Układ komorowy nieposzerzony

neurologiczne.pl & układ komorowy nieposzerzonyOgnisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Czy jest możliwość otrzymania prostej interpretacji tego badania? Powyższy opis MRI sugeruje ognisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu. Najprawdopodobniej przebyła Pani mał ... Torbiel koloidowa .. układ komorowy jest nieposzerzony, nieprzemieszczony. Co to oznacza? Torbiele koloidowe zwykle są umieszczone w układzie komorowym, często komora III. Nie jest to zmiana złośliwa. Jednak jeśli się powiększy może doprowadzić do wod ... Bóle i drętwienie nóg przy kifozie odcinka szyjnego .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przestrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Co to znaczy? zapomniałam dodać nie palę, nie piję, cholesterol poniżej normy. Pr ...

Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, bez uchwytnych cech patologicznego wzmocnienia po dożylnym dodaniu kontrastu.W części komórek powietrznych wyrostka sutkowatego prawej kości skroniowej widoczna niewielka ilość płynu. Gen ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Następnie miałam robiony rezonans magnetyczny, a jego wynik to: Badanie wykazało cechy ogniskowych poszerzeń podpajęcznej w ok. sklepistości. Komory mózgowe oraz zbiorniki podstawy symetr ... Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Migdałki móżdżku osadzone poniżej otworu wielkiego, ich dokładniejsza ocena możliwa w badaniu MRI głowy. Bardzo bardzo proszę o wyjaśnienie w przyswajalny sposób wyniku badania. Opisano m ...

Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony bez przemieszczenia struktur środkowych w linii dwubocznej. Niewielkie przyścienne zgrubienie błony śluzowej w zakresie prawej zatoki szczękowej. Jestem 32 letnią, nie palącą i nie nadużyw ... Okrągłe ognisko w obrębie komory IV nie wzmacniające się po podaniu kontrastu .. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian. Należy wykonać badanie MRI głowy celem dokładniejszej oceny zmiany. Taka zmiana może prowadzi ... Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, poszerzona przestrzeń nad robakiem i półkulami móżdżku, nerwy słuchowe bez zmian ogniskowych. MR szyi: zniesiona fizjologiczna lordoza z tendencją do tworzenia kifozy w odcinku szyj ...

Podejrzenie o SM po badaniu MR .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Po dożylnym podaniu środka kontrastowego bez patologicznego wzmocnienia. W kręgosłupie szyjnym: na poziomie od C4 do C5/C ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. W głębokich partiach lewego płata skroniowego leży drobne ognisko jamiste o śr 6 mm.W istocie białej lewego pogranicza ciemieniowo - potylicznego wykazano pojedyncze og ... Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Rowki sklepistości, przestrzennie plynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia. Struktury tylno jamowy, w tym pęczki słuchowo - twarzowe bez zmian. Piramidy kości skr ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. Układ komorowy symetryczny nieposzerzony. Wielkość przysadki mózgowej w normie. Kompleksy nerwów czaszkowych bez widocznych patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o interpretację badania. Mam 25 lat, od 15 ro ... Hypodensyjne ognisko w lewej półkuli móżdżku .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Czy to coś skomplikowanego? Co oznacza ten opis medyczny hypodensyjne ognisko? Nadmienię, że mimo brania leków nadal mam zawroty głowy a bóle występują czasami o różnym nasileniu. D ... Zmiany naczyniowopochode związane z zaburzeniami krążenia mózgowego .. Układ komorowy ustawiony po środkowo, nieposzerzony, dyskretnie asymetryczny - nieco szerszy po stronie lewej. Okienko trepanacyjne w łusce kości skroniowej lewej, słabo widoczna szczelina złamania w łusce kości potylicznej po str ...

Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony,symetryczny,bez przemieszczeń w linii pośrodkowej. Komora IV prawidłowa Czy to badanie potwierdza Zespół Parkinsona? Czy aby to nie jest coś innego? Mam 54 lata. Diagnozę choroby Parkinson ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Dożylna iniekcja paramagnetyku nie ujawniła wewnątrz czaszkowych ognisk nieprawidłoweo wzmocnienia kontrastowego. Nie stwierdzono objawów MR wzmożonego ciśnienia śródcz ... Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Struktury tylnojamowe bez zmian. Po podaniu środka kontrastowego nie stwierdzono obszarów jego patologicznego gromadzenia. Proszę o interpretację. Dodam, że nie ma jeszcze wy ...

Zaburzenia w mowie i silne bóle głowy .. Układ komorowy nieposzerzony. Zewnątrzmózgowe przestrzenie w normie. W oknie kostnym zmian nie stwierdza się. Nie wiem co sądzić o tym wyniku? Mam 40 lat. Ważne aby obejrzeć zdjęcia CT osobiście, opisano nieprawidłową zmianę może ... Zmiany na tle naczyniowopochodnym w centrum semiovale .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, symetryczny, nieposzerzony. Proszę o interpretację tego wyniku. Mózgowie bez zmian organicznych opisywane są zmiany pochodzenia naczyniowego, jednak nie jest to problem kliniczny i się tego nie ... Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. układ komorowy nieposzerzony. Grubość płaszcza mózgowego po str. lewej 17mm w okol. potylicznej 19,8 Lewy splot naczyniówkowy o nieregularnych zarysach. Przymózgowe przestrzenie nieposzerzone. Szczelin pośrodkowa 2,5mm. Dodam że b ...

Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Chciałabym dodać, że w ciągu roku pogorszył mi się wzrok, mam również osłabione mięśnie lewej ręki i bóle głowy. Czy mam po ... Kostniak kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej .. układ komorowy nieposzerzony, niewielki kostniak blaszki wewnętrznej prawej kości czołowej i aplazja lewej zatoki czołowej... jestem po 2 zawalach z 2 stentami des i czy mam się bać? gdzie to to się leczy i czy wyleczy? Kostniak i ... Zmiany na tle naczyniowym .. układ komorowy nieposzerzony położony pośrodkowo. obustronnie w płatach czołowych widoczne są drobne rozsiane ogniska hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane głównie w obrębie podkorowej istoty ...

Ognisko malacji w ciele modzelowatym u dziecka .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony nieprzemieszczony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. To Usg przezciemiączkowe 8 miesięcznego dziecka, czy owe zmiany są groźne? Ognisko malacji w ciele modzelowatym należy obser ... Zmiany naczyniowe mózgowia świadczące o nasilonej miażdżycy .. Układ komorowy prawidłowej szerokości, nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymozgowe w normie. Okolica przysadki mózgowej i okolica nadsiodłowa prawidłowe. Kompleksy nerwów VII i VIII - ych nieposzerzone. Śladowe zmiany zapa ... Przedawkowanie morfiny a śpiączka .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Przymózgowie przestrzennie płynowe w okolicach czołowych do 5 mm, w górnej granicy normy. Po podaniu środka kontrastującego nie uwidoczniły się obszary patologicznego wzmocnienia. Proszę ...

Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. Układ komorowy pod i nad namiotowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. W warstwie korowej prawego płata ciemieniowego trójkatny obszar hipointensywny w czasie T1, a hiperintensywny w czasie T2 z wytłumieniem sygnału sekwencji FLAIR, ... Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu agnio - MR w obrębie dużych tętnic koła Willsona nie stwierdza się cech tętniaka niedrożności ani innej malformacji ... Drobne zmiany naczyniopochodne w prawym płacie czołowym .. Układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo. Zmiany naczyniowopochodne wynikają zaburzeń ukrwienia mózgowia, głównie z powodu miażdżycy naczyń mózgowych. Klinicznie nie ma możliwości leczenia tego typu zmian. ...

Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu .. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Zmiany niedokrwienne w okolicach komór mózgu. ... Zespół częściowo pustego siodła .. Układ komorowy nieposzerzony. Złącze czaszkowo - kręgosłupowe przedstawia się prawidłowo. Zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Cechy hyperostosis frontalis. Proszę o interpretację badania MR mózgu. Badanie było wykonane z powo ... Napadowe bóle głowy z prawej strony .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Rezerwa płynowa zachowana. Trzeba poszerzyć diagnostykę, gdyż opis MRI sugeruje podejrzenie SM, C trzeba wykonać badanie płynu mózgowo - rdzeniowego oraz potencjały wzrokowe. W rozpoznani ...

Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Okolica katów m - móżdżkowych niezmieniona. W obrębie struktur wewnątrzczaszkowych nie stwierdza się ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środ ... Zmiana torbielowata a pieczenie w głowie .. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny, nieprzemieszczony w linii srodkowej. Komora III i IV prawidłowe. Czy to jest coś poważnego? Czy da się to wyleczyć? Jaka może być przyczyna tych zmian? Na podstawie opisu moż ... Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny, bez cech ucisku i przemieszczeń. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Co oznacza taki opis badania RM? Na podstawie opisu, lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia w lewej półkuli mó ...

Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, bez wyraźnej asymetrii. 5. Torbiel przegrody przezroczystej szer.5 mm. 6. Ciało modzelowate widoczne w całości. 7. Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości ... Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Zaznaczone zmiany śluzówkowe w sitowiu lewym. Wnioski: Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne w T2, FLAIR,DW w istocie białej obu półkul mózgu. Mam 34 lata. Na podstawie op ... Zmienność anatomiczna przegrody przezroczystej .. układ komorowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, wariant postaci wąskiej jamy przegrody przezroczystej i vergi przestrzeń podpajęczynówkowa nieco szersza w okolicy czołowej i skroniowej. Co to znaczy? Opis CT przedstawia zmienność ...

Drobne ognisko hypodensyjne, prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna w strukturach głębokich lewej półkuli mózgu .. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego nie stwierdza się. Kości pokrywy czaszki bez zmian strukturalnych i pourazo ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu angio MR w obrębie dużych tętnic koła Willisa nie stwierdza się tętniaka, ani innej malformacji naczyniowej. Co ozn ... Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu, komora IV prawidłowe. Szczeliny móżdżku pogłębione. Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowych przyśrodkowych części półkul móżdżku po stronie prawej średni ...

Ognisko malacyjne przy głowie jądra ogoniastego a lokalne niedokrwienie mózgowia .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez widocznych zmian. Najbardziej martwi mnie 4x7mm, co to oznacza i jak to rokuje na przyszłość? Ognisko prawdopodobnie pochodzenia naczyniowego, związan ... Liczne drobne ogniska nieprawidłowego sygnału a proces demielinizacyjny .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony, nieuciśnięty. Mam 50 lat i czternaście lat temu miałem lekki paraliż lewostronny, osiem lat temu przeszedłem podwójne widzenie. W obu przypadkach objawy praktycznie ustąpiły po dwóc ... Drętwienie lewej strony ciała, zachwiania równowagi, bóle głowy i pogorszenie wzroku a dyskopatia szyjna .. układ komorowy nieposzerzony, ustawiony pośrodkowo, struktury tylnego dołu czaszki w normie, zbiorniki podstawy wolne, poszerzenie przestrzeni okołonaczyniowych w okolicy podstawy mózgu. Objawy są tyle dokuczliwe,że nie potrafię n ...

Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Dodam jeszcze, że dostałem skierowanie na rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni. Chciano mnie wysłać na tomografię, ale ze względu na to, że chciałem wyk ... Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Lekarz kierujący neurolog powiedziała, że nie ma dla mnie lekarstwa. Mam 68 lat. Niestety jeżeli doszło do zaawansowanych zaników kory mózgu i móżdżku to jest to stan nieodwracalny ... Liczne zmiany o charakterze metastatycznym w części skroniowej, ciemieniowej i potylicznej .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Okołokomorowo cechy glikozy niedokrwiennej. Bardzo proszę o przetłumaczenie, co to oznacza. Czy moja mama ma jeszcze jakieś szanse? Na podstawie opisu MRI widoczne rozs ...

Ciągły ucisk w okolicach skroni .. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przerost migdałka gardłowego. W EEG wyszło: Zapis nieprawidłowy z niewielkimi zmianami o charakterze nienapadowym, zlokalizowanymi w okolicach skroniowo - ciemieniowych obustronnie. Co to ... Dyskretny zanik mięśniowy w obrębie odcinka piersiowego .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Płyn w prawej zatoce szczękowej. MR Odcinka piersiowego: Cech dyskopatii stenozy ani zwężenia otworów międzykręgowych nie uwidoczniono. Zmian śródrdzeniowych nie stwierdzam. Ostatnio w od ... Pogrubiała przestrzeń płynowa podpajęczynowa .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Nieznaczne pogrubienie sluzówki w prawej zatoce szczękowej. Ciało modzelowate i struktury hipokampa budowy prawidłowej, jednorodne. Wskazana okresowa kontrola MR pod kątem opisanej przest ...

Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. Układ komorowy nieposzerzony i nieprzemieszczony. Nie wykazano ognisk patologicznego wzmocnienia kontrastowego. Kości czaszki bez zmian. Przeprowadzono badanie rezonansem magnetycznym którego wynik jest następujący: Przestrzenie p ... Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony , nieprzemieszczony. Bardzo proszę o wyjaśnienie, W chwili obecnej chodzę, wróciłam do pracy, ale mam różne doleliwości drętwienie dłoni( stale ) i przemijające np. uczucie sztywności lewe ... Zawroty głowy po uderzeniu w tył głowy .. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. W okolicy podwyściółkowej komory IV, po stronie prawej zwapnienie o śr. 3mm. Kości czaszki bez widocznych patologii. Czy wynik budzi jakieś niepokojące obawy? Wynik CT jest prawidłowy. ...

Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. Układ komorowy nadnamiotowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe. Rezerwa objętościowa w poziomie foramen magnum zachowana. Rezonans zrobiony z powodu częstych i długotrwałych bóli g ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. Układ komorowy nadnamiotowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe. Rezerwa objętościowa w poziomie foramen magnum zachowana. Rezonans zrobiony z powodu częstych i długotrwałych bóli g ... Torbiel pajęczynówki i uogólnione korowe zaniki mózgu .. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny bez przemieszczeń. W zachyłku zębodołowym lewej zatoki szćżćekowej owalna struktura o gęstości gęstopłynowej - polip? torbiel? * Badanie dotyczy mężczyzny 56 lat Z tego co wyczytałem to te ...

Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Rezerwa płynowa zachowana. - Badanie zlecone po przebytym pozagałkowym zapaleniu nerwu wzrokowego Badanie obrazowe wyklucza w zasadzie, aby przyczyną pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokow ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. Układ komorowy bez przemieszczeń bocznych, asymetryczny, lewa komora nieco szersza - w granicach wariantu rozwojowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości mozgu i w tylnej jamie nieposzerzona.* Wykryta zmiana jest niewiel ... Poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe płatów czołowych .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Zmian ogniskowych w strukturze mózgu nie wykazano zarówno przed jak i po wzmocnieniu kontrastowym. Pogrubiała błona śluzowa zatoki czołowej po stronie lewej. Wnioski: j.w. Rozpoznan ...

Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Wnioski: Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie z drobnym ogniskiem podostrego udaru w prawej półkuli mózgu. Niestety na podstawie samego opisu nie da się za wiele ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. Układ komorowy nieposzerzony, bez cech ucisku i przemieszczeń. Rezerwa płynowa przymózgowa zachowana. Czy o jest SM? Borelioza została wykluczona Pozdrawiam Na podstawie opisu badań MRI - jest dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłup ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony Kątymostowo - mżdżkowe wolne W kośccu czaszki nie stwierdza się istotnych zmian patologicznych Wnioski Obraz MR zmian w mózgowiu niejodnoznaczny. zaburzenia naczynioruchowe? badanie wykona ...

Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. Układ komorowy nieposzerzony bez zniekształceń. Zbiorniki podstawy i płynowe przestrzenie mózgowe w normie. Kości podstawy i pokrywy czaszki bez zmian ogniskowych i pourazowych. Nie uwidoczniono cech krwawienia wewnątrzczaszkowego ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Pozostałe przestrzenie płynowe poza układme komorowym nieposzerzone. Nie uwidoczniono patologicznych zwapnień. Nie uwidoczniono krwawienia śródczaszkowego, ani zmian pourazowych kości cza ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony* tyle napisano w badaniu dodam jeszcze, że dostałem skierowanie na rezonans z powodu bólów głowy utrzymujących się od blisko dwóch tygodni ( chciano mnie wysłać na tomografię, ale ze wzglę ...

Poszerzone przestrzenie płynowe międzymózgowe .. układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony, Struktury tylnojamowe o prawidłowym obrazie. Szukałem w internecie odpowiedzi na moje pytanie, ale były one niespójne, a chciałbym, aby była ona konkretna. Liczę na pom ... Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. układ komorowy dość prominentny ( adekwatny do wieku )* - przestrzenie płynowe okołomózgowe nieposzerzone* - nie stwierdza się asymetrii w obrębie hipokampów i płatów skroniowych* - polipowaty przerost błony śluzowej w dolnej ścia ... Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Przestrzen odpajeczynowkowa prawidłowej szerokosci. Obrzek błon sluzowych zatok szczekowych i klinowej. Prosze o pomoc czy to cos powa ...

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - nieco szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia ). ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. Układ komorowy nadnamiotowy nieprzemieszczony, nieposzerzony, symetryczny. Wodociąg mózgu i komora IV prawidłowe. Intensywność sygnałów ze struktur tylnojamowych ( pień mózgu, móżdżek ) prawidłowa. Niewielkie, przyścienne pogrubie ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia ). Proszę o interpretację wyniku. W zasadzie op ...

Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Niewielki zanik korowy na sklepistościach półkul mózgu i większego stopnia zanik korowy móżdżku. Wynik badania jest prawidłowy. Niewielki zanik korowy związany jest z ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych niezmieniona. W badaniu po podaniu paramagnetyku nie stwierdza się cech patologi ... Ognisko hyperintensywne, izointensywne i hypointensywne po operacji guza .. Układ komorowy symetryczny , nieprzemieszczony , nieuciśnięty , nieposzerzony. Zbiorniki przymózgowe i struktury tylnojamowe w normie . Dodam że mam 29 lat i jestem własnie po operacji wyzej wspomnianego guza tego najwiekszego w p ...

Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym .. Układ komorowy symetrtczny , nieposzerzony. Rezerwa płytowa zachowana. Poza tym badanie uwidoczniło przyscienne pogrubienie błony sluzowaj obu zatok szczękowych . Co do pogrubienia błony śluzowej zatok szczękowych niezbędna jest k ... Bóle głowy przy niespecyficznych ogniskach w płatach czołowych i ciemieniowym .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Proszę o interpretacje mam potworne bóle głowy. jestem po stłuczeniu głowy. Większych nieprawidłowości, szczególnie pourazowych nie stwierdzono. Ogniska naczyniopochodne tworzą się w raz ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieposzerzony, symetryczny. Prawidłowy obraz struktur pnia mózgu. Przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistościach półkul mózgowia prawidłowej szerokości. zawartość siodła tureckiego i oczodołó ...

Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. układ komorowy nieposzerzony, bez przemieszczania. co o tym myślicie? czy to sugeruje SM? do neurologa czekam dopiero na wizyte a umieram z nerwów.nic poza tym nie zauwazam u siebie prócz tego praktycznie stałego *unoszenia si ę* ... Wieloletnie bóle głowy po stapedectomii ucha .. układ komorowy nieposzerzony, położony pośrodkowo. W głowie jądra ogoniastego drobne ogniska o charakterze bliznowatym, poza tym zmian ogniskowych nie stwierdza się. Badanie angio KT koła tętniczego mózgu nie wykazuje cech malform ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przepuklina przepony siodła z przypartą przysadką mózgową. Wpuklanie się migdałków móżdżku na ok. 6 mm ponizej płaszczyzny otworu potylicznego wielkiego. badania krwi , morfologia, bioche ...

Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych, w tym kompleksy nerwów VII i VIII niezmienione. W badaniu po podaniu paragmagne ... Glejowy guz mózgu w okolicy ciała modzelowatego i płata czołowego .. Układ komorowy nieposzerzony,nieprzemieszczony. Przestrzenie płynowe przymózgowe nieposzerzone. Patologicznego wzmocnienia kontrastowego śródczaszkowego nie stwierdzono.* ... Zawroty głowy i drętwienie kończyn przy ogniskach demielinizacyjnych tkanki nerwowej .. Układ komorowy symetryczny, o nieposzerzonym świetle. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Po dożylnym podaniu środa kontrastowego uzyskano dyskretne obrączkowate wzmocnienie ogniska zmienionej demielinizacyjnie tkanki ner ...

Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych i poszerzenie przestrzeni płynowych .. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Złącze czszkowo - kręgosłupowe niezmienione. Opisane w wyniku MR głowy zmiany wskazują na pochodzenie naczyniowe, są to najpewniej ogniskowe zmiany niedokrwienne w przebiegu miażdży ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej płatów czołowych podkorowo .. układ komorowy i przestrzenie płynowe okołomózgowe nieposzerzone. Proszę pomóc z interpretować wynik bo ja nie mam zielonego pojęcia o co tu chodzi Wynik w zasadzie jest prawidłowy. Opisane zmiany naczyniopochodne są niewielkie, w ...