? W badaniu nie wykryto cech nieprawidłowych. W zasadzie nie daje odpowiedzi skąd biorą się opisane przez Panią objawy. Warto z tym wynikiem osobiście udać się d ... Drgawki podczas karmienia piersią u niemowlaka .. neurologiem ... Zaburzenia równowagi, drętwienie stóp i krocza, problemy z mikcją i wypróżnianiem .. neurontin, scopolan, Szanowny Panie Doktorze z uwagi iż do dnia dzisiejszego nie ma jednorodnej diagnozy, czy może ją Pan zasugerować ją, rezonans mózgu nie stwierdza stwardnienia rozsianego. ...

Zwapnienie przystrzałkowe na sklepistości mózgu po urazie głowy .. neurologiczne, następnie na tomografię. W związku z uczuleniami na leki nie dostałam kontrastu, wobec czego lekarz zaznaczył że badanie może nie być dokładne, lecz w opisie pojawiło się *Zwapnienie przystrzałkowo na sklepistości m ... Nieinwazyjne metody leczenia przepukliny na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. neurologa. Mam wynik MR: Nieznaczne prawowypukłe skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego na poziomie L4/l5 widoczne jest znaczne uwypuklenia zarysu krążka międzykręgowego typu *bulging disc* uciskające worek oponowy i przylegające do k ... Silne bóle głowy oraz drętwienie i bóle rąk .. Neurolog stwierdził, że to moze być migrena, ale ja nie jestem tego pewna. teraz nie doś że boli mnie częściej, czasem boli mnie tak, że mogę połknąć ze dwa pudełka tabletek dziennie i nic, dopiero zastrzyk domięsniowy po jakimś c ...

Okresowe jąkanie się przy grzybach w limfie, atakujących układ nerwowy .. neurologa { leczenie homeopatyczne }.W/w lekarz skierował nas na badanie rezonansu. W badaniu tym wykryto grzyby w limfie które mogą atakować układ nerwowy a to może się przekładać na mowe? Po tym badaniu lekarz zastosował leczeni ... Codzienne bóle głowy w okolicach lewego ucha i bolesny guz z tyłu głowy .. neurologa, ale najpierw chcialam uzyskac Panska opinie na ten temat, co to moze byc? ... Późne pojawienie się objawów SLA po diagnozie uszkodzenia nerwów obwodowych .. neurologa w 2005 roku bez skierowania na dalszą diagnostyke pomimo sugestii choroby neuropatii obwodowej.Czyżby lekarz sie pomylił a może mam podziękowac ze zataił ,że to śmiertelna choroba i oszczędził mi depresji.Mam pytanie czy ...

Porażenie nerwu przeponowego po radioterapii .. neurologiem? ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. neurologicznych. Niepokoją mnie częste bóle głowy ( niezbyt uciazliwe i krótkie ), obraz dna oka ( lekko uniesiona tarcza, naczynia żylne lekko poszerzone ) oraz ten MRI. *Badanie uwidoczniło pojedyńcze, drobne ( ok 5mm ) ognisko ... Strefy gliozy w lewym płacie czołowym i skroniowym po urazie .. neurolog stwierdził ze wszystko jest dobrze Niestety zawroty i bole nie ustepoway Poszedłem raz jeszcze na KT i mam wynik taki;W płacie skronowym lezy obszar płynowu 24x25x15mm lewym 15x14x11mmOdcinkowo poszerzone przezstrzenie po ...

Niekontrolowane odruchy głowy, tułowia lub kończyn .. neurologii nie stwierdzono nic przerażającego ) Boję się gdyż wyczytałam,ze ww. chorobe huntingtona niekoniecznie się dziedziczy( tzn.żadko wystepuje mutacja samoistna ), a jestem w takim wieku, że moga to być 1 symptomy. Dodam, z ... Zapalenie opon mózgowych po szczepieniach .. neurologiem.Troche mnie to martwi bo wiem ze nawet nie mam zaleconego podczas tej wizyty rezonansu magnetycznego a wiem ze mialam skrzepy na wskutek czego na razie nie wolno mi latac samolotem .Nie za duzo pamietam z pobytu w szpi ... Ognisko hiperintensywne w istocie białej środka półowalnego lewej półkuli mózgu .. neurolog aczkolwiek chcialabym rowniezz usysec inna opinie. Z gory dziekuje z apomoc. ...

Torbiel podpajęczynówkowa przy wzgórzu Sylwiusza .. neurolog pierwsze co to zapytał czy ma padaczke - nie ma - i na tym koniec.prosze o porade do kogo sie zgłosić i jakie jest leczenie w takim przypadku.wszyscy mówia ze torbiel jest bardzo duza Tak torbiel jest duża, przy mniejszyc ... Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. neurologicznej - rezonans magnetyczny głowy wykazał zmiany. pani dr do której chodzę powiedziała że trzeba powtórzyć badanie ale nie chce mi powiedzieć czym mogą być spowodowane te zmiany - a przecież mam prawo wiedzieć. do innego ... Torbiele oponowe w kanale krzyżowym na poziomie szyjnym .. neurologa ( ze względu na torbiele ) oraz co oznacza i jakie może mieć konsekwencje pojawienie się tych torbieli w kanale krzyżowym? ...

Różnice między neurotonią mięśnia gałki ocznej a porażeniem nerwu bloczkowego .. neurotonię mięśnia gałki ocznej lub porażenie nerwu bloczkowego. Czym charakteryzują się te choroby? Czy rzeczywiście mogę je mieć? Jak to sprawdzić? ... Treningi biofeedback i badanie EEG w Lublinie .. neurofeedback polega na wytwarzaniu właściwych fal elektromagnetycznych przez mózg, dzięki specjalnemu programowi komputerowemu, możliwe jest ćwiczenie wytwarzania odpowiednich fal w mózgu, co poprawia koncentrację, pamięć ( np. u ... Konieczność operacji przy odczuwaniu bólu w miejscu torbieli pajęczynówki .. neurologiem. ...

Drgawki u niemowlęcia podczas snu i karmienia piersią .. neurologa. Wszystko zależy od tego czy dziecko było wówczas zdrowe, czyli czy występowała gorączka, a dziecko zachowywało się nieswojo, przechodziło infekcję. Można wykonać EEG w kierunku padaczki. Jednak o tym powinien zadecydowa ... Ból głowy i zaburzenia równowagi po zaklipsowaniu tętniaka i kraniotomii .. neurologicznym, będzie mógł powiedzieć na pewno więcej, niż ja w tej chwili. ... Zawroty głowy przy torbieli podpajęczynówkowej i uszkodzeniu kręgosłupa szyjnego .. neurolog i skorelował zaburzenia z opisem wyniku badania, lokalizacją torbieli. Zawroty głowy mogą mieć także związek z uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego. ...

Obszar o wysokim sygnale w obrazach T2 i Flair a borelioza i stwardnienie rozsiane .. neuroborelioza. Radzę osobiście udać się do specjalisty zajmującego się SM, ewentualnie wykonać dalszą diagnostykę w tym kierunku. Powtórzyć badania w kierunku boreliozy. Akurat te dwie choroby często sprawiają trudności w różnico ... Wpływ leków neurologicznych na wynik testu ciążowego .. neurologicznych, tj. Memotropil i Neurotop? Nie, leki takie nie wpływają na wynik testu ciążowego. Aby wykluczyć wynik fałszywie dodatni radzę powtórzyć test i ewentualnie wykonać dodatkowo test beta - HCG. ... Ucisk w okolicach skroni i pośrodku głowy przy zasypianiu .. neurolog w tym kierunku. Dziękuje za odpowiedz, ciśnienie mierze praktycznie codziennie i oscyluje w granicach 120/72 - 130 /80, czytalem troche o takich przypadkachjak moj i niektórzy mowia ze moze to byc nerwica. Czy to mozliwe? ...

Zawroty głowy przy podejrzeniu nacieku pierwotnego mózgowia .. neurochorurgicznej. wizytę u neurologa mam dopiero za kilka dni. czy to nowotwór? bardzo proszę o szybką odpwiedź Określenie *proces naciekowy pierwotny* oznacza podejrzenie zmiany nowotworowej wywodzącej się pierwotnie z układu n ... Neurolog z Krakowa od niezdiagnozowanych bólów głowy .. neurologa z Krakowa. ... Zanik widzenia w prawym oku .. neurologicznego. Nic o Pani nie wiadomo, nie mówiąc już o możliwości zbadania Pani przez internet. Nawet przy założeniu, że radiolog dysponował szczegółowymi danymi klinicznymi o chorym opis badania jest tylko interpretacją obrazó ...

Drętwienie kończyn przy wielopoziomowej dyskopatii szyjnej .. Neurochirurg na razie nie przychyla się do decyzji o operacji. Jego zalecenia to rehabilitacja. Mnie głównie martwi drętwienie rąk i nóg oraz lekkie osłabienie ich siły mięśniowej. Raczej nie narzekam na ból kręgosłupa. To co mnie ... Wzmożone napięcie wokół ust .. neurologiem, czy nie jest to dystonia. ... Bóle głowy i całego ciała po znieczuleniu przy operacji .. neurologa np. na izbę przyjęć. ...

Błyski przed oczami podczas czytania .. neurologa. ... Ból głowy, wymioty i problemy z równowagą a niedotlenienie mózgu .. Neurolog podejrzewa niedotlenienie mózgu, które może skończyć się udarem mózgu. Mamę boli głowa, ma mdłości. Co może wpłynąć na pojawienie się udaru? Jaka jest przyczyna takiego stanu zdrowia mamy? ... Ból kręgosłupa przechodzący po oddaniu moczu .. neurologiczne i ginekologiczne - niczego nie stwierdziły. Co to za choroba? Do jakiego specjalisty powinnam się udać? ...

Przyczyny niskiego napięcia mięśniowego u niemowlęcia .. neurologa, aby skorelował wynik badania z osłabionym napięciem. ... Neurolog dziecięcy z Krakowa od ostrej padaczki .. neurologa dziecięcego w Krakowie. Mój syna ma bardzo ostrą padaczkę, ataki występują codziennie, a nawet kilka razy dziennie. Obecny lekarz nie zna skutecznego sposobu leczenia. Stan syna się pogarsza. Gdzie znajdę odpowiedniego s ... Zmiany degeneracyjne krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. neurochirurga ( badanie jest wystarczające ), który rozważy konieczność operacji lub zaleci jedynie rehabilitację i leczenie przeciwbólowe. ...

Problemy w nauce jako skutek częstych narkoz w okresie niemowlęcym .. neurologiem dziecięcym lub ewentualnie także z psychiatrą. Należy ustalić przyczynę zaburzeń pamięci ( wykonując badania obrazowe głowy, eeg ). ... Bóle głowy z zanikiem pamięci oraz drętwieniem ręki i twarzy w ciąży .. neurologa na konsultację. Bez dokładniejszych badań trudno mi powiedzieć jak zagraża to dziecku, czy faktycznie takie zagrożenie występuje. ... Leczenie zespołu Meige .. neurochirurgicznym zajmującym się głęboką stymulacją mózgu. ...

Brak objawów neurologicznych przy krwiaku w mózgu wskutek urazu Pół roku temu mój kolega został uderzony przez piłkę w głowę. Nic mu się wtedy nie stało. Ostatnio lekarze wykryli u niego krwiaka w mózgu. Czy to możliwe, że przez tak długi czas nie odczuwał żadnych objawów? Czy po takim czasie ... Podwójne widzenie, nerwowość i płaczliwość u dziecka .. neurologicznym. ... Początek zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. neurologa dostalem konsultacje na oddział neuro - chirurgii do leczenia operacyjnego?i na czym to polega? ...

Zagrożenie dla życia i zdrowia przy nerwobólach .. neuralgia, jest spowodowany zmianami w obwodowych nerwach o różnej przyczynie ( najczęściej stan zapalny ). Nie prowadzą do zagrożenia życia. Leczenie uzależnione jest od przyczyny ( leczenie stanu zapalnego, ucisku, odstawienie l ... Niedowład prawej stopy, mrowienie w lewej nodze, wymioty i bóle głowy .. neurologa! Albo nawet od razu zrobić tomografię albo rezonans głowy ... Kurcz pisarski u nauczyciela z wieloletnim stażem .. neurologiem osobiście. Leczenie to głównie farmakoterapia. ...

Bóle głowy przy korowym zaniku mózgowia .. neurologicznym stwierdzono: * okresowo tendencja do objawu Babińskiego po prawej, poza tym bez zmian*. Mam przepisany Lerivon 30 1/noc. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co właściwie tu chodzi. Co mi dolega ? Będę bardzo wdzięczny ... Przyczyny neuroinfekcji u dziecka .. neuroinfekcję, pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło bardzo szybko. Czy jest szansa na wyjście z tej choroby? Jak przebiega leczenie? Duże znaczenie ma przyczyna neuroinfekcji ( najczęściej wirusowa, bakteryjna, grzyby ). Czy występ ... Różnice między rwą kulszową a dyskopatią .. neurologa? Rwa kulszowa jest objawem, najczęściej dyskopatii, ale także zapalenia korzonków nerwowych, cukrzyca. U Pani wyszły nieprawidłowe zwężenia przestrzeni międzykręgowej, skolioza, zniesienie lordozy co oznacza dyskopatię. ...

Nawrót bólu w lewej pachwinie i tylnej części uda po rehabilitacji .. neurolog mówiła, że to nic takiego. Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam. ... Leczenie zespołu rzekomoopouszkowego .. neuronów mózgu. Nie ma leków, które odwrócą to co spowodował udar. Leczenie polega na rehabilitacji i nieswoistej poprawie funkcjonowania. W zespole rzekomoopuszkowym dochodzi do wielu zaburzeń w tym wahania emocjonalne i objawy p ... Neurologiczne podłoże alergii .. neurologicznego ponieważ doradzono mi hydroxyzyne i objawy które bardzo mi dokuczały nie są już takie intensywne. Czy ta moja uciążliwa choroba nie ma podłoża neurologicznego? Hydroxizina jest lekiem podobnym do Zyrtex działającym ...

Leczenie farmakologiczne tików ruchowych .. Neurologicznej. Epikryza przedstawia się następująco: Przyjęty do kliniki z powodu tików ( j.w ). Incydenty częste, codzienne. Dotychczas nie leczony. Badaniem neurologicznym nie stwierdzało się objawów ogniskowego uszkodzenia OUN ... Nasilająca się migrena przy tabletkach antykoncepcyjnych .. Neurolog przepisał mi Cinie, które łykam praktycznie cały czas. TK podobno nie wykazała nic niepokojącego. Skąd tak poważna zmiana w moim organizmie? Mam dopiero 22 lata. Dodam, że jakiś czas temu, strasznie przybrałam na wadze, m ... Bóle głowy i oczopląs przy torbieli podpajęczynówkowej zamóżdżkowej .. neurochirurgiem. ...

Znaczenie diagnostyczne odczynu globuinowego Nonne-Apelta .. neurologicznej? Odczyn globulinowy Nonne - Apeltaw stosowany jest w diagnostyce białka w płynie mózgowo - rdzeniowym. Jego wzrost występuje w chorobach zapalnych, guzach mózgu, stwardnieniu rozsianym. Zatem wynik testu jednoznaczn ... Różnice między nerwobólami a reumatyzmem .. neurolog wykluczył nerwoból, to prawdopodobnie jest to zaburzenie reumatologiczne, które faktycznie może być związane także ze stresem. Także w drugiej kolejności radzę skonsultować się z reumatologiem. ... Stany przedomdleniowe z przywoływaniem obrazów i zapachów z przeszłości .. neurologiczna. Warto o swoich obawach poinformować lekarza rodzinnego, który po wykonaniu podstawowych badań skieruje Państwa do odpowiedniego specjalisty. ...

Miejsca sprzedaży Lamilept .. neurolog, jest bardzo skuteczny. Nazywa się Lamilept. Okazało się niedawno, że nie jest już całkowicie refundowany, a co gorsza nie ma go w tym momencie na rynku. Gdzie jeszcze będę mógł go kupić? Nazwa międzynarodowa leku to lamo ... Operacja torbieli lewego płata skroniowego przy atakach epilepsji i bólach głowy .. neurochirurgów, ale żaden nie chce tego ruszać, bo podobno z tym da się żyć. Nie interesuje ich to, że miałem atak epilepsji. Z zawodu jestem kierowcą. Minął rok, nic się nie dzieje poza bólami głowy. Gdzie mogę się udać, żeby mni ... Ryzyko przy operacji guza śródrdzeniowego .. neurochirurga, który zna dokładne jego umiejscowienie. ...

Ból i mrowienie głowy przy zakrzepicy zatoki poprzecznej .. neurologii, oto rozpoznanie: thrombosis sinus tranverus dex cerebri susp. ja nie wiem co to ale ok, ordynator stwierdzil ze to zakrzepica zatoki poprzecznej, wypisal do domu z zaleceniem brania depakiny chrono, a o to co napisal n ... Sztywnienie nóg i upadki podczas napadów lęku .. neurologa, który przepisał mi Paromerck. Już po pierwszej tabletce objawy nasiliły się ( nie mogłam chodzić, czułam okropne sztywnienie ). Czy powinnam odstawić lek? Na początku objawy mogą ulec nasileniu. Jednak leku nie można od ... Sport przy skrzywieniu kręgosłupa piersiowego z pogłębieniem kyfozy .. neurologa ,proszę o pomoc,z gory bardzo dziękuje. Wynik:Niewielkie lewostronne skrzywienie kręgosłupa piersiowego z pogłębieniem kyfozy i dyskretnym klinowym zniekształceniem trzonu Th 8. Niewielkie prawostronne skrzywienie z pogł ...

Neurochirurg z okolic Kołobrzegu od schorzeń kręgosłupa .. neurochirurga w okolicy, który specjalizuje się w leczeniu schorzeń kręgosłupa? Z tego co się orientuję w samym Kołobrzegu znajduje się tylko poradnia neurochirurgiczna ul. Wschodnia 3, 094 - 3542223, poza tym dr Leszek Herbowski ... Diagnostyka demencji .. neurologa. ... Częste upadki z bezwładem i drżeniem nóg bez utraty świadomości .. neurologa, twierdzac ze nie jest to potrzebne, ze raczej wyglada to na brak wit. B12 ( nie wiem na jakiej podstawie Pan lekarz tak stwierdzil nie robiac mu zadnych badan???? ). Udalo mi sie zrobic prywatnie termin u neurologa ( w ...

Ucisk w otworach międzykręgowych oraz wypukliny lędźwiowe .. neurochirurgiem. Należy rozważyć konieczność kolejnej operacji. Występuje ucisk na worek oponowy, ucisk w otworach kręgowych, stąd dolegliwości. ... Odrętwienie prawej ręki i ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. neurolog/neurochirurg ) i rozważyć leczenie operacyjne. ... Operacja a rehabilitacja przy porażeniu lewej strony ciała po wypadku .. neurochirurgiem. ...

Nocne napady płaczu i zapatrywanie się w jeden punkt u dziecka .. neurologiem dziecięcym. ... Powierzchniowy sen i opóźniony rozwój mowy u dziecka .. neurologa. Wykonać EEG, czasami 2 - krotnie. Co do badań obrazowych głowy to decyduje lekarz. ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. neurolog, w zależności od przyczyny badania, objawów, chorób przewlekłych. a czy to jest coś poważnego? W badaniu nad trzonem komory bocznej prawej ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych opisywane o średnicy 10mm,wy ...

Glioza i zmiany naczyniopochodne przy problemach z zachowaniem równowagi .. neurologa i zostać diagnozowana w kierunku SM. Są zmiany demielinizacyjne oraz zaburzenia chodzenia i równowagi co może być z tym związane ( SM ). ... Drętwienie kończyn i poszerzone tętnice szyjne u osoby z nerwicą .. neurolog i lekrz ogolny i ortopeda - diagnoza - Nerwica.Uspokoilam sie, ale po kilku latach znowu sie zaczelo lekkie mrowienia lydki i dloni, skurcze miesni, wiec poszlam do pani neurolog, ktora po przepadaniu stwierdzila nerwice ... Operacja przy przepuklinie tylnej z uciskiem na worek oponowy .. neurologicznym nie ma większych odchyleń to operacja nie jest konieczna. ...

Silne wyostrzenie słuchu i napad lęku .. neurolog mi pomoże? Nie są to objawy padaczki. Jeśli w ostatnim czasie odczuwa Pan lęk i wydarzyło się coś co mogło być z nim związane to radzę udać się do lekarza rodzinnego, który przepisze Panu leki działające uspokajająco i pr ... Bezoperacyjne leczenie dyskopatii kręgów szyjnych .. Neurolog uznał, że operacja nie jest konieczna i skierował mnie na rehabilitację. Rezonans wykazał lordozę całkiem zniesioną i dwie przepukliny. Jedna z nich nieznacznie uciska na rdzeń kręgowy. Czy lepszym rozwiązaniem jest opera ... Zawroty i bóle głowy przy chodzeniu .. neurologiczne. ...

Bóle nóg przy pracy stojącej mimo leczenia kardiologicznego .. neurologi ??? pozdrawiam To najprawdopodobniej wynik choroby naczyniowej kończyn dolnych. Aby wykluczyć przyczyny neurologiczne musiałby Pana zbadać neurolog osobiście. Skoro w rtg nie ma żadnych cech, które mogłyby wskazywać na d ... Opieka nad chorym z padaczką pourazową i niedowładem całego ciała .. neurolodzy. Na początek jest to farmakoterapia indywidualnie dostosowana. ... Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze i przepuklina na poziomie lędźwiowym .. neurologa, który skieruje na rehabilitację. ...

Otrzepywanie i zapatrywanie się w jeden punkt u dziecka .. neurologiem dziecięcym, który zbada dziecko, ewentualnie zaleci wykonanie EEG. ... Leki przeciwpadaczkowe przy nieprawidłowym zapisie EEG bez ataków .. neuroinfekcję i zawroty głowy. Córka nie ma ataków. Niedawno robiła TK i EEG, które wykazało nieregularną czynność podstawową, czynność alfa z czynnością szybką; liczne fale ostre z falami wolnymi. Czy to jest padaczka? Dlaczego t ... Bóle głowy nasilające się po wysiłku fizycznym .. Neurolog twierdzi ze to migrena. W czasie snu w głowie czuć coś pulsującego w głowie. Oto opis badania TK : Dwufazowe badanie TK głowy: W badaniu TK w strukturach głebokich prawej półkuli mózgu widoczne owalne ognisko hypodensyjne ...

Anizokoria i nagłe ujawnienie się uczulenia na sierść .. neurologa, który zbada Panią neurologicznie. Zadecyduje także o wykonaniu badania obrazowego głowy, które należy wykonać, jeśli wcześniej takiego zaburzenia Pani ani rodzina nie zaobserwowała. Należy wykluczyć zmiany nowotworowe. ... Leczenie Zespołu Mortona .. neurologa może on mi pomoże ,naczytalam sie na forum i wszyscy mają ten sam problem z tymi stopami z chorobą mortona , już nie wierze sama czy ,kiedykolwiek ten ból minie ,szukam pomocy !! pozdrawiam wszystkich chorych z podobnym ... Operacyjne leczenie stenozy .. neurochirurga/ortopedy, który oceni konieczność operacji. Jeśli objawy nie są bardzo nasilone i skorelowane z wynikiem MR/CT kręgosłupa to być może na początek zaproponowana zostanie rehabilitacja. Trudno ocenić mi dokładnie jak b ...

Wypowiadanie niewłaściwych słów i problemy z pamięcią .. neurologiem osobiście, który po wykonaniu badań na pewno powie Pani coś więcej. Warto rozważyć wykonanie badań obrazowych głowy. ... Powtarzanie ruchów rąk i nóg u dziecka .. neurologicznym czy psychiatrycznym. ... Badania neuroobrazowe mózgu do wykrywania hipofunkcji półkul mózgowych .. neuroobrazowania mogą wykazać hipofunkcję jednej z półkul mózgowych? Proszę też powiedzieć, czy możliwy jest prawidłowy wynik elektrocefalografii w przypadku stwierdzenia hipofunkcji w przypadku innego badania? W zasadzie EEG odzw ...

Specjalista neurolog w woj. śląskim lub małopolskim od stwardnienia rozsianego .. neurologa w województwie śląskim lub małopolskim, który specjalizuje się w leczeniu tej choroby. Droga Pani, SM wymaga częstych hospitalizacji. Także leczenie odbywa się najczęściej w szpitalu z racji podawanych leków. Radzę zloka ... Długotrwałe bóle nogi przy dyskopatii .. neurochirurg zadecyduje czy Pani mama ma wskazania do leczenia operacyjnego. Prawodpodobnie występuje duży ucisk na worek oponowy i korzenie nerwowe, stąd bóle mogą występować nieustannie. Doraźnie proszę stosować niesteroidowe le ... Ośrodek rehabilitacji neurologicznej w Łodzi lub okolicach dla osoby po udarze .. neurologicznej, najlepiej w Łodzi lub w okolicach. ...

Neurolog we Wrocławiu od epilepsji .. neurologa we Wrocławiu? Proszę spróbować skonsultować się z dr Renatą Martynów - Medoń, Bogusławą Hełminiak, Marią Ejmą. ... Prośba o nagrania rozmów osób z chorobami neurodegeneracyjnymi .. neurodegeneracyjnymi. Analizuję nagrania rozmów z chorymi. Zależy mi głównie na tym by były to spontaniczne rozmowy przeprowadzone z bliskimi chorego, rodziną znajomymi, klekarzami itd. W związku z tym zwracam się z prośbą do wszy ... Możliwe skutki uboczne stosowania leku Neurotin .. Neurontin. Przeczytałam ulotkę, na której była wypisana ogromna ilość skutków ubocznych. Czy powinnam zażywać ten lek? Czy u każdego mogą wystąpić? Na ulotce muszą znajdować się wszystkie zaobserwowane działania uboczne, takie są ...

Poranne rozdrażnienie, zdenerwowanie i dziwny ścisk głowy .. neurologii czy psychiatrii? ... Operacja przy ucisku worka oponowego .. neurochirurga i powiedział ze czeka mnie operacja. Czy to coś, co mam, jest aż tak poważne? Czy konieczna będzie ta operacja? Wskazania do operacji ustali neurochirurg. Nie opisał Pan objawów, mają one istotne znaczenie. Jeśli są ... Dehydratacja i obniżenie krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowym .. neurochirurg, który o tym zadecyduje. Na pewno przy tego typu zmianach, jest ona kwestią czasu. ...

Sposoby leczenia neuropatii czuciowej typu V .. neuropatie czuciową. Dowiedziałam się że jest ona dziedziczna, tylko nikt z mojej rodziny na to nie chorował. Moją chorobę dopiero rozpoznali w 1996 roku. Gdy byłam dzieckiem to nie wiedzieli na co choruję ciągle tylko słyszałam o ... Bezsenność, złe samopoczucie i roztargnienie po uderzeniu w potylicę .. neurologa lub na Izbę Przyjęć, gdzie zbada Pana chirurg/neurolog. Do tego czasu proszę stosować apap i odpoczywać. ... Drętwienie dłoni, stopy i górnej wargi oraz bóle pleców .. neurologa ( diagnostyka w kierunku polineuropatii, dyskopatii ). ...

Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych na poziomie lędźwiowym .. neurolog/neurochirurg, który zweryfikuje nasilenie dolegliwości z opisem. Jeżeli objawy są nasilone, nie wykluczone, że będzie to operacja. ... Parestezje, zawroty głowy i osłabienie u nastolatki .. neurologa. Nie zrobił na mnie dobrego wrażenia - popukał mnie młoteczkiem, zapytał w jakich okolicznościach występują zawroty głowy i to wszystko. Zapisał mi lek, który miał mi pomóc. Powiedział, że jestem za chuda ( a wcale nie m ... Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. neurologicznej. Moja babcia ( lat 78 ) ma coraz większe problemy z pamięcią udaliśmy się do lekarza neurologa niestety nie otrzymałam wszystkich informacji i za bardzo nie wiem co się dzieje. Poniżej przedstawiam opis Tomografii g ...

Leczenie tików u dziecka .. neurologa dziecięcego, który ustali podłoże zaburzeń. Nie można wykluczyć także podłoża nerwowego opisanego objawu. Więcej informacji uzyska Pani po przeprowadzonych badaniach. ... Stwardnienie rozsiane bez objawów klinicznych .. neurologicznej, gdzie w razie pojawienia się dolegliwości będzie mogła się Pani zgłosić i rozpocząć leczenie. Jak dotąd brak skutecznej metody leczenia, można jedynie hamować postęp choroby. ... Problemy z pamięcią i przgnębienie po uderzeniu w głowę .. neurologa, wykonać badania obrazowe. Mogło dojść do zaników korowych w okolicy płatów czołowych wskutek najpewniej zmian niedokrwiennych. ...

Operacja torbieli pajęczynówki powodującej padaczkę .. neurochirurgiczne obarczone są dużym ryzykiem stąd zawsze należy brać pod uwagę dobro pacjenta. ... Ból głowy z prawej strony, ucisk oka i ból węzłów chłonnych .. neurologa. Obrzęk dłoni trudno mi z tym powiązać, najprawdopodobniej przyczyna jest inna. Dlatego warto wykonać podstawowe badania krwi i moczu u lekarza rodzinnego ( tu też uzyska Pani skierowanie do laryngologa ). ... Konieczność stałego przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. neurologiem, ale nie ma większych przeciwwskazań do ich niestosowania. ...

Zawroty głowy i oczopląs pionowy .. Neurolog zdiagnozował u mnie zawroty głowy z oczopląsem pionowym. Co to dla mnie oznacza? Co jest przyczyna takiego stanu? Oczopląs pionowy może być wynikiem choroby pnia mózgu, chorób demielinizacyjnych, występować w zatruciach l ... Zawroty i bóle głowy, drętwienie nóg oraz problemy z równowagą .. neurologiczne czy bardziej psychiczne? Na podstawie opisu bardziej skłaniam się ku podłożu neurologicznemu. Nie wiem co Pani rozumie po pojęciem rozdwojenie jaźni. Być może wynika to właśnie z bólu głowy, zaburzeniem równowagi. Do ... Rozmazywanie się obrazu, pieczenie oczu i ucisk w skroniach .. neurologa - Tomografia głowy z kontrastem, rezonans głowy z kontrastem, EEG, krew na boreliozę, badanie neurologiczne, zrobiłem RTG kręgosłupa i czekam na wyniki Co może być przyczyną moich objawów, może ktoś ma lub miał podobne o ...

Bóle i ograniczona ruchowość przedramienia .. neurologiczne ( uszkodzenie nerwów zaopatrujących kończynę ). Lekarz na podstawie objawów zleci odpowiednie badania diagnostyczne. ... Wykręty i rwania w okolicach barku, szyi oraz szczęki po odstawieniu Clozepam .. neurologiem wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, dystonię inne zaburzenia ruchowe. ... Zwalczenie bólu i drętwienia stóp przy dyskopatii lędźwiowej .. neurochirurg radził ją leczyć. Leczenie nic jednak nie daje, pomimo że jestem już po różnego rodzaju zabiegach rehabilitacyjnych i stosowaniu różnych blokad. Czy jest jakiś sposób, aby zniwelować ból i drętwienie stóp? Czy będzie ...

Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. neurologiczne w normie neurolog kazała powtórzyć badanie z kontrastem za pół roku Niestety nie jestem w stanie wykluczyć ani SM ani boreliozy na podstawie samego opisu, często nie jest to możliwe w bezpośrednim kontakcie z pacjent ... Świąd pośladków, pleców i rąk po zapaleniu mózgu .. neurologowi, który ustali prawdopodobną przyczynę oraz zastosuje leczenie. ... Stwierdzenie śmierci mózgu przy obecności leku podtrzymującego śpiączkę .. neurologicznych. W skład tej komisji wchodzi także anestezjolog. Faktycznie u niektórych osób, leki podawane przy znieczuleniu mogą dłużej usuwać się z organizmu. Tu też tak mogło być, jednak procedura musiała to uwzględnić. Nie c ...

Zawroty głowy, podwójne widzenie i wymioty po przebudzeniu .. neurologa i wykonać badanie obrazowe ( MR ) głowy. Nie można wykluczyć SM, a także chorób rozrostowych ośrodkowego układu nerwowego ( guz mózgu ). ... Zmiany odpowiadające demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii .. neurolog, porównać z występującymi objawami, występującymi u Pani chorobami. Zmiany są nieliczne i drobne, także nie jest to poważny problem. Mam dopiero 28 lat i troche mnie to zaniepokoiło gdyż mam oprócz tego stwierdzony niewie ... Bóle po lewej stronie głowy przy dyskopatii piersiowo-szyjnej i otyłości .. neurolog. ...

Leczenie napięciowo-migrenowych bólów głowy .. neurolog indywidualnie. ... Skurcze w głowie po zapaleniu nerwów obwodowych .. neurologa. Nie można wykluczyć neuropatii czy dyskopatii. ... Leki na epilepsję nieuszkadzające wątroby i żołądka .. neurolog indywidualnie, w zależności od rodzaju padaczki, nasilenia dolegliwości. Na rynku jest szereg leków przeciwpadaczkowych. Pytanie jakie stosował Pan do tej pory. ...

Zażywanie leku Tegretol w ciąży .. neurologa na konsultację i zmianę leku. ... Leczenie mimowolnego drżenia rąk .. neurolog. Przyczyn drżenia może być wiele, ważny jest jego charakter. Może to być drżenie samoistne. O leczeniu zadecyduje lekarz, zwykle jest to stosowanie beta - blokera, jeśli nie ma przeciwwskazań. ... Specjalista od stwardnienia rozsianego z Warszawy .. neurologami w Warszawie, którzy mogliby nam pomóc w tej sprawie? Można udać się do Instytutu Psychiatrii i Neurologii: http://www.ipin.edu.pl/wordpress/kliniki/ , szczególnie II Klinika Neurologiczna. ...

Stany lękowe i nerwowe przy tikach nerwowych .. neurologa. Wykonać diagnostykę w tym kierunku, być może w warunkach oddziału neurologicznego, rozpocząć właściwe leczenie. ... Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. neurolog, szczególnie asymetryczny układ komorowy. Wtedy ostatecznie będzie można ustalić powiązanie między występującymi objawami a opisanymi w wyniku badania zmianami. bardzo dziękuję za odpowiedź, Czy to można w jakiś sposób le ... Bóle głowy, drgawki i uczucie gorąca po dawnym urazie .. neurologa. Należy wpierw wykluczyć choroby podstawowe wykonując morfologię krwi, OB, CRP, jonogram ( potas, sód, wapń ), glukozę, TSH. ...

Możliwe objawy uszkodzenia mózgu po uderzeniu w głowę .. neurologa. Ważną informacją jest utrata przytomności w czasie urazu, zaniki pamięci. Jeśli brak powyższych objawów to prawdopodobnie wszystko jest w porządku. ... Bóle głowy przy zgrubieniu śluzówki komórek sitowych .. neurologicznym ). Ciało obce z kanału słuchowego należy usunąć u laryngologa. Co do pogrubienia śluzówki komórek sitowych to wynik przewlekłego stanu zapalnego. ... Ból, pieczenie i mrowienie stóp .. neurologiczne. W przypadku dyskopatii prawidłowo powinno nosić się niewielki dosłownie obcas ( około 2 cm ), co pomaga z rozpoczęciem chodu, mniej obciążając kręgosłup. Być może w Pani przypadku również przyczyną jest dyskopatia ( ...

Problemy z pamięcią, huśtawki nastroju, ospałość i bóle głowy .. neurologiem. Czy to tętniak lubguz? A może raczej powinienem udać się do psychiatry? ... Śnieg optyczny oraz problemy z koncentracją i nadmierna senność .. neurologa? ... Ataki zawrotów głowy, drgawek, skurczów mięśni w głośnych miejscach .. neurologa: eeg i rezonans magnetyczny niczego nie wykazaly. Poszlam na studia i na jakis czas ustaly te objawy, pojawialy sie znacznie rzadziej, moglam wychodzic do pubow, sklepow i bylo troche lepiej. Ale takie utraty swiadomosci ...

Bóle od połowy pleców przy dyskopatii szyjnej i piersiowej .. neurochirurg po indywidualnej ocenie nasilenia dolegliwości do opisanych w wyniku zmian w obrębie kręgosłupa. ... Uniesiona ręka po przebudzeniu się .. neurologa. W zasadzie jeśli nie występują inne niepokojące objawy, nie choruje Pan na choroby przewlekłe, ani w rodzinie nic podobnego nie zaobserwowano to należy wykonać diagnostykę w celu ustalenia rozpoznania. Prawdopodobnie pr ... Dobry neurolog z Krakowa od torbieli podpajęczynówkowej .. neurologa od torbieli podpajęczynówkowej z Krakowa. Sprawa dotyczy mojej mamy. Możemy ją leczyć także prywatnie. Zależy nam na jakości, pieniądze nie są ważne. Jej przypadek jest poważny, lekarze boją się ją operować. Zależy nam n ...

Ból głowy i zaniewidzenie w jednym oku .. neuron, 2011 - 02 - 23 22:38:51. Bardzo dziekuje za szybka odpowiedz. Bylam u neurologa z badaniami, mialam wrazenie ze nie ma pojecia co mi powiedziec i po 10 min. dal mi skierowanie do okulisty, ja zadaje sobie ciagle pytanie dl ... Światło w lewej komorze mózgu a padaczka .. neurologa okazało się, że ma światło w lewej komorze mózgu. Czy jest to wystarczająca informacja do postawienia diagnozy, że mój syn choruje na epilepsję? Jakie są przyczyny powstania tej choroby? Nie bardzo wiem, co rozumie Pani ... Specjalista od torbieli pajęczynówki z Bydgoszczy .. neurolog i bardzo dobra klinika. Jakie są ich namiary? Jak znaleźć najlepszego lekarza? Z tego co się orientuję, to polecany jest Wojskowy Szpital Kliniczny ( ul. Powstańców Warszawy 5 ). Prawdopodobnie o ten namiar właśnie chodzi ...

Diagnostyka ucisku na splot barkowy .. neurologa i miałam MRI kręgosłupa szyjnego. W opisie było tylko obniżenie sygnału z krążków C2 - C6.Neurolog dopatrzył się niewielkiej portuzji C5 - C6 i zlecił powtórzyć badanie, bo to które mam jest zrobione na kliszy i bardzo n ... Zanik odruchów fizjologicznych .. neurologa, który stwierdził u niego zanik odruchów fizjologicznych. Czego objawem są takie zaniki? Czy mogą się zwiększyć? Czy można to wyleczyć? Zanik odruchów fizjologicznych może towarzyszyć uszkodzeniu nerwów obwodowych, dróg ... Ciągła senność i bardzo długi sen a hipersomnia .. neurologiem lub wpierw z lekarzem rodzinnym, który wyda skierowanie do neurologa. Zbyt długi sen także powodować może senność. Należy przede wszystkim wykluczyć choroby układowe tj. zaburzenia endokrynologiczne. ...

Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. neurochirurga i miałam rezonans magnetyczny. dostałam opis badania, ale nikt mi nie wytłumaczył o co chodzi, a terminy na wizytę są bardo długie. Na wizyty wydałam już b. dużo pieniędzy. Jeśli ktoś z Państwa mógłby tylko mi napisa ... Zmiany wielkości źrenic po punkcji .. neurologa, który przepisze Panu stosowane leki przeciwbólowe. Doraźnie może Pan stosować paracetamol. ... Drętwienie twarzy, języka i zewnętrznej strony ręki i nogi .. neurologa, który zbada Panią neurologicznie i ewentualnie wykonać Mr głowy. ...

Szczękościsk, ból i swędzenie kości po złamaniu kości jarzmowej .. neurologa. ... Stany otępienia przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych istoty białej obu półkul .. neurologicznych. Nie są podstawą do obaw, a jedynie wynikiem procesu starzenia się organizmu. ... Ryzyko wylewów przy zażywaniu amfetaminy .. neurologiczne są bardzo wyraźne. ...

Mimowolne ruchy rąk i utraty przytomności przy reumatoidalnym zapaleniu stawów .. neurologiem. ... Sposoby na pozbycie się tików nerwowych .. neurologiem. ... Bóle i zawroty głowy, częste utrata przytomności i pogorszanie się wzroku .. neurologa. ...

Drętwienie szyi i barku .. Neurolog, do którego się zgłosiłem, nie wykrył nic niepokojącego po wykonaniu prześwietlenia zatok. Mam 20 lat. Jakie inne badania powinienem wykonać? Należy wykonać jeszcze rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Jeśli występują zawroty ... Zawroty głowy, złe samopoczucie oraz drżenie łydek i przedramion .. neurologa, może kardiologa. W Pani przypadku duże znaczenie mogą nakładać się na objawy także zaburzenia lękowe, nerwowe. ... Drętwienie i bóle w lewej części głowy podczas skupiania się .. neurologiczne. Czy po doraźnie stosowanych lekach przeciwbólowych ból ustępuje? ...

Renta przy zwyrodnieniach kręgosłupa i bliznowcu po implancie kolcowym .. neurologa,który dał mi skierowanie na operację,ale do przemyślenia.Operacji panicznie się boję.Nie wiadomo czy nie powstanie nowy bliznowiec.Ale i życie moje teraz też jest trudne. ... Piekący ból głowy, nudności i wymioty .. Neurolog podaje przyczynę w spięciu mięśni karku. Przepisał mi leki, przez jakiś czas, pomogły teraz powróciły znów. Często ból głowy jest tak silny, że mam nudności i wymioty. Co powinienem zrobić? Jakie leki Pan stosował i jakie ... Prawdopodobieństwo padaczki lub krwiaka w wiele lat po urazie głowy .. neurologiem. ...

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. neuropatię demielinizacyjną czuciowo ruchową. W związku, iż dolegliwości się pogłębiały tzn. bóle nóg i rąk, kłucie, skurcze, stopy raz zimne, raz aż parzące, osłabienie mięśni, męczliwość, rok później zbadano mi płyn mózgowo rdze ... Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. neurologa. ... Przekręcanie słów podczas czytania .. neurologicznego. ...

Ból w potylicy przy zwyrodnieniu kręgów szyjnych .. Neurolog stwierdził, że nie jest to powód do zmartwień, bardzo mnie to jednak niepokoi. Jakie badania powinnam zrobić? Prawdopodobnie opisane objawy mają związek ze stwierdzoną dyskopatią i zwyrodnieniem kręgów szyjnych. W takim r ... Mrowienie opuszków palców oraz drżenie powieki i mięśni .. neurologa Wszystkie te badania wykluczyly choroby somatyczne Wyniki w normie Po trzecie i zwiazane z moim pyatniem niektore z licznych moich objawow powrocilo a mianowice : - mrowia mnie opuszki palcow ( jeden dzien opuszek jedneg ... Podwójne widzenie, ból głowy i drżenie rąk .. neurologiczne tj. uszkodzenie nerwów okoruchowych, miastenię, SM. Drżenie rąk może być związane z podwójnym widzeniem, ale może mieć także inną przyczynę. Więcej powiedzieć będzie można po pierwszej konsultacji. ...

Diagnostyka ataksji móżdżkowo-rdzeniowej .. neurologicznym. Ważne są przede wszystkim występujące objawy i wywiad rodzinny. W tym wypadku są jasne wskazania do badań genetycznych. mąż musi zgłosić się do poradni genetycznej ponieważ tylko na podstawie badań genetycznych moz ... Ból lewej części głowy przy potrząsaniu .. neurolog i rozważył konieczność dalszej diagnostyki np. wykonania badania obrazowego głowy. ... Omdlenia i bóle głowy u dziecka z Zespołem Hornera .. neurologów i nic... . Dopiero po paru miesiącach udało mi się znaleźć specjalistów którzy wiedzieli o co chodzi. PÓźniej pojawiły się inne dziwne rzeczy: omdlenia, zasłabnięcia, bóle głowy. Dziecko w wieku 6 lat zemdlało w przedsz ...

Zmiany w okolicach centralno-skroniowo-politycznych u dziecka .. neurolog zalecił to badanie ze względu na to, że Maciuś jak na swój wiek bardzo słabo mówi no i przepisał nootropil, nie wiem czy to ma coś wspólnego? No i nie zauważyłam żadnych objawów, które mogłyby wskazywać na padaczkę. Padac ... Leczenie dyskopatii i kręgozmyku .. neurochirurga mam dopiero w połowie marca ( ach te terminy ) , dostałam gorset ortopedyczny do noszenia ( którego nie kocham ) no i sezon działkowy się zaczyna . Trzeba trochę prac ogrodniczych przeprowadzić a tu taka kręgosłupowa ... Zaburzona spostrzegawczość przy lekach na padaczkę .. neurologiczne. ...

Silne bóle głowy i brzucha wraz z wymiotami i sennością .. neurologiczne, okulistyczne niczego nie wykazały. Co powinnam zrobić? Gdzie się udać po pomoc? Co to może być za choroba? Objawy mogą wskazywać na migrenę lub klasterowe bóle głowy. Można jeszcze wykonać EEG i/lub Mr głowy. ... Ogniska degeneracyjne w obrębie istoty białej w zapisie rezonansu magnetycznego .. neurolog oceniając kliszę. Nie wskazują raczej na żadną patologię. Warto zwrócić uwagę na ciśnienie tętnicze, poziom glukozy czy cholesterolu. ... Operacyjne leczenie epilepsji skroniowej .. neurologicznych. ...

Poród po operacji wypukliny mas dyskowych .. neurologa/neurochirurga o sposobie zakończenia ciąży. Każdy przypadek musi być rozpatrzony indywidualnie. ... Bóle po lewej części ciała .. neurologa uzyskają Państwo od lekarza rodzinnego. ... Huk w głowie i ostre światło w oczach .. neurologa. Opisane objawy mogą mieć związek z ogniskami demielinizacji. Trudno mi wyjaśnić na tą chwilę przyczynę dolegliwości, tym bardziej, że nie podaje Pani, aby wystąpiły inne objawy. ...

Zaburzenia pamięci i koncentracji po odniesieniu obrażeń mózgu w płacie ciemieniowym .. neurologiem. ... Podwójne widzenie wskutek uszkodzenia nerwu odwodzącego oka po wypadku .. Neurolog orzekł uszkodzenie nerwu odwodzącego oka prawego. Czy da się to wyleczyć? Jeśli tak, to w jaki sposób? Wszystko zależy od tego czy doszło do ucisku nerwu, wskutek np. wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego ( po urazie ), u ... Specjalista z woj. podlaskiego od syndromu niespokojnych nóg .. neurologicznej ul. Waszyngtona 15a tel. 85 748 83 02 ZOZ MSWIA Poradnia Neurologiczna ul. Fabryczna 27 tel. 85 869 49 67 ...

Przebycie udaru mózgu bez objawów .. neurolog, który rozmawiał z tatą, zapytał go jak się czuje po udarze. Tata nie przechodził udaru. Tata nie miała żadnych objawów udaru, czuje się dobrze. Czy to możliwe, żeby mieć udar a go nie poczuć? A może to pomyłka lekarza? N ... Drżenie nóg u dziecka podczas snu a porażenie mózgowe .. neurologicznym. Mózgowe porażenie dziecięce objawia się najczęściej porażeniem lub niedowładem, zaburzeniem mowy, opóźnieniem umysłowym. W Pani przypadku nie można wykluczyć padaczki. Warto skonsultować się z pediatrą. ... Nieprawidłowe eeg u dziecka, mioklonie, karbamazepina i jej późniejsze skutki .. neurastenia, osobowość z pogranicza. Leczenie citalopranem i lamotryginą. Leczenie odniosło pozytywny skutek jednak nie wpłynęło w żaden sposób na występowanie mioklonii, bezsenności, zawrotów głowy, sporadycznych omdleń i żadnych ...

Malformacja naczyniowo-żylna w prawym płacie czołowym .. Neurolog powiedział mi że mam uważać na wysokie ciśnienie a mój organizm automatycznie zareagował i mam skoki ciśnienia i palpitacje do ok 140/90/105, zazwyczaj mam niskie ciśnienie ok 115/65/65. Dodam że jest to zmiana nieoperacy ... Uszkodzenie neurogenne z reinerwacją w mięśniu piszczelowym .. neurogennego.Wmięśniu piszczelowym przednim - cechy przewlekłego uszkodzenia neurogennego z wydolną reinerwacją. następnie rozpoczynające się cieśni nadgarstka po stronie prawej.Wskazane badanie EMG za rok. ... Dehydratacja, wypuklina i zwyrodnienia na poziomie lędźwiowym .. neurochirurgiem. Duże znaczenie mają występujące dolegliwości. Prawdopodobnie na początek zostanie Pan skierowany na rehabilitację z leczeniem farmakologicznym. Naczyniak do obserwacji. ...

Częste bóle głowy oraz nadwrażliwość na dźwięk i światło .. neurologiem i rozpocząć właściwe dla Pani leczenie przeciwbólowe. ... Bóle u dziecka podczas dotyku .. neurologię, robią wszystkie badania, ale chciałabym się dowiedzieć, czy ktoś z Państwa miał styczność z takim przypadkiem, co to może być? Dziecko nigdy wcześniej nie chorowało, normalnie funkcjonowało. Myślę, że dokładna diagnost ... Pieczenie nóg przy uszkodzeniu nerwu czuciowego .. Neurolog przepisał mi lek - Gabapentin Torrex 800. Niestety nie zmiejsza on objawów. Czy istnieją alternatywne metody leczenia tych objawów? Czy istnieją leki bardziej skuteczne w tym przypadku? Czy pieczenie nóg do połowy lydek m ...

Zmniejszenie szpary ocznej, zapadnięcie gałki ocznej i bóle oczodołu .. neurologiem, jeśli objawy się nasiliły mimo stosowanego leczenia. Mam nadzieję, że konsultacja okulistyczna miała miejsce? Jeśli występuje zapadnięcie gałki ocznej, opadnięcie powieki i zmiana wielkości źrenicy w porównaniu z drug ... Uczucie prądu przebiegającego przez nogi i część lędźwiową kręgosłupa .. neurologow cieszacych sie dobra renoma stwierdzilo ze nie jest to stwardnienie rozsiane. Jeden zalecil Milgamme N i jakis lek podawany min. na padaczke. Ten drugi wykluczyl po opukani ze ni emam S.M oraz stwardnienia bocznego. Wys ... Bóle lewej strony głowy i drętwienie twarzy przy zapaleniu nerwu trójdzielnego .. Neurontin 1200 na dobę. Na początku leki działały ( kiedy bóle się nasilają, zwiększam sobie powoli dawkę ), teraz jednak co jakiś czas dolegliwości się zwiększają mimo przyjmowania tabletek. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, a ...

Silne skurcze mięśni nóg z utratą przytomności .. neurologa ) ten gabapentin moze i mi zlagodzil te skurcze ale jak zaczolem go odstawiac to zlapal mnie taki skurcz nogi ze az stracilem w nocy przytomnosc i wziela mnie karetka w szpitalu na drugi dzien mialem podobny atak .dawali ... Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. neurologa,który w zasadzie nie uciszył moich wątpliwości. Opis wyniku nie wyjaśnia przyczyny szumu. Wymienione zmiany są zapewne pochodzenia naczyniowego, związane z nadciśnieniem, miażdżycą naczyń. Co do poszerzenia układu komoro ... Bóle głowy, pękanie żyłek w oku i zaczerwienienie gałek ocznych .. neurologiem, wykluczyć bóle migrenowe czy klasterowe głowy. ...

Zaniki pamięci, drżenie rąk oraz zawroty i bóle głowy po zapaleniu mózgu .. neurologa, wykonanie kontrolnego badania MR głowy, czyli dokładniejsza diagnostyka. ... Prawo jazdy przy lekkim stopniu niepełnosprawności z powodu epilepsji .. neurologa i przyjmowanie leków. ... Stały ból jąder i klatki piersiowej po przedźwignięciu .. neurolog tak zadecyduje. To mogą być zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego. ...

Wymioty oraz bóle i zawroty głowy po pobiciu .. neurolog, należy wykonać także CT głowy, wykluczyć powstanie krwiaka wewnątrzczaszkowego. ... Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. neurochirurga to powiedział, że wszystko jest w porządku. Przestrzeń płynowa uległa powiększeniu w porównaniu do badania poprzedniego. Należy ponownie udać się do neurochirurga, który podejmie decyzję o dalszym leczeniu, nie wyklu ... Atak drgawek, ślinienia się i omdleń .. neurologa. ...

Leczenia zaników pamięci po opryszczkowym zapaleniu mózgu .. neurologiem, aby przepisał Pani leki poprawiające metabolizm komórek nerwowych tj. piracetam ( lna receptę ). ... Szumy w uchu, bóle w tylnej części szyi i zawroty głowy .. neurologa. Należy wykonać badanie mr głowy, jeśli po badaniu neurologicznym lekarz będzie widział taką konieczność. Nie wykluczone, że przyczyną są zmiany zwyrodnieniowe w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa ( ucisk na tętnice krę ... Opóźnione rozpoczęcie rehabilitacji chorego ze zwężeniem międzykręgowym .. neurologa, ale jakiś czas temu zaczął mnie boleć kręgosłup i drętwieć noga. RTG wykazało zwężenie międzykręgowe i skrzywienie. Rehabilitacje zacznę dopiero w przyszłym roku, wcześniej nie ma miejsc. Czy te zwężenia mogą być czymś ...

Bóle głowy, wymioty, drgawki i krwotoki z nosa .. neurologa. Bez dokładniejszego wywiadu i badań trudno mi powiedzieć czy to np. objawy padaczki, infekcji z zajęciem układu nerwowego. ... Agresja podczas lunatykowania .. neurologa. Należy wyjaśnić przyczynę takiego zachowania. Nie można wykluczyć, że doszło do zmian w obrębie mózgu np. mikroudaru. W takiej sytuacji konieczne jest badanie neurologiczne i obrazowe głowy. ... Nudności, ból i zawroty głowy po uderzeniu .. neurologa? Szkoda, że zrobiono Pani tylko rtg. W takich sytuacjach powinno zostać wykonane Ct, ale niestety nie w każdym szpitalu możliwe jest wykonanie takiego badania. Możliwe, że doszło do wstrząśnienia mózgu. Należy stosować a ...

Przepuklina i mielokompresja na poziomie szyjnym .. neurologa i ortopedy. W marcu miałam rezonans magnetyczny. Stwierdzono : *na poziomie C5 - C6 obserwujemy lewoboczną przepuklinę jądra miażdzystego z silnym uciskiem worka oponowego. Umiarkowaną mielokompresję oraz zwężenie lewego ... Ośrodki rehabilitacji w Warszawie dla osób z niedowładem kończyn .. neurologicznej dla osoby z niedowładem kończyn w Warszawie lub w województwie mazowieckim. Jakie placówki są najlepsze? Chcielibyśmy umieścić tam naszą mamę ( ma 64 lata ). Ośrodek może być prywatny. ... Ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i szyjnym i mrowienie ręki .. neurologa? ...

Zaniki pamięci po upadku z wysokości .. neurologiem osobiście. ... Odczuwanie bólu w śpiączce .. neurologiczne. Jak można pomóc babci? Możliwe, że w związku z przebytym zawałem odczuwa ból. Może to wina powikłań ( uszkodzenie serca, zapalenie osierdzia, uszkodzenie mózgu ). Należy rozważyć podanie leków przeciwbólowych i dokł ... Zaniki pamięci i bóle głowy u nastolatka .. neurologa, wykonać badania diagnostyczne. ...

Neurolog z Warszawy od udaru mózgu .. neurologa w Warszawie, który zajmuje się tą chorobą i który poprowadziłby mojego męża. Do tej pory lekarzom nie udało się go zdiagnozować, są tylko podejrzenia. Czy próbowała Pani w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Sobieskie ... Objawy i leczenie torbieli szyszynki przy zawrotach i drętwieniu głowy .. neurolog powiedziała mi, że pewnie mnie zawiało. Po odpowiednich lekach dolegliwość przeszła. Czy to było związane z torbielą? Wszystko zależy od rozmiarów torbieli, ale zwykle są one małe i bezobjawowe. Dolegliwości występowałyby ... Odruch Babińskiego u nastolatka .. neurolog. Świadczy on o uszkodzeniu dróg piramidowych. ...

Przyczyny powstawania i zapobieganie neuroinfekcjom .. neuroinfekcję. moje życie było zagrożone. Przyszła nagle. W pewnym momencie zaczęłam drętwieć, później doszły torsje i utrata świadomości. Jakie są objawy tego schorzenia? Czy można mu jakoś zapobiec? Z czego wynika ta infekcja? B ... Najlepsze ośrodki neurochirurgiczne w Polsce i zagranicą dla operacji guza mózgu .. neurochirurgii w Polsce i zagranicą. Chodzi mi o operacje guza mózgu. Jeśli chodzi o Polskę to mogę polecić Centrum Onkologii w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpital Bielański lub WIM na Szaserów. Dobrą ... Ucisk za prawym uchem w miejscu wcześniejszego urazu .. neurologa. zgłoś sie do neurologa i zrób dokłanne badabie ucha KT lub MR głowy zgłoś sie do neurologa i zrób dokłanne badanie ucha KT lub MR głowy ...

Drętwienie policzka i palców stopy oraz drżenie środkowego palca ręki .. neurologa. Bez tego wstępnie nie umiem Pani powiedzieć jaka jest wstępna diagnoza. ... Poród naturalny po przebytej trepanacji czaszki .. neurolog stwierdzili, że operacja, jaka miała miejsce, nie przeszkadza w porodzie, ja jednak trochę się tym martwię. Czy na prawdę nic nie grozi mojemu dziecku? Jeśli nie ma powikłań po przebytym urazie i operacji to naprawdę pros ... Kłopoty z poruszaniem się, zaburzenia równowagi i otępienie intelektualne .. neurologa. Oprócz badania neurologicznego prawdopodobnie zostanie wykonane MR głowy. W tym przypadku przyczyną objawów może być jedna lub dwie choroby. Niestety bez dokładniejszych danych trudno mi powiedzieć coś więcej. Na pewno ...

Zawroty głowy, słabnięcie podczas stresu i częste zamroczenia .. neurolog mnie badał około 8 miesięcy temu na bóle głowy ,popukał pozagladał i niczego sie nie dowidział - dodam że tych zawrotow głowy nie miałem przed wizytą i 2 miesiące po wizycie u neurologa..( stwierdził napieciowe bóle głowy ... Zawroty głowy i wrażenie tkwienia w półśnie .. neurologicznym. Warto wpierw udać się do lekarza rodzinnego. ... Leczenie torbieli w istocie białej na poziomie konarów środkowych móżdżku .. neurogleju. Poza tym struktury mózgowe bez zmian i cały obraz prawidłowy. Bardzo zmartwił mnie ten opis, co on oznacza, co się robi w takim przypadku, jak to się leczy ? Mam 46 lat. Proszę o pilną odpowiedź. Pozdrawiam Anna O. Na ...

Postępowanie przy lumbalizacji i niespojeniu łuku zlumbalizowanego kręgu szyjnego .. neurologicznym i wówczas zadecydować o leczeniu. Opisane zmiany nie wymagają raczej operacji. Być może będzie trzeba wykonać jeszcze dodatkowe badanie. Natomiast na pewno będzie to rehabilitacja. ... Sposób leczenia i specjaliści od choroby neuronu ruchowego .. neuronu ruchowego. Choroba zaczęła się około pół roku temu ale postępuje bardzo szybko, teraz poruszam się na wózku. Jeżeli ktoś miał jakieś doświadczenia związanie z tą chorobą proszę doradzić mi co mam robić. ( sposób leczenia, ... Szanse na wyzdrowienie po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej po zapaleniu płuc .. neurologiczne to jeśli nie doszło do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, wszystko powinno powrócić do normy. Witam, ja bylam w śpiączce farmakologicznej *tylko* 9 dni również przez zapalenie płuc i pneumokoki. Z pierwszego d ...

Coraz gorszy stan chorego na neurosarkoidozę .. neurosarkoidozę. Tata jest leczony sterydami. Po każdym jej ataku, tacie pogarsza się wzrok. Atakom towarzyszy osłabienie kończyn, pieczenie i mrowienie w stopach, złe samopoczucie. Obecnie tata nie widzie, częściowo nie słyszy, m ... Zawroty i bóle głowy, problemy z koncentracją oraz drętwienie ust po urazie .. neurologiczne a w badaniu VNG wyszło testy okulomotoryczne i sakadowy nieprawidłowe.Dg.zawroty głowy typu centralnego.Bardzo prosze o pomoc. Czy wykonano u Pani badania obrazowe głowy? Najlepiej osobiście skonsultować się z neurol ... Obniżenie progu drgawkowego w zapisie EEG .. neurologiczną. U niektórych osób występuje nieprawidłowy zapis EEG, tak samo jak niektóre osoby z padaczką mają prawidłowe EEG. Problemy z koncentracją mogą być związane ze zmęczeniem i stresem. Warto jednak wynik badania skonsult ...

Codzienne, wieloletnie bóle głowy, niereagujące na środki przeciwbólowe .. neurologów i diagnozy były różne ale leki przepisywane nie pomagały.Kiedy biorę leki przeciwbólowe to jeszcze bardziej boli mnie głowa.Ja poprostu żyję z tym bólem bo nie ma takiej chwili żebym go nie czuł.Co mam robic ponieważ ni ... Bóle głowy i oka przy nieskuteczności środków przeciwbólowych .. neurologiczne nic nie wykazały. Biorę leki na migrenę, jednak nic nie dają. Co to może być? Jaka może być przyczyna tych dolegliwości, jeśli badania nic nie wykazują? Czy konsultowała się Pani z okulistą? Warto wykluczyć przyczyny ... Możliwe skutki uboczne leku Orfiril Long .. neurologii i psychiatrii. Najczęstsze działania uboczne to zaburzenia żołądkowo - jelitowe ( bóle brzucha, nudności, biegunka ), senność. Inne występują rzadziej, częściej u osób z chorobami przewlekłymi. ...

Specjalista od padaczki z Warszawy .. Neurologii i Epileptologii, ul. Czerniakowska 231 ... Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. neurochirurgii. Przeprowadzono masę badań: rezonans głowy, szyi, kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego, płynu mózgowo - rdzeniowego ( białko 0,53 ), EKG,USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, RTG stawów biodrowych, SSPW, szybkoś ... Leczenie silnego bólu przy dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. neurochirurg ). Prawdopodobnie potrzebna jest rehabilitacja polegająca na wzmocnieniu odpowiednich partii mięśni grzbietu. Oczywiście należy unikać dźwigania. ...

Drętwienie nóg, rąk i twarzy podczas siedzenia .. neurologiem osobiście. Wymaga Pan badania neurologicznego, po którym będzie można przybliżyć przyczynę. Nie można wykluczyć zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa jako powodu dolegliwości. ... Opadanie wargi i lekko opadnięty nos po pobiciu .. neurologiem. Mogło dojść do uszkodzenia nerwu twarzowego. ... Neurolog z Dolnego Śląska od udaru mózgu .. Neurologii, Wrocław ul. Borowska, tel. 0 601 551 20 - Renata Martynów - Medoń, Wrocław ul. Swobodna 8a, tel. 782 - 77 - 77 ...

Neurochirurg z Warszawy od jamistości rdzenia .. neurochirurg w Warszawie specjalizuje się w operacjach związanych z jamistością rdzenia? Placówki zajmujące się na pewno jamistością rdzenia kręgowego: - Katedra i Klinika Neurochirurgii, ul. Banacha 1a, tel.( 22 ) 599 - 25 - 75 - ... Apatia, pogorszenie pamięci i koncentracji, kołatania serca oraz ucisk w głowie .. Neuron! No badania napewno by pomogly. Nawet jezeli by nic nie zlego wykazaly to o tyle byl bym spokojniejszy! Mam tylko jeden Klopot.Mieszkam w Anglii i mam tu swojego lekarza jakiegos Hindusa. Bylem nawet u niego z tym i opowied ... Stała pozycja dziecka podczas snu .. neurologiczne. Czy zawsze takie zasypianie wiąże się z tymi zaburzeniami? W jaki sposób można to sprawdzić? Jakie badania należy wykonać? Nie jest to prawdą. Jeśli częściej dziecko śpi na jednym boku, a w ciągu dnia aktywność dzie ...

Bóle i zawroty głowy przy nadkomorowym ognisku w płacie ciemieniowym .. neurologiem osobiście. Trudno mi ocenić czy faktycznie istnieje związek pomiędzy opisaną zmianą a dolegliwościami. ... Mrowienia i skurcze nóg przy stosowaniu Keppra .. neurologa.Mysle ze za długie mam odstepy w braniu keppry bo ona pomaga.Ale co to mi sie dzieje? ... Bóle głowy przy pochylaniu, zaburzenia równowagi i drżenie rąk .. neurologa, konieczne jest badanie neurologiczne, prawdopodobnie także badania dodatkowe ( obrazowe głowy? ). Pod uwagę należy brać zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, choroby wywołujące zespół móżdżkowy. ...

Nieukończonej mielinizacja, obrzęk śluzówki i bezpowietrzność zatoki szczękowej .. neurologicznym brak nieprawidłowości. Jeśli chodzi o pozostałe zmiany należy skonsultować się z laryngologiem. Opis badania wskazuje na zapalenie zatok. ... Przewlekłe, psychogenne bóle głowy u nastolatka .. neurologów,okulisty,leżałem też na laryngologicznym odziale na którym zostałe rozwiane wątki prawdopodobnych zatok, bo mój silnu ból głowy pojawił sie 2tygodnie po przebytej cięzkiej infekcji grypowej.Ten ból jest umiejscowiony w ... Nagła anizokoria u młodej osoby .. neurologicznie. Najczęstszą przyczyną anizokorii są urazy głowy, guzy mózgu. A także leki, migrena. ...

Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne .. neurolog osobiście, skorelować z występującymi objawami i chorobami przewlekłymi. ... Bóle rąk, pieczenie w nocy i uczucie chłodu w dzień .. neurologiczne, MR głowy, odcinka szyjnego i krzyżowo - lędźwiowego kręgosłupa nic nie wykazało. Nie miałam robionego nakłucia mięśni. Czy jest ono konieczne? Czy to możliwe, że cierpię na jakąś chorobę neurologiczną, jeśli wyniki ... Bóle głowy z utratą przytomności .. neurologicznych. Najlepiej wpierw udać się do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe badania, po których będzie można zadecydować o dalszym kierunku diagnostycznym, najpewniej jednak konsultacji neurologicznej. ...

Ból pleców, pośladków i ud po operacji kręgosłupa .. neurochirurga, który stwierdził, że wszystko jest w porządku. Mnie tymczasem mocno boli. Co to może być? Najpewniej będzie trzeba wykonać kontrolne MR kręgosłupa. Mogło dojść do powstania powikłań. ... Utrata pamięci po zapaleniu mózgu .. neurologa, który będzie potrafił mu pomóc. Brat ma 40 lat. Utrata pamięci może być chwilowa, wszystko zależy o jaki rodzaj pamięci dokładnie chodzi. Oczywiście zaburzenia pamięci i koncentracji mogą być też powikłaniem przebytego ... Leczenie torbieli rdzenia kręgowego .. Neurochirurgii, ul. Banacha 1a, tel.( 22 ) 599 - 25 - 75 - WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY, Klinika Neurochirurgii, tel. ( 022 ) 810 47 91 U mnie również wykryto rozległą torbiel pajęczynówkę w kanale rdzenia kręgowego - *modeluje ona ...

Konieczność operacji przy dyskopatii i bólu kości ogonowej, miednicy oraz ud .. neurochirurg i skorelować go z badaniem neurologicznym. Nie wykluczone, że operacja w tym wypadku będzie konieczna. ... Drżenia mięśni całego ciała i drętwienia twarzy przy dyskopatii .. neurologa dopiero za miesiąc ide , nie wiem gdzie szukac przycyzny już. Nadmienie ze dośc dużo trenuje, lekarz sugerował niedobór magnezu ale wyniki sa w normie. Czy takie objawy mogą mieć pochodzenie *odkęgosłupowe*. dodam iż prz ... Problemy z pamięcią i koncentracją po zapaleniu opon mózgowych .. neurologiem, można rozważyć stosowanie leków wpływających na unaczynienie i metabolizm komórek nerwowych, a także EEG. ...

Bóle lędźwiowo-krzyżowe, promieniujące na lewą nogę i skurcze w łopatkach .. neurologa proszę o odpowiedz. Na początek można rozważyć rehabilitację, jednak takie postępowanie nie jest przyczynowe, także jeśli objawy są nasilone i mimo rehabilitacji nie ustąpią należy wówczas brać pod uwagę operację. ... Zawroty i bóle głowy oraz drętwienie lewej strony głowy .. neurolog osobiście. ... Poszerzona przestrzeń przymózgowa i zmiany poniedotlenieniowe u niemowlęcia .. neurolog stawiając diagnozę - asymetria ciała i zlecił rehabilitację. Dziecko w chwili narodzin otrzymało pkt w skali Apgar ( lekarze stwierdzili, że mała ilość punktów jest wynikiem braku płaczu ), w dniu wypisu ze szpitala dziec ...

Nasilające się drżenie rąk u nastolatki .. neurologa, jest to czy drżenie występuje w spoczynku czy podczas wykonywania ruchów. Należy wykonać badanie neurologiczne i dalszą diagnostykę, w tym celu radzę skonsultować się z neurologiem. Jest Pani młodą osobą, także pod uwag ... Bóle i zawroty głowy, osłabienie, oczopląs oraz bóle stóp i rąk .. neurologiem i rozważyć diagnostykę bólu głowy, wykonać EEG i MR głowy. Objawy trwają dość długo, są liczne a leki są nieskuteczne, co przemawia, na korzyść diagnostyki. Byłam u jednego neurologa. Lekarz stwierdził, że podobne do o ... Drżenie rąk i twarzy oraz powolne chodzenie u dziecka .. neurologa mamy dopiero za parę miesięcy, proszę więc o poradę. O czym mogą świadczyć te objawy? Czy to oznaka jakiejś choroby? Córka ma 13 lat. Powodów jest wiele, poczynając od braku witamin, odpowiednich jonów, podłoża psychogen ...

Bóle i zawroty głowy wskutek obniżonych migdałków móżdżku .. neurolog mówi że to może być tego przyczyną i byćmoże trzeba będzie dać jakieś wstawki. O co w tym chodzi? ... Bóle głowy w płacie czołowym, nasilające się rano .. neurologiem. Mogą to być także klasterowe bóle głowy. ... Skaczące samoistnie oko .. neurologiczny? Tak, na początek należy skonsultować się z okulistą. Mogą to być objawy oczopląsu, uszkodzenie mięśni lub nerwów zaopatrujących mięśnie gałkoruchowe oka. W dalszej kolejności radzę udać się do neurologa. Tak czy ina ...

Ból uda przy przepuklinie lędźwiowo-szyjnej, osteofitach i zmianach degeneracyjnych .. neurologami poszedłem na rezonans. Bardzo proszę o radę co robić? Chcę by ból minął i pragnę wrócić do sportu. Czy operacja? Szczerze, jeżeli to najlepszy sposób na normalne chodzenie - bez bólu - to jestem na tak. Dlatego proszę ... Ucisk w potylicy przy przeważających falach theta w okolicach czołowych .. neurolog przepisał mi nootropil i Depakine ( abym nie czuła lekkiego drgania głowy ). Od 3 dni zazywam leki, ale ucisk nie utępuje. Po nootropilu usypiam bez problemu, a miałam być bardziej pobudzona :( Wiem, że będę musiała zrobi ... Uciski w głowie, otępienie i problemy z koncentracją .. neurologa i... dostałam zoloft. Bez żadnych badań specjalistycznych stwierdzona została nerwica ( eehh ) A mnie sie wydaję ze problem moze być dużo poważniejszy.Prosze o radę, bo nie wiem co robić:( Dziękuję. To mogą być napięciow ...

Długotrwałe zawroty i bóle głowy, nasilające się wieczorami .. neurologiem osobiście, rozważyć wykonanie MR głowy. ... Bóle głowy u małego dziecka przy wyrzynających się zębach .. neurologa, jedną stronę ma sprawniejszą niż drugą. Prawdopodobnie, gdy była jeszcze w brzuchu, leżała tylko na jednej stronie, dlatego drugą ma słabiej wykształconą. Co jest przyczyna bólu głowy dziecka? Możliwe, że ból głowy towa ... Leczenie naczyniaka w części przedniej trzonu piersiowego .. neurochirurg/ortopeda. Co do pozostałych zmian, to najpewniej na początek będzie to rehabilitacja. ...

Specjalista od drętwienia i mrowienia rąk .. neurologa albo specjalisty z innej dziedziny? Lekarz rodzinny dał mi lek na zapalenie mięśni, ale nie pomaga. Co mam dalej z tym robić? Nie jest to najpewniej zapalenie mięśni. Warto uzyskać od lekarza rodzinnego skierowanie na rt ... Liczne zespoły fal ostrych w EEG u dziecka .. neurologiem i rozważyć czy dalsza diagnostyka np. MR głowy jest konieczne. Wszystko zależy jakie córka ma objawy. ... Ból w potylicy, drętwienie twarzy oraz opadanie powieki i ust przy zmianach zapalnych .. neurolog zlecił rm. dzisiaj odebrałem wyniki. i teraz przechodzę do sedna sprawy: ) neurolog będzie nieobecny do końca marca i nie mam możliwości skonsultowania wyników. być może tematem powinien się zająć laryngolog ( zgaduje ), ...

Długotrwałe podwójne widzenie przy prawidłowych wynikach badań .. neurologa, badania nic nie wykazały. Co powinienem zrobić, by rozwiązać ten problem? Podwójne widzenie może być związane z nieprawidłowościami rogówki, co jednak uchwyciłby okulista w badaniu w lampie szczelinowej, nieprawidłowośc ... Zawroty głowy, dezorientacja i nudności przy hypdensyjnych zmianach ogniskowych .. neurolog. Bóle głowy i zawroty mają najprawdopodobniej jednak inną przyczynę. ... Ostry, narastający ból głowy .. neurologa, na którą dopiero czekamy. Co jej może być? Czego możemy się spodziewać? Przyczyn bólu głowy jest wiele. Duże znaczenie ma lokalizacja i charakter bólu, objawy towarzyszące. Być może to migrena, zapalenie zatok. Na pewno ...

Drętwienie twarzy i ręki, zaburzenia widzenia, ból kręgosłupa i niedowład nóg .. neurologa. Przyczyn może być wiele, dlatego niezbędne jest badanie neurologiczne oraz badania dodatkowe, które pomogą w ustaleniu rozpoznania. ... Możliwe konsekwencje poszerzonych centralnych części komór bocznych .. neurologiem osobiście, ponieważ będzie mógł zbadać Pana neurologicznie i powiązać wynik badania z objawami. ... Długość trwania obrzęku mózgu po wypadku .. neurologicznych, m.in zaburzenia świadomości. ...

Odchylanie główki i prężenie się u niemowlęcia .. neurologa niepokoimy się podejrzeniem o wzmożone napięcie mięśniowe. Poza odchylaniem główki mały pręży się, stęka i popłakuje. Czy takie zachowania też są oznaką napięcia mięśniowego? USG jamy brzusznej wykazało gazy i może to je ... Bóle głowy, dziwne ciśnienie pod czaszką i problemy w nauce .. neurologa wykonać diagnostykę. Problemem może być nadciśnienie tętnicze. ... Częste skurcze mięśni rąk i nóg a stwardnienie rozsiane .. neurologa, który po badaniu neurologicznym, będzie mógł ustalić czy występują jeszcze inne nieprawidłowości wskazujące na podłoże neurologiczne dolegliwości. Proszę systematycznie stosować suplementy diety, bogate w potas i wapń. ...

Problemy z pamięcią krótkotrwałą i zaburzenia smaku .. neurolog. ... Bóle i sinienie nóg po lekach na zawroty i bóle głowy .. Neurolog przepisał mi kilka leków. Od tamtego czasu miewam ostry ból nóg, są często sine. Czy to może być na skutek leków? Co powinnam zrobić? To najpewniej objawy niewydolności żylnej kończyn dolnych ( zakrzepica, niewydolność za ... Utrata przytomności i tiki głową przy niedoborze cukru .. neurolog powiedział, że wszytko jest w porządku i zalecił zjedzenie czekolady. Na co dzień jem dużo słodyczy, skąd ten niski poziom cukru? Może akurat nie zjadł Pan śniadania, miał większy wysiłek fizyczny, stres. Takie sytuacje s ...

Wieloletnie drżenie rąk przy nieskutecznym leczeniu .. neurologicznym występowały inne nieprawidłowości. W zasadzie mało tu informacji, na podstawie których można by coś doradzić. ... Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej .. neurologa syn ma dopiero pod koniec kwietnia. Torbiel przegrody przezroczystej jest wariantem anatomicznym, czyli występuje także w zdrowej populacji i w większości przypadków jest bezobjawowa. W opisie badania brak nieprawidłowoś ... Walka z asymetrycznym uśmiechem po porażeniu nerwu twarzowego .. neurolog u którego byłam z tym jakiś czas temu stwierdził, że powinnam się z tym pogodzić ale chyba pogodzę się dopiero jak spróbuję wszystkiego. A czy ciąża nie jest przeciwwskazaniem dla elektrostymulacji twarzy czy też elektrof ...

Cierpnięcie dłoni, nadgarstków, stóp i łydek po przemęczeniu .. neurologiem lub okulistą. ... Przebieg operacji przepukliny kręgosłupa .. neurochirurg skierował mnie na operację. Jak przebiega taka operacja? Czy jest groźna dla życia? Jak długo wybudza się chory po znieczuleniu? W jaki sposób trzeba się przygotować do tej operacji? ... Ból po lewej stronie klatki piersiowej przy wyrównaniu lordozy szyjnej .. neurologa nie wiem co myśleć o tych wynikach i o tym ze ból teraz wychodzi od kręgosłupa. Bardzo dobrze, że pomyślała Pani o reumatologu. Do neurologa na razie nie ma potrzeby się udawać. Prawdopodobnie to choroba układowa toteż w ...

Uczucie napięcia, bóle i zawroty głowy .. neurologiem. ... Neurolog w woj. opolskim dla epileptyczki uczulonej na leki .. neurologa, który przyjmuje prywatnie, w województwie opolskim. U mojej córki stwierdzono ostrą epilepsję i żaden lekarz nie może jej pomóc, każdy lek ją uczula. Proszę o namiary. ... Bóle głowy, senność, pogorszenie widzenia i powiększenie jednej źrenicy .. neurologiczne tj. migrena, ucisk na nerw okoruchowy, a także niektóre leki. Bardzo dobrze, że zostanie wykonane CT, wykluczy to zmianą mogące powodować ucisk na nerw ( np. guzy ). ...

Tętniak w miejscu odejścia tętnicy tylnej od tętnicy szyjnej wewnętrznej .. neurochirurgiem, który ostatecznie powie o dalszym postępowaniu ( obserwacji? ). Bardzo dziękuję. Niestety mama od lat ma nadciśnienie, ale jest pod stałą kontrolą i oczywiście bierze leki, dzięki którym ciśnienie jest stabilne i ... Migrenowe bóle głowy, ból oka, ucisk głowy i wymioty przy cukrzycy .. neurologa osobiście. Objawy nie są charakterystyczne, ale mogą wskazywać na migrenę ale także na choroby rozrostowe, zaburzenia hormonalne. Warto zatem wykonać diagnostykę wyjaśniającą przyczynę dolegliwości. ... Drobne ogniska niedokrwienne w niemych obszarach mózgu .. neurologicznie, kardiologicznie i hematologicznie, wszystkie przyczyny powstawania ognisk niedokrwiennych z wyżej wymienionych działów medycyny zostały wykluczone, poza lekko podwyższonym cholesterolem. Przez około 6 miesięcy przy ...

Ból głowy rozciągający się od tyłu czaszki do skroni .. neurologa lub laryngologa. Przyczyną bólu może być przewlekłe zapalenie zatok, napięciowe bóle głowy, zmiany zwyrodnieniowe odcinka szyjnego kręgosłupa. ... Częste budzenie się niemowlęcia podczas snu .. neurologiczne u dziecka? Budzenie się i płacz dziecka w nocy jest niepokojący, jednak jeśli brak wymiotów, nudności, bólu brzucha lub innych niepokojących dolegliwości nie powinno to wiązać się z żadną chorobą. Można jeszcze rozwa ... Sport przy wysuniętym trzonie lędźwiowym .. neurologa mam w dośćodległym terminie a z racji mojego trybu życia, codziennych zajęć nie wiem czy mogę wrócić chociażby do ćwiczeń takich jak pilates czy joga a o tym, że chciałabym pojechać w góry już nie wspomnę... Opis rtg: *W ...

Dobry neurolog dziecięcy od padaczki z Warszawy .. neurologa dziecięcego od padaczki. Najlepiej z Warszawy. Moja córka ma dopiero trzy latka. Jej obecny lekarz przepisał jej mnóstwo leków, a my boimy się, że mogą jej zaszkodzić. Dziecko ataki ma bardzo często, nawet po kilka razy ... Bóle głowy po operacji ucha .. neurologa z Warszawy? Ból jest wynikiem przebytej operacji, najpewniej. Dlatego należy zgłosić dolegliwości lekarzowi prowadzącemu, laryngologowi. Oczywiście jeśli laryngolog uzna konieczność konsultacji neurologa to należy się z ... Seronil przy padaczce .. Neurotop Retard. Seksuolog przepisał mi też Seronil. W ulotce jest napisane, że należy zachować szczególną ostrożność w przypadku objawów padaczki i trzeba wtedy przerwać stosowanie fluoksetyny. Chciałem zapytać, co mi grozi, jeśl ...

Konsekwencje słabego napięcia mięśniowe u dziecka .. neurologiczne. Co to oznacza dla dziecka? Czy w trakcie rozwoju może się to zmienić? Wszystko zależy ile dziecko ma latek, czy objawy te występowały wcześniej oraz jak przebiegał okres okołoporodowy. Konieczne są badania neurologi ... Stałe drętwienie palców kończyn i mrowienie wokół ust .. neurologicznej, wykonania niezbędnych badań obrazowych. ... Przeszywające bóle pośladków, ud i łydek .. neurologiem, wykonać rtg lub mr odcinka lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa. ...

Uczucie zimna w nogach, bóle i napięcia mięśni, mrowienie szyi oraz szumy w uszach .. neurologicznej. ... Czynność podstawowa niskonapięciowa w badaniu EEG .. neurologa. ... Częste upadnie i potykanie się .. neurologiem. Po badaniu neurologicznym, ewentualnie badaniach dodatkowych będzie można potwierdzić lub wykluczyć ostatecznie podłoże neurologiczne. Podobny przypadek zdarzał się w mojej rodzinie.Lekarz neurolog stwierdził **zespół ...

Zalecenia przy Zespole Krabbego u dziecka .. neurozwyrodnieniowa. Występuje jako postać wczesnodziecięca oraz późnodziecięcą, obie o złym rokowaniu. To, co może Pani zrobić to leczenie objawowe w postaci rehabilitacji, farmakoterapii, zapewnienie dziecku odpowiednich warunkó ... Zaburzenia czucia i ciągłe uczucie zimna po udarze .. neurologowi. ... Specjalista z woj. śląskiego od choroby Alzheimera .. neurologa z terenu województwa śląskiego. Proszę spróbować: - Marek Przytarski, Pszczyna 43 - 200, ul. Antesa 1 tel. 601 - 471 - 375 - Izabela Prażmowska, Sosnowiec 41 - 200, ul. Wawel - Izabela Chorościn, Gliwice ...

Zaburzenia okoruchowe i opadanie powieki po wypadku .. neurologiczne, odcinek szyjny i mózg nienaruszone. Wszystkie badania struktur oka są w porządku. Dwojenie jest przy patrzeniu na wprost i w dół. Opada mi lekko powieka. Nie mam czucia pod oczodołem, przy lewej skroni, lewym policz ... Specjalista od stwardnienia rozsianego z Wrocławia .. Neurologii AM Wrocław ul. Borowska tel. 0 601 551 205 - Edyta Kowalczyk, Szpital im.Marciniaka ul. Traugutta - Profesorskie Centrum Medyczne OPTIMUM &#183* Pokaż na mapie zmień usuń Wrocław 50 - 421, ul. Szybka 5c tel. 71 313 ... Ogniska naczyniopochodne w warstwach podkorowych płatów czołowych .. neurochirurga. ...

Luki w pamięci, problemy z mówieniem i mylenie znaczeń słów .. neurologa osobiście. Być może potrzebna będzie w tym wypadku dokładniejsza diagnostyka np. obrazowa ( CT,MR ), testy. W Pani wieku nie jest to normalny objaw. Ważną informacją jest wywiad rodzinny, czy ktoś w Pani rodzinie występu ... Zła jakość widzenia w pochmurny dzień u krótkowidza .. neurologiczna? Rozumiem, że okulistycznie został Pan przebadany gruntownie i wykluczono odwarstwienie siatkówki czy choroby ciała szklistego? Takie badanie można przeprowadzić w lampie szczelinowej i dzięki specjalnej soczewce. Ni ... Dziedziczenie padaczki przy chorobie obojga rodziców .. neurologa, ginekologa ). Myślę, że nie ma konieczności przeprowadzania badań genetycznych. ...

Utraty przytomności, wykręty rąk, szczękościsk i zwroty oczu .. neurologów, dwukrotnie miałam robione badanie EEG, z którego wynika prawidłowy zapis. Robiłam też szereg badań kardiologicznych, USG doplera i ogólnych - wszystko jest w porządku. Po ostatniej wizycie moja pani dr neurolog stwierd ... Stłuczenie płatów czołowych i płata skroniowego po urazie głowy .. neurologicznych. ... Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. neurologa mam dopiero za 4 tygodnie. Czy wyniki można powiązac z objawami w jakiś sposób. Pani neurolog która mnie leczyła powiedziała, że nie ma pojęcia co może być przyczyną takich objawów. Opis MRI: Obecność obustronnie w okoli ...

Napady utraty równowagi i wymiotów u dziecka .. neurologa, może nawet wykonać MR głowy. Wymagana jest dalsza diagnostyka, nie można bez badań rozpoznać migreny u dziecka. ... Codzienne bóle głowy, brak apetytu i wymioty .. neurologicznymi lub przewodu pokarmowego. Wstępne badania np. krwi a także badanie brzucha, ewentualnie usg, powinny dostarczyć wstępnych informacji. W razie wystapienia zawrotów głowy, wymiotów należy zgłosić się na izbę przyjęć. ... Omdlenia przy jamkach malacyjnych w głowie jądra ogoniastego i nad rogiem potylicznym .. neurologiem osobiście. tak zrobię dziękuję* chociaz ja mam dopiero 24 lata i jaki uraz? albo tym bardziej nie miałam na pewno udaru* tak czy inaczej trezba to skonsultować z neurologiem do którego się wybieram ...

Napięciowe bóle głowy, omdlenia i mrowienia ręki .. neurologicznym. Asymetria szerokości rogów czołowych może być dla Pana naturalna. Nie mniej jednak warto w razie braku poprawy za około rok wykonać badanie kontrolne. Jeżeli chodzi o zatoki szczękowe to opis wskazuje na przewlekły ... Zawiadomienie zakładu pracy o niezdolności do pracy bez zgody chorego .. neurologa w prywatnym gabinecie. Lekarz poprosił mnie o podanie danych osobowych wraz z miejscem pracy. Czy lekarz może wysłać zawiadomienie do zakładu pracy o mojej niezdolności do pracy bez porozumienia ze mną? Czy ma do tego pr ... Fazy chorobowe po nagłym zatrzymaniu krążenia .. neurologicznej. ...

Ataki osłabienia, drżenia rąk, bezsenność i bóle głowy a nerwica .. neurologa usłyszał, że to nerwica. Dostał leki tj: Kaldyum i cloranxen, co na chwilę wg. niego pomogło. Później zaczęły się nieprzespane noce i *migawki* kiedy zamykał oczy. Do reszty objawów doszedł ból głowy. Udaliśmy się więc d ... Ustępowanie tików nerwowych z wiekiem .. neurologiem dziecięcym. ... Badania neurologiczne przy bólach głowy po pobiciu Niedawno zostałam ciężko pobita w głowę. Od pewnego czasu czuję silne bóle głowy. Co powinnam zrobić? Na jakie badania powinnam się zgłosić? Od razu po pobiciu powinna Pani zgłosić się na Izbę przyjęć, gdzie zostałaby Pani zbadana ...

Rehabilitacja a operacja przy dehydratacji krążków, przepuklinie i wypuklinie lędźwiowej .. neurochirurg dr S.Kwiek mówi żebym od razu zrobił zabieg stabilizacji dynamicznej( chyba DIAM ) Co robić próbować czy iść na zabieg i to jaki jak coś ? a chcę jeszcze pograć parę lat w hokeja. Dzięki Michał Tak, na początek radzę ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. neurolog, chodzi głównie o kliszę i rozmieszczenie zmian. Zmiany są demielinizacyjne, czyli albo wiążą się z chorobą demielinizacyjną np. SM lub są naczyniopochodne luz pozapalne, jak napisał radiolog. Duże znaczenie maja tu badan ... Szanse na wyleczenie po pęknięciu tętniaka mózgu .. neurologiczne będą trwałe. Stan może ulec nieco poprawie, zależy to od stanu ogólnego chorego, odpowiedzi na leczenie, braku powikłań i wdrożenia w odpowiednim czasie rehabilitacji. Proszę nie tracić nadziei. ...

Drżenie ręki podczas hiperwentylacji przy wykluczonej tężyczce .. neurologa miałem wykonane badanie EMG na tężyczke utajoną. Lekarz prowadzący badanie stwierdził iż wynik wyszedł ujemny, zarejestrowano jednakże fale dodatnie,dowiedziałem sie że może to oznaczac problemy z kręgosłupem szyjnym.Igł ... Przecinkowata jamka płynowa w prawym płacie skroniowym .. neurologicznego. prosze o wyjaśnienie co mi dolega. Przecinkowata jamka płynowa o rozmiarach 6x3 mm lokalizuje się w rzucie struktur głębokich prawego płata skroniowego - raczej szeroka przestrzeń Robina - Vichrowa, mniej prawdopo ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia widzenia .. neurologa. Niestety na podstawie tych dwóch objawów ja także nie jestem w stanie ustalić przyczynę. Należałoby wykonać dokładniejszą diagnostykę tj. badanie neurologiczne, badania krwi, ewentualnie i ostatecznie badanie obrazowe g ...

Ból głowy, problemy z koncentracją, osłabienie i brak apetytu po urazie głowy .. neurolog. Takie objawy mogą być związane z wstrząśnieniem mózgu. Najlepiej doraźnie stosować apap, dużo wypoczywać, oszczędzać wzrok. ... Neurolog z Poznania od bólu pleców i głowy .. neurologa z okolic Poznania. Proszę spróbować: - Sławomir Michalak - Ewa Jowsa ul. Grunwaldzka 16/18 - Magdalena Zielińska - Kuzemko ... Ból głowy, zaburzenia widzenia, równowagi i apetytu po zanurkowaniu .. neurologiem osobiście, który najpewniej zleci wykonanie badania obrazowego głowy. W tej chwili trudno ustalić przyczynę. ...

Neurolog z Torunia lub z województwa kujawsko-pomorskiego od stwardnienia rozsianego .. neurologa z Torunia lub z terenu województwa kujawsko - pomorskiego, który zająłby się moją mamą chorą na stwardnienie rozsiane. Lekarze nie potrafią dobrać jej odpowiednich leków, dlatego chciałabym zmienić lekarza. Proszę spróbo ... Rozdwojony obraz po spożyciu alkoholu od czasu urazu głowy .. neurologiczna. Podwójne widzenie może mieć jak najbardziej związek z urazem, szczególnie jeśli w wykonanych badaniach głowy stwierdzono nieprawidłowości. Wada wzroku ze źle dobranymi szkłami także może zaburzać widzenie. Najlepiej ... Ostre nerwobóle głowy, promieniujące do ucha, oka i gardła .. neurologiem. Takie objawy mogą się wiązać z neuralgią nerwu trójdzielnego. Można rozważyć konieczność wykonania MR głowy celem wykluczenia np. konfliktu naczyniowo - nerwowego. ...

Konieczność zabiegu przy zespole cieśni nadgarstka oraz rowka łokciowego .. Neurolog powiedział, że konieczny jest zabieg, neurochirurg stwierdził natomiast, że zabieg nie jest potrzebny. Co powinienem zrobić? Skoro występuje zespół cieśni nadgarstka, ucisk nerwu łokciowego to zmiany te same nie ustąpią. ... Mroczki przed oczami po patrzeniu na ostre światło .. neurologa. ... Wykrzywianie głowy, dziwne ruchy oczu i sztywnienie u dziecka .. neurologiczne? Jeśli wykonano tylko badania krwi i moczu to warto skonsultować się z neurologiem i wykluczyć padaczkę, ponieważ opisane przez Pana objawy mogą sugerować taką chorobę. ...

Mocny ból kręgosłupa, promieniujący na lewy pośladek .. neurochirurgiem rozważyć leczenie operacyjne najlepszą metodą dla Pana. Dziękuje za szybka odpowiedz i mam jeszce pytanie .mam prace stojaca przy pakopwaniu ,2 godziny dziennie dzwigam z ziemi 5 kg przedmioty i podaje na tasme pot ... Problemy z pamięcią i wzrokiem oraz wąski chód u dojrzałej osoby a Alzheimer .. neurologiem. ... Ataki epilepsji podczas ciąży .. neurologa, jak i ginekologa. Dlatego koniecznie radzę niezwłocznie skontaktować się z neurologiem. ...

Dziedziczność neurogennego zaniku mięśni .. neurogenny zanik mięśni. Lekarze mówili, że to nie jest wada genetyczna. Po 3 latach urodziłam zdrową córkę. Niedawno dowiedziałam się jednak, że ta choroba jest dziedziczna, a jej objawy mogą wystąpić dopiero w dwudziestym roku ż ... Nocne drżenia nóg .. neurologa. ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. neurologa czekam dopiero na wizyte a umieram z nerwów.nic poza tym nie zauwazam u siebie prócz tego praktycznie stałego *unoszenia si ę* czasem faktycznie dośc nieznośnego,ale często przechodzącego no i często wracającego. Magda P ...

Operacja przy wypuklinie krążka lędźwiowego z uciskiem na korzeń rdzeniowy .. neurologicznego. ... Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego .. neurochirurga. ... Neurolog dziecięcy w Lublinie od padaczki .. neurologia dziecięcego w Lublinie do dziecka 7 letniego u którego diagnozowana jest padaczka? Może Pani zgłosić się do poradni przyszpitalnej Dziecięcego Szpitala Klinicznego ( Chodźki 2 ). Podaję kilka nazwisk lekarzy: - Mirosław ...

Śpiączka przy zespole neurodegeneracyjnym z otępieniem i padaczką skroniową .. neurodegeneracyjny z otępieniem i padaczkę skroniową. Co to oznacza dla wujka? Czy się wybudzi? Czy można jakoś mu pomóc w wybudzeniu? Trudno mi cokolwiek powiedzieć, nie wiedząc czy śpiączka jest wynikiem rozpoznanych chorób neur ... Ciągnący ból po prawej stronie szyi nad obojczykiem .. Neurolodzy zwalaja na stres. Co robić A mnie pomogły masaże. 10x 40 min. To jest od pracy siedzącej i stresu. Teraz tylko podtrzymuję raz na dwa tygodnie masaż i jest ok. ... Drętwienie rąk i ból odcinka szyjnego .. neurochirurga. Z rehabilitacją można nieco poczekać ze względu na stan. Czy faktycznie badanie histopatologiczne potwierdziło czerniaka? Czy proces jest zaawansowany i zaproponowano dodatkowe leczenie? ...

Utrata przytomności, wywracanie gałek ocznych i sztywność ciała .. neurologiem. Podstawą jest wywiad ( np. objawy ) oraz wykonanie EEG i MR głowy. Jeśli był to jeden epizod na jego podstawie trudno będzie rozpoznać padaczkę. Jeśli jednak wyniki badań będą jednoznaczne, wystąpiły co najmniej 2 epi ... Bóle głowy przy obwodowym porażeniu nerwu twarzowego .. neurologiem który potwierdził tę diagnozę i przepisał nivalin i krople do oka lacrimal..Jak wróciłam do lekarza ogólnego to ten przepisał mi dodatkowo milgamma *n i heviran.Byłam badana przez laryngologa który niestwierdził żadnyc ... Nawracające bóle pod łopatkami .. neurologa, w razie potrzeby lekarz POZ wyda odpowiednie skierowanie. Pod uwagę należy brać wykonanie rtg kręgosłupa, usg jamy brzusznej, badania krwi i moczu. ...

Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. neurogleju. mam zawroty głowy i boli mnie lewa strona głowy, od miesiąca biorę flunarizinum, nie mogę patrzeć na szybko poruszające się przedmioty, bo od razu mam zawroty głowy i robi mi się słabo. ... Serie fal wodnych u małego dziecka w zapisie EEG .. neurolog. Czasami mimo rozpoznanej padaczki ( kiedy występują objawy ) EEG jest prawidłowe, a czasami mimo nieprawidłowości EEG padaczki nie można rozpoznać. Dla uniknięcia nieporozumień kwestię tą powinien rozstrzygnąć neurolog d ... Agresja po rozpoczęciu stosowania Tegretol na padaczkę .. neurologiem. Nie można wykluczyć, że Pani syn ma taki przejściowy okres buntu związany z dojrzewaniem. ...

Agenezja ciała modzelowatego u niemowlęcia .. neurologiem dziecięcym osobiście, przeprowadzić dokładniejszą diagnostykę w celu wykluczenia towarzyszących wad i objawów. ... Ogniska hyperintensywne które mogą odpowiadać zmianom demielinizacyjnym w przebiegu stwardnienia rozsianego .. Neurologii ( http://bip.ipin.edu.pl/ ) oraz Klinikę Neurologii ul. Banacha 1 a w Warszawie. ... Sposoby leczenia leukoarajozy .. neurolog, do którego należy się udać wraz z wynikiem badania. ...

Skuteczność leków przeciwdepresyjnych Sertralin Neuraxpharm i Sertralon .. Neuraxpharm i Sertralon. Czy to dobre i skuteczne leki? Jakie skutki uboczne mogą im towarzyszyć? Jest to lek przeciwdepresyjny z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny ( nowa generacja ). Cieszą się dużą skutecznością. M ... Konieczność odstawienia leków przeciwpadaczkowych w ciąży .. neurolog prowadzący. Bardzo dobrze, że pomyślała o tym Pani wcześniej. Życzę powodzenia! ... Drżenie rąk, mrowienie twarzy, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia i osłabienie .. neurolog ,rezonans - 2 ogniska demielinizacyjne prawdopodobnie zmiany naczyniowe.dostałam skierowanie do reumatologa ,a po mojej opowieści jakie mam objawy( drżenie rąk,drętwienie rąk,nóg i lewej częsci twarzy,codzienne bóle głowy ...

Bóle i zawroty głowy a ryzyko nawrotu krwiaka w mózgu .. neurologiem. Poprzedni krwiak jak rozumiem był skutkiem urazu? Czasami bóle tej okolicy mogą występować, co nie oznacza, że ból jest wynikiem patologii. Nie mniej jednak będzie trzeba to sprawdzić. ... Wodogłowie i torbiel przy zespole Dandy-Walkera .. neurologiem. Jeśli Pani stan ogólny pozwala na zajście w ciążę to w następnej kolejności należy udać się do ginekologa. Nie ukrywam, że zespół Dandy - Walkera w tym wieku występuje bardzo rzadko, zatem potrzebne jest indywidualne ... Sztywnienie nóg u dziecka z padaczką .. Neurolog powiedział, że to padaczka, ale sztywnienie nóg przy chodzeniu to według niego objaw dotąd niespotykany. O czym to świadczy? Faktycznie opisane objawy wskazują na padaczkę. Sztywnienie nóżek powinno być pod obserwacją, po ...

Drętwienie lewej strony ciała przy przepuklinie i wyprostowanej lordozie szyjnej .. neurochirurgiem. ... Ryzyko nawrotu ataków padaczki pourazowej .. neurolog. Ogniskiem padaczkorodnym jest w tym wypadku zmiana pourazowa. Należy unikać na pewno sytuacji, które wywoływały napad np. stres, zmęczenie, brak snu. ... Wszczepienie neurochipa .. neurochip? Z jakich powodów może zostać wszczepiony? Jakie są skutki uboczne? Neuro - chip jest obecnie stosowany w badaniach doświadczalnych. Nie wszczepia się ich ludziom. ...

Operacja guza Hamartoma usytuowanego nietypowo .. neurochirurgiem. ... Nieefektywność rehabilitacji po zwichnięciu stawu biodrowego i uszkodzeniu nerwu .. neurochirurgiem. Trudno mi powiedzieć w czym dokładnie jest problem, jak doszło do uszkodzenia nerwu. ... Przyczyny nierównej wielkości źrenic .. neurologiczną. Szczególnie, jeśli jest to dyskretna różnica rzędu 1mm. W przeciwnym razie należy wykluczyć związek np. z lekami, migrenę, choroby rozrostowe. Jeśli oprócz nierówności źrenic brak innych objawów, nie ma większych po ...

Obrzęk obu półkul mózgowych po zawale z niedotlenieniem mózgu .. neurologiczne mogą być znaczne. Proszę nie tracić nadziei. ... Drętwienie nóg od kolan w dół po zabiegu spinania kręgów .. neurologiem osobiście, wykonać badania kontrolne ustalające przyczynę dolegliwości. W innym przypadku należy brać pod uwagę przyczyny naczyniowe ( chromanie przestankowe, niedokrwienie, chorobę żylną ). ... Otępienie i pogorszenie pamięci jako zaniedbanie leczenia padaczki .. neurologiem, podjąć kontynuację leczenia. Lekarz przepisze Pani także leki na poprawę pamięci. ...

Rehabilitacja osoby po kilku wylewach .. neurologami ( lekarzem prowadzącym ) osobiście i ustalić kiedy planowane jest wypisanie Pani mamy ze szpitala, gdzie znajdują się a Pani rejonie ośrodki, gdzie dalej następowałby proces leczenia. Uzyska Pani niezbędne informacje. ... Niekontrolowane drgania twarzy wskutek stresu .. neurologiem, który przepisze Pani stosowne leki, ewentualnie wykona badania laboratoryjne tj. jonogram, morfologia, OB, glukoza. ... Wzmożona agresja u młodej osoby .. neurologiczne. Wszystko zależy w jakim towarzystwie przebywa czy faktycznie takie zachowanie może wynikać z charakteru? Trudno rodzicom interweniować przy 25 - latku, jednak muszą rozważyć jakieś działanie. ...

Ataki paraliżu przy kompresji rdzenia przedłużonego .. neurologiem/neurochirurgiem. Należy rozważyć kierunek leczenia ( chirurgiczne? ). Należy także kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, leczyć ewentualne nadciśnienie tętnicze. ... Neurolog z Poznania dla osoby z atakami przypominającymi padaczkę .. neurologa z Poznania. Dziecko wymaga dokładnej diagnostyki, nie wykluczone, że powtórnych badań dotąd wykonanych. Proszę spróbować skontaktować się z: Grazyna Milecka ( tel.61 887 1121 ), Andrzej Kraśnik, Ewa Zaleska - Szczytko, ... Nerwowe mruganie, pociąganie nosem i chrząkanie u nastolatka .. neurologa osobiście. Ewidentnie jest to problem do diagnostyki i leczenia ( Zespół Tourette*a? ). Prawdopodobnie już samo leczenie farmakologiczne przyniesie dobre rezultaty. ...

Problemy z prostowaniem nogi po wstawieniu implantu w kręgosłup szyjny .. neurochirurga, polecanego w Pani miejscowości i skonsultować problem. Przedstawić całą dokumentację, wskazać dolegliwości. Problemy z prostowaniem nóg mogą mieć inną etiologię np. uszkodzone ścięgno, choroby naczyniowe. Dlatego na ... Dobry neurolog z okolic Warszawy od bólów głowy .. Neurolog przepisywał mu tabletki, które pomagają tylko doraźnie. Szukam dobrego specjalisty neurologa z Warszawy i okolic, który byłby w stanie pomóc mężowi. Jeśli mimo leczenia ból głowy nadal występuje należy rozważyć dokładniej ... Nadwaga i wypadanie włosów po Depakine .. neurologa i poprosić o zmianę leku na inny. ...

Kłucia w nodze, wokół pępka, drętwienie ręki, pisk w uszach i zimne poty .. neurologa. Pozdrawiam Bardzo dobrze, że umówił się Pan już na wizyty. Nie ukrywam, że objawy są liczne, bez badań diagnostycznych trudno mi je powiązać w jedną konkretną jednostkę chorobową. Może to być kilka problemów, a przynajm ... Leczenie chronicznego bólu pleców i uszkodzonych nerwów obwodowych .. neurologa osobiście, który po badaniu będzie mógł ustalić prawdopodobną przyczynę dolegliwości. Pod uwagę należy brać zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, co tłumaczyłoby objawy, ale także choroby ośrodkowego układu nerwowego np. pro ... Liczne grafoelementy ostre i ognisko hiperdensyjne po urazie głowy .. neurologa możliwa jest dopiero w przyszłym tygodniu, a opisy są bardzo niepokojące. Dziecko doznało w szkole urazu, trzykrotnie z całej siły uderzyło głową w ścianę. Tego samego dnia pojawiły się bladość, słabe wymioty, silne bóle ...

Opadanie powieki po porażeniu nerwu czaszkowego .. neurologa osobiście. ... Całodobowe skurcze mięśni całego ciała .. neurologicznej. ... Drętwienie części twarzy wskutek przewiania nerwu twarzowego .. neurologiem. ...

Sposoby leczenia przepukliny krążka .. neurochirurg. Ważne są występujące objawy. Jeśli ucisk na worek ponowy nie jest znaczny, objawy nie są uciążliwe to można udać się na rehabilitację, oczywiście nie jest to leczenie przyczynowe, pomaga wzmocnić mięśnie grzbietu i n ... Stany podgorączkowe i zmęczenie przy zaniku korowym i przeciwciałach ANA1 oraz ANA2 .. neurologicznych. Gorączka oczywiście jest istotnym elementem choroby. Dlatego wymaga Pani dalszej diagnostyki. ... Osłabienie wzroku przy naczyniaku tętniczo-żylnym .. neurologa. Neurolog z kolei zlecił rezonans magnetyczny głowy. W opisie badania pisze że mam torbiel kostna lub naczyniak żylny. Czy jest to coś groźnego? Czy jeszcze jakieś badania powinnam wykonać? Czy może występować naczyniak ...

Bóle kręgosłupa po operacji przepukliny i stabilizacji kręgosłupa .. Neurochirurg powiedział Panu dobrze. Prawdopodobnie będzie trzeba zastosować jeszcze dodatkową stabilizację. Rozumiem, w jakiej sytuacji Pan się znajduje i jak ogranicza to normalne funkcjonowanie. Proszę nie tracić nadziei i stos ... Diagnostyka syndromu Shapiro .. neurolog dziecięcy ani endokrynolog tego nie zrobili i nikt nie jest w stanie jej powiedzieć jak ma postępować i jak pomóc dziecku. Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki. http://rarediseases.info.nih.gov/GARD/Condition/4815/Sha ... Pozapalny zanik rdzenia u niemowlęcia .. neuroinfekcję i w jej efekcie nastąpił zanik rdzenia. Co to oznacza dla tego dziecka? Czy zmiany są nieodwracalne? Co należy zrobić? ...

Problemy z pamięcią i agresja u starszej osoby .. neurologa osobiście. ... Diagnostyka porażenia nerwu strzałkowego .. neurologa. Lekarze nadal nie wiedzą co mi jest, a noga bardzo mnie boli. Co mi jest? Co powinnam zrobić? Niestety nie opisała Pani objawów. Trudno bez badania neurologicznego stwierdzić jaka jest przyczyna bólu. Skoro wykluczono z ... Bóle głowy, mylenie pojęć i zaburzenia koncentracji .. neurologa. To mogą być objawy choroby otępiennej. Należy zacząć od badań podstawowych tj. neurologiczne, badania laboratoryjne, potem MR głowy. ...

Zaostrzenia krawędzi trzonów, profuzja krążka i stenoza otworów międzykręgowych lędźwiowych .. neurolog lub neurochirurg i skorelować go z występującymi objawami. Na pewno zostanie zaproponowana rehabilitacja. ... Napinanie mięśni szyi i unoszenie ramion u dziecka .. neurologa w razie wątpliwości. Myślę, że jak poprzednio i te objawy powinny samoistnie ustąpić. ... Sposoby na definitywne ustalenie braku padaczki .. neurologa i powiedział abym się zgłosiła w marcu, zrobiła badanie eeg i jeśli wszystko wyszłoby dobrze to miałam odstawić tabletki. Ale poszłam do innego neurologa a ten kazał mi brać tabletki przez 2 lata jeszcze i powiedział też ...

Zaburzenia odczuwania emocji a uszkodzenie płata czołowego .. neurologiczne, zatem wizyta u neurologa w pierwszej kolejności nie jest niezbędna. ... Lakuna naczyniowa w skorupie jądra soczewkowatego .. neurologiem, który będzie w stanie dokładnie zinterpretować wynik badania i powiązać go z Pana stanem zdrowia. czy to znaczy że najprawdopodobniej miałem niewielki udar?? ... Chwilowe paraliże, zaburzenia pamięci i nielogiczne zachowania .. neurologicznym, nie wykluczone, że także na tle psychogennym. ...

Mała obwód głowy u dziecka .. neurologicznej. Czy to możliwe? Jakie mogą być przyczyny małego obwodu główki u dziecka? Jeśli u rodziców także występuje mniejszy niż normalnie obwód głowy, przy braku nieprawidłowości klinicznych to nie ma powodu do obaw. Skoro ... Bóle przy zaniku nerwu promieniowego ręki .. neurologiem. ... Ból głowy, mdłości, zmęczenie i utrata równowagi .. neurologiem. Wykonać podstawowe badania tj, morfologia, OB, jonogram, glukoza, TSH, może PRL. Należy rozważyć wykonanie MR głowy. Zaburzenia równowagi, bóle głowy i nudności nie mogą być tłumaczone tylko stresem, należy wykluczyć ...

Ogniska malacyjne w głowie .. neurologiem. ... Bóle pleców oraz drętwienie i zaniki czucia na całym ciele .. neurologiczne, wykonując np. badanie neurologiczne i ewentualnie MR głowy. dziekuje za odpowiedz ide na badania neurologiczne koncem kwietnia do szpitala wiec cos sie moze dowiem. Ale mam jeszcze pytanie do Pana czy takie dolegliw ... Renta przy stwardnieniu rozsianym .. neurologiem. Jeżeli w Pani przypadku objaw faktycznie wpływają na normalne funkcjonowanie i uniemożliwiają pracę lekarz wyda odpowiednie orzeczenie o niezdolności do pracy. Muszą być ponadto spełnione warunki ( odpowiedni okres sk ...

Koszt badania EEG .. neurologa trzeba mieć skierowanie na badanie EEG? Czy badanie EEG jest płatne czy refundowane? Badanie eeg może być refundowane, jeśli ma Pani skierowanie lub płatne ( bez skierowania i szybszy termin ). Należy udać się do lekarza ... Rokowania przy krwiaku mózgu przy pękniętej podstawie czaszki po urazie .. neurologiczne, zależne od stopnia urazu. Co do czasu rekonwalescencji to trudno to przewiedzieć... może to być pół roku, rok. ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. neurologiczne oraz TK głowy, które wyszło prawidłowe. Dostałamm skierowanie do Lekarza Neurologa. Po tygodniu poszłam prywatnie do Neurologa ponieważ objawy *niemocy* nogi i zawroty głowy nasiliły się. Zostałam skierowana na oddzi ...

Leki opioidowe na bóle głowy przy padaczce .. neurologiem, który Pana leczy. ... Przyszłe skutki zapalenia opon mózgowych .. neurologiczne. ... Leczenie wieloogniskowych naczyniowych uszkodzeń mózgu .. neurologiczne. Wykazały wieloogniskowe naczyniowe uszkodzenia mózgu. Mam 48 lat. Co ta diagnoza oznacza dla mnie? Czy to coś groźnego? Jak przebiega leczenie? Czy jest możliwe całkowite wyleczenie? Wielonaczyniowe uszkodzenie mózg ...

Drętwienie kręgosłupa przy pochylaniu się do przodu .. neurologa osobiście. Należy wykonać diagnostykę w celu ostatecznego ustalenia przyczyny. Na tą chwilę ciężko coś powiedzieć. Jeśli jednak dolegliwości występują tylko w opisanej sytuacji, moje podejrzenia są wielce prawdopodobne. ... Silne bóle głowy, utraty przytomności i spadek masy ciała .. neurologiczny? Brat ma dopiero 28 lat. Na pewno należy wykluczyć przyczyny neurologiczne. Niepokojące są utraty przytomności i spadek masy ciała. Należy wykluczyć choroby nowotworowe ośrodkowego układu nerwowego. Najlepiej zgłosić ... Sztywnienie karku oraz zawroty i uczucie ciężkości głowy .. neuroinfekcje, choroby rozrostowe. Dlatego najlepiej udać się do neurologa osobiście, który po badaniu neurologicznym będzie mógł powiedzieć więcej, zapewne także zleci wykonanie badań obrazowych. ...

Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego .. neurologi, lekarze w rozpoznaniu napisali Obserwacja Postępującego Porażenia Nadjądrowego?Mam pytanie co ta choroba może jeszcze wywołać?Nie mam sił już opiekować się mamą.Proszę o pomoc. Jest to choroba postępująca, neurozwyrodni ... Botoks przy leczeniu paraliżu po udarze .. neurologi do usuwania spastyki, a tym samym do uruchomienia sparaliżowanych części ciała. Moja żona jest od pięciu lat po udarze i ma lewostronny paraliż. Lekko porusza nogą, ale chodzić samodzielnie nie może. Czy taka metoda lecz ... Trudności w odczuwaniu emocji .. neurologiem ( wykonać ewentualnie EEG i MR głowy ), a następnie z psychiatrą ( wykluczenie depresji ). ...

Neurolog z Warszawy od udarów mózgu .. neurologa zajmującego się takimi przypadkami w Warszawie. Najlepiej, aby Pani tato był pod stałą opieką poradni neurologicznej. Polecam poradnie neurologiczną w Instytucie Psychiatrii i Neurologii ( http://www.ipin.edu.pl/kiz/neur ... Zawroty i bóle głowy oraz osłabienie po przewianiu .. neurologa ale nie wiem jak radzić sobie z tymi koszmarnymi dolegliwościami, pomocy Prawdopodobnie to tylko wynik przewlekłej infekcji, nieprawidłowo leczonej, np. przewlekłego zapalenia zatok obocznych nosa. Bardzo dobrze, że udaj ... Zaleganie flegmy po wylewie z uszkodzeniem przełyku .. neurologiczne. Rozumiem, że w obecnej chwili głównym problemem jest zapalenie płuc? I to znacznie wpłynęło na pogorszenie się stanu ogólnego. ...

Neurolog w Warszawie lub na Śląsku od zmian demienilizacyjnych w rdzeniu kręgowym .. neurologa w Warszawie lub na Śląsku, czy mogę prosić o jakiś kontakt do takiego specjalisty? Przypuszczam, że powinien być Pan dalej diagnozowany i leczony na oddziale neurologicznym. Proszę kontaktować się z Instytutem Psychiatri ... Dobry szpital neurologiczny dla osoby z padaczką pourazową .. neurologicznej? W Polsce znajduje się wiele dobrych ośrodków, zależy w jakim rejonie najbardziej Panu odpowiada. Na pewno mogę polecić Instytut Psychiatrii i Neurologii ( http://www.ipin.edu.pl/wordpress/ ). ... Złe samopoczucie psychiczne po atakach padaczki .. neurologa czy raczej do psychologa? Takie odczucia zaraz po napadzie mogą oczywiście występować. Jednak jeśli ma Pan wątpliwości, co do ich nasilenia, niepokoją, to warto porozumieć się w tej sprawie z lekarzem prowadzącym. ...

Drętwienie połowy twarzy i stopy .. neurologiczne. Najlepiej wykonać podstawowe badania krwi tj. morfologia, glukoza, jonogram, TSH. Dopiero po wykonaniu powyższych badań, rozważyć konieczność konsultacji neurologicznej. ... Skuteczny lek na tiki nerwowe bez działania usypiającego .. neurolog/psychiatra osobiście. Można zmienić lek, ale większość z nich powoduje senność. Dlatego należy dobrać go indywidualnie. Może wystarczy jedynie zmodyfikować dawkę leku ( obniżyć ją ). ... Objawy i leczenie encefalopatii .. neurologicznych wynikających z różnych przyczyn tj. zatruć, ciężkiej niewydolności wątroby czy nerek, nadciśnieniowa, w wyniku ciężkiej hipoglikemii, poalkoholowa, pourazowa. Objawy to zaburzenia świadomości, które stopniowo naras ...

Fundacje wspierające w rehabilitacji chorych z guzem rdzenia kręgowego .. neurolog zalecil zastrzyk botulinowy, ktory może mi pomóc, na razie jeszcze chodze przy pomocy drugiej osoby, sama nie jestem w stanie. Mam trudną sytuacje materialną, nie stać mnie na zastrzyk a ni na rehabilitacje. Czy istnieją ... Kilkugodzinny ból z tyłu głowy, światłowstręt i mdłości .. neurologa. Chyba jutro z rana tak zrobię, pójdę do lekarza rodzinnego. Teraz znowu zaczynam czuć, że cała głowa mnie boli. Cały dzień byłam na tabletkach przeciwbólowych i boję się, że tej nocy również nie będę mogła spać. Niby ni ... Wpływ na zdrowie kilku rezonansów magnetycznych z kontrastem .. neurolog zaproponowała mi angio MR. Czy 3 badania rezonansu z kontrastem w ciągu 3 m - cy są bezpieczne dla mojego zdrowia? i czy przedstawione wyżej wyniki są groźne dla mojego życia/zdrowia? chciałabym zacząć się starać o dzieck ...

Prawo jazdy po udarze niedokrwiennym mózgu .. neurologicznych, żadnych powikłań, które w istotny sposób wpływają na prowadzenie pojazdów mechanicznych, to można prowadzić samochód. Warto skonsultować się w tej sprawie z neurologiem, który Pana leczy. ... Specjalista neurolog od mimowolnych ruchów mięśni .. neurologa, który specjalizował się w ruchach mimowolnych. Cierpię na mimowolne ruchy mięśni twarzy, dolnej żuchwy i częściowo głowy. Miałam już wstrzykiwaną toksynę botulinowaną, ale bez efektów. Od niedawna zaczęłam też mieć mimo ... Skutki uboczne przyjmowania Avonex na stwardnienie rozsiane .. neurologiczne mogą także ulec nasileniu tj. wzmożenie napięcia mięśniowego. Mogą pojawić się także zmiany w układzie krwionośnym w postaci zmniejszenia liczy limfocytów, białych krwinek, zmniejszenia liczby płytek krwi. Jednak za ...

Ogniska naczyniopochodne w obrębie podkorowej substancji mózgu okolicy czołowej .. neurologii. Zrobiono mi badania, okazało się że mam wysoki cholesterol. Badanie RTG wykazało pojedyncze, hyperintensywne ogniska w obrębie podkorowej substancji mózgu w okolicy czołowej. Mają charakter naczyniopochodny. Co oznacza ... Wypukliny krążków lędźwiowych, modelujące worek oponowy .. Neurochirurg skierował mnie na TK oto jego wynik: krążki międzykręgowe L4 - L5i L5 - S1 nieco symetrycznie uwypuklone na tylno - bocznych zarysach, modelujące worek oponowy, bez wyraźnych cech kolizji krążkowo - korzeniowej. Co oz ... Problemy z rozpoznawaniem otoczenia po śpiączce cukrzycowej .. neurologicznych pozostaną. Duże znaczenie ma odpowiednie leczenie, stan ogólny, wyniki badań. Także kontakt z rodziną. ...

Zaburzenia mowy po nagłym skoku ciśnienia .. neurologiem, który w razie wątpliwości zleci wykonanie badania obrazowego głowy. Jeśli jednak po tym zdarzeniu, tata mówił poprawnie to najpewniej jest to wynik jedynie zbyt wysokiego ciśnienia tętniczego. ... Nieinwazyjne metody leczenia wad kręgosłupa .. neurolog czy neurochirurg itp. Pozdrawiam ... Dehydratacja, ekstruzja i protruzja kręgosłupa lędźwiowego .. neurologa dopiero za 2 tygodnie, proszę mi powiedzieć czy jest to coś strasznego, chodzi mi o to czy mogę normalnie czynności wykonywać, prace normalnie jestem żołnierzem i czasem muszę wykonywać cięższe rzeczy i ćwiczenia. Oto op ...

Przepuklina rdzeniowa kręgosłupa lędźwiowego z sekwestrem .. neurologa prowadzącego. Z wdzięcznością. ... Leczenie depresji przy padaczce .. neurologa lub psychiatry, który dobierze odpowiednie leki dla Pani, w zależności od nasilenia dolegliwości i rodzaju depresji, jej objawów. Co do leczenia depresji jeśli tylko uwierzy Pani, że całkowite wyleczenie jest możliwe, za ... Skurcze stóp, mięśni łydek i przedramion .. neurologiczne. Na początek proponuję udać się do lekarza pierwszego kontaktu. ...

Luki w pamięci przy skoliozie, niedosłuchu i po pobiciu .. neurologiczne lub choruje Pani na coś przewlekle. Najlepiej zgłosić się do poradni neurologicznej, po wstępnej diagnostyce będzie wiadomo jak nasilone są zaburzenia pamięci, z czym mogą się wiązać i jak i czy w ogóle da się je lec ... Zwapniały oponiak przy kości czołowej i zwapnienia w sierpie móżgu .. neurolog. ... Bóle uszu, zawroty głowy, mdłości i pogorszony słuch oraz wzrok .. neurologa i powiedzieli, że nic mi nie jest. Audiolog powiedział natomiast, że albo przewiało mi uszy, chociaż byłam u niego w lecie, albo to błędnik. Jak to sprawdzić? Jakie badanie trzeba zrobić na sprawdzenie błędnika? Choroby ...

Przyczyny podwójnego widzenia i szumu w głowie .. Neurolog stwierdził, że nic mi nie jest, chociaż ni zlecił żadnych badań. Czy powinienem je zrobić na własną rękę? Jakie mogą być przyczyny tych dolegliwości? ... Prąd przechodzący przez czoło przy dotknięciu łuku brwiowego po urazie głowy .. neurologa. Jeśli był uraz głowy, to powinno się wykonać CT, rtg ukazuje tylko struktury kostne. ... Zespół Adiego przy powiększonej źrenicy .. neurologicznie też jest wszystko w porządku. Rezonans jest bez zarzutu. Ostatnia diagnoza mojego lekarza, to zespół Adiego. Co to za choroba? Nigdzie nie mogę znaleźć o niej informacji. ...

Zaburzenia pamięci po urazie głowy .. neurologiczną. ... Dobry neurochirurg z Krakowa od leczenia gruczolaka przysadki .. neurochirurga z Krakowa? Zdiagnozowano u mnie gruczolaka przysadki i jak dotąd żaden lekarz mi nie pomógł. ... Bóle, mrowienie i ucisk głowy po urazie .. Neurolog po wykonaniu tomografii komputerowej głowy stwierdził, że wszystko jest w porządku, ja jednak nie czuję się zbyt dobrze. Czy powinienem powtórzyć badanie? A może udać się do innego specjalisty? ...

Bóle głowy podczas silnych emocji .. neurologa, bo może to być migrena. Lekarz Cie zdiagnozuje, ustali przyczynę i sposób leczenia. Pozdrawiam i życzę zdrowia : ) ... Metody na leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego .. neuralgię nerwu trójdzielnego. Miała już przecinany pień i wszczepianą elektrodę do stymulacji mózgu. Niestety nie widać efektów. Wcześniej była leczona na migrenę. Czy jest szansa, żeby ją wyleczyć? Co jeszcze może zrobić? ... Pulsowanie w głowie i drętwienie połowy twarzy .. neurologa. życzę zdrowia ...

Omdlenia w pomieszczeniach pełnych ludzi .. neurologiczne. To może być przypadek, że omdlenia zdarzają się przy ludziach, nie można jednak wykluczyć podłoża psychologicznego. ... Neurologiczne przyczyny śniegu optycznego .. neurologów znane jest jakieś schorzenie związane ze śniegiem optycznym? Nie jest to problem neurologiczny, ale okulistyczny. Związany z uszkodzeniem ciałka szklistego i odwarstwienia siatkówki ( są to charakterystyczne objawy ). ... Problemy z pamięcią długotrwałą przy niezdrowym stylu życia .. neurologa. ...

Lumbalizacja kręgu szyjnego i przepuklina lędźwiowa .. neurochirurg rozważy operację. ... Bóle głowy i karku, szybki puls oraz szmery nad karkiem podczas zwrotów głową .. neurolog mnie wyśmiał że nic mi nie jest to nerwica.dziśjest kwiecień ciągle boli mnie głowa i kark żaden lek nie pomaga ani na trochę pani doktor jest bezradna serce dalej szaleje ruszając głową słyszę dziwne szmery nad karkiem i ... Ekstruzja, protruzja i dehydratacja krążków lędźwiowych .. neurologa dopiero za 2 tygodnie, proszę mi powiedzieć czy jest to coś strasznego, chodzi mi o to czy mogę normalnie czynności wykonywać, prace normalnie jestem żołnierzem i czasem muszę wykonywać cięższe rzeczy i ćwiczenia. Oto op ...

Bóle głowy, oczu i mdłości przy zaniku płata czołowego .. neurozwyrodnieniowe czy otępienie naczyniopochodne ( w przebiegu miażdżycy, nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy ). Należy wykluczyć także przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa. ... Schorzenia w obrębie naczyń mózgu przy skłonności do zakrzepicy .. neurologa. ... Neurochirurg od bólów kręgosłupa w Mińsku Mazowieckim lub w Warszawie .. neurochirurga w Mińsku Mazowieckim lub w Warszawie i okolicach. Jak takie wizyty u lekarza przedstawiają się cenowo? ...

Bóle i zawroty głowy po wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego .. neurologiczne. ... Zmiany izointensywne w mózgowiu .. neurologa prywatnie. Co to znavzy izointesywne czy zmiany się pogorszyły. Zmiany izointensywne oznaczają, że w zasadzie nie odznaczają się one znacznie od struktur otaczających. Gdyby nie poprzedni wynik badania mogły by zostać pr ... Przyczyny powstania i leczenie ogniska hipodensyjnego w głowie .. neurologiczne, zmiany niedokrwienne, poudarowe. Szkoda, że nie przepisała Pani całego wyniku badania i nie opisała pokrótce jakie objawy występują, choroby towarzyszące. Najlepiej zatem udać się z wynikiem badania do specjalisty. ...

Objawy choroby Parkinsona .. neurozwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego. W dodatku postępującą. Główne objawy to spowolnienie ruchów, sztywność mięśni i drżenie spoczynkowe, niewyraźna mowa, chód drobnymi kroczkami, zaburzenia pamięci, trudności w połyk ... Krew w ślinie, zmęczenie, ból głowy i brak apetytu po urazie głowy .. neurologiem, np. zgłaszając się na Izbę Przyjęć do szpitala. Poza tym w Pana przypadku najlepiej dużo odpoczywać, np. w łóżku, bóle głowy i zaburzenia koncentracji mogą występować 7 - 10 dni. Można stosować apap. Najlepiej unikać ... Płytka skolioza kręgosłupa lędźwiowego ze spłyceniem lordozy, osteofitozą i przepuklinami .. neurochirurgiem. Należy rozważyć leczenie operacyjne z późniejszą rehabilitacją. Jutro mam komisje w Zus i nie wiem czego się spodziewac czy będę mógł pracowac dodam że jestem po operacji wymiany biodra,którą miałem rok temu czy w ...

Leczenie neuropatii czuciowo-ruchowej .. neuropatię czuciowo - ruchową, która pojawiła się po zdjęciu gipsu po skręceniu stawu skokowego prawej kostki. Stopy zaczęły wówczas opadać. Czy da się to jakoś wyleczyć. Lekarze zalecili ćwiczenie stóp. Czy to pomoże? Wcześniej r ... Silny ból oczu i głowy przy chorobie zatok .. neurologowi, rozważyć dalszą diagnostykę tj. mr głowy. ... Zanik korowo-podkorowy w istocie białej okołokomorowej .. neurodegeneracyjnych. Niestety stan Pani mamy raczej nie ulegnie poprawie. Ważne jest natomiast leczenie objawowe, zapobieganie infekcjom, rehabilitacja. ...

Obracanie gałek ocznych podczas dłuższego patrzenia .. neurologiczne. Radzę skonsultować się z lekarzem rodzinnym, który skieruje ewentualnie Pana wpierw do neurologa. Nie wydaje mi się, aby konsultacja okulistyczna była potrzebna. ... Blizna naczyniopochodna i zaniki korowe tkanki mózgowej .. neurologiem. ... Neurolog-onkolog w okolicach Kielc od glejaka wielopostaciowego .. neurologa i onkologa w Kielcach i okolicach. Moja mama choruje na glejaka wielopostaciowego i jak dotąd żaden lekarz nie potrafił jej pomóc. Najlepiej skonsultować się z Centrum Onkologii w Warszawie http://www.coi.pl/index.php/st ...

Operacyjne leczenie przepuklin w różnych partiach kręgosłupa .. neurochirurg po badaniu neurologicznym i przeanalizowaniu wyników dotychczasowych badań. Rehabilitacja jest zwykle ruchowa, trwa 4 tyg. codziennie po około 45 min. ... Leczenie operacyjne kręgosłupa szyjnego za granicą .. Neurologii, Szpital przy ulicy Banacha, MSWiA, Szaserów, Bielany. ... Mechanizm przeciwuderzenia przy urazie głowy .. neurolog. Należy stosować leki przeciwbólowe i dużo wypoczywać w łóżku, oszczędzać wzrok. ...

Nawracające bóle głowy po urazie głowy z omdleniem .. neurologa lub kardiologa. Jeśli uraz był znaczny bóle głowy są najpewniej z nim związane, mogą utrzymywać się 7 - 10 dni. Zgadzam się z przedmówcą. Musisz jak najszybciej dostać się do neurologa, bo on najprędzej ustali przyczynę. ... Zaburzenia równowagi przy poszerzeniu przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku .. neurologiem. Myślę, że na razie zmiany są do obserwacji. ... Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. neurologiem i rozważyć leczenie, na razie zachowawcze. ...

Silne bóle głowy bez dodatkowych objawów .. neurologiem. Bóle głowy mogą być związane z napięciowym czy klasterowym bólem głowy, co zależy głównie od charakteru dolegliwości. ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. neurologa. ... Noce zawroty głowy i zachwiania równowagi .. neurologa. ...

Leczenie operacyjne dyskopatii szyjno-lędźwiowej .. neurochirurgiem. ... Rokowania przy zaburzeniu świadomości i mowy po groźnym upadku .. neurologicznymi, które częściowo mogą pozostać. O wszystkie szczegóły należy pytać lekarzy prowadzących. ... Ataki padaczki wskutek bólu lub stresu u dziecka .. neurologiem dziecięcym, zmodyfikować leczenie, skoro brak poprawy a napady padaczkowe występują często. ...

Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. Neurolog powinien zadecydować o leczeniu wodogłowia. dziekuje za odpowiedź,mój neurolog stwierdził,ze trzeba za rok powtórzyć badanie,o leczeniu nie było żadnej rozmowy ... Zapalenie nerwu wzrokowego i bóle kończyn jako objawy SM .. neurologa zajmującego się leczeniem SM. ... Drżenie rąk i problemy z mową a nerwica .. neurologiczną. Stąd jeśli nie wiążą się one ze stresem i są nasilone, do tego stopnia, że utrudniają normalne funkcjonowanie radzę udać się do neurologa. Nie wiem z jakiego powodu wykonywano badania kości, a może to mieć duże znac ...

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i przepuklina lędźwiowo-szyjna .. neurochirurg i rozważyć leczenie operacyjne. Występuje ucisk na nerw i uszkodzenie z przemieszczeniem krążka międzykręgowego. ... Otwieranie oczu, zaciskanie dłoni i prężenie się przy wybudzaniu ze śpiączki po zawale .. neurologiczne będą występować. Trudno mi wypowiadać się na ten temat nie widząc chorego. ... Ryzyko operacji przepuklin kręgów szyjnych .. neurochirurga. ...

Lęki, bóle głowy, otępienie i problemy z utrzymaniem równowagi .. neurologicznych, udać się do psychiatry czy psychologa. Można zastosować leczenie przeciwdepresyjne, uczucie lęku także wówczas powinno ustąpić. Dobrze by było także zacząć uprawiać sport, przebywać dużo na świeżym powietrzu, akty ... Leczenie przeczulicy po wylewie do mózgu .. neurologa, jeśli problem jest istotny dla Państwa. Proszę jednak pamiętać, że u ludzi w starszym wieku, zaburzona jest nieco termoregulacja i częściej odczuwają zimno. ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. neurolog i porównać z objawami, które Pana zaniepokoiły i skłoniły do wizyty u lekarza i diagnostyki. ...

Leki na nerwowe drżenie powieki wskutek stresu .. neurologa. ... Problemy z pamięcią przy chorobie serca .. neurologiem osobiście, przepisze leki wpływające na pamięć. ... Bóle głowy po silnym zdenerwowaniu .. neurologiczne, nudności, wymioty, zawroty głowy. W tym wypadku bóle głowy są wynikiem najpewniej nadciśnienia tętniczego. Jakie wartości są z ostatnich pomiarów, z ostatnich dwóch tygodni? Jest to bardzo ważna informacja. ...

Dodatkowe badania przy ognisku hyperdensyjnym w mózgu .. neurolog. Za mało tu danych, aby można było powiedzieć coś więcej. ... Zaniemówienie i osowiałość przy podejrzeniu udaru mózgu .. neurologiem w tej sprawie. Warto rozważyć także rehabilitację. ... Zmiany wytwórcze, wypuklina i przewężenie kanału kręgowego kręgosłupa szyjnego .. neurochirurg osobiście i ustalić czy operacja jest konieczna. nie wykluczone, że tak. ...

Ból, skurcze i drętwienie kończyn .. neurologicznym. ... Leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu .. neurologiczne mogą występować trwale. Leczenie polega na podawaniu ogólnie leków przeciwwirusowych tj. acyklowir, leczeniu objawowym. ... Ból lewej strony ciała po laparoskopii .. neurologa. Czy podczas zabiegu mogło dojść do uszkodzenia nerwu? Co jeszcze może być tego przyczyną? Nie sądzę, aby przyczyną była przebyta operacja. Być może przyczyną są zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i ucisk na korzenie nerwo ...

Ból skroni, żuchwy, tyłu głowy oraz odrętwiały nos i podniebienie .. Neurolog wykluczył neuralgię nerwu trójdzielnego. Później okazało się, że nie jest to także żaden problem neurologiczny. Co może dolegać mojej mamie? Na jakie jeszcze badania powinna zostać skierowana? Może to być problem laryngol ... Drętwienie małego palca u dłoni .. neurologa osobiście. Nie wykluczone, że jest to związane z wykonywaniem pewnych czynności, szczególnie przy komputerze, sprzątaniu. Także najlepiej odczekać i nie nadwyrężać ręki przez okres świąt. ... Leki na padaczkę w czasie ciąży .. neurolog, ze względu na wcześniej stosowane leki, musi dobrać ten właściwy, skuteczny w Pani przypadku. Zwykle u kobiet planujących i w ciązy stosuje się lamotryginę. W czasie ciąży ważne jest stosowanie odpowiedniego, mało szkodl ...

Tępy, punktowy ból głowy .. neurologicznego? Taki ból głowy może mieć wiele przyczyn, np. kardiologicznych, neurologicznych, laryngologicznych. Zatem najlepiej udać się do lekarza POZ, wykonać podstawowe badania krwi, wykluczyć zapalenie zatok, infekcję, sku ... Apatia, senność i mroczki przez oczami .. neurologiem. ... Silne bóle głowy i nudności podczas leżenia .. neurologiczne. ...

Leczenie porażenia opuszkowego .. neurologi . Napisała do mnie błagalny list a ja nie wiem jak jej pomóc. Czy istnieje możliwość leczenia lub operacji tego rodzaju choroby i gdzie można się zwrócić w tej sprawie? Przyczyną jest uszkodzenie jąder nerwów leżących w ... Drżenie rąk i głowy podczas stresu .. neurologa muszę poczekać jeszcze tydzień. Dodam, że miewam też tiki nerwowe, z tym, że one dają się opanować, a drżenie głowy czy rąk nie. Co to może być? Czy są na te dolegliwości jakieś skuteczne leki? Może to być drżenie związa ... Atak padaczki podczas odstawiania leków przeciwpadaczkowych .. neurologa. ...

Zaburzenia koncentracji i pamięci, bóle głowy oraz urojenia .. neurologiczna. Urojenia wymagają diagnostyki i leczenia farmakologicznego ( neuroleptyki ). ... Nerwica wskutek urazu głowy .. neurologiczne? EEG i tomografia wyszły poprawnie. Można jeszcze wykonać MR, ale małe jest prawdopodobieństwo, że nerwica ma związek z przebytym urazem. Radzę skupić się na leczeniu nerwicy, badanie MR będzie kosztowne i za wiele n ... Bóle stawów skroniowo-żuchwowych a neuralgia .. neuralgię. Czy to na pewno te choroby? lekarze nie mają pewności. W jaki sposób można to sprawdzić? Witaj: ) Powinnaś zgłosic sie do chirurga szczękowo - twarzowego. Chirurg rozwieje twoje wątpliwości. Polecam Klinikę Chirurgii Sz ...

Przetrwała tętnica płodowa ciała modzelowatego .. neurochirurgiem dziecięcym np. z CZD w Warszawie, gdzie uzyska Pani fachową pomoc. ... Drętwienia nóg i zawroty głowy przy wypuklinach i zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. neurologicznie, a nieprawidłowości muszą być skorelowane z wynikiem badania. Wówczas lekarz rozważy czy na razie będzie to leczenie przeciwbólowe i rehabilitacja czy może już operacja. ... Skierowanie do neurologa przy bólach głowy .. neurologa potrzebne jest skierowanie od lekarza? Potrzebuję zrobić kilka badań neurologicznych z powodu nieustannych bólów głowy, które bardzo mnie niepokoją. Nie wiem, czy wcześniej iść po skierowanie do przychodni, czy nie. Jeśl ...

Renta przy dyskopatii kręgów szyjnych i lędźwiowych, padaczce oraz niedosłuchu .. neurologiem, on najlepiej zna Pani sytuację i powie Pani jakie ma szanse. Lekarz będzie musiał wydać swoją opinię, potem musi Pani zgłosić się z wynikami badań do lekarza orzecznika ZUS, który orzeka o niezdolności do pracy. ... Możliwe powikłania po pęknięciu czaszki z obrzękiem mózgu .. neurologicznych, ucisk na struktury mózgu, co przejawia się pod postacią licznych ubytków neurologicznych. Stan chorego musi być w pierwszych dniach monitorowany. ... Specjalista neurolog z Warszawy od torbieli w rdzeniu kręgowym .. neurologa w Warszawie, który mógłby zająć się tym przypadkiem? Ewentualnie możemy też leczyć ją w innym mieście. Ważne, żeby u dobrego specjalisty. ...

Ból i pieczenie pleców, rąk oraz nóg .. neurologa osobiście, który będzie w stanie zbadać zaburzenia czucia. ... Diagnostyka zespołu genetycznego u dzieci .. neurologa, logopedy i psychologa. Dziecko mówi tylko trzy słowa, poza tym gaworzy. Lekarz podejrzewa zespół genetyczny. Czy naprawdę nasze dziecko jest za duże i jest to niepokojące? Co jej jest? Czy to rzeczywiście zespół genetyc ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. neurolog. Polecam Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, szpital bródnowski oraz przy ul. Banacha. ...

Przytykanie uszu, zawroty i bóle głowy oraz nudności po wstrząśnieniu mózgu .. neurologa i laryngologa, należy rozważyć badanie obrazowe głowy. Nie można wykluczyć powikłań po urazie np. w postaci krwiaka. ... Ucisk w płacie czołowym .. neurologiczna. ... Bezskrętowość mózgu, małogłowie i brak ciała modzelowatego u noworodka .. neurologicznych. Więcej na ten temat powiedzą Pani neonatolodzy, a także pediatra podczas wizyt kontrolnych w czasie pierwszego roku życia. ...

Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. neurolog, porównać z objawami. Jeśli faktycznie wskazują one na proces demielinizacji należy wykluczyć SM. ... Bóle głowy, mdłości i sztywnienie karku .. neurologiczna? Do jakiego lekarza powinnam się udać? Przyczyną mogą być problemy z kręgosłupem, zaburzenia jonowe, hormonalne, niedokrwistość, choroby neurologiczne. Radzę wpierw skonsultować się z lekarzem POZ, który przy braku n ... Bóle kręgosłupa po znieczuleniu zewnątrzoponowym .. neurologa, który Panią zbada i ustali dokładną przyczynę. ...

Ból kręgosłupa w części krzyżowej .. neurologach ) i każdy kto może wysłać mnie na rezonans twierdzi: i co to pani da, a wszyscy pozostali *niespecjaliści* każą ten rezonans zrobić. Miałam już prześwietlany kręgosłup i biodra i ortopeda twierdzi, że wszystko jest ok ... Częste i silne zawroty i bóle głowy przy pracy fizycznej .. neurologa. ... Zmiany w jądrach podkorowych po zatruciu tlenkiem węgla .. Neuronie, Bardzo proszę napisz chociaż ogólnie jakie konsekwencje zdrowotne może to powodować. Brak odpowiedzi to jest to z czym zostawia się pacjentów. ...

Demencja u młodej osoby .. neurologiem i wykonać badanie MR głowy. Możliwe, że na Pani objawy duży wpływ ma depresja. Taką możliwość też należy brać pod uwagę. Jednak biorąc pod uwagę przebyty uraz głowy przed laty lepiej wykonać badania kontrolne. ... Silne bóle oka .. neurologiczne niczego nie wykazały. Co powinniśmy zrobić? Czym mogą być spowodowane takie dolegliwości? Należy udać się do okulisty. Prawdopodobnie przyczyną bólu oka jest jaskra. W razie wykluczenia przyczyn okulistycznych udać s ... Dobry neurochirurg z Poznania od guzów w kanale kręgowym .. neurochirurga od kręgosłupa w Poznaniu, bo syn tam obecnie mieszka i musi gdzieś wybrać przychodnię i lekarza prowadzącego. Na konsultację jeździłam w różne miejsca, ale syn musi mięć pod ręką lekarza, na miejscu. Proszę o pomoc i ...

Otępienie, uczucie ciążenia głowy oraz skurcze dłoni, nóg i szyi .. neurologiem, ale przede wszystkim z lekarzem prowadzącym lub rodzinnym. ... Skuteczność zabiegu discectomii przy dyskopatii kręgów szyjnych .. Neurochirurg powiedział, że czeka mnie operacja. ( discectomia ). Termin operacji mam wyznaczony dopiero za pół roku. Czy są jakieś sposoby, aby to przyspieszyć? Dodam, że leki przeciwbólowe nie działają. Celem operacji jest usuni ... Szczeliny lędźwiowo-szyjne i przepuklina, uciskająca worek oponowy .. neurochirurga, który najpewniej skieruje Pana na operację, ze względu na ucisk korzenia nerwowego oraz worka oponowego. ...

Neurochirurg ze Śląska od torbiel pajęczynówki .. neurochirurga na Śląsku. Proszę spróbować: - Piotr Ładziński http://www.signumnzoz.pl/index.php?page=poradnie - specjalistyczne - Grzegorz Kiwic http://wss2.pl - Adam Sikora Sosnowiec ... Wieloletnie ataki silnych zawrotów głowy .. neurologa,ktory skierowal mnie na rezonans przysadki gdyz mam podwyzszona prolaktyne - badanie gruczolaka nie wykazalo wobec czego lekarz stwierdzil ze juz niewie co mi dolega,na rezonans glowy stwierdzil ze niema sensu robic bo t ... Problemy z pamięcią i koncentracją oraz przekręcanie słów .. neurologa osobiście. Niestety poza wymienionymi objawami nie wiem ile ma Pani lat, czy na coś choruje i stosuje przewlekle leki, co ma w zasadzie duże znaczenie w diagnostyce. Najlepiej wpierw udać się do lekarza POZ, który wyda s ...

Poszerzone zanikowe rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. neurologa. ... Neurolog z Belgii od epilepsji Od kilku lat mieszkam w Belgii. Ojciec mojego chłopaka choruje na epilepsję. Poszukuję dobrego lekarza w Belgii. ... Długotrwałe zawroty głowy, mdłości i duszności po upadku .. neurologa, wykonała CT głowy. Objawy wstrząśnienia mózgu nie występowałyby 3 miesiące. ...

Dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego w zakresie pamięci krótko- i długotrwałej .. neuropsychologiczne wykazały dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego w zakresie pamięci krótko i długotrwałej, funkcji wzrokowo - przestrzennych, uczenia się i sztywności myślenia. Mam 30 lat. Co to oznacza dla mnie? Co powinienem ... Bóle i zawroty głowy, mroczki przed oczami oraz drętwienie ciała .. neurolog stwierdził jeszcze nierówność źrenic. Badania krwi mam w normie, a nawet powiedziałabym idealne, neurolog wysłał mnie na tomografie, wynik też w porządku. Czy może to być początek stwardnienia rozsianego? Bardzo proszę o ... Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. neurologiczne. Oraz poszerzony zakres badań krwi i moczu - które jak dotychczas w ciąży była bardzo dobre. Neurolog zlecił USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych. - opis. badania* tętnice szyjne wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne o ...

Leczenie przepukliny krążka międzykręgowego lędźwiowego .. neurologicznym czy wymaga Pan operacji czy leczenia rehabilitacyjnego. Najpewniej będzie to rehabilitacja. Trwa ona 4 tygodnie, codziennie ( pon - pt ). ... Krótkotrwałe, szarpiące bóle głowy .. neurologiczne.pl/klasterowy_bol_glowy.htm Powinien Pan zgłosić się do neurologa. Migrena u każdego objawia się inaczej, u jednych są to długie i silne bóle, u innych mogą być raczej częste, a krótkie. czy towarzyszą temu inne dole ... Konieczność zastawki komorowo-otrzewnowej przy wodogłowiu .. neurochirurgicznej postawiono diagnoze - wodogłowie normotensyjne i cechy zespołu Hakima ze wskazaniem do zabiegu zastawkowego. Dodam że od jakiegoś czasu zdarzają mi się drętwienia obu rąk oraz twarzy i głowy. Zastanawiam się czy ...

Podwójne widzenie i zezowanie u dziecka .. neurolog nigdy nie spotkali się z podobnym przypadkiem. Tomografia głowy wykazała, że wszystko jest w porządku. Skąd takie problemy z widzeniem u małego dziecka? Córka ma 5 lat. Podwójne widzenie może występować jako wynik niepraw ... Podwójne widzenie, mroczki przed oczami i rozmazany obraz .. neurologiem. Warto także wykonać badania kontrolne ( krwi ) u lekarza rodzinnego. ... Leczenie Zespołu Hakima .. neurologa, bo neurochirurg stwierdził, ze leczenie zakończył. Dostaje tylko jeden rodzaj leków - NOOTROPIL 1200mg. Jej stan zdrowia nic nie polepsza jest, porusza się tylko po domu za pomocą balkonika... nie wiem gdzie szukać pomo ...

Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. neurologicznym wówczas stwierdzono podrażnienie nerwu przedsionkowego wywołane zatruciem pokarmowym. Dodam że mam ograniczenie ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym - zwęzenie przestrzeni międzytrzonowej C5/C6 oraz mniejsze C6/C ... Codzienne bóle kręgosłupa podczas stania .. neurochirurg. Proszę pamiętać, że zabiegi są tylko częścią leczenia. W Pani przypadku konieczne są ćwiczenia codzienne, wykonywane przez około 45 min. ( m.in. te zestawy ćwiczeń wykonywane na rehabilitacji ruchowej ). Najlepiej wr ... Zmiany w okolicy skroniowej w EEG przy dysfunkcji oun .. neuropsychologicznych wystąpiły dysfunkcje OUN niewielkiego stopnia. Czy wynik EEG można łączyć z wynikiem testów? Tak, jak najbardziej zapis EEG jest związany z dysfunkcją OUN. Należy oczywiście jeszcze skonsultować się z neurolo ...

Rehabilitacja przy chorobie Charcota-Mariego-Tootha .. neurolog dał mu w szpitalu zwolnienie z lekcji w - f od razu na dwa lata i zalecił delikatną rehabilitację, a drugi twierdzi, że syn powinien ćwiczyć na w - f nawet bardzo intensywnie, a rehabilitacja jest na razie niepotrzebna. N ... Bóle głowy i drętwienie rąk .. neurolog mowil ze jest to dosc czesto spotykany objaw migreny. Moze sprobuj sie pod tym kontem zbadac? Moze faktycznie nie sa to zatoki. Najlepiej jak zglosisz sie do neurologa od razu. ... Zmiany dehydratacyjno-degeneracyjne, wypukliny, osteofitoza i artoza kręgosłupa lędźwiowego .. neurochirurgiem, który Pana zbada neurologicznie i porównując z opisem badania zadecyduje czy kwalifikuje się Pan do operacji. ...

Obrzęk szpiku kostnego, wypuklina i dehydratacja tarczy po operacji kręgosłupa szyjnego .. neurochirurg rozważy zapewne kolejną operację, jeśli jest to możliwe w Pana przypadku. ... Neurochirurg z Poznania od guzów w kanale kręgowym kręgosłupa .. neurochirurgów w Polsce. Ponieważ syn przebywa w Poznaniu, prosze o podanie mi nazwiska, lub , jeśli można namiaru na dobrego neurochirurga w Poznaniu, żeby syn mógł pójść do lekarza lub skierowanie na rezonans kontrolny , tam na ... Ognisko hiperintensywne w przedniej części mostu .. neurologiem osobiście, tam uzyska Pani pewną diagnozę. Bardzo dziekuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam ...

Przechodzący prąd wzdłuż kręgosłupa przy schylaniu po uderzeniu w tył głowy .. neurolog powiedział, że wszystko jest w porządku, miałam wykonane podstawowe badania. Co to może być? Należy wykonać diagnostykę w kierunku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, które mogły powstać w związku z urazem. Nie są to najpe ... Hypersynchronia zasypiania o charakterze napadowym .. neurolog, wiążąc go z objawami jakie występują u syna. Niejednokrotnie zdarzało się tak, że zapis EEG mógł być nieprawidłowy, a choroby nie stwierdzono. Zatem sam wynik badania EEG nie jest wystarczający w postępowaniu diagnostycz ... Niedokrwienie tylnego płata mózgu .. neurologa, który powiedział jej, że podejrzewa niedokrwienie. Na tomografię będzie musiała trochę poczekać, dlatego zaczęła się martwić. Ja również. Czy to niedokrwienie to coś poważnego? Nigdzie nie mogę znaleźć o tym informacji ...

Pourazowe zawroty i bóle głowy przy strefach gliozy w płacie czołowym i skroniowym .. neurolog stwierdził ze wszystko jest dobrze Niestety zawroty i bole nie ustepoway Poszedłem raz jeszcze na KT i mam wynik taki*W płacie skronowym lezy obszar płynowu 24x25x15mm lewym 15x14x11mmOdcinkowo poszerzone przezstrzenie po ... Zawód neurolog .. neurologiczną. Chciałbym uzyskać informacje, co powinienem zrobić, aby zostać neurologiem? Czy jest to ciężka specjalizacja i czy już teraz powinienem zainteresować się jakąś literaturą na temat neurologii? Jeśli tak, to jaką? Spe ... Stwierdzenie stwardnienia zanikowego bocznego na podstawie odruchu nogi .. neurologiem. Z badań można wykonać rtg odcinka szyjnego, być może występuje ucisk na korzenie nerwowe lub nerw łokciowy. Należy wykluczyć inne choroby demielinizacyjne stąd można wykonać MR głowy. ...

Silne powidoki .. neurologiczne i okulistyczne nie wykazały niczego. Co powinienem zrobić? Czym to grozi? Czy mogę stracić wzrok? Do jakiego specjalisty powinienem się udać? Wszystko zależy co Pan rozumie pod pojęciem *powidoki*, czyli kontrastu na ... Chwilowe minimalizowanie widzianego obrazu .. neurologiczną. Tak, należy skonsultować się jeszcze z okulistą i ewentualnie neurologiem. Nie wykluczone, że infekcja wirusowa ma wpływ na występujące objawy, jednak wymagana jest dalsza diagnostyka. ... Objawy migreny z aurą .. neurologiem. ...

Ciąża przy stosowaniu Depakine i Lamitrin .. neurologiem. Ja biorę Lamitrin i Keprrę w dawce 2 razy 150 i 2 razy 1500. Mam padaczkę lekooporną. Trzy lata temu zdecydowałam się na dziecko i urodziłam zdrowego chłopczyka! Trzeba się w ciąży pilnować przy każdym złym poczuciu s ... Ból pomimo fizykoterapii przy dyskopatii kręgosłupa i przepuklinie międzykręgowej .. neurochirurg, także z wynikiem MR należy udać się do niego. ... Wypukliny lędźwiowe, objaw próżniowy i zwyrodnienia wyrostków stawowych .. neurologa. W dalszej kolejności należy konsultować się z neurochirurgiem w sprawie leczenia operacyjnego. Ma Pani liczne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z uciskiem najpewniej na korzenie nerwowe. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam ...

Bóle rąk i mrowienia palców przy zniesieniu lordozy i przepuklinie szyjnej .. neurochirurg. Przy takich objawach należy rozważyć operację. Występuje wyraźny ucisk na korzenie nerwowe odcinka szyjnego kręgosłupa. Lekarz neurolog. który oglądał wyniki stwierdził, że nie ma ucisku na nerwy. Chyba zastanowię si ... Ośrodek rehabilitacji neurologicznej w Warszawie dla osoby po udarze .. neurologicznej? Czy leczenie się w takim ośrodku po udarze mózgu daje dobre efekty? Czy mogłabym się dowiedzieć, które ośrodki tego typu w Warszawie i okolicach mają najlepsze opinie? ... Drętwienie palca przy poszerzonej pochewce nerwu łokciowego .. neurologa, oraz chodziłam 2 tygodnie na zabiegi rehabilitacyjne ( laser, diadynamik, pole magnetyczne ) - brak poprawy. Proszę o poradę. Obrzęk pochewki wskazuje na stan zapalny. Należy rozważyć jeszcze dodatkowe leczenie przeciwz ...

Zawroty głowy po wstaniu u nastolatka .. neurologa, ale może już bez badań wiadomo, co to może być? Wszystko zależy czy zawroty głowy ustępują czy utrzymują a może nasilają. W zasadzie bez badań także trudno podać przyczynę. Bardzo dobrze, że umówiła się Pani do neurolog ... Osteofity i nierówności powierzchni granicznych kręgów piersiowych .. neurochirurgiem. Jeśli występuje ucisk na worek oponowy, możliwe także, że na korzenie nerwowe również to rehabilitacja może nie być skuteczna. ... Dreszcze, ciarki, sztywnienie ucha, mrowienie ust oraz sztywnienie mięśni nogi i ręki .. neurolog ma racje. Jeśli jednak ma Pani wątpliwości można ponownie skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub wykonać badania kontrolne. ...

Nadpotliwość przy naczyniaku w mózgu .. neurologa, lekarza rodzinnego. Przeszłam przeróżne badania i wszystko wychodzi dobrze. Pod pachy jedynie pomaga mi Etiaxil. Mam też w głowie naczyniaka. Czy moje dolegliwości mogą być jego objawami? Raczej nie jest to objaw naczyn ... Osteofity na niektórych krawędziach trzonów kręgowych szyjnych .. neurochirurga, który rozważy dalsze leczenie ( operacja czy rehabilitacja ). ... Ból w potylicy i ból oczu po wyjściu na dwór z mokrymi włosami .. neurologa sa strasznie dlugie?Moze to byc cos gorszego Jesli tak to wyszloby cos we krwi nie tak jak trzeba? ...

Drobne ognisko hiperintensywne o charakterze niespecyficznym .. neurolog, który zlecił badanie zadecyduje co dalej. ... Spowolnione rozluźnianie napiętych mięśni .. neurologa. Radzę skonsultować się z neurologiem i ustalić przyczynę oraz sposób leczenia dolegliwości. ... Zwapniały oponiak .. neurolog który skierował mnie na badania jest nieobecny do 10 sierpnia stąd pytanie czy moge czekać czy zmienić lekarza Oponiaki są łagodnymi guzami mózgu, najczęściej. Charakterystyczne dla nich są występujące w ich obrębie zwapn ...

Przepuklina na odcinkach szyjnych z uciskiem na worek oponowy i rdzeń kręgowy .. neurochirurga, najczęściej są to krwiak w ranie, zakażenie rany. ... Drętwienie nogi przy zmniejszeniu lordozy lędźwiowej, dehydratacji i przepuklinie szyjno-lędźwiowej .. neurochirurg rozważy jako leczenie operację. Sama rehabilitacja w tym wypadku może nie być skuteczna, skoro występują już zaburzenia czucia i ból o takim nasileniu. ... Leczenie wypuklin krążków międzykręgowych piersiowych .. neurochirurg musi ocenić Panią pod kątem neurologicznych objawów, ustalić jakie jest nasilenie dolegliwości i czy kwalifikuje się Pani do operacji. Inną możliwością jest najpierw rehabilitacja. ...

Bruzda imitująca ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu .. neurologa z powodu silnych bólów głowy w okolicy czoła. Wynik w zasadzie jest prawidłowy. Ewentualnym ogniskiem w istocie białej jest pogłębiona bruzda, na co radiolog zwrócił uwagę, aby badanie nie zostało źle zinterpretowane. Wy ... Ciągłe zaciskanie pięści u osoby dorosłej .. neurologiczne. A jeśli taki odruch pojawia się u osoby dorosłej? Od jakiegoś czasu borykam się z tym problemem i chciałabym zapytać, czy mogę udać się z tym do neurologa, nie chcę się ośmieszyć. Kiedyś wykryto u mnie Objaw Romberg ... Przepuklina i dehydratacja krążków lędźwiowych oraz pogrubienie korzeni nerwów rdzeniowych .. neurochirurgiem. Zadecyduje on czy w Pani przypadku z operacją można jeszcze poczekać i rozpocząć rehabilitacje czy jednak nie. ...

Pogarszający się wzrok po udarze mózgu .. neurologicznych. ... Rekonwalescencja po zapaleniu nerwu twarzowego .. neurologa od lekarza rodzinnego. W związku że do neurologa są terminy chciałbym się dowiedzieć czy przez ten okres lepiej pozostać w domu czy mogę normalnie chodzić do szkoły. Mam 17 lat i pierwszy raz mam styczność z tą chorobą. ... Prąd przechodzący od twarzy do ręki i bóle w dolnej części kręgosłupa .. Neurolog stwierdził, że przyczyną tych dolegliwości jest kręgosłup. Ostatnio pojawił się też u mnie, oprócz wymienionych objawów, ból ( prąd ) przechodzący od twarzy do ręki i ból w dolnej części kręgosłupa. Pojawiła się też bezse ...

Bóle nóg przy dyskopatii .. neuropatią. Robiłem badania TK, na forum polecono mi wykonanie rezonansu jednak specjalista neurolog uznał to za zbędne. Czy ma rację ? Za wszelkie informacje związane z moim schorzeniem będę bardzo wdzięczny. W zasadzie badanie C ... Bóle i osłabienie siły mięśni ud .. neurologicznym nic nie stwierdza się,w RM kręgosłupa też nic,w badaniu przewodzenia nerwów też nic,badanie przeciwciał ANA też nic,badania krwi z wyj.vit.D3 niskiej bardzo wszystko dobrze ,a dolegliwości są dalej Najpewniej to pro ... Wyleczenie z długotrwałych tików nerwowych u nastolatka .. neuroleptyków i psychoterapia. ...

Regularne bóle głowy i wymioty u dziecka .. neurologiczne podłoże? Możliwe, że to wynik migreny. Jeśli wyniki badań są prawidłowe, brak odchylenia w badaniu neurologicznym to w zasadzie można jedynie obserwować córkę, nie widać tu podłoża neurologicznego. To mogą być migren ... Drżenie mięśni całego ciała podczas wysiłku fizycznego .. neurologa. ... Chód na szerokich nogach, bełkotanie, oczopląs poziomy i rozstrojenie nerwowe .. neurologiczne. Co to może być? Objawy wymienione przez Panią nazywa się mianem zespołu móżdzkowego, występuje on w przebiegu chorób móżdżku ( np. niedokrwienie, uraz głowy, choroba rozrostowa, choroba Wilsona ). Także konieczna je ...

Drętwienie języka po udarze niedokrwiennym .. neurologowi. ... Dziury w mózgu po urazie twarzowo-czaszkowym .. neuroobrazowego. Nie ma pojęcia takiego jak *dziury w mózgu*, zatem nie wiem co dokładnie ma Pani lub lekarz na myśli. Niestety zmiany mogą być nieodwracalne. ... Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. neurologiczne. Czasem jak sie nie wyśpię to boli mnie głowa. Trochę, może mam mniej energii niż kiedyś. ( 30lat ) Proszę o opinie co dalej... W istocie białej podkorowej w lewym płacie ciemieniowym widoczne jest ognisko o wzdłużny ...

Specjalista neurolog z okolic Krakowa od wirusowego zapalenia mózgu Moja bratowa od trzech tygodni jest nieprzytomna, a jej stan jest bardzo ciężki. Lekarze powiedzieli, że ma wirusowe zapalenie mózgu. Szukam jakiegoś dobrego specjalisty z okolic Krakowa, który pomógłby jej wrócić do zdrowia. ... Poród naturalny po embolizacji naczyniaka podpajęczynówkowego .. neurolog, neurochirurg ) powinien wystawić Pani orzeczenie o sposobie rozwiązania ciąży ( przez cięcie cesarskie ). W Pani przypadku poród naturalny jest ryzykowny. ... Uwypuklenie krążków międzykręgowych szyjnych .. neurochirurga osobiście czy w grę wchodzi leczenie operacyjne. Jeśli jednak brak większych dolegliwości, będzie to najpewniej rehabilitacja ruchowa. ...

Drżenia mięśni, wędrujące bóle całego ciała i zanik mięśnia czworogłowego uda .. neuronu ruchowego obwodowego, np. neuropatię, stwardnienie zanikowe boczne, zmiany w rdzeniu kręgowym. Najlepiej skonsultować się z neurologiem osobiście. ... Atak drgania rąk i skurczów ciała przy prawidłowym EEG .. neurolog. ( Dziennik Ustaw z 28 kwietnia 2011 Nr 88 poz. 503 ) Myślę że powinnaś pójść z nią Neurologa sama jestem chora już 10 lat i wiem że tej choroby nie łatwo zdiagnozować a wyniki nie pokazują wszystkiego wiem z własnego doś ... Nieprawidłowy zapis podczas hv w badaniu EEG u dziecka .. neurolog osobiście. Jeśli brak objawów padaczki to na podstawie samego eeg nie można tego rozpoznać. ...

Częste uderzanie ręką w głowę po rehabilitacji wzmożonego napięcia mięśniowego .. neurologa. ... Nerwowość u niemowlęcia .. neurologiczne? Są to zapewne typowe dla niemowlęcia zachowania, które nie mają najpewniej podłoża neurologicznego. Najlepiej wykluczyć bóle brzucha związane z jedzeniem, oddawaniem stolca. Warto poradzić się pediatry. ... Przyczyny drętwienia palców u ręki i bólu nadgarstków .. neurologa lub chirurga naczyniowego. Możliwe, że będzie trzeba wykonać także rtg nadgarstka. ...

Zwiększająca się częstotliwość napadów padaczki podczas snu .. neurologiem, który Panią prowadzi. ... Objawy i leczenie chorób neurodegradacyjnych .. neurodegradacyjne? Jakie są objawy tych chorób? W jaki sposób przebiega leczenie? Gdzie można szukać informacji na temat tych chorób? Choroby neurodegeneracyjne to takie, które niszczą komórki mózgowe, mogą być nabyte lub wrodzone ... Trudności w głębokim oddychaniu przy nieskuteczności leków na nerwicę .. neurologa? Raczej nie jest to problem dla neurologa, ale dla internisty lub właśnie psychiatry. Najlepiej, aby zmodyfikował on leczenie. Leki, które zapewne zostały Pani przepisane, nie działają od razu, na rezultat trzeba poczeka ...

Ucisk i bóle głowy, złe samopoczucie oraz mdłości .. neurolog. Przyczyną może być choroba neurologiczna lub po prostu infekcja górnych dróg oddechowych czy przewodu pokarmowego. ... Bóle głowy i zaburzenia równowagi przy wyprostowanym kręgosłupie szyjnym .. neurologiem, wykluczyć choroby demielinizacyjne. Oczywiście dźwigania należy przede wszystkim unikać. ... Leczenie przepukliny kręgosłupa z uciskiem na worek oponowy i stenozą .. neurochirurg. ...

Bóle i zawroty głowy oraz drętwienia połowy ciała po urazie .. neurologa, wykonać także MR głowy. Należy wykluczyć choroby demielinizacyjne, choroby kręgosłupa, a także zmiany pourazowe w mózgu. ... Uczucie sztywności i drętwienie twarzy .. Neurolog nie stwierdził u mnie żadnych problemów. Badanie krwi też niczego nie wykazało. Od wczoraj biorę Diclac i magnez, ale nie wiedzę żadnej poprawy. Co mi może dolegać? Nie tylko niedobór magnezu może powodować tego typu dole ... Rokowania przy uszkodzeniu móżdżka po operacji krwiaka .. neurologiczne jak i ze strony pozostałych narządów będą występowały, ograniczając sprawność. ...

Podwójne widzenie przy pozytywnych wynikach badań okulistycznych .. neurologa, który zadecyduje o dalszej diagnostyce. ... Nadpobudliwość, ciągłe krzyczenie i zanoszenie się u niemowlaka .. neurologa dziec wymaga skierowania? Dziekuję, pozdrawiam Tak, najlepiej od lekarza prowadzącego uzyskać skierowanie. Wstępną ocenę może przeprowadzić pediatra. Być może to przejściowy etap w rozwoju dziecka, ale należy jeszcze sko ... Zdrętwiała noga po laparoskopii .. neurologa. ...

Zawroty głowy przy problemach z kręgosłupem szyjnym .. neurologa. własnie jestem w trakcie robienia prawa jazdy i szczerze mówią mam stracha że to mi może przekreślic wszystkie moje marzenia i plany a przede wszystkim to marzenie o prawie jazdy... Czy chodzenie na basen moze cos jeszc ... Dobry neurolog w Częstochowie od nerwobólów .. neurologa z Częstochowy od nerwobólów. Czy mogłabym prosić o jakiś kontakt do najlepszych lekarzy, specjalizujących się w tej dziedzinie? Proszę spróbować: - Jolanta Gałkowska, al. Wolności 22, 34 365 46 66 - Cecylia Zalewska, Ale ... Torbielka pajęczynówki w tylnym dole czaszki .. neurolog. W zależności od tego jakie objawy występują u Pani. Jeśli torbiel pajęczynówki jest niewielka i bezobjawowa wymaga jedynie obserwacji. Co do zmian w ciele modzelowatym to wymagana jest dalsza diagnostyka. ...

Neurolog od padaczki z Bydgoszczy .. neurologa, który poprowadziłby mój przypadek. Mieszkam w Bydgoszczy, a lekarz, u którego byłem, nie miał za dużo do czynienia z padaczką. Do którego specjalisty powinienem się zgłosić? Zależy mi na kontakcie z osobą kompetentną. N ... Picie alkoholu przy padaczce bez przyjmowania leków przeciwpadaczkowych .. neurotop 300 w dawce 2x1 i tak jest do dziś. Nie przejmuj się u Ciebie też pewnie lekarz lekami opanuje ataki, i po 2 latach będziesz mogła uzyskać prawo jazdy. Co, do stopnia niepełnosprawności, złóż wniosek do pcpr( powiatowe ce ... Ból nadgarstka i mrowienie w palcu po uderzeniu a Zespół kanału Guyona .. neurologiem osobiście. ...

Wzmożone napięcie mięśniowe lewej strony ciała .. neurologa? Czy to coś groźnego? Można zgłosić te objawy swojemu pediatrze. Ważną informacją przy tym wszystkim jest wywiad okołoporodowy, stan dziecka po porodzie. Mogło dojść do niewielkiego niedotlenienia mózgu co przekłada się ... Torbiel pajęczynówki w biegunie przednim lewego płata skroniowego .. neurologiem termin kontrolnego badania za 6 - 12 miesięcy. ... Zawroty głowy, brak koordynacji ruchowej i rozmazany obraz .. neurologa w celu wykluczenia chorób np. móżdzku. ...

Mrowienie, kłucia i uczucie prądu w nogach .. neurologa. ... Zmęczenie, duszności i śnieg optyczny po dziecięcym porażeniu mózgowym .. neurologiem? Może warto wykonać kontrolne MR głowy. Nie, nie byłem u neurologa. A co może mi powiedzieć rezonans ? I czy jest to drogie badanie ? ... Neurochirurg z Gdańska od naczyniaków tętniczo-żylnych mózgu .. neurochirurga z Gdańska zajmującego się naczyniakami tętniczo - żylnymi mózgu. Proszę spróbować: - Heliodor Kasprzak, Poradnia Neurochirurgii, ul.Powstańców Warszawskich 1 - 2, 58 302 30 31 - dr Tomasz Szmuda - Mirosław Stempniewi ...

Torbiel w lewym splocie naczyniówkowym u niemowlęcia .. neurologa mamy dopiero za miesiąc. Czy coś grozi mojej córeczce? Może lepiej przyspieszyć wizytę u specjalisty? Na czym polega leczenie tej torbieli? Takie torbiele same mogą się wchłonąć. Jeśli w zachowaniu dziecka nie ma większy ... Leczenie zaniku mózgu w młodym wieku .. neurologa i bardzo sie martwie ze juz tak zostanie albo co gorsze jeszcze się pogłębi.W dzieciństwie mialam powazny uraz glowy.Czy takie objawy mogą byc spowodowanie jakas inna uleczalna choroba ( oprócz tarczycy,cukrzycy i braku ... Otwieranie oczu i poruszanie ręką w śpiączce .. neurologiczne i powikłania kardiologiczne. ...

Leczenie pourazowego braku afektu .. neurologiem i psychiatrą. Istotną rolę może odegrać także terapia z psychologiem. ... Bóle po lewej stronie głowy i wymioty przy nadciśnieniu .. neurologiem albo CT głowy. ... Ból lewej połowy twarzy .. neurologiem lub laryngologiem. Może to być nerwoból jeśli dodatkowo występują zaburzenia czucia ( wówczas najlepiej udać się do neurologa ). W zasadzie wystarczy samo badanie neurologiczne. ...

Atak drgawek podczas stresu, bóle głowy i problemy z nauką .. neurologiem, wykonać EEG i ewentualnie MR głowy. Bóle głowy i zaburzenia koncentracji mogą wynikać również ze stresu i zmęczenia. ... Leczenie anosmii .. neurologa osobiście. ... Zwyrodnienia kręgosłupa lędźwiowego i esowate skrzywienie kręgosłupa piersiowego .. neurochirurgiem odnośnie dalszego postępowania. Możliwe, że będzie to operacja. Można także spróbować najpierw rehabilitacji i leczenia przeciwbólowego, choć nie usunie to problemu i przyczyny dolegliwości. ...

Starania o dziecko przy stosowaniu Trileptal i Clonazepan .. neurologa jest zalecana. ... Badania przy długotrwałych problemach z pamięcią .. neurologiczne niczego nie wykazały. Psychiatra stwierdził tylko depresję z nerwicą, ale wydaje mi się, że te choroby to skutek, a nie przyczyna moich problemów. Czy powinienem wykonać jakieś dodatkowe badania? Jakie badania dotąd ... Przyparcie przysadki do siodła tureckiego wskutek poszerzenia zbiornika nadsiodłowego .. neurologicznych jest to niewielka zmiana naczyniopochodna bez przełożenia klinicznego i w zasadzie do obserwacji. Co do poszerzenia zbiornika nadsiodłowego to tu również duże znaczenie mają występujące objawy. Podstawą jest obserw ...

Nieustanne nerwobóle głowy przy neuralgii nerwu trójdzielnego .. Neurolog stwierdził u niego nerwoból nerwu trójdzielnego. Bierze leki, ale bóle nie ustają. Jaka jest szansa, że bóle miną i syn wróci do normalnego życia? Czy jest to możliwe? Zwykle leczenie w przypadku nerwobólu nerwu trójdziel ... Zaniki korowe płatów czołowych i ścieńczenie kości czołowej czaszki .. neurologiem. ... Drętwienie rąk podczas skłonów .. neurologiem. ...

Utrata przytomności, drgawki i ból krzyża .. neurologiczne niczego nie wykazały. Co powinnam zrobić? Czy są to objawy padaczki? Jak najbardziej może to być objaw( atak padaczki ). Ten ból krzyża to może być tzw. aura występująca przed atakiem. ... Ból w bliźnie po cesarskim cięciu .. neurologiczny. Ból nasila się przy np. kichaniu. Czym to może być spowodowane? Jak takie przypadki się leczy? Możliwe, że w trakcie zaszywania jeden z nerwów został wciągnięty w szew. Jednak Pani objawy wskazują najpewniej na możl ... Uczucie gorąca w głowie podczas wysiłku intelektualnego .. neurologa? W zasadzie na podstawie jednego objawu trudno rozpoznać jaka jest przyczyna. Możliwe, że jest to infekcja, migrena czy zaburzenia hormonalne. Na pewno warto udać się do lekarza rodzinnego, który wykona podstawowe badani ...

Ból nogi przy osteofitozie, zwężeniu tarcz i anterospondylolistezie lędźwiowej .. neurochirurg i ocenić czy w Pani przypadku wystarczy sama rehabilitacja czy wymaga już Pani leczenia operacyjnego. Zmiany są dość liczne. Oprócz zmian zwyrodnieniowych krążków kręgowych, samych trzonów to występuje także ześlizgni ... Zaburzenia mowy, równowagi, pamięci i świadomości .. neurologiem, najlepiej w poradni przyszpitalnej lub lekarzem pracującym na oddziale szpitalnym. ... Ból twarzy po odstawieniu leku Amizepin na zapalenie nerwu trójdzielnego .. neurologa. Z dużym prawdopodobieństwem to nawrót choroby i leczenie będzie trzeba powtórzyć. ...

Pneumokokowe zapalenie opon mózgowych u dziecka .. neurologiczne są jej konsekwencją. Leki nie są tu przyczyną takiego stanu, wręcz przeciwnie ich brak mógłby pogorszyć stan dziecka. Należy porozumieć się z lekarzami prowadzącymi odnośnie dalszego leczenia. Jeśli stan dziecka nie ... Neurologiczne skutki wstrząsu alergicznego .. neurologicznych? Tak, pośrednio może doprowadzić do zaburzeń neurologicznych. Chodzi o to, że w przebiegu natychmiastowej reakcji na alergen dochodzi do zaburzeń układu oddychania i krążenia, z możliwą niewydolnością co wtórnie mo ... Leczenie zaburzeń widzenia, smaku i czucia przy fibromialgii .. neurologa. Nie jest to na pewno wynik fibromialgii. Należy przeprowadzić diagnostykę tych objawów, czyli badanie neurologiczne, nie wykluczone, że także konsultację okulistyczną, badanie MR głowy. Wówczas będzie można ustalić co j ...

Diagnostyka spastyczności i niezborności w stwardnieniu rozsianym .. neurolog osobiście. Skala Barthel określa ogólną niepełnosprawność chorego z niedowładem połowicznym, nie jest ona precyzyjna i przeznaczona tylko dla SM. ... Parastezje twarzy .. neurolog zapisal lek HALIDOR 100MG,na co wplywa ten lek w zwiázku z moimi parestazjami?Inajwazniejsze po jakim czasie od stosowania obu lekow powinnam odczuc poprawe i co moze byc przyczyna tych parestazji?dodam iz nie pale,nie pi ... Dobry neurolog z Bydgoszczy od zawrotów głowy .. neurologa w Bydgoszczy? Na początek radzę udać się do lekarza POZ. Najczęstszą przyczyną zawrotów głowy i omdleń są nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, niedokrwistość, przyczyny kardiologiczne, hipoglikemia. W dalszej kol ...

Przewlekły ból nóg od pasa do pięt przy torbieli Tarlova .. neurolog do którego poszedlem leczy mnie na ból neuropatyczny lekami które nic nie pomagają ,o torbieli tarlova i cierpieniu jakie ona przynosi chyba nie ma pojęcia ,bardzo proszę o informację kto moze mi pomóc w Gdańsku ,bo dluze ... Leczenie tików nerwowych w postaci chrząkania i pocierania głową o ramię .. neurologa w Krakowie, który się tym zajmuje? Zwykle takie objawy nerwowe ustępują w wieku 18 lat. Najlepiej skonsultować się z neurologiem osobiście, który przepisze odpowiednie leki dobierane indywidualnie, które wpływają na prze ... Krótkie, ostre bóle w nodze, przypominające rażenie prądem .. neurologów. Jedni sugerują, że to sprawa dla ortopedy a drudzy, że neurologa, ale sami nic nie wykrywają. Miałem robione prześwietlenie nogi, biodra i kręgosłupa oraz USG nogi, który wykluczył zator. Mam 56lat i jestem zawodowym k ...

Nadmierna potliwość a zaburzenia neurowegetatywne .. neurowegetatywne. Co to za choroba? Czy jest uleczalna? W jaki sposób przebiega leczenie? ... Objawy neuralgii Arnolda .. neuralgii Arnolda. Na czym polega ta choroba? Czym się objawia? Czy da się ją wyleczyć? Jak wygląda leczenie? Neuralgia Arnolda to neuralgia nerwu podpotylicznego. Charakteryzuje się bólem na karku biegnącym przez okolicę ciemieni ... Ognisko hiperdensyjne o niejasnym charakterze w lewym placie ciemieniowym .. neurologiczne. Mianowicie: Doznałem pobicia z utrata przytomnosci i 4 dni spedzilem w szpitalu. Osłabł mi wzrok, wada z +1 dioptrii wskoczyła do +3. Tomografia wykazała drobne ognisko hiperdensyjne o niejasnym charakterze, o sredn ...

Zanik korowego mózgowia okolicach czołowo-ciemieniowych .. neurologa? Wszystko zależy jakie występują objawy. Dość duży zanik korowy może wynikać z chorób przewlekłych, miażdzycy naczyń, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy. Warto skonsultować się z neurologiem, nie jest to sprawa pilna o il ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ