Krwiak

neurologiczne.pl & krwiakBadanie płynu mózgowo - rdzeniowego .. krwi. Polega to na wstrzyknięciu ( nadtwardówkowo ), w bliskim sąsiedztwie wcześniejszego nakłucia, krwi pobranej wcześniej od pacjenta. Dzięki temu tworzy się tampon z włóknika, który zamyka otwór w oponie twardej. Podstawowe war ... Badania obrazowe mózgu .. krwienne, obrażenia powstałe w czasie urazu, tętniaki i inne zmiany naczyniowe bądź też stany zapalne i zwyrodnieniowe. Czułość badania można zwiększyć poprzez podanie środka cieniującego ( angiografia naczyń mózgu ). Jądrowy rezo ... Choroba Devica .. krwi np. z przeciwciał. Bardzo ważne jest odróżnienie choroby od SM, ponieważ w chorobie Devica nie stosuje się inferferonu - beta ( IFN - B ). Dorota Kozera Literatura: 1 ) M. Victor, A. H. Ropper: Neurologia Adamsa i Victora , r ...

Środkowa mielinoza mostu .. krwi. Most ( łac. pons ) znajduje się na wysokości pnia mózgu pomiędzy rdzeniem przedłużonym a śródmózgowiem. W jego wnętrzu znajdują się ważne struktury tj. twór siatkowaty odpowiedzialny za sen i czuwanie oraz jądra nerwów czasz ... Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego .. krwi, np. z przeciwciał. W celu usprawnienia chorego wykorzystuje się leczenie objawowe. Do farmakologicznego zmniejszenia napięcia mięśniowego stosuje się m.in. baklofen a w osłabieniu siły mięśniowej poprawę można uzyskać dzięki ... Anatomia układu nerwowego .. krwi. Utrudniony odpływ płynu mózgowo - rdzeniowego prowadzi do powstania wodogłowia. Unaczynienie tętnicze mózgu Mózg otrzymuje 15 proc. krążącej krwi. Unaczynienie tętnicze mózgu pochodzi z dwóch tętnic szyjnych wewnętrznych ora ...

Diagnostyka i leczenie miastenii .. krwi z przeciwciał i jest zabiegiem bezpiecznym stosowanym zwłaszcza w zaostrzeniach choroby. Zaleca się także usunięcie grasicy szczególnie przy podejrzeniu grasiczaka. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Ne ... Dystrofia miotoniczna .. krwi, badanie EMG ( elektromiografia ), biopsję mięśnia oraz analizę DNA. Leczenie dystrofii miotonicznej Objawy miotoniczne leczy się objawowo za pomocą chininy, fenytoiny oraz innych leków przeciwdrgawkowych. Ważna dla chorego j ... Dystrofia obręczowo - kończynowa i wrodzona .. krwi, EMG ( elektromiografia ), biopsję mięśnia. Dystrofia wrodzona Dystrofia wrodzona może się ujawnić już w życiu płodowym i jest chorobą dziedziczącą się w sposób autosomalny recesywny związaną z defektem genu dla białka merozy ...

Choroba Wilsona .. krwi ( białko transportujące miedź w organizmie ), zwiększone wydalanie miedzi z moczem. W badaniu okulistycznym uwagę zwraca pierścień Kaysera - Fleischera w postaci złocisto - brązowego przebarwienia obwodu rogówki. Natomiast ba ... Pourazowe obrzmienie i obrzęk mózgu .. krwi w naczyniach z powodu zaburzenia autoregulacji krążenia mózgowego. Oba zjawiska powstają w rezultacie urazów głowy, po którym dochodzi najczęściej do porażenia naczyń, a zatem ich poszerzenia i zwiększenia w nich objętości kr ... Złamania kości sklepienia czaszki .. krwiaka nadtwardówkowego z oczyszczeniem rany i usunięciem odłamów kostnych. Dorota Kozera Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne , Tom I. 2 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński, A.M. Kamińska. ...

Krwiak nadtwardówkowy Krwiak nadtwardówkowy ( łac. haematoma epidurale ) powstaje skutek nagromadzenia się krwi między oponą twardą ( łącznotkankowa blaszka ochraniająca mózg położona najbardziej zewnętrznie ) a kością i jest rzadkim powikłaniem urazów ... Krwiak podtwardówkowy Krwiak podtwardówkowy ( łac. haematoma subdurale ) powstaje wskutek nagromadzenia się krwi między oponą twardą a oponą pajęczą ( w przestrzeni podtwardówkowej ). Często towarzyszy mu uszkodzenie kory mózgowej. Krwiak podtwardówkow ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. krwiak śródmózgowy są najczęstszym uszkodzeniem mózgu po ciężkich urazach czaszkowo - mózgowych. Dotyczą wynaczynienia krwi. Stłuczenie mózgu obejmuje jedynie niewielkie i rozsiane w korze mózgowej wynaczynienie krwi, natomiast kr ...

Złamania podstawy czaszki .. krwiaka, niedowładu nerwów czaszkowych unerwiających mięśnie gałki ocznej ), porażenie mięśni mimicznych twarzy, zaburzenia wydzielania śliny, zaburzenia smaku, szum w uszach, poszerzenia żył spojówki i gałki ocznej. Diagnostyka z ... Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. krwionośnych. Wreszcie prawidłowa opieka i rehabilitacja. Rokowanie zależy przede wszystkim od ciężkości urazu, wieku, stanu ogólnego, leczenia samego uszkodzenia, jak i powikłań. Przy całkowitym przerwaniu ciągłości rdzenia kręgo ... Odwracalne zespoły otępienie .. krwiakiem podtwardówkowym, ropniem mózgu, wodogłowiem komunikującym ( zespół Hakima ), zaburzeniami endokrynologicznymi ( np. hipoglikemia, niedoczynność tarczycy, niedoczynność przysadki, hiperkaclemia, zaburzenia stężenia sodu ) ...

Udar mózgu .. krwionym i jest zależna od ciągłej dostawy tlenu i glukozy z przepływającej krwi. Mózg otrzymuje około 15 proc. wyrzutu sercowego krwi. Przerwanie przepływu krwi na 30 sekund powoduje zaburzenie jego metabolizmu. Niedobór tlenu i ... Udar niedokrwienny mózgu .. krwienny jest najczęstszą przyczyną udarów mózgu. Mogą być to udary o przyczynie zakrzepowo - zatorowej, kardiogennej ( np. zawał serca, migotanie przedsionków ), wywołane chorobami małych naczyń, krwi i krzepnięcia, zatruciem. Ob ... Krwotok podpajęczynówkowy .. krwi do mózgu. Do przyczyn krwotoku podpajęczynówkowego należą: płeć żeńska, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia krwi ( np. hemofilia, nieprawidłowe stosowanie leków ), angiopatia amyloidowa, czyli odkładanie się nierozp ...

Diagnostyka i leczenie śpiączki .. krwi tętniczej, ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla, badania toksykologiczne krwi i moczu, posiew z krwi i płynu mózgowo - rdzeniowego, próby wątrobowe, EEG ( elektroencefalografia ), BAEP ( brainstem auditory evoked pot ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. krwi, a dokładniej z komórek limfoidalnych, najczęściej limfocytów B. Zwykle zajmuje wtórnie ośrodkowy układ nerwowy i lokalizuje się w obrębie opon miękkich, opony twardej, tkanki śródmiąższowej mózgu, korzeni nerwowych. Pierwotn ... Guzy czaszki .. krwionośnych. Występuje częściej w obrębie kręgosłupa, rzadziej w kościach pokrywy czaszki. Przy dużych rozmiarach może powodować ból głowy. Do łagodnych guzów czaszki należą również torbiele, włókniak kostniejący lub niekostnieją ...

Obrzęk mózgu .. krwi. Konsekwencją przemieszenia białek do przestrzeni pozanaczyniowej jest ruch wody i jej zatrzymanie w tkance okołonaczyniowej. Taka sytuacja występuje w przypadku stłuczenia, krwawienia, udaru czy guza mózgu. Objawy kliniczne ... Wodogłowie .. krwi w zatoce poprzecznej ) lub upośledzonego jego wchłaniania w ziarnistościach pajęczynówki ( np. z powodu braku kosmków odpowiadających za wchłanianie, wyściółczaka czy guza rdzenia ). Wodogłowie normotensyjne Wodogłowie normot ... Wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. krwi w rezultacie uogólnionego zakażenia wirusowego. Do najczęstszych wirusów należą: enterowirusy, adenowirusy, wirus opryszczki ( HSV ), cytomegalowirus ( CMV ), wirus Ebstein - Barr ( EBV ), wirus ospy wietrznej i półpaśca ( VZ ...

Diagnostyka wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. krwi obserwuje się wzrost liczby krwinek białych ze znaczną przewagą limfocytów oraz przeciwnie niż w bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych prawidłowe wartości CRP i prokalcytoniny. W płynie mózgowo - rdzeniowym występu ... Bakteryjne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. krwi do płynu mózgowo - rdzeniowego w rezultacie uszkodzenia bariery krew - mózg, urazu głowy czy przeniesienia procesu zapalnego przez ciągłość. Stan zapalny obejmuje oponę miękką, pajęczą oraz przestrzeń podpajęczynówkową. Bakte ... Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. krwi w postaci zwiększonej liczby krwinek białych ( leukocytozy ) ze znaczną przewagą granulocytów obojętnochłonnych ( granulocytozą ), wzrost CRP i prokalcytoniny w surowicy krwi. Jeśli brak jest przeciwwskazań ( szczególnie obrz ...

Nieropne zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych .. krwionośną, a w przypadku gruźlicy ognisko pierwotne zlokalizowane jest w układzie oddechowym. Proces zapalny obejmuje swym zasięgiem oprócz opon mózgowo - rdzeniowych również tkankę nerwową oraz układ naczyniowy mózgu. Do objawów ... Leczenie nieropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. krwistość, zwykle prawidłowe CRP w surowicy krwi. W płynie mózgowo - rdzeniowym występuje widoczna przewaga limfocytów. Dodatkowo rutynowo wykonywany jest posiew i hodowla drobnoustroju oraz testy umożliwiające wykrycie obecności ... Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. krwiopochodną i przez przewód pokarmowy. Objawy grzybiczego zapalenia OUN Grzybicze zapalenie OUN ma przebieg przewlekły przypominający symptomatologią gruźlicę OUN. Do objawów należą: bóle głowy, gorączka lub nieznaczne podwyższe ...

Pasożytnicze zarażenia ośrodkowego układu nerwowego .. krwi przedostają się do innych narządów, w tym mózgu. Objawy zależą od ogniska lokalizacji w mózgu. W rozpoznawaniu toksokarozy podstawą są badania serologiczne. W leczeniu wykorzystywany jest albendazol i dietylkarbamazyna. Wągrz ... Guzy rdzenia kręgowego .. krwionośnych. Znacznie częściej spotykane są nerwiakowłókniaki, oponiaki i wyściółczaki, rzadziej guzy przerzutowe i gwiaździaki. Można je podzielić ze względu na lokalizację na guzy wewnątrzrdzeniowe i zewnątrzrdzeniowe ( wewnątr ... Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. krwionośnych ) i mielografia, czyli badanie radiologiczne, które polega na podaniu przez nakłucie lędźwiowe środka cieniującego i uwidocznieniu rdzenia kręgowego łącznie z korzeniami rdzeniowymi i oponami rdzenia kręgowego. Ponadt ...

Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. krwionośną, okołonaczyniowo, wzdłuż nerwów. Do objawów należą: bóle głowy, zaburzenia psychiczne, zaburzenia chodzenia, wymioty, napady padaczkowe, podwójne widzenie, osłabienie mięśni twarzy, zaburzenia słuchu, wzroku i czucia w ... Omdlenia .. krwi w naczyniach mózgowych na 6 - 8 sekund lub zmniejszeniem ilości tlenu dostarczanego do mózgu. Objawy ustępują szybko i całkowicie. Za najczęstsze przyczyny omdleń uznaje się przyczyny sercowo - naczyniowe np. nagły spadek ciś ... Neuropatia .. krwi i moczu, badania radiologicznego klatki piersiowej, a przede wszystkim badania elektrofizjologicznego ( badanie szybkości przewodzenia w włóknach nerwowych ) nerwów i mięśni. Czasami konieczne jest oznaczenie poziomu witaminy ...

Zespół Guillaina-Barrego .. krwi z kompleksów immunologicznych ) lub częściej immunoglobuliny. Należy zapobiegać powikłaniom choroby zakrzepowo - zatorowej. Zdarzają się nawroty choroby. Śmiertelność wynosi około 2 proc. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozu ... Encefalopatia wątrobowa .. krwi a nasilenie zaburzeń świadomości, we krwi wzrastają zaś mózgowe metabolity amoniaku. W warunkach prawidłowych amoniak powstaje w przewodzie pokarmowym z rozpadu związków azotowych, w wątrobie jest przekształcany w mocznik, kt ... Encefalopatia mocznicowa .. krwionośnego, a stąd przez filtrację kłębuszkową w nerkach wydalane poza organizm wraz z moczem. Objawy encefalopatii mocznicowej Do objawów encefalopatii mocznicowej należą: zaburzenia koncentracji, osłabienie, męczliwość, zaburz ...

Encefalopatia nadciśnieniowa .. krwi w krążeniu naczyniowym mózgu i wzrasta przepuszczalność ścian tętnic prowadzących do obrzęku mózgu. Przyczyną nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego są: guz chromochłonny, nagłe przerwanie leczenia hipotensyjnego, zmiany na ... Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna .. krwienna powstaje w mechanizmie niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego wynikającego z zmniejszenia zawartości tlenu w wdychanym powietrzu lub krwi, spadku przepływu krwi w krążeniu mózgowym oraz transportu samego tlenu ( np. ... Encefalopatia hipoglikemiczna .. krwi tętniczej dochodzi do zmniejszenia przepuszczalności bariery krew - mózg, zmniejszenia procesu glikolizy. Niedobór glukozy powoduje pobudzenie układu współczulnego i wydzielanie katecholamin. Objawy neurohipoglikemii Objawy k ...

Zespół wklinowania .. krwiak pourazowy, zapalenie mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych, obrzęk mózgu. ... Krwotok podpajęczynówkowy i wodogłowie .. krwi. Od tamtej pory wujek ma problemy z równowagą. Po wizycie kontrolnej zdiagnozowano u niego wodogłowie. Czy konieczna będzie ponowna operacja? Czy wodogłowie jest skutkiem źle przeprowadzonego zabiegu? Jednym z powikłań krwawi ... Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych a zapalenie ucha .. krwiopochodnie. ...

Wylewu do mózgu u starszej osoby .. krwiak śródmózgowy. Organizacja i wchłanianie krwiaka może trwać kilka tygodni. Jeśli chodzi o powrót funkcji ruchowych to uzależniony on jest od rehabilitacji, ale niestety może się zdarzyć tak, że niedowład kończyn może się utrz ... Zaburzenia neurologiczne po przeszczepie nerki .. krwi następowały drgawki, zwidy, lęki. Po ostatnim zabiegu wystąpiły objawy padaczkowe oraz stwierdzono obrzęk mózgu. Jakie mogą być skutki takiego stanu rzeczy? dziecko ma 5 lat ( 2,5 roku dializowane otrzewnowo 13 godzin dzienni ... Śpiączka przy niedokrwiennym udarze mózgu .. krwienny udar mózgu. Ma 76lat, choruje na serce, ma nadciśnienie. Jest od dwóch dni w śpiączce. Lekarz mówi,że *trzeba czekać*. Boję się,że coś przegapię, że można zrobić coś więcej niż tylko czekać. Czego powinnam oczekiwać od le ...

Silny ból rąk .. krwiak od wewnętrznej strony ręki. Zrobiły jej się również guzy w tym samym miejscy, na obu kończynach. Ręce jej nie drętwieją, czuje nitkowy ból przy ruszaniu. Co to może być? Czy to może być jakieś zapalenie? Warto zwrócić uwagę ... Napady padaczkowe po operacji oponiaka .. krwi, aby ocenić czy mieszczą się w zakresie terapeutycznym. Następnie należy zrobić badanie EEG lub 24h - EEG celem diagnostyki ogniska padaczkowego. ... Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. krwi i moczu. Niby wszystko OK. Zmiany reumatyczne wykluczone, przeciwciała przeciwjądrowe tez są w normie. Teraz miałam wykonany rezonans magnetyczny głowy. Oto opis: Badanie wykonano w sekwencjach SE,FSE w czasach T1,T2 zależnyc ...

Bolesność węzłów chłonnych jako efekt uboczny leku z karbamazepiną na nerw trójdzielny .. krwi, np. leukopenię. Powiększenie węzłów chłonnych nie jest częstym objawem niepożądanym, jednak może wystąpić. Zalecam wykonanie morfologii krwi z rozmazem, poziomu enzymów wątrobowych, poziomu leku we krwi. Potem należy rozważy ... Hipoplazja tętnicy mózgu .. krwi z jednej strony. ... Przepuklina jądra miażdżystego .. krwiaki na biodrach, kolanach - ogólne poobijanie - krótki pobyt w szpitalu - 3 dni obserwacji ). Dziękuję i pozdrawiam. Renata Taki opis MRI odcinka lędźwiowego powinien zostać skonsultowany z neurochirurgiem. Prawdopodobnie ma P ...

Parestezje i bóle głowy .. krwi i moczu, badania wzroku, tomografia komputerowa głowy, EEG, wszystkie one wyszły poprawnie z wyjątkiem EEG w którym odnotowano zmiany w okolicach przednioskroniowych oraz oraz uogólnione wyładowania napadowe. Ponadto w TK stw ... Drżenia wewnątrz ciała i zawroty głowy .. krwionośnych. Proszę o pomoc ( zdiagnozowanie, badania, leczenie ), bo żyję w strasznych mękach. Opisane objawy mogą być spowodowane zaburzeniami psychicznymi, głównie o podłożu lękowym lub psychotycznym. Najlepszą diagnostyką jes ... Skutki stłuczenia mózgu i powstałego krwiaka .. krwiak. Krwiak z czasem się wchłonął ale pozostały martwe w tym miejscu komórki. Jaki będzie skutek? z czasem czy mąż będzie odczuwał dolegliwości? Mogą występować zaburzenia neurologiczne, które z czasem powinny częściowo lub cał ...

Nieregularne przyjmowanie leku na padaczkę .. krwi może powodować obniżenie progu drgawkowego i wywołać napad, a w najgorszym wypadku stan padaczkowy. ... Sposoby leczenia krwiaka po stłuczeniu mózgu .. krwiaka mózgu. Leży na oddziale ortopedii urazowej. Zastanawiam się, dlaczego na takim oddziale. Neurochirurg zalecił mu podawanie jakichś leków. Mąż nie był operowany, ma straszne bóle głowy i oczu, ma zawężone pole widzenia. Dos ... Leczenie krwiaka w płacie czołowym .. krwiaka wielkości 2 cm w krzemieniowym płacie czołowym w mózgu a lekarze nic z tym nie robią lecz czekają! Co powinno się robić w takich przypadkach? Jeżeli jest to przewlekły krwiak, niepowodujący dużego ucisku na mózg to często ...

Badania diagnozujące ból głowy po uderzeniu .. krwi, ekg serca itp. Wszystko bez zarzutu. Od tego czasu miewam sile bóle głowy ( w okolicy czoła, do nasady nosa ), osłabienia z pojawiającymi się zawrotami głowy. Po 3 tygodniach po raz kolejny wykonałem tomografie, która pokaza ... Krwiak i stłuczenie mózgu .. krwiak i stłuczenie mózgu? Mój ojciec spadł ze schodów uderzył głową o ścianę, stracił przytomność i nie oddychał był przy nim ratownik górniczy i udzielił mu pierwszej pomocy przywrócił mu oddech. Wezwaliśmy pogotowie przyjechali ... Krwiak mózgu i obrzęk .. krwiaka 3 cm w płacie czołowym, obrzęk mózgu. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. Dostaje leki na obniżenie ciśnienia śródczaszkowego. Stan jest ciężki. Lekarze każą nam czekać. Czy w tej sytuacji naprawdę nic nie można więc ...

Wykrzepiony tętniak .. krwi do tej patologi. Jeśli to tętniak wykrzepiony w pełni to szanse, że zakrwawi są minimalne i nie ma niebezpieczeństwa związanego z wzrostami ciśnienia tętniczego krwi, np. po wysiłku. ... Czy jest możliwe całkowite wyleczenie neuralgii nerwu trójdzielnego? .. krwionośne uciskające nerw są najczęstszą przyczyną choroby - w moim przypadku jeszcze tego nie wiem, ale zauważyłem nasilenie bólu wraz z pochylaniem głowy ( podczas skłonu ), także po zbyt dużej ilości wypitej kawy - czyli wtedy ... Drętwienie lewej reki oraz lewej części twarzy .. krwi - tylko mam mało magnezu. Co to może być? Mam 31 lat. Takie objawy mogą występować a napadach migreny lub napadach padaczkowych. Należy zrobić badanie obrazowe głowy CT lub MRI, badanie EEG i wizyta u neurologa. Obecna wiedza ...

Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. krwi. ... Drżenia i furczenia mięśni międzyżebrowych podczas wdechu i wydechu przy neuralgii międzyżebrowej .. krwi - wszystko w normie, amylaza w normie, enzymy sercowe i inne wskaźniki - norma, płuca czyste ( RTG ), TK - wszystko w normie ( lekkie skrzywienie kręgosłupa i niewielka osteofitoza ), USG jamy brzusznej - wszystko super. Moje ... Zawroty głowy i nagły wzrost INR .. krwi INR ( 1,92 ). A norma jest 0,8 - 1,2. Po badaniach lekarz wypisał do domu mówiąc że to nie jest od serca, lecz na tle neurologicznym. Teraz po 6 dniach, ma INR ( 3,86 ). Dlaczego mogło to INR tak szybko wzrosnąć i czym to gro ...

Szumy w głowie .. krwi do głowy, ucisk w głowie, uczucie napływu krwi do nosa, ciarki lub uczucie przepływu prądu w nosie, mrowienie i uczucie przepływu prądu w górnej części głowy. Nie odczuwam żadnych bóli, jedynie dyskomfort związany z powyższym ... Krwotok podpajęczynówkowy a udar mózgu .. krwi do mózgu ( tzw. krwotok podpajęczynówkowy ). Gdy doszedł do siebie, złożył wniosek do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Niestety w odpowiedzi ubezpieczyciel odpisał iż nie wypłaci odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu ... Omdlenie z zesztywnieniem i drgawkami po pobraniu krwi .. krwi zemdlał. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby po chwili ( kiedy odzyskał już świadomość ) nie zesztywniał i nie dostał lekkich drgawek ( szyja była naprężona, ruchu gałek ocznych nie pamiętam, raczej brak szczękościsku, kolor ...

Pulsujący ból z tyłu głowy przy wysiłku .. krwi. ... Rozsiane zmiany naczyniowe w mózgu .. krwi, lipidogram, badanie tętnic szyjnych pod kątem miażdżycy. ... Zaburzenia czucia po usunięciu dolnej ósemki .. krwi zabieg został przerwany. W konsekwencji w dziąśle został kawałek korzenia. Pomimo upływu tak długiego czasu cały czas nie mam czucia w dolnej, prawej części twarzy. Cały czas mam mrowienie i takie uczucie jakby mijało znieczu ...

Niezdiagnozowane bóle okolic szyi, karku, oka, twarzy .. krwi OK, zęby są aktualnie leczone ale dentysta twierdzi, że to nie jest ból od zębów. Mam stwierdzona nerwice, biorę leki ale nic nie pomagają. Już dłużej nie mogę znieść tego bólu. Takie objawy mogą występować w neuralgii trójdz ... Krwiak śródmózgowy a zaburzenia pamięci i nielogiczne myśli .. krwiaku śródmózgowym mogą się utrzymywać przez wiele miesięcy, może się też zdarzyć, że jakieś zaburzenia pamięci pozostaną. Ważna jest odpowiednia rehabilitacja. ... Duże zwapnienie w sierpie mózgu .. krwi. W opisie wyniku badania stwierdzono duże zwapnienie w sierpie mózgu. Co oznacza to określenie i jakie leczenie jest zalecane? Zwapnienia sierpa mózgu nie jest wskazaniem do żadnego leczenia. Może to tego dochodzić wraz z wie ...

Bóle i zawroty głowy, szum w uszach i nudności przy krwiaku kręgosłupa szyjnego .. krwiaka, który się wchłania. Konsultowałem się z neurologiem, powiedział mi, że to nic poważnego. Dostałem tabletki do łykania, które biorę prawie 20 dni i nic mi nie pomagają. Co mam dalej robić? Należy wykonać kontrolne badanie ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. krwieniach oraz tętniak t. środkowej mózgu. Istnieje spore ryzyko otępienia naczyniowopochodnego. Warto zadbać o ciśnienie tętnicze krwi, lipidogram, wagę ciała. ... Krwiak na mózgu u dziecka .. krwiak o średnicy 5 cm na 6 i grubości 1 cm. W szpitalu leżał 3 tyg, musiał cały ten czas leżeć i leżał, gdy wychodziliśmy krwiak był mniejszy o połowę. Minęło już 5 miesięcy od wyjścia ze szpitala a syn czasami skarży się na ból ...

Krwiaki podtwardówkowe przewlekłe .. krwiaka podtwardówkowego przewlekłego, czy raczej jego zobrazowanie jest możliwe dopiero jak zacznie dawać objawy? Przewlekły krwiak podtwardówkowy może być zdiagnozowany zawsze jeśli występuje, objawy nie mają znaczenia. Wydaje s ... Tętniaki szerokopodstawne .. krwi, nie palę. Mam zawroty głowy, szumy uszne. Tętniaki leczy się albo operacyjnie neurochirurgicznie lub przez embolizację wewnątrznaczyniowo. Warto zweryfikować wynik badania bardziej precyzyjnym badaniem - angiografią. Należy ... Porażenie lewej strony ciała, obrzęk mózgu z krwiakami po wypadku .. krwiakami. Na razie obrzęk nie ustaje. Doszło do porażenia lewej strony ciała. Tato cały czas śpi, nie przyjmuje prawie pokarmów. Kontakt jest znikomy, jedynie proste odpowiedzi i na dodatek mało zrozumiale. Czy w teorii istnieje ...

Ból głowy po wypadku .. krwiaka? Dzisiaj również odczuwam bardzo lekki ból głowy oraz ból mięśni szyi i barku ( przypuszczam, że ból szyi i barku jest spowodowany szarpnięciem pasa bezpieczeństwa po zderzeniu ). Warto wykonać badania obrazowe głowy i krę ... Negatywne skutki tomografii komputerowej głowy .. krwi wykluczył tarczycę, powiedział, ze wg niego jest to migrena oczna( ponieważ córka czasem cierpi na dotkliwe bóle głowy ), ale na wszelki wypadek wypisał skierowanie na tomografię komputerową głowy. Poczytałam o negatywnych sk ... Ucisk nosa i skroni .. krwi, holter, ukg, ekg i wszystko w porządku. Bylem także u laryngologa, neurologa, okulisty. Laryngolog nie stwierdził nic niepokojącego oprócz lekkiego zapalenia śluzówki nosa. Miałem robione RTG zatok i wszystko w granicach nor ...

Nielogiczne zachowanie przy krwiaku śródmózgowym .. Krwiak ma to do siebie że się wchłania. Jednak kolejne urazy mogą nasilać zmiany i wielkość krwiaka. Zatem trzeb wykonać kontrolne badanie CT i ocenić zmianę. ... Ataki zaburzeń świadomości, wykrzywiania twarzy, tupania nogami, klaskania .. krwi, czy jest w odpowiednim stężeniu oraz wykonać badanie EEG. ... Utrata przytomności we śnie i chwilowe zaburzenie świadomości .. krwi były prawidłowe. Urodziłem się z wadami kończyn dolnych i górnych. Cierpię na małopłytkowość. Stwierdzono u mnie zespół TAR. Będąc noworodkiem przy transfuzji wymiennej wrzepiono mi wirusa żółtaczki typu B. Mam także wadę wzr ...

Zanik czucia w nodze .. krwi w związku z zanikiem czucia w lewej nodze przy dłuższym np. chodzeniu. Badania krwi wyszły dobrze. Na zdjęcie jeszcze czekamy. Ale lekarz nie oglądając zdjęcia powiedział mu jaka będzie kolej rzeczy, tzn. skierowanie do neuro ... Krwiak mózgu nad skronią .. krwiaka mózgu w prawej półkuli część potyliczna i ciemieniowa. Ogólnie na całej długości nad skronią. Dwa miesiące temu był pobity i to może być skutek tamtej sytuacji. Obecne jest przytomny i w pełni sprawny. Jakie są rokowania w ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. krwi ( panel neuroimmunologiczny ), które wykazało obecność przeciwciał przeciw mielinie. Czy to stwardnienie rozsiane? Czy neuroborelioza? Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem. Jeśli zmiany ulegną wzmocnieniu to trzeba zbadać ...

Całkowite wstrząśnienie mózgu .. krwiak mózgu i jakie dolegliwości powinny mnie zaniepokoić, żeby natychmiast udać się do lekarza? Jeżeli nie ma żadnych dolegliwości obecnie to funkcjonować można normalnie. Po urazach warto wykonać badanie CT głowy. Objawy niepok ... Drżenie kciuka i bóle głowy .. krwi i wszystko jest w normie. Ciśnienie również mam w granicach normy. Trzeba wykonać badanie EEG i wykluczyć napady padaczkowe. ... Padaczka urazowa .. krwiaka podtwardówkowego lewostronnego z utrzymującym się niedowładem prawostronnym i afazją motoryczną. Pół roku później dostał pierwszego ataku padaczki urazowej. Leczy się w Poradni Padaczkowej. Nie może mieć uzupełnienia kości ...

Zawroty głowy przy lądowaniu samolotem .. krwi i bólu głowy. Niestety nie ma skutecznych metod pomocy dla osób nadwrażliwych. Jednak dolegliwości powinny ustąpić po wylądowaniu. ... Zaburzenia czucia w palcach u stóp .. krwi i moczu, które wyszły w porządku. Byłam również u ortopedy, który zlecił wizytę u neurologa do którego jestem umówiona dopiero za miesiąc. Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy? Czego powinnam się spodziewać na wizycie ... Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. krwiak. Niewielka blizna korowo podkorowa prawego płata skroniowego i u podst. prawego pląta czołowego. Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne w skorupie i istocie białej pląta ciemieniowego po str.prawej. Niewielki obszar malacji w ...

Krwiak między kręgami szyjnymi .. krwiaka między kręgami szyjnymi. Lekarze twierdzą, że tylko operacja może mi pomóc gdyż inne metody leczenia zawiodły ( próbowano zastrzyków, jakieś laserowe leczenie ). Jednak zdaniem lekarzy operacja jest ryzykowna i dają mi tyl ... Silny ból tylnej części głowy i kręgosłupa szyjnego .. krwi wykazały anemie, którą cały czas leczę. Muszę nadmienić, że mam siedzący tryb pracy. Mój lekarz psychiatra nie wykrył u mnie żadnych chorób. Nie doznałam żadnych urazów, ale kilka lat temu miałam *wypadnięcie* błędnika w uchu ... Zabieg neurochirurgiczny w leczeniu urazu głowy po pobiciu .. krwiaki śródmózgowia i krwiak mózgu. Jego stan jest stabilny ( jest on w logicznym kontakcie ) ale lekarze mówią że stan jest bardzo, bardzo ciężki. Od napadu minęło 6 dni, leży on na neurochirurgii i lekarze chcą przeprowadzić ja ...

Problemy z połykaniem pokarmów i płynów .. krwi mam dobre, tarczyca powiększona ale hormony prawidłowe, EKG i echo serca w normie ). Mam 24 lata. Prawdopodobnie objawy są spowodowane zespołem lękowym. Nie zalecam długotrwałego brania leków uspokajających. Proponuję konsult ... Ból głowy w tylnej części po upadku z roweru .. krwiaka. ... Jama malacyjna w płacie czołowym .. krwi są idealne, serce pracuje normalnie, delikatna nerwica mięśnia sercowego. Mam 32 lata. Jama malacyjna to stan po niedokrwieniu mózgowia, jest to następny etap reorganizacji tkanki mózgowej po niedokrwieniu. ...

Uraz głowy po upadku z wysokości .. krwiaków podtwardówkowych i bodajże jakiś wodniaków czy wodniaka, przeszedłem też bodajże obustronne zapalenie opon mózgowych dlatego zadzwoniłem na pogotowie. Lekarze zaproponowali, żebym pojechał na RTG głowy, ale odmówiłem twie ... Osłabienie organizmu, szum w uchu, inne widzenie .. krwi mam prawidłowe. Zapomniałem jeszcze dodać dokładnie rok temu miałem zawroty głowy przy zmianach pozycji lecz nic nikt mi nic nie stwierdził - nawet robiłem rezonans magnetyczny i nic. Okazało się że pracuje w małym pomieszcze ... Stan psychiczny po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym .. krwiaków śródmózgowych i krwiaka blisko móżdżku cały czas był przytomny ale przebywał na OIOM na neurologii. Parę dni temu wyszedł ze szpitala, jego rodzina powiedziała że krwiaki się wchłonęły obyło się bez operacji ale że nie mo ...

Bezsenność, złość i urojenia .. krwi, ale trzeba zwrócić uwagę na poziomo cukru we krwi oraz badania hormonalne. Jeśli nie będzie odchyleń to prawdopodobnie objawy mają podłoże lękowe. ... Zespół Hornera po wypadku .. krwiak jamy opłucnowej, złamanie 11 żeber po lewej stronie, łopatki,uszkodzenia wiezozrostów barkowo - obojczykowych, złamanie wyrostków poprzecznych kręgów Th2 - 3 i L1L2L3, uszkodzenia nóg. Na oddziale rehabilitacji zauważyłam o ... Angiopatia amuloidowa .. krwiak , niedowład rąk i nóg ). Czy obie te choroby mają coś wspólnego z odkładaniem się białka? czy powinnam zrobić sobie jakieś badania? Nie poinformowałam lekarzy o chorobie mojej siostry jak zmarła mi mama. Angiopatia amyloido ...

Stan i powikłania po dwóch udarach mózgu .. krwienny udar mózgu prawej półkuli półtora roku temu. 2 lata wcześniej przebył udar lewej półkuli. Lekarze oceniają jego stan na wegetatywny. Ma założony cewnik i rurkę tracheostomijną. Przebył zapalenie płuc wywołane jakąś bakter ... Zwężona lewa źrenica a zespół Fahra .. krwione, opuchlizna pod oczami ( tzw. worki pod oczami ), mocno widoczne żyły na szyi, skóra dłoni i stóp mocno wysuszona, popękana, ogólnie widoczne zmęczenie, uczucie drętwienia skóry głowy, twarzy, nosa, lewej ręki i nogi ( zdr ... Bóle głowy, zawroty i bardzo wysokie ciśnienie .. krwi zajmuje się kardiolog, zatem to on powinien prowadzić leczenie. ...

Odchudzanie się przy padaczce .. krwi. ... Skuteczne metody leczenia nawracającego guza w przestrzeni nadtwardówkowej .. krwią. Przegrody łącznotkankowe zawierają liczne komory olbrzymie, przewlekłe nacieki zapalne i osteoid. Widoczne są pojedyncze figury podziałów mitotycznych. Po usunięciu guza z przestrzeni nadtwardówkowej na poziomie l4 po stron ... Drżenie i mrowienie rąk, zmiany ciśnienia, szumy i zatykania w uszach, brak oddechu, duszenie a padaczka .. krwi na podłodze z pogryzionym językiem. Żona i ja jesteśmy załamani, bo nie wiemy, jak pomóc. Zakładowy neurolog po drugim ataku przepisał proszki na uspokojenie, a po trzecim coś innego. Przed każdym atakiem zauważa, że nasilają ...

Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. krwi mam w porządku, hormony tarczycy, mocz, kał, itp także. Dodam że na przełomie lipca i sierpnia przechodziłem półpaśca na szyi i głowie. Co to może być? Co z tym robić? Czy się przejmować? Jak opisano, odchylenia w badaniu są ... Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. krwiotocznych w OUN oraz innych zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Lekarz kierujący neurolog powiedziała, że nie ma dla mnie lekarstwa. Mam 68 lat. Niestety jeżeli doszło do zaawansowanych zaników ... Leczenie przeczulicy po wylewie krwi do mózgu .. krwi do mózgu. Po jakimś czasie od tego zdarzenia stwierdzono u niego przeczulicę. Wtedy zaczęły się jego problemy z odczuwaniem ciepła i zimna. Stosowaliśmy różne sposoby tj. tabletki, maści, rehabilitacja, akupunktura. Nic nie p ...

W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. krwi wychodza dobrze oraz badania tarczycy wobec tego zostałem skierowany na mr głowy, czułem się lepiej raz po wizycie u chiropraktyka oraz po leczeniu kanałowym zeba ale były to poprawy 1 - 2 dniowe, nie wiem co Mi jest:( W zasa ... Bóle i zawroty głowy połączone z wymiotami .. krwi i moczu, aby wykluczyć m.in. niedokrwistość, zaburzenia ze strony układu moczowego. Ostetecznie wykluczyć klasterowy ból głowy, migrene oraz zmiany w mózgu powodujące wzrost ciśnienia śródczaszkowego np. guza mózgu. ... Rehabilitacja przy encefalopatii niedotleniowej .. krwiaka mozgu miala zapasc dotego niewydolnosc serca ,serce jest ok ,ale mozg jakasc czesc zostala uszkodzona od 2 tygodni jest w domu ,niepamienta polowe rzeczy ktore sie dzialy godzine temu ,lub pare minut temu ,zaczyna we wszys ...

Wysiłek fizyczny po usunięciu krwiaka podtwardówkowego Na co można sobie pozwolić po takiej operacji chirurgicznej jeśli chodzi o wysiłek fizyczny? Po jakim czasie można wrócić do sportów i do jakich sportów? Z góry dzięki za odpowiedź. Na pewno możliwy będzie basen, rower, siatkówka, ... Paraparesis spastica inferior vasogenes .. krwionośnych ( np. zmian miażdżycowych, malformacji ) w obrębie górnego neuronu ruchowego drogi piramidowej, czyli dorgi odpowiedzialnej za wykonywanie ruchów dowolnych. schorzenie dotknelo mojego dziadka w okolo 60 tym roku jego ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. krwi są OK, mocz OK, serce OK, ale w TK głowy stwierdzono hipodensyjne ognisko niedokrwienne. W MRI wyszło: W badaniu MR stwierdza się w lewej półkuli mózgu w centrum semiovale; dwukomorową 10mm zmianę płynową - lakuna lub torbiel ...

Pulsujący guzek na głowie .. krwiak jest niebezpieczny? Dodam że nie miałam objawów wstrząsu mózgu. Jestem trochę otępiała ale zażywam relanium 5mg na noc i na dzień. Doktor stwierdził że to tylko stłuczenie... Sama niewiem co mam myśleć o tym. Skoro lekarz s ... Krwiak po stłuczeniu płata czołowego Krwiak po stłuczeniu plata czolowego ... Świadomość osoby w śpiączce farmakologicznej .. krwiaka, trochę krwi gdzies podpajęczynówką ( cos takiego lekarz mówil ), peknieta kosc potylicy i obrzek mózgu, wczoraj został wprowadzony w śpiączke farmakologiczną, lekarz powiedział ze na kilka dni.. bo on niemoze się ruszać b ...

Przewlekły krwiak przymózgowy o morfologii krwiaka podtwardówkowego .. krwiak dokrwawia do 7mm , efekt masy wyrazony uciśnięciem prawej komory bocznej i przemieszczeniem struktur środkowych ok,7mm na strone lewą.co nalezy dalej robic ? spokojnie czekac na zabieg? ile mamy czsu?? To zależy jak szybki ... Ryzyko powikłań po bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych .. krwi wychodowano bakterię Streptococcus agalactiae. Dobrze zareagował na leki. Nie miał innych objawów. Po trzech tygodniach wyszliśmy ze szpitala. Ma trzy miesiące na razie rozwija sie prawidłowo - tj. wszystkie odruchy ma prawid ... Rokowania przy krwotoku wewnątrzczaszkowym i krwotoku w kanale kręgowym .. krwiakim podskornym chce zapytac o rokowani po takich urazach Jeśli syn został prawidłowo zaopatrzony przez lekarzy, krew odbarczona, a stan jest stabilny to nie powinno być większych następstw. Oczywiście mogą być miejscowe objaw ...

Zmiana malacyjna w mózgu przy migrenowych bólach głowy .. krwiaka lub niedokrwienia. Raczej nie jest to przyczyną dolegliwości. W migrenie podstawową rolę odgrywa nadmierna reaktywność neuronów. Czym grozi i jakie następstwa mogą być - odnośnie malacji niedokrwienia,lub krwiaka. Czego na ... Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. krwi, co powoduje, że krew może nie dochodzić wszędzie tam gdzie powinna i stąd mogą być też te objawy. migrena pojawia się średnio raz w miesiącu tuż przed lub tuz po miesiączce ( moje obserwacje ) nie wiem czy ma to związek? moż ... Drgania mięśni, szum w uszach i osłabienie .. krwi mam dobre. W Pana wypadku radzę jeszcze wykonać badania obrazowe głowy. Diagnostyki wymaga szum w uszach i zaburzenia czucia na skórze głowy. Zwyrodnienie kręgosłupa może być wynikiem drętwienia w obrębie kończyn. A jakie sch ...

Okresowe, przemijające zaburzenia widzenia i pamięci .. krwi, tarczyca, wątroba, wzrok ). Nic mi nie dolega. Jestem człowiekiem bardzo czynnym, zawodowo zajmując się obliczeniami i statystyką. W bieżącym roku wystąpiły u mnie już trzy razy epizody zaburzeń, które mnie zaniepokoiły, cho ... Dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego .. krwi tj. jonogram, mocznik, kreatynina? Takie badania warto również wykonać. Przedstawione powyżej wyniki są prawidłowe. a może mieć to związek ze zwyrodnieniami kręgosłupa ? ... Drętwienie ręki po urazie głowy i kręgosłupa .. krwiak podskorny po miesiacu syn odczuwa dretwienie prawej reki czy to ma zwiazek z tym krwiakiem oczywiscie krwiak tez jest po prawej stronie co robic prosze o pomoc Czy wykluczono uraz wewnątrzczaszkowy? Trzeba wykluczyć zmiany ...

Złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki .. krwiaki śródmózgowe ( największy został usunięty ) oraz duże uszkodzenie mózgu, pęknięcia oczodołów, stłuczenie płuc a z opony mózgowej wycieka płyn mózgowo - rdzeniowy ( czeka go kolejna operacja )... Jakie jest zagrożenie? Czy s ... Otępienie umysłowe po lekkim wstrząśnieniu mózgu .. krwiak pod lewym okiem prawie cały się wchłonął. Po wstrząśnieniu mózgu może Pan odczuwać właśnie takie objawy, przynajmniej przez miesiąc. Proszę pozostawać pod kontrolą neurologa i w razie pojawienia się niepokojących objawów z ... Bóle w okolicy lewej skroni u nastolatka .. krwi: morfologia, OB. W razie pojawienia się niepokojących objawów np. długo utrzymujący się ból głowy należy wykonać zdjęcie obrazowe głowy. Z moimi bólami głow zgłosiłam się do neurologa i nie skierował mnie na żadne badania tyl ...

Bóle, puchnięcie i bezwładność nóg .. krwi w obebie kończyn dolnych, niewydolności serca. Także po krótkim badaniu będzie wiedział gdzie Panią dalej pokierować. ... Drętwienie rąk, twarzy i bóle głowy .. krwii i moczu oraz przeswietlenie kregosłupa. Krew i mocz raczej ok oprócz tego ze mam gesta krew. Odnosnie kregosłupa juz gorzej...jakies nieprawidłowosci w odcinku szyjnym ale lekarz neurolog stwierdził, ze to niezbty powazne. P ... Krwiak mózgu w płacie czołowym i obrzęk mózgu .. krwiaka 3 cm w płacie czołowym , obrzęk mózgu. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej.Stan jest ciężki.Lekarze każą nam czekać. Czy w tej sytuacji naprwde nic nie mozna wiecej zrobić? Truno powiedzieć, śpiączka farmakologiczna z ...

Drętwienie mózgu i problemy z pamięcią .. krwi mam dobre, tarczyca również w porządku, ciśnienie także,czekam na rezonans magnetyczny bo dostałam skierowanie, nie wiem czy jest to związane z neurologia czy może z zapaleniem zatok które raz miałam, czy może też z mieszkani ... Nawracające kłucia głowy po uderzeniu .. krwiaka czy coś ? Wydaje mi się że to za długo żebym coś miała bo nie mam żadnych wymiotów. W zasadzie trudno powiedzieć nie znając szczegółów uderzenia i bez badania. Nie można wykluczyć powiązania bólu głowy z uderzeniem. Mogą t ... Zawroty głowy, wymioty, ból głowy i oczu oraz niesmak w ustach po upadku .. krwiak? ). Niepokojące są bóle głowy, wymioty i zawroty głowy, które wskazują na wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. ...

Obniżenie gęstości krwiaka prawego płata czołowego .. krwiaku śródmózgowym okolicy czołowej prawej w grudniu 2009. Niedowład połowiczy lewostronny. Orientacja auto - i allopsychiczna prawidłowa. Pacjent niespokojny, okresy nadmiernego pobudzenia przeplatane są okresami spowolnienia, ... Drętwienie dłoni bez mrowienia .. krwienie ( efekt niby pozytywny ). Skóra na dłoniach jest od tamtego czasu bardziej wrażliwa na zmiany temperatur, ale to nie jest wielkim problemem. Gorzej, z tym pourazowym drętwieniem i uważaniem na tak banalne czynności jak ła ... Problemy z koncentracją i pulsowanie całego ciała po urazie .. krwi nic, jak nie trudno się domyślić. Udałem się do innego lekarza, również internisty. Tam zalecono mi jeszcze zbadanie CRP, TSH i mocz. Mocz w porządku, TSH I CRP lekko powyżej normy ( o około 10 - 15% ). Pani doktor skupiła si ...

Krwiak mózgu okolicy korowo-podkorowej lewego styku potyliczno-ciemieniowego .. krwiak a mianowicie Krwiak okolicy korowo - podkorowej lewego styku potyliczno - ciemieniowego o średnicy 3,5 mm... nikt pewnie by tego nie dostrzegł gdyby nie to ze mdleje co jakis czas według mnie z nerwów ... tzn jak sie zdener ... Drętwienie tyłu głowy .. krwinkę czerwona i niska b12 243( 211 - 911 ) proszę o poradę, bo już mam dość Mam nadzieję, że nie jest Pani w trakcie karmienia piersią, ponieważ wówczas stosowanie leku jest przeciwwskazane. Dolegliwości mogą być spowodowane zł ... Kłucie w pępku i ciągnący ból w prawym podbrzuszu .. krwinki biale 3 - 5 krwinki czerwone nie ma wyniki RTG: Wybrzezenie górno przedniej krawędzi trzonu kręgu L4 z częściową sklerotyzacją oraz drobny odczyn wytwórczy krawędziowy trzonu kręgu L5.zwężenie tarczy międzykręgowej L3 - L4 ...

Ryzyko pogorszenia stanu po operacji krwiaka mózgu .. krwiaka mozgu - moja znajoma miała ją jakieś połtora tygodnia temu...niestety nie wiem,jaki jest to rodzaj krwiaka.W dniu,w ktorym ją miała siedziałem w domu jak na szpilkach,ale następnego dnia,kiedy było już po operacji,ku mojem ... Duże polipowate zgrubienie błony śluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno-dolnym .. krwi i niby wyszla juz w normie. Martwi mnie jednak polipowate zgrubienie, moze byc to guz mozgu ? co robic dalej? Opisana zmiana w zatoce klinowej nie jest zmianą pochodzącą z tkanki nerwowej. To prawdopodobnie polip powstały z n ... Ostry, rozpierający ból w nodze i w pachwinie .. krwi tj. morfologię krwi, INR. Inną możlwością mogą być problemy z kręgosłupem związane ze zmianami zwyrodnieniowymi w jego obrębie. Dochodzić wówczas może do ucisku korzeni nerwowych i objawów w postaci drętwienia i bólu. W celu ...

Ukad komorowy bardzo wąski i dość waskie zbiorniki podstawy .. krwi nic nie da sie zrobic. bo wszytkie leki pogorsza ten stan. czy to prawda? bardzo sensownie mówił neurochirurg z CZD o zastawce czy to by pomogło ? Bol wyglada tak; boli od potylicy, raz wyżej raz nizej - róznie. do tego docho ... Czynność bioelektryczna z podwyższonym udziałem czynności wolnej theta .. krwi i musialem byc *na czczo* ). Pare lat temu ( ok czterech ) mialem problemy z bolami glowy. Byly to nagle bardzo belesne bole. Prawie zawsze towarzyszylo mi przy tym ( przy bolach ) lzawienie i zaczerwienienie oczu. Ale to byl ... Ból nogi po uszkodzeniu łękotki przy łagodnych zwyrodnieniach kręgosłupa .. krwi oraz zdjęcia stawów : krzyżowo - biodrowych, dłoni stóp. ...

Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. krwi wyszły w porządku, echo serca również. Neurolog stwierdził, że to duża nerwica i ewentualnie przemęczenie jednak dla świętego spokoju dostałem skierowanie na rezonans magnetyczny głowy. opis wyniku: *Nie stwierdza się zmian o ... Przykurcze nóg uniemożliwiające chodzenie na wyprostowanych nogach .. krwii i niczego się nie doszukano. enzym CK w normie, wyniki rezonansów czyste. Miała pewne objawy neurologiczne - clonus po odgięciu stopy w górę ale po czasie objawy te jak i przykurczenie nóg ustąpiły i zaczęła chodzić na prost ... Zawroty głowy i stany przypominające upojenie alkoholowe przy bólach głowy .. krwi,okulista,ekg,dopler dobrze wyszły. Jstem bliski załamania. Witam, Faktycznie należy wykonać Ct głowy, ewentualnie również rezonanas magnetyczny głowy i rtg kręgosłupa. Przyczyną dolegliwości mogą być zarówno zmiany zlokalizow ...

Drgawki jednej strony ciała .. krwi, jonogram, glukoze, OB, CRP, ALAT, ASPAT, mocznik, kreatyninę, badanie ogólne moczu. Czy w rodzinie występowały podobne przypadki? Bardzo dziekuje za odp. W rodzinie nie ma takiego przypadku, a badanie krwi i moczy zrobie jak ... Stały niedobór sodu po wylewie krwi do mózgu .. krwi do mózgu,dodatkowo miał zapalenie płuc jednak udało się je wyleczyć Jednak zauważono iż wypłukuje się sód w organizmie Lekarze próbują dotrzeć dlaczego, ale jak narazie nie wiedzą co może być przyczyną ewentualnie jaka może b ... Bóle głowy i kręgosłupa oraz drgania mięśni .. krwi dobre, potas, magnez, glukoza, żelaza również w normie. Proszę Was o jakieś wskazówki, co mi może dolegać. Czy choruje Pani na nadciśnienie? Warto wykonać parę pomiarów kontrolnych, być może powodem jest zbyt wysokie lub nisk ...

Pulsujący ból w miejscu guzka z tyłu głowy .. krwiaka czy tworzącego się włókniaka. Dobrym rozwiązaniem jest konsultacja z lekarzem rodzinnym, ewentualne wykonanie usg zmiany. W zależności od rodzaju zmiany, lekarz skieruje do odpowiedniego specjalisty. Natomiast w przypadku ... Krwiak mózgu po wypadku .. krwiaka,nastepnego dnia po tomografii zauwazono ze sie powieksza i podjeli decyzje o trepanacji czaszki w celu odbarczenia.minal tydzien zanim postanowili tate wybudzac,niestety okazalo sie ze za bardzo jest pobudzony co powodowal ... Drażliwość stóp i bóle nóg .. krwi nie wskazują żadnych odchyłek Czy może mnie ktoś na coś nakierować - podobne objawy itd.? Pozdrawiam ...

Podwójne widzenie, zaburzenia czucia w nodze i ręce oraz spadek odporności .. krwi z rozmazem ocenić układ białych krwinek oraz markery stanu zapalnego. Również badanie potencjałów wzrokowych może pomóc w diagnostyce zaburzeń widzenia. ... Wrażenie prześwietlonego wzroku .. krwi ( na kiłe, bolerioze ) i wyniki ok. Wyszły mi zle wyniki ( ale nienajgorsze ) na magnez i wapń. Miałam okulistyczne badania na jaskre i wyniki ok. Robili mi rezonans mag. z kontrastem i niby ok, ale wyszły jakies plamki, ale ... Krwiak śródmózgowy, paraliż prawostronny i afazja .. krwiak śródmózgowy jest poważnym zagrożeniem życia. Wprawdzie nie miałem krwiaka ale miałem afazję.. i bardzo chciałem umrzeć jak się rehabilitowałem. ...

Zawroty głowy przy dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa .. krwi - wszystko ok, zrobili rentgen kręgów szyjnych i wyszło że ma dyskopatie, podali kroplówkę i wróciła do domu. Następnego dnia to samo. Lekarz rodzinny dał skierowanie do laryngologa i neurologa. Laryngolog wykluczył problemy ... Silne, nieregularne bóle głowy ze światło- i dźwiękowstrętem .. krwi niczego nie wykazuja. Robilam tez USG tarczycy, nic nie wykazalo ( kilka lat temu mialam usunietego guza z lewym platem tarczycy i mialam wtedy podobne objawy, wiec wolalam sie upewnic ). Nie wiem juz co robic, jakoch badan z ... Skurcze i drżenia po chloranie sodu .. krwi tj. morfologia, elektrolity,glukoza. Jeśli występują faktycznie zaburzenia elektrolitowe, należy je wyrównać. Dziękuję bardzo za odpowiedz Ja juz ten środek odłożyłem, juz jest 4 miesiące po tym a eloktrolity, morfilogia, wsz ...

Bóle głowy u góry czoła i senność .. krwi tj. morfologia, Ob, glukoza, zmierzyć ciśnienie. Nie można wykluczyć zapalenia zatok, jeśli występują również inne objawy np. katar. ... Kłucia w stopach i rękach .. krwi ( morfologia, OB, glukoza, jonogram ) i moczu. ... Ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przy zaburzeniach czucia .. krwi,moczu i prześwietlenie klatki piersiowej i nic nie stwierdzono a ja czułam się po prostu fatalnie.Po powrocie do domu jeszcze przez miesiąc bolały mnie szyja i plecy, miałam*przebiegnięcia prądu* smak,węch,czucie temp. wrócił ...

Bóle i drętwienie nóg, kolan, kręgosłupa oraz rąk .. krwi i wszystko było w porządku. Jednak nie dało mi to dalej spokoju. Poszłam prywatnie do neurologa i neurolog stwierdził, że to tężyczka. Powiedział jak leki nie pomogą to do psychiatry. Byłam także u kardiologa, ale z sercem ws ... Ryzyko rozrostu krwiaka w mózgu po pobiciu .. krwiak 1 cm. Lezal 3 dni w szpitalu i wypisali go go gomu na leczenie poszpitalne, do konca wrzesnia ma L4. Co jakis czas chodzi na kontrole do chirurga. Czy chirurg leczy krwiaka czy powinien isc z tym do lekarza ogólnego? z tego ... Lekki ucisk i oszołomienie po urazie głowy .. krwiaka w tej chwili otwiera oczy nie wiadomo czy rozumie nie mówi lekarze mówią że ma duży uraz lewej półkuli mózgu i że nie wszystkie komórki się odbudują dużo komórek ma uszkodzonych ma wycięty do tej pory płat czaszki i wszyte ...

Rozpierające bóle głowy i kłucia nad skronią .. krwiak lecz boje sie poniewaz z glowa nie ma zartow! Oczywiście to może być klasterowy lub napięciowy ból głowy. Nie można wykluczyć, że bóle głowy są powiązane z urazem. Warto skonsultować się z lekarzem, wykonać badania kontroln ... Lekkie mrowienie po prawej stronie ciała .. krwi, elektroloty. Być może to tylko niedobór jednego z mikoelementów, nie można jednak wykluczyć podłoża neurologicznego. ... Drgania mięśni i mimowolne odruchy kończyn po nakłuciu lędźwiowym .. krwienne, wszystko wskazuje iz przyczyna nie jest neurologiczna, jednak czy po wykonaniu zabiegu, moglo dojsc do uszkodzenia jakiegos narzadu?czy to moga byc po prostu nerwy? Podczas nakłucia nie doszło do uszkodzenia żadnego narz ...

Chwilowe niedowłady ręki po urazie głowy .. krwiaka. Po 4 dniach leżenia w szpitalu, doszło sinienie dłoni, drętwienie i niedowład lewej ręki i lewej strony twarzy. Niedowłady te mają dziwny przebieg. Twarz lekko wykrzywiona, mowa spowolniona i bełkotliwa, niedowład lewej r ... Zawroty głowy przy zmianach ogniskowych w mózgu .. krwiennych to mogą się one pojawić, u osób aktywnych przy obciążeniach genetycznych. Acard zaleca się w profilaktyce chorób naczyniowych, jednak warto wykonać badania krwi ( lipidogram ) i ocenić inne parametry oraz ryzyko incyden ... Brak stabilizacji po operacji poszerzenia kanału kręgowego lędźwiowego .. krwiak uciskający worek oponowy na poziomie L4 - L5,L5 - S1. worek oponowy siny pulsujący. Poszerzono zachyłki boczne oraz odciążono worek oponowy od tyłu,góry i dołowi. Zainspirowano 5ml płynu mózg. - rdzen. celem obniżenia ciśni ...

Ucisk nad lewym okiem po nurkowaniu .. krwiodawcą. Chodzi o to czy nie wpłynie to na wyniki badań czy mam odrazu zgłosić się do lekarza rodzinnego. To może być objaw zapalenia zatok, w tym wypadku procesem objęta jest zatoka czołowa. Warto skonsultować się z lekarzem p ... Zawroty głowy, bóle oczu i nosa, drętwienie czoła oraz utrata węchu i smaku .. krwi i prześwietlenie zatok, żadne z badań nic nie pokojącego nie wykazało. Zacząłem chodzić na siłownie i normalnie ćwiczyć po kilku treningach do oblawów doszło na domiar złego dość duża utrata węchu i smaku oraz zmniejszenie cz ... Silne bóle głowy, senność i wymioty .. krwi do głowy* po którym miałem silne zawroty i na moment traciłem świadomość. Po 1 - 2 sekundach mi przechodziło. Nie wiem czy takie objawy mogłyby wynikać ze stresu? Wcześniej chorowałem na boreliozę, ale silne *zatokowe bóle gł ...

Zawroty głowy i drętwienie rąk przy przepuklinach kręgosłupa .. krwi w tętnicach ), ale ja nie jestem tego taka pewna. Wszystkie pozostałe badania mam w normie. Czy są jakieś nieinwazyjne metody leczenia tego schorzenia ( np. fizjoterapia, farmakoterapia ), czy muszę się liczyć z tym,. że kied ... Zawroty głowy po odstawieniu antydepresantów .. krwi z marca i aktualne ok. Okulista badal mnie na wiosne - ok. Rezonans zeszloroczny. Neurologicznie nie mam ubytkow ( badanie wszystkich odruchow ). Laryngolog nie stwierdzila niczego z blednikiem, ale skierowala mnie na b. audi ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. krwiaki czy inne krwawienia śródczaszkowe. Martwię się o to , bo to już nie pierwszy mój uraz.. Dziękuję z góry za odpowiedź Jeżeli badanie neurologiczne nie wykazało nieprawidłowości, a CT jest prawidłowe i to wykonane po kilku g ...

Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. krwi na poziomie opony twardej nad biegunem skroniowym i odcinkowo nad płatem czołowym. Płynowa przestrzeń podpajęcza nad płatami czołowymi nie przekracza 10 mm W pniu mózgu i półkulach móżdżka nie spostrzeżono świeżych zmian pour ... Nawracające mrowienie całego ciała .. krwi, EKG, testy alergologiczne - wyniki były w porządku. Przez wiele lat lekarze sugerowali mi nerwicę, ja jednak byłem przekonany o ich błędnych przypuszczeniach. Po latach choroba ustąpiła, by pojawić się tydzień temu. Tym raze ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. krwi mam w porządku, hormony tarczycy, mocz, kał, itp także... dodam że na przełomie lipca i sierpnia przechodziłem półpaśca - na szyi i głowie - może to ma jakiś związek... te zmiany pozapalne... ( choć był wyleczony raczej prawi ...

Chwilowa utrata pamięci po urazie szczęki .. krwiaka. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Syn następnego dnia ( po moich namowach ) udał się do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz wykonał jakieś podstawowe badania neurologiczne i zalecił obserwację. Dał , co prawda skierowanie do ... Omdlenia, drgawki, przyspieszony puls, szybka męczliwość i krwotoki z nosa .. krwionośne w nosie - przez pare miesięcy był spokój lecz krwotoki znów wróciły. Ogólnie mam bardzo niskie ciśnienie: 90/60 to u mnie standard, za to puls jest wysoki - w granicach 100. Mam też zimne ręce i stopy ( stopy są często ... Zaniewidzenia w oku przy torbieli pajęczynówki .. krwiaka w ranie, zakażenie rany, krwawienie z rany. Na wystąpienie powikłań wpływa obecność chorób przewlekłych, przyjmowane leki. Do takiego zabiegu najpierw musi Pan zostać zakwalifikowany przez neurochirurga i anestezjologa. Po ...

Zmiany demilinizacyjne w centrum semiovale .. krwi wykazały wysokie leukocyty. MR mózgu wykazało ogniska hyperintensywne w centrum semiovale, zmiany demilinizacyjne. Za kilka tygodni mama ma powtórzyć badanie. Co może wtedy wykazać? Co jest mojej mamie? Będzie to badanie kont ... Wpływ leków psychotropowych na wątrobę .. krwi tj. alat, aspat, bilirubina i sprawdzić stan wątroby. ... Osłabienie po zastrzykach na ból głowy Movalis .. krwistością, dlatego warto wykonać kontrolną morfologię krwi. Oprócz bólu brzucha i objawów z przewodu pokarmowego, które występują wcześniej inne działania niepożądane występują rzadko. ...

Drgający nerw w okolicy kciuka .. krwi ( m.in. jonogram ), jeśli wszystkie wyniki będą w normie skieruje do neurologa, który po badaniu neurologicznym będzie mógł powiedzieć więcej na ten temat. ... Drętwienie kończyn, kłucia w okolicy serca i skurcze łydki .. krwi tj. morfologia, jonogram, Ob, glukoza. Mrowienie w kończynach może wskazywać na choroby układu nerwowego, zatem w następnej kolejności proszę udać się do neurologa. ... Ból głowy za uchem jako wynik dawnego urazu głowy .. krwiak? Lekarz powiedział, że to przez oczy, bo pogarsza mi się wada wzroku, ale może się myli? Po takim czasie występuje raczej małe prawdopodobieństwo, aby utworzył się krwiak. Nie mniej jednak warto udać się do neurologa i okul ...

Problemy z pamięcią i koncentracją oraz drażliwość .. krwi ( wykluczyć niedokrwistość, infekcje ). Powodem może być również stres i przemęczenie. Należy wspomagać się preparatami witaminowymi tj. centrum, vigor. ... Mimowolne napinanie mięśni głowy .. krwi oraz do okulisty dokonać korekcji wady wzroku. Na ból głowy najlepiej stosować ibuprofen, apap. W razie braku poprawy zgłosić się do neurologa. ... Spadek wagi, omdlenia i zaburzenia mowy u osoby starszej .. krwionośnego ). ...

Problemy z pamięcią wskutek długotrwałego bólu głowy .. krwi i moczu ( wykluczyć niedokrwistość, choroby tarczycy, wątroby, nerek ). W razie potrzeby uzyska Pani skierowanie do neurologa, gdzie dalej ból głowy zostanie diagnozowany. ... Wieloletnie sztywnienie mięśni rąk i nóg .. krwi( wszystko wporządku ), badanie mięśni AMG czy cos takego ( także wyszło pozytywnie ). Co to może być i do kogo się zgłosić, jakie badanie zrobic? Takie objawy mogą sugerować dystrofię miotoniczną. Najlepiej zgłosić się do Kli ... Problemy z pamięcią po stłuczeniu mózgu .. krwiaka, ale się wchłonął. Obecnie ma problemy z pamięcią i koncentracją. W jaki sposób można mu pomóc? ...

Tętniące bóle głowy po wysiłku fizycznym .. krwi, wykluczyć nadciśnienie. Potem wykluczyć zmiany naczyniowe w mózgu poprzez badanie neurologiczne i badanie obrazowe głowy. Stąd na początek warto udać się do lekarza rodzinnego, który skieruje do neurologa. Takie bóle głowy m ... Bóle i zawroty głowy oraz mdłości po uderzeniu w głowę .. krwiaków podtwardówkowych, stąd konieczność wykonania CT. ... Silne bóle głowy, zawroty i częste wymioty po mocnym uderzeniu w głowę .. krwiaku podtwardówkowym. Co to za schorzenie? Czy jest uleczalne? Jakie zmiany powoduje? Czy jest zagrożenie paraliżem lub zanikiem jakichś funkcji życiowych? Na pewno powinna Pani udać się na Izbę Przyjęć do szpitala, najlepiej w ...

Senność, rozkojarzenie i bóle głowy po urazie głowy .. krwiaka mózgu. Czy to prawda? Takie objawy, jakie Pan opisał, mogą występować nawet do 3 tygodni od urazu. Powrót do stanu prawidłowego przyspieszy odpoczynek, unikanie nadwyrężania wzroku ( unikać telewizora ), mniejszy wysiłek f ... Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy .. krwiak ). Badanie polega na wykonywaniu kolejnych zdjęć przekrojowych mózgu dzięki obracającej się wkoło lampy rentgenowskiej. Zdjęcia następnie komputer składa w całość i przedstawia w postaci dostępnej komputerowo czy na kliszy. ... Zmniejszenie ryzyka ponownego udaru mózgu u dziecka .. krwienny udar mózgu, którego konsekwencją było porażenie nerwu twarzowego. W szpitalu nie znaleziono przyczyny udaru. Teraz po udarze zostało jedynie nadciśnienie tętnicze. Co robić, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia kolejnego ud ...

Pulsujący guzek na głowie po urazie głowy .. krwionośnych i stąd te objawy. Myślę, że to nic poważnego. Natomiast jeśli nie jest Pani pewna, to najlepiej skonsultować się z lekarzem osobiście. ... Samoistne zniknięcie krwiaka głowy .. krwiak sam się wchłonął? Mój 64 - letni dziadek, który był wcześniej zupełnie zdrowy, upadł dziś, uderzając się mocno w głowę. Po upadku pojawiły się u niego wymioty i ból głowy, ale przytomności nie stracił. Tomograf wykazał poja ... Bóle migrenowe głowy po wstrząsie mózgu .. krwiakiem. Od pewnego czasu odczuwam silne bóle głowy, a niedawno powróciły także nudności i zawroty. Czy może to mieć związek z przeżytym wstrząsem, czy też można to potraktować jako silne bóle migrenowe? Jakie badania powinnam w ...

Niewielkie i niepowiększające się plamy w mózgu .. krwiak czy guz mózgu. ... Bóle głowy i opuchnięta połowa twarzy wraz z okiem .. krwiak? Czy to prawda? Tylko jeśli jest to wynik urazu. W przeciwnym razie może być wynikiem migreny, klasterowego bólu głowy czy uszkodzenia nerwu trójdzielnego. ... Zawroty głowy przy nadciśnieniu .. krwi, przynajmniej 3 razy na dobę. Oczywiście należy wykluczyć przyczyny neurologiczne, zatem niezbędny jest wynik badania CT. ...

Kolor płynu mózgowego u zdrowego człowieka .. krwi w płynie? Jaki kolor powinien mieć płyn mózgowy u zdrowego człowieka? Prawidłowy płyn mózgowo - rdzeniowy powinien być przejrzysty i bezbarwny. Prawidłowo krew nie występuje, jej obecność natomiast może świadczyć o krwawieniu ... Pogorszenie słuchu, węchu i smaku, zawroty głowy oraz uderzenia ciepła .. krwi i prześwietlenie zatok, żadne z badań nic nie pokojącego nie wykazało, pani neurolog stwierdziła, że to bardzo silna nerwica( w co wątpie )co prawda w badaniu TK głowy napisano, że zaleca się badanie RM głowy( ale doktor wie ... Kilkusekundowe bóle w różnych miejscach głowy po urodzeniu dziecka .. krwi, badania dna oka i ciśnienia w oczach mam ok. Ale ja jestem strasznie znerwicowana. Proszę o kontakt jeśli ktoś miał to samo na adres nadia065@wp.pl ...

Czas utrzymywania chorego w sedacji po ewakuacji krwiaka podtwardówkowego .. krwiaka podtwardówkowego? Jakie są rokowania przy współistniejącej niewydolności krążenia NYHA 3?? Kiedy występują pierwsze objawy takiego krwiaka, kiedy najwcześniej po wystąpieniu urazu można coś podejrzewać i udzielać pomocy? P ... Pulsujące bóle głowy w okolicach skroni i twarzy .. krwi, czasami zbyt wysokie jego wartości przy nadciśnieniu powodują właśnie takie objawy. Ponadto przyczyną mogą być klasterowe bóle głowy, migrena, nieprawidłowości naczyniowe. Radzę najpierw zbadać ciśnienie tętnicze krwi. Doraź ... Pulsowanie w skroniach przed zaśnięciem .. krwi. Prawdopodobnie to wynik nadciśnienia. Jeśli brak innych objawów tj. bóle głowy, zawroty głowy to raczej nie jest to problem neurologiczny. ...

Problemy z utrzymaniem równowagi i zawroty głowy u nastolatka .. krwi i moczu miałem robione z pół roku temu, EKG też wyszło ok. Teraz poczekam na te MRI. Mam za miesiąc 18 lat. Aha te zawroty głowy tak jakby się uspokoiły ale jeszcze niekiedy występują, Nie wiem czy to może być od niewyspania ... Lek przeciwpadaczkowy Apydan na silną migrenę .. krwi, zaburzenia funkcji wątroby, spadek ciśnienia, zwiększenie masy ciała, obrzęki, niedobór sodu, zmniejszenie libido, zaburzenia miesiączkowania. ... Częste bóle płata czołowego i skroniowego głowy przy pieczeniu oczu i dreszczach .. krwi wykazały tylko bardzo niski poziom żelaza. Robiłam badania wzroku, wszystko jest w porządku ( mam małą wadę, ale lekarz polecił kupno okularów do czytania, ale nie kazał ). Miałam również rezonans magnetyczny głowy, radiolog ...

Bóle głowy przy lekkich uderzeniach po poważnym urazie .. krwiaka podtwardówkowego przewlekłego, nie wykluczone, że są to bóle głowy spowodowane np. migreną. ... Szanse na powrót do zdrowia po pęknięciu krwiaka przy wodogłowiu .. krwiaka, który pękł. Teść ma wodogłowie i tętniaka. Czy jest szansa, że z tego wyjdzie? Czy długo może potrwać leczenie? Czy odzyska poprzednią sprawność? ... Obrzęk mózgu, płuc i krwiak w brzuchu u osoby pod respiratorem .. krwiaka w brzuchu. Leży pod respiratorem. Lekarze twierdzą, że płuca i serce obumierają. Czy jest szansa, że brat z tego wyjdzie? ...

Kłujący ból mięśni ręki .. krwi i są w porządku. Do jakiego lekarza należałoby się z tym udać? ... Drżenie mięśni całego ciała przy dyskopatii, nerwicy i depresji .. krwi niczego nie wykazało. Mam oprócz tego dyskopatię i leczę się z nerwicy i depresji. Co mi dolega? Być może powodem drżenia są przyjmowane leki, a drżenie jest wynikiem działania ubocznego leku. Warto także wykonać badania tj. ... Chudnięcie po uszkodzeniu kręgosłupa wskutek wypadku .. krwi, OB, TSH, glukozę. Rozumiem, że odnośnie uszkodzenia kręgosłupa znajduje się Pani pod właściwą opieką. ...

Ucisk z tyłu głowy przy nerwicy lękowej .. krwi wyszło dobrze, tylko ciśnienie mam trochę za niskie. Czy to wszystko nawrót nerwicy, czy jakaś inna choroba? Radzę ponownie skonsultować się z lekarzem, który przepisał Pani lek. Być może opisane dolegliwości są działaniem ub ... Możliwe objawy i skutki krwiaka nadtwardówkowego .. krwiaka nadtwardówkowego. Jakie są jego objawy i skutki? Jak powinno przebiegać leczenie takiego krwiaka? Krwiak nadtwardówkowy to ma najczęściej przebieg ostry lub podostry. Powstaje w wyniku urazu głowy ze złamaniem kości i krwo ... Drgawki i utrata przytomności po upadku .. krwiaka po urazie. Z urazem głowy nie ma żartów. Początkowo dobry stan może się nagle zmienić, zatem lepiej dmuchać na zimne. ...

Drżenie powieki przy niskim ciśnieniu .. krwi, jonogram. Ostatecznie należy skonsultować się bezpośrednio z neurologiem. ... Nadmierna nocna potliwość po leku na lekki udar .. krwi, moczu, wszystkich hormonów płciowych, kortyzolu, tarczycy - wszystko jest w najlepszym porządku, jestem zdrowa jak ryba. Od grudnia 2009 roku biorę zoloft na depresję, jednak teraz dawka jest śmiesznie mała, gdyż kończę brać ... Niekontrolowane odruchy głowy, tułowia lub kończyn .. krwi,moczu,biochemi,płuc,serca mam dobre. Jedynie nadczynność tarczycy nie daje za wyglana. Z góry dziękuje, za sugestie jaka ona by nie była.Pozdrawiam. ...

Rozszczepienie białkowo-komórkowe w płynie mózgowo rdzeniowym .. krwi ). Proszę o interpretację wyników i wytłumaczenie co to jest rozszczepienie białkowo - komórkowe, O.Pandy*ego i O. None - Apelta co to dla mnie oznacza, z czym muszę się liczyć w przyszłości i czy można jeszcze zrobić dodatko ... Drgawki u niemowlęcia podczas snu i karmienia piersią .. krwi wyszły w normie. Co mogą oznaczać te stany napadowe? Dziecko powinno zostać zbadane przez neurologa. Wszystko zależy od tego czy dziecko było wówczas zdrowe, czyli czy występowała gorączka, a dziecko zachowywało się nieswojo, ... Przyczyny częstych, chwilowych utrat przytomności .. krwi, ekg. ...

Ataki silnego napięcia mięśni nóg .. krwi .Miałam liczne badania i nic mi nie wykryto . Mój tato zmarł na stwardnienie rozsiane mają 75 lat. Lekarze stwierdzili ,że u mnie nie ma SLA. Żyje sobie w ciągłej niepewnosci ,co to za choroba . Badanie siły mięśni nóg wykaza ... Brak objawów neurologicznych przy krwiaku w mózgu wskutek urazu .. krwiaka w mózgu. Czy to możliwe, że przez tak długi czas nie odczuwał żadnych objawów? Czy po takim czasie jest możliwe całkowite wyleczenie? Prawdopodobnie chodzi o krwiaka podtwardówkowego przewlekłego. Jeśli jest niewielki możn ... Szanse na przeżycie po trzecim udarze mózgu .. krwi czy chorób naczyniowych. ...

Drętwienia ręki i zaburzenia wzroku przy antykoncepcji hormonalnej .. krwi. ... Ból głowy, uczucie zimna i mdłości .. krwi tj. morfologia, OB, glukoza, jony, TSH. Opisane objawy mogą być związane np. z niedoczynnością tarczycy, niedokrwistością. ... Bóle głowy nasilające się rano i po południu oraz bóle oczu .. krwi. ...

Zachwiania równowagi przy krwiaku w okolicy ciemieniowo-potylicznej .. krwiak podskórny okolicy ciemieniowo - potylicznej prawej.Czy to jest poważny uraz? I czym to grozi. Mam czasami zachwianie ruwnowagi. Dziękuję, Krwiak podskórny nie jest zagrożeniem życia. Takie krwiak może się sam wchłonąć, ewen ... Ciągły ból i zawroty głowy, złe samopoczucie wskutek braku ataków epileptycznych .. krwi. ... Bóle z tyłu głowy po prawej stronie z drętwieniem skóry głowy .. krwi - 4 WBC - 3,70 RBC 4,21 hemoglobina - 11,40 hematokryt - 0,35 MCH - 27,10 MCHC - 32,8 MCV - 82,70 płytki krwi - 192 tsh - 1,1 otrzymałam od lekarza tabletki miozepam i aglan i zrobiono mi blokadę nerwu .zlecono mi także zabie ...

Brak siły i zapału w sytuacjach stresujących .. krwi, wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia hormonalne. ... Drgania swobodnie opuszczonych nóg .. krwi, tj, jonogram, morfologia, glukoza. Takie objawy mogą być wynikiem np. niedoboru wapnia. a czy może to być jakaś choroba? A ogólnie to minie? tak zeby wszystko bylo normalnie? ... Zawroty i bóle głowy przy chodzeniu .. krwi ). Przede wszystkim powinien zbadać Panią lekarz, dzięki badaniu lekarskiemu będzie mógł także rozważyć przyczyny neurologiczne. ...

Drętwienie rąk i twarzy po kawie, bezsenność oraz bóle i zawroty głowy .. krwi, czyli morfologię ( wykluczyć niedokrwistość ), TSH, glukozę, jonogram ( wykluczyć zaburzenia elektrolitowe ). Być może przyczyną jest zła dieta, niedobór elektrolitów, co powoduje drętwienia. ... Bóle nóg przy pracy stojącej mimo leczenia kardiologicznego .. krwi pod katem reumatologi tez sa ok, lekarz powiedział ze to nadczynnosc naczyn krwionosnych,początek choroby żylakowej co jest spowodowane trybem pracy.bralem leki na rozrzedzenie krwi,i na porawe pracy naczyn krwionosnych ale l ... Opieka nad chorym z padaczką pourazową i niedowładem całego ciała .. krwiaka podtwardówkowego, nad prawą półkulą mózgu, oprócz tego ma złamaną łuskę skroni i stłuczony prawy płat czołowy. Aktualnie ma padaczkę pourazową. Tata ma niedowład ciała. Czy rehabilitacja może mu pomóc? Czy tata wyjdzie z t ...

Bóle i zawroty głowy przy zwyrodnieniach kręgosłupa i zmianach naczyniopochodnych płatów czołowych .. krwistość wykonując podstawowe badania krwi. ... Bóle i zawroty głowy oraz osłabienie po przeszłym urazie mózgu .. krwi tj. morfologia, glukoza, jonogram, zbadać ciśnienie tętnicze krwi. Takie objawy mogą być związane z niedokrwistością, przeziębieniem, zaburzeniami elektrolitowymi, nieprawidłowym poziomem glukozy we krwi. Jeśli lekarz stwierd ... Zagrożenia przy operacji gruczolaka mózgu u osoby starszej .. krwiaka, krwawienia, zakażenia rany. ...

Ból głowy i osłabienie po rozpoczęciu stosowania tabletek antykoncepcyjnych .. krwistości, niedoczynności tarczycy, innych zaburzeń hormonalnych, stresu, zmęczenia, infekcją. Najlepiej udać się do lekarza pierwszego kontraktu, wykonać podstawowe badania krwi tj. morfologia, glukoza, TSH, OB, jonogram. ... Bezsenność, złe samopoczucie i roztargnienie po uderzeniu w potylicę .. krwiaka podtwardówkowego. Jeśli bóle głowy są niepokojące warto udać się do neurologa lub na Izbę Przyjęć, gdzie zbada Pana chirurg/neurolog. Do tego czasu proszę stosować apap i odpoczywać. ... Drętwienie dłoni, stopy i górnej wargi oraz bóle pleców .. krwi tj. morfologia, jonogram, glukoza. Wykluczy ewentualny niedobór witaminy B12 i zaburzenia elektrolitowe. W następnej kolejności ( po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego lub prywatnie ) należy udać się do neurologa ( d ...

Ból głowy z prawej strony, ucisk oka i ból węzłów chłonnych .. krwi i moczu u lekarza rodzinnego ( tu też uzyska Pani skierowanie do laryngologa ). ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. krwi ogólnie to jestem w szoku siedze i rycze bardzo boje się że to SM. ... Stwierdzenie śmierci mózgu przy obecności leku podtrzymującego śpiączkę .. krwiak który już się wchłonąl.podobno mózg pracował. wprowadzony zostałw śpiączkę farmakologiczną.7 dni po wypadku obrzęk się nie zmniejszył a lekarze stwierdzili śmierć mózgu i nie dawali szans na to że się obudzi. rodzina podpis ...

Bóle i zawroty głowy oraz mroczki przed oczami po wysiłku fizycznym .. krwi do mózgu. Przyczyny są najczęściej kardiologiczne ( zaburzenia rytmu serca, wady zastawkowe, naczyniowe ). Warto udać się wpierw do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe badania. ... Zwiększające się ciśnienie krwi przy nerwicy .. krwi. Dzisiaj rano wynosiło 135/100. Nie wiem, dlaczego jest takie wysokie. Nigdy nie miałam nadciśnienia, miewałam wręcz niedociśnienie. Czy przyczyną tego stanu może być nerwica? Tak, zaburzenia na tle nerwowym prowadzą do okres ... Zaburzenia pamięci i niedowład jednej strony ciała po wypadku .. krwiakami. Przez dwa tygodnie był w śpiączce farmakologicznej. Teraz oddycha już samodzielnie, ale nie je sam, ma niedowład jednej strony ciała. Nie poznaje bliskich, ma zaniki pamięci. Jaką rehabilitację można zastosować, żeby mu ...

Bóle głowy, drgawki i uczucie gorąca po dawnym urazie .. krwi, OB, CRP, jonogram ( potas, sód, wapń ), glukozę, TSH. ... Bóle głowy i zmęczenie przy długotrwałym stresie .. krwi. Szanowni Państwo W przeciwieństwie do codziennych, niewielkich sytuacji stresowych, których nie sposób uniknąć, długotrwały, nierozładowywany stres, może być przyczyną wielu groźnych chorób. Depresja, otyłość, choroby układu ... Częste utraty przytomności u nastolatki .. krwi. Wykluczyć omdlenia spowodowane niskim ciśnieniem, hipoglikemią. Duże znaczenie ma informacja kiedy dochodzi do omdlenia. Należy przede wszystkim wykluczyć przyczyny kardiologiczne. ...

Ryzyko wystąpienia krwiaka podtwardówkowego po urazie głowy .. krwiak podtwardówkowy? Jeżeli się zrobi, po jakim czasie od urazu można to wykryć i jak wygląda jego leczenie? ... Bóle skroni, zawroty głowy oraz mrowienie w krtani i kąciku ust .. krwi, elektrolity ( sód, potas, wapń ), glukoza, TSH, OB. Poza tym niezbędne jest badanie lekarskie. Jeśli ma Pani możliwość to takie badania należy wykonać, skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub ewentualnie z laryng ... Ból głowy, drętwienie dłoni, duszności i napady lęku po urazie głowy .. krwiaka mózgu. Trzy tygodnie leżałem w szpitalu i lekarze po jakimś czasie stwierdzili, że wszystko jest w porządku. Po tym zdarzeniu zaczął mnie nękać okropny ból głowy, który z czasem narastał. Doszło do tego drętwienie dłoni, d ...

Zaburzenia widzenia po operacji wycięcia krwiaka śródmózgowego .. krwiaka. Po pewnym czasie zacząłem mieć problemy z widzeniem. Czy jest normalny objaw po takiej operacji? Czy mogą występować jakieś inne skutki uboczne? Jakie? Wszystko zależy w jakiej okolicy znajdował się krwiak. Możliwe, że to ... Mimowolne ruchy rąk i utraty przytomności przy reumatoidalnym zapaleniu stawów .. krwi, rtg odcinka szyjnego kręgosłupa. Ostatecznie, radzę skonsultować się z neurologiem. ... Działanie leku Memotropil przy krwiakach w płacie czołowym .. krwiaki w płacie czołowym. Lekarz powiedział, ze wchłoną się same. Przepisał mi lek Memotropil. Czy ten lek rzeczywiście pomaga? Czy występują jakieś skutki uboczne? Lek wpływa na metabolizm komórek nerwowych, zatem wpływa głównie ...

Prawdopodobieństwo padaczki lub krwiaka w wiele lat po urazie głowy .. krwiaka, został zoperowany. Potem miąłem wylew. Wszystko wróciło do normy. Czy po tylu latach mogą pojawić się jakieś komplikacje, padaczka? Czy może pojawić się krwiak? Krwiak już się nie pojawi, chyba, że przy następnym urazie. ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. krwi ). Co oznacza taki wynik i jakie ma znaczenie? Liczba komórek i białko nieco podwyższone, wzrost stężenia głównie globulin, stężenie glukozy prawidłowe, chlorki prawidłowe. Rozszczepienie oznacza, iż dochodzi do wzrostu białk ... Okresowe drżenia nóg .. krwi. Ponadto czy stosuje Pan jakieś leki, które mogłyby powodować tego typu działania uboczne? Mogą to być także tzw. miklonie: http://www.neurologiczne.pl/mioklonie.htm Witam, proszę koniecznie sprawdzić poziom Flouru we krwi/wo ...

Mrowienie opuszków palców oraz drżenie powieki i mięśni .. krwi ( co też może być związane ze stresem ). Rozumiem, że wykluczono cukrzycę, zaburzenia elektrolitowe. W zasadzie takie objawy nie są charakterystyczne dla konkretnej jednostki chorobowej. Dziekuje bardzo za szybka odpowiedz Po ... Jednoczesne badania rezonansu magnetycznego i angiografii .. krwionośnych, wzmocnieniu ulega płynąca krew, a otaczające tkanki, które są statyczne nie. Pytanie tylko czy akurat takie badanie jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem. ... Bóle głowy a poszerzona bruzda w okolicy szczeliny Sylwiusza .. krwi nie uwidoczniono. Zbiorniki płynowe nadnamiotowe symetryczne, nieposzerzone, nieprzemieszczone. Struktury tylnojamowe i komora IV prawidlowe. Drobne odcinkowe zgrubienie blony śluzowej o obrębie prawej zatoki szczękowej.( ? ) ...

Miękki guz, ból głowy i powieki, zawroty głowy po upadku ze schodów .. krwiak. Zaleca się wypoczynek, leżenie w łóżku, apap. ... Odróżnienie chwilowego osłabienia od ataku padaczki .. krwi, opisać objawy. Nie można wykluczyć także napadu padaczkowego. ... Wieloogniskowe, naczyniowe uszkodzenia mózgu .. krwi ( leczenia nadciśnienia ), zapobieganie miażdżycy, cukrzycy. Liczne zmiany mogą powodować bóle głowy, zaburzenia pamięci czy koncentracji. ...

Uczucie prądu przebiegającego przez nogi i część lędźwiową kręgosłupa .. krwi - wszystko dobrze, elektrolity super. Wiec to nie tezyczka. Prosze pomoc mi wyciagnac jakies wnisoki i podpowiedziec co dalej? Prosze ... Wymioty oraz bóle i zawroty głowy po pobiciu .. krwiak mózgu? Jak najszybciej należy zgłosić się do Izby Przyjęć do szpitala. Tam zbada Pana neurolog, należy wykonać także CT głowy, wykluczyć powstanie krwiaka wewnątrzczaszkowego. ... Atak padaczkowy u dziecka przy prawidłowym wyniku EEG .. krwiaka, krwawienia mózgowego, kości czaszki bez zmian urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . ...

Atak drgawek, ślinienia się i omdleń .. krwi, zostanie Pani następnie skierowana do neurologa. ... Nudności, ból i zawroty głowy po uderzeniu .. krwiaka, który rano zniknął. Po wypisaniu ze szpitala znów zaczęły się te okropne nudności, lekkie zawroty głowy i niewielki ból. Czy powinnam wybrać się jeszcze do kontroli do neurologa? Szkoda, że zrobiono Pani tylko rtg. W taki ... Spożywanie alkoholu po operacji zaklipsowania tętniaka .. krwi, zatem może mieć niekorzystny wpływ na Pana zdrowie. Jestem 3 lata po operacji tętniaka .Jak wychodziłam ze szpitala lekarz powiedziała ,ani kropli alkoholu .Co prawda zdarzyło.mi się wypić troszkę wina ,ale zaczęła boleć gło ...

Bóle głowy przy zmianach pogodowych i po alkoholu .. krwiaka podtwardówkowego. Od tamtego czasu odczuwam bóle głowy przy zmianach pogodowych, spożywaniu alkoholu, pracy przy komputerze. Przed operacją uprawiałem intensywnie sport, grałem w piłkę nożną, pływałem. Mam 23 lata. Czy mog ... Drętwienie policzka i palców stopy oraz drżenie środkowego palca ręki .. krwi będzie można wykluczyć np. zaburzenia jonowe, rozważyć konsultację neurologa. Bez tego wstępnie nie umiem Pani powiedzieć jaka jest wstępna diagnoza. ... Bóle głowy, zaburzenia równowagi i pocenie się przy zmianach na kręgach szyjnych .. krwi tj. morfologia, OB, glukoza, jonogram? Czy wykonano tylko rtg głowy czy może CT lub MR? Warto, aby było to jednak MR. Niestety te dane są niewystarczające, aby napisać jaka jest przyczyna opisanych objawów. To są typowe objaw ...

Zawroty głowy i wrażenie tkwienia w półśnie .. krwistość, wynik niskiego ciśnienia tętniczego krwi, a także nie można wykluczyć choroby o podłożu neurologicznym. Warto wpierw udać się do lekarza rodzinnego. ... Morfologia krwi przy wykrywaniu padaczki .. krwi? Zrobiłem już badania - rezonans głowy i EEG. Czy morfologia krwi może pomóc lekarzowi w wykryciu epilepsji? Nie, morfologia nie przyczyni się do rozpoznania padaczki. Wykonano prawidłowe podstawowe badania, czyli EEG i MR. ... Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. krwi tj. morfologia, Ob, glukoza, jonogram, układ krzepnięcia, cholesterol, następnie rtg odcinka szyjnego kręgosłupa, MR głowy. Większość z wymienionych badań już mialam. - Moje wyniki: WBC - 5,8 RBC - 5,00 HGB - 14,5g/dL HCT - 4 ...

Dobra placówka dla osób po wylewie krwotocznym w Gdyni .. krwi do mózgu. Obecnie jest podłączona do respiratora. Ma słaby ciśnienie. Lekarze powiedzieli, że nie są w stanie nic zrobić, bo wylew jest rozległy, ale jednocześnie w ogóle nie starają się nic robić - przeprowadzili tylko tomog ... Powiększenie się krwiaka lewego płata skroniowego .. krwiak prawostronny podtwardówkowy. W szpitalu okazało się, że ma jeszcze jakiś stary krwiak lewego płata skroniowego ( nie wiadomo z czego powstał ). Wczoraj tomografia kontrolna wykazała, że prawostronny krwiak podtwardówkowy si ... Codzienne, wieloletnie bóle głowy, niereagujące na środki przeciwbólowe .. krwi i wszystko jest w normie.5 lat temu miałem robioną tomografię głowy i było wszystko ok.Chodziłem do wielu neurologów i diagnozy były różne ale leki przepisywane nie pomagały.Kiedy biorę leki przeciwbólowe to jeszcze bardziej ...

Ryzyko wstrząsu mózgu po uderzeniu w wyniku wypadku samochodowego .. krwiaka mogło dojść. Objawy to ból i zawroty głowy, utrata przytomności, zaburzenia koncentracji, nudności czy wymioty. ... Apatia, pogorszenie pamięci i koncentracji, kołatania serca oraz ucisk w głowie .. krwi, OB, glukoza, TSH, jonogram, jeżeli lekarz uzna za konieczne skieruje Pana na konsultację do neurologa. Dziekuje za odpowiedz Neuron! No badania napewno by pomogly. Nawet jezeli by nic nie zlego wykazaly to o tyle byl bym spo ... Szanse na powrót do zdrowia po udarze niedokrwiennym .. krwienny. Ma porażoną prawą stronę ( rękę i nog ) oraz zaburzenia mowy. Ma też wciąż bardzo wysokie ciśnienie. Jakie badania powinna jeszcze zrobić i na co w nich powinnam zwrócić uwagę? Czy ma szansę wrócić do zdrowia? W szpitalu ...

Bóle głowy i u nasady nosa oraz podwyższona temperatura .. krwi i moczu nie wykazały niczego. Co powinnam zrobić? Do jakiego specjalisty powinnam się udać po pomoc? Prawdopodobnie to zapalenie zatok obocznych nosa. Warto udać się wpierw do lekarza rodzinnego, który skieruje Panią do laryn ... Odczuwanie mrowienia i prądu podczas całowania .. krwionośnych. ... Sprawność po operacji przedłużenia ścięgien u dziecka .. krwiaka w miejscu rany. Jednak taka operacja daje szanse na jako takie funkcjonowanie ( pionizację ), nie zawsze samodzielne chodzenie. Proszę pamiętać co to za choroba i że nie ma skutecznego leczenia przyczynowego, zatem takie d ...

Bóle rąk, pieczenie w nocy i uczucie chłodu w dzień .. krwionośnych kończyny górnej? Ostatecznie można wykonać EMG. ... Bóle głowy z utratą przytomności .. krwi, chorób metabolicznych, endokrynologicznych i oczywiście neurologicznych. Najlepiej wpierw udać się do lekarza rodzinnego, wykonać podstawowe badania, po których będzie można zadecydować o dalszym kierunku diagnostycznym, naj ... Problemy z mową i nieskoordynowane ruchy po śpiączce w wyniku urazu .. krwiak mózgu. Przez dwa tygodnie leżał w śpiączce, po czy został wybudzony. Po wybudzeniu ma problemy z mową i nie ma do końca skoordynowane ruchy. Czy to znaczy, że lekarze za wcześnie go wybudzili? Czy to minie? To może być wyni ...

Drżenia mięśni całego ciała i drętwienia twarzy przy dyskopatii .. krwi i moczu w normie, badanie krwi na elektorlity też w normie. do neurologa dopiero za miesiąc ide , nie wiem gdzie szukac przycyzny już. Nadmienie ze dośc dużo trenuje, lekarz sugerował niedobór magnezu ale wyniki sa w normie. ... Poszerzenie splotu naczyniowego u płodu .. krwionośnego. Nie musi to wiązać się z żadną wadą i często ustępuje samoistnie, bez żadnych następstw. ... Świadomość osoby w śpiączce, potrafiącej płakać i zaciskać rękę .. krwiaka dwustronnego. Od tygodnia jest w śpiączce, a obrzęk nadal się utrzymuje. Gdy mama do niego mówi, pojawiają się u niego łzy, a gdy go trzymam za rękę, czasem ją ściska. Czy on nas słyszy? Jak długo może pozostawać w śpiączc ...

Śpiączka wskutek krwiaka w mózgu pomimo prawidłowej pracy mózgu .. krwiaka w mózgu wywołanego uderzeniem. Ma 19 lat.Lekarze twierdzą, że praca mózgu jest prawidłowa i nie wiedzą, dlaczego brat się nie wybudza. Jakie mogą być tego przyczyny i jak długo może potrwać śpiączka? ... Częste skurcze mięśni rąk i nóg a stwardnienie rozsiane .. krwi wyszły w porządku. Skurcze na jakiś czas się skończyły, ale ostatnio znów się pojawiły. Czy to może być stwardnienie rozsiane? Co mi jest? Nie są to objawy charakterystyczne dla SM. Najlepiej udać się jeszcze do neurologa, kt ... Zawroty głowy, osłabienie siły kończyn, skurcze karku i bóle oczu oraz skroni .. krwi tj, morfologia ( niedokrwistość ), OB, glukoza, jonogram ( niedobór elektrolitów ), TSH, a także rozważyć wykonanie rtg zatok obocznych nosa ( zapalenie zatok ) lub odcinka szyjnego kręgosłupa. ...

Ryzyko powtórzenia jednorazowego ataku padaczki .. krwi ( morfologia, glukoza, jony ). ... Uczucie napięcia, bóle i zawroty głowy .. krwi, ostatecznie skonsultować się z neurologiem. ... Poranne przykurcze mięśni nóg .. krwi, glukoza, jonogram, TSH, ewentualnie transaminazy. Myślę, że wystarczy wizyta u lekarza rodzinnego, a przyczyną dolegliwości są zaburzenia gospodarki elektrolitowej. ...

Badanie poziomu leku przeciwpadaczkowego we krwi w woj. śląskim .. krwi ( Tegretol )? Proszę zapytać w: - Praktyka Grupowa Lekarzy *SCAPULA* s. c., ul. Wyzwolenia 5 34 - 350 Węgierska Górka, Telefon+48 ( 033 ) 8641516 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Medyczne *Alfa* ul. Powsta ... Patologiczny rytm fal delta okresu dziecięcego z asymetrią międzypółkulową .. krwiaka, krwawienia mózgowego, kości czaszki bez zmian urazowych. Asymetria komór bocznych prawy róg czołowy szer. 25mm, trzon 25mm, róg potyliczny 25mm, róg skroniowy 12mm, wąski otwór Monroe. Komora lewa prawidłowej szerokości . ... Zawroty głowy, ciągłe osłabienie i stany przedomdleniowe u nastolatka .. krwi ( wykluczyć niedokrwistość ), pamiętać o zaburzeniach endokrynologicznych i w ostateczności rozważyć konieczność diagnostyki w tym kierunku. ...

Nadmiar potasu, niewydolność nerek i mała ilość białych krwinek u osoby w śpiączce .. krwi, Proszę o wskazówki żywieniowe w tym wypadku, Chora jest karmiona przez sondę. Jeszcze jeden problem: jak można w domowych warunkach *odflegmić* chorą? Nadmiar potasu jest wynikiem niewydolności nerek. Należy przede wszystkim ... Zawroty głowy, osłabienie, wymioty i dezorientacja po zatruciu lekami .. krwi byl mierzony w tym samym okresie czasu i wynosi pomiedzy 71 - 95. Otrzymala tez 2 zastrzyki Avastinu do oka. W dwa tygodnie pozniej bardzo zle poczula sie, wymioty, zawroty glowy, kompletne oslabienie ciala ,zdesorientacja. J ... Drobne ogniska niedokrwienne w niemych obszarach mózgu .. krwiennych z wyżej wymienionych działów medycyny zostały wykluczone, poza lekko podwyższonym cholesterolem. Przez około 6 miesięcy przybyło kilka ognisk niedokrwiennych, czy to może być ostatnią przyczyną ich powstawania?Dodam że ...

Nieustanne bóle głowy od dzieciństwa .. krwiak. Ból głowy trwa cały czas, z różnym nasileniem. Często powoduje blokadę myślenia. W rodzinie kilka osób choruje na nowotwór i padaczkę. Czy to możliwe, że ja również jestem chory na któreś z tych schorzeń? Czy wykonano diag ... Częste oddawanie moczu i odbijanie podczas stresu .. krwi i moczu. Więcej wypoczywać, unikać stresu. ... Uczucie zimna w nogach, bóle i napięcia mięśni, mrowienie szyi oraz szumy w uszach .. krwi, rozważyć możliwość zaburzeń psychogennych, które mogą wywoływać objawy, a także ostatecznie zastanowić się nad koniecznością konsultacji neurologicznej. ...

Niestabilność kręgosłupa szyjnego, wstrząśnienie rdzenia i stłuczenie kręgów szyjnych .. krwi i jonogram, należy także wykluczyć zaburzenia elektrolitowe. witam.ostatnie badania miałam tuż po wypadku czyli 9 miesięcy temu.miałam robione CT głowy MNR i RTG nic nie wykazało.Mój lekarz skierował mnie na badania rtg i dop ... Zaburzenia okoruchowe i opadanie powieki po wypadku .. krwiaka pozagałkowego obustronnie. Kontury dna oczodołów i środkowych ścian oczodołów składają się obustronnie w dużym stopniu z częściowo przemieszczonych fragmentów kości. ( ... )* Zostałam zoperowana w Niemczech, zrekonstruowan ... Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu .. krwienny. Badania krwi, echa serca nie wykazały żadnych zmian. Skąd u męża ten udar niedokrwienny? W jaki sposób się go leczy? Najczęstszą przyczyną udaru niedokrwiennego jest miażdżyca, a w zasadzie oderwanie się blaszki miażdżyc ...

Utraty przytomności, wykręty rąk, szczękościsk i zwroty oczu .. krwi dobrze wychodza,cytoplazma ok tarczycy nie mam.teraz mam zrobić rezonans całego kregosłupa tylko ze z kontrastem , oczy,mocz i jeszcze raz krew ale nie mam na to kasy.mam 27 lat i owszem jestem nerwowy i wszystko kryje w sobi ... Codzienne bóle głowy, brak apetytu i wymioty .. krwi a także badanie brzucha, ewentualnie usg, powinny dostarczyć wstępnych informacji. W razie wystapienia zawrotów głowy, wymiotów należy zgłosić się na izbę przyjęć. ... Ataki osłabienia, drżenia rąk, bezsenność i bóle głowy a nerwica .. krwi i moczu i też wszystko okazało się w porządku. Bardzo prosimy o pomoc i poradę w tej sprawie. Nie wykluczone, że nałożyły się na nerwicę inne jednostki chorobowe. Powodem dolegliwości bólowych mogą być zmiany zwyrodnieniowe o ...

Drżenie ręki podczas hiperwentylacji przy wykluczonej tężyczce .. krwi i moczu w normie, badanie krwi na elektorlity też w normie. Po wizycie u neurologa miałem wykonane badanie EMG na tężyczke utajoną. Lekarz prowadzący badanie stwierdził iż wynik wyszedł ujemny, zarejestrowano jednakże fale do ... Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia widzenia .. krwi, ewentualnie i ostatecznie badanie obrazowe głowy, jeśli lekarz tak zadecyduje. ... Problemy z polem widzenia po embolizacji .. krwi do mózgu. Miałem dwie embolizacje, niedługo będę miał ostatnią. Ogólnie czuję się całkiem dobrze, czytam i piszę płynnie, ale mam problem częściowo ograniczone pole widzenia, które jest znacznie skrócone. Czy po drugiej opera ...

Wykrzywianie głowy, dziwne ruchy oczu i sztywnienie u dziecka .. krwi i moczu to warto skonsultować się z neurologiem i wykluczyć padaczkę, ponieważ opisane przez Pana objawy mogą sugerować taką chorobę. ... Nocne drżenia nóg .. krwi tj. morfologia, jonogram, glukoza, TSH. Bez tych badań nie ma sensu udawać się do specjalisty np. neurologa. ... Otępienie, zaburzenia wzroku, cierpnięcie kończyn, punktowy ból głowy i drżenie mięśni .. krwi bez zarzutu. Pod jakim kątem mogę jeszcze zrobić badania, żebym mogła się dowiedzieć co mi jest i leczyć. Można wykluczyć borelioze ( oznaczyć przeciwciała ), lepszym badaniem zamiast CT jest MR w tym przypadku. Dyskretne zmi ...

Nawracające bóle pod łopatkami .. krwi i moczu. ... Bóle i zawroty głowy a ryzyko nawrotu krwiaka w mózgu .. krwiaka w mózgu, badanie tomografem wykazało, ze krwiak się wchłonął. Od niedawna syn narzeka na bóle głowy w miejscu krwiaka mimo, że nie miał żadnego urazu. Czasami ma zawroty głowy. Lekarz stwierdził, że to ból oczu. Czy krwiak ... Ból kręgosłupa po uderzeniu w głowę .. krwiaka, choroby rozrostowej. Natomiast drętwienie, ból szyi, głowy, kręgosłupa już tak. ...

Ataki paraliżu przy kompresji rdzenia przedłużonego .. krwi, leczyć ewentualne nadciśnienie tętnicze. ... Wapń zjonizowany w diagnostyce tężyczki .. krwi z uwagi na podejrzenie tężyczki, oto wyniki: wapń w surowicy : 2,18 ( 2,15 - 2,57 norma ) wapń zjonizowany 0,84 ( 0,98 - 1,13 norma ) Czy takie wyniki mogą powodowac w/w objawy wystepujące u mnie? Dodam iż około 5 miesiecy co ... Kłucia w nodze, wokół pępka, drętwienie ręki, pisk w uszach i zimne poty .. krwi, OB, glukoza, jonogram, kreatynina, lipidogram. Skierowanie uzyskać można od lekarza POZ. Tak jestem umówiony i już się doczekac nie moge. Wszystko się zaczeło od pleśniawek w ustach 5 miesięcy temu. Morfologia ok, OB - 3, mo ...

Całodobowe skurcze mięśni całego ciała .. krwi tj. morfologia, jonogram, glukoza. Dopiero po wstępnej diagnostyce rozważyć konieczność konsultacji neurologicznej. ... Ogniska malacyjne w głowie .. krwiaka? Czy to coś bardzo poważnego? Boję się pójść do lekarza z takim opisem. Proszę o wytłumaczenie, co to są te ogniska malacyjne? Ognisko malacyjne to rozpad martwej tkanki nerwowej. Do jego powstania doprowadza uraz, udar. W ... Szansa na operację przy wylewie podpajęczynówkowym mózgu .. krwiaka i zatamować go? Nikt do końca nie wie, czy osoba w śpiączce słyszy głosy wkoło, szczególnie w śpiączce niefarmakologicznej. Na pewno obecność osób bliskich wpływa pozytywnie na stan chorego. Szansa oczywiście jest. Należy ...

Rokowania przy krwiaku mózgu przy pękniętej podstawie czaszki po urazie .. krwiak mózgu i została pęknięta podstawa czaszki. Brat leży w ciężkim stanie w szpitalu. Czy są szanse, że brat obudzi się i wróci do zdrowia? Jak długo może potrwać rekonwalescencja? Czy zmiany w mózgu mogą pozostać na zawsze? St ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. krwi , morfologia, biochemia itp w normie. Płyn mózgowo rdzeniowy - wynik prawidłowy. czekam na wynik na Boleriozę. Po wyjściu ze szpitala odczuwam nadal niemoc w nodze, prawej też ale nie tak mocno. bardzo szybko się męczę. w poz ... Zawroty i bóle głowy oraz osłabienie po przewianiu .. krwi dobre, pani laryngolog powiedziała że przejdzie, ide jeszcze do neurologa ale nie wiem jak radzić sobie z tymi koszmarnymi dolegliwościami, pomocy Prawdopodobnie to tylko wynik przewlekłej infekcji, nieprawidłowo leczonej, np ...

Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. krwiennym. Największa pośród zmian osiąga 6mm i położona jest do przodu i bocznie od rogu czołowego lewej komory bocznej. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ognisko ... Drętwienie połowy twarzy i stopy .. krwistości, zaburzeń hormonalnych. Należy także wykluczyć choroby neurologiczne. Najlepiej wykonać podstawowe badania krwi tj. morfologia, glukoza, jonogram, TSH. Dopiero po wykonaniu powyższych badań, rozważyć konieczność konsult ... Bóle pleców w okolicy łopatek, osłabienie, zawroty głowy i drętwienie ręki .. krwi wykonać jeszcze rtg kręgosłupa. ...

Kilkugodzinny ból z tyłu głowy, światłowstręt i mdłości .. krwi i skieruje Panią do neurologa. Chyba jutro z rana tak zrobię, pójdę do lekarza rodzinnego. Teraz znowu zaczynam czuć, że cała głowa mnie boli. Cały dzień byłam na tabletkach przeciwbólowych i boję się, że tej nocy również nie ... Skutki uboczne przyjmowania Avonex na stwardnienie rozsiane .. krwionośnym w postaci zmniejszenia liczy limfocytów, białych krwinek, zmniejszenia liczby płytek krwi. Jednak za każdym razem będzie Pani dokładnie badania, zostaną też wykonane badania laboratoryjne, także proszę się nie obawiać. ... Skurcze stóp, mięśni łydek i przedramion .. krwi, a także zaburzeń hormonalnych. W dalszej kolejności podejrzewać choroby neurologiczne. Na początek proponuję udać się do lekarza pierwszego kontaktu. ...

Agresja i zaburzenia świadomości po urazie mózgu .. krwiaki w mózgu. Od pewnego czasu jest agresywny lub nie ma z nim całkowicie kontaktu. Co powinniśmy zrobić? Opisane zachowanie jest najpewniej wynikiem obrzęku mózgu i krwiaka. Ważne jest leczenie przyczynowe i objawowe. W sumie ... Bóle i zawroty głowy po wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego .. krwi, wykonać morfologię krwi, glukozę, TSH. Dopiero w dalszej kolejności diagnozować choroby neurologiczne. ... Krew w ślinie, zmęczenie, ból głowy i brak apetytu po urazie głowy .. krwi z nosa. Następnego dnia miałem krew w ślinie. Od dwóch dni czuję zmęczenie, znużenie i boli mnie głowa. Pogorszył mi się apetyt. Co powinienem zrobić? Czy jest to wstrząśnienie mózgu? Mogło dojść do wstrząśnienia mózgu. Powin ...

Nawracające bóle głowy po urazie głowy z omdleniem .. krwistości, infekcji. Na Izbie Przyjęć zostały wykonane badania tj. morfologia krwi, jony, OB, glukoza, ciśnienie tętnicze czy wyniki tych badań są poza granicą normy? Najlepiej zgłosić się osobiście do lekarza POZ, który w zależn ... Zmiany hiperintensywne w lewej półkuli oraz w prawym konarze mózgu .. krwienne związane z miażdżycą naczyń, cukrzycą, nieprawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi. Warto kontrolować te czynniki ryzyka czyli lipidogram, układ krzepnięcia krwi, glukoza, morfologia i pomiar kontrolny ciśnienia tętniczego. ... Bóle głowy po dawnym uderzeniu w tył głowy .. krwistość, cukrzyca. Warto wykonać badania kontrolne krwi. Ostatecznie zostanie wykonane badanie obrazowe głowy tj. ct. ...

Rokowania przy zaburzeniu świadomości i mowy po groźnym upadku .. krwiaka z mózgu. Ma liczne złamania i zapalenie płuc. Pomimo, że wybudził się ze śpiączki, nie ma z nim kontaktu. Nic nie mówi, ma rozbiegany wzrok. Kiedy będzie można z nim nawiązać kontakt? Czy wyzdrowieje? Niestety opis nie poz ... Rokowania przy zapaleniu opon mózgowych, krwiaku śródmózgowym i sepsie .. krwiaka śródmózgowego w lewej okolicy ciemieniowo - potylicznej. Niestety, po operacji, został mu niedowład prawej strony, do tego nie mówi, ale nas poznaje. Czy dzięki rehabilitacji wróci do zdrowia? Nie ukrywam, że stan Pana tat ... Alkohol przy padaczce pourazowej po trepanacji czaszki .. krwiaka, miał padaczkę pourazową. Od pewnego czasu znacznie nadużywa alkoholu. Staje się wtedy bardzo agresywny, nie można z nim dłużej wytrzymać. Co powinienem zrobić? Czy mój kolega może pić alkohol w swojej sytuacji? W przypadk ...

Nawracające bóle po zapaleniu węzłów chłonnych .. krwi i prawdopodobnie zastosować antybiotyk, już solidnie dobrany. Nerwoból jest zapewne procesem wtórnym do zaburzeń. ... Mrowienie głowy po embolizacji naczyniaka w mózgu .. krwi. ... Lęki, bóle głowy, otępienie i problemy z utrzymaniem równowagi .. krwiaka, niedotlenienia czy guza mozgu* ) bo juz nawet najgorsze sobie wmawialem..... zaburzenia neurologiczne mam takie ze cierpnie mi reka lewa nieraz mialem tak ze nawet caly miesiac szczegolnie rano byla scierpnieta pozatym ja ...

Leki na nerwowe drżenie powieki wskutek stresu .. krwi tj morfologia, jonogram, glukoza. W zależności od nieprawidłowych wyników lub nasilenia problemu lekarz rodzinny przepisze lek ( uspakajający, lub beta bloker ) lub skieruje do specjalisty neurologa. ... Ból, skurcze i drętwienie kończyn .. krwistość, zaburzenia jonowe, niedoczynność tarczycy, cukrzyca. Dlatego warto wykonać morfologię krwi, glukozę, jonogram, TSH, ewentualnie transaminazy i kreatyninę. Dopiero w następnej kolejności myśleć o podłożu neurologicznym. ... Operacja przy niedowładzie nogi wskutek naderwania włókna nerwu strzałkowego .. krwiak czy zakażenie rany pooperacyjnej. Oczywiście nie będzie tak, że od razu po operacji wróci sprawność, regeneracja nerwu jest czasochłonna i wymaga dodatkowo odpowiedniego postępowania. ...

Tępy, punktowy ból głowy .. krwi, wykluczyć zapalenie zatok, infekcję, skutek uboczny stosowania leków, nieprawidłowe ciśnienie tętnicze. Dopiero w dalszej kolejności diagnozować przyczyny neurologiczne, np. migrenę. ... Apatia, senność i mroczki przez oczami .. krwi tj. morfologia ( niedokrwistość ), jonogram ( zaburzenia jonowe ), TSH ( niedoczynność tarczycy ), glukoza ( cukrzyca ), Ob, transaminazy, kreatynina. Można także skonsultować się z okulistą. W ostatniej kolejności z neurolog ... Przyśpieszony i turbulentny przepływ krwi w tętnicach mózgowych .. krwi jest przyśpieszony i turbulentny. Ponadto nadmierna gra naczynioruchowa. To jest wynik przepływu krwi w tętnicach mózgowych. Czy to jest niebezpieczne i w jaki sposób leczy się tę chorobę? Wiąże się to zapewne z miażdżycą nac ...

Przytykanie uszu, zawroty i bóle głowy oraz nudności po wstrząśnieniu mózgu .. krwiaka. ... Chwilowy zanik świadomości i omdlenie przy torbieli szyszynki .. krwi. Jeden epizod w zasadzie nie może być tłumaczony powiększeniem torbieli szyszynki. Wszystko zależy od tego także jakie rozmiary ma torbiel, zwykle jednak są one bezobjawowe. ... Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. krwionośne owija się na lewym kompleksie nerwów. Układ komorowy bez przemieszczeń. Szerokość przestrzeni płynowych w normie. Zmiany naczyniopochodne nie są powodem do zmartwień, tak samo jak obraz kąta mostowo - móżdżkowego. Probl ...

Demencja u młodej osoby .. krwiaka,polamanie czaszki,wstrzas mozgu ) i byc moze jest to w jakims stopniu zwiazane z tym co teraz sie dzieje.Czy demencje da sie cofnac?zaczynam miec mysli samobojcze bo nie chce tak dalej zyc,chce sie czuc normalnie.Jestem st ... Długotrwałe zawroty głowy, mdłości i duszności po upadku .. krwiaka np. podtwardówkowego. Dobrze, aby udała się Pani do neurologa, wykonała CT głowy. Objawy wstrząśnienia mózgu nie występowałyby 3 miesiące. ... Bóle i zawroty głowy, mroczki przed oczami oraz drętwienie ciała .. krwi mam w normie, a nawet powiedziałabym idealne, neurolog wysłał mnie na tomografie, wynik też w porządku. Czy może to być początek stwardnienia rozsianego? Bardzo proszę o odpowiedź, wizytę u lekarza mam dopiero za kilka tygodn ...

Torbiel pajęczynówki w okolicy bieguna przedniego lewego płata skroniowego .. krwiaka podtwardówkowego. O czym świadczy to badanie? Czy jestem chora? Torbiel pajęczynówki jest zmianą łagodną, zwykle wymagającą obserwacji. Usuwa się ją kiedy manifestuje się klinicznie. Jeśli chodzi o przewlekłego krwiaka pod ... Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. krwiaka, tętniaka czy czegoś tam jeszcze, który może podczas porodu pęknąć czy coś... I tym trybem myślowym idziemy, że rezonans takie zmiany by wykazał i wówczas poród mógłby się odbyć tylko poprzez cesarskie cięcie. Prosiłbym o ... Zawroty głowy i uderzenia krwi do głowy Od pewnego czasu mam następujące objawy: nagle robi mi się słabo i krew uderza mi do głowy, a potem zaczynają się straszne zawroty głowy. Jest to krótkotrwałe, lecz powtarza się dość często. Czy może to być reakcja organizmu na st ...

Bóle głowy i zburzenia widzenia przy poszerzonej przestrzeni płynowej podpajęczej .. krwi i wzroku wyszły dobrze. Od dłuższego czasu mam silnie bóle głowy szczególnie przy zmianach pogody, do tego zaburzenia w widzeniu i kłucie w klatce piersiowej. Co oznacza ten wynik rezonansu? Czy moje dolegliwości mają jakiś z ... Operacyjne leczenie dehydratacji i obniżenia wysokości krążków międzykręgowych .. krwiaka w ranie pooperacyjnej. Ważna jest technika zabiegu i od tego nieco uzależnione są możliwe powikłania. Po operacji zostanie Pan skierowany na rehabilitację. Trudno precyzyjnie określić czas powrotu do zdrowia, może to być ś ... Podwójne widzenie, mroczki przed oczami i rozmazany obraz .. krwi ) u lekarza rodzinnego. ...

Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. krwi, pełny profil tarczycy, EEG po bezsennej nocy. Otrzymałem wynik badania Rezonansem Magnetycznym, ale wizytę mam dopiero za miesiąc. Czy mógłbym prosić o pomoc w rozszyfrowaniu wyniku? Badanie MR głowy. Sekwencje echa spinoweg ... Ryzyko guza mózgu przy omdleniach .. krwi, badanie moczu, badanie kału itd. i wszystko wyszło w normie. Pani doktór powiedziała, że to nie może być guz w mózgu. Czy na podstawie takich zwykłych badań można to stwierdzić? Guzy mózgu objawiają się nieco inaczej. Na pod ... Mrowienia twarzy i całego ciała, nasilające się po napojach energetycznych .. krwi tj. morfologię, jonogram, glukozę. Prawdopodobnie przyczyną dolegliwości są zaburzenia elektrolitowe ( potas, magnez, wapń ), lekarz rozważy także czy konieczna jest dalsza diagnostyka specjalistyczna. ...

Ból w potylicy i ból oczu po wyjściu na dwór z mokrymi włosami .. krwi i tez wyszlo dobrze cisnienie rozwniez mam w normie Jest tez tak ze no caly tydzien mnie nie boli a pozniej znow wraca Nie mam zapalenia zatok bo wyszloby we krwi nie mam zadnego kataru nic Nie wiem co jest przyczyna tego bol ... Regeneracja organizmu po wylewie krwi do mózgu .. krwi do mózgu. Czuję się fatalnie. Jakie mogą być skutki wylewu? Czy da się je całkowicie usunąć? Czy będę jeszcze mógł normalnie funkcjonować i cieszyć się życiem? Lekarze nic mi nie mówią. Dodam, że jestem czterdziestoletnim, si ... Przepuklina na odcinkach szyjnych z uciskiem na worek oponowy i rdzeń kręgowy .. krwiak w ranie, zakażenie rany. ...

Rozwój dziecka po poporodowym wylewie krwi do mózgu .. krwi do mózgu. Do tej pory dziecko rozwijało się prawidłowo. Niepokoi mnie jednak fakt, iż pomimo że ma pół roku jest bierna ruchowo. Gdy leży na brzuchu, nie potrafi podeprzeć się na rękach. Czy przyczyną takiego stanu jest wylew ... Powrót z zagranicy osoby z paraliżem i zaburzeniem świadomości po wylewie .. krwi z lewej strony. Ma sparaliżowaną prawą stronę ciała, nie mówi, nie rozpoznaje osób. Nie wie co oznaczają podstawowe przedmioty. Chcielibyśmy go przewieźć do Polski. Czy w jego stanie jest to możliwe? Czy istnieje jakieś zagro ... Bóle i osłabienie siły mięśni ud .. krwi z wyj.vit.D3 niskiej bardzo wszystko dobrze ,a dolegliwości są dalej Najpewniej to problem ortopedyczny lub wynikający z chorób naczyniowych kończyn dolnych. Warto skonsultować się teraz z ortopedą. ...

Drżenie mięśni całego ciała podczas wysiłku fizycznego .. krwi tj. morfologia, jonogram ( sód, potas, magnez, wapń ), TSH, glukoza. Przy prawidłowych wynikach tych badań będzie konieczna konsultacja u neurologa. ... Ryzyko śmierci przy embolizacji tętniaka tętnicy szyjnej .. krwiaka w miejscu wkłucia, infekcji. Większym ryzykiem dla pacjenta jest nieleczenie tętniaka, metoda embolizacji przeznaczyniowej cechuje się ponadto lepszą skutecznością niż operacja chirurgiczna. Dziękuję bardzo za odpowiedź. M ... Skurcze dłoni całych rąk i nóg .. krwi tj. morfologia, jonogram ( sód, potas, magnez, wapń ). Możliwe, że to zaburzenia gospodarki elektrolitowej. ...

Ucisk i bóle głowy, złe samopoczucie oraz mdłości .. krwi - wyniki bardzo dobre. Co to może być? Jakie badania powinnam zrobić, żeby zdiagnozować chorobę? Wszystko zależy o jakie badania krwi chodzi. Warto, aby zbadał Pana neurolog. Przyczyną może być choroba neurologiczna lub po pr ... Bóle i zawroty głowy oraz podwójne widzenie po upadku .. krwiaka podtwardówkowego. Najlepiej skonsultować się z lekarzem, w razie bólu stosować apap, jak najwięcej wypoczywać i przebywać w pozycji leżącej. ... Uczucie sztywności i drętwienie twarzy .. krwi też niczego nie wykazało. Od wczoraj biorę Diclac i magnez, ale nie wiedzę żadnej poprawy. Co mi może dolegać? Nie tylko niedobór magnezu może powodować tego typu dolegliwości, ale także niedobór potasu i wapnia, niedobór wit ...

Rokowania przy uszkodzeniu móżdżka po operacji krwiaka .. krwiaka mózgu. Niedawno został zoperowany. Stan babci jest bardzo ciężki, większa część móżdżka jest uszkodzona. Lekarze nie dają jej szans na przeżycie, cały czas jest w śpiączce, porusza jedynie nogami. Babcia wcześniej chorował ... Zabieg wstawiania plomby przy pustej przestrzeni w kręgosłupie .. krwi. Polega to na wstrzyknięciu ( nadtwardówkowo ), obok wcześniejszego nakłucia, krwi pacjenta. Dzięki temu tworzy się *plomba* z włóknika, która zamyka otwór w oponie twardej. Stosuje się ją w leczeniu zespołu popunkcyjnego. ... Zawroty głowy, brak koordynacji ruchowej i rozmazany obraz .. krwi tj. morfologia ( niedokrwistość ), glukoza, wykluczyć zapalenie zatok obocznych nosa ( konsultacja z laryngologiem ), a dopiero w ostatniej kolejności zgłosić się do neurologa w celu wykluczenia chorób np. móżdzku. ...

Leczenie anosmii .. krwi pod względem hormonów wykryło wysoką prolaktynę. Jej zbijanie nie przynosi rezultatów. Co mam robić? Hiperprolaktynemia może wpływać na potencję. Czy konsultował się Pan z endokrynologiem? W dalszej kolejności radzę poradzić ... Zawroty głowy, wymioty i mdłości .. krwi, ekg i tomografia wyszły dobrze. Laryngolog powiedział, że to zaburzenia w pracy błędnika. Czy to rzeczywiście tylko błędnik, czy może jestem na coś chory? Nie występuje ból głowy, a wykonane badania są prawidłowe, zatem diag ... Kłucie w okolicach serca i prądy w dłoniach przy skoliozie .. krwi tj. morfologia w kierunku niedokrwistości, która może się tak objawiać, ponadto osłabieniem i sennością. Oczywiście taki ból również może wynikać ze stresu.Nie mniej badania kontrolne krwi powinny co jakiś czas zostać wykonan ...

Uczucie gorąca w głowie podczas wysiłku intelektualnego .. krwi, zróżnicuje przyczynę dolegliwości. ... Zapaść po odstawieniu leków na tiki nerwowe .. krwionośnych, czyli znaczny spadek ciśnienia tętniczego i utraty przytomności. Ponadto stosowany lek spowodował u Pani uzależnienie, stąd objawy niewydolności układu krążenia mogą występować przy próbie odstawienia leku. Proponuję ... Parastezje twarzy .. krwionośnych. Ponadto wykazuje działanie miejscowo znieczulające, zmniejsza agregację płytek krwi. Poprawa powinna nastąpić po około 2 tygodniach. ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ