Rezonans

neurologiczne.pl & rezonansBadania obrazowe mózgu .. rezonans magnetyczny Rezonans magnetyczny ( MRI ) umożliwia bardzo dokładne zbadanie mózgu i rdzenia kręgowego i jest w zasadzie uzupełnieniem badania CT. Metoda ta pozwala na odróżnienie substancji szarej od białej oraz krwi od p ... Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. rezonans magnetyczny ( MRI ), badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz badanie potencjałów wywołanych ( analiza potencjału elektrycznego wybranej struktury nerwowej w odpowiedzi na bodziec wzrokowy, słuchowy czy czuciowy ). Badani ... Jamistość rdzenia kręgowego .. rezonans magnetyczny ( MRI ). Dodatkowo wykonuje się badanie rentgenowskie oraz tomografię komputerową ( CT ). Nieprawidłowości można się doszukać również w badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego ( PMR ), w którym stwierdza się podwy ...

Stwardnienie zanikowe boczne .. rezonans magnetyczny ( MRI ). Leczenie stwardnienia zanikowego bocznego Brak jest skutecznej farmakoterapii w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego. Jedynym lekiem, który spowalnia przebieg choroby o 3 do 6 miesięcy jest riluz ... Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. rezonansie magnetycznym w postaci poszerzenia komór bocznych mózgu. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) uwidacznia zmniejszony metabolizm w odpowiednich strukturach mózgu. Leczenie choroby Huntingt ... Choroba Wilsona .. rezonans magnetyczny zmiany w mózgu. Biopsja wątroby wykazuje wzrost zawartości miedzi w tkankach wątroby. Leczenie choroby Wilsona Farmakoterapia polega na stosowaniu penicylaminy ( pochodna penicyliny tworząca kompleksy z kation ...

Drżenie samoistne .. rezonans magnetyczny nie wykazują odchyleń od stanu prawidłowego. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje zmiany w móżdżku. W rozpoznawaniu drżenia samoistnego istotne znaczenie ma brak występo ... Postępujące porażenie nadjądrowe .. rezonansie magnetycznym stwierdza się zanik mostu, śródmózgowia oraz płatów skroniowych. Badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje zmniejszony metabolizm w tych strukturach mózgu. Leczenie postępującego po ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. rezonans magnetyczny obserwuje się zmiany w postaci asymetrii jąder podstawnych ( skupienia istoty szarej w półkulach mózgu ). Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea jest wyłącznie objawo ...

Choroba Parkinsona .. rezonans magnetyczny wykluczają jedynie inne jednostki chorobowe. W badaniu PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje obniżenie metabolizmu w obrębie kory czołowej i wzgórza. Najistotniejsze są zatem występujące o ... Mioklonie .. rezonans magnetyczny pozwalają w zasadzie wykluczyć inne jednostki chorobowe. Leczenie mioklonii polega na stosowaniu kwasu walproinowego, klonazepamu, prymidonu, piracetamu. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. rezonansie magnetycznym. Leczenie stłuczenia i krwiaka śródmózgowego W leczeniu stłuczenia i krwiaka śródmózgowego obowiązuje bezwzględna hospitalizacja nawet do kilku tygodni. W stłuczeniu mózgu leczenie nie jest konieczne. Tkank ...

Wstrząśnienie mózgu .. rezonansie magnetycznym nie stwierdza się nieprawidłowości. Leczenie wstrząśnienia mózgu Chory pozostaje przez kilka dni na obserwacji w szpitalu. Leczenie wstrząśnienia mózgu jest objawowe i obejmuje również wypoczynek, przebywan ... Złamania podstawy czaszki .. rezonans magnetyczny ( MR ). Leczenie złamania podstawy czaszki Leczenie złamania podstawy czaszki zależy głownie od lokalizacji złamania, rozległości i nasilenia objawów. Przy niewielkim wycieku płynu chorego obserwuje się przez ... Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. rezonans magnetyczny ( MR ) mózgu i rdzenia, testy psychologiczne. Leczenie nerwiakowłókniakowatości Nerwiakowłókniakowatość leczona jest objawowo. Duże zmiany skórne wywołujące ucisk lub ograniczające ruchy są usuwane chirurgiczn ...

Stwardnienie guzowate .. rezonansu magnetycznego, elektrokardiogramu ( EKG ), elektroencefalogramu ( EEG ). Leczenie stwardnienia guzowatego Leczenie stwardnienia guzowatego jest trudne i polega na zwalczaniu objawów. Napady padaczkowe często są oporne na ... Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. rezonansie magnetycznym ( MR ) oraz badaniu elektrofizjologicznym ( badanie przewodzenia impulsów ). Leczenie urazów kręgosłupa Podstawowe znacznie ma pomoc na miejscu wypadku i właściwy transport poszkodowanego w celu zapobiegani ... Otępienie czołowo - skroniowe .. rezonansie magnetycznym ( MR ) oraz czynnościowych tj. pozytronowa tomografia komputerowa ( PET ) oraz emisyjna tomografia pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w płatach czołowych i skroniowych. Wykony ...

Otępienie z ciałami Lewy-ego .. rezonans magnetyczny ) oraz badaniu czynnościowym przy pomocy pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w okolicy czołowej i zwojach po ... Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. rezonans magnetyczny ( MR ), które ukazują zmiany neurodegeneracyjne w obrębie istoty białej mózgu. Ponadto stwierdza się chorobę naczyń mózgu. W badaniach psychologicznych występuje pogorszenie pamięci, planowania i wykonywania z ... Diagnostyka choroby Alzheimera .. rezonans magnetyczny ( MR ), a przede wszystkim czynnościowa ocena tkanki mózgowej w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, spektroskopii rezonansu magnetycznego, pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyj ...

Udar niedokrwienny mózgu .. rezonans magnetyczny, szczególnie wykonany techniką dyfuzyjną lub perfuzyjną ( wczesne zmiany ). Wykonywane są również badanie neurologiczne, badania krwi, dna oka i płynu mózgowo - rdzeniowego. Leczenie udaru niedokrwiennego Lecz ... Krwotok śródmózgowy .. rezonans magnetyczny. Nakłucie lędźwiowe w przypadku krwotoku śródmózgowego jest przeciwwskazane. Leczenie krwotoku śródmózgowego jest objawowe, a w przypadku dużych krwotoków wymagana jest interwencja neurochirurgiczna. Śmierteln ... Krwotok podpajęczynówkowy .. rezonans magnetyczny ( MR ) wykonywany przede wszystkim po około tygodniu od udaru. Istotne znaczenie ma również nakłucie lędźwiowe, angiografia, angio - CT, angio - MR, przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska. Leczenie krwoto ...

Diagnostyka i leczenie śpiączki .. rezonans magnetyczny ( MR ). Inne badania to: nakłucie lędźwiowe, oznaczanie poziomu glukozy, jonów ( sodu, wapnia ), mocznika, pH krwi tętniczej, ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla, badania toksykologiczne krwi i moczu ... Guzy nerwów czaszkowych .. rezonansem magnetycznym ( MR ) z podaniem gadoliny i tomografii komputerowej ( CT ), badaniu słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu oraz audiometrycznym. Leczenie nerwiaków polega na mikrochirurgicznym usunięciu guza. Wyni ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. rezonans magnetyczny oraz w niektórych przypadkach w celu ostatecznego rozpoznania biopsja mózgu i pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie zachowawcze obejmuje stosowanie kortykosteroidów zmniejszających obrzęk mózgu. In ...

Guzy czaszki .. rezonansie magnetycznym ( MR ). Leczenie guzów czaszki Podstawą leczenia jest chirurgiczne usunięcie guza, szczególnie dającego objawy kliniczne niekiedy wymagające rekonstrukcji kości. Najwięcej trudności sprawiają zmiany zlokali ... Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. rezonansie magnetycznym ( MR ). Leczenie oponiaków Leczenie oponiaków polega na operacyjnym usunięciu guza i może prowadzić do całkowitego wyzdrowienia, szczególnie w przypadkach oponiaków zlokalizowanych na wypukłościach półkul. ... Glejaki .. rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym potwierdzeniem diagnozy jest badanie histopatologiczne. Leczenie polega przede wszystkim na neurochirurgicznym usunięciu guza, zastosowaniu radioterapii zwykle, jako leczenia uzupełniająceg ...

Gwiaździaki .. rezonans magnetyczny ( obrazy T1 i T2 zależne ), tomografia komputerowa ( CT ) oraz biopsji mózgu. Leczenie gwiaździaków Leczenie objawowe gwiaździaków polega na obniżaniu ciśnienia śródczaszkowego za pomocą kortykosteroidów, mann ... Skąpodrzewiaki .. rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym badaniem potwierdzającym skąpodrzewiaka jest badanie histopatologiczne. Leczenie skąpodrzewiaków Leczenie skąpodrzewiaków zależy od stanu pacjenta. Przy niskiej złośliwości guza i odpowiedn ... Naczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa .. rezonans magnetyczny ( MR ). Leczenie naczyniaka móżdżku polega na jego neurochirurgicznym usunięciu. W przypadku obecności naczyniaka siatkówki wymagany jest zabieg fotokoagulacji lub kriokoagulacji. Dorota Kozera Literatura: 1 ) ...

Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. rezonans magnetyczny ( MR ), pozytonowa tomografia emisyjna ( PET ), angiografia mózgowa. Leczenie naczyniakowatości twarzowo - mózgowej Leczenie naczyniakowatości twarzowo - mózgowej obejmuje chirurgiczne usunięcie znamienia ze w ... Obrzęk mózgu .. rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Obrzęk cytotoksyczny mózgu Obrzęk cytotoksyczny ( komórkowy ) jest wynikiem zmniejszenia ilości płynu zewnątrzkomórkowego w tkance mózgowej, który gromadzi się wewnątrzkomórkowo. Po ... Leczenie wodogłowia .. rezonans magnetyczny ( MR ) głowy. Po wykluczeniu przeciwwskazań wykonywane jest nakłucie lędźwiowe. U wcześniaków i noworodków mało obciążającym badaniem jest ultrasonografia przezciemieniowa. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. R ...

Diagnostyka i leczenie padaczki .. rezonans magnetyczny ( MR ), rzadko tomografia komputerowa pojedynczego fotonu ( SPECT ) czy pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie padaczki Dobór odpowiedniego leku przeciwpadaczkowego oparty jest m.in. na podstawie ty ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. rezonans magnetyczny ( MR ). Leczenie grzybiczego zapalenia OUN Podstawą leczenia grzybiczego zapalenia OUN jest zwalczanie objawów. W tym celu stosowane są leki przeciwzapalne i przeciwobrzękowe ( deksametazon ). Do leków przeciw ... Choroby wywołane przez priony .. rezonans magnetyczny ( MR ) są pomocne w diagnostyce choroby. Badaniem najbardziej wiarygodnym i pewnym jest badanie neuropatologiczne. Badania immunohistochemiczne z wykorzystaniem przeciwciał anty - PrP umożliwiają ostatecznie r ...

Toksoplazmoza .. rezonansu magnetycznego ( MR ) można uwidocznić zmiany w obrębie mózgu. Leczenie skuteczne jest w przypadku trofozoitów, zaś nie działa na formy pasożyta w postaci cyst tkankowych. Stosuje się pirymetaminę, sulfadiazynę i spiromyc ... Guzy okolicy szyszynki .. rezonans magnetyczny ( MR ). Badania markerów nowotworowych ( alfa - fetoproteiny i gonadotropiny kosmówkowej ) dostarcza informacji o złośliwości guza. Ostatecznym potwierdzeniem jest jednak badanie histopatologiczne. Leczenie gu ... Guzy przysadki .. rezonans magnetyczny ( MR ), mniejsze znaczenie ma tomografia komputerowa ( CT ). Fundamentalnym leczeniem guzów przysadki jest zabieg chirurgiczny, który polega na usunięciu guza przez zatokę klinową ( przez nos ) lub usunięciu g ...

Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. rezonans magnetyczny ( MR ). Inne badania to angiografia ( badanie radiologiczne z podaniem środka kontrastującego do naczyń krwionośnych ) i mielografia, czyli badanie radiologiczne, które polega na podaniu przez nakłucie lędźwio ... Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. rezonans magnetyczny ( MR ), rzadziej tomografia komputerowa ( CT ). W wyjątkowych tylko przypadkach przeprowadzana jest pozytronowa tomografia komputerowa ( PET ) lub tomografia komputerowa pojedynczego fotonu ( SPECT ). Ponadto ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. rezonans magnetyczny ( MR ). Natomiast tomografia komputerowa ( CT ) ukazuje zmiany w kościach czaszki. Wykazanie wtórnych zmian w obrębie OUN przy nieznanej zmianie pierwotnej zmusza do wykonania badań przesiewowych w kierunku og ...

Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. rezonans magnetyczny. Leczenie opiera się na radioterapii, chemioterapii. Średnia przeżywalność chorych wynosi pół roku. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. 2 ) A.J. ... Przerzuty nowotworowe do rdzenia kręgowego .. rezonans magnetyczny. Leczenie nowotworów rdzenia kręgowego Leczenie skupia się szczególnie na działaniu przeciwbólowym i zapobieganiu zaburzeniom neurologicznym upośledzających funkcjonowanie chorego. Do leków przeciwbólowych nal ... Encefalopatia wątrobowa .. rezonans magnetyczny ) w zasadzie wykluczające inne przyczyny zaburzeń świadomości. Leczenie encefalopatii wątrobowej Leczenie encefalopatii wątrobowej polega przede wszystkim na ograniczeniu poziomu amoniaku w organizmie przy pom ...

Encefalopatia mocznicowa .. rezonans magnetyczny ) wykluczają inne przyczyny zaburzeń świadomości. Leczenie encefalopatii mocznicowej polega na ograniczeniu białka w diecie, zmniejszenie podaży płynów, sodu, potasu oraz usunięciu neurotoksycznych związków za ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. rezonans magnetyczny. W leczeniu encefalopatii nadciśnieniowej podstawą leczenia jest obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości prawidłowych lub nieco wyższych u osób z przewlekłym nadciśnieniem. Stosowane leki to: labetalol, nit ... Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. rezonans magnetyczny głowy, pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ), pozytronowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu ( SPECT ), rzadziej stosowana tomografia komputerowa oraz badanie mowy i pamięci. W sytuacjach, kiedy możliwe ...

Zabiegi stereotaktyczne w leczeniu neurochirurgicznym .. rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Oba obrazy tych badań zostają na siebie nałożone przez komputer, co czyni obraz bardziej precyzyjnym. Uzyskany obraz umożliwia ustalenie samego celu, drogi dostępu oraz wpływa na bezp ... Krótkotrwałe zaniki świadomości .. rezonans magnetyczny.Nie miał żadnych urazów głowy, w dzieciństwie rozwijał się prawidłowo.Bardzo dziękuję za odpowiedz. Na podstawie tego krótkiego opisu, no i oczywiście elektronicznie trudno postawić diagnozę. Na początku propo ... Ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. rezonans magnetyczny, celem sprawdzenia przyczyny dolegliwości. ...

Torbiel oponowa .. rezonansu. Historia zaczęła się 10 czerwca od skoku do wody ze słupka na basenie uniwersyteckim pod okiem trenera i ratownika. Trenowałyśmy skoki do wody. Przy wybiciu ze słupka przerzuciło mi nogi do tyłu i poczułam straszny ból ... Jak zdiagnozować padaczkę? .. rezonans magnetczny ), gdyż często napad padaczkowy może być objawem guza mózgu, szczególnie u osób starszych. ... Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. rezonansie magnetycznym stwardnienie rozsiane i stwardnienie zanikowe boczne dają podobny obraz? Czy w początkowym stadium choroby można określić czy to SM czy Stward. Zanikowe Boczne? Jakie badania trzeba zrobić aby przekonać się ...

Napady padaczkowe po operacji oponiaka .. rezonansu magnetycznego mózgu i ocenić czy oponiak został usunięty całkowicie i czy nie odrasta, badanie pokaże czy nie ma innych patologii w mózgu mogących wywoływać napady padaczkowe. Następnie warto również jeśli nie było to ro ... Przewlekłe codzienne bóle głowy .. rezonans magnetyczny, tomografie komp. eeg, doppler żył, psychiatrzy i psycholodzy orzekli jest OK. Nie ma podstaw do włączenia leków psychotropowych i antydepresantów. Próby leczenia tymi lekami jak i przeciw padaczkowymi nie prz ... Obrzęk mózgu przy padaczce .. rezonansem ale trzeba dość długo czekać w kolejce. Czy taki stan może być groźny dla mojego życia lub zdrowia? Taki wynik badania nie jest zagrożeniem dla życia. Badanie TK nie jest bardzo dokładne, zatem należy zrobić MRI mózgu i ...

Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. rezonans magnetyczny głowy. Oto opis: Badanie wykonano w sekwencjach SE,FSE w czasach T1,T2 zależnych,Flair w trzech płaszczyznach. W prawej zatoce poprzecznej ubytki sygnału z przepływającej krwi, zmiany zakrzepowe? Mózgowie bez ... Angiografia MR przy zaburzeniach neurologicznych .. rezonans mózgu wraz z rezonansowym badaniem angiograficznym. O ile rozumiem sens badania MR, o tyle zastanawiam się w jakim celu Pani doktor zleciła dodatkowo angiografię? Nie mam i nigdy nie miałam niedowładów, zaburzeń mowy, wzr ... Ognisko mogące odpowiadać malformacji naczyniowej lub małemu oponiakowi .. rezonans głowy ale ze zaszłam w ciąże nie zrobili mi tego. Jestem 4 miesiące po porodzie i boje się iść na to badanie. Czy może być to coś groźnego? Wzmocnienie po kontraście może sugerować zmianę naczyniową lub oponiaka. Należy w ...

Rezonans czy tomografia przy dyskopatii kręgosłupa w części lędźwiowej i szyjnej .. rezonans magnetyczny czy tomografię. Z kontrastem czy bez? Należy wykonać badanie MRI bez kontrastu. Kontrast zaleca się jeśli była już wykonywana operacja celem diagnozowania np. blizn. ... Wypuklenie krążka modulującego .. Rezonans magnetyczny wykazał: na poziomie th6/th7, th7/th8 widoczna jest niewielka pośrodkowa wypuklina krążka modelującego worek oponowy. Reszta jest OK. Neurolog stwierdził, iż jest to nic takiego i kazał mi się położyć po czym ... Płyn lub ślina po usunięciu guza móżdżkowo-rdzeniowego .. rezonans i bez zmian a mimo to co jakiś czas mam nadmiar płynu bądź śliny w jamie ustnej i wylatuje ona przez usta na zewnątrz. Ffekt to mokry rękaw i poduszka. Przebudzę się i nadmiar tego płynu połykam najczęściej jest to w nocy ...

Omdlenia przy padaczce na tle nerwowym .. rezonans ,tomografia EEG ale nic nie wykazały, żadnych zmian, wszystkie wyniki były dobre. Leczy się już okuło 4 lat, najpierw prywatnie na trochę to pomogło. Niedawno zmieniła lekarza, który pozmieniał leki trochę czasu było dobr ... Brak odruchów w badaniu neurologicznym .. rezonansu magnetycznego odcinka lędźwiowego. Brak lub osłabienie odruchów ścięgnistych świadczy o uszkodzeniu korzeni nerwowych, prawdopodobnie związane jest z dyskopatią w odcinku lędźwiowo - krzyżowym. Badanie CT jest mało dokła ... Nie do końca usunięty guz móżdżku .. rezonansu. ...

Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. rezonansu magnetycznego głowy wykonana ze wzmocnieniem kontrastowym wykazuje w istocie białej obu półkul mózgu obecność kilku ognisk o średnicy do 5mm, hiperintensywnych w obrazach T2 - zależnych i FLAIR oraz izointensywnych w obr ... Lęk, uczucie omdlenia a torbiel szyszynki .. rezonans dlaczego nie opisał torbieli. Odpowiedziano mi ze nie opisano tego ponieważ nie jest no nic groźnego i jest to prawdopodobnie wada wrodzona. Pół roku po tym badaniu wykonałem kolejne MRI głowy które nie wykazało powiększe ... Diagnostyka napadów rzekomopadaczkowych .. rezonans. Po tym ataku nie włączono żadnych leków,ze względu na prawidłowe EEG. Przed atakiem przyjmowałam leki antydepresyjne oraz leki na dystonię: rozluźniające mięśnie oraz toksynę botulinową. Niestety ataki się powtórzyły, na ...

Wykrzepiony tętniak .. rezonansu magnetycznego głowy wykazała: W bezpośrednim sąsiedztwie syfonu lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej ( pograniczeC2/C3 uwidoczniono owalny obszar o wymiarach9,6x7,9mm9 ( projekcja poprzeczna )x8,7mm( projekcja czołowa ). Ob ... Rezonans magnetyczny przy zastawce Pudenza komorowo-przedsionkowej .. Rezonans Magnetyczny czy też nie? Jak długo jest ważne takie zdjęcie TK głowy bo żaden lekarz mi nic nie mówi ile jest ważne takie zdjęcie? Jakie badania bym musiał mieć wykonane? Nie ma czegoś takiego jak ważność zdjęcia, TK wyko ... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenia wysokości krążka międzykręgowego .. rezonansu magnetycznego i proszę o jego interpretację, ponieważ na wizytę u neurologa muszę jeszcze trochę poczekać. Badanie MR w sekwencji Se, FSE, obrazy T1 - , T2 - zależne, w płaszczyznach strzałkowej i poprzecznej wykazało: - ...

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, wypukliny i naczyniak w trzonie .. rezonansu magnetycznego: kręgosłup o spłyconej lordozie. Niewielkiego stopnia zwyrodniowe obniżenie intensywności sygnału krążków międzykręgowych L3/L4 oraz L5/S1, na poziomie krążka L3/L4. Wypuklina centralna uciskająca pośrodkow ... Jamy malacyjne po wstrząśnieniu mózgu .. rezonansem magnetycznym wykazało jamy malacyjne. Chciałabym się dowiedzieć co to jest i czy to jest grzane w późniejszym rozwoju dziecka. Syn ma 10 lat. Jamy malacyjne mogły powstać w miejscu ognisk stłuczenia. Rokowania są zwykle ... Zbaczanie języka .. rezonans magnetyczny głowy ale wynik był prawidłowy. Zatem neurologicznie nie ma obiektywnych powodów tych dolegliwości. ...

Pojedyncze, niespecyficzne ognisko w centrum semiovale prawej półkuli mózgu .. rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego 15 letniej dziewczynki. W pozostałej części opisu wszystkie wymieniane obiekty były w normie - prawidłowe. Opis mało precyzyjny. Nie wydaje się aby było to coś poważnego, czasem ... Zanik kory mózgowej .. rezonans magnetyczny. ... Leczenie zespołu Hornera .. rezonansach USG tętnic, pełna okulistyka itd. Wszystko czysto. Okulistycznie zdiagnozowano: uszkodzenie części przedzwojowej układu współczulnego. Ponadto zatoka szczękowa prawa - znaczne pogrubienie śluzówki. Brałem leki, ale nie ...

Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. rezonans magnetyczny. Z opisu wynika, że ma Pani wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe oraz dyskopatie na poziomach L4 - L5 i L5 - S1 zalecam wykonanie badania rezonansu i konsultacje neurochirurgiczną w przypadku silnych dolegliwo ... Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. rezonansu magnetycznego: Badanie MR OUN w sekwencjach TSE, FLASH, w obrazy T1,T2 zależne, FLAIR w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz T1 zależnych po podaniu środka kontrastującego: - w istocie białej prawego pł ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. rezonans magnetyczny, a jego wynik to: Badanie wykazało cechy ogniskowych poszerzeń podpajęcznej w ok. sklepistości. Komory mózgowe oraz zbiorniki podstawy symetryczne i poszerzone. Obecność nielicznych, różnej wielkości ognisk w ...

Badanie rezonansu magnetycznego głowy przy zażywaniu leków rozszerzających naczynia Za tydzień będę miała robione badanie RM głowy z powodu epizodów niedokrwienia mózgu ( nocne objawy dezorientacji w otoczeniu ) oraz powtarzające się epizody zaniewidzenia połowiczego w jednym oku ( ubytki w polu widzenia ). Obecn ... Torbiel szyszynki a bóle głowy .. rezonans magnetyczny, który wykrył, że mam torbiel szyszynki, nie wiem, niestety, jakich wymiarów, podobno niewielka. Skierowanie na rezonans dostałam od neurologa, ponieważ od roku mam jakieś dziwne objawy tzn. połowicze bóle gło ... Basen przy dyskopatii w odcinku lędźwiowo-krzyżowym .. rezonansu Na poziomie L5 - S1 zmiany degeneracyjne w krążku mk, medialno lewoboczne wypadnięcie jądra miażdżystego tarczy mk z zajęciem zachyłka bocznego po stronie lewej, uciskiem worka oponowego od strony lewej i korzenia trawer ...

Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. rezonans magnetyczny wynik. Badanie wykonano w sekwencjach SE, tse W CZASACH t1 - t2 - ZALEŻNYCH DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowegow trzech płaszczyznach. W istocie białej prawej półkuli mózgu powyżej trzonu ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. rezonans - ma postępujący niedowład lewostronny dłoń, noga teraz, lekko twarz. Wynik: mnogie drobne ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz Flair w istocie białej półkuli mózgu najpewniej o charakterze naczyniop ... Struniak lub chrzęstniak stoku .. rezonansu magnetycznego: Pośrodkowy guz w rzucie stoku i zatoki jamistej prawej, ucisk na most. Obraz MR przemawia za struniakim stoku lub ( mniej prawdopodobne chrzęstniakiem stoku ). Liczne ogniska naczyniopochodny charakter w o ...

Rozległa i masywna przepuklina kręgosłupa szyjnego a mrowienia i drętwienia prawej ręki .. rezonansem kręgosłupa szyjnego stwierdzono przepuklinę rozległą i masywną na poziomie c6 - c7 Neurolog wysyła mnie do neurochirurga twierdząc że nie ma innej metody leczenia jak chirurgiczna. Czy jest możliwość leczenia innego niż ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. rezonansie magnetycznym? Nie jest to poważna choroba, zmiana naczyniowopochodna może być spowodowana nadciśnieniem tętniczym lub też małym udarem mózgu. Nie jest to nic poważnego. ... Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. rezonans mózgowia z powodu parestezji, osłabienia kończyn oraz podejrzenia demielinizacji ( tak było napisane na skierowaniu ). Proszę o interpretację poniższego wyniku: Pojedyncze drobne ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T ...

Torbiel pajęczynówki a bóle głowy .. rezonansu nie wykazało, aby torbiel się powiększała, nie wiem co dalej robić. Nie mam lekarza neurologa, który by się specjalizował w dziedzinie torbieli. A syn codziennie cierpi z powodu bólu głowy. Informacje są mało precyzyjne, ... Niezdiagnozowane bóle okolic szyi, karku, oka, twarzy .. Rezonans głowy OK, RTG kręgosłupa szyjnego OK, badanie wzroku OK, morfologia krwi OK, zęby są aktualnie leczone ale dentysta twierdzi, że to nie jest ból od zębów. Mam stwierdzona nerwice, biorę leki ale nic nie pomagają. Już dłuż ... Zanik wzroku w prawym oku .. rezonans, dzisiaj odebrałm wynik, niestety do neurolog mam wizytę w srodę a do tego czasu chciałbym poznac interpretację wyniku MR: Wysoko na sklepistości w płacie ciemieniowym lewym widoczna zmiana naczyniopochodna o śr. 4mm. Syg ...

Ból po operacji dyskopatii kręgosłupa .. rezonansu przed operacją: Na poziomie l4 - l5 tylna wypuklina dyskowa nieco uciskająca worek oponowy, otwory międzykręgowe na tym poziomie zwężone. Na poziomie l5 - s1 tylno - lewoboczna uwypuklina dyskowa uciskająca worek oponowy ... Leczenie migreny na tle nerwowym .. rezonans i nic nie wykazało. Neurolog powiedział, że to migreny które prawdopodobnie są na tle nerwowym, przepisał mi lek, przez który miałam wrażenie, że po pewnym czasie powodował częstsze bóle głowy. Następnie brałam wiele inny ... Padaczka a stwardnienie rozsiane .. rezonansie została zdiagnozowana padaczka alkoholowa. Nie folgowałem z alkoholem, potem miałem 3lub 4 ataki i od 8 lat nie miałem żadnego ataku padaczki. Trzy miesiące temu zdiagnozowano u mnie SM. Czy ten atak padaczki sprzed lat ...

Dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa .. rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego, oto jego wynik: Wyprostowanie fizjologicznej lordozy szyjnej. Dyskretne zmiany dehydratacyjno - degeneracyjne i obniżenie wysokości tarczy międzykręgowej C4 - C5. Na tym poziomie stwierdza ... Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. rezonansu głowy z powodu samoistnego drżenia głowy. Co oznaczają ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne? Co dalej należałoby robić? Zmiany naczyniopochodne są spowodowane zaburzeniem krążenia mózgowego, jednak ... Powracające silne bóle głowy .. rezonans był ok ,Doppler tętnic ok, odcinek szyjny lordoza i przestrzeń c5/c6 zwężona, mam ponadto piski i szumy w uszach laryngolog ok. Mam też straszne problemy z zasypianiem. Kiedyś ból pojawiał się rzadziej ale teraz od dwóch ...

Bóle po usunięciu przepukliny jądra miażdżystego .. rezonansu i nie ma większych zmian niepokojących. Lekarz twierdzi że nie powinno boleć a boli. Czy to może być jaki wstrząs pooperacyjny, czy coś takiego? Niestety dolegliwości bólowe po operacji mogą się utrzymywać, jednak ból pr ... Zmiany zwyrodnienia w postaci dehydratacji krążka międzykręgowego .. rezonansu magnetycznego odebrałam już wyniki i proszę o ich interpretację gdyż do wizyty u neurologa jest jeszcze sporo czasu. Badanie wykonano w sekwencjach SE T1, TSE T2: - zmiany dehydratacyjne krążka międzykręgowego na poziomi ... Negatywne skutki tomografii komputerowej głowy .. rezonans magnetyczny jest bezpieczny. Proszę o opinię w tej sprawie, ponieważ mam bardzo mieszane uczucia ( dodam,ze córka jest alergikiem, zatem ma osłabiony układ immunologiczny. Istotną informacją może być również fakt, że moja ...

Bóle i brak sprawności po operacji kręgosłupa .. rezonansu magnetycznego kręgosłupa w odcinku TH12 - S3 wykonana sekwencjami TSE oraz CISS w obrazach T1 - i T2 - zależnych, wykazuje zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych L3/4 i L5/S1 w postaci ich dehydratacji oraz centra ... Drętwienie stóp i skurcze w stopach .. Rezonans po operacyjny stwierdził szerokopodstawne przepuklinę krążka l3/l4 uciska worek oponowy, szerokopodstawne obustronne wypukliny krążków l4/l5 i l5/S1 uciskają worek oponowy, na poziomie l4/l5 uciśnięte oba nerwy l5 w zachy ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. rezonans głowy. Oto wynik: Badanie wykonano w SE, FSE uzyskując obrazy T1 przed i po kontraście, T2, PD, zależne w trzech płaszczyznach oraz FLAIR w płaszczyźnie poprzecznej. W istocie białej obu półkul mózgu widoczne są dość licz ...

Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. rezonansu magnetycznego jest taki: kilka drobnych ognisk o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze ... Dyskopatie w odcinku lędźwiowym Rezonans po zabiegu wykazał szerokopodstawne przepuklinę krążka l3/l4 uciska worek oponowy, szerokopodstawne obustronne wypukliny krążków l4/l5 i l5/S1 uciskają worek oponowy, na poziomie l4/l5 uciśnięte oba nerwy l5 w zachyłkach ... Utrata przytomności we śnie i chwilowe zaburzenie świadomości .. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, dopplerowskie badanie żył i tętnic, całodobowe badanie snu i inne badania krwi były prawidłowe. Urodziłem się z wadami kończyn dolnych i górnych. Cierpię na małopłytkowość. Stwierdzono ...

Hypodensyjne ognisko w lewej półkuli móżdżku .. rezonans magnetyczny. Mam 40 lat. Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem. Dopiero wtedy będzie można ocenić jaki typ zmiany to jest. ... Migrena i zmiany w rezonansie magnetycznym Mam migrenę z aurą, ostatnio nasilone ataki, nawet stan migrenowy, w badaniu neurologicznym bez zmian, wykonałam MR oto wynik: w T2 zmiany demielinizacyjne, rozsiane w istocie białej niespecyficzne, o śr. do 8mm w ilości ok. 13, m ... Zanik czucia w nodze .. rezonans - następne około 1 miesiąca czekania i pewnie skończy się na zabiegu. Ponieważ pewnie to uszkodzenie mechaniczne. Nie wiem tylko na jakiej podstawie to stwierdził. Jeśli zdjęcie nic nie wykaże, to czy powinien może dać le ...

Zmiany zwyrodnieniowe i torbiel korzenia .. rezonansu magnetycznego. W badaniu MRI widoczne zmiany zwyrodnieniowe odcinka L - S, jednak bez wypadnięcia dysku, dolegliwości bólowe może dawać torbiel korzenia S2. Trzeba wyjaśnić zmianę w trzonie L4, proponuję wykonanie scynty ... Torbiel okołokorzeniowa .. rezonans magnetyczny i wyszło że mam torbiel okołokorzeniową o wym. 10 mm w otworze L1/L2 po lewej stronie. Przez ten rok ból się nie zmniejszył i drętwienie również. Czasami mam że ból promieniuje do lewej nogi i czasami ją delik ... Drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w okolicy potylicznej .. rezonansu magnetycznego głowy mam napisane m. in.: drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej. Co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, ...

Drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul .. rezonans. W wyniku rezonansu jest napisane: drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul. Innych zmian nie stwierdzono. Czy to potwierdza czy wyklucza SM? Ewentualnie na co może wskazywać. Trzeba wykonać b ... Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne i naczyniopochodne a bóle głowy .. rezonansu magnetycznego głowy, ponieważ każdy z odwiedzanych lekarzy mówi co innego, a poza tym nikt nie chce wyjaśnić, czy nie wynik nie oznacza stwardnienia rozsianego. Mam 31 lat i od ponad pół roku cierpię na bóle głowy i wyso ... Bóle podbrzusza, w okolicach odbytu po operacji przepukliny przy niepełnym ogonie końskim .. rezonans, ale będzie on dopiero we wrześniu. Nie chcąc stracić pracy muszę pracować, praca siedząca. Trzeba wykonać badanie MRI i dopiero wtedy będzie można szukać przyczyny dolegliwości. ...

Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa .. rezonansu: Dehydratacja i obniżenie wysokości krążków m - k na poziomie L3/L4 i L5/S1.Na poziomie L1/L2 centralna przepuklina krążka m - k wpukla się do kanału kręgowego na ok. 4mm, schodzi daleko ku dołowi ( na ok. 21 mm ), ucisk ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. rezonansie zaszły zmiany demielinizacyjne. Cytuję: w istocie białej obu półkul mózgu, głównie okołokomorowo i w centrum semivale widocznych około 10 ognisk hiperintensywnych w sekwencji PD i T2 zależnej o morfologii plak demielini ... Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. rezonansu o treści: W istocie białej obu środków półowalnych widoczne są bardzo drobne ogniska hiperintensywne w sekwencji SE/T2 i FLAIR, odpowiadające zmianom degeneracyjno - demielinizacyjnym. Poza tym intensywność sygnałów z is ...

Uczucie ciepła, pieczenia w głowie .. rezonans głowy w porządku, jedynie kręgosłup - mam lordozę pogłębioną i na odcinku szyjnym jest przepuklina która uciska worek oponowy. Po wynikach rezonansu przestała mnie piec głowa, jak i uczucie ciepła. Dzisiaj od miesiąca gdy ... Ognisko w prawobocznej części płata przedniego przysadki mózgowej .. rezonans magnetyczny z kontrastem. Wszystko jest w porządku poza tym: W prawobocznej części płata przedniego ( w bezpośrednim przyleganiu do zatoki jamistej prawej ) widoczne ognisko o wym. 7x6 mm izointensywne w obrazach T1 - zal ... Zespół Hornera a ćmienie w głowie i ból w klatce piersiowej .. rezonans magnetyczny głowy. Wyniki tego badania nic nie ukazały, a ból głowy ustąpił. Między czasie pojawił się też ból w klatce piersiowej mniej więcej na środku, który przebija czasem również pod łopatkę ( prawą ). Pojawia się p ...

Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. rezonans. Przypadkiem wykryto torbiel pajęczynówki 40mm na 20mm na 23mm, ale podobno to nic groźnego bo żadnych zmian ani wpływu czy ucisku na mózg nie ma. Badania kontrolne wykonuje co 1,5 roku, ale teraz po wstrzyknięciu kontras ... Zmiany rozwojowe kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym .. rezonansu, oraz wskazanie dalszego postępowania. Opisane są zmiany rozwojowe kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym, możliwe tzw. zakotwiczenie rdzenia, czyli jest on umiejscowiony niżej niż zwykle. Dodatkowo jest dyskopatia na poz ... Padaczka a drżenia kończyn, silne i długotrwale bóle głowy .. rezonans wskazują na padaczkę. Po tym drugim napadzie bierze leki i przez okres jednego roku leczenia doszła do dawki dziennej Orfirilu 750 mg i jest włączany stopniowo Lamirine - obecnie 35 mg. W okresie zażywania leków nie ma na ...

Torbiel pajęczynówki w zachyłku górnym móżdżku a drętwienia i drżenia .. rezonans głowy z podejrzeniem gruczolaka przysadki ( mam zaburzenia hormonalne i niedoczynność tarczycy ). Na szczęście rezonans nie wykazał zmian w przysadce, jedynie o co można się przyczepić to ze ponoć jest w jednej części za ... Torbiel podpajęczynówki przy zaburzeniach hormonalnych .. rezonansu magnetycznego wykryto: w zachyłku górnym móżdżku widoczna jest płynowa przestrzeń odpowiadająca najprawdopodobniej torbieli podpajęczynówki o wymiarach 22x16x14 mmm. W związku z zaburzeniami hormonalnymi córka 3 lata tem ... Hypoplastyczne tętnice a padaczka .. rezonans magnetyczny. Tomografia wykazała podejrzenie tętniaka, a rezonans nic nie wykazał. Została skierowana na angio kt głowy, które wykazało wąskie hypoplastyczne tt łączące tylne. Co to oznacza? jak to leczyć? Jestem przerażo ...

Długotrwały lekki ból głowy po uderzeniu .. rezonans magnetyczny. Tam był tylko opis że wszystko jest w porządku. Dostałem też płytę CD. Ale lekarze nie chcą oglądać tych obrazów z płyty. Więc sobie dałem spokój i pomyślałem, że może jakoś samo przejdzie. Ale minęło kilka l ... Glioza w płacie czołowym .. rezonansu magnetycznego. Zmiana w lewym płacie czołowym może odpowiadać przebytym niedokrwieniu mózgu. Jednak aby dokładnie ocenić zmianę potrzebne jest podanie kontrastu. ... Leczenie Zespołu ogona końskiego .. rezonanse, neurochirurg uzależnia operację od rezonansów. Ważne jest, aby jak najszybciej zrobić badanie rezonansu, trzeba się liczyć z możliwością leczenia operacyjnego. W przypadku takich objawów leczenie trzeba zastosować jak n ...

Dyskopatia w odcinku lędźwiowym .. rezonansem jest bardzo poważne i powinnam zacząć się martwić czy jednak nie jest ze mną jeszcze tak złe? Badanie MR kręgosłupa L - S: Wczesne zmiany zwyrodnieniowe na poziomie pogranicza lędźwiowo - krzyżowego - jądro miażdżyste L ... Przepuklina kręgosłupa a aktywność fizyczna .. rezonans i tu zaczął się dramat. Opis jest taki: Na poziomie l5/s1 tarcza m - kręgowa o obniżkowej wysokości z cechami odwodnienia, jej materiał tworzy masywną, prawie całkowicie wypełniającą światło kanału kręgowego centralno - l ... Drętwienie twarzy a migrena .. rezonans. Wykluczono nowotwór. Została wykryta zmiana w prawej komorze o średnicy ok. 5 - 6mm o *niejasnym charakterze*. Neurolog zalecił powtórzenie badania po roku. Niestety nie zdążyłam tego zrobić, wyjechałam z Polski. Nie wie ...

Ból kręgosłupa i dyskopatia w odcinku lędźwiowym .. rezonansu spytał się czy chcę operacje. Odmówiłam ze względu na swój młody wiek. Lekarz podzielił mój stosunek do tego i wydał mi wskazówki. Obecnie często się przebudzam w nocy z powodu bólu ( tak jak dzisiaj ). Gdy wcześniej był ... Rezonans po operacji guza mózgu skąpodrzewiaka .. rezonansu jest dobry. Oto wynik badania: Stan po zabiegu operacyjnym i RTH z powodu guza płata skroniowego lewego. Loża pooperacyjna o wielkości 20x18 mm, bez cech wznowy miejscowej. W śródkościu i blaszce wewnętrznej kości ciemie ... Zmiany w kręgosłupie i torbiel pajęczynówki .. rezonans kręgosłupa i chciałabym się dowiedzieć: - co oznaczają opisane nieprawidłowości, na ile są groźne i które najbardziej, - jakie powinno być leczenie oraz jak długie ono może potrwać, - jakie mogą być następstwa takich uszk ...

Bolesne drętwienie mięśni dolnej miednicy .. rezonans magnetyczny, gdyż albo wyprosić od lekarza jedno badanie lub wykonać je płatnie, w tej sytuacji proszę o ukierunkowanie, który odcinek kręgosłupa objąć tym badaniem. Problem to drętwienie niezwykle bolesne mięśni dolnej m ... Zmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. rezonans głowy, który stwierdza: w obrębie substancji białej około komorowej pojedyncze ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach ... Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. rezonans mag. mózgu z kontrastem ), mam 47 lat. Proszę o interpretację mojego wyniku: Badanie MR głowy wykonano aparatem niskopolowym 0,3 T, w sekwencjach SE i FSE, w obrazach T1, T2/PD zależnych, w sekwencji FLAIR oraz w obrazach ...

Gładkościenne struktury o sygnale płynowym na splotach naczyniówkowych w obrębie trójkątów komór bocznych .. rezonans magnetyczny z którego wyszło mi, że mam gładkościenne struktury o sygnale płynowym na splotach naczyniówkowych w obrębie trójkątów komór bocznych średnicy do 1.5 cm każdy. Mam takie objawy jak wzmożone ciśnienie śródczasz ... Wystąpienie tętniaczków w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy Rezonans był zrobiony z powodu częstych i długotrwałych bóli głowy, którym często towarzyszą zaburzenia widzenia oraz równowagi i nudności. W wyniku wyczytałam niepokojące informacje: wystąpienie tętniaczków w splocie naczyniówkow ... Silny ból tylnej części głowy i kręgosłupa szyjnego .. rezonansu magnetycznego niestety nie mogę mieć z powodu protezy zębów ), badania krwi wykazały anemie, którą cały czas leczę. Muszę nadmienić, że mam siedzący tryb pracy. Mój lekarz psychiatra nie wykrył u mnie żadnych chorób. Nie ...

Leczenie torbieli Tarlowa .. rezonansu magnetycznego kręgosłupa. Badanie było podyktowane ciągłymi bólami kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, do tego stopnia, że syn nie mógł poprawnie chodzić, dźwigać czy też schylać się. Wynik rezonansu wykazał obecność po str ... Nawrotowa dyskopatia albo blizna pooperacyjna kręgosłupa .. rezonans na którym pisze: Spłycenie fizjologicznej lordozy lędźwiowej. Osłabienie sygnału w obrazach T2 - zależnych krążka międzykręgowego L5 - S1 w przebiegu zmian dehydratacyjnych. Obniżenie wysokości krążka międzykręgowego L5 - ... Poszerzenie trójkąta komorowego .. Rezonans nie wykazał powiększenia torbieli, ale zaniepokoiły mnie dwie informacje w opisie badania. 1 )Zaznaczona asymetria komór bocznych - trójkąt lewej komory bocznej szerszy od prawego 2 )przyścienne pogrubienie śluzówki w zat ...

Drżenie rąk, nóg przy minimalnym wysiłku, sztywnienie kciuków .. rezonansie kręgosłupa szyjnego - nie wykazał większych zmian. Mam cukrzycę typu II, ale to drżenie nie ma związku z hipoglikemią. Za każdy razem, gdy nasilą mi się objawy, kontroluję cukier, a ten jest w normie. TSH też mam w norm ... Powiększająca się torbiel szyszynki .. rezonans magnetyczny głowy na którym wyszło, że posiadam torbiel szyszynki najprawdopodobniej o wym 9x5 mm. Teraz po kolejnym badaniu wyszło, że jest rozmiarów 10x5x6 mm. Czy taka zmiana jest groźna? jak powstaje taka torbiel? czy ... Wada rozwojowa jamy przegrody przeźroczystej .. rezonansu, kształtu główki oraz objawu zachodzącego słońca. Jakoś nie mogę nic znaleźć na necie o tej wadzie poza tym że czasami jest to związane z padaczką i schizofrenią. O co chodzi konkretnie z tą jamą przegrody przeźroczystej ...

Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. rezonans magnetyczny. Czy to coś poważnego? Drobne ogniska podwyższonego sygnału w obszarach T2 zależnych oraz flair w istocie białej obu półkul, wielkości do 3 mm. Nie stwierdza się zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach po ... Osłabienie organizmu, szum w uchu, inne widzenie .. rezonans magnetyczny i nic. Okazało się że pracuje w małym pomieszczeniu około 5 m2 i bez wentylacji i od długiego przebywania w takim pomieszczeniu robiło się tak. Poznałem po tym jak wróciłem do pracy po ustaniu choroby i objawy ... Opadanie powieki .. rezonans. Teraz czekam na wynik, słyszałam też o chorobie zaczynającej się od oczu u młodych osób. Jaka to choroba? Osłabienie powiek może być charakterystyczne dla wielu chorób, często tak objawia się miastenia. ...

Blizna w tylnej części kanału kręgowego .. rezonans, jego wynik: sygnał w obrębie krążków mkk na tych poziomach obniżony w sekwencjach T2 zależnych jak w przypadku zmian zwyrodnieniowych - dehydratacja. Niewielkie wypukliny krążków mk widoczne na tych poziomach. Laminektom ... Sygnał o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym .. rezonansu magnetycznego z którego wyczytałam w opisie takie zdanie: Przykomorowo po stronie lewej widoczne pojedyncze dwumilimetrowe ognisko podwyższonej intensywności sygnału o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym. Co ... Przepuklina z uciskiem worka oponowego .. rezonansu i wyników wyszło z opisu tak: W przestrzeni L5/S1 lewostronna przepuklina z uciskiem lewego korzenia nerwowego. W przestrzeni L4/L5 prawostronna i centralna przepuklina z uciskiem worka oponowego. Po konsultacji z neuroc ...

Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. rezonans magnetyczny głowy który jednak nic nie wykazał oto opis: Nie stwierdza się zmian ogniskowych w mózgu, w móżdżku i w pniu mózgu. Kąty mostowo - móżdżkowe oraz nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV,III i komory ... Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. rezonansu i określenie czy może to być również jakieś inne schorzenie niż SM. Jeśli jest to możliwe to proszę również o określenie w jakim stopniu zaawansowania jest choroba. Badanie MR głowy ( FSE, obrazy T1 i T2 zależne, FLAIR, ... Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. rezonans głowy, w sekwencji SE w obrazach T1/ax/, T2 zależnych /sag, ax, cor/, flair/ax/ DWI/ax/ wynik brzmi następująco: w podkorowej istocie białej płatów czołowych obecne pojedyncze ogniska podwyższonego sygnału w T2 i flair wi ...

Ognisko nieprawidłowego sygnału o etiologii naczyniowej lub zapalnej .. rezonansu głowy: na pograniczu ciała modzelowatego i głębokiej istoty białej lewego płata czołowego widoczne pojedyncze 3mm ognisko nieprawidłowego sygnału, które nie zdradza cech aktywności. W grę wchodzi zarówno etiologia naczyn ... Ognisko niedokrwienne mózgowia .. rezonansie głowy dostałam wyniki których nie potrafię zinterpretować, Pani doktor powiedziała jedynie że wyniki są do wyjaśnienia jednak nie wiem czy jest czym się martwić. Opis wyniku mówi: Badanie wykonano w sekwencji FSE i FAST ... Drętwienie mięśni Kegla, stóp, łydek, i silnych bolesne mrowienia stóp kończące się skurczem w pachwinach .. rezonans kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego lecz z tego wynika że powinienem jeszcze zrobić rezonans miednicy. Urolog wykluczył prostatę, proktolog wykonał kolonoskopię i z tej strony ponoć nie ma zagrożenia. Moje pytanie wynika ...

Ból głowy w płacie czołowym prawej półkuli .. rezonans. Czy powinnam się niepokoić, i czym prędzej odwiedzić innego neurologa? Może warto wykonać badanie EEG. Jednak dalsze decyzje diagnostyczne podejmuje się na podstawie osobistego zbadania chorego. ... Tętniak móżdżku .. Rezonansu Magnetycznego wykryto u mnie tętniak móżdżku 4.5x3mm. Czy mam się martwić? Samym badaniem MRI nie da się wykryć tętniaka, trzeba wykonać badanie naczyniowe. Przy rozpoznanym tętniaku trzeba skonsultować się z neurochirur ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. rezonansu magnetycznego i prosiłabym o interpretację, gdyż na wizytę u neurologa muszę jeszcze trochę poczekać. Oto wynik: Badanie wykonano w sekwencji SE( T1 - ax. ), FSE( T2 - ax.cor.sag ), IRFSE( T2 - ax. ) oraz po podaniu magn ...

Anomalia naczyń mózgowia .. rezonansu magnetycznego. Opis pokazuje anomalię naczyń mózgowia, gdzie hipoplastyczna lub całkowicie niedrożna jest jedna z tętnic tylnych mózgu jednak krążenie kompensowane jest przez t. łączącą tylną. ... Hipoplazja tętnicy kręgowej a głuchota, zawroty głowy, bóle głowy .. rezonans i wykryto u mnie hipoplazję tętnicy kręgowej. Lekarze powiedzieli mi, że nie trzeba z tym nic robić. Przez dwa lata się męczę. Miewam mocne bóle głowy po lewej stronie. Ostatnio mój stan się na tyle pogorszył , że przez j ... Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. rezonans a oto wynik: Badanie MR CUN wsekwencjach TSE, FLASH oraz FLAIR W OBRAZACH T1 i T2 - zależnych w płaszczyznach - osiowej, czołowej i strzałkowej. STWIERDZONO: hiperintensywne ognisko w obrazach T2 - zależnych i FLAIR leżąc ...

Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. rezonans z kontrastem o takim brzmieniu wyniku: W trakcie badania uwidoczniono w obrębie istoty białej obu półkul mózgowych obecność kilku, nieregularnych obszarów hyperintensywnych w T2WI i hypointensywnych w T1WI. Powyższe zmian ... Codzienny silny ból głowy w okolicy czołowej .. rezonansu nie wykazało żadnych zmian. Wszystko było dobrze,tylko wyszło przyścienne zgrubienia błony śluzowej w zat. klinowej w linii pośrodkowej, w części komórek sitowych obustronnie,w lewej zatoce szczękowej i prawej zatoce czo ... Przepuklina kręgowa a ból i drętwienie nogi .. rezonans brzmi tak: Osłabienie sygnału MR w T2 zl. obr z obszaru krążków międzykręgowych na poziomie L4/L5i L5/S1 z obniżeniem krążka miedzykręgowego L5/S1 - zmiany dehydratacjyjne. Wyciągnięcia wałowate i dziobiaste krawędzi prze ...

Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu. Asymetria tt. kręgowych prawa dominująca wydłużona w końcowym odcinku modeluje w niewielkim stopniu powierzchnie przednia pnia mózgu. Poza tym naczynia tętnicze mózgowia o prawidłowym przeb ... Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. rezonansy. Oto ich wyniki: Sygnał w obrębie krążków mk na tych poziomach obniżony w sekwencjach T2 zależnych jak w przypadku zmian zwyrodnieniowych, dehydratacja. Niewielkie wypukliny krążków mk widoczne na tych poziomach. Laminek ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. rezonansu: W istocie białej obu półkul widoczne są pojedyncze ogniska hiperintensywne w sekwencjach T2 i FLAIR i PD. Największe w półkuli prawej przykomorowo na pograniczu trzonu i rogu czołowego komory bocznej prawej wlk. ok. 8 m ...

Niewielka wypuklina centralna przylegająca do przedniej części worka oponowego .. rezonansu magnetycznego? Czy konieczna jest operacja? Decyzje operacyjne podejmuje się na podstawie obejrzeniu zdjęć, jednak opis raczej przemawia za leczeniem rehabilitacyjnym ( gimnastyka i basen ). ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. rezonansu magnetycznego. Był skierowany na to badanie, ponieważ często zdarza mu się zemdleć i przewrócić. Kiedyś mógł to kontrolować a teraz już raczej nad tym nie panuje. Ma 55 lat. Jego wynik: Na pograniczu korowo podkorowym i ... Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. rezonansu. Jestem tym przerażona, nie wiem jakie są konsekwencje tych zmian i czy mogą ulec poprawie moje wyniki na skutek leczenia. W chwili obecnej podczas snu mam uczucie drżenia wewnątrz całego ciała oraz zimna. Rezonans zleco ...

Wielopoziomowa dehydratacja i wielopoziomowe obniżenie wysokości krążków międzykręgowych .. rezonans magnetyczny. Prosiłabym o przybliżenie wyników, ponieważ dla mnie jest to niezrozumiałe. Do lekarza niestety długie kolejki. Mam 32 lata. Spłycona lordoza lędźwiowa. Naczyniak lewej części trzonu L2 o śr. 15 mm. Wielopozi ... Duża centralna przepuklina krążka międzykręgowego wpuklająca się do kanału kręgowego .. Rezonans kręgosłupa piersiowego stwierdza: na poziomie Th8 - Th9 duża centralna przepuklina krążka mk wpuklająca się do kanału kręgowego na głębokość ok 6 mm, przepuklina uciska rdzeń kręgowy. W obrębie końcowego odcinka rdzenia k ... Uczucie ucisku w głowie, kłucia i bóle głowy po upadku a depresja lękowa z somatyzacją objawów .. rezonans, VNG i EEG, które nie wykazały niczego. Nie ukrywam, że mam często stresy, ponieważ zajmuje ważne i odpowiedzialne stanowisko w firmie. Nikt nie wie, że ja codziennie czuję się tak jakbym umierała. Staram się wykonywać ob ...

Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni. Chciano mnie wysłać na tomografię, ale ze względu na to, że chciałem wykluczyć inne choroby, dostałem skierowanie na rezonans. Bóle głowy w części górnej i p ... Niesymetrycznie zaakcentowany zbiornik potyliczny wielki .. rezonansu magnetycznego: niesymetrycznie zaakcentowany zbiornik potyliczny wielki, większy po lewej stronie? Najczęściej jest to wariant normy, chociaż obraz radiologiczny zawsze powinno się oceniać pod kątem objawów klinicznych. ... Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. Rezonans został wykonany 10 miesięcy po urazie głowy. Co oznacza taki wynik? Naczyniak żylny u dorosłych jest odmianą anatomiczną uważaną za normę. Poza tym zmiany naczyniowopochodne mogą świadczyć o lokalnym niedokrwieniu mózgowi ...

Nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego i możliwy stan zapalny .. rezonansu? Opisane są nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego. Możliwy stan zapalny na odcinku L5 - S1, leczenie zależne od objawów. Zalecana konsultacja neurochirurgiczna. ... Uporczywy, psychogenny ból głowy w okolicy czołowej a leczenie akupunkturą .. rezonansu nie wykazało żadnych zmian. To wyniki badań EEG. Wszystko było dobrze, tylko wyszło przyścienne zgrubienia błony śluzowej w zat. klinowej w linii pośrodkowej, w części komórek sitowych obustronnie, w lewej zatoce szczęko ... Ból pleców, korzonków promieniujący przez pośladek do uda i drętwienie palca dłoni .. rezonans i zbadać, jaka jest przyczyna dolegliwości. ...

Blizny w kanale kręgowym, drętwienie okolic krocza i stóp, problemy z mikcją a leczenie operacyjne .. Rezonans po operacyjny stwierdza: Sygnał w obrębie krążków mk na tych poziomach obniżony w sekwencjach T2 zależnych, jak w przypadku zmian zwyrodnieniowych, dehydratacja. Niewielkie wypukliny krążków mk widoczne na tych poziomach. ... Bóle głowy w części potylicznej rozpoczynające się nad ranem, mdłości, sporadyczne krwawienia z nosa i wymioty .. rezonans magnetyczny głowy - nic nie stwierdzono. Miewam zawroty głowy. Mam 44 lata, mniej więcej dwa lata temu weszłam w okres przekwitania, nie biorę pigułek hormonalnych. Objawy mogą być pochodzenia naczyniowego - migrenowego. ... Zapalenie nerwu twarzowego lewego u kobiety w ciąży z nadciśnieniem .. rezonans magnetyczny. Opis tomografii: w strukturach głębokich po stronie lewej drobne ognisko hipodensyjne najpewniej naczyniopochodne. Poza tym nie stwierdzam nieprawidłowych ognisk w tkance mózgowej. Układ komorowy bez zniekszt ...

Ucisk na nerw mimo discektomii a ciąża .. rezonans. Jego wynik nie jest jednak zadowalający. Ucisk na nerw nadal jest. Nie chcę się poddać kolejnej operacji, ale nie wiem, co dalej robić. Poza tym chcę zajść w ciążę i nie wiem, jakie to będzie miało konsekwencje. Proszę o ... Zespół pustego siodła, torbielki retencyjne a porażenie nerwu twarzowego Rezonans magnetyczny wykazał miernie nasilony zespół pustego siodła z modelowaniem przysadki przez torbielkę pajęczynówki, gruczoł jest wyraźnie obniżony po stronie lewej. Poza tym tkanki i przestrzenie płynowe mózgowia w MR bez z ... Szanse na wyleczenie porażenia nerwu twarzowego u dziecka .. rezonans jest ok i emg .moze ktos ma taki sam problem jak ja i wie co robic dalej ...

Zmiany w EEG przy drobnych atakach padaczki .. rezonansem ani tomografia mózgu nie wykazała żadnych zmian, standardowe badania w gabinecie również nie wykazują objawów choroby, jedyną podstawą do diagnozy są niewielkie zmiany w badaniu EEG i występowanie drobnych ataków, chcia ... Napady utraty przytomności po wypadku samochodowym sprzed lat .. rezonans magnetyczny. Bardzo dziękuje za odpowiedź, ale EEG mialam 2 - krotnie robione, rezonans magnetyczny również. Nic nie wykazało ... Długotrwały ból głowy po przewianiu .. rezonans głowy - nic ( złego ) nie wykazał. Brane leki: Fluonarizinum, Propranolol, Gabapentyna, Neurotin, Ethopro, Lamotrix - nie pomogły, bądż też nie doszłam do dawki wysokiej ( ścięło mnie ).Proszę o poradę : ew. diagnozę, moż ...

Wzmożone bóle głowy i wzrost ciśnienia w głowie przy torbieli pajęczynówki .. rezonans wykazał u mnie niewielką torbiel pajęczynówki. Lekarz ( neurolog ) kazał nie przejmować się tym. Jednak od kilku dni mam wzmożone bóle głowy i odczuwam tak jakby napięcie w głowie, wzrost ciśnienia w głowie, bóle karku. C ... Utrata wzroku po wstrząśnieniu mózgu .. Rezonans magnetyczny był robiony i nic nie wykazało badanie. W przypadku wstrząśnienia mózgu dochodzi głównie do zaburzania pamięci, równowagi oraz bólu głowy. Czasami takie objawy mogą trwać kilka dni lub kilka tygodni. Raczej rz ... Kucie w kręgosłupie podczas stresu .. rezonans? ...

Drętwienie i opadanie stopy .. rezonansie magnetycznym kręgosłupa będzie w stanie powiedzieć więcej na temat dolegliwości. ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. rezonans kręgosłupa mógłby coś wykazać? Rezonans kręgosłupa może wykluczyć zmiany w obrębie rdzenia kręgowego. Czy ciśnienie mierzone obustronnie ( na prawej i lewej ręce ) ma wartości 130/90? To mogło by sugerować zmiany naczynio ... Drętwienie ręki po złamaniu kości przedramienia .. rezonans magnetyczny. ...

Problemy z pamięcią i koncentracją przy padaczce .. rezonansu magnetycznego dla porównania z wynikami wcześniejszymi ( ocena postępu choroby ). Samemu można stosować np. Bilomax. ... Nawrót przepukliny lędźwiowej .. rezonans magnetyczny. Może to być nawrót przepukliny wynikający z przemieszczenia się protezy dysku wszepionej w miejsce usuniętego dysku. ... Rezonans magnetyczny przy zaklipsowanym tętniaku .. rezonans magnetyczny. W otrzymanej ze szpitala dokumentacji nie posiadam informacji na temat rodzaju klipsu ( tytanowy czy stalowy ). Co w takim wypadku zrobić? Najlepiej udać się do lekarza, który wykonywał wtedy zabieg i spróbow ...

Rehabilitacja przy encefalopatii niedotleniowej .. rezonansu, czy rezonans pokazal by cos innego?W chwili obecnej tata otwiera oczy,nie spelnia polecen,a cialo jest ulozone w pozycji zgieciowej z utrwalonymi przykurczami. Oddycha samodzielnie przez rurke traheostomiczna ,okresowo ... Ścieńczony płyn rdzeniowy i poszerzony kanał rdzeniowy .. rezonansu magnetycznego. Wykonano też podstawowe badania tzn. prześwietlenie płuc ( w normie ), krew ( w normie ), elektrolity ( w normie ), OB ok. Jej objawy to: ból kręgosłupa piersiowego, skurcze rąk, głównie palcy, czasem nóg. ... Bóle głowy, mroczki przed oczami, skurcze mięśni, rozkojarzenie a depresja .. rezonans magnetyczny głowy? Warto takie badanie wykonać, aby wykluczyć przyczyny organiczne mogące zachodzić w mózgu. Dobrze również zrobić wywiad rodzinny w kierunku podobnych dolegliwości. ...

Napady mlaskania i nerwowego poruszania się podczas snu .. rezonans magnetyczny głowy oraz badanie EEG. EEG i tomografia komputerowa nic nie wykazały Dokładniejszym badaniem jest rezonans magnetyczny. dziękuje ... Zaburzenia zwieraczy przy jamistości rdzenia kręgowego .. rezonans magnetyczny, aby ocenić czy nie ma progresji jam syryngomielicznych. Zaburzenia zwieraczy to jeden z objawów jamistości rdzenia, dlatego w przypadku nasilania tego objawu należy rozważyć leczenie neurchirurgczne, drenaż j ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. rezonans magnetyczny, - badania krwi ok, - badanie tarczycy ok. Może w związku z tym pieczeniem udać się do dermatologa ( zauważyłem , że coś się dzieje z moimi paznokciami - jakieś słabe i brązowawe się robią ). Pozostało jeszcze ...

Solarium po wirusowym zapaleniu mózgu i rdzenia .. rezonansu są bardzo dobre, bez żadnych zmian ogniskowych : ) Nic mi nie dolega, jestem ogólnie zdrowa. Moje pytanie dotyczy korzystania z solarium? Czy już mogę, czy jeszcze się wstrzymać? Myślę, że przy zachowaniu umiaru i zdrowe ... Bóle w dole kręgosłupa u sportowca .. rezonansu magnetycznego kręgosłupa, ewentaualnie dalsze badania ustalające przyczynę wzmożonego napięcia mięśniowego. Dzieki , tak właśnie zrobie. Pozdrawiam ... Zakażenie pasożytnicze przyczyną Zespołu Touretta .. rezonans i EEG głowy wykazałyby to? Uważa się, że zespół Tourette*a jest chorobą wrodzoną, jednak nie udowodniono jej genetycznego pochodzenia. Na pewno przyczyną nie jest zakażenie pasożytnicze. Chorobę leczy się zatem objawowo. ...

Bóle i zawroty głowy oraz rwące bóle kręgosłupa przy jamistości rdzenia .. rezonans megnetyczny odc ledzwiowego, szyjnego i mozgu. wynik potwierdzil oczywiscie to krzywe ustawienie odc szyjnego ale do tego jeszcze wyszło: cyt: sródrdzeniowa jama płynowa śr. 2mm od poziomu C5 do Th3 o cechach syryngomieli ... Powracające wymioty i bóle z tyłu głowy .. rezonans magnetyczny ) to warto poprosić lekarza o skierowanie na takie badanie. Inną możliwością są działania niepożądane stosowanych leków. Zakładam, że przyczyny w obrębie układu pokarmowego lekarze wykluczyli. a czy mogą wystą ... Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. rezonans magnetyczny głowy z obawy przed guzem muzgu ( moja mama miała ) ale wynik badania wykazał, że nic nie ma. od kilku lat wiem, że mam za gęstą krew ( nadpłytkowość ) za dużo płytek krwi, co powoduje, że krew może nie dochod ...

Ucisk z tyłu głowy, ból oka i szyi po urazie głowy .. rezonans magnetyczny oraz skonsultować się z neurologiem. Już nie wytrzymałem wczoraj byłem u Pani neurolog,która stwierdziła ,że to nerwobóle i nic tam nie ma poważnego,niewiem czy to można stwierdzic bez tomografii ale podważać ... Drętwienie ręki po wypadku .. rezonansu magnetycznego i ewentualne leczenie dolegliwości ( neurochirurgiczne? rehabilitacja? ). ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. rezonans magnetyczny głowy,ponieważ od jakiegoś czasu mam naapady miegreyny z aurą,do tego ból głowy,zawroty,podwójne widzenie,mroczki przed oczami. Drętwieją mi nogi i ręce. Ostatnio doszło nawet do tego że nie mogę napisać kilku ...

Uciążliwe bóle kręgosłupa przy wypuklinie lędźwiowej .. rezonans i wrócić do niego ,ale żaden lekarz nie chce mi dać skierowania na to badanie, a prywatnie mnie nie stać ,po ostatnich lekarstwach baclofen ,nimesil,doxepin,żle się czuje,jestem cały czas jakby pijana,mam zawroty głowy,za ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. Rezonans magnetyczny: Badanie MR mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1 - i T2 - zależnych, trzech płaszczyznach. Podano środek kontrastowy. Wyniki wykazały, że w obrębie podkorowej istoty białej ob ... Nieregularny twór w rezonansie po radioterapii Opis widoczne zmiany bliznowate, oraz opszar o sygnale umiarkowanie wzmożonym w obrazach FLAIR i T2 zależnych, z zaciśnięciem bruzd przyległej kory mózgu.Obszar odpowiada najpewniej zmianom po radioterapii i obrzękowi. Po podaniu ...

Leczenie u kręgarza przy wypuklinach lędźwiowych .. rezonans magnetyczny i skosnultować się z neurochirurgiem. Właśnie bardzo chciałabym uniknąć zabiegu,słyszałam że po takich zabiegach nie wraca się do pełnej sprawności a bardzo często jeden zabieg nie wystarcza zależy mi na powro ... Bóle w okolicy lewej skroni u nastolatka .. rezonans. Trzymam za Ciebie kciuki Dziękuję za odpowiedź. Byłam u innego neurologa który skierował mnie na tomografię głowy i badanie dna oka ( zapomniałam dodać że noszę okulary ) niestety na te wszystkie badania muszę zgłosić si ... Obniżenie wysokości i skrócenie sygnału krążków międzykręgowych lędźwiowych .. rezonansu jest zły , czy 5 mm to dużo, czy można to jakoś wyleczyć,dlaczego leki i rehabilitacja nie pomaga ,Dziękuję PANU bardzo za wyrozumiałość i odpowiedzi. Najlepiej udać się do neurologa. Wynik rezonansu nie jest najgorszy. ...

Drętwienie pachwiny prawej i drżenie kończyn dolnych .. rezonas, ponieważ u nas wszstko trwa toteż dopiero dzisiaj mam skierowanie do szpitala, ale żebym odczuł że w Polsce nie ma lekko no to muszę na niego czekać do nowego roku. Podejrzenie uszkodzenie nerwów obwodowych lub rdzenia, a ... Drętwienie mózgu i problemy z pamięcią .. rezonans magnetyczny bo dostałam skierowanie, nie wiem czy jest to związane z neurologia czy może z zapaleniem zatok które raz miałam, czy może też z mieszkaniem w którym był grzyb ( ok roku w nim mieszkalam ), pewnie wszystko się ... Dziwne mrowienia, kłucia i uciski w kończynach .. rezonansem magnetycznym wykazał zmiany deminilizacyjne. Czym moga byc powodowane moje objawy? Nie jest to raczej wynik guza przysadki. Możliwą przyczyną mogą być zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego lu ...

Niedowład nóg a mózgowe porażenie dziecięce .. rezonansu magnetycznego głowy i kręgosłupa. W struktórze móżgu nie wykryto żadnych zmian. Neurolog, do którego chodzę prywatnie twierdzi ze przyczyna mojej niesprawności moze byc umiejscowniona nie w mózgu, ale rdzieniu kręgowym c ... Bóle lewej strony krocza przy skoliozie i zniesieniu lordozy .. rezonans. Mam niewielką skoliozę i znieseinie fizjologicznej lordozy na wysokości bodajże t - 12,t - 11,t - 10 i l - 1. Ćwiczę boks i siłownię. Nie mam bóli kręgosłupa. Czy to może być sprawa neurologiczna?? Z góry dziekuje za opd ... Obniżenie i dehydratacja krążków międzykręgowych piersiowych .. rezonansu, który zrobiłam w zwiazku z dokuczliwymi opasającymi bólami pleców , miedzy łopatkami. Będę wdzięczna za interpretację, do terminu w poradni neuro daleeeko... Zmiany zwyrodnieniowe w postaci obniżenia i dehydratacji krąż ...

Bóle kręgosłupa lędźwiowego przy zmianach zwyrodnieniowo-wytwórczych .. REZONANSU MAGNETYCZNEGO: Umiarkowana tylna wypuklina krążka Th10/Th11. Cechy ześlizgu przedniego( ok.7mm )na poziomie L4/L5. Krążki międzykręgowe L1/ L2 L5/S1 prawidłowej wysokości,bez cech dehydratacji i istotnych wypuklin.Niewie ... Problemy z koncentracją i pulsowanie całego ciała po urazie .. rezonans ( tak zaproponował neurochirurg, ponieważ po pewnym czasie podobno *więcej widać* ). Miałem robione również EEG, które nic nie wykazało. Wtedy objawami były częste kurcze karku, notabene natychmiastowo *korygowane* przez ... Zaburzenia wymowy wskutek przylegania dalszej części języka do podniebienia .. rezonans które nic nie wykazały.Przypisywano mój problem nerwom.Wypisali recepte na leki psychotropowe. Łykam skrupulatnie każdą maleńką tableteczke a język jak się *plątał* tak się pląta... Nie znają przyczyny... Zastanawia mnie ...

Krwiak mózgu okolicy korowo-podkorowej lewego styku potyliczno-ciemieniowego .. rezonans mam nadzieje ze ten krwiak sie zmniejsza w końcu ma 16 lat moze sie wchłonie ... wczoraj sie cieszyłem ze juz jest dobrze a dzisiaj znowu zemdlała ... nie mam juz siły nie wiem co robić ...: - ( : - ( boje sie ze moze zem ... Bóle głowy i oczodołów oraz zmiany zachowania po uderzeniu .. Rezonans , w głowie wszystko w porządku , Rezonans odcisnka kręgosłupa szyjnego wykazał lekkie uszkodzenie kręgu szyjnego C - 4. Pani neurolog oraz chirurg stwierdzili , że to nic powaznego. Bóle głowy jednak nie mineły i z dnia n ... Czas oczekiwania na badania rezonansu magnetycznego i CT głowy .. Rezonansem Magnetycznym a ile się czeka na Tomografię Komputerową dodam że mam wodogłowie chyba że aktywne ponieważ mam mocne bóle głowy i drenu od zastawki( Drenaż Komorowo - Przedsionkowy ).I chciałem się dowiedzieć które badani ...

Poszerzone naczynia o przebiegu cranio-caudalnym wokół trójkąta lkb .. rezonans magnetyczny głowy celem sprawdzenia aktualnego stanu zdrowia. W 1998 roku przeszłam krwotok podpajęczynówkowy, potem utworzyła się przetoka t - ż, która po jakimś czasie sama *zarosła*. W RM z 2007 roku napisano: *Wokół t ... Leczenie nerwiaka nerwu VIII .. rezonansu: w prawym kącie mostowo - móżdżkowym widoczna wzmacniająca się wydatnie i jednorodnie masa guzowata wielkości ok. 3,5 x 3 x 2,4 cm, uciskająca od przyśrodka pień mózgu ( zniekształcenie i przewężenie komory IV ), od boku ... Drętwienie i mrowienie ręki przy uszkodzeniu korzenia nerwu c7 .. rezonans że to może być uszkodzenie korzenia nerwu c7 . czy to grożne i czy można leczyć ? Najpierw należy wykonać badanie MR i ustalić przyczynę uszkodzenia. To może być skutek dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych w obrębie kręgosł ...

Bóle kręgosłupa promieniujące do nogi przy dyskopatii lędźwiowej .. rezonansu sugeruje, że musi być operacja. Mam bardzo silne bóle promieniujące do lewej nogi. Lordoza lędźwiowa zachowana. Wysokości trzonów kręgów w odcinku lędźwiowym kręgosłupa zachowane. Obniżenie wysokości krążka międzykręgowe ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. Rezonans jest wyłącznie badaniem DODATKOWYM. ... Czas utrzymywania się stanu zapalnego kręgosłupa lędźwiowego .. rezonans kręgosłupa. Opis badania: Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego wykonano w sekwencji SE w obrazach T1 zal przed i po podaniu kontrastu oraz w sekwencji FSE w obrazach T2 zal W porównaniu do badania poprzedniego ( 01.11.2008 ) ...

Zaburzenia wzroku, zawroty głowy, bóle głowy i bezsenność .. rezonans i kolejne KT które też nic nie wykazało. Tata 3 tygodnie temu prowadził auto, w obecnej chwili jego stan jest bardzo ciężki a lekarze nie wiedzą jaka jest przyczyna tak bardzo szybkiego pogorszenia się jego stanu. Tata ma ... Pachygyria a autyzm dziecięcy .. rezonansie stwierdzono u niego poszerzenie zakrętów istoty szarej. Potrzebuje wszelkich informacji o tej chorobie, oraz o specjalistach, do których możemy udać się o pomoc. Wdzięczna będę za podanie tytułów publikacji, przeslanie ... Diagnostyka zespołu neurastenicznego przy bólach głowy .. rezonans magnetyczny głowy. Bez tego w zasadzie trudno mi powiedzieć co może być przyczyną objawów. Pewnie brak odchyleń w badaniu neurologicznym. Nie znam dokładnych danych z Pani przeszłości. Kręcz karku mógłbyć spowodowany złą ...

Obniżenie sygnału i wysokości tarcz międzykręgowych .. rezonans magnetyczny, oto mój winik : Obnizenie sygnału i wysokości tarcz międzykręgowych L4/L5 i L5/S1. zaznaczone zmiany zwyrodnieniowe trzonów kregowych L4 i L5 typu Modic II. tarcza miedzykregowa L4/L5 : regularne uwypuklenie ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. rezonans wynik: W badaniu MR głowy wykonanym w sekwencjach SE w obrazach T1 zal. oraz sekwencji FSE w obrazach T2 zal. , obrazach Flair , Fiesta i DWI uwidoczniono : - drobną ok.4 mm przestrzeń płynową w szyszynce wynikającą najpr ... Bóle głowy, omdlenia oraz drętwienie ręki i bóle kręgosłupa .. rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa i tomografię komputerową głowy. Po tych badaniach będzie można ustalić przyczynę dolegliwości. ...

Zdrętwienie krocza i problemy z oddawaniem moczu i wypróznianiem się po operacji kręgosłupa .. rezonans, wykonano laminektomie l4 i l5 oraz dyscektomie l3/l4 i l4/l5, obecnie pozostało zdrętwienie stóp ustąpiło zdrętwienie kończyn dolnych, lecz pozostało zdrętwienie krocza ( opisane powyżej ) problemy z sikaniem i wypróżnia ... Ból nogi po złamaniu kompresyjnym trzonu kręgu piersiowego .. Rezonans ... Ataki bólu głowy z zanikiem widzenia, drętwieniem twarzy i kończyn .. rezonans magnetyczny głowy i przede wszystkim skonsultować się z neurologiem. ...

Drętwienie kończyn i bóle gałki ocznej .. rezonansu magnetycznego w fazie T1 i T2. Istotne znaczenie ma również badanie neurologiczne. Na podstawie tylko zawartych tu danych nie jestem w stanie więcej pomóc. Cześć mam na imię Piotr. Na pewno do neurologa. W zeszłym roku w ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. rezonansu z uwagi na zalecenia lekarza. Po 6 miesiącach intensywnej rehabilitacji metodą Voyty, Bobath i stymulacji rozwoju ( m.in. też nauka czytania i matematyki itp wg metody Domana ), obraz dziecka jest bardzo dobry w oczach r ... Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. rezonans magnetyczny na którym byłem 8 marca br. Poniżej przedstawiam raport tego rezonansu: MR kręgosłupa szyjnego. Badanie wykonano w sekwencjach FLAIR T1 - sag., TSE T2 - sag. oraz sekwencji MERGE T2* - ax., bez wzmocnienia kon ...

Ból nogi po uszkodzeniu łękotki przy łagodnych zwyrodnieniach kręgosłupa .. rezonansu nie wiem czy lepiej zebym to napisala w oryginaleb, czy tak jak to mi google translator przelozyl, zdecyduje sie na na druga opcje stwierdzono łagodna chorobe wielopoziomowego zwyrodnienia z jakimis punktami z depresja p ... Mrowienie w kończynach oraz uczucie prądu w oachwinie i okolicach jąder .. rezonans czesci ledzwiowej kregoslupa ... a tymczasem mrowienie i wewnetrzne wibracje narastaja na sile ...czuje je juz w koniuszkach palcow gdy lekko dotykam jakis przedmiotow i coraz mocniej w calej lewej nodze. ... Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. rezonans magnetyczny głowy. opis wyniku: *Nie stwierdza się zmian ogniskowych w mózgu, w móżdżku i w pniu mózgu. Kąty mostowo - móżdżkowe oraz nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV, III i komory boczne prawidłowej sze ...

Ucisk na nerwy w zachyłkach bocznych .. rezonansie magnetycznym nie podano wielkości tego ucisku Proszę napisać cały wynik badania. Zachyłki boczne występują w okolicy ujść nerwów rdzeniowych od rdzenia kręgowego i tworzą je struktury kręgów kręgosłupa. Dziękuje za odpo ... Przepukliny prostokątne w odcinku lędźwiowym .. rezonansie magnetycznym nie podano wielkości tych przepuklin prostokątnych, podobno takich się nie operuje ... Drętwienie stóp po operacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowym .. rezonans po operacyjny stwierdził szerokopodstawne przepuklinę krążka l3/l4 uciska worek oponowy, szerokopodstawne obustronne wypukliny krążków l4/l5 i l5/S1 uciskają worek oponowy, na poziomie l4/l5 uciśnięte oba nerwy l5 w zachy ...

Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. rezonansu. U lekarza będę w przyszłym tygodniu. Czy ciągłe zmęczenie i poczucie otumabnienia, ogłupienia mogą być z tym związane? Badanie MR Głowy wykonano w sekwencji SE, FSE, ( obrazy T1 - i T2 - zależne ) oraz sekwencji FLAIR, ... Dehydratacjakrążków i wypukliny na 3 poziomach .. rezonans magn. Wizytę mam dopiero za 3 dni. Oto wynik, który mnie zmartwił. Dehydratacja krążków międzykręgowych L3 - L4, L4 - L5, L5 - S1. Krążek międzykręgowy L5 - S1 o obnizonej wysokości. Na poziomach L3 - L4 i L4 - L5 szeroko ... Brak tętnicy w głowie .. rezonansu i TK na każdym wyniku nie było widac tej tętnicy nawet po badaniu z kontrastem Czy to wgl możliwe ? Co to wgl jest ? */ podobno musiałam się tak urodzić. niepojęte */ Na pewno mózg musi być unaczyniony i to na tyle, że m ...

Przykurcze nóg uniemożliwiające chodzenie na wyprostowanych nogach .. rezonans mózgu i rdzenia kręgowego, rtg różnych odcinków kręgosłupa, dwukotne badania krwii i niczego się nie doszukano. enzym CK w normie, wyniki rezonansów czyste. Miała pewne objawy neurologiczne - clonus po odgięciu stopy w gó ... Padaczka uogólniona z napadami tonicznymi .. Rezonansu Magnetycznego /16.10/2007/Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony,przestrzenie podpajęczynówkowe w okolicach czołowych i ciemieniowych miernie poszerzone,pozostałe prawidłowe.Intensywność sygnału z istoty białej i ... Ból po operacji dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. rezonansu przed operacją: *Na poziomie l4 - l5 tylna wypuklina dyskowa nieco uciskająca worek oponowy, otwory międzykręgowe na tym poziomie zwężone. Na poziomie l5 - s1 tylno - lewoboczna uwypuklina dyskowa uciskająca worek oponow ...

Zmiany osteochondropatyczne w kręgach w postaci nierówności zarysów .. rezonans, tomografię? Jak leczy się taki kęgosłup zazwyczaj? Czy niezbędna będzie operacja?... ... Zawroty głowy i stany przypominające upojenie alkoholowe przy bólach głowy .. rezonanas magnetyczny głowy i rtg kręgosłupa. Przyczyną dolegliwości mogą być zarówno zmiany zlokalizowane w głowie ( najprawdopodobniej ), ale również w obrębie kręgosłupa czy niedobór witaminy B12. Stąd po wykluczeniu zmian w mó ... Napady nieświadomości, bóle głowy, nadmierna potliwość i zaburzenia równowagi .. rezonans magnetyczny, który jest badaniem dokładniejszym, ale niestety droższym. ...

Napady drgawek podczas menopauzy .. rezonansu nie wykryły żadnych zmian ogniskowych w mózgu. Został wypisana do domu ze skierowaniem do poradni neurologicznej. Zostały porobione wszelkie badania. Został stwierdzona padaczka i leki Ornifil 500 z informacją iż mógł by ... Stały ból po lewej stronie z tyłu głowy .. rezonans. Teraz pytania: Czy możliwe że ten ból spowodowany jest nerwami? Ostatnio było ich niemało: sesja itp. Jest on ciągły, coraz silniejszy i tylko z lewej strony. Drętwienia występują tylko przy bardzo silnym bólu. Brak wymi ... Bóle kręgosłupa po basenie .. rezonansem otrzymałem informację o rehabilitacji, lekarz nie wspominał że nie mogę pływać. Opis badania rezonansem magnetycznym ( robiłem go dwa lata temu ): Na poziomie L5 - S1 centralno - prawoboczne uwypuklenie tarczy m - k gru ...

Drobne niecharakterystyczne ognisko w okolicy potylicznej .. rezonansu magnetycznego głowy mam napisane m. in. *drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej*. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co to oznacza? Wizy ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. rezonansem magnetycznym którego wynik jest następujący: Przestrzenie płynowe na sklepistości mózgowia w normie. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Intensywność sygnału z istoty białej i szarej jest prawidłowa. Nie st ... Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. rezonansu magnetycznego głowy. Cytuję dokładnie: Rezonans magnetyczny głowy ( mózgowie ): Badanie wykonano w 3 płaszczyznach w sekwencji SE i TSE w czasach T1 - , T2 - zależnych, FLAIR, DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka k ...

Drżenie rąk i nóg oraz nerwowość przy padaczce .. rezonansu i diagnoza epilepsja. Najpierw dali mi neurotop. ale stałem się po nim jak inwalida. Miałem zamazany obraz. Widziałem tak jakby przez mgłe często podwójnie, ale zawsze tylko z jednym okiem, jak drugie zasłoniłem było ok. ... Podwójne widzenie, zaburzenia czucia w nodze i ręce oraz spadek odporności .. rezonans magnetyczny głowy ( ale bez skierowania, powiedziałam że chodzi o zaburzenie widzenia ) - wynik OK. Ciągłe infekcje, naciek na migdałach i usunięcie. Infekcje nie ustępują, antybiotyki, antybiotyki, antybiotyki... powięks ... Wrażenie nie swojej głowy po urazie .. rezonans na aparacie 1,5 Tesli robiony, nic nie wykazal, podobnie jak KT sprzed 7 lat. bylem u bioenergoterapeutki ( byla mozliwosc ), tez nic. lekarz przepisal mi PRAMOLAN ( opipramol ), lek z grupy tlpd, ale z przewazajacym dzia ...

Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. rezonansowe nie ukazywały zadnych zmian dopiero 2 tygodnie temu coś nowego powstało w rezonansie.Co to moze być? SM,MIKRO UDARY,BORELIOZA,A MOZE WYSOKI CHOLESTEROL 240,ALBO TRÓJGLICERYDY 420.Nieznam sie na tym ale chce wiedzieć cz ... Zmiany bliznowate otaczające worek oponowy po operacji .. rezonansu jest wskazaniem do reoperacji,a z dnia na dzien jest gorzej,.Dziekuje za odpowiedz. ... Wrażenie prześwietlonego wzroku .. rezonans mag. z kontrastem i niby ok, ale wyszły jakies plamki, ale lekarka powiedziła mi, że to nic poważnego ( wykluczyli stwardnienie rośniane i wszytskie poważne choroby ), za 3 miesiące mam znowu wrócić do szpitala na ponowny ...

Pulsujący ból w potylicy .. rezonansu magnetycznego powiedzieli ze wszystko okej ból nasila szybkie wstanie szybkie odwrócenie, wtedy ból jest pulsujący i dosć mocny, przy czkawce, a nawet przy chodzeniu gdy mocniej tupne nogą prosze was bardzo o pomoc z gór ... Ryzyko raka przy guzkach na kręgach widocznych w rezonansie .. rezonansu magnetycznego po tym badaniu stwierdzono, ze na kregach 8 i 11 są guzy a na 2,3 i 5 podejrzenia guzków czy można sie sugerować jednoznacznie, ze sa to przerzuty rakowe czy rezonans jest na tyle dokładny, ze jest to pewne ... Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. Rezonansu Magnetycznego proszę o pomoc co to może oznaczać i czy będzie potrzeba operacja i zastawka. MR mózgowia bez podania środka kontrastowego iv.Badanie MR glowy wykonano aparatm 1,5 T w sekwencjac T1 i T2 TSE oraz T2 TIRM da ...

Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. rezonans magnetyczny. ... Ryzyko przerwania rdzenia przy przepuklinie na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. rezonans i tu zaczął się dramat. Opis jest taki : Na poziomie l5/s1 tarcza m - kregowa o obniżkowej wysokości z cechami odwodnienia, jej materiał tworzy masywną, prawie całkowicie wypełniającą śiwatło kanału kręgowego centralno - ... Bóle szyi przy lumbalizacji kręgu szyjnego .. rezonans magnetyczny. Co do innych dolegliwości, czyli zaburzeń jelitowych można podejrzewać przepuklinę pachwinową, ze względu na wysiłek fizyczny. Watro zatem skonsultować się zarówno z ortopedą ( dobrze Pan wybrał ) oraz z chir ...

Zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych u dziecka .. rezonansu magnetycznego u mojejpółtora rocznej córeczki.* ... układ komorowy zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych, poza tym bez cech istotnego poszerzenia, nieprzemieszczony. Nieco szersze przestrzenie płynowe przymózgowe w oko ... Mrowienie nogi od kolana do stopy .. rezonans magnetyczny, wówczas będzie można stwierdzić czy zmiany zwyrodnieniowe powodują opisane objawy czy występuje ucisk na worek oponowy i ujścia nerwów rdzeniowych. ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. rezonansu magnetycznego u mojego dwu letniego synka z głębokim niedosłuchem, który będzie kwalifikowany do implantów słuchowych: Badanie MR wykazuje asymetryczną budowę sklepienia czaszki. Układ komorowy nieprzemieszczony, trzony ...

Mnogie ogniska hiperintensywne pochodzenia naczyniowego .. rezonansu magnetycznego glowy wskazuje, okolo 13 ognisk niedokrwiennych do 4mm ( najwieksze z nich ma okolo 9 mm ), jestem mloda osoba, nie mam objawow SM, jesli sa to ogniska pochodzenia naczyniowego na co wskazuje radiolog i neu ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. rezonansu głowy: W istocie białej mózgowia, podkorowo, w lewym płacie czołowym widoczne pojedyncze bardzo drobne ognisko podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białe ... Ból kręgosłupa szyjnego wskutek źle wykonywanych ćwiczeń fizycznych .. rezonans magnetyczny ( MR ). Objawy mogą wynikać ze zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, nadwyrężenia lub uszkodzenia mięśni grzbietu. Doraźnie można przyjmować leki przeciwbólowe. Badanie RTG odcinka szyjnego robilem i nic szczegol ...

Tętniaczki w splocie naczyniówkowym w okolicy potylicy .. rezonansu magnetycznego głowy. Rezonans był zrobiony z powodu częstych i długotrwałych bóli głowy, którym często towarzyszą zaburzenia widzenia oraz równowagi i nudności. W wyniku wyczytałam niepokojące infrormacje: *wystapienie t ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. Rezonans magnetyczny: Badanie MR głowy wykonane w sekwencjach SE, FSE, FR FSE, DWI oraz FLAIR, w obrazach T1 i T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. W badaniu MR głowy w lewej okolicy potylicznej w za ... Bolesne drętwienie mięśni dolnej miednicy .. rezonans magnetyczny, gdyż albo wyprosić od lekarza jedno badanie lub wykonać je płatnie, w tej sytuacji proszę o ukierunkowanie, który odcinek kręgosłupa objąć tym badaniem. Problem to drętwienie niezwykle bolesne mięśni dolnej m ...

Ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przy zaburzeniach czucia .. rezonans głowy bez kontrastu i odcinka szyjnego kręgosłupa - nie wykazały żadnych zmian.Ostatnio neurolog i ortopeda stwierdzili ,że najprawdopodobniej miałam zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych.Płynu mózgowo - rdzeniowego nie mi ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. Rezonans zrobiony z powodu częstych i długotrwałych bóli głowy ( trwają nawet do 12 dni ). Często towarzyszą temu zaburzenia widzenia, równowagi i nudności. Kiedy boli mnie głowa, to ból odczuwam w części prawej czołowej, tak, że ... Bóle rąk, zmęczenie i mroczki przed oczami przy demienilizacji naczyniowej .. rezonansie dwa drobne ogniska hiperintensywne niespecyficzne świadczące o demienilizacji naczyniowej .dostałam skierowanie na rezonans z kontrastem i punkcję .jakie moga być podejrzenia i czy te wyniki moga świadczyć o sm?proszę o ...

Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. rezonansu zgłosić się do odczytu do innego specjalisty? Tak, wynik badania powinien ocenić lekarz zlecający badanie. Można poradzić się jeszcze neurologa. Czasami za pomocą badania trudno jednoznacznie stwierdzić co to za zmiana. ... Drętwienie kończyn i mroczki przed oczami przy zmianach naczyniowych w mózgu .. rezonansie wyszły 2 małe ogniska hiperintensywne niespecyficzne świadczące być może o demienilizacji naczyniowej.zrobiono m powtórne badanie tym razem rezonans z kontrastem.zmiany te same.stwierdzono więc ,że to są zmiany naczynio ... Bóle kręgosłupa przy przepuklinie międzykręgowej .. rezonansu magnetycznego na poziomie L4i L5niewielka wypuklina krążka między kręgowego .Cechy dyskoptji na tym poziomieDrobne ubytki płytki granicznej trzonu kręgu L4 ze strefą obrzęku szpiku .Drobne osteofity przednich brzegów trz ...

Operacyjne leczenie padaczki .. rezonans magnetyczny głowy nie wyszły mi żadne istotne zmiany w tym badaniu.Chciała bym się dowiedzieć czy padaczkę może leczyć operacyjnie tak żebym nie miała już ataków padaczki i czy jest jakieś związane ryzyko z operacją bardz ... Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. Rezonans magnetyczny wykonano u mnie ze względu na bóle głowy, mimo że do lekarza udałam się z powodu niewielkiego bólu w biodrze i drętwienia zewnętrznej części lewej nogi ( przy kontakcie stopy z zimną powierzchnią miałam uczuci ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji naczyniopochodnej .. rezonans i wykryto u mnie hipoplazję tętnicy kręgowej. Lekarze powiedzieli mi, że nie trzeba z tym nic robic. Przez dwa lata się męczę. Miewam mocne bóle głowy po lewej stronie. Ostatnio mój stan się na tyle pogorszył , że przez j ...

Atak bólu głowy, zaburzeń mowy, mdłości i dreszczy przy nieprawidłowym zapisie EEG .. rezonans mg ani tomografie, a jeszcze mnie okrzyczal,ze o to prosze. Czy jednak moze to byc cos powazniejszego niz epilepsja? np. jakis nawrot boleriozy lub guz mozgu? Nie jestem hipochondryczka, lecz zastanawiam sie co moze byc p ... Operacja i sport przy dyskopatii pourazowej .. rezonans magnetyczny. Na podstawie tego badania widoczna dyskopatia L5 - S1, jeśli objawy są bardzo nasilone to trzeba skonsultować się z neurochirurgiem pod kątem operacji. Takie zmiany zapewne istniały wcześniej, a po wypadku mo ... Zawroty głowy przy zmianach ogniskowych w mózgu .. rezonans. W załączniku scan z mojego badania MR. Czy ten opis oznacza, że miałem małe udary mózgu? Czy oznacza to, że jestem dużo bardziej podatny na wylewy i udary niż inni ludzie. Czy powinienem brać np. acard celem ochrony? Czy ...

Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. rezonansu : badanie MR wykonano w sekwencjach SE, TSE,FLAIR.w obrazach T1,T2 i PD zależnych w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Badanie to podmiotowo zmian patologicznych nie wykazuje. Układ komorowy położony pośrodkowo, ... Konieczność rezonansu magnetycznego u niemowlęcia z podejrzeniem padaczki .. rezonans magnetyczny ale się zepsuł. Muszę dodać że syn dostał się tam z podejrzeniem padaczki. Zastosowano do leczenia leki, które dostaje do dzisiaj. Gdy przebywał w szpitalu czuł się dużo lepiej po zastosowanym leczeniu i zosta ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. rezonansu magnetycznego głowy wykonana sekwencjami TSE, FLAIR ,DWI, SWI i hemo w obrazach T1 - i T2 - zależnych oraz po podaniu środka kontrastowego w obrazach T1 - zależnych. w istocie białej płatów ciemieniowych obu półkul widoc ...

Brak stabilizacji po operacji poszerzenia kanału kręgowego lędźwiowego .. rezonansu trzeba zrobić, 3 dni po operacji był robiony rezonans całego kręgosłupa i wyszło że są krwiaki aż w piersiowym, gdy rechabilitant ( rozciera ) pózniej mam problem z oddychaniem. Zdaje sobie sprawe że musze znalezć specja ... Wstrzyknięcie blokad w kręgosłup po urazie przy Zespole Sudecka .. Rezonans magnetyczny 2 razy - wszystko ok. Doppler 3 razy - wszystko ok. Teraz wiem co jest i mam podjęte leczenie i rechabilitacje. Mam jednak pytanie odnośnie zastosowania leczenia w formie wstrzyknięcia blokad w kręgosłup. Bard ... Powolna utrata pamięci przy owalnej strukturze płynowej w hipokampie .. rezonansu. Wynik nadal niejednoznaczny.w prawym hipokampie owalna struktura płynowa z niewilkim objawem masy w wymiarach 6 mm, Róg skroniowy *miernie*poszerzony. Wplacie spoidła wielkiego ognisko malacji 5x2 mm, w obrebie szyszynk ...

Rezonans kręgosłupa przy implancie Prodisc C w kręgosłupie szyjnym .. rezonansu kręgosłupa. Ale w ośrodku gdzie robią powiedzieli mi że przy tym implancie zrobić badanie jest ryzykiem chyba że na miejscu jest neurochirurg. Gdyż jest ryzyko uszkodzenia kręgosłupa. Mam pytanie jaka jest prawda. Można ... Ataki napinania i wymachiwania kończynami, wykrzywiania twarzy i ślinotoku .. rezonans ktory tez nic nie wykazal... Czy to moze miec podloze psychiczne?? Dodam jeszcze ze moj chlopak po fakcie nic nie pamietal. mial tylko male przeblyski. jedyne co pamietal to moment w ktorym go wykrzywilo... BŁAGAM O POMOC ... Pulsujące bóle policzka i części skroniowej twarzy .. rezonans nic nie wykazały. Na usg stwierdzono pogrubienie tkanek miekkich podskornych o nieco zatartej echostrukturze w okolicy policzka i czesci skroniowej. Natomiast ponizej łuku jarzmowego w miejscu wyczuwalnego zgrubienia oddz ...

Operacja rozdzielenia półkul mózgowych przy padaczce lekoopornej u dziecka .. rezonans aby stwierdzić przyczyne. Miał tylko robione EEG. Słyszy ale nie mówi, rozumie jak się do niego mówi. Niewiem jak można mu pomóc. Prosze może ktoś mi doradzi jak pomóc siostrzeńcowi ewentualnie gdzi sie udać, jakiego leka ... Drżenia i przykurcze kończyn u młodej osoby .. Rezonans głowy wykazał tylko że mam polipa w lewej zatoce szczękowej. W dwukrotnym EEG raz stwierdzono że mam w lewej półkuli *zabużenia iglica - fala wolna* w kolejnym w opisie jest *niewielkie zmiany po stronie lewej*. RTG kręgó ... Esowate prawostronne wyboczenie osi kręgosłupa piersiowego .. rezonans magnetyczny ( badanie dokładniejsze ) odcinka szyjnego. Tu wykryto niewielkie zwężenie na poziomie C6/7. ...

Zawroty głowy po odstawieniu antydepresantów .. Rezonans zeszloroczny. Neurologicznie nie mam ubytkow ( badanie wszystkich odruchow ). Laryngolog nie stwierdzila niczego z blednikiem, ale skierowala mnie na b. audiologiczne i EMG. Poniewaz od 2 tyg. wlaczono mi antydepresanty ( ... Silne migreny z wymiotami, mdłościami i światło- oraz dźwiękowstrętem .. rezonans. Mój problem migrenowy jest bardzo uciążliwy a lekarze do których trafiam z tym problemem mam wrażenie, że podchodzą do niego lekcewaząco dlatego też była moja prośba o jakąś poradę i podpowiedź co dalej robić. Dziękuję P ... Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. Rezonans magnetyczny mózgu. W strukturach głębokich półkuli prawej mózgu obszar 5mm o charakterze poszerzonej przestrzeni okołonaczyniowej. Poza tym wszystko w porządku. EEG. Znacznego stopnia zmiany uogólnione, z max. amplitudy w ...

Endoskopia z neuronawigacją a operacja otwarta torbieli pajęczynówki .. rezonansu magnetycznego Torbiel pajeczynowki o wymiarach 4.5, 5 ,6 cm . Jest ona bardzo duza. Lekarze na poczatku nie chcieli jej wcale operowac, ale przedstawilismy objawy jakie wystepuja i lekarz skierowal mojego meza na operacj ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. rezonans głowy i opis jest następujący: W lewym płacie skroniowym uwidoczniono ognisko stłuczenia z niewielkim obrzękiem obwodowym ( w osi długiej nie przekraczającej 20 mm ). Śladowe, podkorowe ognisko tego samego charakteru wyst ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. rezonansu magnetycznego głowy: *Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE w obrazach T1 i T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej ...

Przyczyny kręczu szyi .. rezonans magnetyczny, czy takie wyniki mogły spowodwać mój kręcz? Na poziomie C3 - C4 centralno - prawoboczne uwypuklenie krążka m - k do kanału kręgowego. Na poziomie C4 - C5 centralna przepuklina krążka m - k znacznie ogranicza ... Wieloletnie migreny i częste napięcia mięśni karku i szyi .. rezonans magnetyczny głowy? Jeśli nie to taką właśnie diagnostykę należałoby przeprowadzić. Jakie leki dotychczas Państwo stosowali? Coś innego oprócz Nurofenu? dziękuję za odpowiedź,żona zażywala rownież Ketonal jednak po dłuższy ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. rezonans magnetyczny ponieważ bóle głowy się nasiliły, czuję pulsujący ból w skroniach, nudności czasami suchy kaszel a przy nim wymioty. Dolegliwości nasiliły się od ponad roku, jestem też ciągle zmęczona, senna. Proszę o interpr ...

Poród przy dużej przepuklinie lędźwiowej .. Rezonans magnetyczny wykazał m.in.: na poziomie L4 - L5 z centralną przewagą na lewą stronę dużą przepuklinę jądra miażdżystego zwężającą kanał kręgowy z uciśnięciem worka oponowego i spłyceniem lewego zachyłka bocznego kanału krę ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUID,EP 2D DIFF3 TRA,po kontraście T1 SE SAG,T1 SE TRA Sygnał istoty białej i szarej mózgowia prawidłowy.Nie u ... Omdlenia, drgawki, przyspieszony puls, szybka męczliwość i krwotoki z nosa .. rezonans również były prawidłowe. Mimo to wprowadzono mi lek - Depakine 500. Od początku źle tolerowałam ten lek. Chodziłam *przymulona*, ospała, ogólnie miałam kilka miesięcy wyjętych z życiorysu. Na szczęście mama postanowiła od ...

Zaniewidzenia w oku przy torbieli pajęczynówki .. Rezonans Magnetyczny. A operacja jest bardzo ryzykowna? Jestem młodą osobą. Co może pójść nie tak przy zabiegu? może to doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia lub utraty życia? Proszę niech Pan mi to powie :( Przeczytałem także na w ... Nieustający, silny i napięciowy ból głowy pomimo dobrych wyników badań .. rezonansu nie wykazało żadnych zmian. Wszystko było dobrze, tylko wyszło przyścienne zgrubienia błony śluzowej w zat. klinowej w linii pośrodkowej, w części komórek sitowych obustronnie, w lewej zatoce szczękowej i prawej zatoce c ... Poszerzone szpary Sylwiusza i obustronne zaburzenia skroniowe .. rezonansem magnetycznym szpary sylwiusza porzerzone w stosunku do wieku. w badaniu eeg obustronne zaburzenia skroniowe Może to oznaczać np. zanik części kory mózgowej, takie ukształtowanie mózgu nieprzejawiające się patologią. Tru ...

Leczenie dyskopatii odcinka szyjnego .. rezonansem Odprostowania lordozy szyjnej. Na poziomie c4/c5 wykazano zwyrodniałą, pośrodkowo - prawoboczną przepuklinę krążka międzykręgowego, zajmującą częściowoprawy zachyłek boczny kanału kręgowego, prowadzącą do wyraźnego ucis ... Mrowienie głowy, pieczenie w gardle i zasłabnięcia .. rezonans magnetyczny. dziękuję za podpowiedź - okazało się że to przepuklina c6 - c7 powodująca ucisk na worek oponowy i modelowanie rdzenia. wracam do leczenia i pozdrawiam. p.s. proszę unikać raczej neurologii w sosnowcu. ... Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM TRA DARK FLUID,EP 2D DIFF3 TRA,po kontraście T1 SE SAG,T1 SE TRA Sygnał istoty białej i szarej mózgowia prawidłowy.Nie u ...

Bóle kręgosłupa przy przepuklinie tylnej dokanałowej .. rezonans ze względu na bóle kręgosłupa i wykazał przepuklinę tylną dokanałową, centralno - lewoboczną, która uciska worek opony twardej i zwęża światło zachyłka bocznego. Czy w moim przypadku wystarczy sama rehabilitacja, czy będz ... Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. rezonans główy. wynik: W obrębie istoty białej płatów czołowych i ciemieniowych widoczne podkorowo pojedyncze ogniska hyperintensywne w T2 zal.obr. i sekwencji Flair, izointensywne w T1 zal.obe. sred. 5 - 8mmmm odpowiadające zmian ... Intensywny wysiłek fizyczny przy ucisku worka oponowego .. Rezonans wykazał na poziomie lędźwiowym protruzję dysku międzykręgowego z uciskiem worka oponowego; rozluźnienie pierścienie włóknistych. Co to dla mnie oznacza? Czy mogą uprawiać sport? Na pewno zalecana jest rehabilitacja, podcz ...

Sytuacje wymagające badania rezonansu z kontrastem W jakich sytuacjach przy badaniu podaje się kontrast? Kontrast podaje się dożylnie, zatem wszystkie zmiany naczyniowe ( np. tętniaki, odróżnienie udaru niedokrwiennego od krwotocznego ) mogą w ten sposób zostać uwidocznione lub w ... Zaburzenia wzroku i problemy z utrzymaniem moczu .. Rezonans wykazał dwa ogniska w mózgu nietypowo położne dla SM i dla nowotworów. Mam 30 lat. Co powinnam zrobić? Czy to może być jakaś groźna choroba? Te objawy faktycznie mogą wskazywać na SM, także w tym wieku zwykle pojawiają si ... Zmniejszanie się ilorazu inteligencji przy torbieli szyszynki i epilepsji .. rezonans i okazało się, że mam torbiel szyszynki. Co to wszystko oznacza? Czy padaczka lub torbiel jest przyczyną mojego otępienia? ...

Ryzyko guza mózgu przy braku odczuwania emocji .. rezonans, nie pamiętam już, no ale na ile można im wierzyć, na tyle wyszło że u mnie wszystko gra i nie mam się czego bać. Od jakiegoś czasu myślę, że to może być nerwica, ale nie mogę się zebrać żeby pójść do psychologa. Odczuwam ... Obniżenie przednich części trzonów piersiowych .. rezonansu magnetycznego - prosze o interpretacje Odlegle w czasie doszło do obniżenia przednich części trzonów Th11 i Th12.Ich skierowane ku dobie blaszki graniczne są zmienione osteochondrotycznie - prawdopodobnie jest to zejście ... Zniesiona lordoza szyjna .. rezonans magnetyczny, który wykazał zniesioną lordozę szyjną. Co to oznacza? Czy jestem chora? Co teraz powinnam robić? Prawidłowo odcinek szyjny kręgosłupa wygięty jest łukowato ku przodowi. W Pani przypadku nie ma prawidłowego w ...

Leczenie hipomelanozy ITO u dzieci .. rezonans magnetyczny głowy, ktory wyszedł ok, teraz czekamy tylko na eeg głowy jesli wyjda w nim jakies zmiany( a jest to badanie poprzedzajace padaczke ) to juz wtedy trzeba leczyc zeby nie doszło do padaczki.Z tego co zrozumiała ... Malformacja naczyniowa w mózgu o typie naczyniaka żylnego .. rezonans ze względu na straszne bóle głowy od miesiąca. Badanie wykazało malformację naczyniową o typie naczyniaka ze spływem do żyły wewnętrznej mózgu i ognisko o cechach niespecyficznej demielinizacji w centrum semiovale. Co to ... Spłycenie lordozy lędźwiowej i dehydratacja krążków międzykręgowych Rezonans magnetyczny kręgosłupa wykazał u mnie spłycenie lordozy lędźwiowej, dehydracje krążków lędźwiowych i zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze krążków międzykręgowych. Do neurologa jestem zapisana na za trzy tygodnie, a strasznie ...

Zanik robaka móżdżku .. rezonans. Wyszło w nim, że mam zanik robaka móżdżku. Co to oznacza? Czy to mi jakoś zagraża? Co się stanie, jak nastąpi juz całkowity jego zanik? Czy ten proces da się jakoś odwrócić? Należy ustalić przyczynę zaniku. Zanik móżdżku ... Brak zmian ogniskowych o typowym obrazie mikrogruczolaka .. rezonansu nie rozumiem go dokładnie proszę wiec o pomoc Przysadka mózgowa o wymiarach 10mm na 14 mm wysokość 6 mm.sygnał tylnego płata prawidłowy. Sygnał płata przedniego niejednorodny,bez zmian ogniskowych o typowym obrazie mikro ... Pulsujące bóle głowy w okolicach skroni i twarzy .. rezonans magnetyczny głowy i stwierdzono niewielkie zmiany naczyniowe.Przepisano mi Vicebrol i Lucetam,ale te leki wcale mi nie pomogły.Tak jak miałam bóle nad lewą skronią tak mam, a do tego dołączył się taki dziwny ucisk jakby c ...

Dehydratacja krążka międzykręgowego szyjnego z wypukliną .. rezonans kręgosłupa szyjnego, który wykazał cechy dehydratacji krążka międzykręgowego z niewielką tylną wypukliną, modelującą nieznacznie worek oponowy. RTG kręgosłupa wykazało nieco pogłębioną kifozę kręgosłupa piersiowego i niew ... Skierowanie na rezonans magnetyczny przy przepuklinie kręgosłupa .. rezonans magnetyczny, jeżeli choruję na przepuklinę kręgosłupa? Czy jest to badanie, które pacjent musi wykonać na własny koszt? Jeżeli był Pan u lekarza prywatnie to i skierowanie na badanie będzie również odpłatne. W ramach leka ... Leczenie zaniku korowego mózgowia .. rezonansem magnetycznym stwierdzono u mnie zaawansowany zanik korowy głównie w okolicach czołowych oraz zaawansowany zanik podkorowy mózgowia. Mam 44 lata. Czy to jest groźna przypadłość. Jak postępować by się nie powiększała? Zan ...

Częste bóle płata czołowego i skroniowego głowy przy pieczeniu oczu i dreszczach .. rezonans magnetyczny głowy, radiolog nie zauważył żadnych zmian w mózgu, neurolog po obejrzeniu zdjęć stwierdził, że może to być jedynie migrena. Lekarz rodzinny przepisał mi lek effralgan codeine, niestety nie pomaga nawet po god ... Ból kręgosłupa w części lędźwiowej i krzyżowej, ból karku oraz drętwienie nogi .. rezonansie jest w jezyku francuskim nie do konca rozumiem lekarz zalecil - voltaren masc i tabletki voltaren,przeciwbolowe dolipran i fizykoterapie ale nie pomaga diagnoza po francusku Majoration de l&#8217*obliquité du disque ... Obniżenie wysokości szpary kręgowej na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. rezonans i odebralam wynik napisane mam obniżenie wysokości szpary międzykręgowej L5/S1 z cechami dehydratacji krążka międzykręgowego oraz wypukliną tego krążka. Wymar strzałkowy kanału kręgowego na tym poziomie wynosi 14,7 mm. pr ...

Bóle kończyn, problemy z wysławianiem się, równowagą, błyski w oku, drżenia rąk .. rezonanse oraz punkcje lędzwiową .w lędzwiach mała przepuklina podobno nie grożna a w płacie czołowym ognisko demielizacyjne 3mm.reszta badań bez zmian.z odruchów neurorogicznych= objaw babińskiego i brak odruchów brusznych.po 4 t ... Niekontrolowane ruchy zbieżne i rozbieżne oczu .. rezonans magnetyczny, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ataki padaczki nie wpływają znacząco na wzrok. ... Specjalista od choroby Recklinghausena .. rezonans sugeruje zapalenie opon mózgowych. Proszę spróbować: - http://www.wim.mil.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=299&Itemid=301 - CZD w Warszawie ( dla dzieci ) http://www.czd.pl/index.php?id=830 Skontak ...

Najdokładniejsze badanie mózgu .. rezonans magnetyczny? Wybór techniki obrazowania zależy od objawów chorobowych, wyniku badania neurologicznego, okoliczności ( czy badanie jest pilne ). Trudno tworzyć ranking badań. Warto pokazać się lekarzowi i opowiedzieć o swo ... Bóle głowy, mrowienie i gorąco na twarzy .. rezonans a nie tylko pukniecie mloteczkiem:/ ja tez sie wybieram do neurologa bo mam podobne objawy co u ciebie tylko ze glowa ogolnie mnie nie boli, i mam nadzieje ze na mloteczku sie nie skonczy hehe ... Bóle lędźwiowo-krzyżowe z chwilowym niedowładem kończyn podczas schylania się .. rezonans magnetyczny odcinka lędźwiowego kręgosłupa i rozpocząć leczenie w zależności od wyniku. Nie wykluczone, że będzie to operacja. W razie bólu proszę stosować leki przeciwbólowe. ...

Bóle stawu biodrowego przy dyskopatii lędźwiowo-krzyżowej .. rezonans magnetyczny. Prawdopodobnie przyczyną dolegliwości jest ucisk dysku na korzenie nerwowe. A najlepszym badaniem aby to wykazać jest MR. ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. rezonansu. Opis: Badanie MRI głowy wykonane w sekwencji SE, FSE, Fiesta i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło dość liczne drobne przewlekłe ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu. Poza tym mózg, móżdżek i ... Zaburzenia równowagi, drętwienie stóp i krocza, problemy z mikcją i wypróżnianiem .. rezonans mózgu nie stwierdza stwardnienia rozsianego. ...

Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu .. rezonasu: mnogie drobne ogniska gliozy - najpewniej naczyniowo pochodnej w przebiegu mikroangiopatii, zlokalizowane w istocie białej obu półkul mózgu. drobne ogniska gliozy w pniu mózgu układ komorowy prawidłowej szerokości, niepr ... Ból dolnej części kręgosłupa, nogi i drętwienie uda po upadku .. Rezonans Magnetyczny ;kręgosłup lędzwiowy o zniesionej fizjologicznie lordozie wykazuje wielopoziomowe obniżenie wysokośći tarczy międzykręgowej L2/L3,L3/L4,L4/L5 i L5/S1 ze zmniejszeniem intensywności sygnału w sekwencjach T2 zal ... Bóle bioder przy ucisku krążków lędźwiowych na worek oponowy .. rezonansu z roku 2003: *Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego. Sekwencje echa spinowego, obrazy T1 i T2 zależne. Na poziomach L4/L5 i w mniejszym stopniu L5/S1 widoczne są zmiany krążków o charakterze „bulging disc&#8221 ...

Okresowe jąkanie się przy grzybach w limfie, atakujących układ nerwowy .. rezonansu. W badaniu tym wykryto grzyby w limfie które mogą atakować układ nerwowy a to może się przekładać na mowe? Po tym badaniu lekarz zastosował leczenie które przez dwa miesiące przyniosło oczekiwane rezultaty. W niedługim c ... Ból kręgosłupa i drętwienie nogi przy przepuklinach lędźwiowych .. rezonansu: Obniżnie poziomu sygnału w obrazach T2 zależnych z tarcz międzytrzonowych L4/L5 i L5/S1 bez zmniejszenia ich wysokości. Niewielka przepuklina tarcz międzytrzonowej L4/L5 z modelowaniem worka oponowego i cechami konflikt ... Pulsowanie oczu i zawroty głowy podczas skupiania wzroku .. rezonans gl. w normie ...

Strefy gliozy w lewym płacie czołowym i skroniowym po urazie .. REzonans Magnetyczny i powiedział ze musi byc w 100% pewien leczenia Czy to cos powaznego , mam sie czegos obawiac? mam 38 lat Pozdrawiam. ... Zapalenie opon mózgowych po szczepieniach .. rezonansu magnetycznego a wiem ze mialam skrzepy na wskutek czego na razie nie wolno mi latac samolotem .Nie za duzo pamietam z pobytu w szpitalu a wlasciwie z tygodnia czasu zupelnie nic bo zabrano mnie z domu nieprzytomna z bard ... Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. rezonans magnetyczny głowy wykazał zmiany. pani dr do której chodzę powiedziała że trzeba powtórzyć badanie ale nie chce mi powiedzieć czym mogą być spowodowane te zmiany - a przecież mam prawo wiedzieć. do innego specjalisty jest ...

Bóle w okolicy kości ogonowej przy torbielach na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. rezonans.Prosze o wyjaśnienie jego wyniku Wynik badania MRI: MR Kręgosłupa krzyżowo - lędzwiowego. Badanie wykonano w sekwencjach FSE T1, FSE T2, STIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych, osiowych, koronalnych w warstwach gru ... Pogorszenie wzroku, torbiel szyszynki i wysięk w stawie po wirusowym zapaleniu mózgu .. rezonans. Wykazał torbiel szyszynki. Wysiada mi wzrok, mam wysięk w stawie. Czy ma to związek z przebytą chorobą? ... Rezonans głowy przy metalowym aparacie na zębach .. rezonansu głowy, jeżeli noszę na stałe metalowy aparat na zębach? Podobno przy wykonywaniu tego badania nie można mieć ze sobą żadnych metalowych przedmiotów. Czy w takim wypadku możliwe jest wykonanie tego badania u mnie? Podczas ...

Zawroty głowy przy podejrzeniu nacieku pierwotnego mózgowia .. Rezonans był wykonany w związku z zawrotami głowy, które ustały po betasercu. oto wnioski z wyniku: w prawej półkuli mózgu, w prawym płacie czołowym od strony dolno - bocznej z objęciem zakrętu czołowego dolnego widoczny nieregula ... Bóle głowy przy ethmoiditis i wpuklaniu się przestrzeni płynowych w obręb siodła tureckiego .. rezonans magnetyczny głowy.Stwierdzono u mnie : Ethmoiditis. Wpuklanie się przestrzeni płynowych w obręb siodła tureckiego z niewielkim modelowaniem przysadki. proszę o wyjaśnienie co mi właściwie jest. dziękuję ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. rezonans( chcieli sprawdzić czy może to bolerioza czy sm ).poza omdleniem żadnych objawów klinicznych nie miałam które mogłyby wskazywać sm a może padaczkę.nic nie zostalo stwierdzone.równo 2 miesiące po tym zdarzeniu znów stracił ...

Obustronny rak tętnic łączących tylnych przy bólach z tyłu głowy .. rezonans magnetyczny z kontrastem i wyszło m.in. takie coś: obustronny rak tętnic łączących tylnych - odmiana budowy. Dominująca prawa tętnica kręgowa, lewa w poziomie otworu wielkiego średnicy ok. 2mm. Co to oznacza? Nie ma czego ... Wypuklina krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowym .. rezonansem pokazało dehydratację krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowo - szyjnego; wypuklina krążka międzykręgowego do kanału kręgowego, na poziomie lędźwiowym. Co oznaczają te wyniki? Czy to coś poważnego? Czy te zmiany odpow ... Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. rezonans( chcieli sprawdzić czy może to bolerioza czy sm ).poza omdleniem żadnych objawów klinicznych nie miałam które mogłyby wskazywać sm a może padaczkę.nic nie zostalo stwierdzone.równo 2 miesiące po tym zdarzeniu znów stracił ...

Niedowład prawej stopy, mrowienie w lewej nodze, wymioty i bóle głowy .. rezonans głowy ... Dyskopatia wielopoziomowa na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. rezonansu magnetycznego z takim opisem. Chciałbym się dowiedzieć czy te wyniki są niepokojące czy też nie . OPIS BADANIA : Częściowe wyostrzenie lordozy lędźwiowej Trzony kręgów L - S o prawidłowej wysokości z cechami wstępnych zm ... Nawrót bólu w lewej pachwinie i tylnej części uda po rehabilitacji .. rezonansu przed rehabilitacją: Zniesiona lordoza lędźwiowa. Bardzo niewielka dehydracja krążków - jako wykaz zmian zwyrodnieniowych o minimalnym stopniu nasilenia. L4 - L5, L5 - S1: minimalne modelowanie worka oponowego ze spłycen ...

Ogniskowe poszerzenia przestrzeni podpajęczej .. rezonans magnetyczny. Wykazał cechy ogniskowych poszerzeń przestrzeni podpajęczej w okolicach sklepistości czaszki. Co to oznacza dla mnie? Czy jest to niebezpieczne? W jaki sposób przebiega leczenie? Nie wiąże się to z większymi ... Poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. rezonansu magnetycznego jest napisane, że mam poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości. Jeszcze nie byłem z tym wynikiem u lekarza, więc chciałbym zapytać, co to oznacza? Czy to coś bardzo złego? Takie zaniki ... Bóle głowy i oczodołów, zaniki pamięci i brak chęci do życia po wypadku .. rezonansie było pokazane uszkodzenie odcinka szyjnego, ale lekarz to zbagatelizował. Czy mogę mieć otępienie powypadkowe? Co powinienem zrobić? Trudno odpowiedzieć na Pana pytanie. W wykonany badaniach obrazowych nie wykryto żadny ...

Ryzyko przy operacji guza śródrdzeniowego .. rezonans i wykryto mi guza śródrdzeniowego , który rośnie. Lekarze mówią ze mam poddac sie operacji, ale się bardzo boję, ponieważ to jest w rdzeniui obawiam się ze po operacji mogę nie chodzić. Proszę o poradę jaką decyzję mam po ... Ucisk w otworach międzykręgowych oraz wypukliny lędźwiowe .. rezonans magnetyczny kręgosłupa lędzwiowo - krzżowego po operacji w 2010 r. hemilaminektomia lewostronna L5,usuniecie przepukliny jądra miażdzystego L4/L5.odbarczenie korzenia L5.Po operacji jest gorzej. Nie moge chodzić odczuwam ... Odrętwienie prawej ręki i ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa .. rezonansem magnetycznym wykazało zmiany dehydracyjno - zwyrodnieniowe w odcinkach lędźwiowych, uwypuklenie tarczy międzykręgowej. Czy to coś poważnego? Co oznacza ten wynik? Jeśli występują zaburzenia czucia oznacza to prawdopodob ...

Nieprawidłowe ułożenie języka i bełkotanie a nerwica .. rezonans, ale niczego nie wykazały. Lekarz stwierdził, że problem ma podłoże nerwowe. Czy może mieć coś wspólnego z dużą ilością bolesnych i bezbolesnych gulek, które wyskakują mi na szyi, gardle i głowie? Nie wiem czym są owe zmi ... Konsekwencje wykrycia podkorowych pojedynczych ognisk .. rezonansu wykryto u mnie podkorowe pojedyncze drobne ogniska widoczne obustronnie. Co to oznacza? Czy istnieje jakieś zagrożenie dla zdrowia z tego powodu? Proszę przepisać cały wynik badania. Na podstawie wyrywkowej informacji ni ... Glioza i zmiany naczyniopochodne przy problemach z zachowaniem równowagi .. rezonans magnetyczny głowy uwidocznił w istocie białej mózgowia niespecyficzne ogniska gliozy, naczyniopochodne? w ciele modzelowatym i płacie czołowym nie można wykluczyć drobnych ognisk mogących sugerować tło demielinizacyjne. p ...

Nowe ogniska przy guzie rdzenia kręgowego po kilku operacjach .. rezonansie okazało się, że mam nowe ogniska. Co mam robić? Do kogo powinienem się z tym udać? Jest to guz o dużej złośliwości. Rokowanie nie jest najlepsze. Proszę niezwłocznie skonsultować się np. z http://www.coi.pl/index.php/st ... Drętwienie palców u obu dłoni oraz stóp .. rezonans magnetyczny czy też nie. Bardzo proszę o odpowiedź. ... Drętwienie kończyn i poszerzone tętnice szyjne u osoby z nerwicą .. rezonans magnetyczny rdzenia kregowego i wynik to brak zmian Wszystko OK Minelo 3 lata a ja dzis znowu mam lekkie, bardzo delikatne mrowienia od ponad 2 tygodni Dotycza one np. kawalka jednego lub dwoch opuszkow i kawaleczka stopy ...

Bezoperacyjne leczenie dyskopatii kręgów szyjnych .. Rezonans wykazał lordozę całkiem zniesioną i dwie przepukliny. Jedna z nich nieznacznie uciska na rdzeń kręgowy. Czy lepszym rozwiązaniem jest operacja, czy rzeczywiście pomoże sama długotrwała rehabilitacja? Jeśli zmiany nie są z ... Skolioza i tendencja do poziomego ustawienia kości krzyżowej .. rezonansu? Czy takiemu zwyrodnieniu może towarzyszyć stan zapalny? Proszę o odp. Oznacza to skrzywienie kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe, które mogą być powodem dolegliwości bólowych. Stan zapalny korzeni nerwowych może występowa ... Konieczność operacji przy guzie śródrdzeniowym .. rezonans kręgosłupa i taki mam wynik. Lekarze namawiają mnie na operację ,ale ja się bardzo boję. Chodzę z bólem ale jestem jeszcze fizycznie sprawna a po operacji nie wiem w jakim stanie będę. Śródrdzeniowa zmiana lita na poziomi ...

Dehydratacja i obniżenie krążka międzykręgowego na poziomie lędźwiowym .. rezonansu magnetycznego odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Wyniki wyglądają następująco: Zmiany degeneracyjne w postaci dehydratacji i obniżenie krążka międzykręgowego na poziomie L4 - 5. Przepuklina tylna krążka na tym poziomie ucis ... Zaburzenia czucia w palcach i części dłoni .. rezonans głowy nie wykazał nic nieprawidłowego, mam wysokie cisnienie, pale i mysle że doszlo do jakis moze mikrouszkodzen mozgu co zrobic? Być może to wynik nadciśnienia tętniczego, cukrzycy czy palenia papierosów ( zaburzenia kr ... Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych na poziomie lędźwiowym .. rezonans magnetyczny na którym wyszło takie rozpoznanie: *Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych - inne zaburzenia korzeni nerw. i splotów rdzeniowych* Opis badania: Osłabienie sygnału RF w obrazach T2 - zależnych i ob ...

Stwardnienie rozsiane bez objawów klinicznych .. rezonansie wyszły mi jakieś zmiany w mózgu, które mogą mieć przyczynę demielinizacyjną lub naczyniową. Badanie powtórne ( po siedmiu miesiącach ) po potwierdziło. Wyniki wskazują na stwardnienie rozsiane, ale ze względu ma brak ob ... Odcinkowy zanik korowy w płacie czołowym lewym .. rezonans głowy. Co to znaczy odcinkowy zanik korowy w płacie czołowym lewym? Czy to coś poważnego? Zanik korowy może być wynikiem procesu starzenia się organizmu, czyli procesem naturalnym. Inną możliwością są zmiany naczyniopocho ... Niedowład nóg przy stanie zapalnym rdzenia .. Rezonans magnetyczny nic nie wykazał. Punkcja rdzenia wykazała natomiast stan zapalny. Dostał antybiotyk, niestety z nogami jest coraz gorzej. Czy stan zapalny rdzenia może prowadzić do jakiś poważnych powikłań? Najczęstszą przycz ...

Odruchy głębokie przy podejrzeniu stwardnienia rozsianego .. rezonansu magnetycznego podejrzewa się u mnie stwardnienie rozsiane. Czy odruchy głębokie, gdy są wygórowane, mogą świadczyć o tej chorobie? Ciekawi mnie też, jakie są charakterystyczne objawy stwardnienia rozsianego, gdyż czuję s ... Rozmazywanie się obrazu, pieczenie oczu i ucisk w skroniach .. rezonans głowy z kontrastem, EEG, krew na boreliozę, badanie neurologiczne, zrobiłem RTG kręgosłupa i czekam na wyniki Co może być przyczyną moich objawów, może ktoś ma lub miał podobne objawy ? ... Obniżenie trzonu kompresyjnego w odcinku piersiowym Rezonans i jest napisane ,trzon w części przedniej i środkowej obniżony do ok 50% proszę mi napisać jakie to jest zagrożenie moje.mr kręgosłup 1 odcinek W takiej sytuacji powinna Pani konsultować się bezpośrednio z lekarzem. Ważne ...

Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości mózgowia przy torbieli .. rezonansu magnetycznego wyszło mi dodatkowo coś takiego, cytuję *przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości mózgowia poszerzone*.Czy to coś oznacza?? ... Ataki zawrotów głowy, drgawek, skurczów mięśni w głośnych miejscach .. rezonans magnetyczny niczego nie wykazaly. Poszlam na studia i na jakis czas ustaly te objawy, pojawialy sie znacznie rzadziej, moglam wychodzic do pubow, sklepow i bylo troche lepiej. Ale takie utraty swiadomosci, zawroty glowy n ... Ból głowy i zaniewidzenie w jednym oku .. rezonansu magnetycznego glowy i ich nie rozumiem, termin u lekarza mam dopiero za 2 dni i bardzo sie nipokoje. Dostaje napady bolu glowy i od 2 tygodni stracilam wzrok na jedno oko. Wyniki : w prawej polkuli mozgu przykomorowo w o ...

Torbiel w lewej części głowy a padaczka .. rezonansem wykazało u mnie torbiel w lewej części głowy. Lekarz wpisał mi jednak jako chorobę główną padaczkę, mimo iż nigdy nie leczyłem się na tę chorobę. Czy torbiel może wywołać ataki padaczki? Jaki ma związek z tą chorobą? Ni ... Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. rezonans magnetyczny. dostałam opis badania, ale nikt mi nie wytłumaczył o co chodzi, a terminy na wizytę są bardo długie. Na wizyty wydałam już b. dużo pieniędzy. Jeśli ktoś z Państwa mógłby tylko mi napisać czy mam się czymś nie ... Zmiany dehydratacyjne krążka na poziomie lędźwiowym .. rezonansu: zmiany dehydratacyjne krążka m - k L5/S1 z centralną podwięzadłową pjm modelującą worek oponowy. Pozostałe krążki m - k i trzony kręgowe prawidłowe. ...

Biegunki przy ukrytym rozszczepie kręgosłupa u dziecka .. rezonansu magnetycznego. Wizyty kontrolne są co roku, do tej pory córka nie była leczona w tym kierunku. Córka ma w tej chwili dwa latka i od jakiegoś czasu cały czas ma biegunkę. Czy wada kręgosłupa może mieć związek z luźnymi st ... Jednoczesne badania rezonansu magnetycznego i angiografii .. rezonans? Na czym polega to badanie? Tak, nazywa się to angio - MR. Badanie ukierunkowane jest na ukazanie naczyń krwionośnych, wzmocnieniu ulega płynąca krew, a otaczające tkanki, które są statyczne nie. Pytanie tylko czy akurat ... Pas ortopedyczny przy wypuklinach lędźwiowych i osteofitozie .. rezonans odcinka lędźwiowo - krzyżowego z powodu nasilającego się bólu. jego wynik jest następujący: na poziomach l4 - s1 obecne są tylne centralne wypukliny materiału tarcz międzykręgowych modelujące worek oponowy,zwężając części ...

Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. rezonansu: Badanie MR głowy wykonano w sekwencji SE/T1, T2 i FLAIR, DWI w płaszczyznach poprzecznych oraz po dożylnym podaniu środka kontrastowego w sekwencji SE/T1 w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Grubość warstw 5 mm. ... Ogniska degeneracyjne w obrębie istoty białej w zapisie rezonansu magnetycznego Niedawno miałam robione badanie MR głowy, które wykazało rozrzucone, liczne, drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej półkul mózgu; Nie ulegają wzmocnieniu po środku cieniującym, nasilone zmiany zapalne w sitowiu. Co oznacza ... Przebyte ognisko naczyniopochodne .. rezonans magnetyczny głowy. W wyniku lekarz napisał, że w uwidocznione jest przebyte ognisko naczyniopochodne. O co chodzi w takim zapisie? Czy coś mi grozi? Ognisko naczyniopochodne może oznaczać miejscowe niedokrwienie, ale takż ...

Zwyrodnienia kręgosłupa, fenestracja, przepukliny i wypukliny lędźwiowe a zdolność do pracy .. rezonans magnetyczny jego wynik to : Stan po lewostronnej fenestracji na poziomie L4/L5 i L5/S1 ( brak danych klinicznych ). Na poziomie przestrzeni międzykręgowej L5/S1 znajduje się pośrodkowo - lewoboczna przepuklina jądra miażd ... Zmniejszenie szpary ocznej, zapadnięcie gałki ocznej i bóle oczodołu .. rezonans? Czy jest możliwe, żeby w krótkim czasie zaszły zmiany? Na pewno należy ponownie skonsultować się z neurologiem, jeśli objawy się nasiliły mimo stosowanego leczenia. Mam nadzieję, że konsultacja okulistyczna miała miejsce ... Bóle lewej strony głowy i drętwienie twarzy przy zapaleniu nerwu trójdzielnego .. rezonans ( w czerwcu ), gdyż podejrzewano guza kąta mostowo - móżdżkowego, jednak badanie niczego nie wykazało. Laryngolog stwierdził, że ból może mieć podłoże bardziej neurologiczne, dlatego też wybrałam się do neurologa. Neurolo ...

Różnice między rezonansem magnetycznym z kontrastem i bez kontrastu .. rezonansu magnetycznego bez kontrastu. Moja znajoma mówiła mi, że różni się ono od tego robionego z kontrastem tym, że jest mniej skuteczne, mniej dokładne. W jakim sensie? Czy powinnam poprosić lekarza o zmianę badania? Czytałam, ... Przepuklina i mielokompresja na poziomie szyjnym .. rezonans magnetyczny. Stwierdzono : *na poziomie C5 - C6 obserwujemy lewoboczną przepuklinę jądra miażdzystego z silnym uciskiem worka oponowego. Umiarkowaną mielokompresję oraz zwężenie lewego kanału korzeniowego na tym poziomie. ... Bóle głowy przy nieskutkujących tabletkach przeciwbólowych .. Rezonans magnetyczny i tomografia niczego nie wykazują. Lekarz sugeruje, ze to bóle psychogenne. Co mi jest? Czy da się to w jakiś sposób wyleczyć? Co powinnam zrobić? Bóle głowy mogą mieć oczywiście podłoże psychogenne, prawdopod ...

Morfologia krwi przy wykrywaniu padaczki .. rezonans głowy i EEG. Czy morfologia krwi może pomóc lekarzowi w wykryciu epilepsji? Nie, morfologia nie przyczyni się do rozpoznania padaczki. Wykonano prawidłowe podstawowe badania, czyli EEG i MR. ... Uwypuklenie tarczy na poziomie lędźwiowym, modelujące worek oponowy .. rezonasu, w którym na poziomie l4/l5 jest centralne i nieco lewoboczne uwypuklenia tarczy na ok 5mm, modeluje worek oponowy i zweza wymiar strzalkowy kanalu kregowego do ok 9,5mm. Czy to oznacza, że czeka mnie zabieg? slyszalam o ... Przepuklina i torbiel na poziomie szyjnym oraz naczyniak na poziomie piersiowym .. rezonansu kręgosłupa: spłycona lordoza lędźwiowa, dehydratacja i obniżenie wysokości krążka międzykręgowego i torbiel okołokorzeniowa na poziomie szyjnym. W obrębie trzonu piersiowego obecny jest naczyniak. Czy ten wynik powinien ...

Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. rezonans głowy, szyi, kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego, płynu mózgowo - rdzeniowego ( białko 0,53 ), EKG,USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, RTG stawów biodrowych, SSPW, szybkość przewodzenia we włóknach ruchowych, badan ... Problemy z równowagą po wycięciu nerwiaka nerwu słuchowego .. rezonans magnetyczny i w opisie jest napisane, że dno czwartej komory mózgu i robak móżdżku ma przesunięte, natomiast lewa półkula móżdżku ulega rozmiękaniu. Co to oznacza? Jaki ma to wpływ na postępy w rehabilitacji? I czy jest m ... Bóle i zawroty głowy przy nadkomorowym ognisku w płacie ciemieniowym .. Rezonans Magnetyczny głowy, który wykazał nadkomorowe pojedyncze ognisko nieprawidłowego sygnału w prawym płacie ciemieniowym. Czy jest to coś poważnego? Co należy zrobić w takiej sytuacji? To może być niewielka zmiana naczyniopoc ...

Bóle głowy i kręgosłupa, zawroty głowy i dwojenie się widzianego obrazu .. rezonans magnetyczny głowy, który wykazał OBS zespołu rozsianego. EEG wyszło poprawnie. Czy badanie rezonansem może wykazać zmiany jedynie w mózgu czy w kręgosłupie także? Nie rozumiem stwierdzenia: OBS zespołu rozsianego. OBS to ... Nieukończonej mielinizacja, obrzęk śluzówki i bezpowietrzność zatoki szczękowej .. Rezonans głowy mojej córki wykazał obszary podwyższonego sygnału, świadczące o nieukończonej mielinizacji oraz obrzęk śluzówki i bezpowietrzność lewej zatoki szczękowej. Pozostały wynik jest prawidłowy. Czy z moją córką wszystko j ... Przewlekłe, psychogenne bóle głowy u nastolatka .. rezonansu nie wykazało żadnych zmian.To badanie było robione 4miesiece temu.Mam zrobiony rezonans na którym też nic nie zostało wykryte.Konsultowany byłem u neurologów,okulisty,leżałem też na laryngologicznym odziale na którym zos ...

Leczenie torbieli rdzenia kręgowego .. rezonansu magnetycznego okazało się, że mój tata ma torbiel w rdzeniu kręgowym. Gdzie mogę znaleźć najlepszych specjalistów w tej dziedzinie? Mieszkamy w województwie lubelskim, więc najlepiej, żeby lekarz był stąd, ale jeśli nie ... Szanse na nieuszkodzenie nerwów przy odczuwaniu węchu po złamaniu nosa .. rezonansie magnetycznym tkanek miękkich nosa, może źle, że nie poprosiłem o jego wykonanie... Jeśli odczuwa Pan zapachy to wszystko powinno być w porządku. Różnica w odczuwaniu zapachu, jeśli występowała przed urazem nie jest nicz ... Ból uda przy przepuklinie lędźwiowo-szyjnej, osteofitach i zmianach degeneracyjnych .. rezonans. Bardzo proszę o radę co robić? Chcę by ból minął i pragnę wrócić do sportu. Czy operacja? Szczerze, jeżeli to najlepszy sposób na normalne chodzenie - bez bólu - to jestem na tak. Dlatego proszę o radę. Moja dolegliwość. ...

Ucisk w potylicy przy przeważających falach theta w okolicach czołowych .. rezonans. Bardzo prosiłabym o jakąś diagnozę/ przypuszczenia, rady! Bardzo się boję, że to moze być guz ... Zrobiłam EEG ( na podstawie tych wyników zostaly przepisane mi leki ).: *W oklicach czołowych z przewagą po lewej rejestru ... Skolioza lędźwiowa i guzki Schmorla na odcinku piersiowym .. Rezonans magn. kręgosłupa L - S: ustawienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym zachowane. W widocznym dolnym odcinku kręgosłupa piersiowego widoczne są guzki Schmorla. W obrazach T - 2 zależnych miernie obniżony sygnał z tarcz między ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. rezonansu padaly tylko stwierdzenia obszar niejednorodny, guz wolnorosnacy. Przez caly ten okres i już od początku choroby wystepowala padaczka i drgawki, bole glowy, niedowlad prawej reki.na początku choroby drgawki występowały c ...

Zniesienie lordozy i powięzadłowe protuzje tarcz międzykręgowych na poziomie szyjnym .. rezonansie ? Może on pokaże lepiej od TK co sie tam stało. Nawet nie wiem jakie są terminy na renozans. ... Konieczność operacji przy licznych przepuklinach piersiowo-lędźwiowych .. rezonans miałam robiony rok temu , po ostrym ataku rwy kuszowej , po roku dostałam się do specjalisty neochirurga , który wskazałna operację. mam pytanie czy raczej powinnam poddacsie operacji , czy taka przepuklina może się sama ... Utraty przytomności, wykręty rąk, szczękościsk i zwroty oczu .. rezonans magnetyczny głowy, ale jakie badania mogę jeszcze wykonać? Jak stwierdzić co jest przyczyną mojej utraty przytomności? Jak temu zapobiec? Może dodam jeszcze że jestem osobą nerwową, nie okazującą stresu na zewnątrz i mam ...

Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. rezonansu magnetycznego całkiem sporo. Czy mogłabym prosić o pomoc w przybliżeniu znaczenia powyższego badania. Bardzo się niepokoję wynikiem którego nie rozumiem, natomiast wizytę u neurologa mam dopiero za 4 tygodnie. Czy wyniki ... Omdlenia przy jamkach malacyjnych w głowie jądra ogoniastego i nad rogiem potylicznym .. rezonansu magnetycznego. Nie wspominam o tym co wskazalo na prawidlowości *bez zmian* natomiast nie jasne dla mnie jest zdanie: * pojedyncze, drobne jamki malacyjne widoczne po stronie prawej w głowie jądra ogoniastego oraz nad ro ... Zabieg wstawienia protezy ruchomej dysku przy przepuklinie .. rezonans, który wykazał centralną przepuklinę odcinka szyjnego z kompresją na worek oponowy. Przestałam uprawiać już sporty. Lekarz zaproponował mi usunięcie dysku i wstawienie protezy ruchomej dysku. Na czym polega ten zabieg? Cz ...

Rehabilitacja a operacja przy dehydratacji krążków, przepuklinie i wypuklinie lędźwiowej .. rezonansu . Dehydratacja krążków międzykręgowych L4 - S1. L4/L5:Centralna przepuklina krążka międzykręgowego, z niewielką lateralizacją na stronę prawą , w wymiarze przednio - tylnym śr.7mm z uciskiem worka oponowego i niewielkim ... Wyczerpana rezerwa płynowa worka oponowego na poziomie szyjnym .. rezonansu kręgosłupa. W odcinku szyjnym uwidocznione są cechy stenozy kanału kręgowego, zwężenie odcinków szyjnych w przekroju strzałkowym. Rezerwa płynowa worka oponowego została prawie całkowicie wyczerpana. Czy stadium mojej ch ... Wypukliny tarczy międzykręgowej szyjnej i wyrównanie lordozy .. rezonansu magnetycznego. Na opisie napisane jest Wyrównanie lordozy kręgosłupa szyjnego. Dwuboczna wypuklina tarczy m/k C5/6, prawoboczna wypuklina tarczy m/k C4/5 i lewoboczna wypuklina tarczy m/k C3/4. Wszystkie naciskają na wor ...

Rodzaj rezonansu magnetycznego przy bólach i zwrotach głowy .. rezonans magnetyczny MRI od rezonansu magnetycznego MR? Czy MRI jest rozszerzonym badaniem? Co trzeba zrobić, żeby mieć to badanie z kontrastem? Czemu służy i czy warto go zastosować? Które z badań powinienem zrobić? MR, MRI, NMR ... Otępienie, zaburzenia wzroku, cierpnięcie kończyn, punktowy ból głowy i drżenie mięśni .. rezonans, tomografia i badania krwi bez zarzutu. Pod jakim kątem mogę jeszcze zrobić badania, żebym mogła się dowiedzieć co mi jest i leczyć. Można wykluczyć borelioze ( oznaczyć przeciwciała ), lepszym badaniem zamiast CT jest MR ... Bóle szyi przy zniesionej lordozie .. rezonans magnetyczny, że wszystko w porządku. Czy powinienem przeprowadzić jakieś badanie, by się upewnić co mi jest? Nie, badania kolejne nie są konieczne. Można poprosić lekarza POZ o skierowanie na rehabilitację. Rehabilitacja ...

Ciągnący ból po prawej stronie szyi nad obojczykiem .. Rezonans głowy wykazała również zniesienie lordozy szyjnej, reszta w normie ( obraz krązków i kręgów międzykręgowych w normie ). Tomografia głowy ok ( miałam wykonana z racji wystepowania silnych bóli potylicy promieniujących do c ... Tomografia komputerowa w Kaliszu lub Poznaniu w celu diagnostyki bólów głowy .. rezonans głowy w Poznaniu i Kaliszu? Poznań: http://www.diagnostic - med.pl/?gclid=CMWpyJ - T_KcCFZgA3godMjs - rw około 300zł http://www.szpital - szwajcarska.poznan.pl/index.php/szpracownie/143 - pracownia - tomografii - komputer ... Ataki paraliżu przy kompresji rdzenia przedłużonego .. Rezonans Magnetyczny głowy. Opis: odmiana rozwojowa w postaci obecności dodatkowej komory mózgowia - tzw. jamy Vergi. Wyraźna kompresja rdzenia przedłużonego na wysokości prawej oliwki przez prawą t. kręgową. Proszę o pomoc i wyja ...

Zabiegi laserowe przy dyskopatii .. Rezonans wykonany miesiąc temu wykazał odprostowanie lordozy lędźwiowej. Czy powinienem kontynuować leczenie, mimo, że rehabilitacja nie pomogła? Czy lepiej korzystać z zabiegów laserowych? Zabiegi hamują postęp choroby, nie dział ... Ból kręgosłupa szyjnego promieniujący do łopatki i dłoni .. rezonans kręgosłupa i nic nie wykazało w odcinku szyjnym. Prawdopodobnie to problemy z układem naczyniowym lub chłonnym. Warto to wykluczyć. Pod uwagę należy brać zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego, jeśli mimo prawidłowego ... Osłabienie wzroku przy naczyniaku tętniczo-żylnym .. rezonans magnetyczny głowy. W opisie badania pisze że mam torbiel kostna lub naczyniak żylny. Czy jest to coś groźnego? Czy jeszcze jakieś badania powinnam wykonać? Czy może występować naczyniak tętniczo - żylny? ( w opisie MR - g ...

Bóle kręgosłupa po operacji przepukliny i stabilizacji kręgosłupa .. rezonansie magnetycznym udałem się do pana doktora, przedstawiłem mu sprawę bólów oraz skrzywienia Powiedział mi tak Diam się przyjął bardzo ładnie, co do bolów to pewnie przez niestabilność na poziomie l4 - l5 ale albo Pojdzie to ... Sposoby na definitywne ustalenie braku padaczki .. rezonans magnetyczny i eeg we wrześniu i wyniki były bardzo dobre. W styczniu byłam u neurologa i powiedział abym się zgłosiła w marcu, zrobiła badanie eeg i jeśli wszystko wyszłoby dobrze to miałam odstawić tabletki. Ale poszłam ... Problemy z chodzeniem przy wyprostowaniu lordozy szyjnej Rezonans magnetyczny wykazał wyprostowanie lordozy szyjnej i osteofity krawędzi trzonów kręgowych, które uciskają na przednią część worka oponowego. Czy z tego powodu mogę mieć problemy z chodzeniem? Od jakiegoś czasu potykam się ...

Specjalista od pachygyrii u dzieci z autyzmem .. rezonansu stwierdzono u niego poszerzenie zakrętów istoty szarej. Gdzie szukać specjalistów, do których możemy udać się o pomoc? Zaznaczę, że wcześniej wykryto u niego autyzm dziecięcy. Czy obie choroby są powiązane? ... Rozszczep przegrody przezroczystej .. rezonansem. Czy może to być dla mnie niebezpieczne? Prawdopodobnie chodzi Panu o jamę przegrody przezroczystej. Nie jest ona patologią i nie powoduje żadnych objawów. Nie wymaga zatem leczenia. ... Wpływ na zdrowie kilku rezonansów magnetycznych z kontrastem .. rezonansu z kontrastem w ciągu 3 m - cy są bezpieczne dla mojego zdrowia? i czy przedstawione wyżej wyniki są groźne dla mojego życia/zdrowia? chciałabym zacząć się starać o dziecko, wieć staram się możliwie jak najbardzoej przysp ...

Ogniska naczyniopochodne w obrębie podkorowej substancji mózgu okolicy czołowej .. rezonans.WAŻNE ... Fale dodatnie i ciągi rzekomomiotoniczne w EMG .. rezonans odcinka szyjengo. Czy takie zmiany wywołujące powyższe zaburzenia mają charakter odwracalny czy też są to uszkodzenia nieodwracalne? ... Zespół Adiego przy powiększonej źrenicy .. Rezonans jest bez zarzutu. Ostatnia diagnoza mojego lekarza, to zespół Adiego. Co to za choroba? Nigdzie nie mogę znaleźć o niej informacji. ...

Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. rezonans i przedstawiam jego opis . Proszę o rokowania odnośnie dalszego leczenia. * Po wykonaniu badania w sekwencjach SE( T1 ax. ), FSE( T2 ax.cor.sag. ), IRFSE( T2 ax. ) i po podaniu kontrastu iv. SE( T1 ax.cor. ) i wcześniejsz ... Naczyniak żylny prawej półkoli móżdżku przy stosowaniu Lamilept .. rezonansie magnetycznym wyszło, że mam naczyniaka żylnego prawej półkoli móżdżku. Czy może to być spowodowane zażywaniem przeze mnie laku Lamilept? Czy są jakieś przeciwwskazania, żebym w takim stanie zaszła w ciążę? Mam już jedno ... Ropień śródkanałowy z naciekiem zapalnym przykręgosłupowym .. rezonansu. Z góry bardzo dziękuje za wszelka pomoc B. Opis badania rezonansu magnetycznego MRI kręgoslupa piersiowego Na wysokosci kręgów Th7 do Th9 sródkanalowo, zewnątrzoponowo widoczna struktura 0 niejednorodnej intensywnosci s ...

Zaniki pamięci przy bliznach na płacie czołowym .. rezonans magnetyczny głowy, który wykazał obecność blizn w okolicy płata czołowego. Niestety na ostateczną diagnozę będę musiała zaczekać rok, by sprawdzić czy nie ma dalszych zmian. Chciałabym wiedzieć czy te blizny mogą mieć wpł ... Malformacja żylna typu DVA w móżdżku .. rezonansu magnetycznego stwierdzono u mnie niewielką wrodzona malformację żylną typu DVA w lewej półkuli móżdżku. Czy jest to dla mnie groźne?Czy mogę rodzić w sposób naturalny? pozdrawiam ... Zawroty głowy i wymioty wskutek lekkiego niedotlenienia mózgu .. rezonans i punkcję głowy, ale to nie wykazało przyczyny problemów. Znów wypisano mnie do domu z niczym. Co mi jest? Czy w MR i badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego znaleziono nieprawidłowości?? Jakie rozpoznanie znajduje się na kar ...

Zniesienie lordozy i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego .. rezonansu i bardzo proszę o pomoc w interpretacji wyników. Czy to jakaś poważniejsza sprawa? Mam 28 lat, a badanie wykonane było z powodu promieniującego bólu od pleców do lewej nogi. Badanie wykonano w sekwencjach SE T1, frFSE T2 ... Operacja przy wyrównaniu lordozy kręgosłupa lędźwiowego .. rezonansu: wyrównanie lordozy lędźwiowej, duże przepukliny jąder miażdżystych, uciskające worek oponowy, cechy ciasnoty wewnątrzkanałowej, cechy zwyrodnienia tarcz międzykręgowych. Czy będzie konieczna przy tych zmianach operacja? ... Rezonans magnetyczny pod narkozą w woj. pomorskim .. rezonansu magnetycznego pod narkozą. Gdzie w województwie pomorskim się go wykonuje? Najlepiej, żeby to był ośrodek w okolicach Gdańska lub Gdyni. Będę wdzięczny za odpowiedź. Proszę spróbować: http://szukaj.sluzbazdrowia.pl/Praco ...

Leczenie mikrogruczolaka przysadki Rezonans wykazał u mnie w lewobocznej części gruczołowej przysadki dość dobrze ograniczoną zmianę hypointensywną, nieulegającą wzmocnieniu pokontrastowemu. Obraz odpowiada mikrogruczolakowi przysadki. Chciałem zapytać, jak powinna ... Rezonans magnetyczny przy śrubie w zębie .. rezonansu magnetycznego? Czy konieczne jest usunięcie tego metalu? Muszę poddać się badaniu, ale nie chce stracić zęba. Czy istnieje jakieś inne rozwiązanie? Ważne jest z jakiego stopu metalu została wykonana śruba, kiedy została ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. rezonansu magnetycznego żony: Badanie MR mózgowia nie wykazuje danych efektu masy. Nadnamiotowo w istocie białej głębokiej i podkorowej mózgu, widoczne w obrazach FLAIR, co najmniej 5 hyperintensywnych ognisk* największe w lewej p ...

Ból kręgosłupa w części krzyżowej .. rezonans twierdzi: i co to pani da, a wszyscy pozostali *niespecjaliści* każą ten rezonans zrobić. Miałam już prześwietlany kręgosłup i biodra i ortopeda twierdzi, że wszystko jest ok i on tam nic nie widzi. Chodzi chyba o to żeby ... Ból kręgosłupa spowodowany przepukliną .. rezonans magnetyczny, który wykazał dwie przepukliny. Lekarz prowadzący stwierdził, że nie ma na to żadnych leków, a rehabilitacja nic nie pomoże. Czy naprawdę nie ma na to żadnej rady? Ból jest coraz silniejszy i utrzymuje się dł ... Dobry neurochirurg z Poznania od guzów w kanale kręgowym .. rezonans magnetyczny, najlepiej w Poznaniu.Sprawa pilna. ...

Skuteczność zabiegu discectomii przy dyskopatii kręgów szyjnych .. Rezonans wykazał dyskopatię i przepuklinę na odcinku szyjnym. Neurochirurg powiedział, że czeka mnie operacja. ( discectomia ). Termin operacji mam wyznaczony dopiero za pół roku. Czy są jakieś sposoby, aby to przyspieszyć? Dodam, ... Niedowład nogi przy ognisku o wysokim sygnale na wysokości trójkątów komorowych .. rezonans i wyszło * w prawej półkuli mózgu na wysokości trójkątów komorowych widoczne jest ognisko o wysokim sygnale w czasie T2 zależnym i niskim w czasie T1 - wąskie ,długości 5mm położone osią długą poprzecznie do osi strzałkow ... Wieloletnie ataki silnych zawrotów głowy .. rezonans przysadki gdyz mam podwyzszona prolaktyne - badanie gruczolaka nie wykazalo wobec czego lekarz stwierdzil ze juz niewie co mi dolega,na rezonans glowy stwierdzil ze niema sensu robic bo to nie to.Jestem teraz w kropce,nie ...

Bóle głowy po odstawieniu leków przeciwpadaczkowych .. rezonans magnetyczny również. Lekarz mówił że nigdy już mogę nie mieć ataków i że jestem młoda i nie powinnam brać tak długo silnych leków bo nie miałam typowej padaczki. ... Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. rezonansu głowy.. W zasadzie zdecydowaliśmy, że zrobimy taki rezonans ponieważ jak rozumiem wykonane badania nie są szczegółowe, nie wykluczają jakiś innych zmian w mózgu. Najbardziej obawiamy się, że jakiegoś krwiaka, tętniaka cz ... Leczenie przepukliny krążka międzykręgowego lędźwiowego .. rezonansu magnetycznego napisane jest, że mam ograniczenie lordozy lędźwiowej i przepuklinę centralną uciskającą worek opony twardej. Czy da się to wyleczyć samą rehabilitacją, czy bez operacji się nie obędzie? Ile powinna trwać t ...

Diagnostyka przepuklin międzykręgowych, dyskopatii i zwyrodnień .. Rezonans magnetyczny czy topografia komputerowa? Najlepiej wykonać MR kręgosłupa, które uwidoczni ewentualny ucisk na worek oponowy i korzenie nerwowe. Rozumiem, że rtg zostało już wykonane. ... Bóle głowy i zburzenia widzenia przy poszerzonej przestrzeni płynowej podpajęczej .. rezonans magnetyczny głowy, który wykazał poszerzoną przestrzeń płynową podpajęcza nad płatami czołowymi. Badania krwi i wzroku wyszły dobrze. Od dłuższego czasu mam silnie bóle głowy szczególnie przy zmianach pogody, do tego zabu ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. rezonans zostałam skierowana z powodu mrowienia w dwoch palcach lewej ręki, oraz w lewej nodze - obecnie objaw ustąpil. w 2008 roku z powodu zawrotów glowy przebywalam na oddziale neurologicznym wówczas stwierdzono podrażnienie ne ...

Codzienne bóle kręgosłupa podczas stania .. rezonans gdzie bylo napisane iz badanie nie wykazalo zmian morfologicznych oraz ze korzenie nerwowe bez cech ucisku...Mam 23 lata jednak z bolem kregoslupa borykam sie juz jakies 8 lat gdzie przez ostatnie 2 lata bol jest silniejs ... Powikłania po operacyjnym leczeniu przepukliny .. rezonans magnetyczny, który wykazał, że mam przepuklinę rdzenia kręgowego na odcinku c4 c5. Lekarz stwierdził, że jedyne wyjście to operacja. Jakie mogą być powikłania po tej operacji i w jakim czasie po zabiegu powraca się do zdr ... Obrzęk szpiku kostnego, wypuklina i dehydratacja tarczy po operacji kręgosłupa szyjnego .. Rezonans ten byl wykonany w 2008 roku. Z powazaniem Romek. Pewnie będzie trzeba wykonać kolejne badanie kręgosłupa. W ciągu 3 lat na pewno doszło do postępu zmian zwyrodnieniowych. Nie napisał Pan jakie występują obecnie objawy. M ...

Neurochirurg z Poznania od guzów w kanale kręgowym kręgosłupa .. rezonans kontrolny , tam na miejscu w Poznaniu. Narazie nie operowaliśmy guza, ponieważ 2 lekarzy sugerowało, żeby operować, a 2 kazało się wstrzymać. Nadmieniam, że syn odczuwa ból w odcinku piersiowym i należy jak najszybciej po ... Pourazowe zawroty i bóle głowy przy strefach gliozy w płacie czołowym i skroniowym .. REzonans Magnetyczny i powiedział ze musi byc w 100% pewien leczenia Czy to cos powaznego , mam sie czegos obawiac? mam 38 lat Pozdrawiam. Dokładniejszym badaniem jest MR głowy, także koniecznie musi zostać przeprowadzone dla potw ... Zmiana naczyniopochodna i zgrubienia śluzówkowe w zatokach szczękowych .. rezonansu magnetycznego. Badanie wykazało zmianę naczyniopochodną w istocie białej lewego płata czołowego. Poza tym w zatokach szczękowych przyścienne zgrubienie śluzówkowe. Co to dla mnie oznacza? Co powinnam zrobić? Czy to poważ ...

Torbiel szyszynki i pogrubienie zapalne śluzówki zatoki klinowej .. rezonans magnetyczny. Okazało się, że mam w szyszynce torbiel. Poza tym pogrubienie zapalne śluzówki zatoki klinowej. Co to dla mnie oznacza? Czy to poważne dolegliwości? Torbiel szyszynki zwykle przebiega bezobjawowo, chyba, że p ... Drętwienie palca przy poszerzonej pochewce nerwu łokciowego .. rezonans, oto jego opis: *Nerw lewy o typowym przebiegu i położeniu. Pochewka tego nerwu na wysokości kłykcia przyśrodkowego kości ramieniowej nieco poszerzona - obrzęknięta? Struktury kostne stawu łokciowego zmian nie wykazują*. ... Cechy zaniku korowego płatów czołowych przy stwardnieniu rozsianym .. rezonansu. Poza *zwykłymi* zmianami demienilizacyjnymi ( mam zadiagnozowane SM ) pojawił sie nowy zapis: cechy zaniku korowego płatów czołowych. Co to dla mnie oznacza? ...

Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. Rezonansem Magnetycznym, ale wizytę mam dopiero za miesiąc. Czy mógłbym prosić o pomoc w rozszyfrowaniu wyniku? Badanie MR głowy. Sekwencje echa spinowego, obrazy T1 i T2 zależne. W istocie białej, w bezpośrednim sąsiedztwie komór ... Osteofity i nierówności powierzchni granicznych kręgów piersiowych .. rezonansu, który robiłem. Jak długo będzie trwało leczenie i rehabilitacja mojej choroby? Nie napisał Pan objawów, a w zasadzie jest to kluczowa informacja w podjęciu leczenia. Z wynikiem najlepiej osobiście skonsultować się z neu ... Ognisko przebudowy tłuszczowej w obrębie trzonu lędźwiowego .. rezonansu mojej mamy wykazało ognisko przebudowy tłuszczowej w obrębie trzonu kręgu lędźwiowego, a do tego zmiany przeciążeniowo - zwyrodnieniowe w stawach międzykręgowych szyjnych. Co mamie grozi z tego powodu w przyszłości? ...

Bóle głowy i sztywnienie karku po wyleczeniu padaczki .. Rezonans głowy sprzed roku wykazał poszerzenie przestrzenie przymózgowej na poziomie płatów czołowych. Lekarze nie wiedzą, co mi jest. Co to może być? Warto wykonać eeg oraz rozważyć powtórzenie MR głowy. W zasadzie przyczyn bólu ... Zaburzenia mikcji, drętwienie krocza i stóp oraz osłabienie kończyn a stwardnienie rozsiane Rezonans stwierdził : w obrębie substancji białej okołokomorowej pojedyncze ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów ko ... Drobne ognisko hiperintensywne o charakterze niespecyficznym .. rezonansu głowy. Badanie wykazało drobne i słabo widoczne ognisko hiperintensywne o charakterze niespecyficznym. Co oznacza to badanie? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Należy obserwować i ewentualnie powtórzyć badanie lub zast ...

Przepuklina na odcinkach szyjnych z uciskiem na worek oponowy i rdzeń kręgowy .. rezonans kręgosłupa szyjnego. Wykazał przepukliny na kręgach szyjnych, które uciskają na worek oponowy i rdzeń kręgowy. Czy jest konieczna operacja? Jakie są zagrożenia podczas tej operacji? Wszystko zależy jeszcze od występującyc ... Bruzda imitująca ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu .. rezonans głowy, poniżej ostatnie zdanie z wyniku badania, reszta wygląda ok, to znaczy napisane bez zmian. *w skanach poprzecznych w FLAIR pogłębiona bruzda imituje ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu* co to znaczy? bo j ... Przepuklina i dehydratacja krążków lędźwiowych oraz pogrubienie korzeni nerwów rdzeniowych .. rezonansu magnetycznego i jak można to leczyć Dehydratacja krążków L2 - L5.Okrężna wypuklina krążków L4/L5 zwężająca oba otwory między kręgowe i nieznacznie modelująca worek oponowy.na poziomie L5/S1 widoczne pogrubione korzenie n ...

Bóle głowy po wypadku samochodowym .. rezonansem. Tam lekarze nie potrafili powiedzieć co mamie jest, każdy mówił co innego. Co można dalej z tym zrobić? Należy także wykonać rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Podczas wypadku samochodowego/stłuczki, najczęściej dochodzi ... Bóle nóg przy dyskopatii .. rezonansu jednak specjalista neurolog uznał to za zbędne. Czy ma rację ? Za wszelkie informacje związane z moim schorzeniem będę bardzo wdzięczny. W zasadzie badanie CT przedstawia obraz wielu zmian. MR może za dużo już nie wnieść ... Regularne bóle głowy i wymioty u dziecka .. rezonans magnetyczny głowy, ale żadne z badań nie wykazało zmian patologicznych czy innych nieprawidłowości. Czy takie bóle mogą mieć inne niż neurologiczne podłoże? Możliwe, że to wynik migreny. Jeśli wyniki badań są prawidłowe, ...

Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu Rezonans magnetyczny angio uwidocznił w prawej półkuli nieduże pojedyncze ognisko o sygnale umiarkowanie wzmożonym w obrazach FLAIR i T2 zależnych, najpewniej naczyniopochodne, poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych; w bada ... Niedosłuch obustronny przy poszerzonym zbiorniku górnym móżdżku .. rezonansu magnetycznego głowy i wyszło, że mam poszerzony zbiornik górny móżdżku oraz nieznaczne zanikowe poszerzenie przestrzeni płynowych przymóżdżkowych. Co to znaczy? Czy leczenie w szpitalu nie przyniosło żadnej poprawy? Tak ... Niejednorodny sygnał w lewej części przysadki .. rezonans magnetyczny. Badanie wykazało niejednorodny sygnał w lewej części przysadki, na podstawie badania podstawowego i dynamicznego przysadki. Co oznacza taki wynik? Czy powinienem zrobić jeszcze jakieś badania? Może to wskazyw ...

Pęknięte pierścienie włókniste i wypukliny na poziomie lędźwiowym .. rezonansu magnetycznego na bardziej zrozumiały język? Badanie odcinka L - S kręgosłupa wykonano w sekwencji TSE w projekcjach strzałkowej i poprzecznych. Obniżenie intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji SPAIR ... Mrowienia, sztywnienia i skurcze po lewej stronie ciała przy wypuklinie szyjnej .. rezonansu magnetycznego kręgosłupa, proszę bardzo o interpretację i czy taki opis może mieć związek z powyższymi dolegliwościami: Odprostowanie lordozy szyjnej, Na poziomie C5/C6 widoczna jest nieduża pośrodkowo - lewoboczna wypuk ... Zmiany demielinizacyjne przy epilepsjj .. rezonansu magnetycznego. Badanie wykryło u mnie zmiany demielinizacyjne. Chciałam dowiedzieć się, czy to te zmiany były następstwem ataku padaczki, czy to atak był wynikiem wykrytych zmian? Najpewniej zmiany demielinizacyjne są od ...

Zmęczenie, duszności i śnieg optyczny po dziecięcym porażeniu mózgowym .. rezonans ? I czy jest to drogie badanie ? ... Drętwienie uda i pośladka przy wysunięciu dysku .. rezonans, który wykazał nieznaczne wysunięcie dysku. Co to oznacza dla mnie? Jak powinnam się leczyć, by ból minął? Oprócz dyskopatii, występuje stan ostry ( 1 - 3 tyg. ), zatem należy stosować leki przeciwbólowe i skonsultować si ... Badanie rezonansem magnetycznym w Bielsku-Białej .. rezonansem magnetycznym w Bielsku - Białej? Czy jest to badanie refundowane przez NFZ, czy też należy je zrobić prywatnie? Można zrobić w ramach NFZ na podstawie skierowania od lekarza, jeśli oczywiście są wskazania do MR. Np. w s ...

Leczenie anosmii .. Rezonans magnetyczny głowy niczego nie wykazał. Badanie krwi pod względem hormonów wykryło wysoką prolaktynę. Jej zbijanie nie przynosi rezultatów. Co mam robić? Hiperprolaktynemia może wpływać na potencję. Czy konsultował się Pan ... Pahygyria i poszerzenie zakrętów istoty szarej .. rezonans z którego wyszło, że ma poszerzenie zakrętów istoty szarej, ma też stwierdzoną pahygyrię. Co to za choroba? Jak się ją leczy? Czy jej skutkiem może być autyzm? ... Zmiany naczyniopodobne wokół komór bocznych .. rezonans magnetyczny wykazał, że wokół komór bocznych są zmiany naczyniopodobne. Co to może być? Co to są za zmiany? Zmiany naczyniopochodne mogą wynikać z miejscowego niedokrwienia związanego np. z miażdżycą naczyń, cukrzycą. Zmi ...

Przyparcie przysadki do siodła tureckiego wskutek poszerzenia zbiornika nadsiodłowego .. rezonansu magnetycznego, dowiedzialam sie o tym wyniku, nie wiem co mam dalej robic, lekarz mnie nie poinformowel co mi jest ale za to podal mi leki : Vitaminum PP GSK, Tardyferon, Acidum Folicum Richter, gdzie mam szukac pomocy.? ... Słabo wysycone ogniska o podwyższonym sygnale w płacie czołowym .. rezonans magnetyczny z kontrastem i dzisiaj otrzymałam wyniki. Chciałabym się dowiedzieć co oznacza opis badania: tkanki mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału z obecnością obustronnie w płacie czołowym słabo wys ... Punkcikowate ogniska o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych .. rezonans. Czy wynik jest *dobry*? ...

Niejednorodny sygnał szpiku kośćca wskutek zwyrodnienia tłuszczowego .. rezonans magnetyczny. W wyniku przeczytałem: Badanie MR kręgosłupa w odcinku Th12 - S4 wykonane sekwencjami FSE w obrazach T1 - i T2 - zależnych wykazuje na poziomie L5/S1 prawoboczną przepuklinę jądra miażdżystego krążka międzykr ... Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. rezonans głowy. Wynik badania wygląda następujaco: Badanie MRI głowy wykonane w sekwencji SE i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło pojedyńcze bardzo drobne ognisko w centrum semiovale po stronie lewej, prawdopodobnie naczy ... Ognisko hiperdensyjne o niejasnym charakterze w lewym placie ciemieniowym .. rezonans magnetyczny po pol roku od wypadku. Wynik badania byl pozytywny, bez zadnych zmian mozgu. Moje pytanie brzmialo, gdzie w takim azie podzialo sie owe ognisko? Neurolog powiedzial, ze moze bylo to stluczenie, ktore sie wchl ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ