MR ogniska

neurologiczne.pl & MR ogniskaBadania obrazowe mózgu .. ogniska niedokrwienne, obrażenia powstałe w czasie urazu, tętniaki i inne zmiany naczyniowe bądź też stany zapalne i zwyrodnieniowe. Czułość badania można zwiększyć poprzez podanie środka cieniującego ( angiografia naczyń mózgu ). ... Stwardnienie rozsiane .. ognisk zapalno - demielinizacyjnych oraz blizn glejowych ( stwardnień ) w istocie białej ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia. Stwardnienie rozsiane najczęściej rozpoczyna się między 20 a 30 rż. Pierwsze objawy rzad ... Dystonie .. ogniskowe ( kurcz powiek, dystonia szyjna, kurcz pisarski ) oraz dystonię uogólnioną. Przyczyny dystonii Przyczyna dystonii nie została jeszcze do końca wyjaśniona. Rozpatruje się przyczyny genetyczne, a wtórne dystonie jako objaw ...

Pourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. ogniskowy bądź rozlany. Obrzęk mózgu Obrzęk mózgu można podzielić na cytotoksyczny, naczyniopochodny oraz śródmiąższowy. Obrzęk cytotoksyczny powstaje wskutek niedokrwienia mózgu, które prowadzi do zatrzymania wody wewnątrz komóre ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. Ogniska stłuczenia mogą wystąpić również pod miejscem złamań kości czaszki. Uderzenie w bok czaszki powoduje stłuczenie na przeciwnym biegunie. Obszar stłuczenia zwykle powiększa się w ciągu doby, a czasami nawet kilka dni po uraz ... Udar niedokrwienny mózgu .. ogniska niedokrwiennego w mózgu. Zamknięcie przedniej tętnicy mózgu powoduje niedowład, zaburzenia czucia po stronie przeciwnej. Wystąpić mogą również nietrzymanie moczu, zaburzenia mowy, zaniedbywanie strony przeciwległej, zaburz ...

Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej Integracja Sensoryczna Lublin. Terapia może być prowadzona po wczesniejszej ocenie funkcjonowania dziecka. Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej. Konsultacje psychologiczne. Gabinet Integracji Sensorycznej Siódemka w Lublinie.Krwotok podpajęczynówkowy .. ogniskowe objawy neurologiczne tj. niedowład połowiczy, zaburzenia mowy. Diagnostyka krwotoku podpajęczynówkowego Podstawowym badaniem wykonywanym przy podejrzeniu krwotoku podpajęczynówkowego jest tomografia komputerowa ( CT ), s ... Obrzęk mózgu .. ogniskowych po przeciwnej stronie do ogniska uszkodzenia, drżenia, zaburzenia świadomości. Obrzęk mózgu naczyniopochodny jest rozpoznawany na podstawie badania obrazowego tj. rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Obrzęk ... Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. ognisko pierwotne zlokalizowane jest w układzie oddechowym. Proces zapalny obejmuje swym zasięgiem oprócz opon mózgowo - rdzeniowych również tkankę nerwową oraz układ naczyniowy mózgu. Do objawów klinicznych nieropnego zapalenia o ...

Padaczka .. ogniskowe ( częściowe ): Proste: - z objawami ruchowymi ( np. drgawki w obrębie ręki, twarzy ) - z objawami czuciowymi ( np. uczucie drętwienia, bólu, iskry, błyski, odczuwanie dziwnego smaku, zapachu ) - z objawami autonomicznymi ... Diagnostyka i leczenie padaczki .. ogniska padaczkowego. Kobiety w ciąży również podlegają leczeniu lekami przeciwpadaczkowymi. Najodpowiedniejszym lekiem dla nich wydaje się być lamotrygina. Prawidłowo leczona padaczka rokuje dobrze. Śmiertelność osób chorych na p ... Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. ogniska lokalizacji w mózgu. W rozpoznawaniu toksokarozy podstawą są badania serologiczne. W leczeniu wykorzystywany jest albendazol i dietylkarbamazyna. Wągrzyca Wągrzyca jest schorzeniem spowodowanym przez larwalną postać tasiem ...

Toksoplazmoza .. ognisk martwicy i ziarniniaków. Neurotoksoplazmoza Pierwotniak charakteryzuje się szczególnym powinowactwem do tkanki mózgowej. Prowadzi do zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu. Do rozwoju choroby dochodzi przede wszystkim ... Guzy rdzenia kręgowego .. ogniskowe odchylenia od stanu prawidłowego. Objawy związane są przede wszystkim z uciskiem guza na korzenie rdzeniowe, a w zaawansowanym procesie mogą doprowadzić do całkowitego zajęcia przekroju rdzenia kręgowego. Dolegliwości ob ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. ogniska pierwotnego. Do badań tych należą m.in. zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, tomografia komputerowa klatki piersiowej, badanie ultrasonograficzne i tomografia komputerowa jamy brzusznej, miednicy, badanie na krew utajo ...

Inne zaburzenia ruchowe .. ogniskową ( zaburzeniem objęta jest jedna kończyna, np. kurcz powiek, kurcz pisarski, kręcz karku ) - segmentalną ( zaburzenie dotyczy dwóch lub więcej przylegających części ciała, np. zespół szyjno - czaszkowy ) - uogólnioną ( za ... Neurochirurgiczne leczenie dystonii .. ogniskowej niepodlegających leczeniu objawowemu, nieskuteczności leczenia toksyną botulinową oraz w postaci uogólnionej. Najczęstszym zabiegiem jest metoda stereotaktyczna polegająca na umieszczeniu elektrod w obrębie gałki bladej ... Jak zdiagnozować padaczkę? .. ogniska padaczkowego, jednak w niektórych przypadkach należy wykonać VIDEO - EEG 24 - godzinne. Po zdiagnozowaniu padaczki włącza się odpowiednie leczenie - leki przeciwpadaczkowe. Warto jednocześnie wykonać badanie obrazowe mózgu ...

Hipodensyjne ognisko w odnodze tylnej torebki wewnętrznej .. ognisko wielkości 0,9 cm o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej. Cechy niewielkiego zaniku korowego móżdżku oraz czołowego zaniku korowego mózgu. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w gran ... Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. ogniskowych w mózgowiu nie widać. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Czy jest możliwość otrzymania prostej interpretacji tego badania? Powyższy opis MRI sugeruje ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu. Na ... Ognisko w centrum semiovale w sekwencji T2 Co oznacza opis wyniku MRI głowy: W istocie białej prawego płata czołowego ( centrum semiovale ) obszar podwyższonego sygnału sekwencji T2 zależnej. I za jakie funkcję odpowiada dany obszar mózgu? Przednia część płata czołowego od ...

Stwardnienie rozsiane a stwardnienie zanikowe boczne .. ogniska demielinizacyjne w istocie białej głównie okołokomorowo oraz w rdzeniu kręgowym. W przypadku Stwardnienia Zanikowego Bocznego, ALS nie stwierdza się anomalii radiologicznych. Dla rozpoznania ALS ustanowiono następujące kry ... Napady padaczkowe po operacji oponiaka .. ogniska padaczkowego. ... Ogniska hipodensyjne w tylnej odnodze torebki wewnętrznej .. ognisko hipodensyjne o wymiarach 0,5 x 0,7 cm o charakterze zmiany naczyniopochodnej. 3 miesiące temu straciłam przytomność, wykonano mi ponownie TK głowy, które wykazało kolejne nowe ognisko hipodensyjne również po stronie lewej ...

Nowotwory przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego .. ognisk przerzutowych w mózgu. Jeśli jest jedno i znajduje się w okolicy dostępnej chirurgicznie to najlepiej byłoby usunąć je operacyjnie. Jeśli są mnogie przerzuty do mózgu wówczas zaleca się leczenie radioterapią. W przypadku ro ... Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przestrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Co to znaczy? zapomniałam dodać nie palę, nie piję, cholesterol poni ... Ognisko mogące odpowiadać malformacji naczyniowej lub małemu oponiakowi .. ognisko o średnicy 6 mm mogące odpowiadać ukształtowaniu zatoki żylnej, malformacji naczyniowej lub małemu oponiakowi. Miałam mieć zrobiony rezonans głowy ale ze zaszłam w ciąże nie zrobili mi tego. Jestem 4 miesiące po porodzie i ...

Jak jednoznacznie zdiagnozować chorobę Parkinsona? .. ogniskiem udarowym, jeśli było zlokalizowane np. w ciemieniu. Z drugiej strony rzadko się zdarza, aby początek choroby Parkinsona był w 70 rż. Przedstawione objawy nie są typowe dla choroby Parkinsona. Proszę wykonać badanie MRI g ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. ognisk o średnicy do 0,7cm hiperintensywnych obrazach T2 zależnych sekwencji FLAIR odpowiadających zmianom naczyniopochodnym. Ponadto w badaniu angio - MR w obrębie koła tętniczego podstawy mózgu zmian nie uwidoczniono. W związku ... Hypdensyjne obszary malacji w mózgu po urazie .. ogniskowych. Układ komorowy nie poszerzony, bez przemieszczeń w stosunku do linii pośrodkowej. Rezerwa płynowa przymózgowa zachowana. Kości pokrywy czaszki bez uchwytnych zmian pourazowych. Czy to poważne uszkodzenia? Opis badania ...

Leczenie jednostronnego kurczu twarzy .. ogniskowej raczej nie stosuje się leczenia chirurgicznego stymulacją mózgu. Można oczywiście skonsultować się z neurochirurgiem, takie zabiegi są wykonywane w Warszawie. Leczenie farmakologiczne może okazać się nieskuteczne. ... Leczenie zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa .. ogniskowych. Czy jest to wynik kwalifikujący do zabiegu operacyjnego? W chwili obecnej przechodzę kolejną rehabilitację. Muszę dodać,że dolegliwości bólowe, z którymi walczę od dwóch lat nasiliły się. Oprócz zmian w odcinku szyjny ... Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. ognisk o średnicy do 5mm, hiperintensywnych w obrazach T2 - zależnych i FLAIR oraz izointensywnych w obrazach T1 - zależnych, głównie o lokalizacji podkorowej i okołokomorowej. Żadna z tych zmian nie uległa wzmocnieniu kontrastowe ...

Krwiak i stłuczenie mózgu .. ognisk krwotocznych w głowie. ... Diagnostyka napadów rzekomopadaczkowych .. ogniska padaczkowego. Należy wykonać badanie 24h EEG z Videometrią i dopiero na tej podstawie stwierdzić napady rzekome. Proszę się skontaktować np. z pracownią EEG wykonująca zapis 24h i po takim badaniu dopiero będzie można coś ... Wypukliny zwężające otwór międzykręgowy .. ognisko hyperintensywne w obrazach T1 - i T2 - zależnych do różnicowania pomiędzy drobnym naczyniakiem, a ogniskiem przebudowy tłuszczowej. Co oznaczają wypukliny, które zwężają otwór międzykręgowy. Czy się to leczy? Zmiany w trzo ...

Zwapnienia i torbiel szyszynki .. ognisko płynowe o cechach torbieli wielkości 15 mm, podejrzenie torbiel szyszynki, układ komorowy położony ośrodkowo, mózgowie bez wyodrębniających się zmian ogniskowych, widoczne umiarkowane zaniki podkorowe i zaniki móżdżku. Zmi ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. ogniska hyperintensywne w obrazach T2, PD - zależnych i sekwencji FLAIR, które są niewidoczne w obrazach T1 - zależnych, nie ulegają wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku. Zmiany te mają charakter niespecyficzny, zapewne n ... Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. ogniska się wzmacniają. Jednak skoro neurolodzy stwierdzili , że nie ma podejrzenia SM może warto im zaufać. Ogniska mogą być pochodzenia naczyniowego, choć występują w późniejszym wieku niż Pan. ...

Zmiany zwyrodnieniowe w postaci dehydratacji i obniżenia wysokości krążka międzykręgowego .. ognisko śr. ok. 7 mm - naczyniak? - rdzeń kręgowy bez zmian ogniskowych. Ma Pan zmiany zwyrodnieniowe z odcinku szyjnym i piersiowym kręgosłupa. Obecnie wskazane jest leczenie rehabilitacyjne oraz zmiana pracy na mniej obciążającą ... Licznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu, ze zdecydowaną przewagą zmian w obrębie półkuli lewej. Żadne z ognisk nie wykazuje wzmocnienia po podaniu kontrastu. W obrębie największych z nich uchwytne zaburzenia dyfuzji. Obraz M ... Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. ogniska podwyższonej intensywności sygnału we FLAIR i w obrazach T2 zależnych, izointensywnych w T1, niewzmacniających się po podaniu środka kontrastowego, bez cech restrykcji w DWI - naczyniopochodne. Układ komorowy nadnamiotowy ...

Jamy malacyjne po wstrząśnieniu mózgu .. ognisk stłuczenia. Rokowania są zwykle dobre, ale trzeba być czujnym, szczególnie pod kątem napadów padaczkowych. ... Torbiel okołokorzeniowa Tarlova .. ognisko wysokiego sygnały 5mm, Th11 - 12 z obecnością obszaru o sygnale płynowym wielkości 1x2 cm. Po 9 miesiącach ponownie przeprowadzono mi badanie i w wyniku wpisano ognisko 6mm Th11 - 12 dobrze ograniczona struktura wielkości ... Ognisko podwyższonego sygnału i glioza .. ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T2 wielkości 5mm położone podkorowo w prawym płacie czołowym - zmiana niespecyficzna, do okresowej kontroli w MR za 3 - 6 mies Dziś zrobiłam kontrolne MR i dostałam taki wynik: Kontrolne ba ...

Pojedyncze, niespecyficzne ognisko w centrum semiovale prawej półkuli mózgu .. ognisko o średnicy 5mm, hyperintensywne w obszarach T2 zależnych i FLAIR zlokalizowane jest w centrum semiovale prawej półkuli mózgu - to opis rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego 15 letniej dziewczynki. W pozostał ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. ognisko hypodensyjne śr. ok. 5 mm, charakteru naczyniopochodnego. Poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Następnie miałam robiony rezonans magnetyczny, a jego wynik to: ... Rozsiane ogniska naczyniopochodne w istocie białej .. ogniska naczyniopochodne. Układ komorowy poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Wskaźnik Hakmana 8,5 cm. Torbiel pajęczynówki tylnej jamy czaszki 33x15mm, torbiel przegrody przezroczystej 3x60mm. Nigdy nie miałem i nie mam pr ...

Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. ogniska w czasie T2 zależnym i FLAIR o śred do 6 mm. układkomorowysymetryczny, nieposzerzony. Przeswtrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki baz zmian. Po podaniu kontrastu bez patologicznego ... Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz Flair w istocie białej półkuli mózgu najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Czy to potwierdza diagnozę Parkinsona? Raczej nie, bardziej prawdopodobny jest tzw. parkins ... Ognisko hipodensyjne w jądrze soczewkowatym .. ognisko hipodensyjne w jądrze soczewkowatym... Badanie wykonałem po upadku na śliskim chodniku i silnym uderzeniu tyłem głowy o betonową nawierzchnię chodnika. Co to znaczy i czy może mieć związek z upadkiem? Takie ognisko może św ...

Rozsiane zmiany naczyniowe w mózgu .. ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych FLAIR nie wykazujące reztrukcji dyfuzji ani cech obecności depozytów heomosyderyny niespecyficzne odpowiadające morfologicznie ogniskom częściowego uszkodzenia dokonanym najpewniej w ... Czy to padaczka? czy zaburzenia nerwicowe? .. ognisko padaczkowe. Proponuję wykonanie badania obrazowego CT lub lub MRI, aby wykluczyć zmiany organiczne mózgowia. Zaburzenia nerwicowe i niektóre napady padaczkowe mogą przebiegać podobnie, jednak badanie EEG przemawia za padac ... Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. ogniskom malacji tkanki mózgowej. Co oznacza taki opis? Zmiany po przebytych incydentach naczyniowych ( małych udarach ). Istnieje niebezpieczeństwo dużego udaru mózgu, należy zmodyfikować styl życia, i wprowadzić profilaktykę wtó ...

Struniak lub chrzęstniak stoku .. ogniska naczyniopochodny charakter w obu półkulach mózgu. Mam 49 lat. Wydaje się że należy poważnie rozważyć leczenie operacyjne. Proponuję jak najszybciej skonsultować się z neurochirurgiem, operacje tej lokalizacji są zawsze duż ... Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych .. ognisk o obniżonej gęstości mogących odpowiadać ogniskom naczyniopochodnym, zmiany nieliczne, największe ognisko widoczne w okolicy rogu czołowego komory bocznej prawej, ognisko wielkości około 0,6mm. Innych zmian ogniskowych nie ... Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR mogące odpowiadać drobnym zmianom naczyniopochodnym. Poza tym i cechami jedynie zaznaczonego zaniku korowego móżdżku innych zmian ogniskowych nie wykazano. Układ ...

Przepuklina krążka międzykręgowego uciskająca worek oponowy .. ogniskowych nie uwidoczniono. Takie zmiany w kręgosłupie nie stanowią zagrożenia dla ciąży, jednak mogą powodować dolegliwości bólowe. Zatem można zastanowić się nad rehabilitacją. ... Wpuklanie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego .. ognisk, o podwyższonej intensywności w T2 i FLAIR, izointensywnych w T1, nie ulegających wzmocnieniu kontrastowemu, bez cech restrykcji w DWI. Ogniska te o charakterze naczyniopochodnym zlokalizowane są w warstwie korowej lewego p ... Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. ogniska demielinizacyjne ( większa ze zmian w lewej półkuli mózgu o wymiarze 5,5 na 4mm ), innych zmian ogniskowych w mózgu nie stwierdza się. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie stwierdza się patologicznego wzmocnienia s ...

Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej lewej półkuli mózgu w sąsiedztwie rogu tylnej lewej komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się obecności innych zm ... Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym, sugerowana zmiana naczyniopochodna .. ognisko nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu, wielkości ok. 11 mm obraz KT sugeruje zmianę naczyniopochodna. Poza tym mózgowie w badaniu KT przeglądowym oraz po podaniu środka kontrastowego zmian patologicznych nie wykazuje. Mó ... Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej lewego płata czołowego. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się zmian w obrębie ciała ...

Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR o śr.ok. 2mm , niewidoczne w obrazach T1 zależnych, odpowiadające drobnym zmianom naczyniopochodnym. Po za tym obraz mózgowia oraz przestrzeni płynowych wewnątrzcza ... Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa .. ogniskowych, poszerzona przestrzeń przymózgowa max do 0,8 cm w okolicach ciemienowych, czołowych i nieznacznie skroniowych, widoczna jama przegrody przezroczystej szer 0,2 cm. Dziecko rozwija się prawidłowo na nic nie choruję poza ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, najwięcej zmian w płatach czołowych i potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie stwierdzam zmi ...

Małe zmiany naczyniopochodne .. ogniska naczyniopochodnego w strukturach wyspy po stronie lewej ( średnica zmiany nie przekracza 0,5 cm ). Poza tym mózgowe i wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe ( również okolica podwzgórzowo - przysadkowa ) w normie. Nie wyka ... Ogniska hiperintensywne mogące odpowiadać naczyniakom w trzonach kręgów .. ogniska hiperintensywne, mogące odpowiadać naczyniakom* . Proszę więc, jeśli to możliwe o interpretację wyniku. Pozdrawiam. Opis badania: Badanie MR kregosłupa szyjnego wykonano w sekwencji TSE ( obrazy T2 - zależne, T2 - zal. Fat ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. ogniska hiperintensywne, wykrzepniety tętniak prawej MCA. Mam 60 lat i problemy w głowie są chyba dziedziczne: ojciec zmarł na wylew a matka leży od 3 lat z powodu - martwe płaty czołowo - skroniowe ( otępienie naczyniopochodne ). ...

Dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa .. ogniskowych, bez cech ucisku czy też modelowania. Zaznaczona dyskretna osteofitoza krawędzi trzonów. Sygnał szpiku części kostnych kręgosłupa i tkanek miękkich przykręgosłupowych prawidłowy. Wnioski: spondylosis deformans cervical ... Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. ognisk hiperintensywnych w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych, odpowiadających przebytym zmianom naczyniopochodnym. W okolicach skroniowych stwierdza się obecność poszerzonych przestrzeni płynowych okołonaczyniowych Virch ... Przebyte ognisko naczyniopochodne w istocie białej .. ognisku naczyniopochodnym o wym ok. 1,2 x 0,6 cm w istocie białej w bezpośrednim sąsiedztwie trójkąta komorowego po stronie lewej. Czy mogę liczyć na przybliżenie w/w problemu oraz jego zagrożeniu dla mojego zdrowia? Zmiany naczyn ...

Konieczność stałej kontroli lekarskiej przy ciąży u kobiety z epilepsją .. ognisko niedokrwienne ( prawdopodobnie powikłania po przebytej w adolescencji anoreksji ). Lekarz mówi, że za rok spróbujemy odstawać leki. Mam pytanie dotyczące przyszłej ciąży. Czy jeżeli będę już bez leków, to ciążę powinnam za ... Zaburzenia równowagi i ostrości widzenia, uciskowy ból głowy .. ognisk o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych zlokalizowanych w istocie białej, największe o średnicy do 5 mm. Półkule mózgu i móżdżku bez innych ognisk patologicznych. Bez cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Ba ... Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair zlokalizowane przykomorowo w obu półkulach mózgu z przewagą strony prawej odpowiadają leukoarajozie i zmianą naczyniowo pochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Wrodzone posze ...

Bolesne skurcze twarzy .. ogniskowa twarzy. ... Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. ognisko o śr 5mm, o niższej gęstości w części centralnej, nie wzmacniające się po podaniu kontrastu - obraz sugeruje zmianę łagodną. Z uwagi jednak na małe wymiary zmiany i niemiarodajny pomiar gęstości wskazana prospektywna ocena ... Ognisko niedokrwienne w obrębie istoty białej płata skroniowego .. ognisko niedokrwienne wielkości ok 6 mm. Pojedyncza, punktowa zmiana ogniskowa tego rodzaju znajduje się w przykorowej części wyspy po stronie lewej. Pozostałe struktury mózgowia i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w granicac ...

Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz słabo widoczne w obrębie istoty białej obu półkul, a także w móżdżku. Proszę o zinterpretowanie wyniku. Opis mało swoisty może sugerować zmiany naczyniowe, ale również demieliniz ... Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. ogniskowych w obrębie struktur mózgowia, układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, poszerzona przestrzeń nad robakiem i półkulami móżdżku, nerwy słuchowe bez zmian ogniskowych. MR szyi: zniesiona fizjologiczna lordoza z ten ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. ogniska o wielkości 8mm i 5mm w obrazach T1 zależnych nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. Podobne ognisko w rogu tylnym komory bocznej lewej oraz w pniu ciała modzelowatego wielkości 2,5mm. Poza tym mózgowie bez zmian ognisko ...

Drobne ogniska hyperintensywne w istocie białej .. ogniska hyperintensywne w obrazach t2 - zaleznych - w istocie białej lewej okolicy czołowej oraz obustronnie do tyłu od rogów tylnych komór bocznych - do różnicowania pomiędzy zmianami demielinizacyjnymi a naczyniopochodnymi. Czy ... Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne a SM lub kolagenoza .. ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i PD - zależnych w istocie białej obu półkul mózgu głównie podkorowo w płatach czołowych i ciemieniowych, nie ulegające wzmocnieniu. W okolicy trójkąta lewej komory bocznej kilka drobnych ogni ... W siepie mózgu ogniskowa wyspa ektoniczna tkanki tłuszczowej .. ogniskowa wyspa ektoniczna tkanki tłuszczowej oraz ognisko skostnienia w sierpie mózgu. Proszę o pomoc w interpretacji. Zmiany takie nie stanowią problemu klinicznego. Może to być typ rozwojowy. ...

Cienki hipoplastyczny płat ciała modzelowatego z szczelinowatą strefą płynową .. ogniska mogące odpowiadać demielnizacji. Czy to jest bardzo groźne bo do lekarza mam dopiero wizytę mam za miesiąc. Należy wykonać badanie MRI po kontraście, gdyż tak można potwierdzić lub wykluczyć zmiany demielinizacyjne. Anomal ... Niedorozwój robaka móżdżku u dziecka .. ogniskowych, o niezmienionej gęstości tkanki nerwowej. Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdżku z wtórnym poszerzeniem światła zbiornika wielkiego. Szerokie światło zbiorników pajęczynówki okołosiodłowych. Układ komorowy sy ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. ognisko jamiste o śr 6 mm.W istocie białej lewego pogranicza ciemieniowo - potylicznego wykazano pojedyncze ognisko naczyniopochodne 5mn śr. Struktury tylnego dołu czaszki, spoidło wielkie i pień mózgu bez nieprawidłowości. Mam 32 ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu .. ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej półkoli mózgu odpowiadającej najpewniej zmianom naczyniopochodnym oraz karotyzacja lewej t. tylnej mózgu? Wynik nie pokazuje zmiany ukrwienia mózgow ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. ogniska podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych - dyskretna deminilizacja naczyniopochodna. Innych zmian ogniskowych ani cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2, PD, i FLAIR i obniżonym sygnale w T1 zależnych, po kontraście nie ulegają wzmocnieniu - obraz sugeruje zmiany naczyniopochodne. Poza tym w obrębie struktur mózgowia zmian nie wykazano. ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. ognisko podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianie niedokrwiennej ewentualnie demienilizacyjnej. Bez cech świeżego niedokrwienia w sekw DWI. Nie stwierdza się nieprawidłowego wzmoc ... Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. ognisk o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środko ... Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej .. ognisko w strukturach podkorowych wyspy lewej półkuli mózgu, najpewniej o etiologii naczyniowej niedokrwiennej. Jama przegrody przezroczystej. Poza tym struktury mózgu i móżdżku, bez cech patologii. Układ komorowy mózgu nie poszer ...

Zapis z cechami podrażnienia skroni z prawostronną lateralizacją .. ognisku padaczkowym po stronie prawej. EKG - przebyte zmiany niedokrwienne serca. ... Hypodensyjne ognisko w lewej półkuli móżdżku .. ognisko o śr. 7mm w lewej półkuli móżdżku. Poza tym tkanki mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Czy to coś skomplikowanego? Co oznacza ten opis medyczny hypodensyjne ognisko? Nadmienię, ... Schizofrenia a padaczka skroniowa .. ogniska padaczkowego prawostronnego. Czy to tak zwana padaczka skroniowa? Czy to prawda, że zaburzenia poznawcze ( oraz podobne objawy schizofreniczne i nerwicowe ) występują również w padaczce? Nie twierdzę jednak, że tak jest, p ...

Ogniska demielinizacyjne z okresu okołoporodowego .. ognisk najpewniej desmielinizacyjnych. Zmiany te nie ulegają wzomocnieniu kontrastowemu. Poza tym obszar podwyższonego sygnału T2, FLAIR w okolicy rogów potylicznych komór bocznych obustronnie. Całość zmian może odpowiadać zmianom ... Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego .. ogniska śr. do 6 mm, o gęstościach płynowych, nieulegające wzmocnieniu po kontrastowemu w istocie białej płata czołowego i ciemieniowego lewej półkuli mózgu - drobne jamki malacyjne. Poza tym mózgowie bez widocznych zmian ogniskow ... Zmiany zwyrodnieniowe i torbiel korzenia .. ognisko 0,9cm hiperintensywne w obrazach T2 - zal. i T2.zal.Fat - Sat, niewidoczne w obrazach T1 - zal. - sygnał zmiany nie jest typowy dla naczyniaka, celem oceny charakteru ogniska wskazane jest celowane badanie TK kręgu L4. Pro ...

Drobne niecharakterystyczne ognisko o podwyższonym sygnale w okolicy potylicznej .. ognisko o podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej. Co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, nie wiem czy czekać do tego czasu, czy szukać lekarza prywatnie, który przyjąłb ... Drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul .. ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul. Innych zmian nie stwierdzono. Czy to potwierdza czy wyklucza SM? Ewentualnie na co może wskazywać. Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem. Takie badanie mówi jedynie ... Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym .. ognisko hypodensyjne śr. 8mm. - naczyniopochodne? - obraz niejednoznaczny. Niedorozwój robaka móżdżku z poszerzeniem zbiornika górnego móżdżku. Układ komorowy symetryczny, prawidłowej szerokości. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa ...

Podkorowe hiperintensywne ognisko w płacie czołowym .. ognisko w lewym płacie czołowym - nie było widoczne w badaniu poprzednim. Ognisko ulega wzmocnieniu kontrastowemu po podaniu gadolinu. Obraz niejednoznaczny, wymaga interpretacji łącznie z wszelkimi danymi o pacjentce, nie pozwala ... Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne i naczyniopochodne a bóle głowy .. ogniska hyperintensywne. Niespecyficzne zmiany demielinizacyjne - naczyniopochodne. Torbiel szyszynki średnicy 10mm. Proszę o analizę wyniku rezonansu magnetycznego głowy, ponieważ każdy z odwiedzanych lekarzy mówi co innego, a po ... Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. ogniska3 - 4mm hiperstatyczne w T2 i Flair, najprawdopodobniej naczyniopochodne. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony,symetryczny,bez przemieszczeń w linii pośrodkowej. Komora IV prawidłowa Czy to badanie potwierdza Zespół Pa ...

Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Dożylna iniekcja paramagnetyku nie ujawniła wewnątrz czaszkowych ognisk nieprawidłoweo wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono objawów MR wzmożonego ciś ... Sarkoidoza, tężyczka, mrowienia, skurcze a zmiana demielinizacyjną .. ognisko niepecyficzne, ale nie było opisane jak duże - może naczynipochodne. Teraz ponownie zrobiłam MR - wyszło uwidoczniono podkorowo w płacie czołowym lewym ognisko o wymiarach 8x5mm, hiperintensywne w obrazach Flair, nie wykaz ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. ognisk hiperintensywnych w sekwencji PD i T2 zależnej o morfologii plak demielinizacyjnych śr. do 9 mm ( skany w płaszczyźnie strzałkowej ). Pojedyncze ognisko śr. 4 mm widoczne jest w ciele modzelotwatym . Pozanamiotowo zmian ogn ...

Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. ogniska hiperintensywne w sekwencji SE/T2 i FLAIR, odpowiadające zmianom degeneracyjno - demielinizacyjnym. Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symet ... Ognisko w prawobocznej części płata przedniego przysadki mózgowej .. ognisko o wym. 7x6 mm izointensywne w obrazach T1 - zależnych, silnie hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych, ulegające słabszemu wzmocnieniu kontrastowemu niż pozostała część tego płata. Co to może oznaczać. W jaki sposób może ... Torbiel pajęczynówki w zachyłku górnym móżdżku a drętwienia i drżenia .. ogniskowym ani cech patologicznego wzmocnienia po kontraście nie stwierdza się. To się jakoś leczy, czy może samo się wchłonie? 3 lata temu miałam robiony rezonans pod tym samym kątem - gruczolaka, ale wtedy wszystko było OK, wiec ...

Zawroty głowy, zaburzenia równowagi i wymioty .. ognisko gliozy naczyniowo - pochodnej w płacie czołowym lewej półkuli. Reszta obrazu prawidłowa, bez zmian. Pacjent na podobne objawy zawrotów głowy, z przerwami, tylko o mniejszym nasileniu, uskarża się od ponad 25 lat. Towarzysz ... Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. ogniskowych... i ogólnie dalej wszystko w normie. Potem było TK kontrolne - wynik taki sam. Następnie MR głowy. Oto opis: W strukturach głębokich prawej półkuli mózgowia ( istota biała środka półowalnego,głowa jadra ogoniastego, g ... Ogniska w płacie skroniowym .. ognisko o hiperintensywnym sygnale w sekwencjach T2 - zaleznych, hipointensywne w sekwencjach T1 - zaleznych widoczne jedynie na warstwach poprzecznych. Z uwagi na nieznaczną asymetrię rogów skroniowych komór bocznych ( po stronie ...

Zaburzenia w mowie i silne bóle głowy .. ognisko nieregularnego owalnego( bardziej wysyconego na obwodzie ) o wymiarach 6x8 mm. Zmiana nie przylega do kości: położona jest brzeznie w odległości 1,5 mm od kośćca. Nie stwierdza się obrzęku w otoczeniu zmiany. Poza tym mózg ... Duża, pośrodkowo-prawoboczna krążka międzykręgowego .. ognisko o średnicy 1cm hiperintensywne w obrazach T1 i T2 - zależnych, mogące odpowiadać naczyniakowi. Na podstawie opisu widać nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego oraz wielopoziomowa dyskopatia. Z poziomów L4 - ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. ognisk hyperintensywnych w sekwencjach T2 - zależnych w istocie białej obu półkul mózgowych; ogniska przy trójkątach komorowych obecnie po prawej 6mm ( poprzednio 4mm ), po lewej 10mm ( poprzednio 7mm ). Sygnał struktur mózgowia w ...

Rezonans po operacji guza mózgu skąpodrzewiaka .. ognisko o cechach łagodnych ulegające intensywnemu wzmocnieniu kontrastowemu, o cechach zmiany łagodnej ( wyraźniej widoczne niż w badaniu poprzednim ) - może odpowiadać poszerzonemu splotowi żylnemu. Nie stwierdzono odrostu guza, ... Zmiany w kręgosłupie i torbiel pajęczynówki .. ogniskowych. Zmian ogniskowych w kanale kręgowym nie stwierdzono.* 2. Odcinek piersiowy: *Pogłębiona kyfoza i niewielkie esowate skrzywienie w odcinku piersiowym kręgosłupa. Dehydratacja krążków międzykręgowych na poziomie od Th3/ ... Zmiany zwyrodnieniowe okolicy piersiowo-lędźwiowej .. ognisk zwyrodnienia tłuszczowego. Obniżenie wysokości krążków międzykręgowych na tych poziomach z niskim sygnałem w obrazach T2 zależnych odpowiada zmianom zwyrodnieniowym. Od kilku lat ( około 4 ) cierpię na bóle w prawej nodze, ...

Zmiany typie zmian demenilizacyjnych .. ognisk, hiperintensywnych w obrazach T2,PD zależnych i sekwencji FLAIR, o typie zmian demenilizacyjnych, zlokalizowanych podkorkowo w prawym płacie ciemieniowym. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni planowych wewnątrzcząsteczkowy ... Zmiany na tle naczyniowopochodnym w centrum semiovale .. ogniska o wlk. do 4x8mm - zmiany na tle naczyniowopochodnym? Poza tym struktury mózgowia, zarówno piętra nad - jak i podnamiotowego nie wykazują uchwytnych zmian. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, symetryczny, nieposzerzony. Pr ... Zmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie praw ...

Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. ogniskowych. Komora boczna lewa asymetrycznie poszerzona z zaokrąglonym rogiem czołowym gł.12,5mm. Wskaźnik komorowo - półkulowy 0,47 poza tym układ komorowy nieposzerzony. Grubość płaszcza mózgowego po str. lewej 17mm w okol. pot ... Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. ogniskowych. Okład komorowy nieposzerzony, z pociąganiem rogu czołowego prawej komory bocznej. Zbiorniki podstawy i płynowe przestrzenie mózgowe w normie. Nieuwidocznione cechy świeżego krwawienia wewnątrzczaszkowego. Zmiany związ ... Czy konieczna ponowna operacja discektomii? .. ogniskami zwyrodnienia tłuszczowego. Na tym poziomie w zachyłku bocznym k.kręgowego występuje sekwestr jądra miażdżystego krążka o wym. ok.8x5 mm w płasz. poprzecznej wywierający ucisk na lewy korzeń rdzeniowy L5. Drugi operowany ...

Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. ognisko śr. ok. 6 mm hyperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR - prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna. Poza tym nie stwierdza się zmian ogniskowych ani ognisk patologicznych wzmocnienia kontrastowego w obu półkulach mózgu ... Kostniak kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej .. ogniskowych w strukturze mózgowia ani cech krwawienia śródczaszkowego, układ komorowy nieposzerzony, niewielki kostniak blaszki wewnętrznej prawej kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej... jestem po 2 zawalach z 2 stentami ... Guzki Schmorla z przepuklinami dotrzonowymi .. ogniska nieprawidłowego sygnału o cechach naczyniaków - bez znaczenia patologicznego. Proszę o interpretację. W opisie widoczne wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe w odcinku piersiowym. W młodości kręgosłup był przeciążany co dop ...

Zmiany na tle naczyniowym .. ogniskowych. Nie stwierdza się cech makro - a ni mikrogruczolaka przysadki. Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach mózgowia w normie. układ komorowy nieposzerzony położony pośrodkowo. obustronnie w płatach czołowych wid ... Ognisko malacji w ciele modzelowatym u dziecka .. ognisko malacyjne wielkości 10*6,5*12 mm Mózgowie bez mian ogniskowych, o prawidłowej strukturze. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony nieprzemieszczony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. To Usg przezciemiączkowe 8 ... Bóle głowy a diagnostyka epilepsji u dziecka .. ogniskowe w odprowadzeniach skroniowych lewych.... w czasie FS w odprowadzenich skroniowych i mniej wyraźnie skroniowo ciemieniowych lewych widoczne są poj. zespoły fali ostrej z wolną. Lekarka zasugerowała, iż dalsza diagnostyka ...

Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym .. ognisk hiperintensywnych w czasie T2 - zależnym i FLAIR. W zakręcie czołowym środkowym lewej półkuli mózgu ognisko o podobnym charakterze, o śr.6mm , ulega obwodowemu wzmocnieniu po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Nie stwie ... Zmiany naczyniowe mózgowia świadczące o nasilonej miażdżycy .. ogniska gliozy - najpewniej naczyniopochodnej w przebiegu mikroangiopatii, zlokalizowane w istocie białej mózgu. Drobne ogniska gliozy w pniu mózgu. Układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe pr ... Przedawkowanie morfiny a śpiączka .. ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Przymózgowie przestrzennie płynowe w okolicach czołowych do 5 mm, w górnej granicy normy. Po podaniu środka kontrastującego nie uwidoczniły się obszary patologicznego wzmocni ...

Drobne ognisko podwyższonego sygnału a torbie pajęczynówki .. ognisko podwyższonego sygnału w odnodze przedniej torebki i wewnętrznej lewej. Wysoko sięgający zbiornik mózgowo - rdzeniowy o wielkości w przekrojach bocznych max 43x23mm, czołowym 50x33mm. Nie można wykluczyć torbieli pajęczynów ... Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku .. ognisko, średnicy 2 mm o charakterze demilinizacyjnym zlokalizowane w prawej półkuli mózgu w okolicy ciemieniowo - potylicznej nie ulegające wzmocnieniu pokontrastowemu. Zaznaczone zaniki korowe mózgu oraz niewielkiego stopnia pos ... Przewlekłe, tępe bóle głowy .. ognisko o wym.6*11mm i sygnale płynowym, które może odpowiadać zmianie naczyniopochodnej - podkorowo na poziomie i w okolicy rogu czołowego komory bocznej lewej pojedyńcze drobne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zal. i ...

Bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne .. ogniska naczyniopochodne wielkości do 7 mm. Z każdym badanie jest więcej zmian. Czy mogą one powodować zaniki pamięci? Zaczynam mieć problemy duże w zapamiętywaniu. Mam 31 lat i od 16 roku życia migrenę prawostronna. Takie ogniska ... Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. ogniskowych o patologicznym sygnale w obrębie mózgowia nie wykazano zarówno przed jak i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Przestrzeń podpajęcza na sklepistości mózgowia prawidłowej szerokości. Na badanie zgłosiłam się z po ... Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. ognisko o śr 4 mm hiperintensywne we FLAIR I T2 ( bez obrzęku, wzmocnienia - najpewniej naczyniopochodne, ewentualnie demielinizacyjne ). Struktury mózgowia na i podnamiotowe bez zmian. Istota biała bez zmian, bez cech obrzęku. Co ...

Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. ogniska podwyższonego sygnału w obszarach T2 zależnych oraz flair w istocie białej obu półkul, wielkości do 3 mm. Nie stwierdza się zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych. Obraz niecharakterystyczny, może odpo ... Sygnał o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym .. ognisko podwyższonej intensywności sygnału o charakterze naczyniopochodnym, demielinizacyjnym. Co to oznacza? Mam 35 lat. W opisie jest podejrzenie zmiany jednak są wątpliwości czy jaka to zmiana. Trzeba wykonać badanie MRI z kont ... Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. ogniskowych, hiperintensywnych w czasie T2 - zależnych i w sekwencjach FLAIR. Podmiotowo bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu agn ...

Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu .. ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej przy tylnych rogach komór bocznych, poza tym mózgowie o prawidłowym sygnale. Przestrzenne płynowe zachowanie. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Zmiany niedokrwienne w ... Zespół częściowo pustego siodła .. ognisk naczyniopochodnych w istocie białej płatów czołowych. Tzw. zespół częściowo pustego siodła z wpuklaniem się zbiorników pajęczynówki i przysadką mózgową w dnie. Poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych. Przymózgowe prze ... Silny ból w odcinku lędźwiowym oraz ból i drętwienie prawej nogi po operacji usunięcia przepukliny .. Ogniskowe uwypuklenie tylno - bocznego brzegu krążka międzykręgowego L4/L5 po str. prawej, z płaskim uciskiem ściany worka oponowego; otoczone wąskim rąbkiem tkanki ulegającej wzmocnieniu kontrastowemu, co moze odpowiadać przepukl ...

Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. ogniskowych w mózgu, w móżdżku i w pniu mózgu. Kąty mostowo - móżdżkowe oraz nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV,III i komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemieszczony. Pozostałe przestrzenie p ... Wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe odcinka lędźwiowego .. ogniska zwyrodnienia tłuszczowego. Osteofity na krawędziach trzonów kręgów. Na poziomach L1/L2, L4/L5 oraz L5/S1 tarcze międzykręgowe o obniżonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i na poziomie L5/S1 o obniżonej wyso ... Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. ogniska o wzmożonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i FLAIR; największa zmiana tego rodzaju lokalizuje się w sąsiedztwie części tylnej trzonu komory bocznej i ma wymiary ok 15 x 9mm. Pojedyncze ogniska o zbliżonych c ...

Niedokrwienie w okolicach kory mózgu .. Ognisko niedokrwienne zwiększa ryzyko udaru w przyszłości, dlatego warto wprowadzić profilaktykę; zmiana stylu życia na aktywny, badania laboratoryjne - lipidogram, ocena tętnic szyjnych oraz ew. farmakoterapia do decyzji lekarza. ... Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. ogniska podwyższonego sygnału w T2 i flair wielkości 2 - 3 mm niespecyficzne naczyniopodobne? demielinizacyjne? Poza tym wszystko bez zmian, dodam, że nie podawano mi żadnego kontrastu a badanie MR miało potwierdzić wcześniejsze w ... Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. ogniska demielizacyjne, zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono także w głębszych strukturach istoty białej, w centrum semiowale oraz w kleszczach mniejszych i większych. Niewielka średnicy 7mm torbiel szyszynki. W obrębie tyln ...

Rozsiane enzymy ogniskowe mózgu .. ogniskowych hiperintensywnych w obrazach T2 zależnych i FLAIR o max średnicy do 7 mm.W prawej półkuli mózgu: 3 zmiany do mm widoczne w płacie czołowym jedna we wzgórzu 7mm oraz wokół rogu skroniowego 5mm. W lewej półkuli mózgu: 2 ... Ognisko nieprawidłowego sygnału o etiologii naczyniowej lub zapalnej .. ognisko nieprawidłowego sygnału, które nie zdradza cech aktywności. W grę wchodzi zarówno etiologia naczyniowa jak i zapalna. Poza tym bez żadnej patologii. Proszę o wyjaśnienie. Opis mało precyzyjny. Badania powinno być wykonane ... Badanie upustowe przy wodogłowiu czterokomorowym .. ogniska hipodensji najpewniej o typie n - pochodnym. Następnie dostał mąż drugie skierowanie do kliniki neurochrurgicznej. Na neurochirurgię nie został przyjęty a zostało zlecone badanie upustowe 2 - 3 razy po 30. Podejrzenie jest ...

Ognisko niedokrwienne mózgowia .. ognisko w T2FLAIR i ADC wielkości 4mm okołokomorowo w płacie potylicznym lewym - przebyta zmiana naczyniopochodna? Układ komorowy nie poszerzony, w osi. Dodam że badanie zostało wykonane ponieważ po porodzie ( podane znieczulenie ... Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej .. ognisk podkorowo na sklepistościach o śr 3mm,jedna zmiana nad stropem k.bocznej prawej przechodząca na ciało modzelowate o wym.7*4mm charakter zmian nie jest jednoznaczny - ze względu jednak na obraz zmiany widocznej nad stropem k ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. ognisko naczyniopochodne? przebyte, w korelacji z danymi klin. Poza tym nie stwierdza sie obecności innych ognisk, ani patologicznego gromadzenia kontrastu w tkance mózgowej. Układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo, symetryczny, ...

Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. ognisko hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencjach FLAIR o średnicy 0.4 cm o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej. Poza tym w normie. Ja zgłosiłam się do neurologa z uporczywymi objawami narkolepsji, zaburze ... Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego. Proszę o możliwe wyjaśnienie mi tego wyniku, o wskazówki do dalszego postępowania. Zmiany może być spowodowana niedokrwieniem mózgowia, jednak ab ... Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. ognisko hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości 0,4 cm ( w w pierwszej kolejności do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną ). Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni ...

Drobne ogniska degeneracyjne w istocie białej obu półkul mógu .. ogniska nieprawidłowego sygnału. Największe z nich usytuowane jest na pograniczu dolnej części płata czołowego i wyspy i mierzy 4 mm. Nie możemy rozstrzygać o tle na jakim powstały a najbardziej prawdopodobne jest naczyniowe. Ze w ... Drobny zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu okolicach czołowych .. ognisk stłuczenia mózgu,świeżych zmian niedokrwiennych i patologicznych ognisk hipodensji w strukturach mózgowia w wykonanym badaniu nie wykazano. Struktury środkowe nie przemieszczone. Co oznacza taki wynik, szczególnie chodzi mi ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. ognisko śred. 6mm hyperintensywne w T2 zal.obr. i hypointensywne w T1 zal. obr. i sekw.Flair nie wzmacniające się po kontraście - poszerzona przestrzeń okołonaczyniowa?, niewielka torbielka? lub co mniej prawdopodobne ognisko mala ...

Leczenie nasilonych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa .. ogniska zwyrodnienia tłuszczowego. Krążki międzykręgowe L4/ i L1/2 tworzą mniejsze przepukliny centralno - lewoboczne natomiast na poziomach L3/4 i L4/5 występują niewielkie, podwięzadłowe wypukliny centralne. Wszystkie w/w krążki ... Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. ognisko podwyższonego sygnału w obraz T2 - zal.o śr. około 4,5 mm obraz mało charakterystyczny może odpowiadać zmianie poniedokrwiennej. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrast ... Dwupoziomowa dyskopatia .. Ognisko tłuszczowe w trzonie L1, może odpowiadać naczyniakowi. Stożek rdzeniowy bez ognisk patologicznego sygnału. Co to oznacza? Opis dwupoziomowej dyskopatii, w zależności od nasilenia dolegliwości można rozpocząć leczenie rehab ...

Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli, poza tym istota biała bez zmian, bez cech obrzęku - struktury tylnego dołu czaszki prawidłowe - kompleksy nerwów VII i VIII bez zmian - przestrzeń pływowa przymózgowia pr ... Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. ogniska hyperintensywne w obrazach T2 zależnych oraz Flair o cechach drobnych pojedynczych ognisk niedokrwiennych. Hypoplastyczny początkowy odcinek P1 tętnicy tylnej mózgu. Co oznacza taki wynik? W badaniu MRI opisane są zmiany n ... Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. ognisko w obrazach T2 - zależnych i FLAIR leżące powyżej komory bocznej lewej w ośrodku półowalnym - najprawdopodobniej zmiana naczyniopochodna ok.3 mm. Układ komorowy nie poszerzony z pogłębionymi rogami potylicznymi komór boczny ...

Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. ogniska hyperintensywne w T2, FLAIR w istocie białej - dwa w lewym płacie czołowym na sklepiskości po 3mm, przy rogach potylicznychKB po lewej dwa 4x2mm i 9x3,5mm a po prawej jedno 6mm, drobne 2mm w prawej półkuli mózgu przy cz. ś ... Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku .. ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair o charakterze naczyniopochodnym zlokalizowane w głębokich partiach prawego płata ciemieniowego, większe o średnicy 7mm z przodu ponad torebką zew. Brak wykładników MR procesu nacieko ... Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. ogniskom demielinizacji. Ponadto w pniu mózgu na pograniczu rdzenia przedłużonego i mostu po stronie prawej widoczny jest obszar o wym. 19x9x10mm. Zmiana wskazuje podobną intensywność sygnału do ognisk opisanych powyżej, jedynie w ...

Przepuklina kręgowa a ból i drętwienie nogi .. ogniskowych bez cech ucisku. Nie wiem co mnie boli, czemu mam ciągle nogę zdrętwiałą a jak kichnę lub kaszlę to nie trzymam moczu. Co jest przyczyną tych objawów. Czy muszę być operowana czy są na to jakieś rehabilitacje? Wskazani ... Hipodensyjne ognisko w płacie ciemieniowym o charakterze naczyniopochodnym .. ognisko 15x15x16 mm o charakterze naczyniopochodnym Co to może oznaczać? Opis może oznaczać lokalną zmianę niedokrwienną mózgowia. ... Ognisko odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. ognisko o podwyższonym sygnale sr. 4mm mogące odpowiadać zmianie naczyniopochodnej. Układ komorowy szerszy w zakresie komór bocznych i komory III /szer.do 12mm/ ustawiony pośrodkowo. Co się z tym robi i co to znaczy? czym to się l ...

Zwapniały oponiak okolicy czołowej mózgu .. ogniska zmian degeneracyjnych w istocie białej obu półkul mózgu, następnie nie można wykluczyć zwapniałego oponiaka w lewej okolicy czołowej. Proszę o interpretacje opisu i co robić. Mama ma 59 lat. Zmiany zanikowe korowo - podkor ... Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu głownie płatów czołowych i ciemieniowych. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Okolica skrzyżowania wzrokowego oraz zatoki jamiste bez zmian. Czy to coś poważnego? Nie ... Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia .. ogniskowych - układ komorowy w normie, w linii pośrodkowej - przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane Przyścienne zgrubienia tkanek miękikch w zatokach szczękowych i sitowych. następne badanie tętnic szyjnych prawa tętnica kręgo ...

Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm, budzące podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych. Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidł ... Początki choroby Alzheimera .. ogniska naczyniopochodne oraz drobne hypodensyjne ognisko najpewniej o tym samym charakterze w prawej okolicy skroniowo - potylicznej. Moja mama cierpi na poważne otępienie starcze w wieku 78 lat oraz na chorobę Alzheimera. Boję s ... Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. ogniska naczyniopochodne widoczne w środkach pólowalnych i wieńcach promienistych. Poza tym sygnał istoty białej i szarej mózgowia prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowej grubości jednorodne. Nie stwierdzono ograniczenia dyfuzji ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej półkul mózgu, głównie okołokomorowo wielkości do 10 mm, kilka mniejszych zmian w ciele modzelowatym. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Nie ... Padaczka a ognisko malacji pourazowej .. ognisko malacji pourazowej. Co powinnam robić z nim, gdzie się udać jak leczyć? Nie mamy żadnej opieki lekarza neurologa, terminy są tragicznie wielkie a on musi mieć opiekę. Czy to znaczy, że będzie miał tę padaczkę do końca życi ... Hiperintensywne ognisko o obrazie naczyniaka w kręgu .. ognisko o średnicy 10mm, hiperintensywne w obrazach T1 i T2 zależnych ulegające wytłumieniu w sekwencji z saturacją tłuszczu - obraz naczyniaka. W obrębie rdzenia kręgowego zmian ogniskowych nie wykazano. Bardzo proszę o interpret ...

Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu. Poza tym mózgowie o prawidłowej strukturze bez zmian ogniskowych. Układ komorowy poszerzony bez przemieszczeń. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidłowa. Zmiany zapalne błony śluzowej z ... Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie praw ... Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. ognisko hypodensyjne ok. 4 mm, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna. Poza tym mózgowie oraz struktury tylnego dołu czaszki bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa płynowa podp ...

Wielopoziomowe zmiany dehydratacyjno degeneracyjne tarcz międzykręgowych a dyskopatia w odcinku szyjnym .. ogniskowych. Innych zmian nie stwierdza się. Odczuwam drętwienie palców obu rąk i lewego barku. Opis pokazuje dyskopatię w odcinku szyjnym. Zależnie od nasilenia objawów można rozpocząć rehabilitację lub też skonsultować się z neu ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. ogniska hiperintensywne w sekwencjach T2 i FLAIR i PD. Największe w półkuli prawej przykomorowo na pograniczu trzonu i rogu czołowego komory bocznej prawej wlk. ok. 8 mm i przy rogu skroniowym tej komory 7 mm oraz w półkuli lewej ... Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. ognisko hyperintensywne o średnicy 2 mm o niespecyficznym charakterze. Cech wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Po kontraście w obrębie powierzchniowych partii płata ciemieniowego prawego podkorowo widoczne jest drobne na ...

Nieprawidłowy zapis EEG a przeciwwskazania do wykonywania zawodu .. ogniskiem w lewej okolicy skroniowej. Na tle pozostającej w granicach zmienności dla wieku pacjenta czynności podstawowej alfa 8 - 12 Hz do 50 - 90 uV. Fotosymulacja nie zmienia obrazu EEG. Reakcja blokowania zaznaczona. Jestem pó ... Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. Co to oznacza, czy wymaga leczenia i jakie są ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszc ...

Zawroty głowy przy zmianie pozycji podczas leżenia lub przy wstawaniu .. ogniskowa hiperintensywna w obrazach T2 zależnych o wymiarach 7mm x 3mm. Drugie ognisko od strony prawej w rdzeniu przedłużonym śr. 4mm. W obrazach FLAIR widoczne cechy saturacji. Obraz odpowiada jamkom opustoszeniowym, najprawdop ... Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. ogniskowe z tendencją do zlewania się zmiany o charakterze degeneracyjnym. Wymiary zmian 2 - 4mm. Liczne przestrzenie okołonaczyniowe Virchowa - Robina. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu, komor ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. ognisko 4mm hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego, poniedokrwienne? Nieznacznie poszerzone przestrzenie okołonaczyniowe w istocie białych płatów ciemieniowych i pot ...

Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. ognisko malacyjne 4x7mm. Poza tym mózgowie bez widocznych zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, co to oznacza i jak to r ... Liczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału a proces demielinizacyjny .. ogniska nieprawidłowego sygnału nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. W prawej półkuli móżdżku ogniska do 5mm bez wzmocnienia kontrastowego. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, nieuciśnięty. Mam 50 lat i czternaści ... Drobne ogniska podwyższonego sygnału T2 zależnego o charakterze naczyniopochodnym w istocie białej obu półkul .. ogniska podwyższonego sygnału T2 zależnego o charakterze naczyniopochodnym. Cechy niewielkiej atrofii korowej. Reszta prezentuje się prawidłowo. Odebrałam wyniki badań MR głowy. Co może oznaczać opis? Zmiany naczyniowopochodne mog ...

Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny, zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozos ... Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. ogniska hiperintensywne w sekwencji FLAIR/T2 w pierwszej kolejności o wyglądzie zmian degeneracyjnych naczyniopochodnych. Rezonans został wykonany 10 miesięcy po urazie głowy. Co oznacza taki wynik? Naczyniak żylny u dorosłych jes ... Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego .. ogniskowych ani ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Morfologia kory mózgowej prawidłowa. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości. Układ k ...

Nasilony proces zwyrodnieniowy kręgosłupa ze zmianami osteoporotycznymi .. Ognisko osteosklerotyzacji? Wskazana dalsza diagnostyka. W odcinku LS skrzywienie w lewo w części dolnej z rotacją kręgów wzdłuż osi długiej w tę stronę. Przestrzenie międzykręgowe L4 - S1 niesymetryczne, zachowane. Zmiany prolife ... Szerokopodstawna wypuklina krążka C5-C6 wraz z osteofitami na tylno-bocznych krawędziach trzonów .. ogniskowych. Czy ten stan kwalifikuje się do operacji, czy mam kontynuować od nowa rehabilitację. tzn. fizykoterapię, masaże, ćwiczenia. Zaznaczam, że 6 lat temu w pierwszym MR wykazało tylko jedną przepuklinę C5/C6, a teraz jest ... Podwięzadłowe wypadnięcie jądra miażdżystego do światła kanału kręgowego a początki zmian zwyrodnieniowych .. ognisko w obrazach SE1 i TSE2 o wymiarze 10mm - obraz MR wskazuje na obecność małej wysepki tłuszczowej. Opis pokazuje początek zmian zwyrodnieniowych, jednak wydaje się, że nie ma wskazań do leczenia operacyjnego. Jeżeli występuj ...

Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. ognisk krwiotocznych w OUN oraz innych zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Lekarz kierujący neurolog powiedziała, że nie ma dla mnie lekarstwa. Mam 68 lat. Niestety jeżeli doszło do zaawansowanych ... Torbiele pajęczynówki i ognisko naczyniopochodne .. ognisko o śr. ok 3 mm - naczyniopochodne? niespecyficzne demielinizacjia? - wskazane MR kontrolne. Obustronnie przypodstawnie w środkowych dołach czaszki widoczne przestrzenie płynowe przymózgowe po stronie lewej ok. 10x23 mm, po ... Znaczne zanikanie korowe mózgu, miernie nasilone zaniki móżdżku .. ogniska hypodensyjne, mogące odpowiadać zmianom naczyniopochodnum lub przestrzeniom Virchofa - Robina. Zwapnienie w sierpie mózgu. Co to oznacza? Obraz mózgowia zmienia się wraz z wiekiem, u starszych osób zaniki korowe mogą być z ...

Zapalenie nerwu twarzowego lewego u kobiety w ciąży z nadciśnieniem .. ognisko hipodensyjne najpewniej naczyniopochodne. Poza tym nie stwierdzam nieprawidłowych ognisk w tkance mózgowej. Układ komorowy bez zniekształceń i przemieszczeń, prawidłowej szerokości. Rezonans magnetyczny nie został opisany, ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. ogniska hyperintensywne, średnicy 1,5 mm, które uległy pełnej saturacji w sekwencji FLAIR, co przemawia za ich płynowym charakterem ( przestrzenie okołonaczyniowe ), Ciało modzelowate budowy prawdiłowej, jednorodne, Po podaniu kon ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. ogniskowych nie stwierdza się.Patologicznych wzmocnień pokontrastowych nie stwierdza się.Układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,symetryczny,nieuciśnięty,nieposzerzony.Rezerwy płynowe mózgowia w normie. To wynik badania mojego 5 ...

Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. ogniskowych nie stwierdza się.Patologicznych wzmocnień pokontrastowych nie stwierdza się.Układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,symetryczny,nieuciśnięty,nieposzerzony.Rezerwy płynowe mózgowia w normie. Nie jest możliwe sugerowan ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. ognisko niedokrwienne. W MRI wyszło: W badaniu MR stwierdza się w lewej półkuli mózgu w centrum semiovale; dwukomorową 10mm zmianę płynową - lakuna lub torbiel. Ponadto nie stwierdza się zmian ogniskowych w obu półkulach mózgu, mó ... Solarium po wirusowym zapaleniu mózgu i rdzenia .. ogniskowych : ) Nic mi nie dolega, jestem ogólnie zdrowa. Moje pytanie dotyczy korzystania z solarium? Czy już mogę, czy jeszcze się wstrzymać? Myślę, że przy zachowaniu umiaru i zdrowego rozsądku można korzystać z solarium. Czyli ...

Owalne ognisko podkorowo w lewej okolicy skroniowej .. ognisko ,o wymiarach ok. 0,8 x 0.5 cm, hiperintensywne w obrazach t2 - i nieznacznie hipointensywne w t1 zaleznych. W sekwencji FLAIR zmiana jest hiperintensywna w części obwodowej i nieznacznie hipointensywna w częsci centralnej. ... Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. ogniskowych, o niezmienionej gęstości tkanki nerwowej. Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku z wtórnym poszerzeniem światła zbiornika wielkiego. Szerokie światło zbiorników pajęczynówki okołosiodłowych. Układ komorowy sy ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. ogniska,wielkości maksymalnie do 3 mm, hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR zlokalizowane są podkorowo w oby płatach czołowych. Nie stwierdza się zmian ogniskowych w móżdżku, w ciele modzeloatym i pniu mózgu. Nerwy VI ...

Dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego .. ogniskowych nie wykazano. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Płyn w prawej zatoce szczękowej. MR Odcinka piersiowego: Cech dyskopatii stenozy ani zwężenia otworów międzykręgowych nie uwidoczniono. Zmian śródrdzeniowych nie ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. ognisk hiperintensywnych w obrazach T2 - zależnych i FLAIR izointensywnych w obrazach T1 - zależnych, o niespecyficznym, zapewne naczyniopochodnym charakterze. Innych zmian wśród struktur nad - i podnamiotowych tkanki mózgowej nie ... Poszerzona szczelina międzypółkulowa i przestrzeń płynowa w okolicy płatów czołowych .. ogniskowych w mózgowiu nie uwidoczniono. Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa w okolicy płatów czołowych po lewej stronie do 4mm prawa do 5mm. Poszerzona szczelina międzypółkulowa w odcinku przednim 9mm. Co to oznacza? Wynika ...

Krwiak mózgu w płacie czołowym i obrzęk mózgu .. ogniska krwotoczne obu płatów czołowych z obecnością wynaczynionej krwi w okolicach przymózgowych, niewielki listkowy krwiak przymózgowy, cechy obrzęku obu półkul ze spłyceniem rowków mózgowych. Przemieszczenie nadnamiotowego ukła ... Ognisko patologiczne w rdzeniu kręgowym .. ognisko o wysokim sygnale w obrazach T2, Pd - zależnych oraz STIR, o wym. 11x8x7mm &#8211* charakter tego obszaru jest wieloznaczny, możliwy naczyniopochodny ?&#8221* Jakie badania powinnam przeprowadzić, żeby ustalić jaki ... Serie uogólnionej napadowości ostrych fal theta .. ogniskiem w lewej środkowej i tylnej skroni gdzie okresowo zaznacza się przewaga fal wolnych - na tle niskonapięciowej, przyspieszonej, o cechach dezorganizacji czynności podstawowej alfa - beta 9 - 13 - 18 Hz do 30 - 50 uV. Fotos ...

Dziwne mrowienia, kłucia i uciski w kończynach .. ogniska hiperintensywne świadczące o demielinizacji naczyniowej? tak właśnie napisano.mam się martwić? dziękuję za odpowiedż ... Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka dwudzielna pogrubienie brzegu przedniego płatu,niedomykalność I/II napływ w normie E/A 1.2 DT210MSzastawka pnia płucnego ACT1 ... Drobne ogniska w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka dwudzielna pogrubienie brzegu przedniego płatu,niedomykalność I/II napływ w normie E/A 1.2 DT210MSzastawka pnia płucnego ACT1 ...

Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. ogniskowych ani obszarów patologicznego wzmocnienia w obrębie mózgowia.Przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane.Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku.Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Co oznacza ,,niewielki zani ... Nowe zmiany we wodogłowiu .. ogniskowych.W Środkowej części jamy prawej komory bocznej końcówka zastawki drenującej płyn mózgowo - rdzeniowy.Zastawka drenuje prawidłowo - drenaż czynny prawidłowy.Komory boczne wyraźnie poszerzone symetryczne rogi przednie zao ... Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. ogniska niespecyficznej demielinizacji? Wskazana kontrola MR. Poza tym sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Układ komorowy nieprzemieszczony. Szerokości układu komorowego i zbiorników przestrzeni podpajęczynówkowej w normie. ...

Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. ogniska podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom niedokrwiennym ewentualnie demienilizacyjnym. Reszta w normie. To jest wynik mojego męża. Lekarz, który go skierował na MRI głowy ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. ogniskowych oraz cech patologicznego wzmocnienia sygnału po podaniu kontrastu - w DWI bez cech obecności świeżej zmiany niedokrwiennej - kompleksy nn. VII i VIII symetryczne , bez uchwytnych zmian w badaniu - układ komorowy nie po ... Rozlegle obszary leukoaraiozy i zmian wstecznych oraz zaniki komorowe .. Ognisko plynowe w prawej czesci mostu sr.2mm. Poza tym struktury tylnojamowe bez patologii. Cech krwawienia nie uwidoczniono. Kosci podstawy i pokrywy czaszki bez widocznych zlaman. Obecnosci nieprawidlowego gromadzenia kontrastu ...

Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. ognisk patologicznych. Wnioski; Obraz CT mózgu moze odpowiadac pseudotumor cerebri.* po każdym z tych badań kiedy byly złe trafiałam na oddział dostawalam manitol, dexaven i inne dolegliwosci na jakies miesiąc odchodziły. Przy oka ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. Ogniska o tym samym charakterze stwierdza się w istocie białej półkul mózgu,w obszarach jader podstawy,w prawym konarze mózgu,w prawej półkuli móżdżku i w obrębie ciała modzelowatego.Nieostro odgraniczone ogniska hiperintesywne w ... Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. ognisko - drobne zwapnienie? krwawienia śródmózgowego. W płącie czołowym przystrzałkowo hiperdensyjne, drobne ogniska układające się wzdłuż zakrętów korowych - mogą odpowiadać krawieniu podkorowemu w fazie ewolucji lub bardzo drob ...

Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. ogniskowych. Innych zmian badaniem MR nie uwidoczniono. Wnioski MR: SPONDYLOSIS CERVICALIS. PROLAPSUS NUCLEI PULPOSI C3 - C4 MEDIALIS. PROLAPSUS NUCLEI PULPOSI C6 - C7 PARAMEDIALIS AD DEX. Zaznaczam, że występują bóle w postaci mr ... Szeroki zbiornik wielki u dziecka .. ognisk patologicznego wzmocnienia.Wszystkie środki psychotropowe powodują większe pobudzxenie nerwowe u dziecka .O czym mówią powyższe objawy.Proszę o opinię Poszerzony zbiornik wielki może powodować zaburzenia neurologiczne ale n ... Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. ogniskowych w mózgu, w móżdżku i w pniu mózgu. Kąty mostowo - móżdżkowe oraz nerwy VII i VIII obustronnie prawidłowe. Komora IV, III i komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemieszczony. Miernie nasilone zaniki ...

Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. ognisko o wymiarach 13x9mm, zmiana jest hiperintensywna w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR i hipointensywna w obrazach T1 - zależnych o charakterze zmiany naczyniopochodnej. W sekwencji DWI - EPI nie wykazano obszaru og ... Zmiany ogniskowe w przysadce mózgowej mogące odpowiadać tłuszczakom .. ogniskowe mogące odpowiadać tłuszczakom. Czy to jest operowalna okolica i czy potrzebna będzie operacja? Niestety taki opis jest zbyt skąpy abym mógł wydać opinię. ... Napady nieświadomości, bóle głowy, nadmierna potliwość i zaburzenia równowagi .. ogniska padaczkorodnego ), których przyczyną był uraz. Najlepiej w takichy wypadkach wykonać rezonans magnetyczny, który jest badaniem dokładniejszym, ale niestety droższym. ...

Napady drgawek podczas menopauzy .. ogniskowych w mózgu. Został wypisana do domu ze skierowaniem do poradni neurologicznej. Zostały porobione wszelkie badania. Został stwierdzona padaczka i leki Ornifil 500 z informacją iż mógł być to jednak jednorazowy atak. Po wiz ... Stały ból po lewej stronie z tyłu głowy .. ogniskowych w mózgu, które mogą powodować taki ból. ... Drobne niecharakterystyczne ognisko w okolicy potylicznej .. ognisko o podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych zlokalizowane w lewej okolicy potylicznej*. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co to oznacza? Wizytę u lekarza mam za 2 tygodnie, nie wiem czy czekać do tego czasu, czy szukać l ...

Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. ognisko o śr 5mm, o niższej gęstości w części centralnej, nie wzmacniające się po podaniu kontrastu - obraz sugeruje zmianę łagodną. Z uwagi jednak na małe wymiary zmiany i niemiarodajny pomiar gęstości wskazana prospektywna ocena ... Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. ognisko naczyniopochodne. Poza tym obraz MR bez dynamiki. Po podaniu środka kontrastowego patologicznego wzmocnienia nie stwierdza się. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony , nieprzemieszczony. Bardzo proszę o wyjaśnienie, W ... Zaostrzone fale alfa w okolicach skroniowo-potylicznych .. ogniskowe cechy podrażnienia. Proszę o wytłumaczenie ów wyników badań EEG. Wynik jest prawidłowy, subtelne zmiany w potylicy mogą być wariantem normy. ...

Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. ogniskowych. Po podaniu środka cieniującego cech patologicznego wzmocnienia w obrębie widocznych struktur mózgowia w bad. KT nie stwierdza się. Układ komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych. Zaznaczone zan ... Zmiany o charakterze ogniska fal theta w okolicy skroniowo-czołowej przy bólach głowy .. ogniska fal theta 6 - 7c/sek i 5 - 7c/sek oraz fal ostrych. Jeden raz zarejestrowano w okolicy skroniowej lewej uogólniające się na pozostałe odprowadzenia wylądowania fal ostrych oraz zespołów fala ostra z fala deltha 3c/sek. Zap ... Wypuklina krążka międzykręgowego lędźwiowego, modelująca worek oponowy .. ogniskowych. Nie stwierdzam zmian patalogicznych w obrębie kanału kręgowego. Mój 50 letni ojciec poszedł na to badanie i otrzymał takie oto właśnie wyniki.Jakieś 3 miesiące temu złapał go bardzo silny nieumożliwiający ruch ból w p ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zależnych w istocie białej obu płatów czołowych. Czy może mi ktoś napisać o co w tym chodzi? Dwa lata temu miałem jedno ognisko hiperintensywne nie ulegające wzmocnieniu pokontrastowemu ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. ognisko hiperintensywne w obrazach FLAIR i T2 zależnych - jego charakter wskazuje na tło niedokrwienne. Pod - i nadnamiotowo nie stwierdza się procesu rozrostowego. Sekwencja MR CISS - nie wykazuje zmian patologicznych w obrębie o ... Ograniczona lordoza kręgosłupa szyjnego z tendencją do kyfotycznego ustawienia .. ogniskowych. Bardzo proszę o interpretację, wskazówki, sugestie. Czy to jest rak ? Ostatnie zdanie wyniku badania stwierdza, że brak zmian ogniskowych w rdzeniu kręgowym, czyli nie jest to rak rdzenia kręgowego. Podejrzana zmiana ...

Mnogie ogniska hiperintensywne pochodzenia naczyniowego .. ognisk niedokrwiennych do 4mm ( najwieksze z nich ma okolo 9 mm ), jestem mloda osoba, nie mam objawow SM, jesli sa to ogniska pochodzenia naczyniowego na co wskazuje radiolog i neurolog, jak je leczyc?czy sa one w stanie zaniknac ... Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, śr.4mm,zlokalizowane w lewym płacie ciemieniowym, o charakterze zmiany naczyniopochodnej.Nie można wyklucyć obecności mniejszych,słabo separujących ... Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. ognisko podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Za ...

Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. ogniska demielizacyjne w istocie białej ( naczyniopochodne?,pozapalne? ) Pierwsza zmiana wymaga konsultacji laryngologicznej. Są to torbiele migdałka podniebiennego i należy zadecydować jak dalej z nimi postępować. W przypadku zmi ... Zniesiona lordoza i wielopoziomowa dehydratacja krążków szyjnych .. ogniskowych. Tkanki przykręgosłupowe prawidłowe. Bardzo proszę o wyjaśnienie mi, czy przy tym wyniku konieczna jest operacja? Z góry dziękuję za odpowiedź. Trudno mówić o operacji. Z tym wynikiem na pewno musi Pani skonsultować si ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR, a niewidoczne w obrazach T1 zależnych o średnicy 0,4 cm, mogące odpowiadać pojedynczej zmianie naczyniopochodnej do różnicowania z drobną zmianą demielinizacyjną ...

Nadmierne napięcie mięśni przy zmianach demielinizacyjnych okołokomorowych .. ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie praw ... Ból nad obojczykiem promieniujący do szyi .. ogniska w głowie kości ramiennej - wskazujące na przewlekłe zmiany przeciązeniowe Po tych badaniach miałem zabieg operacyjny artroskopia barku prawego resekcja kaletki ,akromioplastyka zabieg był w 18 maja po wyjściu ze szpitala m ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. ognisko podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Za ...

Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. ogniskowych w obu półkulach mózkgu i móżdżku. W drugiej fazie badania bez patalogicznych ognisk wzmocnienia kontrastowego. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny bez przemieszczeń. W zachyłku zębodołowym lewej zatoki szćżćekowe ... Bóle głowy oraz drętwienie i mrowienie palców kończyn .. ogniska o śr. 9 mm o takiej samej morfologii sygnału obecne w wieńcach promienistych i podkorowej istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych; pojedyncze ognisko o wym. 7x 2 mm w obrębie kolana ciała modzelowatego; ogniska nie ... Postępy rozpoczynającego się wodogłowia .. ogniskowych nie uwidoczniono.Wdalszym ciągu poszerzenie układu komorowego nadnamiotowego - komora III szerokości do 11mm, wymiar dwuczołowy komór bocznych ok.47mm.Obraz porównywalny do badania poprzedniego.Sygnał istoty okołokomor ...

Bóle rąk, zmęczenie i mroczki przed oczami przy demienilizacji naczyniowej .. ogniska hiperintensywne niespecyficzne świadczące o demienilizacji naczyniowej .dostałam skierowanie na rezonans z kontrastem i punkcję .jakie moga być podejrzenia i czy te wyniki moga świadczyć o sm?proszę o odpowiedż .pozdrawiam ... Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. ogniskowych. uklad komorowy nieposzerzony , symetryczny. bardzo prosze o przybliżenie problematyki i czy radiolog mieszcząc znaki zapytania mógł nie rozpoznać zmian a może powinnam a wynikiem rezonansu zgłosić się do odczytu do in ... Drgania mięśni i mimowolne odruchy kończyn po nakłuciu lędźwiowym .. ognisk niedokrwiennych, czy prawda jest, iz mogly one powstac juz dawno temu, a objawy czyli uczucie stalej sennosci i przemeczenia wynikaja zupelnie z innej jednostki chorobowej?podstawowe badania krzepniecia krwi takze w normie, ...

Drętwienie kończyn i mroczki przed oczami przy zmianach naczyniowych w mózgu .. ogniska hiperintensywne niespecyficzne świadczące być może o demienilizacji naczyniowej.zrobiono m powtórne badanie tym razem rezonans z kontrastem.zmiany te same.stwierdzono więc ,że to są zmiany naczyniowe.ale jednak niepokoi mn ... Nadmierna lordoza na granicy lędźwiowo-krzyżowej .. ognisko o wysokim sygnale w obrazach T1 i T2 zal śr.13mm - naczyniak, ognisko zwyrodnienia tłuszczowego ( rozstrzyga badania KT ). Przy blaszcze granicznej górnej trzonu S2 od strony prawej widoczne ognisko sklerotyzacji śr.8mm. B ... Naczyniopochodne, przewlekłe zmiany ogniskowe w płacie czołowym i skroniowym .. ognisko wysokiego sygnału w obrazie T2 zal I FLAIR - bez cech wzmacniania po podaniu kontrastu oraz bez wzmożenia sygnału w obrazach dyfuzyjnych - obraz przemawia za zmianą naczyniopochodną - przewlekłą - do kontroli w MR. W płaci ...

Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. ognisku niespecyficznej demielinizacji ( być może naczyniopochodnej ). Poza tym sygnał tkanki mózgowej prawidłowy. W DWI nie ujawniono ograniczenia dyfuzji. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości , o prawidłowym sygnale. Po doży ... Operacyjne leczenie padaczki .. ognisko padaczkorodne można usunąć fragment mózgu, przeciąć ciało modzelowate, stymulować nerw błędny lub zastosować nóż gamma. Operacje tego typu stosuje się w wybranych sytuacjach. ... Wypuklina modelująca worek oponowy i spłycająca przestrzenie płynowe przed rdzeniem .. ogniskowych. Cechy obecności tłuszczaka nici końcowej. Z wynikiem należy zgłosić się do lekarza, który zlecił wykonanie badania. Występujące dolegliwości są wynikiem zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, które modelują w ...

Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. ogniskowe. Największe zmiany w prawej półkuli mózgu w okolicach rogu przedniego komory bocznej 9mm, w okolicy rogu tylnego 11mm, w lewej półkuli w okolicy trójkąta komory bocznej 9mm. Zmiany na granicy korowo - podkorowej w obu pó ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji naczyniopochodnej Ognisko niespecyficznej demielinizacji naczyniopochodnej - co to ozncza? skąd się to bierze? Demielinizacja, czyli proces rozpadu osłonek mielinowych w układzie nerwowym. Naczyniopochodna oznacza, że zaburzenie ukrwienia doprowadz ... Wypuklina szerokopodstawna krążka międzykręgowego, uciskająca worek oponowy .. ogniskowych. Nadmienię, że ból nasila się od ok.2 lat, jest coraz gorzej.Nie pomaga rehabilitacja ani leki przeciwbólowe.Czy jedyne wyjście to operacja? Z góry dziękuję.. Jedynie operacja jest leczeniem przyczynowym. W wyniku zwyr ...

Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe płatów czołowych .. ogniskowych w strukturze mózgu nie wykazano zarówno przed jak i po wzmocnieniu kontrastowym. Pogrubiała błona śluzowa zatoki czołowej po stronie lewej. Wnioski: j.w. Rozpoznania: G 98 Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfiko ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. ogniska wysokosygnałowe w T2W i FLAIR, zlewne w płatach ciemieniowych ku tyłowi od trzonów komór bocznych. Drobne ognisko 6mm zewnętrznie od szczytu komory bocznej prawej wykazuje restrykcję dyfuzji co sugeruje podostrą zmianę uda ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. ogniska hypersygnałowe w obrazach T2 zależnych - drobne zmiany poniedokrwienne ( większa ze zmian po stronie lewej ma ok. 5mm ). Opisane ogniska nie ulegają wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Poza tym mózgowie bez zmian ...

Zawroty głowy przy zmianach ogniskowych w mózgu .. ogniskowe są jeszcze groźne czy one się już po prostu zadziały i nic nie powinno mieć dodatkowego miejsca z ich udziałem? Jaka mogła być przyczyna pęknięcia? Mam dopiero 32 lata. Uprawiam sport 3 - 4 razy w tygodniu, kiedyś w szko ... Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. ogniska hiperinensywne w obrazach T2 i FLAIR o długości 3 - 4 mm. Kolejne ognisko widoczne jest również w trójkącie komorowym po stronie lewej, które ma długość do 5 mm. Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze demielizacyjnym. ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. ogniska płynowe o śr. do 5mm, otoczone niewielkimi strefami podwyższonego sygnału w sekwencji FLAIR i w obszarach T2 - zaleznych Promieniście do opisanych ognisk wzdłuż włókien istoty białej widoczne są pasma hiperintynsywne w obr ...

Centralna tylna przepuklina, modelująca worek oponowy .. ogniskowych. Od 4 - 5 miesięcy odczuwam bóle w klatce piersiowej szczególnie w okolicy mostka, które ustały częściowo po wizycie u kręgarza - masażysty wykonującego masaż i nastawiającego kręgosłup. Bóle pleców w postaci bólów krę ... Ryzyko powstawania nowych ognisk demielinizacyjnych naczyniopochodnych .. ogniska demielinizacyjnego naczyniopochodnego. Jest to póki co małe jedno ognisko. Jakie mogą być konsekwencje zwiększania się liczby takich ognisk.? Do czego mogą prowadzić? I jak często powinno się kontrolować czy zmian tych prz ... Bulging krążków lędźwiowych ze zwężeniem otworów międzykręgowych .. ognisk nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego nie wykazano.* Mam wyczuwalny *guzek* na wysokości nerki i tam mnie boli. W styczniu *urodziłem* kamyk z nerki po tej samej stronie ( lewej ). Badania USG nie wykazują zmian w nerce ...

Silne bóle głowy przy zanikach korowych mózgu i móżdżku .. ogniskowych. w uwidocznionym fragmencie zatok przynosowych stwierdza się częściowe zacienienie sitowia oraz widocznego górnego fragmentu zatoki szczękowej prawej. Oczywiście pójdę do lekarza ale zanim dojdzie moja kolejka chciałab ... Powolna utrata pamięci przy owalnej strukturze płynowej w hipokampie .. ognisko malacji 5x2 mm, w obrebie szyszynki 5 mm torbiel. reszta w normie. Objawy epilepsja, ale juz 30 lat ( objawy od ok 10 m - cy powolna utrata pamieci,zaburzenia równowagi, sporadycznie ataki depresji, od niedawna ból lewej s ... Torbieliki pokorzeniowe, wypukliny i rozluźnienie pierścienia włóknistego krążka lędźwiowego .. ogniskowe stłuczenia które można różnicować z równie nieistotnymi klinicznie naczyniakami .Na poziomie L - 2 L - 3 widoczne są torbieliki pokorzeniowe. Ich rozmiary pozbawiają znaczenia klinicznego. Bardzo prosze o odpowiedz czy t ...

Fale delta o najwyższej amplitudzie w okolicach czołowych w wyniku EEG .. ogniskowych OUN. Diagnostykę poszerzono o badanie Video EEG, które wykazało zmiany porównywalne z badaniami poprzednimi. Stosowano terapię lekami sedatywnymi. Czy takie wyniki mogą sugerować jakąś chorobę? W zasadzie trudno mi pow ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. ognisko pourazowej nadzianki? zapalenie? poszerzone przestrzenie płynowe przy płatach czołowych? pozostały mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych. Niedrożny lewy kompleks ujściowo - przewodowy. Poza przyścienne zgrubienia w dnie lew ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. ognisko pourazowej nadzianki? zapalenie? poszerzone przestrzenie płynowe przy płatach czołowych? pozostały mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Pozostałe przestrzenie płynowe poza układm ...

Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny - zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozo ... Przyczyny kręczu szyi .. ogniskowych. Tak takie zmiany mogą być przyczyną kręczu, także może dochodzić do niego w wyniku kompensacyjnego ułożenia głowy ( zaburzenia słychu, wzroku, po urazie ), nieprawidłowego ułożenia podczas snu, w przebiegu dystonii. ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. ognisko hiperintensywne w obrazie T2 zależnym orazw sekwencji TIRM( FLAIR ), nie wzmacniające się po CM, o szer 4mm, - niespecyficzne, bez zmian w otoczeniu - wskazane badanie kontrolne za rok przysadka mózgoa o zaokrąglonej częsc ...

Ból w nodze i w lędźwiach przy dyskopatii wielopoziomowej .. ogniskowych w obrębie worka oponowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Opis MRI odcinka L - S sugeruje dyskopatię wielopoziomową, możliwe że wymagającą leczenia neurochirurgicznego, jednak aby zdiagnozować bóle szyi i karku trzeba ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. ogniskowych Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM T ... Drobne ognisko malacji i zaniki korowe mózgowia po urazie .. ognisko malacji ok. 6x4 mm w strukturach głębokich po stronie lewej. Uogólnione zaniki, głównie korowe mózgowia. Układ korowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony.* Czy mam powody do niepokoju? 64 lata W zasadzie brak zmian pourazo ...

Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. ogniskowych Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 TSE TRA,T2 TIRM T ... Symptomy padaczki po operacji wycięcia ogniska padaczkowego .. ognisko padaczkowe w prawym płacie skroniowym. Jak do tej pory nie pojawił się żaden atak z utratą przytomności jakie to miewałem wcześniej ( mniej więcej jeden na miesiąc ). Chciałbym się jednak dowiedzieć czy po usunięciu ognisk ... Zmiany demilinizacyjne w centrum semiovale .. ogniska hyperintensywne w centrum semiovale, zmiany demilinizacyjne. Za kilka tygodni mama ma powtórzyć badanie. Co może wtedy wykazać? Co jest mojej mamie? Będzie to badanie kontrolne oceniające czy opisane w poprzednim badaniu z ...

Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. ogniska hyperintensywne w T2 zal.obr. i sekwencji Flair, izointensywne w T1 zal.obe. sred. 5 - 8mmmm odpowiadające zmianom naczynioowym. Innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Co to jest, czy mam się martwi ... Zaburzenia wzroku i problemy z utrzymaniem moczu .. ogniska w mózgu nietypowo położne dla SM i dla nowotworów. Mam 30 lat. Co powinnam zrobić? Czy to może być jakaś groźna choroba? Te objawy faktycznie mogą wskazywać na SM, także w tym wieku zwykle pojawiają się objawy choroby. Pon ... Malformacja naczyniowa w mózgu o typie naczyniaka żylnego .. ognisko o cechach niespecyficznej demielinizacji w centrum semiovale. Co to znaczy? ...

Ogniska rozrzedzenia struktury kostnej i osteofitoza lędźwiowa .. ogniska rozrzedzenia struktury kostnej i osteofitoza. Co oznacza ten wynik? ... Brak zmian ogniskowych o typowym obrazie mikrogruczolaka .. ogniskowych o typowym obrazie mikro - gruczolaka. szypuła z lejkiem przysadki o szer. 2 mm bez zbaczania w stosunku do lini posrodkowej. bardzo proszę o pomoc bo nie rozumiem tego stwierdzenia *bez zmian ogniskowych o typowym obra ... Poszerzone przestrzenie płynowe międzymózgowe .. ogniskowej nie uwidoczniono, układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony, Struktury tylnojamowe o prawidłowym obrazie. Szukałem w internecie odpowiedzi na moje pytanie, ale były one niespójne, a chciałbym, aby był ...

Ognisko hiperdensyjne u dziecka .. ognisko hiperdensyjne? Wyszło coś takiego podczas tomografii komputerowej mojego syna. Czy to może oznaczać coś poważnego? Ognisko hiperdensyjne oznacza miejsce gdzie promienie rentgenowskie przechodząc przez tkanki ulegają zwięks ... Bóle kończyn, problemy z wysławianiem się, równowagą, błyski w oku, drżenia rąk .. ognisko demielizacyjne 3mm.reszta badań bez zmian.z odruchów neurorogicznych= objaw babińskiego i brak odruchów brusznych.po 4 tyg wyszłam do domu ale po paru dniach zaczęłam się żle czuć.tj nasiliły mi sie problemy z doborem słów ... Ognisko malacji w strukturach głębokich mózgu po urazie głowy .. ognisko malacji. Co to znaczy? Z tego co Pan opisuje doszło do wstrząśnienia mózgu. Objawy tj. ból głowy, zawroty, zaburzenia koncentracji i pamięci są charakterystyczne i występować mogą do 7 - 14 dni po urazie. Pomocny jest wypo ...

Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu. Poza tym mózg, móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych. Bez cech świeżego niedokrwienia w DWI. Kąty mostowo - móżdżkowe obustronnie bez zmian ogniskowych. Kompleksy nerwo ... Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i FLAIR położone w istocie białej obu półkul mózgowych, zlewające sie w obszary podwyższonego sygnału wokół trzonów, rogów czołowych i trójkątów komór bocznych* ognisko o podobnym charakterze ... Ogniska demielizacyjne w torebce zewnętrznej i istocie białej płata czołowego .. ogniska demielizacyjne wielkości ok. 3mm. Pojedyńcze dwumilimetrowe ognisko demielizacyjne w istocie białej prawego płata czołowego na sklepistości. Istota szra zakrętu Hipokampa pogrubiała powodująca zniekształcenie rogu skroniow ...

Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu .. ogniska gliozy - najpewniej naczyniowo pochodnej w przebiegu mikroangiopatii, zlokalizowane w istocie białej obu półkul mózgu. drobne ogniska gliozy w pniu mózgu układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. przestrzen ... Wtórne zmiany demielinizacyjne w lewej okolicy czołowej .. ogniska o hiper - intensywnym sygnale w obrazach T2 zależnych o śr.do 5mm.mogące odpowiadać zmianom demielinizacyjnym wtórnym, w badaniu MR nie spełniają cech demielinizacji pierwotnej.Układ komórkowy położony po pośrodkowo,nieuci ... Ognisko hiperintensywne odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odpowiadające zmianie naczyniopochodnej..Pozatym badanie MR wykazuje prawidłowy obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych. Wynik tego badania jest dobry czy nie? ...

Ognisko hipodensyjne-naczyniopochodne po urazie .. ognisko hipodensyjne - naczyniopochodne.Ognisk stłuczenia,krwawienia śródczaszkowego ani obrzęku mózgu nie wykazano.kład komorowy ustawiony pośrodkowo,symetryczny,nieposzerzony.W obrębie kości pokrywy czaszki szczelin złamania nie ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. ognisko hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych ( FSE i FLAIR ), bez wzmocnienia kontrastowego, położone podkorowo w przystrzałkopwej części lewego płata czołowego - niespecyficzne. Poza tym nie stwierdzam innych zmian ogniskowy ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego Uklad komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony Bardzo proszę o wyjaśnienie wyniku badania MRI Opisane zmiany o podwyższonej intensywności mogą wskazywać na zm ...

Obustronny niedosłuch odbiorczy, bóle głowy i choroba mitochondrialna .. ogniska hiperintensywne w obrazach T2 - zaleznych i FLAIR.Największe ognisko zlokalizowane w okolicy rogu tylnego komory bocznej lewej osiąga wymiary: 2,0 x O,7 cm.Asymetria komór bocznych( komora boczna lewa szersza ) - odmiana a ... Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych .. ogniska hiper intensywne w obrazach T2/ zależnych i sekwencji FLAIR przemawiające za przebytymi zmianami naczyniopochodnymi . Umiarkowany korowy i niewielki podkorowy zanik mózgu poza ty m obraz mózgowia i przestrzeni pływowych wę ... Ognisko hiperintensywne w istocie białej środka półowalnego lewej półkuli mózgu .. ognisko hiperintensywne w istocie białej srodka półowalnego lewej półkuli mózgu. Wybieram sie jutro do mojej pani neurolog aczkolwiek chcialabym rowniezz usysec inna opinie. Z gory dziekuje z apomoc. ...

Niespecyficzna zmiana demielinizacyjna na poziomie szyjnym .. ognisko hiperintensywne w sekwencji T2 zależnych nie widoczne w T1, nie ulegajace istotnemu zabarwieniu pokontrastowemu, ognisko o wym 6x6 mm, góra dół 9,5 mm, poza tym wypuklina między c5 a c6 modelująca worek oponowy, wnioski: n ... Naczyniaki jamiste oraz zwężenie zachyłków bocznych i kanałów korzeniowych lędźwiowych .. ogniska o średnicy 5mm na poziomie L2 oraz 8mm na poziomie L5, hiperintensywne w sekwencji SE/T1 i T2 oraz izointensywne w sekwencji STIR,najprawdopodobniej o etiologii łagodnej - naczyniaki jamiste.Trzony kręgów lędźwiowych o pra ... Ogniska hiperintensywne w okolicy loży po guzie mózgu .. ognisk hiperintensywnych w T2 i flair o charakterze naczyniopochodnym. Za odpowiedź z góry dziękuję. W zasadzie nie ma powodu do obaw. Zmiany naczyniopochodne są najprawdopodobniej wynikiem przeprowadzonej operacji. Oczywiście z w ...

Wypuklina i zwyrodnienia stawów międzykręgowych na poziomie lędźwiowym .. ogniskowych - zmiany zwyrodnieniowe w stawach międzykręgowych L4 - - S1, najbardziej nasilone na poziomie L5 - S1 - naczyniak w trzonie L3 osiągający średnicę 24mm - w kanale kości krzyżowej torbiele okołokrzeniowe o długości do 2 ... Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej. poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych, o prawidłowej intensywności sygnału tkanki nerwowej. układ komorowy o ogniskowo poszerzonym świetle w zakresie rogu sk ... Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. ognisko w T2 i flair, o wym 3mm, podobnie w lewym srodku półowalnym, o wym 3mm. Po podaniu kontrastu nie wykazano patologicznego wzmocnienia. Pozatym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. ...

Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego .. ognisko w istocie białej płata czołowego prawego położone podkorowo na wysokości wyspy. Poza tym nieprawidłowych sygnałów z tkanek mózgowia nie rejestruje się. Po dożylnym podaniu gadoliny patologicznego wzmocnienia nie stwierdza ... Bóle głowy, problemy z koncentracją i uczucie odrętwienia .. ogniskowych. Komora IV poszerzona adekwatnie do zaników. Należy kontrolować ciśnienie, zmienić dietę na tą zawierającą mniej soli, starać się aktywniej wypoczywać. Bóle głowy prawdopodobnie zwiane są nieprawidłowym ciśnieniem. War ... Zanik widzenia w prawym oku .. ognisko uwidoczniono również w podkorowej istocie białej płata czołowego prawego. Zmiany te nie wskazują po podaniu środka kontrastowego.Innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia nie uwidoczniono.Komora IV prawidłowa. Kąty mostk ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w FLAIR od 3 - 7mm średnicy zlokalizowane w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze w rzucie naczyń przeszywających najwieksze ognisko obrzekowe rombowatego kształtu wi ... Ognisko hyperintensywne w obrębie istoty białej płata czołowego prawego .. ognisko hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych, wielkości 3mm nie wykazujące wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego - zmiana niespecyficzna:naczyniopochodna?,demielinizacyjna?,poinfekcyjna?.Innych zmian o ... Bóle i zawroty głowy oraz uderzenia gorąca przy torbieli pajęczynówki .. ogniskowych w obrębie mózgowia nie stwierdza się ). Dodam, że mam 24 lata, jestem kobietą i torbiel daje mi różne objawy: bóle głowy, delikatne zawroty głowy, nie potrafię się skupić, co przeszkadza mi w pracy, mam przypływy gorąc ...

Drobne ognisko hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej .. ognisko hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej o śr. 8mm, prawdopodobnie fragment rogu tylnego prawej komory bocznej, do różnicowania z ogniskiem niedokrwiennym. Reszta wyniku w normie. Bardzo proszę o interpretację wyniku. Co ... Ognisko naczyniopochodne w rzucie jądra ogoniastego .. ognisko naczyniopochodne w rzucie jądra ogoniastego lewego oraz drobne obszary hipodensyjne tuż przy zarysie zatoki poprzecznej prawostronnie Jądro ogoniaste to struktura mózgu złożona z istoty szarej zlokalizowana bocznie od komó ... Bóle barku po operacji przepukliny kręgosłupa .. ogniskowych w obrębie odcinka C kręgosłupa. Otwory międzykręgowe morfologiczne prawidłowe. Proszę o pomoc czy jest dobrze czy żle z moim kręgosłupem bo mnie boli a najbardziej prawy bark pozdrawiam ...

Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w FLAIR od 3 - 7mm średnicy zlokalizowane w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze w rzucie naczyń przeszywających najwieksze ognisko obrzekowe rombowatego kształtu wi ... Kurcz pisarski u nauczyciela z wieloletnim stażem .. ogniskowa, występuje najczęściej właśnie po 40 rż. Objawia się szybką męczliwością lub bólem ręki podczas pisania. Dodatkowo chory mocniej ściska długopis lub tak prostuje palce, że utrudnia sobie utrzymanie długopisu. Poza tym mo ... Bóle głowy przy korowym zaniku mózgowia .. ognisk patologicznego wzmocnienia nie wykazano. W badaniu neurologicznym stwierdzono: * okresowo tendencja do objawu Babińskiego po prawej, poza tym bez zmian*. Mam przepisany Lerivon 30 1/noc. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co ...

Nawrót bólu w lewej pachwinie i tylnej części uda po rehabilitacji .. ogniskowych. Cechy obecności tłuszczaka nici końcowej. Czy mogło się coś pogorszyć? Martwi mnie też ten tłuszczak, mimo, że neurolog mówiła, że to nic takiego. Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam. ... Leczenie farmakologiczne tików ruchowych .. ogniskowego uszkodzenia OUN. Wykonane EEG wykazało niewielkie rozsiane zmiany bez napadowości. Dalsza opieka ambul. Leczenie Iporelem. W razie braku poprawy do rozważenia leczenie Haloperidolem. Czy dziesięciolatkowi nie zaszkodzi ... Ogniskowe poszerzenia przestrzeni podpajęczej .. ogniskowych poszerzeń przestrzeni podpajęczej w okolicach sklepistości czaszki. Co to oznacza dla mnie? Czy jest to niebezpieczne? W jaki sposób przebiega leczenie? Nie wiąże się to z większymi chorobami, jeśli pozostały opis bada ...

Bóle z tyłu głowy po prawej stronie z drętwieniem skóry głowy .. ogniskowych nie stwierdza się. Zbiorniki wewnątrzczaszkowe nieposzerzone. OB krwi - 4 WBC - 3,70 RBC 4,21 hemoglobina - 11,40 hematokryt - 0,35 MCH - 27,10 MCHC - 32,8 MCV - 82,70 płytki krwi - 192 tsh - 1,1 otrzymałam od lekarza ... Torbiel uciskająca zakręty bieguna przedniego płata czołowego .. ognisk niedokrwiennych o wymiarach 3 i 2 mm.Pod - i nadnamiotowo nie stwierdza się procesu rozrostowego. UWAGA*** W miejscu bifurkacji tętnicy środkowejmózgu lewej - obecność małego workowatego tętniaka o wymiarach worka 4,5mm na ... Podejrzenie zmiany o charakterze mikrogroczulaka przysadki .. ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odp. poszerzonym przestrzeniom okołonaczyniowym Zmiany hiperintensywne w obrazach T2 zaleznych pasmowate widoczne również obustronnie na wysokosci trzonów komór bocznych do 7x9 mm U ...

Skolioza z pogłębieniem kyfozy i guzki Schmorla na poziomie piersiowym .. ogniskowych .Stożek rdzeniowy prawidłowy .Ewidentnej stenozy kręgowego ani istotnego zwęzenia otworów m - k nie stwierdza się. ... Konsekwencje wykrycia podkorowych pojedynczych ognisk .. ogniska widoczne obustronnie. Co to oznacza? Czy istnieje jakieś zagrożenie dla zdrowia z tego powodu? Proszę przepisać cały wynik badania. Na podstawie wyrywkowej informacji nie można określić charakteru zmiany. ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. ognisko o średnicy 5 mm hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych odpowiadające najpewniej drobnej zmianie naczyniopochodnej . Układ komorowy ustawiony pośrodkowo ,asymetryczne - nieco szerszy trzon komory bocznej prawej. Czy jest ...

Glioza i zmiany naczyniopochodne przy problemach z zachowaniem równowagi .. ogniska gliozy, naczyniopochodne? w ciele modzelowatym i płacie czołowym nie można wykluczyć drobnych ognisk mogących sugerować tło demielinizacyjne. prawdopodobnie powoduje to moje problemy z chodzeniem oraz brak równowagi. pozdr ... Nowe ogniska przy guzie rdzenia kręgowego po kilku operacjach .. ogniska. Co mam robić? Do kogo powinienem się z tym udać? Jest to guz o dużej złośliwości. Rokowanie nie jest najlepsze. Proszę niezwłocznie skonsultować się np. z http://www.coi.pl/index.php/struktura/kliniki - narzadowe/46 - kli ... Zawroty głowy, nasilające się podczas owulacji i menstruacji .. ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych,wymagające ewentualnego różnicowania pomiędzy zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną.Pozatym mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w badaniu MR nie wykazują zmian.( o ...

Bóle głowy nasilające się po wysiłku fizycznym .. ognisko hypodensyjne o średnicy około 6mm. W fazie badania wykonanej warstwami 3 milimetry obwodowa część zmiany ma niższą gęstość niż część centralna - charakter opisywanego ogniska niejasny ( przebyta zmiana naczyniopochodna? ) ... Poszerzone przestrzenie płynowe zewnątrzmózgowe u małego dziecka .. ogniskowych, szerokie komory boczne i przestrzenie płynowe zewnątrzmózgowe. Co oznacza dla mnie ten wynik? Co jest mojemu dziecku? ... Zmiany o charakterze demielinizacyjnym przy asymetrii komór bocznych .. ogniska do średnicy 6 mm i słabo oddzielające, zlewające się obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych,więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. ...

Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. ognisko hipodensyjne. Poza tym gęstość tkankowa substancji białej i szarej prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy w dużym stopniu poszerzony szerokość komory III 11 mm symetryczny nie przemieszczony. gęstość tkankowa pnia mózgu i ... Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu .. ogniska hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych, maksymalnie wlk.4mm, nie wskazuje wzmocnienia po podaniu paramegnetycznego środka kontrastowego - zmiany niespecyficzne naczyniopoczodne lub demielizacje. Obszar siodła i nadsiodł ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. ogniska wysokiego sygnału w istocie białej obu półkul mózgu śr.do ok.6mm - cechy zmian demielinizacyjnych.Łącznie widocznych do 10 ognisk w obrębie struktur nadnamiotowych, większa ilość w lewej półkuli mózgu.Zmiany położone przew ...

Zmiany odpowiadające demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii .. ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR, niewidoczne w T1. Opisywane zmiany są niespecyficzne - odpowiadają najpewniej demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii.*Chciałabym wiedzieć co to oznacza i czy są j ... Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. ogniska o przekroju do ok 7 mm - zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczyniopochodnej, poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy asymetryczny, nieucisnięty i nieprzemieszczony względem linii pośrodkowej, je ... Bóle głowy przy zgrubieniu śluzówki komórek sitowych .. ogniskowych,struktury kostne mózgoczaszki bez zmian tomograficznych,ciało obce w prawym kanale słuchowym zewnętrznym,minimalne zgrubienie śluzówki komórek sitowych tylnych. Badanie bez większych odchyleń ( pod względem neurologicz ...

Zmiany metastatyczne w obu półkulach mózgowych .. ogniska hypodensyjne otoczone pierścieniowatym rąbkiem wzmocnienia po podaniu kontrastu - zmiany metastatyczne. Największe z ognisk znajduje się na sklepistości po stronie lewej - średnict 24 mm, otoczone palczastym obrzękiem. Poz ... Ognisko o podwyższonym sygnale na poziomie piersiowym a naczyniak .. ognisko o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zal i TIRM, izointensywne w obrazach T1 zal, mogące odpowiadać naczyniakowi. Sygnał trzonowy zachowany. Na poziomie Th5 - 6 bezsygnałowy linijny obszar w krążku międzykręgowym ( objaw p ... Ogniska hiperintensywne w płacie czołowym i w centrum semiovale .. ogniska hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR widoczne podkorowo w prawym płacie czołowym i w centrum semiovale po stronie lewej - niespecyficzne zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne?Poza tym uwidocznione przegląd ...

Szumy u uszach i w głowie przy ogniskach hiperintensywnych i nadciśnieniu .. ogniska hiperintensywne w T2 Flair o śr. 5 mm,bez cech wzmocnienia pokontrastowego.W okolicy ciemieniowej lewej dwa ogniska podkorowe śr.4mm i 3mm wykazują cechy dyfuzji.Asymetria układu komorowego - lewa komora boczna w całości p ... Ognisko naczyniopochodne i zanik korowo-podkorowy tkanki mózgowej .. ognisko w okolicy czołowej prawej o przekroju 20x11mm - ognisko naczyniopochodne. Cechy odcinkowego zaniku korowo - podkorowego tkanki mózgowej. Zanik korowy większy w biegunie czołowym. Bardzo proszę o informację co w/w wyniki oz ... Piski w uszach przy ogniskach naczyniopochodnych w mózgu .. ogniska naczyniopochodne o wysokim sygnale w obrazach T2 i FLAIR widoczne okołokomorowo w istocie białej obu półkul mózgu.Pozta tym intensywność sygnału istoty szarej i białej móżgowia jest prawidłowa, zmian ogniskowych nie stwier ...

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. ogniska do 6 mm i słabo oddzielające, zlewające się obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz od ... Mrowienie ciała przy ogniskach hyperintensywnych w wieńcu promienistym .. ogniska hyperintensywne w wieńcu promienistym, odpowiadającej niecharakterystycznej demielinizacji. Od pewnego czasu mam mrowienie w lewej części ciała, mam gorące uszy, często mam złe samopoczucie. O czym świadczą te objawy? Co p ... Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, izointensywne w T1. Nie ulega zwmocnieniu kontrastowemu ani restrykcji perfuzji w DWI - naczyniopochodne. Prawdopodobnie o podobnym charakterze ogni ...

Leczenie dyskopatii i kręgozmyku .. ognisko płynowe o dł. ok. 1 cm i maks. średnicy ok. 0,5 cm . Nie wykazano ewidentnych cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego . Rezerwa płynowa kanału kręgowego zachowana.Obraz MR może odpowiadać zmianie wrodzonej , być może ... Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. ogniska hyperintensywne, ulegające saturacji w sekwencji Flair. Co oznacza ten wynik badania? Czy to coś poważnego? Wynik jest w normie. Nie znaleziono żadnej patologi, a stwierdzone zmiany okołonaczyniowe ( hiperintensywne ) nie ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. ogniskowa zmiana o charakterze degeneracyjno - demielinizacyjnym, naczyniopochodnym średnicy ok. 4mm. Pozostała część istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, symetrycz ...

Ogniska degeneracyjne w obrębie istoty białej w zapisie rezonansu magnetycznego .. ogniska degeneracyjne w istocie białej półkul mózgu; Nie ulegają wzmocnieniu po środku cieniującym, nasilone zmiany zapalne w sitowiu. Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Jak mogę temu zaradzić? Zmiany degeneracyjne mogą ... Guzowate nacieki o charakterze metastatycznym w zakresie tylnego dołu czaszki .. ogniskowych. To wynik tomografu mojej mamy. Co mamy robic dalej? Prosze o szybka pomoc i odpowiedz. W opisie badania opisano zmiany przerzutowe, czyli wtórne. Należy ustalić teraz ognisko pierwotne. Nie napisał Pan czy mama chorow ... Huk w głowie i ostre światło w oczach .. ognisk demielinizacji. Kilka dni, gdy kładłam się do łóżka, usłyszałam w głowie dziwny grzmot, mimo że nie było burzy. Potem poczułam, jakby ktoś mi świecił latarką w oczy. Co oznaczają te objawy? Czy ma to związek z moim badaniem ...

Przebyte ognisko naczyniopochodne .. ognisko naczyniopochodne. O co chodzi w takim zapisie? Czy coś mi grozi? Ognisko naczyniopochodne może oznaczać miejscowe niedokrwienie, ale także zmiany związane z wiekiem, wynik nadciśnienia tętniczego. Nie jest to nic niepokoją ... Zapalenie opon mózgowych a zapalenie mózgu .. ogniskowe. Jest to poważny stan zagrożenia życia. ... Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. ogniska hiperintensywne w T2 Flair o śr. 5 mm,bez cech wzmocnienia pokontrastowego.W okolicy ciemieniowej lewej dwa ogniska podkorowe śr.4mm i 3mm wykazują cechy ograniczenia dyfuzji.Asymetria układu komorowego - lewa komora boczn ...

Zawroty głowy przy demielinizacji w obrębie płata czołowego .. ogniskową demielinizacyjną zmianę w płacie czołowym. Podwyższony sygnał w rogach tylnych komór bocznych odpowiada przestrzeniom Vichrowa Robina i mielinizacji. Czasami boli ją kark. Co oznaczają te objawy i wynik badania? Witam, w ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. ogniska do 6 mm i słabo oddzielające, zlewające się obszary podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych, więcej po prawej oraz w sąsiedztwie komór bocznych, zwłaszcza trójkątów i tylnych części trzonów komór bocznych. Obraz od ... Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. ogniskowych widocznych badaniu TK. układ komorowy prawidłowej szerokości, symetrycznie nie przemieszczony. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa prawidłowa. Pobolewa mnie głowa, mam zaburzenia równowagi, chodzę jak pijana, chwieję się ...

Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR - naczyniopochodne, wielkości 5mm. Cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie uwidoczniono. Niewielki zanik podkorowy mózgu z przewagą w prawej półkuli. Układ komorowy b ... Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. ogniskowych. Struktury pośrodkowe nieposzerzone, symetryczne. Kąty mostowo - móżdżkowe prawidłowe. Bad angio - MR nie uwidoczniło obecnośći mian tętniakowatych oraz typu malformacji tętniczo - żylnej w tetnicach wewnątrzczaszkowyc ... Podkorowe ogniska hypodensyjne rozsiane obustronnie na sklepistości .. ogniska hypodensyjne, rozsiane obustronnie na sklepistości; obraz niespecyficzny dla zmian naczynioochodnych. Co mi jest? Czy to może być coś poważnego? Są to najpewniej zmiany naczyniopochodne, związane z miażdżycą, nadciśnieniem ...

Zmiana naczyniopochodna w centrum półowalnym oraz zaniki korowe nad- i podnamiotowe .. ognisko hipodensyjne w centrum półowalnym po stronie prawej - prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna. Układ komorowy bez zakłóceń i przemieszczeń. Zaniki korowe nad - i podnamiotowe umiarkowanego stopnia. Czy może to mieć coś wspó ... Rehabilitacje przy protruzji krążka międzykręgowego .. ogniska osteolityczne w kręgosłupie szyjnym oraz protruzje krążka międzykręgowego. Co te zmiany oznaczają dla taty? Czy są specjalne rehabilitacje dla osób z takimi problemami? Przede wszystkim wynik badania powinien zostać zweryf ... Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. ognisk patologicznych, większych odchyleń od normy. Wykluczono boreliozę, SM, miastemię, zakrzepicę i udar mózgu. Określono stan zdrowia jako dobry. Zastosowano leczenie farmakologiczne, rehabilitację ( od lutego ) bez żadnych efe ...

Bóle i zawroty głowy przy nadkomorowym ognisku w płacie ciemieniowym .. ognisko nieprawidłowego sygnału w prawym płacie ciemieniowym. Czy jest to coś poważnego? Co należy zrobić w takiej sytuacji? To może być niewielka zmiana naczyniopochodna lub demielinizacyjna. Należy teraz w wynikiem badania skons ... Ognisko hiperintensywne o charakterze naczyniakowym na poziomie piersiowym .. ognisko hiperintensywne, o charakterze naczyniakowym. Co oznacza ten wynik? Na poziomie C3 - 4 znajduje się zwyrodnienie krążka międzykręgowego, który uwypukla się w stronę kanału kręgowego bez ucisku na rdzeń kręgowy. Zmiana w Th ... Drobne zmiany demielinizacyjne okołokomorowo i w rdzeniu kręgowym .. ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu kontrastu.Incydentalnie stwierdzono patologiczny wysokosygnałowy obszar dł.ok.10mm.w rdzeniu kręgowym na poziomie C2 - C3 - zmiana demielinizacyjna? - inna? Opis wyniku nie daje jednozn ...

Korowe zaniki półkul mózgu i móżdżku i liczne ogniska naczyniopochodne .. ogniska naczyniopochodne niedokrwienne o charakterze malacyjnym ,bliznowato - malacyjnym i drobne jamki poudarowe. Zmiany powstały różnoczasowo miejscami zlewają się w większe obszary zmian niedokrwiennych i wstecznych. Podobne og ... Oczopląs i utrata przytomności u niemowlaka .. ogniskowych nie wykazano. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w normie. Lekarze nic konkretnie nie mówią mi na ten temat, tylko żeby się nie martwić, ale ja się bardzo martwię i nie wiem, co to może ... Poszerzona przestrzeń przymózgowa i zmiany poniedotlenieniowe u niemowlęcia .. ogniskowych. Przestrzeń przymózgowa nieco poszerzona do 4,2 mm po prawej i 5,6 mm po lewej. Szczelina wielka 6,9 mm. Obraz zmian poniedotlenieniowych. kontrola za 3ms. Podczas obserwacji nie stwierdziłam jakichkolwiek opóźnień ( d ...

Depresja jako skutek leków na epilepsję .. ogniskowo - uogólnione nocne z utratą przytomności. Od jakiegoś czasu mam stany depresyjne. Czy może to być skutek zażywania leków na epilepsję? Może powinnam zmienić leki? Nie napisała Pani jaki lek stosuje, ale większość leków p ... Zawroty głowy, dezorientacja i nudności przy hypdensyjnych zmianach ogniskowych .. ogniskowe,najwieksza w rozmiarach 7x5 mm lokalizuje sie w okolicy rogu czolowego lewej komory bocznej ( zmiany malacyjne ),zaniki korowo - podkorowe. Czy te zmiany moga dawac powyzsze objawy. Mama ma 83 lata. Opisane zmiany są zwi ... Ognisko wzmacniające się po gadolinie po dawnym urazie głowy .. ognisko w trójkącie komory bocznej, wzmacniające się po podaniu gadoliny. Co to oznacza dla mnie? Czy mogą być jakieś skutki uboczne tej zmiany? Niestety sam opis nie wskazuje na charakter zmiany. Może to być zmiana naczyniopochod ...

Diagnostyka skąpodrzewiaka .. ognisk patologicznego wzmocnienia oraz patologiczny w syfonach tt. Szyjnych wewnetrznych. Zmian patologicznych w obrebie kosci czaszki uwiencznionych w trakcie badania nie stwierdza sie. Obraz zmiany w lewej polkuli mozgu niejedno ... Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej .. ogniskowych.Wariant anatomiczny w postaci torbieli przegrody przezroczystej.Układ komorowy nieposzerzony,bez przemieszczeń.Rezerwa płynowa podpajeczynówkowa zachowana. Zaniepokoiło mnie słowo* torbiel*,czy wszystko jest w porządku ... Ból kręgosłupa przy podejrzeniu wysp kostnych na poziomie lędźwiowym .. ogniska tkanki kostnej zbitej wielkości 10mm podejrzenie wysp kostnych do obserwacji. Wynik nie najgorszy a ból bardzo silny ,dla czego ,co to są te wyspy kostne?Dla czego do obserwacji.Jeżeli ktoś może odpowiedzieć na nurtujące m ...

Bóle głowy przy torbieli pajęczynówki i poszerzonych przestrzeniach Robina-Virchowa .. ognisko,ok9x5 mm,podaniu i.v.sr.cieniującego bez cech patologicznego wzmocnienia - demielinizacji,prawd.naczyniopochodnej Poszerzone przestrzenie okolonaczyniowe Robina - Virchowa płatów skroniowych. Czy te zmiany są poważne i wym ... Drobne ogniska niedokrwienne w niemych obszarach mózgu .. ognisk niedokrwiennych z wyżej wymienionych działów medycyny zostały wykluczone, poza lekko podwyższonym cholesterolem. Przez około 6 miesięcy przybyło kilka ognisk niedokrwiennych, czy to może być ostatnią przyczyną ich powstawan ... Zaniki mózgowia i ognisko malacji pozawałowej .. ognisko malacji pozawałowej w głowie jądra ogoniastego prawej półkuli mózgowej. Co to znaczy? Czy tato jest poważnie chory? Ma 70 lat. Zaniki tkanki mózgowia są wynikiem starzenia się organizmu, w tym wypadku są one nieco nasilone ...

Artefakty metaliczne po embolizacji tętniaka mózgu .. ogniska malacji po str lewej wlk ok 10mm str srodkowe mozgu nieprzemieszczone kosci czaszki bez zmian zaniki korowo podkorowe Artefakty metaliczne są wynikiem zabiegu embolizacji. Dobrą informacją jest brak krwawienia. Zmiany mala ... Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. ognisko 0.6 cm, hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej/ zmiany demielinizacyjnej. Jak w opisie badania poprzedniego u podstawy płata skroniowego prawego w odcin ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewn ...

Ogniska hiperintensywne w obszarze korowo-podkorowym zakrętu czołowego .. ogniska hiperintensywne w czasie T2 - zaleznym i FLAIR o niespecyficznym charakterze.Nie stwierdza sie zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych.Uklad komorowy symetryczny,nieposzerzony,nieprzemieszczony.Po podan ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. ogniska hiperintensywne w sekwencjach T2 - zależnych w siedzibie komór bocznych oraz słabo zaznaczone ognisko o podobnych sygnałach wiel.12x8mmw płacie potylicznym lewym - odpowiadające niespecyficznym demielizacjom . Ognisko o sy ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych niezmieniona. W badaniu po podaniu paramagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Morfolog ...

Ogniska naczyniopochodne w warstwach podkorowych płatów czołowych .. ognisk naczyniopochodnych śr3 - 5 mm zlokalizowanych w warstwach podkorowych płatów czołowych i lewego płata ciemieniowego.Ogniska nie ulegają wzmocnieniu kontrastowemu i restrykcji perfuzji W DWI. Układ komorowy nadnamiotowy usta ... Napięciowe bóle głowy, omdlenia i mrowienia ręki .. ogniskowych o prawidlowej o prawidlowej intensywnosci sygnalu tkanki nerwowej.Uklad komorowy o nieposzezonym swietle z dyskretna asymetria szerokosci rogow czolowych komor bocznych z przewaga swiatla komory prawej.Rezerwa plynowa ... Nerwowość i zaburzenia koncentracji przy czynności napadowej w EEG .. ogniskowymi. Co to oznacza? dodatkowo dodam moja mam od dłuższego czasu bardzo jest nerwowa nie dociera do niej co się mówi, czasami nawet nie wie gdzie co połozy gdzie się znajduje. Proszę mi pomóć. Lakarka nie chce duzo pow tylk ...

Ognisko hyperintensywne, izointensywne i hypointensywne po operacji guza .. ognisko w obrazach T1 zależnych i hypointensywne w T2 zależnych p śr 14mm ,ulega wzmocnieniu po dożylnym podaniu kontrastu. Wokół guza lokalny ogrzęk grubosci 18mm .W trójkącie lewej komory bocznej izointensywne ognisko w T1 i nie ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. ogniska,niektóre hypointensywne w obrazach T1 - zależnych. Największe ognisko w lewym zakręcie przedśrodkowym o ś 10 mm. Pojedyncze ognisko o podobnej morfologii zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie lewej komory bocznej. ... Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym Badanie mozgowia wykonano w sekwencjach tse w obszarach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego . Skany wykonano w płaszczynach osadowych , strzałkowych i czołowych . Uwidoczniono pojedyncza , mała ( o srednicuy 2,1 mm ...

Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. ognisk o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencjiFLAIR, zlokalizowanych w płatach czołowych i lewym płacie ciemieniowym - najpewniej o charakterze naczynoipochodnym. Poza tym struktury mózgowia bez ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. ogniska hiperintensywne w obrazach T2W o charakterze zmian demielinizacyjnych, poza tym zmian ogniskowych o patologicznej intensywności sygnału nad - i podnamiotowo nie stwierdza się. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieposzerz ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. ogniska, hiperintensywne w obszarach T2 zależnych i sekw. IRFSE, niewidoczne w T1, bez cech wzmocnienia po kontraście podanym iv, lokalizuje się podkorowo, w płacie ciemieniowym prawej półkuli mózgu drobne ogniska demielinizacyjne ...

Zmiany demielizacyjne w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. ogniskowych zarówno w badaniu przed i po dozylnym podaniu środka kontrastowego. W dodatkowo wykonanym badaniu MR głowy ( obrazy T2zależne, FLAIR ) wykazano w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych liczne ogniska hiperintensyw ... Ciągnący ból po prawej stronie szyi nad obojczykiem .. ognisk nie stwierdzono!napisano jeszcze możliwość ucisku wyrostka poprzecznego trzonu c6 na prawy mięsień mostkowo sutkowo obojczykowy!co to oznacza?co dalej mam robić? Wyniki badań, a także badanie palpacyjne powinien przeprowadz ... Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. ognisk ani patologicznego gromadzenia się kontrastu w tkance mózgowej. Nie stwierdza się cech krwawienia sródczaszkowego. Układ komorowy symetryczny, bez zniekształceń i przemieszczeń. badanie EEG marzec 2011 opis badania: czynnoś ...

Wieloletnie bóle głowy po stapedectomii ucha .. ogniska o charakterze bliznowatym, poza tym zmian ogniskowych nie stwierdza się. Badanie angio KT koła tętniczego mózgu nie wykazuje cech malformacji naczyniowej. Masywne pogrubienie błony śluzowej zatok szczękowych i sitowia. co ... Ogniska hyperintensywne które mogą odpowiadać zmianom demielinizacyjnym w przebiegu stwardnienia rozsianego .. ogniska hyperintensywne które mogą odpowiadać zmianom demielinizacyjnym w przebiegu stwardnienia rozsianego. Nie chce jednak stawiać diagnozy. Gdzie będę mogła uzyskać prawidłową diagnozę? Powinna Pani zostać skonsultowana w więks ... Szybkość postępowania otępienia przy zaniku tkanki podkorowej mózgu .. ognisko hipotensyjne 1*2*1*2 oraz zanik tkanki podkorowej. W rozmowie z lekarzem usłyszałam,że należy spodziewać się zmian w zachowaniu społecznym, abnegacji, pogarszania pamięci, kłopotów z poruszaniem się. Jestem wprost przerażo ...

Drżenie rąk, mrowienie twarzy, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia i osłabienie .. ogniska demielinizacyjne prawdopodobnie zmiany naczyniowe.dostałam skierowanie do reumatologa ,a po mojej opowieści jakie mam objawy( drżenie rąk,drętwienie rąk,nóg i lewej częsci twarzy,codzienne bóle głowy,mroczki,zawroty głowy, ... Ryzyko nawrotu ataków padaczki pourazowej .. Ogniskiem padaczkorodnym jest w tym wypadku zmiana pourazowa. Należy unikać na pewno sytuacji, które wywoływały napad np. stres, zmęczenie, brak snu. ... Blizna glejowa naczyniopochodna .. ognisko hiperintensywne. We wnioskach napisano, że obraz odpowiada bliźnie glejowej naczyniopochodnej. W różnicowaniu uwzględnić należy proces demielinizacyjny. Co to znaczy? Zmiana naczyniopochodna może być zmianą niedokrwienną ( ...

Liczne grafoelementy ostre i ognisko hiperdensyjne po urazie głowy .. ognisko hiperdensyjne ok. 7 mm szerokości o gęstości do 37 jH. W razie wskazań konieczne badanie MRI celem wyjaśnienia charakteru zmiany. Układ komorowy pośrodkowy, nieprzemieszczony. Przewody słuchowe wewnętrzne symetryczne bez c ... Drętwienie części twarzy wskutek przewiania nerwu twarzowego .. ogniskowe czy demielinizacja. Radzę skonsultować się jeszcze osobiście z neurologiem. ... Przyczyny udaru mózgu .. ognisko naczyniopochodne w dolnej części lewego wzgórza Wtórne poszerzenie trójkąta komorowego i rogu skroniowego lewej komory bocznej W wykonanym badaniu angio MR tętnic wewnątrzczaszkowych wykazano dominującą lewą ACA Wynik bada ...

Zmiany pourazowe w mózgu typu uszkodzenia aksjonalnego .. ogniska o podwyższonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji gradientowej zlokalizowane w istocie białej w tylnych częściach obu płatu czołowych z większą zmianą w płacie czołowym prawym &#8211* obraz jes ... Ogniska hiperintensywne podkorowe w płacie czołowym po wypadku .. ogniska hiperintensywne podkorowe w prawym płacie czołowym o srednicy do 4 mm - kilka Takie zmiany nie koniecznie muszą mieć związek z przebytym urazem. Mogą powstawać wraz z wiekiem. Niestety nie napisała tu Pani zbyt wiele, stąd ... Lakuna naczyniowa w skorupie jądra soczewkowatego .. ogniskowych w obu półkulach mózgu i móżdżku.Układ komorowy nie poszeżony,symetryczny bez przemieszczeń.Kości czaszki w normie. Co to jest lakuna i czy jest to groźne? Jest to niewielka jamka najpewniej poudarowa, czyli ognisko nie ...

Ogniska malacyjne w głowie .. ogniska malacyjne powodują udar mózgu lub krwiaka? Czy to coś bardzo poważnego? Boję się pójść do lekarza z takim opisem. Proszę o wytłumaczenie, co to są te ogniska malacyjne? Ognisko malacyjne to rozpad martwej tkanki nerwowej. ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych, w tym kompleksy nerwów VII i VIII niezmienione. W badaniu po podaniu paragmagnetyku nie stwierdza się cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono cech wzmoiżoneg ... Ogniska popromienne, obrzękowe po radioterapii guza ślinianki przyusznej .. ogniska w obrębie płata czołowego, ( radiolog sklasyfikował je jako podejrzenie opryszczki mózgu co zostało wykluczone po badaniach w tym kierunku ). Ok. 9 lat temu mama miała usuwanego guza mieszanego przyusznicy prawej i przepro ...

Sztywność nóg i ręki, drażliwość, płaczliwość oraz problemy w mówieniu .. ognisko wysokiego sygnału w obrazach T2 i IR zlokalizowane podkorowo w płacie czołowym prawym.Nie wiem nawet co to za choroba? Mama przestała chodzić, ruszać lewą ręką, całymi dniami tylko krzyczy,płacze, ledwo mówi.Proszę mi pomó ... Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku .. ognisko hiperintensywne w sekwencji FILAR i obrazach T2 - zależnych, nieulegające wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Drugie drobne ognisko o tej morfologii znajduje się w prawej półkuli móżdżku. Obraz MR nie jest jednozn ... Ogniska naczyniopochodne w obrębie podkorowej substancji mózgu okolicy czołowej .. ogniska w obrębie podkorowej substancji mózgu w okolicy czołowej. Mają charakter naczyniopochodny. Co oznacza to badanie? Co mi jest? Mój tata w wynikach miał tak samo . Minął rok a ta choroba błyskawicznie postąpiła , że na dzień ...

Dehydratacja, ekstruzja i protruzja kręgosłupa lędźwiowego .. ogniskowych. Trzony kręgowe bez zmian w obrazie MR. Dodam, że stało mi się to jak szybko z kręgosłupa podniosłem ciężką skrzynkę. Lecz już wcześniej odczuwałem bóle w tej okolicy w młodości ciężko pracowałem teraz mam 27 lat. A i ... Drobne ognisko hiperintensywne w lewym płacie ciemieniowym .. ognisko hiperintensywne w sekwencji flair widoczne w lewym płacie ciemieniowym, o charakterze naczyniopochodnym. Co oznacza wynik tego badania? ... Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymózgowe nieposzerzone. Patologicznego wzmocnienia kontrastowego śródczaszkowego nie stwierdzono.* ...

Ogniska wysokiego sygnału w obrębie istoty białej okolic ciemieniowych .. ogniska wysokiego sygnału w sekw. T2 i FLAIR niewidoczne w T1. Kilka zmian o podobnych charakterze widocznych jest wokół rogów potylicznych komór bocznych - obraz niecharakterystyczny - zmiany degeneracyjne/ demielizacyjne. Koniec ... Rozróżnienie objawów porażenia nerwu strzałkowego od stwardnienia rozsianego .. ognisko w stożku rdzenia kręgowego, a EMG zmniejszenie ilości przewodzących aksonów w nerwie strzałkowym do mięśnia piszczelowego. Czytałam o tym trochę i wiem, że to może sugerować SM. Co mam robić? ... Ekstruzja, protruzja i dehydratacja krążków lędźwiowych .. ogniskowych. Trzony kręgowe bez zmian w obrazie MR. Dodam, że stało mi się to jak szybko z kręgosłupa podniosłem ciężką skrzynkę. Lecz już wcześniej odczuwałem bóle w tej okolicy w młodości ciężko pracowałem teraz mam 27 lat. A i ...

Zmiany izointensywne w mózgowiu .. ogniskowych w wykonanym badaniu. Układ komorowy bez cech wodogłowia, nieprzemieszczony, o zaznaczonych rogach potylicznych komór bocznych jak poprzednio. Co oznaczają zmiany izointensywne ponieważ córka zawsze miała zmiany ale hip ... Przyczyny powstania i leczenie ogniska hipodensyjnego w głowie .. ognisko hipodensyjne w głowie. Co to takiego? Czy są jakieś skuteczne metody wyleczenia tej choroby? Czy jest to coś poważnego? Jakie mogły być przyczyny powstania tego schorzenia? Ognisko hipodensyjne jest pojęciem radiologicznym ... Tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych i układ komorowy położony pośrodkowo .. ogniskowych, układ komorowy położony pośrodkowo. Co to oznacza? Czy to coś poważnego? Wynik badania jest prawidłowy. Nie ma w nim powodów do niepokoju. Ponieważ nie napisała Pani jaki był powód wykonania badania i tak należy udać ...

Silny ból w okolicy lędźwiowej i trudności w chodzeniu .. ogniskowych Czy to znaczy, że konieczna będzie operacja?! Z góry dziękuję za pomoc! Wszystko zależy od występujących objawów. Jeśli nie są one nasilone, wystarczy jedynie rehabilitacja. Nie ma ucisku na rdzeń kręgowy i korzenie ne ... Zaburzenia równowagi przy poszerzeniu przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku .. ognisko wzmocnienia kontrastowego o śr. 5 mm.Niewielkie hiperintensywne w sekw.FLAIR obszary w istocie białej okołokomorowej okolicy czołowej lewej. Bardzo proszę o pomoc co to oznacza i czy wróci pełna równowaga. Zaburzenia równo ... Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. ogniskowych, ani cech patologicznego wzmocnienia pokontrastowego nie ujawniono. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości, jednorodne. struktury tylnej jamy czaszki o prawidłowym sygnale. Układ komorowy w całości poszerzony ( komor ...

Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. ogniska, hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 - zależnym, nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego - najprawdopodobniej zmiany bliznowate na tle poniedokrwiennym, możliwe pochodzenie pozapalne lub podemielinizacyj ... Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. ogniska podwyższonego sygnału w obrazachT2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm,budzace podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa ... Migrena z aurą, podwójne widzenie, mroczki przed oczami i drętwienie kończyn .. ogniska hyperintensywne podkorowo w obu płatach czołowych i polipowate zgrubienie śluzówki w zatokach szczękowych. Czy ten wynik tłumaczy moje dolegliwości? Należy udać się do laryngologa, bóle głowy częściowo mogą wynikać z przew ...

Dodatkowe badania przy ognisku hyperdensyjnym w mózgu .. ognisko hyperdensyjne. Co to może oznaczać? Czy jest to niebezpieczne? Czy powinna wykonać dodatkowe badania? Wszystko zależy jaka jest lokalizacja zmiany. Wynik ( kliszę badania ) powinien osobiście przeanalizować neurolog. Za ma ... Trójkątne ognisko poudarowe w półkuli móżdżku .. ognisko poudarowe. Co oznacza dla mnie to badanie? Czy to coś poważnego? ... Drętwienia nóg i zawroty głowy przy wypuklinach i zwyrodnieniach kręgosłupa szyjnego .. ogniskowych nie wykazano. Częste bóle kręgosłupa, drętwienie nóg i zawroty głowy. Dziękuję za opis badania i wymienienie objawów. Bóle kręgosłupa i zawroty głowy są związane z opisanymi zmianami zwyrodnieniowymi które powodują uci ...

Zawroty głowy i drętwienie kończyn przy ogniskach demielinizacyjnych tkanki nerwowej .. ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej, największe średnicy 6mm w lewym płacie czołowym. Pozostałe struktury mózgu i móżdżku bez zmian, o prawidłowej intensywności sygnału tkanki nerwowej. Układ komorowy symetryczny, ... Wypuklina i zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa szyjnego .. ogniskowych nie wykazano. Częste bóle kręgosłupa, drętwienie nóg i zawroty głowy. czy konieczna jest operacja ???? proszę o radę ..... ... Zniesiona lordoza szyjna z wytworzeniem kyfozy, osteofitoza i wypukliny szyjne .. ogniskowych. Mam 29 lat, czy mam się czym martwić? czy jest to coś poważnego? Co oznaczają takie wyniki badań? ...

Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. ognisk* największe w lewej półkuli, maksymalenj wielkości 8,0 mm. Ogniska te nie uległy wzmocnieniu kontrastowemu ( faza wczesna i opóźniona ). Prawidłowe zróżnicowanie korowo - podkorowe mózgu. Ciało modzelowate jednorodne. Sekwe ... Gliotyczne ogniska degeneracji naczyniopochodnej po udarze mózgu .. ogniska degeneracji naczyniopochodnej widoczne są również w głębokiej istocie białej lewego płata czołowego. Poza tym tkanki i przestrzenie płynowe mózgowia są prawidłowe. W lewej zatoce szczękowej w błonie śluzowej uformowały się ... Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. ogniska naczynio - pochodne w istocie białej obu pólkul mózgu. Niejasne ognisko wzmocnienia kontrastowego w centralnej części mostu ( około 8x6x3 mm ) ze śladowym odpowiednikiem w postaci wzmożonego sygnału w obrazach T2 zależnych ...

Niedowład nogi przy ognisku o wysokim sygnale na wysokości trójkątów komorowych .. ognisko o wysokim sygnale w czasie T2 zależnym i niskim w czasie T1 - wąskie ,długości 5mm położone osią długą poprzecznie do osi strzałkowej głowy - jest podejrzenie o ognisko demielinizacyjne . Podobne ognisko do 5mm i pobobnie ... Różnica między ogniskiem a zmianą w obrazie MRI .. ogniskiem a zmianą w obrazie MRI Zmiana to pojęcie bardzo ogólne, może być zmiana ogniskowa, zmiana skórna itp. W przypadku ogniska oznacza to kilka zmian skoncentrowanych lub jedną pojedynczą. Jest to bardziej określenie radiolog ... Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych i poszerzenie przestrzeni płynowych .. ogniska o podwyższonym sygnale w czasie T2 i sekwenji FLAIR zlokalizowane w istocie białej podkorowej płaów czołowych, mogące odpowiadac ogniskom naczyniopochodnym. Niewielkiego stopnia poszerzenie przestrzeni płynowych nad płatam ...

Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. ogniskowych - skrzyżowanie nerwów wzrokowych nieprzemieszczone, nieuciśnięte - poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych - układ komorowy nieprzemieszczony, o prawidłowych wymiarach - obwodowe przestrzenie płynowe mózgu w gran ... Ognisko hiperintensywne w przedniej części mostu .. ognisko o średnicy ok. 10 mm, hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych, nie wykazujące ograniczenia dyfuzji, ulegające wzmocnieniu kontrastowemu ( głownie obwodowemu ) proszę o rozpoznanie Droga Pani Urszulo, na podstawie samego ... Ogniska niespecyficznej demielinizacji w zakresie istoty białej środków półowalnych .. ogniska niespecyficznej demielinizacji( naczyniopochodnej ). Obraz zmian stacjonarny. Dodam, ze byl podany kontrast. Prosze o opinie. Na podstawie samego wyniku MR głowy nie jestem w stanie powiedzieć Pani jakie będzie to mieć kon ...

Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo .. ogniska ( ok.2mm )o podłożu naczyniopochodnym,zlokalizowane w istocie białej płatów czołowych podkorowo,o wątpliwym znaczeniu klinicznym. - obraz mózgowia bez zmian ogniskowych - struktury linii pośrodkowej nieprzemieszczone - ukł ... Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. ognisk o średnicy do ok. 0,9 cm, wymagających różnicowania między zmianami demielinizacyjnymi, a naczyniopochodnymi. Poza tym mózgowie i wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Nieżytowe pogrubienie błony śluzowej w lokal ... Ognisko przebudowy tłuszczowej w obrębie trzonu lędźwiowego .. ognisko przebudowy tłuszczowej w obrębie trzonu kręgu lędźwiowego, a do tego zmiany przeciążeniowo - zwyrodnieniowe w stawach międzykręgowych szyjnych. Co mamie grozi z tego powodu w przyszłości? ...

Drobne ogniska hyperintensywne w mózgu przy porażeniu mózgowym .. ogniska hyperintensywne. Dziecko ma porażenie mózgowe. Co to oznacza dla dziecka? Czy wynik badania wskazuje też na inną chorobę? ... Mnogie ogniska demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. ogniska demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu okołokomorowe i podkomorowe w mniejszej ilości. Bez objawów i dokładnych informacji trudno powiedzieć jaka jest etiologia zmian. Należy przede wszystkim wykluczyć SM. ... Zaburzenia mikcji, drętwienie krocza i stóp oraz osłabienie kończyn a stwardnienie rozsiane .. ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykomorowo po stronie praw ...

Drobne ognisko hiperintensywne o charakterze niespecyficznym .. ognisko hiperintensywne o charakterze niespecyficznym. Co oznacza to badanie? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Należy obserwować i ewentualnie powtórzyć badanie lub zastosować dalszą diagnostykę. Wszystko zależy jakie są występ ... Zwapniały oponiak .. ogniskowych. W lewej okolicy ciemieniowej, przysierpowo zwapnienie o średnicy 10mm, mogące odpowiadać zwapniałemu oponiakowi.Układ komoroy nieposzerzony.Kościec czaszki bez zmian. Bardzo prosze o odpowiedż, czy wynik jest zły niep ... Drętwienie nogi przy zmniejszeniu lordozy lędźwiowej, dehydratacji i przepuklinie szyjno-lędźwiowej .. ogniskowych. Trace czucie w prawej nodze /palcach i prawej stonie plecow. Dretwienie prawej nogi prawie codziennie, bole kregoslupa towarzysza z uczuciem pieczenia, bardzo proszee o pomoc , dziekuje Przy takich objawach oraz wynik ...

Bruzda imitująca ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu .. ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu* co to znaczy? bo jak poczytałam w necie różne rzeczy to zaczynam się martwić :( dodam że miałam zlecony rezonans po wizycie u neurologa z powodu silnych bólów głowy w okolicy czoła. W ... Zmiany rozrostowe po niedotlenieniu mózgu .. ogniska o wymiarach 12/8mm oraz 19/11mm mogące odpowiadać zmianom rozrostowym. Mam pytanie czy te ogniska to jest jakaś zmiana rakowa czy coś innego? Zmiana rozrostowa określa podejrzenie choroby nowotworowej, może to być ognisko ... Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. ogniska wysokiego sygnału w sekw. T2 TSE i FLAIR, maks. średnicy do 8mm - największe w lewym płacie ciemieniowym, mogące odpowiadać zmianom demielinizacyjnym. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony. Struktury tylkojamow ...

Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu .. ognisko o sygnale umiarkowanie wzmożonym w obrazach FLAIR i T2 zależnych, najpewniej naczyniopochodne, poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych; w badaniu angio - MR w fazie tetniczej: karotyzacja tętnicy tylnej mózgu prawej, ... Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. ognisko o wzdłużnym sygnale w obrazach T1 i T2 wielkości do 8mm. Zmaiana nie ulega wzmocnieniu kontrastowemu. Wydaje się występować drugie mniejsze ognisko o podobnym obrazie w lewym płacie skroniowym. Zmiany mają niejednoznaczny ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR, o średn. 2mm, nie ulegające wzmocnieniu p dożylnej iniekcji paramagnetyku, mogące odpowiadać zmianom o charakterze demielizacyjnym lub naczyniopochodnym nied ...

Hyperintensywne ognisko podkorowe w górnej części płata czołowego .. ognisko podkorowe flair, w górnej części płata czołowego. Prawdopodobnie zmiany są naczyniopochodne. O czym świadczy to badanie? Czy to coś poważnego? Może to być zmiana naczyniopochodna typu niedokrwiennego spowodowana miażdżycą ... Pogłębiona kyfoza piersiowa, naczyniak i zaostrzenia na krawędziach trzonów piersiowych .. ognisko o charakterze naczyniaka. Drobne zaostrzenia na krawedziach trzonów w odc. piersiowym dyskretnie uwypuklenia tarczek miedzykregowych od Th6 do Th9 bez istotnych objawów uciskowych. Otwory miedzykregowe wolne. Rdzeń piersio ... Pęknięte pierścienie włókniste i wypukliny na poziomie lędźwiowym .. ogniska mogące odpowiadac pękniętnym pierścieniom włóknistym. W segmencie L4/5 symetryczne uwypuklenie krążka m - k poza obrysy trzonów - bulging syndrome z umiarkowanym przewężeniem otworów m - k. W obrębie prawego otworu m - k u ...

Bóle pleców po bieganiu przy pjm uciskającej worek oponowy .. ogniskowych. Zmiana zwyrodnieniowa krążka międzykręgowego ( dysku ) z uciskiem na worek oponowy i korzenie, czyli dysk uwypukla się w kierunku kanału kręgowego, gdzie znajdują się korzenie nerwowe na tym poziomie. Najpewniej odpow ... Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych.Zmiany ustwione prostopadle do w stosunku do komór bocznych. Kształt zmian ,sposób ich ułożenia przemawia za zmianami o charakterze demielinizacyjnym .Ponad to w okolicach rogów tylnych k ... Ból lewej połowy twarzy .. ogniska największego bólu. Trwało to ponad tydzień. Bóle pojawiały się codziennie i trwały od kilku do kilkunastu godzin. Dentysta nie zauważył stanów zapalnych, które mogłyby skutkować, aż takim bólem. Mimo to dostałam antybiotyk ...

Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym .. ognisko podwyzszonego sygnalu w obr T2 - zal i sekw. FLAIR,hypointensywne w obr. T1 - zal. o wymiarach 6x9 mm ,nie ulegajace wzmocnieniu kontrastowemu - o niejasnym charakterze. ( jest to purazowe ) Z reszty wynika , ze wszystko j ... Przyparcie przysadki do siodła tureckiego wskutek poszerzenia zbiornika nadsiodłowego .. ognisko śr. 2,5 mm hyperintensywne w czasie T2 zaleznym i FLAIR - zm. niespecyficzna. Poszerzenie zbiornika nadsiodłowego powoduje przyparcie przysadki do siodła tureckiego.* Opisane ognisko hiperintensywne jest niewielkie i pojed ... Bóle głowy przy torbieli szyszynki i ogniskach podwyższonego sygnału .. ognisk podwyzszinego sygnału w obrazach T2 zależnych oraz flair w istocie białej płatów czołowych obraz niecharakterystyczny .Poza tym nie stwierdza sie obecności zmian ogniskowych w obrebie mozgowia uklad komorowy prawodlowej sze ...

Słabo wysycone ogniska o podwyższonym sygnale w płacie czołowym .. ognisk o podwyższonym sygnale o charakterze niedokrwiennym, nieco szerszy zbiornik móżdżkowo - rdzeniowy. Proszę o odpowiedź: ) Zmiany o charakterze niedokrwiennym są związane zapewne z miażdżycą naczyń czy cukrzycą. Jeśli są prop ... Punkcikowate ogniska o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych .. ogniska hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencjach FLAIR o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych. Nieznaczna glioza przykomorowa w okolicach rogów przednich płatów czołowych. To jest już mój 3 - ci rezonans. Czy ... Pogłębiona kifoza piersiowa i wielopoziomowe guzki Schmorla .. ognisko o charaktezre naczyniaka. Drobne zaostrzenia na krawedziach trzonow w odc.. Piersiowym dyskretnie uwypuklenia tarczek miedzykregowych od Th6 do Th9,bez istonych objawów uciskowych. Otwory miedzykregowe wolne. Rdzeń piersio ...

Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. ognisko w centrum semiovale po stronie lewej, prawdopodobnie naczyniopochodne, najpewniej bez znaczenia klinicznego. Poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe. Układ komorowy nie po ... Ognisko hiperdensyjne o niejasnym charakterze w lewym placie ciemieniowym .. ognisko hiperdensyjne o niejasnym charakterze, o srednicy 3mm wysoko w lewym placie ciemieniowym. Pani neurolog kazala mi sie nie przejmowac, ja jednak poszedlem do innego specjalisty, ktory zlecil mi rezonans magnetyczny po pol r ... Zanik korowego mózgowia okolicach czołowo-ciemieniowych .. ognisk patologicznego wzmocnienia nie wykazano. Bdanie w oknie kostnym wykazało hypoplastyczne zatoki czołowe. Moje pytanie brzmi jaką chorobe może to oznaczać dla mojej mamy i jak szybko powinnyśmy zglosić się do lekarza neurolog ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ