Tomografia komputerowa

neurologiczne.pl & tomografia komputerowaBadania obrazowe mózgu .. Tomografia komputerowa Tomografia komputerowa ( CT ) jest najczęściej wykorzystywaną metodą neuroobrazowania. Dzięki niej można szybko uzyskać obraz mózgu i uwidocznić zmiany patologiczne tj. guzy wewnątrzczaszkowe, krwawienia, og ... Jamistość rdzenia kręgowego .. tomografię komputerową ( CT ). Nieprawidłowości można się doszukać również w badaniu płynu mózgowo - rdzeniowego ( PMR ), w którym stwierdza się podwyższone ciśnienie płynu, zwiększoną ilość białka oraz pleocytozę, czyli zwiększon ... Diagnostyka i leczenie miastenii .. tomografię komputerową śródpiersia, aby stwierdzić obecność grasiczaka. Leczenie miastenii Leczenie miastenii jest procesem długotrwałym. Istnieje kilka metod leczenia. Zwykle jako pierwsze podaje się inhibitory esterazy cholinowe ...

Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) .. tomografia komputerowa ) uwidacznia zmniejszony metabolizm w odpowiednich strukturach mózgu. Leczenie choroby Huntingtona Leczenie choroby Huntingtona opiera się wyłącznie na niwelowaniu objawów. W farmakoterapii stosuje się neuro ... Choroba Wilsona .. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny zmiany w mózgu. Biopsja wątroby wykazuje wzrost zawartości miedzi w tkankach wątroby. Leczenie choroby Wilsona Farmakoterapia polega na stosowaniu penicylaminy ( pochodna penicyliny tw ... Drżenie samoistne .. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny nie wykazują odchyleń od stanu prawidłowego. Natomiast badanie PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje zmiany w móżdżku. W rozpoznawaniu drżenia samoistnego istotn ...

Postępujące porażenie nadjądrowe .. tomografia komputerowa ) ukazuje zmniejszony metabolizm w tych strukturach mózgu. Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego Leczenie postępującego porażenia nadjądrowego jest wyłącznie objawowe. W farmakoterapii stosuje się le ... Zanik wieloukładowy .. tomografia komputerowa ), która ukazuje obniżony metabolizm w płatach czołowych i międzymózgowiu, test pochyleniowy oraz badanie EMG ( elektromiografia ). Leczenie zaniku wieloukładowego Leczenie zaniku wieloukładowego jest wyłącz ... Zespół Gillesa de la Tourettea .. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny obserwuje się zmiany w postaci asymetrii jąder podstawnych ( skupienia istoty szarej w półkulach mózgu ). Leczenie zespołu Gillesa de la Tourettea Leczenie zespołu Gillesa de la Touret ...

Choroba Parkinsona .. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny wykluczają jedynie inne jednostki chorobowe. W badaniu PET ( pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa ) ukazuje obniżenie metabolizmu w obrębie kory czołowej i wzgórza. Najistotniejs ... Mioklonie .. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny pozwalają w zasadzie wykluczyć inne jednostki chorobowe. Leczenie mioklonii polega na stosowaniu kwasu walproinowego, klonazepamu, prymidonu, piracetamu. Dorota Kozera Literatura: 1 ) ... Złamania kości sklepienia czaszki .. tomografii komputerowej ( CT ). Leczenie w niepowikłanych złamaniach kości czaszki ( najczęściej przy złamaniach linijnych ) nie jest konieczne. W przypadku złamań z wgłobieniem i rozkawałkowaniem wymagana jest interwencja neuroch ...

Krwiak nadtwardówkowy .. tomografii komputerowej ( CT ), rzadziej śródoperacyjnie. Leczenie krwiaka nadtwardówkowego Leczenie krwiaka nadtwardówkowego jest w zasadzie neurochirurgiczne i ma na celu odbarczenie krwiaka. W przypadku ciężkiego stanu chorego, ... Krwiak podtwardówkowy .. tomografii komputerowej ( CT ) lub rzadziej śródoperacyjnie. Leczenie krwiaka podtwardówkowego Leczenie krwiaka podtwardówkowego opiera się na interwencji neurochirurgicznej. Jeśli nie ma wskazań do operacji chory wymaga jedynie o ... Stłuczenie mózgu i pourazowy krwiak śródmózgowy .. tomografii komputerowej ( CT ) lub w rezonansie magnetycznym. Leczenie stłuczenia i krwiaka śródmózgowego W leczeniu stłuczenia i krwiaka śródmózgowego obowiązuje bezwzględna hospitalizacja nawet do kilku tygodni. W stłuczeniu móz ...

Wstrząśnienie mózgu .. tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym nie stwierdza się nieprawidłowości. Leczenie wstrząśnienia mózgu Chory pozostaje przez kilka dni na obserwacji w szpitalu. Leczenie wstrząśnienia mózgu jest objawowe i obejmuje ... Złamania podstawy czaszki .. tomografii komputerowej ( CT ). Natomiast pośrednio taki uraz może sugerować badanie rentgenowskie oraz rezonans magnetyczny ( MR ). Leczenie złamania podstawy czaszki Leczenie złamania podstawy czaszki zależy głownie od lokalizac ... Nerwiakowłókniakowatość (choroba Recklinghausena) .. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ) mózgu i rdzenia, testy psychologiczne. Leczenie nerwiakowłókniakowatości Nerwiakowłókniakowatość leczona jest objawowo. Duże zmiany skórne wywołujące ucisk lub ograniczają ...

Stwardnienie guzowate .. tomografii komputerowej ( CT ), rezonansu magnetycznego, elektrokardiogramu ( EKG ), elektroencefalogramu ( EEG ). Leczenie stwardnienia guzowatego Leczenie stwardnienia guzowatego jest trudne i polega na zwalczaniu objawów. Napad ... Diagnostyka i leczenie urazów kręgosłupa .. tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości ), rezonansie magnetycznym ( MR ) oraz badaniu elektrofizjologicznym ( badanie przewodzenia impulsów ). Leczenie urazów kręgosłupa Podstawowe znacznie ma pomoc na miejscu wypadku i ... Otępienie czołowo - skroniowe .. tomografia komputerowa ( PET ) oraz emisyjna tomografia pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w płatach czołowych i skroniowych. Wykonywane są również badania psychologiczne. Leczenie otępienia czołowo ...

Otępienie z ciałami Lewy-ego .. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ) oraz badaniu czynnościowym przy pomocy pozytronowej tomografii komputerowej ( PET ) oraz emisyjnej tomografii pojedynczego fotonu ( SPECT ) wskazujące na obniżenie metabolizmu w okoli ... Diagnostyka i leczenie otępienia naczyniopochodnego .. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ), które ukazują zmiany neurodegeneracyjne w obrębie istoty białej mózgu. Ponadto stwierdza się chorobę naczyń mózgu. W badaniach psychologicznych występuje pogorszenie pami ... Diagnostyka choroby Alzheimera .. tomografia komputerowa ( CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ), a przede wszystkim czynnościowa ocena tkanki mózgowej w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, spektroskopii rezonansu magnetycznego, pozytronowej tomografii ...

Udar niedokrwienny mózgu .. tomografia komputerowa ( późne zmiany w mózgu ) i rezonans magnetyczny, szczególnie wykonany techniką dyfuzyjną lub perfuzyjną ( wczesne zmiany ). Wykonywane są również badanie neurologiczne, badania krwi, dna oka i płynu mózgowo ... Krwotok śródmózgowy .. tomografię komputerową ( CT ), angio - CT i rezonans magnetyczny. Nakłucie lędźwiowe w przypadku krwotoku śródmózgowego jest przeciwwskazane. Leczenie krwotoku śródmózgowego jest objawowe, a w przypadku dużych krwotoków wymagana j ... Krwotok podpajęczynówkowy .. tomografia komputerowa ( CT ), szczególnie w początkowym okresie oraz rezonans magnetyczny ( MR ) wykonywany przede wszystkim po około tygodniu od udaru. Istotne znaczenie ma również nakłucie lędźwiowe, angiografia, angio - CT, an ...

Diagnostyka i leczenie śpiączki .. tomografia komputerowa CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Inne badania to: nakłucie lędźwiowe, oznaczanie poziomu glukozy, jonów ( sodu, wapnia ), mocznika, pH krwi tętniczej, ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla, badania ... Guzy nerwów czaszkowych .. tomografii komputerowej ( CT ), badaniu słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu oraz audiometrycznym. Leczenie nerwiaków polega na mikrochirurgicznym usunięciu guza. Wyniki pooperacyjne są zadowalające i zależą od rozmiarów ... Chłoniak ośrodkowego układu nerwowego .. tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny oraz w niektórych przypadkach w celu ostatecznego rozpoznania biopsja mózgu i pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie zachowawcze obejmuje stosowanie kortykosteroidów zmniejs ...

Guzy czaszki .. tomografia komputerowa ( CT ) oraz pomocniczo rezonansie magnetycznym ( MR ). Leczenie guzów czaszki Podstawą leczenia jest chirurgiczne usunięcie guza, szczególnie dającego objawy kliniczne niekiedy wymagające rekonstrukcji kości ... Guzy opon mózgowo - rdzeniowych .. tomografii komputerowej ( CT ) i rezonansie magnetycznym ( MR ). Leczenie oponiaków Leczenie oponiaków polega na operacyjnym usunięciu guza i może prowadzić do całkowitego wyzdrowienia, szczególnie w przypadkach oponiaków zlokaliz ... Glejaki .. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym potwierdzeniem diagnozy jest badanie histopatologiczne. Leczenie polega przede wszystkim na neurochirurgicznym usunięciu guza, zastosowaniu radioterapii zwykl ...

Gwiaździaki .. tomografia komputerowa ( CT ) oraz biopsji mózgu. Leczenie gwiaździaków Leczenie objawowe gwiaździaków polega na obniżaniu ciśnienia śródczaszkowego za pomocą kortykosteroidów, mannitolu i furosemidu. W przypadkach, gdy usunięcie ... Skąpodrzewiaki .. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Ostatecznym badaniem potwierdzającym skąpodrzewiaka jest badanie histopatologiczne. Leczenie skąpodrzewiaków Leczenie skąpodrzewiaków zależy od stanu pacjenta. Przy niski ... Naczyniakowatość siatkówkowo - móżdżkowa .. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Leczenie naczyniaka móżdżku polega na jego neurochirurgicznym usunięciu. W przypadku obecności naczyniaka siatkówki wymagany jest zabieg fotokoagulacji lub kriokoagulacji ...

Naczyniakowatość twarzowo - mózgowa .. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ), pozytonowa tomografia emisyjna ( PET ), angiografia mózgowa. Leczenie naczyniakowatości twarzowo - mózgowej Leczenie naczyniakowatości twarzowo - mózgowej obejmuje chirur ... Obrzęk mózgu .. tomografia komputerowa. Obrzęk cytotoksyczny mózgu Obrzęk cytotoksyczny ( komórkowy ) jest wynikiem zmniejszenia ilości płynu zewnątrzkomórkowego w tkance mózgowej, który gromadzi się wewnątrzkomórkowo. Powstaje wskutek kwasicy ke ... Leczenie wodogłowia .. tomografia komputerowa ( CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ) głowy. Po wykluczeniu przeciwwskazań wykonywane jest nakłucie lędźwiowe. U wcześniaków i noworodków mało obciążającym badaniem jest ultrasonografia przezciemieniowa. Doro ...

Diagnostyka wirusowego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. tomografia komputerowa stosowane są w przypadkach wątpliwych i mają na celu wykluczenie innej przyczyny stanu chorego np. udaru, guza mózgu oraz przy stwierdzeniu obrzęku czy zmiany zapalnej w obrębie mózgu. Istotną rolę odgrywają ... Leczenie ropnego zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych .. tomografia komputerowa stosowane są w przypadkach wątpliwych i mają na celu wykluczenie innej przyczyny stanu chorego np. udaru, guza mózgu oraz przy stwierdzeniu obrzęku mózgu, gdy punkcja lędźwiowa jest niemożliwa do wykonania. ... Diagnostyka i leczenie padaczki .. tomografia komputerowa ( CT ) i rezonans magnetyczny ( MR ), rzadko tomografia komputerowa pojedynczego fotonu ( SPECT ) czy pozytronowa tomografia emisyjna ( PET ). Leczenie padaczki Dobór odpowiedniego leku przeciwpadaczkowego o ...

Grzybicze zapalenie ośrodkowego układu nerwowego .. tomografia komputerowa ( CT ) oraz rezonans magnetyczny ( MR ). Leczenie grzybiczego zapalenia OUN Podstawą leczenia grzybiczego zapalenia OUN jest zwalczanie objawów. W tym celu stosowane są leki przeciwzapalne i przeciwobrzękowe ... Choroby wywołane przez priony .. tomografia komputerowa ( CT ), która jest zawsze prawidłowa oraz rezonans magnetyczny ( MR ) są pomocne w diagnostyce choroby. Badaniem najbardziej wiarygodnym i pewnym jest badanie neuropatologiczne. Badania immunohistochemiczne ... Toksoplazmoza .. tomografii komputerowej ( CT ) i rezonansu magnetycznego ( MR ) można uwidocznić zmiany w obrębie mózgu. Leczenie skuteczne jest w przypadku trofozoitów, zaś nie działa na formy pasożyta w postaci cyst tkankowych. Stosuje się piry ...

Guzy okolicy szyszynki .. tomografia komputerowa i przede wszystkim rezonans magnetyczny ( MR ). Badania markerów nowotworowych ( alfa - fetoproteiny i gonadotropiny kosmówkowej ) dostarcza informacji o złośliwości guza. Ostatecznym potwierdzeniem jest jed ... Guzy przysadki .. tomografia komputerowa ( CT ). Fundamentalnym leczeniem guzów przysadki jest zabieg chirurgiczny, który polega na usunięciu guza przez zatokę klinową ( przez nos ) lub usunięciu guza przez kraniotomię ( otwarcie jamy czaszki ). Ja ... Diagnostyka i leczenie guzów rdzenia kręgowego .. tomografia komputerowa ( CT ), rezonans magnetyczny ( MR ). Inne badania to angiografia ( badanie radiologiczne z podaniem środka kontrastującego do naczyń krwionośnych ) i mielografia, czyli badanie radiologiczne, które polega na ...

Guzy ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego .. tomografia komputerowa ( CT ). W wyjątkowych tylko przypadkach przeprowadzana jest pozytronowa tomografia komputerowa ( PET ) lub tomografia komputerowa pojedynczego fotonu ( SPECT ). Ponadto powinna zostać wykonana punkcja lędźwi ... Ośrodkowy układ nerwowy jako miejsce przerzutów nowotworowych .. tomografia komputerowa ( CT ) ukazuje zmiany w kościach czaszki. Wykazanie wtórnych zmian w obrębie OUN przy nieznanej zmianie pierwotnej zmusza do wykonania badań przesiewowych w kierunku ogniska pierwotnego. Do badań tych należą ... Rakowatość opon mózgowo - rdzeniowych .. tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Leczenie opiera się na radioterapii, chemioterapii. Średnia przeżywalność chorych wynosi pół roku. Dorota Kozera Literatura: 1 ) L.P. Rowland: Neurologia Merritta , red. H. Kwieciński ...

Encefalopatia wątrobowa .. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ) w zasadzie wykluczające inne przyczyny zaburzeń świadomości. Leczenie encefalopatii wątrobowej Leczenie encefalopatii wątrobowej polega przede wszystkim na ograniczeniu poziomu amonia ... Encefalopatia mocznicowa .. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ) wykluczają inne przyczyny zaburzeń świadomości. Leczenie encefalopatii mocznicowej polega na ograniczeniu białka w diecie, zmniejszenie podaży płynów, sodu, potasu oraz usunięciu neur ... Encefalopatia nadciśnieniowa .. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. W leczeniu encefalopatii nadciśnieniowej podstawą leczenia jest obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości prawidłowych lub nieco wyższych u osób z przewlekłym nadciśnieniem. Stosowane ...

Neurochirurgiczne leczenie padaczki .. tomografia komputerowa oraz badanie mowy i pamięci. W sytuacjach, kiedy możliwe jest zlokalizowanie obszaru mózgu odpowiedzialnego za napady można zastanowić się nad usunięciem fragmentu mózgu. Wykonywane są resekcje skroniowe w o ... Zabiegi stereotaktyczne w leczeniu neurochirurgicznym .. tomografia komputerowa. Oba obrazy tych badań zostają na siebie nałożone przez komputer, co czyni obraz bardziej precyzyjnym. Uzyskany obraz umożliwia ustalenie samego celu, drogi dostępu oraz wpływa na bezpieczeństwo zabiegu. Do ... Zwapnienia w płacie skroniowym i czołowym .. tomografię komputerową z powodu bólu głowy trwającego już pół roku. W badaniu tym stwierdzono zwapnienia w płacie skroniowym i czołowym. Czy to coś groźnego? Zwapnienia nie są niczym niepokojącym. Często są to indywidualne odrębno ...

Badanie tomografii komputerowej głowy a obraz wewnątrz i zewnątrzczaszkowy .. tomografii komputerowej głowy obrazuje także jeśli jest coś złego na zewnątrz czaszki, powierzchownie pod skórą? czy tylko to co znajduje się wewnątrz? drugie ewentualne pytanie jeśli tylko wewnątrz to jakie badanie mogło by okaza ... Jak zdiagnozować padaczkę? .. tomografia komputerowa lub rezonans magnetczny ), gdyż często napad padaczkowy może być objawem guza mózgu, szczególnie u osób starszych. ... Zmiany wolnofalowe w odprowadzeniach z przednich części mózgu .. tomografii komputerowej. ...

Torbiel koloidowa .. tomografia komputerowa głowy dwufazowa na opisie jest iż jest torbiel koloidowa o średnicy 12mm. Innych zmian nie stwierdzono, układ komorowy jest nieposzerzony, nieprzemieszczony. Co to oznacza? Torbiele koloidowe zwykle są umies ... Wgłębienia na czubku głowy .. tomografię komputerową, aby wykluczyć inne patologie. ... Bóle głowy a zapalenie zatok u nastolatka .. tomografia komputerowa zatok, a nie RTG. ...

Parestezje i bóle głowy .. tomografia komputerowa głowy, EEG, wszystkie one wyszły poprawnie z wyjątkiem EEG w którym odnotowano zmiany w okolicach przednioskroniowych oraz oraz uogólnione wyładowania napadowe. Ponadto w TK stwierdzono hypodensyjną zmianę o ... Diagnostyka choroby Alzheimera .. tomografię komputerową głowy. Obecnie jest z nami. Dzisiaj nie pamięta, że była w szpitalu choć jak ją odbieraliśmy normalnie nas poznawała. Lekarz w szpitalu twierdzi, że to początki alzheimera. Czy na podstawie tomografii komput ... Zwapnienia i torbiel szyszynki .. tomografii komputerowej głowy i jest załamana, w opisie wyszło: zwapnienie, widoczne jest ognisko płynowe o cechach torbieli wielkości 15 mm, podejrzenie torbiel szyszynki, układ komorowy położony ośrodkowo, mózgowie bez wyodrębni ...

Rezonans magnetyczny przy zastawce Pudenza komorowo-przedsionkowej .. tomografię komputerową głowy ale nie wiem po co skoro pierwszy neurochirurg stwierdził że mam nieaktywne wodogłowie. Dodam że mam bardzo mocne bóle głowy mam bardzo napięty dren od zastawki i pojawiły się poważne problemy z koncen ... Zmiana o cechach malacji w mózgu .. tomografię komputerową głowy. Oto mój wynik: Niejednorodna zmiana o cechach malacji o wym. 21x11mm w obrębie hipokampa po stronie prawej ciągnąca się wyżej wzdłuż sierpa mózgu. Co to oznacza? Mam lat 29. Malacja sama w sobie to ty ... Wyprostowanie lordozy szyjnej .. tomografii komputerowej nic nie wykazały, okulista bez zarzutów, ciśnienie w normie. Natomiast wynik RTG stwierdził wyprostowanie lordozy szyjnej. Poza tym nic, czy moje problemy z głową są związane z kręgosłupem? Proponowałbym wy ...

Diagnoza stwardnienia rozsianego .. tomografii komputerowej przedstawia się następująco: Zaznaczone zaniki korowe. W lewej półkuli mózgu, na poziomie trzonu komory bocznej słabo wysycone ognisko hypodensyjne śr. ok. 5 mm, charakteru naczyniopochodnego. Poza tym stru ... Ognisko hipodensyjne w jądrze soczewkowatym .. tomografii komputerowej głowy znalazł się taki fragment: ... ognisko hipodensyjne w jądrze soczewkowatym... Badanie wykonałem po upadku na śliskim chodniku i silnym uderzeniu tyłem głowy o betonową nawierzchnię chodnika. Co to zna ... Uraz kręgu szyjnego .. tomografii komputerowej głowy. Proponuję wykonać jednak badanie MRI aby dokładanie ocenić odcinek szyjny. Obawy mogą się utrzymywać jeśli jest niestabilność, więc trzeba nosić kołnierz i wykonać kontrolne badanie za miesiąc. ...

Negatywne skutki tomografii komputerowej głowy .. tomografię komputerową głowy. Poczytałam o negatywnych skutkach takiej tomografii, m.in.,że zwiększa ryzyko zachorowania na raka,a córka jest już obciążona takim ryzykiem, gdyż maja mama zmarła na raka piersi a teść na raka płuc. ... Utrata przytomności we śnie i chwilowe zaburzenie świadomości .. tomografia komputerowa, dopplerowskie badanie żył i tętnic, całodobowe badanie snu i inne badania krwi były prawidłowe. Urodziłem się z wadami kończyn dolnych i górnych. Cierpię na małopłytkowość. Stwierdzono u mnie zespół TAR. Bę ... Duże wypukliny dysków i wielopoziomowe zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa Tomografia komputerowa kręgosłupa L1 - S1 Lordoza odcinka L/S kręgosłupa wypłycona. Oś długa bocznie nieznacznie odchylona w prawo. Zmiany degeneracyjne krążka m/kręgowego na poziomie L3L$ i L4L5. Zaznaczone zaostrzenia kostne trz ...

Pojedynczy guzek Schmorla na trzonie kręgu .. tomografu komputerowej: W badaniu stwierdza się pojedynczy guzek Schmorla w zakresie powierzchni górnej trzonu kręgu Th12, na poziomie L5S1 widoczna szeroko - łukowata wypuklina tylna nieco uciskająca na worek oponowy, na poziomie ... Hypoplastyczne tętnice a padaczka .. tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Tomografia wykazała podejrzenie tętniaka, a rezonans nic nie wykazał. Została skierowana na angio kt głowy, które wykazało wąskie hypoplastyczne tt łączące tylne. Co to oznacza? jak t ... Lity guz zatoki szczękowej .. tomografii komputerowej mojego taty: Gęstość mózgowia w normie. Układ komorowy w normie szerokości bez przemieszczeń. szerokość przestrzeni podpajęczynówkowej w normie. Na granicy dolnej zakresu badania uwidoczniono lity guz tkank ...

Opadająca powieka .. tomografię komputerową głowy, USG jamy brzusznej. Miałam konsultację ginekologiczną. Nic nie wykazało przyczyny moich dolegliwości. Ponownie skierowano mnie do psychiatry i po 11 dniach wypisano za szpitala z zaleceniem konsultacj ... Objawy choroba Parkinsona .. tomografię komputerową i leki. Z wynikami z tomografii ma się zgłosić. Czy na wynik z tomografii to może wykazać czy to początek choroby Parkinsona? Mąż jet z bliźniąt i to 7 miesięcznych brat zmarł zaraz po porodzie, mąż zawsze s ... Zwapnienie na sklepistości mózgu w okolicy sierpa a zaburzenia pamięci świeżej .. tomografia komputerowa głowy w granicach normy. Co oznacza owo zwapnienie? Co mogło być tego przyczyną i co może ono powodować? Mam 20 lat. Zwapnienie sklepistości nie stanowią problemu klinicznego. ...

Napady utraty przytomności po wypadku samochodowym sprzed lat .. tomografię komputerową głowy i nic. Zaczęłam leczyć się na epilepsję jednak ataki nie ustępują,mam średnio 1 atak na m - c. Bardzo proszę o informację czy mam jeszcze dodatkowo zrobić jakieś badania - ostatno dowiedzialam się ze w ... Ciśnienie w głowie, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe i szumy w uszach .. tomografia komputerowa głowy. Dopiero wtedy będzie można przybliżyć rozpoznanie. ... Rezonans magnetyczny przy zaklipsowanym tętniaku .. tomografii komputerowej jest niewystarczający i powinienem wykonać jeszcze rezonans magnetyczny. W otrzymanej ze szpitala dokumentacji nie posiadam informacji na temat rodzaju klipsu ( tytanowy czy stalowy ). Co w takim wypadku zr ...

Napady mlaskania i nerwowego poruszania się podczas snu .. tomografia komputerowa nic nie wykazały Dokładniejszym badaniem jest rezonans magnetyczny. dziękuje ... Powracające wymioty i bóle z tyłu głowy .. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ) to warto poprosić lekarza o skierowanie na takie badanie. Inną możliwością są działania niepożądane stosowanych leków. Zakładam, że przyczyny w obrębie układu pokarmowego lekarze wykl ... Zaburzenia widzenia i drętwienie ręki, języka oraz dziąseł .. tomografia komputerowa ,konsultacja z okulistą i nic nie wykryto ani nie zdiagnozowali. Obawiałem się że to coś bardzo groznego . Może ktoś polecić mi jakieś leki ? A co z migreną? Też ją wykluczyli? Zaburzenia widzenia i drętwien ...

Ucisk z tyłu głowy, ból oka i szyi po urazie głowy .. tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny oraz skonsultować się z neurologiem. Już nie wytrzymałem wczoraj byłem u Pani neurolog,która stwierdziła ,że to nerwobóle i nic tam nie ma poważnego,niewiem czy to można stwierdzic b ... Ból i zawroty głowy, drętwienie kończyn i części twarzy oraz wymioty .. tomografia komputerowa, reoznans magnrtyczny ), dodatkowo EEG. Oczywiście radzę udać się na konsultację do neurologa. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Byłam u neurologa i wspominałam mu o tomografii głowy lecz stwierdził że nie jest ... Okresowe, przemijające zaburzenia widzenia i pamięci .. Tomografii Komputerowej głowy. Należy wykluczyć czy nie są to objawy napadów padaczkowych, guza mózgu. Bardzo prawdopodobne, że mogą być to napadowe zaburzenia lękowe. ...

Przepuklina jądra miażdżystego krążka międzykręgowego szyjnego .. tomografii komputerowej mam taki oto wynik badania: Na poziomie C6/C7 centralno - prawostronna przepuklina jądra miażdżystego krążka międzykręgowego i z uciskiem na worek oponowy i korzeń nerwowy prawy. Tomografię zrobiłem w związ ... Masaż stóp przy rehabilitacji ruchowej po udarze móżdżku .. tomografię komputerową mózgu która wykazała, że mózg jest zdrowy bez obrzęków. Tylko, że Brat raz jest minimalnie świadomy, a raz nieprzytomny. Co możemy robić aby obudzić świadomość Brata? W obecnym stanie, przy przebytym zapalen ... Czas oczekiwania na badania rezonansu magnetycznego i CT głowy .. Tomografię Komputerową dodam że mam wodogłowie chyba że aktywne ponieważ mam mocne bóle głowy i drenu od zastawki( Drenaż Komorowo - Przedsionkowy ).I chciałem się dowiedzieć które badanie jest lepsze i czy ja mogę mieć wykonanę b ...

Zaburzenie czucia w lewej dłoni i ból lewej obręczy barkowej .. tomografii komputerowej odcinka szyjnego C1 - C7 wynika z niego ze mam hypolordoze szyjna.lecze sie juz 2 lata i wciaz mam nawroty co kilka miesiecy. czy da sie to wyleczyc? czy jest to grozne? Jeśli badanie CT zostało wykonane po ... Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. Tomograf Komputerowy Obie komory boczne i komora trzecia poszerzony, bocznie nieprzemieszczony z cewnikiem w świetle.Rogi czołowe zaokrąglone.Szerokość obu komór bocznych do 52 mm.Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szeroko ... Rozlegle obszary leukoaraiozy i zmian wstecznych oraz zaniki komorowe .. tomografie komputerowa głowy,Jego lekarz stwierdził wode w głowie,ma przyjmowac w dalszym ciągu te same lekarstwa tj.Nootropil,Yasnal,Amlopin,Bisocard,Indapen,Acard,Accupro i to wszystko nie podjął zadnego leczenia.Czy naprawde ni ...

Uogólnione uwypuklenie tarczy międzykręgowej lędźwiowej .. tomografii komputerowej. Moje objawy to ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, promieniujący do nogi przez biodro włącznie. Dzisiaj odebrałem wynik, jednak mój lekarz jest na urlopie - jeszcze 2 tygodnie. Strasznie się nie cierpliwe ... Lumbalizacja kręgu szyjnego i wypuklina lędźwiowo-szyjna .. tomografii komputerowej i chciałbym się dowiedzieć co on oznacza. Więc wynik: Badanie TK kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego. Kręg przejściowy na pograniczu lędźwiowo - krzyżowym, najprawdopodobniej częściowa lumbalizacja kręgu S1 z ... Ból po operacji dyskopatii lędźwiowo-szyjnej .. tomografii komputerowej: *Przestrzeń m - kręgowa L3 - L4 bez zmian w TK. Krążek m - kręgowy L4 - L5 tworzy tylną wypuklinę zwężającą światło kanału kręgowego o 3mm, otwory m - kręgowe na tym poziomie również nieco zwężone. Krążek ...

Drgawki jednej strony ciała .. tomografie komputerowa glowy z kontrastem i wszyskie badania sa ok. Co moze dolegac mojemu dziecku? jakie jeszcze badania moge zrobic? Samo prawidłowe EEG nie wyklucza padaczki, jednakże wynik MR jest prawidłowy to faktycznie zmni ... Napady nieświadomości, bóle głowy, nadmierna potliwość i zaburzenia równowagi .. Tomografia komputerowa mogła nie ukazać zmian ( ogniska padaczkorodnego ), których przyczyną był uraz. Najlepiej w takichy wypadkach wykonać rezonans magnetyczny, który jest badaniem dokładniejszym, ale niestety droższym. ... Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. tomografie komputerowym którego wyniki były następujące: W obrębie komory IV po stronie lewej widoczne okrągłe ognisko o śr 5mm, o niższej gęstości w części centralnej, nie wzmacniające się po podaniu kontrastu - obraz sugeruje zm ...

Bóle skroni po pobiciu .. tomografię komputerową głowy, wykluczając pęknięcia i złamania kości. Bylem u laryngologa i uszy są ok. I lekarz powiedzial ze nie ma takiej potrzeby. ... Ucisk, drętwienie i ból z tyłu głowy .. tomografię komputerową zatok. Ból i ucisk może być wynikiem przewlekłego zapalenia zatok, które może wymagać interwencji chirurgicznej, jeśli stosowane dotąd leczenie farmakologiczne nie przynosi rezultatów. ... Guz kostny w okolicy potylicznej, wrastający wgłąb głowy .. Tomograf Komputerowy Głowy ale niestety mój stan ogólny nie jest zbyt dobry ponieważ bardzo mnie boli głowa pulsuje mi ten guzek co mam w głowie i mam straszne nudności.Lekarz Neurochirurg mi powiedział że to nie wygląda na Kostni ...

Promieniujący ból w potylicy i powiększone węzły chłonne na głowie .. tomografię komputerowa mózgu i wykryto góza który było nowotworem. Nowotworem na tyle zaawansowanym, że nastąpiły już przeżuty w inne części ciala. I zmarł mimo operacji. Czy mam powody do obaw? I czy mogę swoje dolegliwośći porów ... Silne bóle głowy przy zanikach korowych mózgu i móżdżku .. tomografie komputerową ponieważ od dłuższego czasu mam sile bóle głowy, aż rozsadza mi uszy, jakby mnie ćmiło w tej głowie.. Mam nerwice, depresje, stany lękowe oraz słabszą pamięć. w wyniku tomografii wyszło mi że mam zaznaczone ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. tomografia komputerowa głowy, która nic nie wykazała. W poniedziałek zostałem wypisany do domu w stanie dobrym. TEraz odpoczywam. Mam pytanie, bo trochę czytam o tych urazach. Czy mogą teraz chodź badanie nic nie stwierdziło wystą ...

Drętwienie lewej strony ciała, zaburzenia mowy oraz bóle i zawroty głowy .. Tomografii komputerowej głowy z kontrastem: Elektrokardiogram nieokreślony ( 89.521 ) Poza przyśpieszeniem zatokowym bez odchyleń - Badanie wykonano przed i po podaniu iv.40 ml kontrastu Ultravist,warstwami grubości 4,5 mm Struktu ... Drętwienie twarzy i ciała, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia chodzenia .. Tomografii komputerowej głowy z kontrastem: Elektrokardiogram nieokreślony ( 89.521 ) Poza przyśpieszeniem zatokowym bez odchyleń - Badanie wykonano przed i po podaniu iv.40 ml kontrastu Ultravist,warstwami grubości 4,5 mm Struktu ... Choroby wykrywane za pomocą badania TK głowy .. Tomografię komputerową głowy wykonuje się najczęściej celem diagnostyki: guza mózgu, chorób kości czaszki, wad wrodzonych, zmian naczyniowych ( np. udar, krwiak ). Badanie polega na wykonywaniu kolejnych zdjęć przekrojowych mózgu ...

Przyczyny powstawania torbieli pajęczynówki .. tomografię komputerową, która wykazała pojawienie się w dolnej części czaszki torbieli pajęczynówki. Co to za schorzenie? Czy można je w jakiś sposób wyleczyć? Jak uniknąć zaburzeń widzenia? ... Ogniska rozrzedzenia struktury kostnej i osteofitoza lędźwiowa .. tomografii komputerowej wykazały kątowe zagięcie osi długiej kręgosłupa piersiowego, a w obrębie trzonu lędźwiowego widoczne są ogniska rozrzedzenia struktury kostnej i osteofitoza. Co oznacza ten wynik? ... Wpływ gorączki na zmiany w zapisie EEG przy omdleniach .. Tomografia komputerowa wyszła w porządku, ale w EEG wyszły zmiany chorobowe. Badanie to zostało wykonane podczas gorączki i w czasie zapalenia dróg moczowych. Czy zapis badania jest wiarygodny? ...

Poszerzone przestrzenie płynowe międzymózgowe .. Tomografii Komputerowej mózgowia, które wykazało, że przestrzenie płynowe przymózgowe i przymóżdżkowe miernie inwolucyjnie poszerzone. Co to oznacza? Jak się to leczy, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, etc. ? Dodam, że patolog ... Poszerzenie IV komory po zapaleniu mięśnia twarzowego .. tomografii komputerowej głowy. Z opisu badania wynika, że IV komora jest poszerzona. Co to może oznaczać? Czy jestem poważnie chory? Nie ma jako takiego mięśnia twarzowego. Za to występuje nerw twarzowy lub mięśnie twarzy. Proszę ... Ognisko hiperdensyjne u dziecka .. tomografii komputerowej mojego syna. Czy to może oznaczać coś poważnego? Ognisko hiperdensyjne oznacza miejsce gdzie promienie rentgenowskie przechodząc przez tkanki ulegają zwiększonemu osłabieniu w stosunku do reszty. Na zdjęciu ...

Najdokładniejsze badanie mózgu .. tomografia komputerowa z kontrastem czy rezonans magnetyczny? Wybór techniki obrazowania zależy od objawów chorobowych, wyniku badania neurologicznego, okoliczności ( czy badanie jest pilne ). Trudno tworzyć ranking badań. Warto p ... Bóle głowy, mrowienie i gorąco na twarzy .. tomografie komputerowa albo rezonans a nie tylko pukniecie mloteczkiem:/ ja tez sie wybieram do neurologa bo mam podobne objawy co u ciebie tylko ze glowa ogolnie mnie nie boli, i mam nadzieje ze na mloteczku sie nie skonczy hehe ... Bóle głowy, problemy z koncentracją i uczucie odrętwienia .. Tomografia komputerowa głowy wykazała korowe zaniki półkuli móżdżku. Niewielki obszar dotyczy podstawy przedniej części płata skroniowego po stronie lewej. Nie widać innych zmian ogniskowych. Komora IV poszerzona adekwatnie do zan ...

Początek zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na poziomie lędźwiowo-szyjnym .. tomografi komputerowej wynik jest następujący:Umiarkowanego stopnia,tylne uwypuklenie krążków m/k na poziomie L3/L4 oraz L4/l5 modelujące worek oponowy*nie stwierdzono ewidentnych cech stenozy na ww poziomach oraz cech ucisku korz ... Bóle nóg na wysokości bioder i ud przy wypuklinie lędźwiowej .. Tomografia komputerowa tez dużo nie powiedziała ,oto jej opis : Na poziomie L3/L4 badanie TK stwierdza się wypuklenie pierścienia włóknistego krążka centralnie ku tyłowi z impresja na worek opony twardej . Bardzo proszę o pomoc . ... Zachwiania równowagi przy krwiaku w okolicy ciemieniowo-potylicznej .. tomograf komputerowy. Bardzo się zmartwiłem jak się okazało że mam: Zewnątrzczaszkowy krwiak podskórny okolicy ciemieniowo - potylicznej prawej.Czy to jest poważny uraz? I czym to grozi. Mam czasami zachwianie ruwnowagi. Dziękuję, ...

Drętwienie kończyn i poszerzone tętnice szyjne u osoby z nerwicą .. tomografie komputerowa mozgu - OK W miedzyczasie pojawilo sie szumienie w uszach wiec wykonalam RTG kregow szyjnych Wyszlo zwezenie przestrzeni C5 C6 osteofity i kifoza Dostalam wiec skierowanie na rezonans magnetyczny rdzenia kre ... Zawroty głowy przy skostnieniu sierpa mózgu .. tomografii komputerowej wykazało skostnienie sierpa mózgu. Co to znaczy? Czy to coś poważnego? Czy można w jakiś sposób zniwelować tę nieprawidłowość? Na pewno nie użyto sformułowania skostnienie, ewentualnie zwapnienie. Jest to w ... Diagnostyka nerwobólów międzyżebrowych .. Tomografia komputerowa żeber wykazała uszkodzenie drugiego żebra przy przyczepie mostkowym z lewej strony. Ból odczuwam nieustannie. Czy to mogą być nerwobóle międzyżebrowe? Co powinienem zrobić, żeby to sprawdzić? To mogą być tzw ...

Bóle i zawroty głowy oraz osłabienie po przeszłym urazie mózgu .. Tomografia komputerowa niczego nie wykazała. Od trzech dni odczuwam dziwne bóle głowy, jestem osłabiona, kręci mi się w głowie. Czy to może być skutek urazu sprzed roku? Czy powinienem wykonać jakieś badania? Raczej nie jest to sk ... Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze i przepuklina na poziomie lędźwiowym .. tomografi komputerowej wynik jest następujący:Umiarkowanego stopnia,tylne uwypuklenie krążków m/k na poziomie L3/L4 oraz L4/l5 modelujące worek oponowy*nie stwierdzono ewidentnych cech stenozy na ww poziomach oraz cech ucisku korz ... Operacja przy ucisku worka oponowego Tomografia komputerowa wykazała, że mam centralne wypuklenie krążka międzykręgowego z uciskiem na worek oponowy. Lekarz rodzinny skierował mnie do neurochirurga i powiedział ze czeka mnie operacja. Czy to coś, co mam, jest aż tak ...

Nieznaczne napięcie układu komorowego nadnamiotowego .. tomografie komputerową głowy. Według opisu badania nie wykryto nic nieprawidłowego, za wyjątkiem określania: układ komorowy nadnamiotowy nieco napięty, brak cech przesięku. Co może oznaczać taki zapis? W zasadzie taki opis nic jes ... Powiększona jama Vergi w wyniku tomografii komputerowej .. tomografii komputerową. W wynikach jest napisane, że żona ma powiększoną jamę Vergi. Co to jest i czym to grozi? Czy są jakieś metody leczenia tej choroby? Nie jest to nic groźnego, a jedynie wariant anatomiczny, tzw. dodatkowa ko ... Torbiel pajęczynówki i poszerzenie przestrzeni płynowej .. tomografię komputerową. Wykazała torbiel pajęczynówki w okolicy bieguna przedniego lewego płata skroniowego i poszerzenie przestrzeni płynowej. Ostatnio bardzo często boli mnie głowa. Co to oznacza dla mnie? Czy to coś groźnego? C ...

Zwapnienie w sierpie mózgu i jego skutki dla zdrowia .. tomografii komputerowej, które dzisiaj miałem przeprowadzone, napisali o drobnym zwapnieniu w sierpie mózgu. CO to oznacza? Czy mojemu zdrowiu ( a może życiu ) coś zagraża? Jak się leczy takie zwapnienie i czy może ono ulec pogors ... Zmiany zwyrodnieniowe i cechy niestabilności na poziomie szyjnym .. tomografię komputerową, która wykazała obniżoną przestrzeń C4, zmiany w krążku międzykręgowym z objawem próżniowym; zmiany zwyrodnieniowe na trzonach C4 - 5, wypuklające się do światła kanału kręgowego, modelujące worek oponowy; n ... Przestrzeń płynowa w obrębie otworu crenitomijnego .. tomografii komputerowej 25 lutego 2011 roku wyszło: ubytek lewej k. potylicznej, na dł. ok. 16mm. W obrębie otworu cremitomijnegoo, nadoponowo widoczna przestrzeń płynowa wielkości ok. 24 x 20 x 25mm. W porównaniu do badania poprz ...

Rehabilitacje przy protruzji krążka międzykręgowego .. tomografem komputerowym. Badanie wykazało drobne ogniska osteolityczne w kręgosłupie szyjnym oraz protruzje krążka międzykręgowego. Co te zmiany oznaczają dla taty? Czy są specjalne rehabilitacje dla osób z takimi problemami? Prze ... Ognisko wzmacniające się po gadolinie po dawnym urazie głowy .. tomografii komputerowej, które wykazało ognisko w trójkącie komory bocznej, wzmacniające się po podaniu gadoliny. Co to oznacza dla mnie? Czy mogą być jakieś skutki uboczne tej zmiany? Niestety sam opis nie wskazuje na charakter z ... Diagnostyka skąpodrzewiaka .. tomografii w szczególności ostatniej wykonanej w lutym tego roku. Opis ostatniej tomografii komputerowej wykonany dziewiętnastego lutego 2011roku. badanie wykonano przed i po podaniu środka kontrastowego. badanie wykonano przed i ...

Tętniak w miejscu odejścia tętnicy tylnej od tętnicy szyjnej wewnętrznej .. tomografię komputerową ( dożylnie Omnipaque 350, dodatkowo rekonstrukcja VR oraz MIP ). Opis jest bardzo niepokojący: *Karotyzacja tętnicy tylnej po stronie lewej. W miejscu jej odejścia od tętnicy szyjnej wewnętrznej, znajduje si ... Rozluźnienie pierścienia włóknistego i tylna wypuklina jądra miażdżystego .. tomografii komputerowej, ale nie umiem za bardzo przełożyć go na język polski. Bardzo proszę o pomoc. W wyniku napisane jest o rozluźnieniu pierścienia włóknistego typu bulging i tylnej wypuklinie jądra miażdżystego, modelującej w ... Zaniki mózgowia i ognisko malacji pozawałowej .. tomografii komputerowej mojego taty stwierdzono nasilone zaniki mózgowia, zwapnienie związane z sierpem mózgu po stronie lewej, najpewniej zwapniały oponiak i ognisko malacji pozawałowej w głowie jądra ogoniastego prawej półkuli m ...

Nieinwazyjne leczenie przepukliny krążka międzykręgowego .. tomografii komputerowej. Okazało się, że mam przepuklinę krążka międzykręgowego. Proszę o pomoc w znalezieniu specjalisty z okolic Katowic, który zajmuje się takimi schorzeniami. Chciałbym również zapytać, czy jest jakiś nieinwazy ... Badania przy zgrubieniu z tyłu głowy .. tomografia komputerowa mózgu i głowy to to samo badanie? Tak chodzi o jedno i to samo badanie. Najlepiej udać się w wpierw do lekarza, być może to zmiana skórna, tłuszczak lub włókniak czy powiększony węzeł chłonny. Badanie CT pok ... Tomografia komputerowa w Kaliszu lub Poznaniu w celu diagnostyki bólów głowy .. tomografia - komputerowa - szpital - poznan - s1.html Kalisz: http://www.karolcalka.pl/pracownie/ Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny - Pracownia Tomografii Komputerowej 62 - 800 Kalisz ul. Poznańska 79 http://www.szpital.kalisz ...

Lity guz tkanki podskórnej w tomografii komputerowej głowy .. tomografii komputerowej głowy mojego taty i jest napisane, że uwidoczniono lity guz tkanki podskórnej na poziomie zatoki szczękowej. Czy to jest coś groźnego? Co teraz powinniśmy zrobić? Z wynikiem należy udać się do lekarza, któr ... Poszerzenie przestrzeni płynowych i zanik korowo-podkorowy .. tomografii komputerowej. Wykazało zanik korowo - podkorowy z poszerzeniami przestrzeni płynowych w obu okolicach czołowych; drobne zwapnienia w lewej półkuli móżdżku. Mam 32 lata. Czy to coś poważnego? Co mi jest? Czy powinienem w ... Bóle, mrowienie i ucisk głowy po urazie .. tomografii komputerowej głowy stwierdził, że wszystko jest w porządku, ja jednak nie czuję się zbyt dobrze. Czy powinienem powtórzyć badanie? A może udać się do innego specjalisty? ...

Przebieg badania tomografii komputerowej głowy .. tomografię komputerową głowy. Chciałam się najpierw dowiedzieć, jak przebiega to badanie? Tak od deski do deski. Zależy mi na takich informacjach, jak m.in. długość tego badania, co konkretnie lekarz będzie robił itp. ... Zniesienie lordozy i kyfotyczne ustawienie kręgosłupa szyjnego .. tomografię komputerową kręgosłupa. Badanie wykazało zniesienie lordozy szyjnej, kyfotyczne ustawienie kręgosłupa szyjnego; fragment krążka międzykręgowego uciskający na worek oponowy i rdzeń kręgowy; masywne, płytkie grzbietowe uw ... Mierny stopień poszerzenia przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych .. tomografem komputerowym, które wykazało poszerzenie przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych miernego stopnia. Co to oznacza? Jeśli brak objawów lub objawy są dyskretne to wymaga Pan jedynie obserwacji. Może to oznaczać tworzenie ...

Szczeliny lędźwiowo-szyjne i przepuklina, uciskająca worek oponowy .. tomografii komputerowej. Wykazało na poziomie odcinka szyjnego i lędźwiowego, widoczną przepuklinę krążka międzykręgowego zwężającą otwory międzykręgowe obustronnie, uciskającą worek oponowy i korzeń nerwowy po stronie lewej. Do j ... Torbiel pajęczynówki w okolicy bieguna przedniego lewego płata skroniowego .. tomografię komputerową. Okazało się, że mam torbiel pajęczynówki niedaleko lewego płata skroniowego. Oprócz tego poszerzona przestrzeń płynowa po stronie lewej. Istnieje podejrzenie krwiaka podtwardówkowego. O czym świadczy to bad ... Codzienne bóle kręgosłupa podczas stania .. tomografi komputerowej odcinka ledzwiowego od poziomu L3/L4 do L5/S1 Poziom L3/L4 Cechy wrodzonego waskiego kanalu kregowego. Rozluznienie pierscienia wloknistego krazka miedzykregowego z uwypukleniem o typie bulging o okolo 2.5 m ...

Zmiany rozrostowe po niedotlenieniu mózgu .. tomografem komputerowym, ponieważ tydzień temu miałem sytuację dotyczącą niedotlenienia mózgu. Otóż wstałem rano i miałem upośledzone ruchy kończyn. dodatkowo bełkotałem czyli kłopoty z mową. po jakimś czasie wszystko przeszło, al ... Zwapnienia w splocie naczyniowym komór bocznych .. tomografię komputerową głowy. Co to są zwapnienia w splocie naczyniowym komór bocznych? Czy jest to coś groźnego? Co powinienem zrobić? Nie jest to nic groźnego, nie ma też przełożenia klinicznego. Jest to proces fizjologiczny, za ...