Móżdżek zmiany

neurologiczne.pl & móżdżek zmianyGuzy nerwów czaszkowych .. móżdżkowego powodując przemieszczenie struktur tj. most, móżdżek, nerwy czaszkowe. Do objawów należą: szum w uszach, zaburzenia chodu, zawroty głowy, utrata słuchu. Przy większych rozmiarach guza występują ponadto bóle głowy, nudn ... Zespół wklinowania .. móżdżku uciskając na pień mózgu. Objawy to bóle głowy, zaburzenia świadomości, oddechu, zmiany ciśnienia tętniczego, objaw Babińskiego, a nawet zgon. Przy guzach zlokalizowanych podnamiotowo przemieszczeniu ulegają migdałki móżdżk ... Płyn lub ślina po usunięciu guza móżdżkowo-rdzeniowego .. móżdżkowo - rdzeniowego [nerwiak] 2004 r. i robię co roku badanie głowy - rezonans i bez zmian a mimo to co jakiś czas mam nadmiar płynu bądź śliny w jamie ustnej i wylatuje ona przez usta na zewnątrz. Ffekt to mokry rękaw i podus ...

Zwapnienia i torbiel szyszynki .. móżdżku. Zmiany torbielowate oraz zwapnienia szyszynki nie są bardzo poważnym problemem. W raz z wiekiem mogą występować nie powodując żadnych objawów i nie wymagają leczenia. Oczywiście należy taka zmianę kontrolować czy się nie ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. móżdżku bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Następnie miałam robiony rezonans magnetyczny, a jego wynik to: Badanie wykazało cechy ogniskowych poszerzeń podpajęcznej w ok. sklepistości. Komory mózgowe ... Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych .. móżdżku osadzone poniżej otworu wielkiego, ich dokładniejsza ocena możliwa w badaniu MRI głowy. Bardzo bardzo proszę o wyjaśnienie w przyswajalny sposób wyniku badania. Opisano małe zmiany naczyniowopochodne, które mogą świadczyć ...

Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. móżdżku innych zmian ogniskowych nie wykazano. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony bez przemieszczenia struktur środkowych w linii dwubocznej. Niewielkie przyścienne zgrubienie błony śluzowej w zakresie prawej zatoki szczęko ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. móżdżku nie stwierdzam zmian. Bez cech patologicznego wzmocnienia po podaniu gadoliny. Naczynia tętnicze koła Wilisa w opcji angio MR w granicach normy Proszę o interpretację MRI mojego 5 letniego syna. Badanie było robione pól ro ... Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. móżdżku. Torbiel podpajęczynówkowy średnicy 3cm i głębokości 1,5 cm na tylno - dolnoprzyśrodkowych sklepistościach lewej półkuli móżdżku. Poza tym zmian o charakterze naciekowym i rozrostowym na dzień badania nie stwierdza się. Cz ...

Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. móżdżku. Proszę o zinterpretowanie wyniku. Opis mało swoisty może sugerować zmiany naczyniowe, ale również demielinizacyjne czy torbiel pajęczynówki. Należy wykonać badanie obrazowe po kontraście. ... Uszkodzenie błędnika lub choroba Maniera .. móżdżku, nerwy słuchowe bez zmian ogniskowych. MR szyi: zniesiona fizjologiczna lordoza z tendencją do tworzenia kifozy w odcinku szyjnym, wypuklina centralnoprawoboczna na poziomie C4/5 C5/6 z uciskiem worka opony twardej, cechy ... Niedorozwój robaka móżdżku u dziecka .. móżdżku bez zmian ogniskowych, o niezmienionej gęstości tkanki nerwowej. Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdżku z wtórnym poszerzeniem światła zbiornika wielkiego. Szerokie światło zbiorników pajęczynówki okołosiodłowych. ...

Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. móżdżku, pniu mózgu i w ciele modzelowatym. Układ komorowy symetryczny nieposzerzony. Wielkość przysadki mózgowej w normie. Kompleksy nerwów czaszkowych bez widocznych patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe w normie. Proszę o ... Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. móżdżku po stronie prawej. Obraz przemawia za zmianami o charakterze demielinizacyjnym. Pozostałe struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy prawidłowy. Czy to może świadczyć o SM? Jest to podejrzenie SM. Trzeba wyko ... Ognisko o etiologii naczyniowej niedokrwiennej .. móżdżku, bez cech patologii. Układ komorowy mózgu nie poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Zmiana spowodowana zaburzeniami krążenia mózgowego. Nie ma swoistego leczenia tego typu zmian. Warto kontrolować ciśnienie tętnicze ...

Hypodensyjne ognisko w lewej półkuli móżdżku .. móżdżku. Poza tym tkanki mózgowia bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Czy to coś skomplikowanego? Co oznacza ten opis medyczny hypodensyjne ognisko? Nadmienię, że mimo brania leków nadal mam zaw ... Migrena i zmiany w rezonansie magnetycznym .. móżdżek, pień mózgu, komory mózgu bez zmian. Czy to należny rozpatrywać pod kątem SM? Jeśli chodzi o SM to trzeba zrobić badanie z kontrastem i wtedy ocenić. Czasami silne zmiany niedokrwienne, które mogą być w migrenie dają zmian ... Torbiel pajęczynówki w zachyłku górnym móżdżku a drętwienia i drżenia .. móżdżku widoczna jest płynowa przestrzeń odpowiadająca najprawdopodobniej torbieli pajęczynówki o wymiarach 22x16x14 mm. Innych zmian o charakterze ogniskowym ani cech patologicznego wzmocnienia po kontraście nie stwierdza się. To ...

Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. móżdżku nieprzemieszczone bez zmian ogniskowych. Okład komorowy nieposzerzony, z pociąganiem rogu czołowego prawej komory bocznej. Zbiorniki podstawy i płynowe przestrzenie mózgowe w normie. Nieuwidocznione cechy świeżego krwawien ... Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. móżdżku. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Chciałabym dodać, że w ciągu roku pogorszył mi się wzrok, mam również osłabione mięśnie lewej ręki i bóle głowy. C ... Przewlekłe, tępe bóle głowy .. móżdżku ognisko o wym.6*11mm i sygnale płynowym, które może odpowiadać zmianie naczyniopochodnej - podkorowo na poziomie i w okolicy rogu czołowego komory bocznej lewej pojedyńcze drobne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T ...

Zespół częściowo pustego siodła .. móżdżek bez zmian ogniskowych. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe. Układ komorowy nieposzerzony. Złącze czaszkowo - kręgosłupowe przedstawia się prawidłowo. Zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Cechy hyperostosis fron ... Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. móżdżkowej ( zmiana o przekroju około 6mm ). Na skanach po podaniu środka kontrastowego badane struktury nie wzmacniają się, nie towarzyszą im też cechy efektu masy. Obraz MR może odpowiadać rozsianemu procesowi demielinizacyjnemu ... Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. móżdżku, łączący się z szerokim otworem pośrodkowym z komorą 4. Niedawno odebrałam powyższy wynik RM dziecka 14 lat. Czy wynik jest dobry? Czy te zmiany mogą występować od urodzenia. Neurolog twierdzi że nic się nie dzieje w mózgu ...

Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. móżdżkowych niezmieniona. W obrębie struktur wewnątrzczaszkowych nie stwierdza się ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego. Proszę o możliwe wyjaśnienie mi tego wyniku, o wskazówki do da ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. móżdżku powyżej linii otworu wielkiego czaszki. Bardzo mi zależy na komentarzu tego opisu. Boję się, że jest to bardzo poważne uszkodzenie mózgu. Na podstawie opisu zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu okołokomorowym ... Naczyniak w móżdżku .. móżdżku uwidoczniono 12 mm zmianę o charakterze porencefalii. Ponadto w tej półkuli móżdżku uwidoczniono zmianę 10mm, która tylko na jednym przekroju sagitalnym w T1 uległa wzmocnieniu po kontraście, obraz jest niejednoznaczny i w ...

Drobne mnogie ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. móżdżek bez zmian ogniskowych. Okolica skrzyżowania wzrokowego oraz zatoki jamiste bez zmian. Czy to coś poważnego? Nie są to zmiany wymagające leczenia. Jednak zmiany naczyniowopochodne świadczące o lokalnym niedokrwieniu mózgowi ... Bóle głowy po przebytym udarze mózgowia .. móżdżku - poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych - układ komorowy w normie, w linii pośrodkowej - przestrzenie płynowe przymózgowe zachowane Przyścienne zgrubienia tkanek miękikch w zatokach szczękowych i sitowych. następne ... Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. móżdżku. Opis sugeruje zmiany zanikowe, najlepiej aby zbadał Panią neurolog i obejrzał zdjęcia gdyż zanik ten może mieć znaczeni jeśli jest korelacja z objawami. ...

Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. móżdżek bez zmian ogniskowych. Nie można wykluczyć ogniska podwyższonego sygnału w obrębie rdzenia kręgowego na poziomie C1. Nie stwierdzono cech wzmocnienie kontrastowego ognisk ani innych cech patologicznego wzmocnienia w obrębi ... Zmiany ogniskowe z tendencją do zlewania się o charakterze degeneracyjnym w obrębie istoty białej obu półkul .. móżdżku pogłębione. Nieznaczne poszerzenie przestrzeni płynowych przyśrodkowych części półkul móżdżku po stronie prawej średnicy ok. 3mm po lewej do 5mm. Asymetria tt. kręgowych, dominująca prawa. Poszerzenie przestrzeni płynowych ... Obszary demielizacyjne naczyniopochodnej rozsiane hyperintensywne a zmiany rozwojowe mózgowia u dziecka .. móżdżku. W obrębie prawej części migdałka gardłowego struktura torbielowata. Martwię się tym opisem. Badanie było robione z powodu zaburzeń zachowania i emocji dodatkowo występuje regres umysłowy. Czy taki wynik może świadczyć o p ...

Chód na szerokiej podstawie, zachwianie równowagi, zaburzenia mowy przy zaniku kory mózgu .. móżdżku. Opis badania TK brzmi: Badanie dwufazowe. Zmiany zanikowe w obu półkulach móżdżku oraz w strukturach głębokich obu półkul mózgu. Zaniki korowe w płatach czołowych i skroniowych. Nie stwierdza się ognisk krwiotocznych w OU ... Znaczne zanikanie korowe mózgu, miernie nasilone zaniki móżdżku .. móżdżku obustronnie w zakresie dna prążkowia drobne ogniska hypodensyjne, mogące odpowiadać zmianom naczyniopochodnum lub przestrzeniom Virchofa - Robina. Zwapnienie w sierpie mózgu. Co to oznacza? Obraz mózgowia zmienia się wraz ... Ciągły ucisk w okolicach skroni .. móżdżku i pniu mózgu. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przerost migdałka gardłowego. W EEG wyszło: Zapis nieprawidłowy z niewielkimi zmianami o charakterze nienapadowym, zlokalizowanymi w okolicach skroniowo - ciemieniow ...

Cechy niedorozwoju części dolnej robaka móżdźku .. móżdżku opis jest prawidłowy. Czy ma Pani bardziej aktualniejszy wynik badania głowy? Nie mam innych wyników badań. Zastosuję się do sugestii badania i wykonam badanie EEG. Czy ta zmiana robaka możdźku jest poważną zmianą? ... Torbiel pajęczynówki i dwa obszary hypodenzyjne w móżdżku .. móżdżku może objawiać się zaburzeniami ruchu, chwiejny chód, zaburzenia w dopasowaniu ruchu do odległosci chwytanego przedmiotu, zaburzenia w mowie, oczopląs. Jednak zmiany te pjawiają się późno i przy znacznych rozmiarach przestr ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. móżdżek bez innych zmian ogniskowych oraz cech patologicznego wzmocnienia sygnału po podaniu kontrastu - w DWI bez cech obecności świeżej zmiany niedokrwiennej - kompleksy nn. VII i VIII symetryczne , bez uchwytnych zmian w badani ...

Rozmiękanie istoty białej mózgu noworodkapo niedotlenieniu okołoporodowym .. móżdżek. Torbiel pajęczynówki porodkowo w tylnym dole czaszki łączy się ze światłem zbiornika wielkiego. Obwodowo w lewym płacie móżdżku hipodensyjny obszar o charakterze zmian niedotleniowo - niedokrwiennych, malacyjnych. Nadnami ... Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. móżdżku ognisko o wymiarach 13x9mm, zmiana jest hiperintensywna w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR i hipointensywna w obrazach T1 - zależnych o charakterze zmiany naczyniopochodnej. W sekwencji DWI - EPI nie wykazano ob ... Ryzyko komplikacji po urazie głowy przy pozytywnym wyniku tomografii komputerowej .. móżdżek bez zmian ogniskowych. Niedrożny lewy kompleks ujściowo - przewodowy. Poza przyścienne zgrubienia w dnie lewej zatoki czołowej, sitowiu - przewlekłe zmiany zapalne? Proszę założyć swój temat ja ciągnę dalej swój. Naprawdę ...

Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. móżdżek bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Pozostałe przestrzenie płynowe poza układme komorowym nieposzerzone. Nie uwidoczniono patologicznych zwapnień. Nie uwidoczniono krwawienia śródczaszkowego, ... Bóle głowy przy torbieli w prawej półkuli móżdżku .. móżdżku obszar o średnicy 1.3cm lity, hipodensyjny, którego densyjność przedb podaniem środka cieniujacego wynosi 18jHa po podaniu tego środka wynosin21jh, układ komorowy i struktura mózgowia bez zmian . w 2004 r. przepisano mi DE ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych. Bez cech świeżego niedokrwienia w DWI. Kąty mostowo - móżdżkowe obustronnie bez zmian ogniskowych. Kompleksy nerwow VII i VIII obustronnie prawidłowe w obrazie MR. Struktury błędnika bło ...

Zaniki korowo-podkorowe przy poszerzonym układzie komorowym .. móżdżku.nie stwierdzono obecności zmian w mózgowiu w obu fazach badania.układ komorowy ustawiony jest pośrodkowo,nie uciśnięty,poszerzony adekwatnie do zaników. bardzo proszę o konsultację i o pokierowanie co dalej robić ... Bóle głowy przy ogniskach zmienionej demielinizacyjnie tkanki nerwowej .. móżdżku bez zmian ogniskowych, o prawidłowej intensywności sygnału tkanki nerwowej. układ komorowy o ogniskowo poszerzonym świetle w zakresie rogu skroniowego prawej komory bocznej, poza tym o prawidłowej szerokości. rezerwa płyno ... Bóle głowy, problemy z koncentracją i uczucie odrętwienia .. móżdżku. Niewielki obszar dotyczy podstawy przedniej części płata skroniowego po stronie lewej. Nie widać innych zmian ogniskowych. Komora IV poszerzona adekwatnie do zaników. Należy kontrolować ciśnienie, zmienić dietę na tą zawi ...

Zmiany demielinizacyjne w istocie białej obu półkul mózgu .. móżdżku i pniu mózgu.Układ komorowy nie poszerzony , nie przemieszczony.Ciało modzelowate prawidłowej szerokości. Czy to Sm? badanie neurologiczne w normie neurolog kazała powtórzyć badanie z kontrastem za pół roku Niestety nie je ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. móżdżek ) prawidłowa. Niewielkie, przyścienne pogrubienia błony śluzowej w sitowiu i nieznacznie w zatoce czołowej. Przestrzenie podpajęczynówkowe w obszarze nadnamiotowym poszerzone w sąsiedztwie płatów czołowych, ciemieniowych i ... Leczenie torbieli w istocie białej na poziomie konarów środkowych móżdżku .. móżdżku w istocie białej na poziomie konarów środkowych móżdżku przestrzeń płynowa o śr. ok. 6mm - najprawdopodobniej torbiel neurogleju. Poza tym struktury mózgowe bez zmian i cały obraz prawidłowy. Bardzo zmartwił mnie ten opis, ...

Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. móżdżku bez widocznych zmian ogniskowych. Struktury pośrodkowe nieposzerzone, symetryczne. Kąty mostowo - móżdżkowe prawidłowe. Bad angio - MR nie uwidoczniło obecnośći mian tętniakowatych oraz typu malformacji tętniczo - żylnej w ... Ból w potylicy, drętwienie twarzy oraz opadanie powieki i ust przy zmianach zapalnych .. móżdżkowego po stronie prawej widoczne drobne obszary płynowe** jaki specjalista powinien zająć się leczeniem? przyznam ze funkcjonuję na 50% i potrzebuję pomocy. pozdrawiam Tak, należy skonsultować się z laryngologiem. Opisane zm ... Bóle głowy przy torbieli przegrody przezroczystej .. móżdżku bez uchwytnych w obrazie TK zmian ogniskowych.Wariant anatomiczny w postaci torbieli przegrody przezroczystej.Układ komorowy nieposzerzony,bez przemieszczeń.Rezerwa płynowa podpajeczynówkowa zachowana. Zaniepokoiło mnie sł ...

Zawroty głowy i niedowład połowiczny lewostronny przy zmianach w płacie skroniowym .. móżdżku. Co to oznacza dla mojego zdrowia? Czy jest możliwy odwrót choroby? Jak wygląda leczenie? ... Hipoplazja dolnego robaka móżdżku .. móżdżku. Czy to jest coś poważnego? Brzmi bardzo groźnie. Co mogło być przyczyną powstania tej choroby? Hipoplazja to niecałkowity rozwój danego narządu. Jest to zmiana wrodzona, zatem można jedynie leczyć ją objawowo np. rehabili ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. móżdżkowe, bez istotnych zmian. Układ komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Niewielki zanik korowy na sklepistościach półkul mózgu i większego stopnia zanik korowy móżdżku. Wynik badania jest prawidłowy. Niewiel ...

Ogniska naczyniopochodne w warstwach podkorowych płatów czołowych .. móżdżkowego .Po stronie lewej kompleks nerwowy bez zmian. Co z tego wynika? Pierwsza część opisu jest prawidłowa. Co do dalszej części, w przypadku torbieli pajęczynówki uciskającej na przysadkę, należy skontrolować poziom hormonó ... Skutki i leczenie hipoplazji móżdżku .. móżdżku? Jakie są jej skutki? Jak przebiega leczenie? Hipoplazja to termin określający zbyt słabe wykształcenie się narządu. W tym wypadku móżdżek nie jest prawidłowo ( w pełni ) wykształcony. Jest to zmiana wrodzona. Objawia się ... Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku .. móżdżku. Obraz MR nie jest jednoznaczny może odpowiadać ogniskom demielinizacji lub przebytym zmianom naczyniopochodnym. Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku. Poza tym obraz mózgowia i wewnątrz przestrzeni płynowych ...

Śpiączka w pewien czas po udarze mózgu .. móżdżku, drugi był mniejszy i zaatakował prawą stronę móżdżku. Przez miesiąc nie było innych niepokojących zmian. Ostatnio nastąpiło gwałtowne pogorszenie. Tato stał się bardzo nerwowy i wybuchowy. Od dwóch dni jest w śpiączce. Co ... Zwapniały oponiak przy kości czołowej i zwapnienia w sierpie móżgu .. móżdżku to jeśli zaburzenie to jest niewielkie nie powinno powodować dolegliwości, nie mniej jednak zmiany musi ocenić neurolog. ... Poszerzenie układu komorowego i przestrzeni podpajęczynówkowej .. móżdżkowo - rdzeniowego. Badanie wykonałem z powodu zaburzeń pamięci nadmiernej senności, zawrotów głowy oraz ucisku obejmującego prawą część głowy. Opisane zmiany w badaniu MR tłumaczą Pana dolegliwości. Układ komorowy jest posze ...

Zmiany hiperintensywne w lewej półkuli oraz w prawym konarze mózgu .. móżdżku i w prawej półkuli mózgu. innych zmian nie stwierdzono. Może to ktoś zinterpretować. Zmiany są jak to stwierdzono naczyniopochodne, czyli najpewniej niedokrwienne związane z miażdżycą naczyń, cukrzycą, nieprawidłowym ciśni ... Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari t.I/wada rozwojowa. co to sa te zmiany naczyniopochdne?? Zmiany naczyniopochodne wynikają z miejscowego niedokrwienia w wyniku miażdżycy, cukrzycy lub wręcz nadciśnienia tętni ... Zawroty głowy i drętwienie kończyn przy ogniskach demielinizacyjnych tkanki nerwowej .. móżdżku bez zmian, o prawidłowej intensywności sygnału tkanki nerwowej. Układ komorowy symetryczny, o nieposzerzonym świetle. Rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. Po dożylnym podaniu środa kontrastowego uzyskano dyskretne ...

Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. móżdżkowych nieuciśnięte. Uwidocznione odcinki nerwów czaszkowych bez uchwytnych zmian morfologicznych. Układ komorowy w normie. Wnioski: Obrazy MR niejednoznaczne. Konieczna okresowa kontrola MR, pod kątem różnicowania w pierwsze ... Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. móżdżkowego. Problemem jest zmiana usytuowana w moście, gdzie znajduje się jądro dla nerwu przedsionkowo - ślimakowego odpowiadającego za przekazywanie bodźców słuchowych z ucha wewnętrznego do mózgu. Tak jak napisał radiolog wyma ... Krótkotrwałe zaburzenia widzenia w ciąży .. móżdżek bez zmian ogniskowych - układ komorowy nieprzemieszczony, o prawidłowych wymiarach - obwodowe przestrzenie płynowe mózgu w granicach normy. I to tyle. I pytanie o ten torbiel i o to czy wyklucza on naturalną drogę porodu. ...

Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu .. móżdżek bez zmian ogniskowych; w badaniu angio - MR w fazie tetniczej: karotyzacja tętnicy tylnej mózgu prawej, wąski odcinek P1 t.tylnej mózgu lewej; jej odcinek dalszy wypełnia się głównie przez t. łączącą tylną lewą, t. kręgowa ... Niedosłuch obustronny przy poszerzonym zbiorniku górnym móżdżku .. móżdżku oraz nieznaczne zanikowe poszerzenie przestrzeni płynowych przymóżdżkowych. Co to znaczy? Czy leczenie w szpitalu nie przyniosło żadnej poprawy? Tak naprawdę zmiany opisane w MR głowy mogą nie mieć związku z Pana problemem ... Słabo wysycone ogniska o podwyższonym sygnale w płacie czołowym .. móżdżkowo - rdzeniowy. Proszę o odpowiedź: ) Zmiany o charakterze niedokrwiennym są związane zapewne z miażdżycą naczyń czy cukrzycą. Jeśli są proporcjonalne do wieku i stanu ogólnego to w zasadzie nie wymagają większej interwencj ...

Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. móżdżek bez zmian ogniskowych. Przymózgowe przestrzenie płynowe prawidłowe. Układ komorowy nie poszerzony. Złącze czaszkowo - kręgusłopowe przedstawiają się prawidłowo. zatoki przynosowe prawidłowo powietrzne. Proszę o pomoc, co t ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ