Mózg mózgowie

neurologiczne.pl & mózg mózgowieObjawy oponowe .. mózgowo - rdzeniowych, zapalenia mózgu oraz krwotoku podpajęczynówkowego. Mogą one również występować w guzach wewnątrzczaszkowych i po przebytych urazach mózgu. Do najważniejszych i najczęściej badanych objawów należą: Sztywność ... Badanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. mózgowo - rdzeniowy znajduje się w przestrzeniach otaczających mózg i rdzeń kręgowy. Procesy chorobowe będą powodować pojawianie się nieprawidłowości w jego składzie. Punkcja lędźwiowa Płyn mózgowo rdzeniowy ( PMR ) jest pobierany ... Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. mózgowo - rdzeniowego oraz badanie potencjałów wywołanych ( analiza potencjału elektrycznego wybranej struktury nerwowej w odpowiedzi na bodziec wzrokowy, słuchowy czy czuciowy ). Badaniem o największej wartości jest badanie MRI. ...

Jamistość rdzenia kręgowego .. mózgowo - rdzeniowego pod ciśnieniem, zwyrodnienie torbielowate glejaków wewnątrzrdzeniowych, niedokrwienie wtórne do zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych lub krwawienia podpajęczynówkowego. Objawy jamistości rdzenia kręgowego Obj ... Anatomia układu nerwowego .. mózgowie i rdzeń kręgowy. Natomiast do układu nerwowego obwodowego zalicza się 12 par nerwów czaszkowych oraz nerwy rdzeniowe i stanowi on, tak jakby zespolenie pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a narządami zmysłowymi ( recepto ... Ośrodkowy układ nerwowy .. mózgowie. Mózgowie człowieka jest skomplikowaną strukturą i można je podzielić na kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie i rdzeń przedłużony. Rdzeń kręgowy Rdzeń kręgowy jest częścią dolną ośrodkowego układu ner ...

Mózgowie Mózgowie ( mózg ) dzieli się na kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie i rdzeń przedłużony. Kresomózgowie Kresomózgowie w skład którego wchodzi przede wszystkim płaszcz, czyli istota szara okrywająca półkule, ją ... Obwodowy układ nerwowy .. mózgowia. Ponadto połączone są z narządami zmysłów i służą do orientacji w przestrzeni, w procesie przyjmowania pożywienia, oddychania czy mówienia. Nerwy czaszkowe Nerw pierwszy ( I ) jest nerwem węchowym. Nerw drugi ( II ) to ne ... Pourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. mózgu, czyli nadmiernego zwiększenia objętości wody w tkance lub wzrostu objętości krwi w naczyniach z powodu zaburzenia autoregulacji krążenia mózgowego. Oba zjawiska powstają w rezultacie urazów głowy, po którym dochodzi najczęś ...

Krwiak podtwardówkowy .. mózgowej. Krwiak podtwardówkowy powstaje najczęściej w wyniku ciężkich urazów głowy. Przyczyną krwawienia jest rozerwanie żył zespalających mózgu, które stanowią połączenie pomiędzy powierzchniową częścią kory i zatokami żylnymi o ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. mózgu ( łac. contusio cerebri ) i krwiak śródmózgowy są najczęstszym uszkodzeniem mózgu po ciężkich urazach czaszkowo - mózgowych. Dotyczą wynaczynienia krwi. Stłuczenie mózgu obejmuje jedynie niewielkie i rozsiane w korze mózgowe ... Złamania podstawy czaszki .. mózgowych. Obejmują one kość czołową, sitową, klinową, skroniową lub potyliczną. Są często niezauważane na zdjęciach rentgenowskich. Prowadzą do rozerwania opony twardej i pajęczynówki ( blaszki opon mózgowo - rdzeniowych ), wycie ...

Diagnostyka choroby Alzheimera .. mózgowej w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, spektroskopii rezonansu magnetycznego, pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metab ... Udar mózgu .. mózgu to zaburzenie czynności mózgu, trwające ponad dobę lub prowadzące do śmierci. Przyczyna udaru mózgu jest pochodzenia naczyniowego. Tkanka mózgowa jest narządem silnie ukrwionym i jest zależna od ciągłej dostawy tlenu i gluko ... Śpiączka .. mózgowy ulega obniżeniu. Śpiączka może wynikać z obustronnego uszkodzenia półkul mózgowych lub uszkodzenia jednostronnego, ale zaburzającego funkcjonowanie półkuli sąsiedniej w wyniku ucisku wywołanego przemieszczeniem tkanki mózg ...

Diagnostyka i leczenie śpiączki .. mózgowo - rdzeniowego, próby wątrobowe, EEG ( elektroencefalografia ), BAEP ( brainstem auditory evoked potentials, czyli potencjały słuchowe pnia mózgu ), SEP ( somatosensory evoked potentials, czyli somatosensoryczne potencjały ... Śmierć mózgu .. mózgu ( śmierć mózgowa ) oznacza brak funkcjonowania zarówno półkul mózgowych, jak i pnia mózgu. Zachowana zostaje czynność układu krążenia przy niesprawnym układzie oddechowym. Rozpoznanie śmierci mózgowej obejmuje postępowanie d ... Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych, czyli oponiaki ( łac. meningioma ) występują głównie śródczaszkowo, rzadziej w obrębie kanału kręgowego. Są to zmiany łagodne i powstają z komórek opony pajęczej. Oponiaki lokalizują się głównie w okolicy si ...

Gwiaździaki .. mózgowych, rzadziej w pniu mózgu, podwzgórzu i móżdżku. Szczyt zachorowania to 20 - 30 rż. Gwiaździak anaplastyczny jest złośliwym guzem naciekającym tkankę mózgową, ulegającym progresji w glejaka wielopostaciowego. Glejak wielopo ... Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. mózgowa, nazywana również zespołem Sturge - Weber, jest chorobą nerwowo - skórną. Przyczyną schorzenia jest wrodzone zaburzenie rozwoju naczyń mózgowych podczas płodowego rozwoju mózgu. Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa cechuje ... Obrzęk mózgu .. mózgu jest stanem, w którym na skutek gromadzenia wody i zwiększonego stężenia sodu dochodzi do wzrostu objętości tkanki mózgowej. Występuje w przebiegu urazów głowy, udaru mózgu, infekcji ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia ...

Wodogłowie .. mózgowo - rdzeniowego w prawidłowych przestrzeniach płynowych mózgu prowadzącym do wzrostu ciśnienia płynu mózgowo - rdzeniowego z wtórnym poszerzeniem układu komorowego mózgu. Wodogłowie dzieli się na wodogłowie zamknięte, komuni ... Objawy wodogłowia .. mózgowo rdzeniowy poszerza układ komorowy, uciska i spycha, a nawet prowadzi do zaniku tkanki mózgowej powodując objawy bólowe, senność, złe samopoczucie i zaburzenie koordynacji ruchowej. Ponadto mogą wystąpić drgawki, zaburzenia ... Leczenie wodogłowia .. mózgowo - rdzeniowego do jamy otrzewnej. Zapobiega to powikłaniom w postaci wgłobienia i śmierci mózgu. Diagnostyka wodogłowia Podstawowym badaniem diagnostycznym jest tomografia komputerowa ( CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ) gł ...

Wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych jest skutkiem bezpośredniego przedostania się wirusów do ośrodkowego układu nerwowego bądź ich przenikania do płynu mózgowo - rdzeniowego z krwi w rezultacie uogólnionego zakażenia wirusowego. Do najczęstszyc ... Diagnostyka wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych w badaniach laboratoryjnych w surowicy krwi obserwuje się wzrost liczby krwinek białych ze znaczną przewagą limfocytów oraz przeciwnie niż w bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych prawidłowe wartośc ... Leczenie wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych wymaga natychmiastowego zastosowania acyklowiru lub gancyklowiru. Dodatkowym leczeniem jest łagodzenie objawów i rehabilitacja poprawiająca sprawność chorego. Rokowanie zależy przede wszystkim od rodzaju wiru ...

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych jest najczęściej skutkiem rozsiewu bakterii z krwi do płynu mózgowo - rdzeniowego w rezultacie uszkodzenia bariery krew - mózg, urazu głowy czy przeniesienia procesu zapalnego przez ciągłość. Stan zapalny obe ... Ropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych w tym 90 proc. stanowią ropne zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych. Najczęstszą przyczyną choroby jest dwoinka zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych ( Neisseria meningitidis ), paciorkowiec zapalenia płuc ( St ... Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych obejmuje przede wszystkim podawanie leków zmniejszających obrzęk mózgu, działających przeciwzapalnie oraz antybiotykoterapia początkowo dobrana na podstawie prawdopodobieństwa ustalonego przez lekarza, co do ...

Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych stanowi pozostałe 10 proc. przypadków bakteryjnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych. Ma charakter przewlekły. Za czynnik etiologiczny uważana jest przede wszystkim gruźlica, czyli zakażenie prątkiem Mycob ... Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych polega przede wszystkim na leczeniu objawowym, które zmniejsza ryzyko powikłań, a w przypadku gruźlicy na leczeniu przyczynowym, czyli stosowaniu leków przeciwprątkowych m.in. izoniazydu, rifampicyny oraz bie ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. mózgowo - rdzeniowe oraz mózg. Obecnie rzadko dochodzi do zakażenia o etiologii grzybiczej wśród ogólnej populacji. Częściej natomiast zakażenie występuje u osób z obniżoną odpornością np. w wyniku długotrwałego procesu choroboweg ...

Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. mózgowo - rdzeniowych i mózgu wywołane przez pasożyty występuje bardzo rzadko i są to zwykle zarażenia wtórne. W Polsce najczęściej dochodzi do zarażenia toksoplazmozą ( Toxoplasma gondii ), która wykazuje szczególne powinowactwo ... Toksoplazmoza .. mózgowej. Prowadzi do zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu. Do rozwoju choroby dochodzi przede wszystkim u osób z obniżoną odpornością ( chorych z AIDS ). Objawy to: splątanie, śpiączka, bóle głowy, drgawki, zaburzenia mow ... Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. mózgowo - rdzeniowego stwierdza się podwyższony poziom białka, podwyższoną lub prawidłową liczbę komórek w stosunku do wartości prawidłowych. Przebieg i postęp choroby zależy od rodzaju guza i jego lokalizacji. Łagodne zmiany post ...

Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. mózgu, w międzymózgowiu i półkulach mózgowych, rdzeniu kręgowym. Możliwe umiejscowienie się rdzeniaków to móżdżek, a wyściółczaków w obrębie układu komorowego mózgu. Objawy kliniczne guzów mózgu u dzieci Szczególną czujność u rodz ... Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych występuje w przypadku guzów litych tj. raku piersi, raku płuc, czerniaku, nowotworach przewodu pokarmowego, chłoniakach i białaczce. Przerzuty rozprzestrzeniają się drogą krwionośną, okołonaczyniowo, wzdłuż n ... Omdlenia .. mózgowych na 6 - 8 sekund lub zmniejszeniem ilości tlenu dostarczanego do mózgu. Objawy ustępują szybko i całkowicie. Za najczęstsze przyczyny omdleń uznaje się przyczyny sercowo - naczyniowe np. nagły spadek ciśnienia tętniczego, ...

Neuropatia .. mózgowo - rdzeniowego, biopsja nerwu. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) Kenneth W. Lindsay, I. Bone: Neurology and Neurosurgery . ... Encefalopatia wątrobowa .. mózgu. Duże znaczenie, jak się okazało, ma stężenie amoniaku we krwi a nasilenie zaburzeń świadomości, we krwi wzrastają zaś mózgowe metabolity amoniaku. W warunkach prawidłowych amoniak powstaje w przewodzie pokarmowym z rozpadu ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. mózgowego przez nagły wzrost ciśnienia tętniczego do wartości przekraczających zdolności kompensacyjne. W rezultacie zwiększa się przepływ krwi w krążeniu naczyniowym mózgu i wzrasta przepuszczalność ścian tętnic prowadzących do o ...

Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. mózgowym oraz transportu samego tlenu ( np. niedokrwistość ). Tak może się dziać w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, zawału mięśnia sercowego, zaburzeń w obrębie układu oddechowego w postaci niedrożności dróg oddechowych, za ... Zespół wklinowania .. mózgowej z jej prawidłowego przedziału anatomicznego w wyniku znacznego zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego. W przypadku guzów mieszczących się nadnamiotowo dochodzi do przemieszczenia zakrętu hipokampa do wcięcia namiotu móżdż ... Zespoły objawowe w uszkodzeniu płatów mózgowych .. mózgowych, tj. czołowego, skroniowego, ciemieniowego i potylicznego oraz zespół rynienki węchowej. Zespół czołowy Zespół czołowy jest rezultatem uszkodzenia płata czołowego w wyniku urazu, zapalenia, zwyrodnienia, guza tej okolicy ...

Krwotok podpajęczynówkowy i wodogłowie .. mózgowo - rdzeniowego, spowodowanego niedrożności tzw. pacionów odprowadzających płyn m - r do układu żylnego. Konsekwencją tego jest zespół Hakima, objawiający się zaburzeniami równowagi, oddawania moczu i otępieniem. W przypadku ... Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a zapalenie ucha .. mózgowo - rdzeniowych w wyniku zapalenia ucha? Czy raczej na odwrót? Tak, jest to możliwe. Dlatego zapalnie ucha środkowego powinno się leczyć dosyć intensywnie i nie zwlekać z włączeniem odpowiedniego leku zwykle antybiotyku. Zap ... Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a ciąża .. mózgowo - rdzeniowych. Ja obecnie jestem w 4 miesiącu ciąży. Pracujemy razem w biurze. Czy mam się zgłosić do lekarza? Czy coś mi grozi? Wszystko zależy od obrazu klinicznego. W przypadku braku jakichkolwiek niepokojących objawów ...

Leczenie operacyjne dystonii .. mózgowa gałki bladej. Wcześniej stosowano też pallidotomię, czyli nieodwracalne uszkodzenie gałki bladej wysoką temperaturą, obecnie odchodzi się od tej metody. Przed operacją warto jeszcze przeprowadzić badania genetyczne pod kąt ... Szanse wyjścia ze śpiączki .. mózgowych są bardzo trudne. Znane są przypadki,że chorzy przebywali nawet latami w śpiączce a potem powoli wracali do zdrowia. Niestety nikt nie potrafi przewidzieć od czego to zależy. Wiadomo, że psychorehabilitacja, stymulacja s ... Powrót do pracy po zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych. Już czuje się lepiej i wraca do zdrowia. Po jakim czasie będzie mógł wrócić do pracy biurowej? Odpowiedź nie jest prosta, gdyż jest uzależniona od tego w jakim stanie klinicznym jest pacjent. Zapalenie opon ...

Rozszczep kręgosłupa u noworodka .. mózgowo - rdzeniowych, wodogłowie, płynotok, w późniejszym etapie mogą pojawić się u dzieci zaburzenia intelektualne. Zatem stan kliniczny po operacji znacznie uzależniony jest od stopnia zaawansowania wady. ... Jamistość rdzenia .. mózgowo - rdzeniowego. Natomiast duże jamy syryngomieliczne leczy się przez ich drenaż. ... Nieustanne bóle głowy .. mózgowo - rdzeniowego, ponieważ mój narzeczony ma częste krwotoki z nosa. Opisany zespół objawów może odpowiadać zaburzeniom migrenowym lub też klasterowym bólom głowy. Tego typu bóle zwykle są wywoływane przez pewne czynniki zewn ...

Stwardnienie zanikowe boczne a badanie płynu rdzeniowo-mózgowego .. mózgowego, ale żaden z lekarzy neurologów którego odwiedziłam nie chcą o tym słyszeć. Rozpoznanie opiera się na kryteriach World Federation of Neurology ( kryteriach Airlie House/ El Escorial Revisited ) Rozpoznanie ALS wymaga A - ... Objawy oponowe ujemne .. mózgowo - rdzeniowych. Oczywiście w przypadku podejrzenia zapalenia opon należy zwrócić uwagę na gorączkę i ból głowy. ... Hipodensyjne ognisko w odnodze tylnej torebki wewnętrznej .. mózgu. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Nie uwidoczniono cech krwawienia śródczaszkowego. Jak należy rozumieć powyższe wyniki? Opis badania CT wyklucza obecność świeżego krwawi ...

Ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. mózgowia w sekwencji SE i FSE w obrazach T1,T2 - zależnych oraz Flair w trzech płaszczyznach. W badaniu widoczny pojedynczy drobny o śr 6mm hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej ... Torbiel przegrody przezroczystej a padaczka .. mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrz czaszkowe w badaniu TK przedstawiają się prawidłowo. Badanie TK wykonano w opcji podstawowej i po podaniu dożylnego środka cieniującego. Czy to powód do niepokoju? Torbiel przegrody przezro ... Obrzęk mózgu przy padaczce .. mózgowych może przemawiać za niewielkim obrzękiem mózgu. Dodam że od 15 lat przyjmuję regularnie lek przeciwpadaczkowy. Mój lekarz prowadzący, który jest neurologiem trochę zlekceważył ten wynik badania. Na własne żądanie poprosił ...

Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. Mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przestrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Co to znaczy? zapomniałam dodać nie palę, nie pij ... Wysoki poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym po drenażu zewnętrznym .. mózgu - szczątki płatów czołowych. Główka wypełniona była płynem, mały przeszedł 4 operacje i drenaż zew. Po drenażu zew. zdrenowały się tak komory, że nie pojawił się w nich płyn, podejrzenia padają na uszkodzenie struktury odpow ... Leki na kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych. W dalszym ciągu boli mnie głowa. Czy są jakieś leki, gdyż neurolog powiedział że na wirusowe kleszczowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych nie ma leków? KZM spowodowane jest infekcją wirusową, nie ma swois ...

Płyn lub ślina po usunięciu guza móżdżkowo-rdzeniowego .. mózgowy i wynik ujemy. Te badanie w 2005 r. było robione. Z opisu nie wiadomo jaki to był guz i gdzie jest zlokalizowany. Jeśli był to guz kąta mostowo - móżdżkowego to może dojść do niedowładu nerwu twarzowego i opadania kącika u ... Padaczka toniczno-kloniczna spowodowana owinięciem pępowiny? .. mózgowo - rdzeniowego zmieniła diagnozę na niedotlenienie mózgu spowodowane owinięciem się pępowiny w łonie matki. Czy to może być prawda czy też fałsz? Czy od owinięcia się pępowiny może pojawić się padaczka? Istnieje korelacja m ... Nudności i utrata przytomności u dziecka .. mózgowo - rdzeniowego pod kątem obecności wirusów nie rzuciłoby jakiegoś światła na to, co dzieje się z dzieckiem? Czy czekanie z takimi badaniami nie jest ryzykowne? W przypadku przedłużania się dolegliwości należy pojechać do sz ...

Uleczalność objawów neurologicznych przy uszkodzeniu nerwów V i VII .. mózgowo - rdzeniowy. Jednak lekarz wypisujący Pana ze szpitala powinien postawić rozpoznanie. Nie bardzo wiem, czy jest to miastenia. W grę wchodzą jeszcze choroby demielinizacyjne. Można wykonać jeszcze potencjały wywoływane. ... Duża torbiel szyszynki .. mózgowo - rdzeniowego lub efekt masy. Jeśli takie objawy nie występują to nie ma powodów do leczenia operacyjnego. Jeśli torbiel nie będzie się powiększać przez parę lat to można przyjąć, ze tak już zostanie, jednak pewności całko ... Zwapnienia i torbiel szyszynki .. mózgowie bez wyodrębniających się zmian ogniskowych, widoczne umiarkowane zaniki podkorowe i zaniki móżdżku. Zmiany torbielowate oraz zwapnienia szyszynki nie są bardzo poważnym problemem. W raz z wiekiem mogą występować nie powod ...

Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. mózgowia zmian patologicznych nie wykazują. układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, bez uchwytnych cech patologicznego wzmocnienia po dożylnym dodaniu kontrastu.W części komórek powietrznych wyrostka sutkowatego prawej kości sk ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. mózgowia - podkorowo, w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej w warstwach górnokomorowych uwidoczniono obszar hypodensyjny ( 5mm ), nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu. Zmiana ta może odpowiadać bliźnie po przebytym incydencie ... Leczenie szpitalne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych? Koniec leczenia jest wtedy kiedy nie ma objawów klinicznych i laboratoryjnych zapalenia opon. Średnio około dwóch tygodni, przy dobrze prowadzonej antybiotykoterapii ( przy etiologii bakteryjnej ) lub dłużej ...

Coraz większe problemy z pamięcią krótkotrwałą .. mózgu, czy innych schorzeniach organicznych mózgowia. Zatem najlepiej zacząć od samego początku czyli lekarza pierwszego kontaktu. A dalej, jeśli będzie potrzeba, wizyta u specjalisty. ... Semiovale a zwapnienie w mózgu .. mózgowia struktury zlokalizowanej między korą mózgową a jądrami podkorowymi. Zwapnienie to nić groźnego. Może być to odmiana anatomiczna, jeśli zmiana ta budzi niepokój radiologa lub neurologa to warto zrobić badanie MRI głowy jeś ... Zanik kory mózgowej a silne bóle głowy .. mózgowej i poszerzony okład komorowy. Przestałam się leczyć, w tej chwili mam silne bóle głowy, tracę czucie w prawej stronie, robię się agresywna a za chwile plącze, nie mogę spać w nocy, zapominam coraz częściej. Czy to może ozn ...

Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, w obrazach T1 i T2 zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Podkorowo w lewym płacie czołowym, pokorowo i w warstwach głębokich lewego płata skroniowego uwido ... Ognisko podwyższonego sygnału i glioza .. mózgowia taki jak w badaniu poprzednim. Obserwowane ognisko gliozy w podkorowej istocie białej płata prawej półkuli mózgu nie zmieniło się. Co to jest glioza? Czy to coś poważnego? Co ja mam dalej robić? Czy te wyniki świadczą o c ... Cierpniecie twarzy w okolicy oczu .. mózgowia i angio tętnic mózgowych. Badania wyszły prawidłowo. Mój neurolog zapisał mi magnez, biorę trzecie opakowanie i mi nie pomaga. Co mi dolega? Badania obrazowe wykluczyły zaburzenia organiczne. Zatem problem może być związa ...

Zbaczanie języka a pęknięcie kręgosłupa .. mózgu, zatem trzeba wykonać badania obrazowe mózgowia jak MRI lub CT. ... Wymiana układu drenującego przy wodogłowiu .. mózgowo - rdzeniowego powstał naturalnie przez odpływy oboczne. Sposób wykonania operacji może ocenić chirurg podczas zabiegu. Co to może oznaczać i czy musiał bym mieć wymieniony układ zastawkowy? Dodam jeszcze tyle że jak się ko ... Zanik kory mózgowej .. mózgowej. Boli go bardzo mocno głowa nie może spać. Nie używa ani nie używał żadnych używek. Chciała bym wiedzieć więcej o tej chorobie. W tym wieku zanik kory mózgowej raczej nie występuje, więc albo jest to stan który jest od ur ...

Najlepsze badanie obrazowe do określenia zmian neurochirurgicznych .. mózgowia dobre są aparaty 1,5 T. ... Poszerzenie zbiornika móżdżku .. mózgowia niż stan nabyty i patologiczny. ... Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej .. Mózgowie i wewnatrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej. Innych zmian w wykonanym badaniu MR nie wykazano. W opisie nie stwierdzono zmian w mózgowiu, jedyne odchylenie to pogrubiała śluz ...

Jama wypełniona płynem mózgowym bez zmiany rozrostowej .. mózgu w kontrolnym MRI z kontrastem - w miejscu gdzie był guz opisano - jama o śr.3.5 cm wypełniona płynem mózgowym, nie stwierdza się cech wznowy zmiany rozrostowej. co to oznacza? parę lat przed przed diagnozą guza był w tym mie ... Czy to padaczka? czy zaburzenia nerwicowe? .. mózgu oraz dominujacej w odprowadzeniach tylnomózgowych czynności alfa o częstotliwości 8 - 10/sek. i amplitudzie do 70 uV. Rz obecna. Na tym tle występują uogólnione wyładowania napadowe fal ostrych i towarzyszących im fal wolnyc ... Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. mózgu widoczne są podkorowo obszary nieprawidłowej IS - podwyższonej w obrazach T2 zależnych, oraz T2 FLAIR, obniżonej w obrazachT1 zależnych odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej. Co oznacza taki opis? Zmiany po przebyty ...

Wpuklanie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego .. mózgowia w sekwencji SE, FSE, FLAIR, DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych, w trzech płaszczyznach. Podano paramagnetyk. Stwierdza się obecność słabo separujących się ognisk, o podwyższonej intensywności w T2 i FLAIR, izointensywnych ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. mózgu w sąsiedztwie rogu tylnej lewej komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się obecności innych zmian ogniskowych ani cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia. Zapalne zg ... Hipodensyjne ognisko w płacie czołowym, sugerowana zmiana naczyniopochodna .. mózgowie w badaniu KT przeglądowym oraz po podaniu środka kontrastowego zmian patologicznych nie wykazuje. Mózgoczaszka w normie. To jest opis całego wyniku, bardzo proszę o wyjaśnienie. Zmiana w lewym płacie czołowym może być spo ...

Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. mózgowia z powodu parestezji, osłabienia kończyn oraz podejrzenia demielinizacji ( tak było napisane na skierowaniu ). Proszę o interpretację poniższego wyniku: Pojedyncze drobne ognisko podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależny ... Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. mózgowia oraz przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych przedstawia się prawidłowo. Nie wykazano zmian w zakresie nerwów wzrokowych oraz ich skrzyżowania. W obszarze badania widoczna hypoplazja prawej zatoki szczękowej - jej szczą ... Bóle głowy i bóle ucha .. mózgowia i piramidy kości skroniowej. ...

Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa .. Mózgowie bez zmian ogniskowych, poszerzona przestrzeń przymózgowa max do 0,8 cm w okolicach ciemienowych, czołowych i nieznacznie skroniowych, widoczna jama przegrody przezroczystej szer 0,2 cm. Dziecko rozwija się prawidłowo na n ... Zanik wzroku w prawym oku .. mózgowia. W celu dokładnej oceny struktur oczodołów w tym n.II do rozważenia wykonanie MR oczodołów z kontrastem. Okrężne pogrubienie błony śluzowej w prawej zatoce szczękowej oraz w komórkach sitowia tylnego. Poza tym okulista st ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. mózgu liczne ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, najwięcej zmian w płatach czołowych i potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie s ...

Małe zmiany naczyniopochodne .. mózgowe i wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe ( również okolica podwzgórzowo - przysadkowa ) w normie. Nie wykazano patologicznego wzmocnienia kontrastowego ani innych zamian w przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Nieżytowy obrzęk b ... Uczucie zimna i przechodzące w pieczenie w całym odcinku kręgosłupa przy stwardnieniu rozsianym .. mózgowi, ale także w rdzeniu kręgowym, więc objawy mogą być tym spowodowane. ... Popunkcyjny ból głowy .. mózgowo - rdzeniowego zdiagnozowano popunkcyjny ból głowy. Ból jest na tyle silny, że uniemożliwia jakiekolwiek normalne funkcjonowanie. Piąty dzień po zabiegu pacjentka może tylko płasko leżeć, jakiekolwiek siadanie lub wstanie j ...

Zmiany naczyniowopochodne na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego .. mózgowego. W obrębie pnia mózgu zmiana również najpewniej naczyniowopochodna o wymiarach 8 na 4 mm. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, poszerzony wtórnie do zaników. Jak bardzo poważne są te wyniki? Zmiany są pochodzenia naczyni ... Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. mózgowej z przewagą obu stron. Strefy i ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair zlokalizowane przykomorowo w obu półkulach mózgu z przewagą strony prawej odpowiadają leukoarajozie i zmianą naczyniowo pochodnym niedokrwienn ... Zanik korowy móżdżku .. mózgowo - rdzeniowego pod kątem zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych. ...

Bolesne skurcze twarzy .. mózgowia i wykluczyć zmiany organiczne. Tak może objawiać się migrena lub też neuralgia. Rzadziej przyczyną może być nietypowa dystonia ogniskowa twarzy. ... Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. mózgowia i przestrzenie płynowe obrazują się prawidłowo. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian. Należy wykonać badanie MRI głowy cel ... Ognisko niedokrwienne w obrębie istoty białej płata skroniowego .. mózgowia i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w granicach normy. W zakresie badania uwidoczniono nieżytowe zgrubienie błony śluzowej prawej zatoki szczękowej, przyległej części sitowia oraz zatok klinowych i szczękowych. Badan ...

Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. mózgowia, układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, poszerzona przestrzeń nad robakiem i półkulami móżdżku, nerwy słuchowe bez zmian ogniskowych. MR szyi: zniesiona fizjologiczna lordoza z tendencją do tworzenia kifozy w od ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego bez patologicznego wzmocnienia. W kręgosłupie sz ... Drobna struktura o płynowej IS w szyszynce .. mózgowia wykonano w trzech płaszczyznach prostopadłych w obrazach T1, T2 zależnych, FLAIR przed i po dożylnym wzmocnieniu kontrastowym. Badanie istotnie obciążone artefaktami, głównie ruchowymi. Poszerzenie przestrzeni podpajęczyn ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu .. mózgu odpowiadającej najpewniej zmianom naczyniopochodnym oraz karotyzacja lewej t. tylnej mózgu? Wynik nie pokazuje zmiany ukrwienia mózgowia, jednak nie jest to wskazanie do leczenia. ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowe. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Rowki sklepistości, przestrzennie plynowe przymózgowe bez istotnego p ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. mózgu widoczne są dość liczne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2, PD, i FLAIR i obniżonym sygnale w T1 zależnych, po kontraście nie ulegają wzmocnieniu - obraz sugeruje zmiany naczyniopochodne. Poza tym w obrębie struktu ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. mózgu i w ciele modzelowatym. Układ komorowy symetryczny nieposzerzony. Wielkość przysadki mózgowej w normie. Kompleksy nerwów czaszkowych bez widocznych patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o interpretację ... Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środkowym móżdżku po stronie prawej. Obraz przemawia za zmianami o charakterze demielinizacyjnym. Pozostałe struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy ... Hypodensyjne ognisko w lewej półkuli móżdżku .. mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Czy to coś skomplikowanego? Co oznacza ten opis medyczny hypodensyjne ognisko? Nadmienię, że mimo brania leków nadal mam zawroty głowy a bóle występu ...

Objawy infekcji przy założonej zastawce komorowo-otrzewnowej .. mózgowia i ocenić układ komorowy. Dalej można zbadać też płyn mózgowo - rdzeniowy. Jednak w pierwszej kolejności trzeba wykluczyć zwykłą infekcję. ... Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego .. mózgowia podobny: W okolicy czołowe lewej obszar malacji poudarowej z poszerzeniem przymózgowej przestrzeni płynowej. Drobne hipodensyjne ogniska śr. do 6 mm, o gęstościach płynowych, nieulegające wzmocnieniu po kontrastowemu w is ... Otępienie po zapaleniu opon mózgowych .. mózgowych. Nie mam możliwości naprawienia swojej głowy, ponieważ lekarze nie bardzo wiedzą co ze mną zrobić. 10 miesięcy temu nagle straciłam przytomność, atak epilepsji, od 2 dni bolała mnie głowa i miałam gorączkę 38 st. C. Okaz ...

Drobne ogniskowe poszerzenie przestrzeni naczyniowej w obrębie półkul .. mózgowia. Warto też wykonać badanie MRI odcinka szyjnego. ... Zaburzenia widzenia a problemy naczyniowe .. mózgowa jest obustronnie poszerzona od 0,5 - 1,0cm. Mam 56 lat. Czy oba wyniki stwierdzają taką samą zmianę którą nie powinnam się niepokoić? Czy powinnam to co jakiś czas kontrolować? Badania MRI raczej nie budzą poważnego niepok ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. mózgu. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony, nie uciśnięty. Struktury tylnej jamy czaszki, komora III i IV bez widocznych patologii. Przymózgowe przestrzenie płynowe nie poszerzone. Badanie było bez kontrastu. Mam 52 ...

Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału, bez uchwytnych zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Dożylna iniekcja paramagnetyku nie ujawniła wewnątrz czaszkowych ognisk niep ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. mózgowo rdzeniowy który okazał się prawidłowy, wykluczono też boreliozę, natomiast w rezonansie zaszły zmiany demielinizacyjne. Cytuję: w istocie białej obu półkul mózgu, głównie okołokomorowo i w centrum semivale widocznych około ... Ognisko w prawobocznej części płata przedniego przysadki mózgowej Ostatnio miałam robiony rezonans magnetyczny z kontrastem. Wszystko jest w porządku poza tym: W prawobocznej części płata przedniego ( w bezpośrednim przyleganiu do zatoki jamistej prawej ) widoczne ognisko o wym. 7x6 mm izointens ...

Lity guz zatoki szczękowej .. mózgowia w normie. Układ komorowy w normie szerokości bez przemieszczeń. szerokość przestrzeni podpajęczynówkowej w normie. Na granicy dolnej zakresu badania uwidoczniono lity guz tkanki podskórnej przynosowo - po stronie prawej n ... Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. mózgowe bez zmian ogniskowych... i ogólnie dalej wszystko w normie. Potem było TK kontrolne - wynik taki sam. Następnie MR głowy. Oto opis: W strukturach głębokich prawej półkuli mózgowia ( istota biała środka półowalnego,głowa ja ... Patologiczne kłamstwo .. mózg, może jest i jakieś podłoże neurologiczne. Gdzie mogę szukać pomocy? Aby wykonać specjalistyczne badania mózgowia trzeba mieć wskazania medyczne. Nie wykonuje się takich badań tylko na czyjeś życzenie. Zatem jeśli nikt z leka ...

Zaburzenia w mowie i silne bóle głowy .. mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony. Zewnątrzmózgowe przestrzenie w normie. W oknie kostnym zmian nie stwierdza się. Nie wiem co sądzić o tym wyniku? Mam 40 lat. Ważne aby obejrzeć zdjęcia CT osobiście, op ... Glioza w płacie czołowym .. mózgowia w normie. Układ komorowy jest ustawiony pośrodkowo, symetryczny. W obrębie dużych pni tętniczych nie wykazano zmian. Proszę o wyjaśnienie wyniku z badania rezonansu magnetycznego. Zmiana w lewym płacie czołowym może odpow ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. mózgowych; ogniska przy trójkątach komorowych obecnie po prawej 6mm ( poprzednio 4mm ), po lewej 10mm ( poprzednio 7mm ). Sygnał struktur mózgowia w piętrze podnamiotowym oraz ciało modzelowate w normie. Układ komorowy w normie sz ...

Drżenie całego ciała .. mózgowia, celowane na okolice siodła tureckiego aby uwidocznić przysadkę. ... Brak czucia w nogach w nocy .. mózgowia i objawy. Proponuję się przyjrzeć dokładnie dolegliwościom. ... Bóle głowy i kręgów szyjnych .. mózgową, tył głowy i dochodzą do szyi. Urazu nie było. Bóle ujawniają się przy zmianie pozycji, ruchach głową, są uporczywe i przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Głowa z tyłu boli stale, ból jest pulsujący i uciskowy.Tomogr ...

Zmiany typie zmian demenilizacyjnych .. mózgowia wykonano w sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI,w obrazach T1, T2, PD zależnych, w proekcjach aksjalnych, sagitalnych i koronalnych,przed i po podaniu kontrastu iv. Stwierdzono obecność drobnych i pojedynczych ognisk, hiperintensyw ... Zmiany na tle naczyniowopochodnym w centrum semiovale .. mózgowia wykonano w sekw. SE,FSE, FLair w obrazach T1,T2, PD - zależnych w trzech płaszczyznach. Obustronnie w obrębie istoty białej okołokomorowej a także w centrum semiovale widoczne są nieliczne hiperintensywne w obrazach T2 i ... Padaczka urazowa .. mózgowym, po kraniektomii czołowo - skroniowo - ciemieniowej z powodu krwiaka podtwardówkowego lewostronnego z utrzymującym się niedowładem prawostronnym i afazją motoryczną. Pół roku później dostał pierwszego ataku padaczki urazo ...

Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. mózgowa bez zmian ogniskowych. Komora boczna lewa asymetrycznie poszerzona z zaokrąglonym rogiem czołowym gł.12,5mm. Wskaźnik komorowo - półkulowy 0,47 poza tym układ komorowy nieposzerzony. Grubość płaszcza mózgowego po str. lewe ... Kostniak kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej .. mózgowia ani cech krwawienia śródczaszkowego, układ komorowy nieposzerzony, niewielki kostniak blaszki wewnętrznej prawej kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej... jestem po 2 zawalach z 2 stentami des i czy mam się bać? g ... Torbiel pajęczynówki i ból głowy a naczyniaki na twarzy .. mózgowe i ścieńczenie przyległej blaszki wewnętrznej lewej kości skroniowej. Natomiast drugi torbiel o wymiarach 13x5mm sąsiaduje z biegunem lewego płata potylicznego, na poziomie warstw nadkomorowych. Uwidoczniono też nieżytowe o ...

Zmiany na tle naczyniowym .. mózgowej wykonane w obrazach T1 i T2 - zależnych, w płaszczyznach strzałkowych i czołowych, z podaniem środka kontrastowego w badaniu dynamicznym. Siodło tureckie niepowiększone, przysadka mózgowa prawidłowej wielkości i kształtu, ... Ognisko malacji w ciele modzelowatym u dziecka .. mózgowej przy trzonie i rogu potylicznym LKB od strony przyśrodkowej w rzucie pnia ciała modzelowatego ognisko malacyjne wielkości 10*6,5*12 mm Mózgowie bez mian ogniskowych, o prawidłowej strukturze. Układ komorowy symetryczny, n ... Zmiany naczyniowe mózgowia świadczące o nasilonej miażdżycy .. mózgu. Drobne ogniska gliozy w pniu mózgu. Układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymozgowe w normie. Okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe. Kompleksy nerwów VII i VI ...

Drobne ognisko podwyższonego sygnału a torbie pajęczynówki .. mózgowo - rdzeniowy o wielkości w przekrojach bocznych max 43x23mm, czołowym 50x33mm. Nie można wykluczyć torbieli pajęczynówki. Proszę o przetłumaczenie twego opisu, torbiel pajęczynówki mam ale dwa lata temu wielkość była mniejs ... Poszerzenie trójkąta komorowego .. mózgowo - rdzeniowego. Wtedy mam się natychmiast zgłosić na dyżur neurochirurgiczny. Jak rozpoznać zablokowanie płynu? Lekarz wspominał coś o wodogłowiu i wzroście ciśnienia śródczaszkowego. Jak to rozpoznać? Poszerzenie trójkąta ... Torbiel pajęczynówki w obrębie dołu tylnego czaszki .. mózgowia w obrębie dołu tylnego czaszki stwierdzono torbiela pajęczynówki w wymiarze strzałkowym 15mm. Co to oznacza? czy jest duży? Torbiel pajęczynówki zwykle wymaga obserwacji, jeśli jest bardzo duża lub narasta, albo powoduje ...

Przewlekłe, tępe bóle głowy .. mózgowia oraz torbiel szyszynki wymagająca okresowej kontroli radiologicznej. ... Jama malacyjna w płacie czołowym .. mózgowia, jest to następny etap reorganizacji tkanki mózgowej po niedokrwieniu. ... Bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne .. mózgowych bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne wielkości do 7 mm. Z każdym badanie jest więcej zmian. Czy mogą one powodować zaniki pamięci? Zaczynam mieć problemy duże w zapamiętywaniu. Mam 31 l ...

Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. mózgowia nie wykazano zarówno przed jak i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Przestrzeń podpajęcza na sklepistości mózgowia prawidłowej szerokości. Na badanie zgłosiłam się z powodu przewlekłych bólów głowy. Innych niepokoj ... Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. mózgowia na i podnamiotowe bez zmian. Istota biała bez zmian, bez cech obrzęku. Corpus callosum bez zmian, o prawidłowej szerokości, struktury linii środkowej ustawione prawidłowo, układ komorowy prawidłowej szerokości. Przestrzeń ... Uraz głowy po upadku z wysokości .. mózgowych dlatego zadzwoniłem na pogotowie. Lekarze zaproponowali, żebym pojechał na RTG głowy, ale odmówiłem twierdząc, że rano sam pójdę. Teraz zastanawiam się nad wizytą u lekarza. Nie czuje mdłości jak przy wstrząsie mózgu, a ...

Dyskretny zanik robaka móżdżku .. mózgowia i jest to norma. Wszystko zależy od obrazu klinicznego. ... Zmiana pochodzenia niedokrwiennego mózgowia .. mózgowia. ... Drobne zmiany naczyniopochodne w prawym płacie czołowym .. mózgowia w normie. Układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo. Zmiany naczyniowopochodne wynikają zaburzeń ukrwienia mózgowia, głównie z powodu miażdżycy naczyń mózgowych. Klinicznie nie ma możliwości leczenia tego typu zm ...

Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu .. mózgowie o prawidłowym sygnale. Przestrzenne płynowe zachowanie. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu. ... Bardzo silne bóle głowy wędrujące po całej głowie .. mózgowych. Co z tym robić? Trzeba wykonać badanie MRI głowy, jeśli wynik będzie negatywny to leczenie zachowawcze powinien kontynuować neurolog. ... Zespół częściowo pustego siodła .. mózgową w dnie. Poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe. Układ komorowy nieposzerzony. Złącze czaszkowo - kręgosłupowe przedstawia się prawidłowo. Zatoki przynosowe prawidłowo pow ...

Zmiany niedokrwienne mózgowia .. mózgu, chciałabym zapytać czy z tym coś dalej należny robić? czy jest to normalne czy może niebezpieczne? czy należy brać leki? Choroba niedokrwienna mózgowia jest dość częsta w populacji pow. 50 r.z. Małe zmiany niedokrwienne nie ... Stan psychiczny po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. mózgowego, stłuczenia mózgu dwóch krwiaków śródmózgowych i krwiaka blisko móżdżku cały czas był przytomny ale przebywał na OIOM na neurologii. Parę dni temu wyszedł ze szpitala, jego rodzina powiedziała że krwiaki się wchłonęły ob ... Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. mózgowych widoczne są mnogie, umiejscowione głównie przykomorowo ogniska o wzmożonej intensywności sygnału w obrazach T2 zależnych i FLAIR; największa zmiana tego rodzaju lokalizuje się w sąsiedztwie części tylnej trzonu komory bo ...

Badanie upustowe przy wodogłowiu czterokomorowym .. mózgowo - rdzeniowego. Jeśli tak to jest to dobry prognostyk i wskazanie do implantacji zastawki komorowej. ... Ognisko niedokrwienne mózgowia .. mózgu - zmiany odczynowe po znieczuleniu? Węższe zatoki żylne po stronie lewej ( poprzeczna, esowata oraz żyła szyjna wewnętrzna ), ale cech zakrzepicy nie wykazano. Pojedyńczy słabo widoczne ognisko w T2FLAIR i ADC wielkości 4mm ... Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej .. mózgowo - rdzeniowego oraz potencjały wzrokowe. W rozpoznaniu znaczenie ma także obraz kliniczny. ...

Napadowe bóle głowy z prawej strony .. mózgowe wykonano w sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych, strzałkowych i czołowych. Uwidoczniono pojedyncze owal ... Szersza przestrzeń Virchow-Robin .. mózgowia wykonano dwufazowo, w warstwach 2.5mm na tylny dół czaszki i 5mm na pozostałą część mózgowia. U podstawy struktur głębokich lewego płata skroniowego separuje się obszar hypodensyjny ( do 5mm ), niewzmacniający się. Obraz ... Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. mózgowie, mała zmiana niedokrwienna nie powinna mieć wpływu na objawy narkolepsji. ...

Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału, z obecnością pojedynczej zmiany o podwyższonej IS w obrazach t2 - zależnych i sekwencji tirm o śr. 1,2 cm zlokalizowanej w obrębie istoty białej na granicy prawego płata cz ... Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy. Proszę o interpretację. W opisie badania nie ma nic o podaniu kontrastu, w takich sytuacjach może mieć to znacznie. Zmiana albo niedokrwienna albo demieliniza ... Angiopatia amuloidowa .. mózgową angiopatię amyloidowa ( nieprzytomna, krwiak , niedowład rąk i nóg ). Czy obie te choroby mają coś wspólnego z odkładaniem się białka? czy powinnam zrobić sobie jakieś badania? Nie poinformowałam lekarzy o chorobie mojej s ...

Drobny zanik korowy z poszerzeniem przestrzeni płynowych przymózgowych w obu okolicach czołowych .. mózgowych w obu okolicach czołowych. Poza tym struktury mózgu i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe zachowane prawidłowo. Cech krwawienia wewnątrzczaszkowego, ognisk stłuczenia mózgu,świeżych zmian niedokrwiennych i patologiczn ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. mózgowia nie stwierdza się. Cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia nie uwidoczniono. Morfologia kory mózgowej prawidłowa. Ciało modzelowate prawidłowej wielkości, bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nad ... Zawroty głowy i zaburzenia równowagi .. mózgowych szyjnych i kręgowych, gdyż zaburzenia równowagi mogą być spowodowane niedokrwieniem mózgowia. ...

Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. mózgowia bez zmian ogniskowych. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny, bez cech ucisku i przemieszczeń. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Co oznacza ... Torbiel na szyszynce u dziecka a nadpobudliwość .. mózgowo - rdzeniowego. Jeśli wyniki są prawidłowe to wykonuje się obserwacje radiologiczną zmiany. ... Znaczenie większa źrenica .. mózgowia. Objaw taki może występować np. w Zespole Hornera, Holmesa Adie. W tym ostatnim zespole nie stosuje się leczenia. ...

Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. mózgowia wyk. w sekwencji SE w obrazach T1 i T2 zależnych Flair oraz DWI w trzech płaszczyznach. Wykonano sekwencje fiesta 3D celowaną na kąty mostowo - móżdżkowe: - struktury mózgowia bez cech procesu ekspansywnego - układ komoro ... Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. mózgu. Co oznacza taki wynik? W badaniu MRI opisane są zmiany niedokrwienne mózgowia. Odmiana anatomiczna ukrwienia mózgowia, bez znaczenia klinicznego. ... Anomalia naczyń mózgowia .. mózgu tylnej prawej z wypełnieniem odcinka dalszego przez tętnicę łączącą tylną. Proszę o interpretację powyższego wyniku badania rezonansu magnetycznego. Opis pokazuje anomalię naczyń mózgowia, gdzie hipoplastyczna lub całkowicie ...

Hipoplazja tętnicy kręgowej a głuchota, zawroty głowy, bóle głowy .. mózgowie. Trzeba wykonać badanie obrazowe mózgowia i ocenić czy nie ma zmian, można też wykonać badania hormonalne. ... Opadający kącik ust .. mózgowiu, uszkodzenie dróg korowo - jądrowych, jednak badania obrazowe wykluczyły proces organiczny. Zatem istnieje ryzyko etiologii zapalnej ( np. Herpes ), warto zbadać markery zapalne. W grę wchodzi neuralgia zwoju kolankowego, ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. mózgowych z obniżeniem intensywności sygnałów istoty białej - stopień mielinizacji jak w przypadku 35 - 36 tygodniu życia. 3. Mielinizacja istoty białej jest widoczna śladowo w strukturach tylnojamowych, poza tym nie uwidoczniono ...

Torbiel przegrody przezroczystej .. mózgowo - rdzeniowego i nie prowadzi do wodogłowia. ... Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. mózgowia jednak, nie jest to typowe w tym wieku. Dobrze jest wykonać takie badanie po kontraście. ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. mózgowia w sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez kontrastu. Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne w T2, FLAIR w istocie białej - dwa w lewym płacie czołowym na sklepiskości po 3mm, ...

Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku .. mózgowia prawidłowe. Drobne ogniska wysokiego sygnału w obrazach T2 i Flair o charakterze naczyniopochodnym zlokalizowane w głębokich partiach prawego płata ciemieniowego, większe o średnicy 7mm z przodu ponad torebką zew. Brak wy ... Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. mózgowych obecność kilku, nieregularnych obszarów hyperintensywnych w T2WI i hypointensywnych w T1WI. Powyższe zmiany są zlokalizowane głównie przykomorowo i w ciele modzelowatym; nie uległy one wzmocnieniu po podaniu środka kontr ... Hipodensyjne ognisko w płacie ciemieniowym o charakterze naczyniopochodnym .. mózgowia. ...

Ognisko odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. mózgowia, nie jest wskazaniem do leczenia, jedynie zwiększa ryzyko udaru mózgu. ... Ryzyko dziedziczenie wodogłowia syna na jego dzieci .. mózgu, niedrożność układu komorowego czy anomalie rozwojowe mózgowia. To te przyczyny mogą decydować o dziedziczności. ... Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. mózgu i pnia mózgu. Asymetria tt. kręgowych prawa dominująca wydłużona w końcowym odcinku modeluje w niewielkim stopniu powierzchnie przednia pnia mózgu. Poza tym naczynia tętnicze mózgowia o prawidłowym przebiegu o zachowanym prz ...

Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia .. mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych - układ komorowy w normie, w linii pośrodkowej - przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane Przyścienne zgrubienia tkanek miękikch w zatokach szczękowych i sitowych. następne badanie tętnic szy ... Zwężona lewa źrenica a zespół Fahra .. mózgowiu czy rdzeniu albo choroby gałki ocznej. Jednak bez wizyty u lekarza leczenie i diagnostyka nie będzie możliwe. ... Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. mózgowia w normie. Układ komorowy położony pośrodkowo, poszerzony o cechach umiarkowanego wodogłowia wewnętrznego ( wsk Ewansa ok.0.38 ), bez znamiennych cech przenikania płynu m - r. W okołokomorowej lokalizacji istoty białej prz ...

Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. mózgowia prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowej grubości jednorodne. Nie stwierdzono ograniczenia dyfuzji w sekwencji DWI. Po dożylnym podaniu kontrastubrak cech patologicznego wzmocnienia. Układ komorowy nie przemieszczony, ni ... Zmiany uogólnione, pod postacią wyładowań fal theta, aktywowanych Hw .. mózgowia. ... Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. mózgu. Poza tym mózgowie o prawidłowej strukturze bez zmian ogniskowych. Układ komorowy poszerzony bez przemieszczeń. Przestrzeń płynowa przymózgowa prawidłowa. Zmiany zapalne błony śluzowej zatok szczękowych i sitowia. Badanie zo ...

Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. mózgu drobne ognisko hypodensyjne ok. 4 mm, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna. Poza tym mózgowie oraz struktury tylnego dołu czaszki bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa ... Asymetria półkul mózgowych i mnogie przestrzenie o sygnale płynu w badaniu MRI u małego dziecka .. mózgowych, wyraźnie mniejsza półkula mózgowa po lewej stronie. W obrębie korowo podkorowo widoczne są mnogie przestrzenie o sygnale płynu, jamy malacyjne po przebytym procesie niedotleniowo niedokrwiennym, najpewniej w okresie oko ... Encefalopatia, szczelina płata czołowego lewego i padaczka objawowa u dziecka .. mózgowia MRI, celem wykluczenia innych przyczyn padaczki. ...

Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. mózgowo rdzeniowego oraz powtórne MRI z uwzględnieniem odcinka szyjnego. Ważną rolę w rozpoznaniu SM odgrywa obraz kliniczny. ... Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne .. mózgowia pokazuje odchylenia, jednak podjęcie leczenia uzależnione jest od objawów klinicznych. Dlatego zdjęcia powinien obejrzeć neurochirurg. ... Ból głowy i światłowstręt u dziecka oraz niewielkie zaburzenie akomodacji w badaniu dna oka .. mózgu? Warto wykonać badanie obrazowe mózgowia. W tym wieku objawy są bardzo trudne w interpretacji, jednak o badaniu CT powinien zdecydować neurolog dziecięcy. ...

Leczenie pogarszającego się wzroku po udarze niedokrwiennym mózgu .. mózgu dokonał się udar. Jeżeli jednak przyczyna jest spowodowana udarem to leczenie poprawiające ukrwienie mózgowia może pomóc, jednak nie wiem, czy istnieje specjalistyczna rehabilitacja wzrokowa, a jeżeli jest to w dużych ośrodk ... Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. mózgowia. Zwiększają one ryzyko udaru mózgu. Warto rozpocząć profilaktykę chorób naczyniowych. ... Zawroty głowy przy zmianie pozycji podczas leżenia lub przy wstawaniu .. mózgu najlepsza jest w oparciu o zdjęcia. Taki obraz najpewniej jam płynowych może być związany z zaburzeniem krążenia płynu mózgowo rdzeniowego lub wadami rozwojowymi. Warto wykonać też badanie MRI odcinka szyjnego oraz pokazać z ...

Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. mózgowia w obszarach podkorowych głównie w rzucie torebek zewnętrznych, zwłaszcza po stronie lewej widoczne są ogniskowe z tendencją do zlewania się zmiany o charakterze degeneracyjnym. Wymiary zmian 2 - 4mm. Liczne przestrzenie o ... Postępujące problemy z pamięcią i izolowanie się od społeczeństwa a zespół otępienny, depresja, zmiany naczyniowe lub organiczne mózgowia .. mózgowia. ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy szeroki, komory boczne szerokości około 25mm bez cech ucisku i przemieszczeń. Rok temu miałam 13mm. Rezerwa Młynowa podpajęczynówkowa zachowana. Bardzo proszę o pomoc w zrozumieniu te ...

Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. mózgowie bez widocznych zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, co to oznacza i jak to rokuje na przyszłość? Ognisko prawd ... Liczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału a proces demielinizacyjny .. mózgowo - rdzeniowego, potencjały wzrokowe. Zmiany w MRI mogą też być pochodzenia niedokrwiennego. ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. mózgowia nie widać, układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo, struktury tylnego dołu czaszki w normie, zbiorniki podstawy wolne, poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych w okolicy podstawy mózgu. Objawy są tyle dokuczli ...

Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. mózgowia zmian nie wykazują. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Dodam jeszcze, że dostałem skierowanie na rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni. Chciano mnie wysłać na tomografię, ale ze w ... Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. mózgu głównie w centrum semiovale, w corona radiata, podkorowo uwidoczniono liczne ogniska hiperintensywne w sekwencji FLAIR/T2 w pierwszej kolejności o wyglądzie zmian degeneracyjnych naczyniopochodnych. Rezonans został wykonany ... Drobne pasmo podwyższonego sygnału T2-zależnych w kolanie ciała modzelowatego .. mózgowia nie stwierdza się. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Morfologia kory mózgowej prawidłowa. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości. Układ komory nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, bez przemieszczeń w linii ś ...

Obszary demielizacyjne naczyniopochodnej rozsiane hyperintensywne a zmiany rozwojowe mózgowia u dziecka .. mózgowia, jednak warto aby neurolog a szczególnie neurochirurg obejrzał zdjęcia, gdyż zamiany mogą wymagać operacji ( poszerzony zbiornik wielki ). ... Znaczne zanikanie korowe mózgu, miernie nasilone zaniki móżdżku .. mózgowia. Stwierdza się znaczne zanikanie korowe mózgu oraz mierne nasilone zaniki móżdżku obustronnie w zakresie dna prążkowia drobne ogniska hypodensyjne, mogące odpowiadać zmianom naczyniopochodnum lub przestrzeniom Virchofa - ... Zapalenie nerwu twarzowego lewego u kobiety w ciąży z nadciśnieniem .. mózgowej. Układ komorowy bez zniekształceń i przemieszczeń, prawidłowej szerokości. Rezonans magnetyczny nie został opisany, jednak lekarka stwierdziła, że nie ma nic niepokojącego, a zmiany naczyniopochodne mogły być spowodowane ...

Zespół pustego siodła, torbielki retencyjne a porażenie nerwu twarzowego .. mózgowia w MR bez zmian. W zatokach szczękowych widoczne są zgrubienia błony śluzowej. W obu uformowały się torbielki retencyjne ( 18mm w prawej i 9mm w lewej ). To badanie przeprowadzono w związku z porażeniem nerwu twarzowego, k ... Liczne zmiany o charakterze metastatycznym w części skroniowej, ciemieniowej i potylicznej .. mózgowia. Zwykle przy mnogich zmianach rezygnuje się z leczenia operacyjnego, lepszym rozwiązaniem jest radiochirurgia jak gamma knife. ... Poszerzone rowki mózgowe w okolicach czołowych .. mózgowe w okolicach czołowych. co to oznacza? bardzo prosze o odpowiedz i pozdrawiam serdecznie ...

Objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych u dzieci? Mój 5 - letni synek ma od wczoraj gorączkę 39 stopni, boli go główka, ma dreszcze, nie boli go gardło, nie kaszle, nie ma kataru. Czy to może być zapalenie opon? Bardzo się boję. Będę wdzięczna za s ... W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. mózgowia nie wykazuje danych dla efektu masy, Sekwencja DWI nie wykazuje zaburzeń dyfuzji, W sekwencji T2 uwidoczniły się w istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne, średnicy 1,5 mm, które uległy pełnej s ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. mózgowiadania wykonano w sekwencjach SE,FSE,FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnyc ...

Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. mózgowiadania wykonano w sekwencjach SE,FSE,FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnyc ... Czyżenie mózgowe .. mózgowe*. Nie mogę znaleźć nigdzie wyjaśnienia postawionej diagnozy mojemu ojcu.Znalazłam ten wynik badań neurologicznych wśród innych.Tata zmarł 3 tyg. temu ,dlatego chcielibyśmy wiedzieć wszystko o jego zdrowiu,bo okazuje się, ż ... Ryzyko powikłań po bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych .. mózgowo - rdzeniowych. Miał gorączkę 37,4, brak apetytu i przeczulicę - cichutko kwilił. W szpitalu zrobiono punkcję: leukocytoza *12000. Z krwi wychodowano bakterię Streptococcus agalactiae. Dobrze zareagował na leki. Nie miał in ...

Drobna torbielka cavum Vergae .. mózgowej i mózgowia, prawie wszystkie wyniki ma w normie oprócz trzech: - drobna torbielka cavum Vergae - okrężny przerost śluzówki w prawej zatoce szczękowej - niewielka torbielka w tylnym dole czaszki 12 x 10mm z impresją na bla ... Powiększający się umiarkowany zanik mózgowia korowo-podkorowego .. mózgowia. Po za tym obraz jest prawidłowy. Obecne badanie MR głowy wykonane 2009 roku wykazuje: umiarkowanego zaniku korowo - podkorowego mózgowia. Czy badanie MR głowy wykazał że zanik się powiększył od badania z dnia 2007 roku? ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. mózgu. Nerwy VII i VIII oraz okolice kątówmostowo - móżdżkowych obustronnie prawidlowe. Przysadka mózgowa prawidłowej wielkości. Skrzyżowanie wzrokowe nieucisnięte. Gałki oczne i przestrzenie pozagalkowe niezminione. Polipowate zg ...

Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. mózgowej uwypuklająca się nadsiodłowo stycznie do skrzyżowania wzrokowego. Wymiary guza, najpewniej gruczolaka przysadki, ok. 7x8 mm. W sekwencjacj T2 zależnych w obrębie istoty białej okołokomorowej rozlane słabo odgraniczone obs ... Cechy umiarkowanego zaniku korowo-podkorowego mózgowia .. mózgowia. Badanie kontrolne 2009 roku MR głowy: cechy umiarkowanego zaniku korowo - podkorowego mózgowia. Czy zanik się powiększył się z badaniem z roku 2007? Mam 43 lata, chciałbym zaznaczyć, że nigdy nie piłem alkoholu ani nie p ... Dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego .. mózgowia zmian ogniskowych nie wykazano. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Płyn w prawej zatoce szczękowej. MR Odcinka piersiowego: Cech dyskopatii stenozy ani zwężenia otworów międzykręgowych nie uwidoczniono. Zmian śród ...

Hypoplastyczny odcinek P1CAdex w obrębie naczyń mózgowia .. mózgowia nie uwidoczniono cech malformacji naczyniowej .Hypoplastyczny odcinek P1CAdex - odcinek dystalny wypełnia się z tętnicy łączącej tylnej. ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. mózgowia wykonano w sekwencjach SE, FSE, FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1 - i T2 - zależnych, trzech płaszczyznach. Podano środek kontrastowy. Wyniki wykazały, że w obrębie podkorowej istoty białej obu półkul mózgu i okołokomorowo st ... Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki .. mózgowe ( największy został usunięty ) oraz duże uszkodzenie mózgu, pęknięcia oczodołów, stłuczenie płuc a z opony mózgowej wycieka płyn mózgowo - rdzeniowy ( czeka go kolejna operacja )... Jakie jest zagrożenie? Czy są znane przy ...

Ścierpnięta głowy przy torbieli przysadki mózgowej .. mózgu za 3 miesiące, aby ocenić wielkość torbieli. ... Poszerzona szczelina międzypółkulowa i przestrzeń płynowa w okolicy płatów czołowych .. mózgowiu nie uwidoczniono. Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa w okolicy płatów czołowych po lewej stronie do 4mm prawa do 5mm. Poszerzona szczelina międzypółkulowa w odcinku przednim 9mm. Co to oznacza? Wynika badania jest ... Drętwienie rąk, twarzy i bóle głowy .. mózgowego. Lekarz może rozważyć wykonanie CT głowy. To oczywiście może być również wynik zwyrodnienia w obrębie kręgosłupa szyjnego. witam wlasnie przed chwila stalo mi sie to samo, dokladnie te same objawy. mam 24 lata i pierwszy ...

Drżenie lewej ręki podczas wykonywania czynności .. mózgowo - rdzeniowego. ... Drętwienie mózgu i problemy z pamięcią .. mózgowych i od tamtego czasu zaczęły sie moje problemy m.in* silne bóle głowy wręcz migreny, nie mogłam robić tzw fikołków na w - fie a do dziśiaj nie mogę mieć głowy moniżej poziomu ciała bądz być długo pochylona ku ziemi. Po tym ... Niedowład nóg a mózgowe porażenie dziecięce .. mózgowe porażenie dziecięce. Jednak wiele osób nie zgadza się z tą diagnozą, uważając mój przypadek za dość nietypowy. *Choraobą* są objęte nogi, rece mam zupełnie sprawne,w kwiesti intelektualnej także nie stwierdzono żadnych uby ...

Pogrubiała przestrzeń płynowa podpajęczynowa .. mózgowia nie wykazuje danych dla efektu masy. Pogrubiała do 7,5 mm przestrzeń podpajęczynówkowa u podstawy lewego płata skroniowego. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Nieznaczne pogrubienie sluzówki w prawej zatoce szczęk ... Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku .. mózgowia.Przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane.Niewielki zanik okolicy robaka móżdżku.Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Co oznacza ,,niewielki zanik robaka móżdżku*? Może to być obraz związane z przewlekłymi c ... Nowe zmiany we wodogłowiu .. mózgowie bez zmian ogniskowych.W Środkowej części jamy prawej komory bocznej końcówka zastawki drenującej płyn mózgowo - rdzeniowy.Zastawka drenuje prawidłowo - drenaż czynny prawidłowy.Komory boczne wyraźnie poszerzone symetryczn ...

Odrętwiały tył głowy, ucha, nogi i ręki .. mózgowiu. Jeśli te leki Pani źle toleruje to trzeba je odstawić, najważniejsze teraz to prawidłowa diagnoza, szczególnie biorąc pod uwagę młody wiek. ... Cechy aktywnego i nieaktywnego wodogłowia .. mózgowo - rdzeniowy uciska mi na struktury mózgu i to dlatego nie działa mi zastawka i boli mnie dren.Dostałem ponownie skierowanie do Szpitala na oddział Neurochirurgii ponieważ neurolog stwierdził że nie może tak być żeby mnie z ... Badania neuroobrazowe mózgu wykazujące hipofunkcję .. mózgowych??? Czy możliwy jest prawidłowy wynik elektrocefalografii w przypadku stwierdzenia hipofunkcji w innym badaniu? Tak, możliwy jest prawidłowy wynik EEG. Badaniem, o które zapewne Pani chodzi jest PET, pozytronowa emisyjna ...

Częściowa utrata pamięci przy stosowaniu Polsen .. mózgowych, które było powikłaniem zakażenia gronkowcem. W związku z wodogłowiem ma wszczepioną zastawkę komorowo - otrzewnową od około miesiąca, ale często boli go brzuch i ma uczucie jakby brzuch był spuchnięty. O czym to może św ... Poszerzona torbielowato przestrzeń podpajęczynówkowa .. mózgowo - rdzeniowego pomiędzy blaszkami pajęczynówki, powstałych przez rozszczepienie lub zdwojenie opony pajęczej. Zwykle przebiegają bezobjawowo. Ale powiększając się powodują objawy ucisku. W Pani przypadku będzie prawdopodobn ... Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. mózgowo - rdzeniowego i to powinno zostać wykonane w szpitalu na oddziale już raczej na kasę chorych. Z kolejnym MR się chwilowo wstrzymać i wykonać je dopiero na zlecenie lekarza prowadzącego. Dziękuję za odpowiedź, Pozdrawiam. ...

Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. mózgowego.Na oknie kostnym kości czaszki z widocznym otworem po wprowadzeniu cewnika dokomorowego. CT głowy - 22.03.2010 - Tomograf Komputerowy Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony, bocznie nieprzemieszczony z cewnikiem w świetl ... Niewielkie symetryczne zaniki korowe w okolicach czołowych po urazie .. mózgowego. Prawdopodobnie tak wygląda mózgowie od urodzenia, może to powodować ale nie musie opóźnienie w rozwoju psychoruchowym dziecka. Ważniejsze jest czy struktury mózgowia są prawidłowe, a widać że są. Zaniki korowe nie są ró ... Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. mózgowo - rdzeniowy pod kątem prążków oligoklonalnych. Ile lat ma mąż? Na co choruje? Jakie ma objawy? Jaki jest wynik badnia neurologicznego? Może ten lekarz jednak wie co mówi? Rezonans jest wyłącznie badaniem DODATKOWYM. ...

Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. mózgowych lekarz takze podejrzewa ze było takze zapalenie mózgu. po 3 latach trafiłam do CZD lekarz wtedy stwierdził po badaniu TK *układ komorowy, wąski* drugi wynik *układ komorowy bardzo waski* 3 wynik *ukad komorowy bardzo wąs ... Drętwienie kończyn i bóle gałki ocznej .. mózgowej i ponadto jestem osoba nie dowidzącą na prawe oko. Miałąm robione badanie MRI które w w yniku, oprócz gruczolaka wykazało w obrębie istoty białej okołokomorowej rozlane słabo odgraniczone obszary hiperintensywne bez cech ... Szeroki zbiornik wielki u dziecka .. mózgowia w granicach normy.Układ komorowy prawidłowy.Komora 4 prawidłowa.Szeroki zbiornik wielki o wymiarach 41x19x28mm.Struktury móżdżku o prawidłowej gęstości tkankowej,dostosowane do poszeżonego zbiornika wielkiego.Przestrzenie ...

Bbóle i zawroty głowy oraz zaburzenia wzroku .. mózgowo - rdzeniowy. Dlatego radzę udać się do neurologa i wykonać badania obrazowe głowy. ... Zmiany ogniskowe w przysadce mózgowej mogące odpowiadać tłuszczakom .. mózgowej: Przystrzałkowo obustronnie zmiany ogniskowe mogące odpowiadać tłuszczakom. Czy to jest operowalna okolica i czy potrzebna będzie operacja? Niestety taki opis jest zbyt skąpy abym mógł wydać opinię. ... Ból po operacji dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. mózgowego, miałam jedną operacje zmniejszenia wypuklin, ale nic nie pomogła, do tego jeszcze skolioza obustronna i lordoza i rozszczep trzech kręgów. Lekarz uświadomiłmnie że mam kręgosłup 50 - letniej kobiety, czekają mnie jeszcz ...

Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej i pajęczynówki .. mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w badaniu TK prawidłowe* Badanie było wykonane z powodu utrzymującego sie dwa dni uporczywego bólu głowy i nudności połączonych z wymiotami.Poza tym bóle głowy u syna były od ok.1, ... Ból głowy po udarze .. mózgowych, wzrost ciśnienia śródczaszkowego. ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. mózgowia i przestrzenie płynowe obrazują się prawidłowo. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian. Przeprowadzono badanie rezonansem ma ...

Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. mózgowie ): Badanie wykonano w 3 płaszczyznach w sekwencji SE i TSE w czasach T1 - , T2 - zależnych, FLAIR, DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W porównaniu do poprzedniego badania MR, widoczna nowa zmiana o ... Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. mózgowia,wiec nim sie nie martwie.Martwia mnie te nowopowstałe zmiany w istocie białej i o czym to moze świadczyć.Ogólnie funkcjonuje w miare normalnie i pracuje ,wiec jakimś tam kaleką nie jestem zebym leżał i miał jakieś porażen ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi .. mózgu oraz robaka móżdżku szersze w stosunku do wieku. najpewniej na tle zaniku korowego. Poszerzenie zbiornika móżdżkowego górnego. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy Problem jes ...

Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. mózgowia bez podania środka kontrastowego iv.Badanie MR glowy wykonano aparatm 1,5 T w sekwencjac T1 i T2 TSE oraz T2 TIRM dark - fluid.Grubośc warstw 5 mm.Intensywnośc sygnałów z pozostałej części istoty białej oraz istoty szarej ... Różnice układów nerwowych u introwertyków i ekstrawertyków .. mózgowia. ... Zmiany o charakterze ogniska fal theta w okolicy skroniowo-czołowej przy bólach głowy .. mózgowia CT/MRI. ...

Zawroty głowy po uderzeniu w tył głowy .. mózgowia, ponieważ mam czasami zawroty głowy. Oto wynik badania: TK mózgowia nie wykazuje uchwytnych zmian. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. W okolicy podwyściółkowej komory IV, po stronie prawej zwapnienie o śr. 3mm. Ko ... Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. mózgowia wykonano w sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI,SSFP, w obrazach T1 - i T2 - zależnych, płaszczyznach szczałkowych, czol=łowych i poprzecznych.Podano paramagnetyk. Pojedyńcze ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależ ... Guz kostny w okolicy potylicznej, wrastający wgłąb głowy .. mózgowie, stąd konieczność wykonania badań obrazowych. Po wykonanych badaniach będzie można podjąć decyzję co do dalszego postępowania. Dziękuje za odpowiedź Dostałem skierowanie na Tomograf Komputerowy Głowy ale niestety mój stan ...

Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. mózgowia, podkorowo, w lewym płacie czołowym widoczne pojedyncze bardzo drobne ognisko podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sy ... Ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przy zaburzeniach czucia .. mózgowo - rdzeniowych.Płynu mózgowo - rdzeniowego nie miałam nigdy badanego a dowiedziałam się że nato teraz i tak już za późno.Neurolog podczas badania stwierdził brak odruchów brzusznych.Dodam,że w badaniu krwi płytki krwi mam p ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. mózgowia, podkorowo, w lewym płacie czołowym widoczne pojedyncze bardzo drobne ognisko podwyższonych sygnałów w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sy ...

Padaczka lekooporna po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. mózgowym ( wypadek samochodowy ). ma padaczkę lekooporna i leczenie nie daje efektów. Jesli ktoś zna jakieś ośrodki leczenia padaczki zagranicą to bardzo proszę o kontakt. ... Postępy rozpoczynającego się wodogłowia .. mózgowia bez podania środka kontrastowego iv.Badanie MR glowy wykonano aparatm 1,5 T w sekwencjac T1 i T2 TSE oraz T2 TIRM dark - fluid.Grubośc warstw 5 mm.Intensywnośc sygnałów z pozostałej części istoty białej oraz istoty szarej ... Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. mózgowych, głównie nad płatami czołowymi i ciemieniowymi obu półkul mózgowych. W istocie obu półkul mózgu w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych w sekwencji flair i obrazach T2 widoczne są hyperintensywne sfer ...

Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. mózgowia wykonano w sekwencjach tse w obrazach Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych , strzałkowych i czołowych. W istocie białej prawego p ... Naczyniopochodne, przewlekłe zmiany ogniskowe w płacie czołowym i skroniowym .. mózgowo rdzeniowego - obraz torbieli To jest wynik mojego badania MR . Co mi jest ? Pomóżcie Tak jak zostało to napisane w wyniku badań. Zmiana w lewym płacie czołowym jest najprawdopodobniej zmianą naczyniową ( takie zmiany wystę ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. mózgowej prawidłowy. W DWI nie ujawniono ograniczenia dyfuzji. Ciało modzelowate prawidłowej szerokości , o prawidłowym sygnale. Po dożylnym podaniu kontrastu nie ujawniono patologicznego podwyższenia sygnału w obrębie mózgowia. U ...

Zanik korowo-podkorowego mózgowia .. mózgu jest naturalną koleją starzenia się organizmu. Ma Pani 73 lata i takie zmiany mogą występować. W wyniku określono je jako zaniki niewielkiego stopnia, nie wiem czy mają one odzwierciedlenie kliniczne. Poza tym występuje chor ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. mózgowia w sekwencjach GE i TSE w obrazach FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez wzmocnienia kontrastowego. W zakresie istoty białej mózgu stwierdza się liczne ogniska wysokosygnałowe w T2W i FLAIR, zlewne w płatach ciem ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. mózgowia ( badanie dwufazowe ) Wykonano dwufazowe badanie RM mózgowia w obrazach T1 i T2 zależnych oraz w sekwencji FLAIR, w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. W obu płatach czołowych widoczne są pojedyncze, dro ...

Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. mózgowiu nie stwierdza się Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony Kątymostowo - mżdżkowe wolne W kośccu czaszki nie stwierdza się istotnych zmian patologicznych Wnioski Obraz MR zmian w mózgowiu niejodnoznaczny. zaburzenia nacz ... Ból głowy prawostronny oraz sztywność karku i prawej ręki .. mózgowia prawidłowa.Układ nadnamiotowy nieposzerzony,nieprzemieszczony,symetryczny.W szyszynce i wssplotach naczyniastych widoczne zwapnienie.Komora IV i struktury tylnojamowe prawidłowe.Przestrzenie płynowe podpajęczynkowe prawid ... Operacja rozdzielenia półkul mózgowych przy padaczce lekoopornej u dziecka .. mózgowych ( wstawiona płytka ). Ale ataki są nadal, zastanawiam się dlaczego nikt nie kieruje Go na rezonans aby stwierdzić przyczyne. Miał tylko robione EEG. Słyszy ale nie mówi, rozumie jak się do niego mówi. Niewiem jak można m ...

Przewlekły pulsujący ból głowy .. mózgowych, może to ma też jakiś wpływ. Jeśli chodzi o wzrok to mam z nim problemy od kilku lat w prawdzie nie noszę okularów, ponieważ raz jest lepiej raz jest gorzej. Bóle głowy pojawia się wieczorami od kilku tygodni dzień w dzi ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. mózgowia zmian nie wykazują. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony* tyle napisano w badaniu dodam jeszcze, że dostałem skierowanie na rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni ( chciano mnie wysła ... Niedowład spastyczny połowiczy prawostronny .. mózgowego, mialem takie szczęście że akurat za mną jechał ratownik z akwaparku który zdjął mi kask wylał krew z ust, wyciągnął język z gardła i zaczął reanimować już nie oddychającego, sam nie dawał zbytnio rady, i gdy tylko zaczą ...

Bóle głowy przy torbieli w prawej półkuli móżdżku .. mózgowia bez zmian . w 2004 r. przepisano mi DEPAKINEchrono 0,3g ale po stosowaniu ok.3 mies musiałam odstawic ponieważ tabletki wywoływaly u mnie nadmierna sennosc i musialam je odstawic .Na dzien dzisiejszy nie mam przepisanych ... Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. mózgowe bez zmian ogniskowych Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 ... Drobne ognisko malacji i zaniki korowe mózgowia po urazie .. mózgowia nie stwierdza się cech procesu ekspansywnego ani krwawienia śródczaszkowego. Drobne ognisko malacji ok. 6x4 mm w strukturach głębokich po stronie lewej. Uogólnione zaniki, głównie korowe mózgowia. Układ korowy ustawiony p ...

Poszerzone szpary Sylwiusza i obustronne zaburzenia skroniowe .. mózgu rezonansem magnetycznym szpary sylwiusza porzerzone w stosunku do wieku. w badaniu eeg obustronne zaburzenia skroniowe Może to oznaczać np. zanik części kory mózgowej, takie ukształtowanie mózgu nieprzejawiające się patologi ... Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. mózgowe bez zmian ogniskowych Układ komorowy nie poszerzony,nie przemieszczony,symetryczny. Struktury kostne objęte badaniem prawidłowe. Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu Badanie wykonane w sekwencjach:T1 SE TRA,T1 SE SAG,T2 ... Dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego w zakresie pamięci .. mózgowej. ...

Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. mózgowia nie stwierdza się. Co to jest, czy mam się martwić? czy natychmiast zrezygnować ze sportu? który uprawiam ostatnio żeby troszke zeszczupleć. ... Skoki prolaktyny przy gruczolaku przysadki mózgowej .. mózgowej. Od pewnego czasu obserwuję skoki prolaktyny. W tym momencie jest poniżej normy. Czy to normalne? Co można zrobić, żeby poprawić ten stan? Powinna Pani zgłosić się do endokrynologa. Może dawka stosowanego leku jest nieodp ... Mierna atrofia mózgowia przy kłopotach z pamięcią .. mózgu: cechy miernej atrofii mózgowia. Mój lekarz powiedział, że to normalne. Czy faktycznie tak jest? Od pewnego czasu mam kłopoty z pamięcią, a mam dopiero 40 lat. Czy ma to jakiś związek z tą atrofią mózgowia? Atrofia mózgowia ...

Opadanie powiek u dziecka .. mózgowia. Czy wykonano jakieś badania obrazowe głowy? Czy poród przebiegał bez powikłań? ... Drętwienie i bezwład całego ciała .. mózgowia czy może kręgosłupa. ... Bóle po lewej stronie głowy przy poruszaniu .. mózgowia. Najlepiej skonsultować się z neurologiem osobiście, jeśli natomiast choruje na coś Pani przewlekle to proponuję wizytę rozpocząć od lekarza internisty. ...

Zatrzymanie zaniku kory mózgowej .. mózgowej części czołowej. Nie mam pojęcia, czy to poważne schorzenie. Mam 45 lat i uciążliwe problemy z pamięcią. Chcę się dowiedzieć, czy to będzie nadal postępować? Boję się, że wkrótce zapomnę jak się nazywam... Czy tak się sta ... Przyczyny powstania wodogłowia u osoby dorosłej .. mózgowo - rdzeniowego z układu komorowego mózgowia ( w przebiegu niewydolności żylnej, zakrzepu ), rzadziej: nadprodukcja płynu mózgowo - rdzeniowego, w przebiegu guza mózgu ( objawy ucisku ), urazu głowy, krwawienia podpajęczynów ... Związek posocznicy z zapaleniem opon mózgowych .. mózgowych. Czy jest to groźne i jakie mogą nastąpić powikłania w przypadku, kiedy osoba ma obie te przypadłości? Sprawa dotyczy mojej córki i chciałabym uzyskać dokładną informację. Posocznica to ogólnoustrojowa reakcja organizmu ...

Kolor płynu mózgowego u zdrowego człowieka .. mózgowy? Co oznacza obecność krwi w płynie? Jaki kolor powinien mieć płyn mózgowy u zdrowego człowieka? Prawidłowy płyn mózgowo - rdzeniowy powinien być przejrzysty i bezbarwny. Prawidłowo krew nie występuje, jej obecność natomias ... Uwypuklanie się wypustki pajęczynówki w obręb siodła tureckiego .. mózgową. Jeśli uwypuklanie się jest niewielkie wymaga Pani jedynie obserwacji. ... Contusio captis i excoratio cutis dorsi .. mózgowia, należy wykonać badania obrazowe głowy. Najczęściej wykonywane jest CT głowy. Dlatego trudno mi powiedzieć czy dzieje się coś poważnego. Myślę, że gdyby tak było, w kracie informacyjnej napisano by o tym. ...

Brak zmian ogniskowych o typowym obrazie mikrogruczolaka .. mózgowa o wymiarach 10mm na 14 mm wysokość 6 mm.sygnał tylnego płata prawidłowy. Sygnał płata przedniego niejednorodny,bez zmian ogniskowych o typowym obrazie mikro - gruczolaka. szypuła z lejkiem przysadki o szer. 2 mm bez zbacza ... Napadowe bóle głowy po zapaleniu opon mózgowych .. mózgowych, została wyleczona. Przez cały okres nauki cierpiała jednak na bóle głowy, ogólne złe samopoczucie i problemy z koncentracją. Dzisiaj ma już 34 lata, a bóle nie ustępują, wręcz nasilają się. Czy to może być wynik zapalen ... Poszerzone przestrzenie płynowe międzymózgowe .. mózgowia, które wykazało, że przestrzenie płynowe przymózgowe i przymóżdżkowe miernie inwolucyjnie poszerzone. Co to oznacza? Jak się to leczy, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, etc. ? Dodam, że patologii ogniskowej nie uwidoc ...

Leczenie zaniku korowego mózgowia .. mózgowia. Mam 44 lata. Czy to jest groźna przypadłość. Jak postępować by się nie powiększała? Zanik korowy może wynikać np. ze zmian niedotleniowo - niedokrwiennych, zespołów otępiennych. Jeśli zanik jest nieznaczny to jest to pro ... Ryzyko uszkodzenia pnia mózgu wskutek długoletniego picia alkoholu .. mózgu??!! Uszkodzeniu ulega głównie kora mózgowa, ale także pień mózgu. ... Zwapnienie w przedniej części sierpa mózgu i zwapnienie w szyszynce .. mózgu. Zwapnienie w szyszynce. Poza tym struktury mózgowia i zbiorniki płynowe wewnątrz czaszkowe bez uchwytnych odchyleń od stanu prawidłowego. Chciałem sie dowiedziec czy to cos groznego i co z tym dalej powinienem zrobic Tworze ...

Specjalista od choroby Recklinghausena .. mózgowych. Proszę spróbować: - http://www.wim.mil.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=299&Itemid=301 - CZD w Warszawie ( dla dzieci ) http://www.czd.pl/index.php?id=830 Skontaktuj się koniecznie z prof.Sergius ... Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. mózgowych, zlewające sie w obszary podwyższonego sygnału wokół trzonów, rogów czołowych i trójkątów komór bocznych* ognisko o podobnym charakterze w środkowo - górnej części mostu* - układ komorowy dość prominentny ( adekwatny do ... Drobne ogniska gliozy naczyniopochodnej w istocie białej obu półkul i pniu mózgu .. mózgu. drobne ogniska gliozy w pniu mózgu układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. kompleksy nerwów VII i VIII nie poszerzone. okolica przysadki mózgowej i okolica nadsio ...

Ognisko hiperintensywne odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. mózgowej widoczne jest drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odpowiadające zmianie naczyniopochodnej..Pozatym badanie MR wykazuje prawidłowy obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych. Wynik tego b ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. mózgowia. Nie stwierdzam patologicznego wzmocnienia. Układ komorowy bez przemieszczeń. Szerokość przestrzeni płynowych w normie. Badanie zakłócone przez artefakty ruchowe* Pozdrawiam ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. mózgowia. Badanie wykonano w trzech płaszczyznach, w sekwencji SE, FSE, FLAIR, w obrazie T1, T2 zależnym, bez i po podaniu CM. W lewej półkuli mózgu, w istocie białej podkorowo i okołokomorowo, w części boczno - dolnej lewego płat ...

Rozszczepienie białkowo-komórkowe w płynie mózgowo rdzeniowym .. mózgowo rdzeniowym stwierdzono rozszczepienie białkowo - komórkowe oraz podwyższony poziom immunoglobulin ( bezbarwny, przejrzysty, I.kom. 7/3* glukoza 3,6 mmol/l* chlorki 120 mmol/l* O. Pandy*ego: dodatni* O. None - Apelta: dodat ... Zapalenie opon mózgowych po szczepieniach Okolo 2miesiecy temu zachorowalam na zapalenie opon mozgowych. Tydzien wczesniej przed pierwszymi objawami zostalam zaszepiona / 4 standardowe szczepionki jednoczesnie/ poniewaz w grudniu mielismy jechac do kenii a w styczniu do I ... Zaniki korowo-podkorowe przy poszerzonym układzie komorowym .. mózgu i móżdżku.nie stwierdzono obecności zmian w mózgowiu w obu fazach badania.układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,nie uciśnięty,poszerzony adekwatnie do zaników. bardzo proszę o konsultację i o pokierowanie co dalej robić ...

Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Przestrzen odpajeczynowkowa prawidłowej szerokosci. Obrzek błon sluzowych zatok szczekowych i klinowej ... Zastrzyki botulinowe na niedowład przy mózgowym porażeniu dziecięcym .. mózgowym porażeniu dziecięcym głównym problem jest porażenie spastyczne wpływające na prawidłowy rozwój układu mięśniowego. Podawanie botuliny jest jedną z metod leczenia, działanie widoczne jest już po około 3 dobach, a utrzymuje ... Stosowanie Tiscercin u dziecka z porażeniem mózgowym .. mózgowe. Dziecko słabo się rozwija, niedowidzi i nie mówi. Niedawno skierowano mnie z nim do zakładu opiekuńczo - wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych. Tam dowiedziałam się, że zmieniono mu leczenie z Depakine na Tisercin i ...

Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego .. mózgowia nie rejestruje się. Po dożylnym podaniu gadoliny patologicznego wzmocnienia nie stwierdza się. Jednoznacznie nie można określić charakteru ogniska położonego przykomorowo po stronie lewej, pozapalne? ( brak wzmocnienia po ... Zawroty głowy przy podejrzeniu nacieku pierwotnego mózgowia .. mózgu, w prawym płacie czołowym od strony dolno - bocznej z objęciem zakrętu czołowego dolnego widoczny nieregularny obszar korowo - podkorowy bez ewidentnego wzmocnienia - obszar mogący odpowiadac procesowi naciekowemu pierwotnem ... Zanik widzenia w prawym oku .. mózgowia nie uwidoczniono.Komora IV prawidłowa. Kąty mostkowo - móżdżkowe wolne Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowych na sklepistościach mózgu i móżdżku. W obrębie oczodołów struktur patologicznych nie stwierdzono.Skrzyżowan ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. mózgowo - rdzeniowych i struktur podstawy czaszki. Jak można zdiagnozować taki wynik?proszę o szybko informację Badanie wykonano po urazie, udarze czy z innego powodu? Bez tego trudno mi zinterpretować wynik badania. Badanie było ... Zespoły fal ostrych w zapisie EEG u dziecka .. mózgowe, zaburzony rozwój psychoruchowy i asymetrie napięcia mięśniowego. W badaniu EEG wystąpiły zespoły fal ostrych z wolna, iglice. O czym to świadczy? Czy dziecko ma padaczkę? Jak można temu zaradzić? Tak, opis wskazuje na pad ... Ognisko hyperintensywne w obrębie istoty białej płata czołowego prawego .. mózgowiu nie stwierdzono. Obszar siodła i nadsiodłowy prawidłowy. Ciało modzelowate prawidłowej wielkości bez zmian ogniskowych.Układ Komorowy nieposzerzony,symetryczny,bez przemieszczeń w linii środkowej. W objętym badaniem odcin ...

Obustronny rak tętnic łączących tylnych przy bólach z tyłu głowy .. mózgowych. Proszę dokładanie przeczytać opis zweryfikować go z osoba opisującą. ... Bóle i zawroty głowy oraz uderzenia gorąca przy torbieli pajęczynówki .. mózgowo - rdzeniowego, ulegająca saturacji w sekwencji Flair, odpowiadająca torbieli pajęczynówkowej, której wymiary wynoszą 41x48x50mm. Morfologia kory mózgowej poza obszarem płata skroniowego lewego prawidłowa. Nieco powyżej w ł ... Drżenie głowy przy cechach niewielkiego zaniku korowego mózgu .. mózgowej w badaniu przeglądowym prawidłowy. Układ komorowy bez przemieszczeń bocznych, nieprzemieszczony. Wąska jama przegrody przezroczystej, wariant rozwojowy układu komorowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości półku ...

Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. mózgowo - rdzeniowych i struktur podstawy czaszki. Badanie było wykonane z powodu omdlenia rok temu.Omdlenie objawiło się światełkami w oczach,straciłam przytomność na ok 5 - 10min.w trakcie utraty przytomności mało co nie przegry ... Bóle głowy przy korowym zaniku mózgowia .. mózgowia oraz niewielkiego korowego zaniku móżdżku - poza tym obraz mózgowia i wewnątrz czaszkowych przestrzeni płynowych jest w badaniu TK prawidłowy - badanie w oknie kostnym wykazało pogrubienie śluzówki w przedniej części zato ... Znaczenie diagnostyczne odczynu globuinowego Nonne-Apelta .. mózgowo - rdzenowego? Jakie ma znaczenie przy wykryciu choroby neurologicznej? Odczyn globulinowy Nonne - Apeltaw stosowany jest w diagnostyce białka w płynie mózgowo - rdzeniowym. Jego wzrost występuje w chorobach zapalnych, guza ...

Poszerzone zanikowo rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. mózgowe półkul mózgu na sklepistości. Jeszcze nie byłem z tym wynikiem u lekarza, więc chciałbym zapytać, co to oznacza? Czy to coś bardzo złego? Takie zaniki mogą być związane z wiekiem, czyli starzeniem się organizmu. Jeśli jedn ... Rehabilitacja otępienia po udarze .. mózgu, ma zaniki kory mózgowej. Ma niedowidzenie lewostronne i zaniki pamięci. Często ćwiczę z nim rozwiązując krzyżówki, rozmawiając na różne tematy z przeszłości, pytam o imiona różnych ludzi, zdarzenia. Co jeszcze mogę zrobić, ... Sztywnienie nóg i upadki podczas napadów lęku .. mózgowe porażenie dziecięce ( teraz mam 22 lata ). Czy te lęki są z nim związane? Byłam u neurologa, który przepisał mi Paromerck. Już po pierwszej tabletce objawy nasiliły się ( nie mogłam chodzić, czułam okropne sztywnienie ). C ...

Ucisk w otworach międzykręgowych oraz wypukliny lędźwiowe .. mózgowe.Co mam robić, gdzie szukać pomocy Najlepiej wynik badania skonsultować z neurochirurgiem. Należy rozważyć konieczność kolejnej operacji. Występuje ucisk na worek oponowy, ucisk w otworach kręgowych, stąd dolegliwości. ... Postępowanie przy zaniku kory mózgowej .. mózgowej. Lekarz nie wydał mi żadnych zaleceń, mam powtórzyć badanie za pół roku. Czy to normalne? Co oznacza taka diagnoza? Czy to coś poważnego? Jak postępować w takiej sytuacji? Zanik kory mózgowej jest naturalnym procesem star ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. mózgowia w sekwencji SE w obrazach T1,Pd iT2 - założonych w trzech płaszczyznach - strzałkowej,czołowej i poprzecznych Znaczny zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku. Niewielki zanik korowy w zakresie płatów czołowych i skro ...

Glioza i zmiany naczyniopochodne przy problemach z zachowaniem równowagi .. mózgowia niespecyficzne ogniska gliozy, naczyniopochodne? w ciele modzelowatym i płacie czołowym nie można wykluczyć drobnych ognisk mogących sugerować tło demielinizacyjne. prawdopodobnie powoduje to moje problemy z chodzeniem or ... Zawroty głowy, nasilające się podczas owulacji i menstruacji .. mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w badaniu MR nie wykazują zmian.( objawy :drętwienie prawej strony twarzy,problemy z mówieniem, nudności,uczucie gorąca tylko w głowę,drżenie ciała z zimna,nadwrażliwość na dźwięki ... Zmiana naczyniopochodna przy mikrogruczolaku przysadki mózgowej .. mózgowej stwierdzono u mnie około 9 lat temu. Od tamtego czasu przyjmuję lek Norprolac. Dzisiaj odebrałam kolejne badanie, w którego opisie pojawiła się informacja o zmianie naczyniopochodnej. Co to może oznaczać? Czy może mieć to ...

Podwyższony poziom hormonu tyreotropowego a gruczolak przysadki mózgowej .. mózgowej? Dodam, że mam również podwyższony poziom hormonu wzrostu. Jakie objawy powinny u mnie występować, jeśli miałbym gruczolaka? Objawy mogą nie występować lub mogą to być bóle głowy, zaburzenia wzroku, objawy związane z zabu ... Badania neuroobrazowe mózgu do wykrywania hipofunkcji półkul mózgowych .. mózgowych? Proszę też powiedzieć, czy możliwy jest prawidłowy wynik elektrocefalografii w przypadku stwierdzenia hipofunkcji w przypadku innego badania? W zasadzie EEG odzwierciedla zmiany w funkcjonowaniu mózgu. Radzę ewentualnie ... Końska stopa jako objaw mózgowego porażenia dziecięcego .. mózgowego. Czy końska stopa rzeczywiście świadczy o tej chorobie? Jakie badania powinni wykonać? Czy objaw ten może świadczyć o czym innym? ...

Poszerzone przestrzenie płynowe zewnątrzmózgowe u małego dziecka .. mózgowie bez zmian ogniskowych, szerokie komory boczne i przestrzenie płynowe zewnątrzmózgowe. Co oznacza dla mnie ten wynik? Co jest mojemu dziecku? ... Zaburzenia pamięci a zaniki korowo-podkorowe mózgowia .. mózgu i szczeliny móżdżku znacznie poszerzone. W przedmurzu po stronie prawej widoczne jest ognisko hipodensyjne. Poza tym gęstość tkankowa substancji białej i szarej prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy w dużym stopniu poszerz ... Ból kości ogonowej po zapaleniu opon mózgowych .. mózgowych. Co mi jest? O czym świadczą te objawy? Co powinnam zrobić? Taki objawy mogą wskazywać prędzej na dyskopatię niż mieć związek z kością ogonową. Warto wykonać MR kręgosłupa lędźwiowego, rtg kości ogonowej. Jeżeli chodzi o ...

Postępowanie przy nadpobudliwości kory mózgowej .. mózgowej? Mój lekarz orzekł, że dotyczy mnie ta przypadłość, ale niczego mi nie wytłumaczył. Chciałbym się dowiedzieć, co to jest i jak mam postępować, mając tę chorobę? Oznacza to mniej więcej, że występuje zaburzenie równowagi w ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. mózgowia bez kontrastu iv.Opis badania: Badanie wykonano w sekwencjach T1 TSE, T2 TSE, T2 TIRM dark - fluid.Drobne, rozsiane ogniska wysokiego sygnału w istocie białej obu półkul mózgu śr.do ok.6mm - cechy zmian demielinizacyjnych ... Jama przezroczysta i jama Vergi .. mózgowia. Wykazało jamę przezroczystą i jamę Vergi o szerokości 13 mm. Co to oznacza dla mnie? Czy to coś poważnego? Czy można w jakiś sposób wyleczyć te zmiany? Jama przegrody przezroczystej i jama Vergi to dodatkowa komora mózgu ...

Leki usamodzielniające osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym .. mózgowe. Słyszałem, że lek Zolpid jest skutecznym lekiem, dzięki niemu osoby chore stają się samodzielne. Jestem już starszy i boję się, że mój syn zostanie sam. Czy lek ten jest dostępny w Polsce? Czy rzeczywiście jest skuteczny? ... Bóle głowy przy zgrubieniu śluzówki komórek sitowych .. mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach normy,w obu fazach badanie nie uwidoczniono zmian ogniskowych,struktury kostne mózgoczaszki bez zmian tomograficznych,ciało obce w prawym kanale słuchowym zewnętrzny ... Zmiany metastatyczne w obu półkulach mózgowych Wynik TK głowy ze środkiem kontrastowym jest następujący:w obu półkulach widoczne są ogniska hypodensyjne otoczone pierścieniowatym rąbkiem wzmocnienia po podaniu kontrastu - zmiany metastatyczne. Największe z ognisk znajduje się ...

Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości mózgowia przy torbieli .. mózgowia poszerzone*.Czy to coś oznacza?? ... Ogniska hiperintensywne w płacie czołowym i w centrum semiovale .. mózgowia zmian patologicznych nie wykazują. Ciało modzelowateo prawidłowej morfologii sygnału. Układ komorowy symetryczny,nieposzerzony. Bardzo proszę o odpowiedź bo bardzo się tym denerwuję. Dziękuję za opis. W badaniu stwierdzon ... Przyczyna zaniku kory mózgowej .. mózgowej. Od jakiegoś czasu jest pobudzona, ma problemy z równowagą, jest drażliwa, ostatnio pojawiły się problemy z mową. Czy przyczyną tych dolegliwości jest zanik kory? Co dalej może się stać? Co jest przyczyną zaniku kory? ...

Ognisko naczyniopochodne i zanik korowo-podkorowy tkanki mózgowej .. mózgowej. Zanik korowy większy w biegunie czołowym. Bardzo proszę o informację co w/w wyniki oznaczają. Zmiany naczyniopochodne powstają wraz z wiekiem. Niepokojące są liczne zmiany nieproporcjonalne do wieku. Zmiany naczyniopocho ... Poszerzenie zbiornika móżdżkowo-rdzeniowego .. mózgowo - rdzeniowy. Pytanie czy to u Pani wariant anatomiczny ( należy porównać z wcześniejszymi badaniami obrazowymi jeżeli są dostępne ) lub wynik utrudnionego odpływania płynu mózgowo rdzeniowego. serdecznie dizękuję za odpowi ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. mózgowo rdzeniowego: ( bezbarwny, przejrzysty, I.kom. 7/3, glukoza 3,6 mmol/l, chlorki 120 mmol/l, O. Pand*ego: dodatni, O. None - Apelta: dodatni, białko 0,75 g/l, IgG 60,9 mg/l ( N: 0,0 - 34,0 ), albumina 492 mg/l ( N:0,0 - 350, ...

Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. mózgowia wykonano w sekwencji SE,FSE,FLAIR,DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych , w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. Podano paramagnetyk. W prawym płacie czołowym ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 ... Przeciwciała IgG w badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego .. mózgowo - rdzeniowego wskaźnik przeciwciał IgG wyniósł 1.24. Co to oznacza? A o jakie przeciwciała IgG dokładnie chodzi? W jakim kierunku badanie było wykonane ( choroba )? ... Zanik komórek mózgowych czołowych u osoby starszej .. mózgu. Co to takiego? Czy jest to groźne dla starszej osoby? Jest to proces naturalny związany z wiekiem. Jeśli jest on proporcjonalny do wieku to nie ma większych powodów do zmartwień. ...

Osłabiona pamięć i koncentracja przy epilepsji .. mózgowych czy pamięć. ... Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. mózgowych, drobne ogniska hyperintensywne, ulegające saturacji w sekwencji Flair. Co oznacza ten wynik badania? Czy to coś poważnego? Wynik jest w normie. Nie znaleziono żadnej patologi, a stwierdzone zmiany okołonaczyniowe ( hipe ... Nadpobudliwość kory mózgowej i jej konsekwencje dla zdrowia .. mózgowej. Co to znaczy? Czy to coś poważnego? Czy niesie to za sobą jakieś konsekwencje? ...

Miękki guz, ból głowy i powieki, zawroty głowy po upadku ze schodów .. mózgowia a nie samych struktur kostnych. Objawy wskazują na wstrząśnienie mózgu, jednak należy wykluczyć inne przyczyny np. krwiak. Zaleca się wypoczynek, leżenie w łóżku, apap. ... Drżenie nóg u dziecka podczas snu a porażenie mózgowe .. mózgowego. Czy mam rację? Jak objawia się porażenie mózgowe u dziecka? Córka ma pięć miesięcy. Wszystko zależy jak drżą nóżki, jeśli są to pojedyncze skurcze to nie powinno wiązać się to z większym zaburzeniem neurologicznym. Mózg ... Zapalenie opon mózgowych a zapalenie mózgu .. mózgowych. Często traci przytomność, mówi od rzeczy. Słyszałam, że podobne objawy występują przy zapaleniu mózgu. Czy to możliwe, żeby mój syn na to chorował? Jakie inne objawy występują przy zapaleniu mózgu? Czy jest szansa, że m ...

Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. mózgowego, kości czaszki bez zmian urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zato ... Przenoszenie się choroby Creutzfeldta-Jacoba .. mózgowo - rdzeniowego oraz na podstawie występujących objawów klinicznych. ... Leczenie leukodystrofii .. mózgowia. Ma charakter postępujący a podłoże przeważnie genetyczne. Leczenie jest głównie objawowe, obejmuje rehabilitację. Nie ma jak na razie sposobu, aby skutecznie wyleczyć z choroby. Główne objawy to zahamowanie w rozwoju psy ...

Poszerzone rogi potyliczne komór bocznych i szeroki zbiornik potyliczny .. mózgowo - rdzeniowego z układu komorowego ( tworzenia się wodogłowia ). Warto za 3 - 6 miesięcy wykonać badanie kontrolne. ... Różnice między rezonansem magnetycznym z kontrastem i bez kontrastu .. mózgowej. Wykonuje się je w przypadku podejrzenia np. zmian naczyniowych, w guzach mózgu. ... Brak koordynacji ruchowej po zapaleniu opon mózgowych .. mózgowych, a SM u mamy. Ostatnio lekarze uważają, że są to powikłania po zapaleniu opon. Czy tak jest rzeczywiste? Czy powikłania mogą trwać tak długo? Możliwe, że są to powikłania zapalenia mózgu przebytego przed laty. Samo zapal ...

Atak padaczkowy podczas porodu przy wykluczeniu epilepsji .. mózgowych. Lekarz stwierdził, że podczas ciąży taka reakcja organizmu może się zdarzyć i nie musi to oznaczać choroby. Jakie jest ryzyko powtórzenia się takiej sytuacji przy drugim porodzie? Trudno powiedzieć. Ryzyko to 50%. Jeden ... Zapalenie opon mózgowych a posocznica .. mózgowych? Czy zapalenie opon mózgowych może zapoczątkować zakażenie organizmu, czyli posocznicę? Jakie powikłania niesie za sobą to zakażenie i w jaki sposób się je leczy? Posocznica to uogólniona reakcja organizmu na zakażenie. ... Leczenie torbieli w istocie białej na poziomie konarów środkowych móżdżku .. mózgowe bez zmian i cały obraz prawidłowy. Bardzo zmartwił mnie ten opis, co on oznacza, co się robi w takim przypadku, jak to się leczy ? Mam 46 lat. Proszę o pilną odpowiedź. Pozdrawiam Anna O. Na początek taka zmiana będzie obs ...

Torbielowata zmiana w obrębie przysadki mózgowej .. mózgowej. Po podaniu kontrastu były widoczne zmiany. Guz uciska nerwy wzrokowe. Co oznacza ten wynik? Czy będę musiał poddać się operacji? Jeżeli występuje ucisk na skrzyżowanie nerwów wzrokowych to operacja raczej jest niepodważa ... Szanse na wyleczenie wieloletniej padaczki .. mózgowej. Czy ja to kiedyś w ogóle wyleczę? Mam 42 lata i dalej zażywam tabletki. Mam już tego dość. Chciałabym normalnie móc żyć, nie pamiętając o tabletkach i w końcu zrobić wymarzone prawo jazdy. Czy mam na to jeszcze szansę pr ... Leczenie niedowładu spastycznego kończyn dolnych .. mózgowo - rdzeniowego ( białko 0,53 ), EKG,USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej, RTG stawów biodrowych, SSPW, szybkość przewodzenia we włóknach ruchowych, badanie radiologiczne, badanie moczu. Nie stwierdzono ognisk patologic ...

Nieadekwatny do wieku zanik kory mózgowej .. mózgowej. Od dawna mam migreny, a ostatnio pogorszyła mi się pamięć. Jak mam to interpretować? Co mnie teraz czeka? Dodam, że mam 33 lata. Powodem mogą być choroby przewlekłe tj. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca. Jeżeli ... Problemy z pamięcią i koncentracją po zapaleniu opon mózgowych .. mózgowych. Od zawsze miałam problemy z nauką, pamięcią. Ostatnio objawy znacznie się nasiliły. Nie potrafię podejmować szybkich decyzji, bardzo szybko się stresuję. Jestem wolna i niezorganizowana. Czy przyczyną moich problemów je ... Oczopląs i utrata przytomności u niemowlaka .. mózgowych w obu okolicach czołowych do 6 mm z poszerzeniem bruzd mózgu o charakterze rozwojowym. Zmian ogniskowych nie wykazano. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w normie. Lekarze nic konkretnie ...

Poszerzona przestrzeń przymózgowa i zmiany poniedotlenieniowe u niemowlęcia .. mózgowa bez zmian ogniskowych. Przestrzeń przymózgowa nieco poszerzona do 4,2 mm po prawej i 5,6 mm po lewej. Szczelina wielka 6,9 mm. Obraz zmian poniedotlenieniowych. kontrola za 3ms. Podczas obserwacji nie stwierdziłam jakichko ... Bóle głowy, nudności i ból oczu przy powiększonej przysadce mózgowej .. mózgową. Od niedawna mam straszne bóle głowy i nudności, bolą mnie oczy. Czy to jest guz? Czy może mieć to jakiś związek z wynikiem badania sprzed lat? Warto udać się na kontrolne MR głowy, wykonać badania hormonalne w kierunku za ... Bóle głowy przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych Virchofa Robina .. mózgowia prawidłowa.Układ komorowy nadnamiotowy, nieposzerzony.Struktury tylnojamowe prawidłowe.Obszarów nieprawidłowego gromadzenia kontrastu nie uwidoczniono.Pogrubiała błona śluzowa lewej zatoki szczękowej. Dyskopatia C3 - C4,C ...

Długość trwania obrzęku mózgu po wypadku .. mózgu po wypadku. Jak długo może utrzymywać się ten stan? Czy może powodować jakieś dodatkowe dolegliwości? Najlepiej, aby obrzęk utrzymywał się jak najkrócej. Powstaje wskutek gromadzenia się wody w tkance mózgowej w wyniku razu, ... Ryzyko porażenia mózgowego przy drżeniu nóg u niemowlęcia .. mózgowego. Czy to prawda? ... Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. mózgowego, kości czaszki bez zmian urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . wykryto płyn w zato ...

Zawroty głowy, ciągłe osłabienie i stany przedomdleniowe u nastolatka .. mózgowych, guza i inne takie. Powiedział, że jestem okaz zdrowia i że nie mam się czy martwić. A jednak nie przechodzi. Nie piję alkoholu, nie palę, nawet kawy już nie piję. Mało się ruszam. Odżywiam się chyba zdrowo, kupuje sobie ... Obojętność po urazie czaszkowo-mózgowym .. mózgowy. Zauważyłem od jakiegoś czasu obojętność na wszystko dookoła mnie. Czy to minie? Co powinienem zrobić? Taka obojętność może być wynikiem zmęczenia i przepracowania. Najlepiej trochę odpocząć i zacząć uprawiać sporty, zmien ... Zaniki mózgowia i ognisko malacji pozawałowej .. mózgowia, zwapnienie związane z sierpem mózgu po stronie lewej, najpewniej zwapniały oponiak i ognisko malacji pozawałowej w głowie jądra ogoniastego prawej półkuli mózgowej. Co to znaczy? Czy tato jest poważnie chory? Ma 70 lat. ...

Nieustanne bóle głowy od dzieciństwa .. mózgowego, krwiak. Ból głowy trwa cały czas, z różnym nasileniem. Często powoduje blokadę myślenia. W rodzinie kilka osób choruje na nowotwór i padaczkę. Czy to możliwe, że ja również jestem chory na któreś z tych schorzeń? Czy wy ... Leczenie ślepoty korowej u dziecka .. mózgowe. Ma do tego stwierdzoną ślepotę korową. Chciałem zapytać, co to jest i czy w ogóle można wyleczyć tę chorobę? Jeśli tak, to w jaki sposób? Bardzo proszę o jakieś informacje, bo nie wiem, jak pomóc mojemu dziecku. ... Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. mózgowia i wewnątrzczaszkowych przestrzeni płynowych w granicach normy. Niewielkie zmiany zapalne w sitowiu. ...

Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. mózgowych w sąsiedztwie trzonów rogów tylnych komór bocznych obserwujemy niewielkie obszary podwyższonego sygnału w obrazach t2 , które nie demontują ograniczenia dyfuzji , jak również nie wzmacniają się po dożylnym podaniu kontra ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. mózgowia o prawidłowej morfologi sygnału z obecnością w istocie białej płatów czołowych pojedynczych, bardzo drobnych, nieprawidłowych obszarów o podwyższonej IS w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze naczyniopo ... Ogniska naczyniopochodne w warstwach podkorowych płatów czołowych .. mózgowia w normie. Uwidoczniono wpuklenie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego.Przedni płat przysadki uciśnięty,lejek przemieszczony ku tyłowi,ustawiony pośrodkowo. Po stronie prawej kompleks nn.VII i VIII ...

Omdlenia przy jamkach malacyjnych w głowie jądra ogoniastego i nad rogiem potylicznym .. mózgowej ) wskutek działania enzymów wydzielanych przez prawidłowe komórki otaczające. Przyczyną są urazy lub wynikają z udaru. Wynik tak czy inaczej należy skonsultować z neurologiem osobiście. tak zrobię dziękuję* chociaz ja mam ... Skutki uboczne leczenia zapalenia opon mózgowych u noworodka .. mózgowych. Czy leczenie tej choroby może powodować jakieś skutki uboczne u tak małego dziecka? W tym przypadku nieleczenie mogłoby doprowadzić do śmierci, zatem leczenie jest jedyną drogą. Każdy antybiotyk związany jest z nieco in ... Prawidłowe wartości ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego .. mózgowo - rdz. - podano 50 - 200 mm Hg, a nie H2O ( ? ). W niektórych piśmiennictwach wartości faktycznie podawane są w jednostkach H20. W artykule korzystano z informacji zaczerpniętych z *Neurologii* pod red. W. Kozubskiego i P. ...

Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Proszę o interpretacje mam potworne bóle głowy. jestem po stłuczeniu głowy. Większych nieprawidłowości, szczególnie pourazowych nie stwierdzono. Ogniska na ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. mózgowej, istoty białej i jąder podkorowych. W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych pojedyncze drobne do 3 mm ogniska hiperintensywne w obrazach T2W o charakterze zmian demielinizacyjnych, poza tym zmian ogniskowych o pa ... Bóle głowy przy hipoplazji tętnicy przedniej mózgowej .. mózgowej prawej. Chciałam się dowiedzieć, czy hipoplastyczna tętnica może być przyczyną bólów głowy? Hipoplazja tętnicy przedniej mózgu jest dosyć częstą odmianą. Może wiązać się z bólem głowy, należy jednak wykluczyć obecność tęt ...

Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. mózgu drobne ogniska demielinizacyjne. poza tym struktury mózgowia prawidłowe, bez zmian ogniskowych, układ komorowy nieposzerzony, bez przemieszczania. co o tym myślicie? czy to sugeruje SM? do neurologa czekam dopiero na wizyte ... Bóle głowy i blizna korowa po dawnym urazie .. mózgowej. Nie stwierdza się cech krwawienia sródczaszkowego. Układ komorowy symetryczny, bez zniekształceń i przemieszczeń. badanie EEG marzec 2011 opis badania: czynność podstawowa EEG zachowana. W odprowadzeniach ciemieniowo - p ... Specjalista od zapalenia opon mózgowych .. mózgowo - rdzeniowych. Był hospitalizowany, jednak do tej pory ma problemy z chodzeniem. Z badań wynika, że w płynie nie ma żadnych zmian na lepsze. Czy są w Polsce jacyś dobrzy specjaliści w tej dziedzinie? Jak dotąd żaden lekarz ...

Bezsenność przy guzie przysadki mózgowej .. mózgowej. Przez tę chorobę jest taki słaby i zmęczony, nie może spać w nocy. Czy można w jakiś sposób zaradzić temu? Czy przyczyną osłabienia i bezsenności jest guz? Czy można go wyciąć? Czy mogą być jakieś powikłania po operacji? ... Obrzęk obu półkul mózgowych po zawale z niedotlenieniem mózgu .. mózgu. Jest pod respiratorem. Badania wykazały obrzęk obu półkul mózgowych, obniżenie densyjności móżdżku i uciśnięte komory boczne. Czy ciocia ma szansę wyzdrowieć? Stan jest poważny. Duże znaczenie w rokowaniu ma ustępowanie obr ... Ataki paraliżu przy kompresji rdzenia przedłużonego .. mózgowia - tzw. jamy Vergi. Wyraźna kompresja rdzenia przedłużonego na wysokości prawej oliwki przez prawą t. kręgową. Proszę o pomoc i wyjaśnienie co mi może dolegać? Opisana zmiana ( kompresja rdzenia przedłużonego na wysokości ...

Zablokowanie przysadki mózgowej u niemowlęcia .. mózgowej u trzymiesięcznego dziecka? Czy jest to bardzo groźne dla jego zdrowia? Co Pani ma dokładnie na myśli? Hormony przysadki są niezbędne do prawidłowego rozwoju całego organizmu. Bezpośredniego zagrożenia zdrowia nie ma, ale ... Przyczyny udaru mózgu .. mózgową ( obszar unaczynienia lewj PCA ) Drobne przebyte ognisko naczyniopochodne w dolnej części lewego wzgórza Wtórne poszerzenie trójkąta komorowego i rogu skroniowego lewej komory bocznej W wykonanym badaniu angio MR tętnic we ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. mózgowia bez zmian patologicznych w obrazie MR. Przestrzenie przymózgowe nieposzerzone. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przepuklina przepony siodła z przypartą przysadką mózgową. Wpuklanie się migdałków móżdżku na ok. 6 ...

Przyszłe skutki zapalenia opon mózgowych .. mózgowych. Czy jako dorosły człowiek będzie odczuwał jakieś skutki po tej chorobie? Czy zostaną po niej jakieś ślady? Czy będzie mógł normalnie żyć? W większości niepowikłanych zapaleń opon mózgowo - rdzeniowych, prawidłowo leczon ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. mózgowo - rdzeniowych prawidłowa. Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego. Obustronnie w okolicy czołowo - ciemieniowej poszerzenie przymózgowej przestrzeni płynowej. Zatoki oboczne nosa prawidłowo powietrzne. [Ba ... Przebieg leczenia wodogłowia wewnętrznego .. mózgowo - rdzeniowego. Leczenie jest operacyjne ( usunięcie przeszkody lub założenie drenażu płynu mózgowo - rdzeniowego ). Zażywanie leków oczywiście jest nieodłącznym tego elementem, ale nie usunie przyczyny. ...

Ogniska wysokiego sygnału w obrębie istoty białej okolic ciemieniowych .. mózgowej oraz przestrzeni płynowych w badaniu MR bez widocznych zmian patologicznych. ... Zaniki pamięci przy bliznach na płacie czołowym .. mózgowych. Zaniepokojona objawami takimi jak: drętwienie rąk i nóg, zaniki pamięci ( nie pamiętam co powiedziałam lub robiłam przed chwilą ) zrobiłam rezonans magnetyczny głowy, który wykazał obecność blizn w okolicy płata czołowe ... Wysoka gorączka i opuchnięta głowa po zaklipsowaniu tętniaka .. mózgowych. Czy mama ma jakieś szanse, że z tego wyjdzie? Czy to znaczy, że operacja przebiegła nieprawidłowo? Jest to jedno z powikłań operacji, które może wystąpić. Jeśli stan ogólny jest w miarę stabilny i dobry, Pani mama prawi ...

Odszkodowanie za błąd lekarski przy porodzie skutkujący porażeniem mózgowym dziecka .. mózgowe. Lekarz twierdzi, że prawdopodobnie jest to wynik błędu przy porodzie. Czy w takim wypadku możemy się ubiegać o odszkodowanie od szpitala, w którym odbierany był poród? Nie jest to łatwa sprawa. Musi Pani udowodnić błąd le ... Schorzenia w obrębie naczyń mózgu przy skłonności do zakrzepicy .. mózgu? Tak, skrzeplina może zlokalizować się w obrębie naczyń mózgowia. Możliwe, że nudności i bóle głowy są wynikiem poszerzenia prawej komory mózgu, co świadczyć może o tworzeniu się wodogłowia. Dobrze, aby pozostawała Pani pod ... Bóle i zawroty głowy po wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego .. mózgowo - rdzeniowego. Od tego czasu mam bardzo silne bóle głowy i zawroty, nasilające się podczas wysiłku. Lekarz przepisywał mi tylko lek przeciwbólowy. Czy moje dolegliwości są jakoś związane z wyciekiem płynu mózgowego? Wyciek ...

Zmiany izointensywne w mózgowiu .. mózgowia mojej córki. Ne wiem co znaczy wynik. A do lekarza z córką mam dopiero na 29 lipca. Czy powinnam się martwić. Co powinnam zrobić. MRI przeglądowe mózgowia wykonano dwufazowo w trzech czasach w sekw. SE Zmiany obserwowane ... Tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych i układ komorowy położony pośrodkowo .. mózgu. Opis brzmi: tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych, układ komorowy położony pośrodkowo. Co to oznacza? Czy to coś poważnego? Wynik badania jest prawidłowy. Nie ma w nim powodów do niepokoju. Ponieważ nie napisała Pani jaki by ... Blizna naczyniopochodna i zaniki korowe tkanki mózgowej .. mózgowej i hypodensyjne zmiany naczyniopochodne w istocie białej okołokomorowej. Co oznacza dla mnie wynik tego badania? Opisane zmiany mają pochodzenia naczyniowe, czyli związane są z niedotlenieniem, miażdżycą naczyń, nadciśnien ...

Zaburzenia widzenia po operacji guza przysadki mózgowej .. mózgowej. Przeszła pomyślnie operację. Niedawno babcia zaczęła mieć problemy ze wzrokiem. Nie widzi na jedno oko, przez drugie widzi jak przez mgłę. Co można zrobić? Jak jej pomóc? Czy to normalna reakcja po takiej operacji? Należ ... Zaburzenia równowagi przy poszerzeniu przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku .. mózgowo - rdzeniowego,bez efektu masy,łącząca się płynowym pasmem z poszerzoną komorą IV.Obraz TK może odpowiadać poszerzonemu zbiornikowi móżdżkowi - rdzeniowemu do różnicowania z torbielą pajęczynówki*.Obecnie brak równowagi zmn ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy bez cech ucisku i przemieszczeń, nieco niesymetryczny - prawa komora boczna szersza od lewej nieco asymetryczny zanik mózgu - większy po stronie prawej. rezerwa płynowa podpajęczynówk ...

Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. mózgowia w normie.Układ komorowy połozony posrodkowo,poszerzony o cechach umiarkowanego wodogłowia wewnętrznego( wsk Ewansa ok.0.38 ),bez znamiennych cech przenikania płynu m - r.W okołokomorowej lokalizacji istoty białej przy rog ... Rokowania przy zapaleniu opon mózgowych, krwiaku śródmózgowym i sepsie .. mózgowych i zapalenie wsierdzia sercowo mięśniowego. Spowodowane zostało to bakterią gronkowca. Na dodatek chory jest na zapalenie posocznicy ( sepsę ). Nagle, kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że ma krwiaka śródmózgowego w lewej ... Lek Notropil przy zaniku kory mózgowej .. mózgowej. Cierpię na bardzo silne bóle głowy, mam stany lękowe i zaburzenia pamięci. Lekarz zapisał mi Notropil. Mam 34 lata. Co to za lek? Jakie są jego skutki uboczne? Nootropil to piracetam, lek poprawiający metabolizm komórek ...

Przyśpieszony i turbulentny przepływ krwi w tętnicach mózgowych .. mózgowych. Czy to jest niebezpieczne i w jaki sposób leczy się tę chorobę? Wiąże się to zapewne z miażdżycą naczyń, nadciśnieniem tętniczym. Należy kontrolować i leczyć nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, kontrolować lipidogram, sto ... Rokowania osoby w śpiączce, otwierającej oczy i reagującej na ból, dźwięki i dotyk .. mózgowej. Reaguje na ból, dźwięki, dotyk, otwiera oczy. Ma tracheotomię, respirator, dializy w tygodniu. Co mnie czeka moją żonę? Lekarze mówią że zakład opiekuńczo - leczniczy nie wchodzi w rachubę. Jakie są jej rokowania? ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. mózgowia nie wykazuje danych efektu masy. Nadnamiotowo w istocie białej głębokiej i podkorowej mózgu, widoczne w obrazach FLAIR, co najmniej 5 hyperintensywnych ognisk* największe w lewej półkuli, maksymalenj wielkości 8,0 mm. Ogn ...

Obustronnie szersze przestrzenie okołonaczyniowe Virvhova-Robina .. mózgową. Nie ma powodu do obaw. ... Poszerzone zanikowe rowki mózgowe półkul mózgu na sklepistości .. mózgowe półkul mózgu na sklepistości. Co to oznacza? Czeka mnie leczenie? Jeśli tak, jak ono będzie wyglądać? Jeśli zmiany są adekwatne do wieku to w zasadzie nie musi podlegać to leczeniu. Ewentualne leczenie objawowe zależy od s ... Operacyjne wydłużenie ścięgna Achillesa u dziecka .. mózgowe porażenie dziecięce oraz niedowład połowiczny prawostronny. Synek ma również przykurcz oraz skrót ścięgna Achillesa. Mamy możliwość wydłużenia ścięgna operacyjnie. Synek ma 3,5 roku. Czy dla niego taka operacja będzie nieb ...

Boks przy zaniku kory mózgowej .. mózgowej. Interesuje mnie, czy z tą przypadłością mógłbym rekreacyjnie trenować boks? Bardzo mi na tym zależy. Boks trenowałem już od dwóch lat i nie chciałbym tego zaprzestawać. Czy uderzenia, jakich będę doznawał nie będą pogars ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. mózgowo - rdzeniowego i ewentualnie powtórzyć badanie MR głowy za jakiś czas i porównać z opisanym powyżej. ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo .. mózgowia bez zmian ogniskowych - struktury linii pośrodkowej nieprzemieszczone - układ komorowy i przestrzenie płynowe okołomózgowe nieposzerzone. Proszę pomóc z interpretować wynik bo ja nie mam zielonego pojęcia o co tu chodzi W ...

Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. mózgowie i wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Nieżytowe pogrubienie błony śluzowej w lokalizacji zachyłka zębodołowego lewej zatoki szczękowej. Innych zmian w wykonanym badaniu MR nie wykazano. Dziękuję ... Wybudzanie pacjenta po operacji zaklipsowania tętniaka mózgu .. mózgowego, gdyż na szczęście tętniak nie zdążył jeszcze pęknąć. Lekarze nie chcą mi nic powiedzieć, więc chciałabym zapytać, ile mniej więcej trwa wybudzanie pacjenta po takiej operacji? Wiem, że musi nastąpić regeneracja organizm ... Wpływ marihuany na zmianę w falach mózgowych w zapisie EEG .. mózgowych. Czy przyczyną tych zmian mogła być marihuana? Być może to nie była czysta marihuana, ale z dodatkami chemicznymi, które także mają negatywny wpływ na stan zdrowia. Nie wykluczone, że to marihuana spowodowała nieprawidło ...

Drobne ogniska hyperintensywne w mózgu przy porażeniu mózgowym .. mózgowe. Co to oznacza dla dziecka? Czy wynik badania wskazuje też na inną chorobę? ... Zwapniały oponiak .. mózgowia nie wykazuje zmian ogniskowych. W lewej okolicy ciemieniowej, przysierpowo zwapnienie o średnicy 10mm, mogące odpowiadać zwapniałemu oponiakowi.Układ komoroy nieposzerzony.Kościec czaszki bez zmian. Bardzo prosze o odpowi ... Ból głowy przy gwałtownych ruchach po zapaleniu opon mózgowych .. mózgowych po punkccj kręgosłupa odczuwałem bardzo długo bule głowy , od lipca minęło prawie 10 miesięcy . Czy jest możliwe abym odczuwał nadal ból głowy , czy ból głowy przy gwałtownych ruchach, skokach był spowodowany poprzednią ...

Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym .. mózgu, ciało modzelowate, prawidłowe. Układ komorowy ustawiony w osi, symetryczny, prawidłowej szerokości. Torbiel pajęczynówki w tylnym dole czaszkowym wielkości ok. 56x26mm w ax, 56x18mm w sag. Okolica przysadki mózgowej i okoli ... Brak rozwoju gruczołów piersiowych przy porażeniu mózgowym .. mózgowe może być przyczyną braku rozwoju gruczołów piersiowych i braku fałd pachowych przednich kończyn górnych? Obserwuję coś takiego u swojej córki, która cierpi na tę chorobę. Czy powinnam się tym martwić? Raczej nie powinno mi ... Hyperintensywne ognisko podkorowe w górnej części płata czołowego .. mózgowia. Badanie wykazało hyperintensywne ognisko podkorowe flair, w górnej części płata czołowego. Prawdopodobnie zmiany są naczyniopochodne. O czym świadczy to badanie? Czy to coś poważnego? Może to być zmiana naczyniopochodna ...

Objawy i leczenie chorób neurodegradacyjnych .. mózgowe, mogą być nabyte lub wrodzone. Należą do nich np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, SM, stwardnienie zanikowe boczne. Są one postępujące i brak jak dotąd skutecznego leczenia. ... Schorzenia diagnozowane za pomocą USG mózgu .. mózgowia. Co można się z takiego badania dowiedzieć? Kiedy stosuje się takie badanie? Takie badanie wykonywane jest u większości niemowlaków w związku z niepokojącymi objawami lub powikłanym porodem ( niedotlenienie, krwawienie do ... Zmęczenie, duszności i śnieg optyczny po dziecięcym porażeniu mózgowym .. Mózgowe. Naszczęście była to chyba lekka postać bo dzisiaj jestem sprawnym człowiekiem. Nie wiele pamiętam, ale wiem że miałem różne rehabilitacje np. na gumowej kuli. Jednak dręczy mni kilka objawów: - przewlekłe zmęczenie - dusz ...

Ociężałość umysłowa i apatia .. mózgowe i rehabilitacje, ale była to lekka postać bo dzisiaj jestem sprawnym człowiekiem ( chociaz zastanawiałem się czy z DPM nie ma związku ta blokada mięśni międzyżebrowych ). ... Wyleczenie stwardnienia rozsianego w początkowym stadium choroby .. mózgowo - rdzeniowego, jeśli badanie MR w tym przypadku jest wątpliwe. Niedowład kończyn dolnych powinien być różnicowany z innymi przyczynami np. ze zmianami w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. ... Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym .. mózgowia + C i.v Badanie wykonano w sekwencjach SE T1 - ax,sag.cor. przed i po kontraście, TSE T2 - ax.sag. i cor. oraz longTR/FLAIR T2 - ax Przy podstawie w prawym placie czolowym, w istocie białej widoczne owalne ognisko podwyzs ...

Bóle głowy przy poszerzeniu komory czwartej .. mózgowo - rdzeniowego i zastosowanie odpowiedniego leczenia ( operacyjnego ). Na ten czas zapewne jednak będzie to leczenie zachowawcze ( farmakologiczne ). ... Słabo wysycone ogniska o podwyższonym sygnale w płacie czołowym .. mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału z obecnością obustronnie w płacie czołowym słabo wysyconych drobnych ognisk o podwyższonym sygnale o charakterze niedokrwiennym, nieco szerszy zbiornik móżdżkowo - rdzeniowy ... Obniżenie gęstości mózgowia z zatarciem zróżnicowania korowo-podkorowego oto wynik badania.rozlane,dosc rownomiernie obnizenie gestoscimozgowia w granicach 33 - 35j.h z zatarciem zroznicowania korowo podkorowego z zacisnieciem bruzd mozgowia.komory mozgowia waskie, odcinkowo zacisniete mozgoczaszka pra ...

Pneumokokowe zapalenie opon mózgowych u dziecka .. mózgowych z ropnym zapaleniem mózgu. Od tamtej pory ma padaczkę, jest karmiona sondą. Nie rozwija się. Czy jest w Polsce jakaś klinika zajmująca się takimi problemami? Czy to, że nie ma poprawy może być wynikiem zbyt dużej ilości ... Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. mózgowo - rdzeniowych. Dnia 19 kwietnia 2011 miałam robiode badanie MR rezonans głowy. Wynik badania wygląda następujaco: Badanie MRI głowy wykonane w sekwencji SE i FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło pojedyńcze bardzo dr ... Zanik korowego mózgowia okolicach czołowo-ciemieniowych .. mózgowia w okolicach czolowo - ciemieniowych, umiarkowany zanik podkorowego mózgowia i niewielkiego zaniku korowego móżdżku. Poza tym obraz mozgowia i wewnątrz czaszkowych przestrzeni płynowych jest w badaniu tk prawidlowy. Po pod ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ