Komory boczne

neurologiczne.pl & komory boczneBadania obrazowe mózgu .. komory boczne i komora IV, zbiorniki podstawy, zatoka prosta i strzałkowa, górna krawędź piramidy kości skroniowej. Dorota Kozera Literatura: 1 ) W. Kozubski, P.P. Liberski: Neurologia . 2 ) A. Prusiński: Neurologia praktyczna . 3 ... Anatomia układu nerwowego .. komorach bocznych mózgowia. Z komór tych przedostaje się do komory trzeciej a następnie przez wodociąg mózgu do komory czwartej. Komory te również uczestniczą w wytwarzaniu płynu. W komorze czwartej znajdują się trzy otwory, który ... Mózgowie .. komory boczne, ciało modzelowate łączące obie półkule ze sobą i przegroda przezroczysta. Kresomózgowie dzieli się na dwie półkule, z których każda składa się z czterech płatów. Od przodu znajdują się kolejno płaty czołowe, ciemien ...

Poszerzone komory boczne i przestrzeń przymózgowa u dziecka .. komora trzecia 12mm. Jaka jest norma tych przestrzeni i czy można to lekami leczyć. Córka chodzi jeszcze do urologa ale urolog nie chce nic robić dopóki nie będzie wyleczona główka. Proponuję konsultacje w ośrodku o wyższej refere ... Asymetria układu komorowego .. komory bocznej poszerzony. poza tym obraz ukladu komorowego i przestrzeni plynowych okołomózgowych prawidłowy Wyczytałam, że takie asymetrie dotyczą dzieci a ja mam 26 lat. Co prawda jestem osobą niedowidzącą na prawe oko. Czy pow ... Diagnoza stwardnienia rozsianego .. komory bocznej słabo wysycone ognisko hypodensyjne śr. ok. 5 mm, charakteru naczyniopochodnego. Poza tym struktury mózgu i móżdżku bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Następnie miałam robiony rezonans ...

Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. komory bocznej cztery hyperintensywne ogniska w czasie T2 zależnym i FLAIR o śred do 6 mm. układkomorowysymetryczny, nieposzerzony. Przeswtrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki baz zmian. Po ... Zmiana naczyniowopochodna w okolicach rogów czołowych .. komory bocznej prawej, ognisko wielkości około 0,6mm. Innych zmian ogniskowych nie uwidoczniono. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Migdałki móżdżku osadzone poniżej otworu wielkiego, ich dokładniejsza ocena możliwa w bada ... Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. komory bocznej lewej widoczne są dwa niewielkie ogniska demielinizacyjne ( większa ze zmian w lewej półkuli mózgu o wymiarze 5,5 na 4mm ), innych zmian ogniskowych w mózgu nie stwierdza się. Po dożylnym podaniu środka kontrastoweg ...

Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się obecności innych zmian ogniskowych ani cech patologicznego wzmocnienia kontrastowego w obrębie mózgowia. Zapalne zgrubienia śluzówki w zatokach szczękowy ... Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. komory bocznej. Nie stwierdza się cech dodatniego objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pan przetłumaczyć to na polski? Taka zmiana ( sekwencja T2 ) może świadczyć o torbielowej zmianie, jednak nie ma wyniku po ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. komory bocznej, przemawiająca za zmianą naczyniopochodną oraz w obszarze jąder podstawy po stronie prawej i w istocie białej obu półkul mózgu pojedyncze ogniska hiperintensywne, wykrzepniety tętniak prawej MCA. Mam 60 lat i proble ...

Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. komorowy poszerzony w zakresie komór bocznych nieprzemieszczony. Asymetryczne poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkej na tylnych sklepistościach lewego płata potylicznego w następstwie odcinkowego zaniku kory mózgowej z przewagą ... Podejrzenie o SM po badaniu MR .. komory bocznej lewej oraz w pniu ciała modzelowatego wielkości 2,5mm. Poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Struktury tylnego dołu czaszki w MR bez zmian. Po dożylny ... Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne a SM lub kolagenoza .. komory bocznej kilka drobnych ognisk zlewających się o łącznym wymiarze ok 25X20X16mm. Obraz nie jest typowy dla SM, przemawia za zmianami naczyniopochodnymi - na tle choroby małych naczyń? Do dalszej diagnostyki. Układ komorowy n ...

Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. komory bocznej prawej na obwód i rozgałęziający się pajeczykowato w strukturach korowo - podkorowych tego płata. Podobna zmiana widoczna w płacie potylicznym lewym. W tych okolicach widoczne pasmowate ogniska podwyższonego sygnału ... Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. komory bocznej, w obszarze torebki wewnętrznej, wyspy i częściowo wzgórza ) widoczny zatarty obszar hypodensji wielkości ok. 2,5 cm o charakterze zmian naczyniopochodnych ( niedokrwiennych ). Poza tym struktury mózgowe bez zmian o ... Zmiany demielinizacyjne w okolicach trójkątów komór bocznych .. komorowej pojedyncze ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykom ...

Asymetria komór bocznych i poszerzenie lewej u niemowlęcia .. Komora boczna lewa asymetrycznie poszerzona z zaokrąglonym rogiem czołowym gł.12,5mm. Wskaźnik komorowo - półkulowy 0,47 poza tym układ komorowy nieposzerzony. Grubość płaszcza mózgowego po str. lewej 17mm w okol. potylicznej 19,8 ... Drobne pasmowate zmiany hypodensyjne po pęknięciu tętniaka mózgu .. komory bocznej. Zbiorniki podstawy i płynowe przestrzenie mózgowe w normie. Nieuwidocznione cechy świeżego krwawienia wewnątrzczaszkowego. Zmiany związane z przebytym krwawieniem podpajęczynówkowym oraz leczeniem operacyjnym i dos ... Gładkościenne struktury o sygnale płynowym na splotach naczyniówkowych w obrębie trójkątów komór bocznych .. komory boczne. Na podstawie opisu mogą to być torbiele. Jeśli występuje wodogłowie ( radiologicznie ) to trzeba się zastanowić nad leczeniem operacyjnym. Trzeba jednak zobaczyć zdjęcia. Opisane przez Pana objawy nie są typowe dla ...

Poszerzenie trójkąta komorowego .. komory bocznej szerszy od prawego 2 )przyścienne pogrubienie śluzówki w zatokach szczękowych i sitowiu z przewagą po stronie prawej. Czy mam się obawiać w/w rzeczy? Co one w ogóle oznaczają? Chciałabym zaznaczyć,że gdy miewam bóle ... Przewlekłe, tępe bóle głowy .. komory bocznej lewej pojedyńcze drobne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2 zal. i FLAIR , naczyniopochodne - torbiel szyszynki o wym. 9*10mm - w obrazach DWI nie stwierdza się ognisk spełniających kryteria swieżego niedok ... Zmiana pochodzenia niedokrwiennego mózgowia .. komory bocznej poj. zmiana hiperintensywna W T2,PD i FLAIR, izointenstwna w T1, nie ulegająca wzmocnieniu kontrastowemu, obraz sugeruje zmianę naczyniopochodną. Czy to są jakieś poważne zmiany? Z czego mogą wynikać? Czy mogą powod ...

Bardzo silne bóle głowy wędrujące po całej głowie .. komora boczna po lewej stronie. Poszerzony zbiornik wielki. Od 6 dni mam bardzo silne bóle głowy, ból jest wędrujący po całej głowie, jednakże skupia się na czubku głowy, potylicy i stronie prawej. Wystąpiły nieznaczne nudności, w ... Torbiel pajęczynówki w obrębie szczeliny Sylwiusza .. komory bocznej prawej. Widoczne cechy impresji na płat czołowy prawostronnie. Występują u mnie częste zawroty i bóle głowy. Czy i jakie leczenie stosuje się w takim przypadku? Jeśli objawy nie są zbyt uciążliwe to obserwacja, jedn ... Postępujące problemy z pamięcią i zapamiętywaniem .. komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemieszczony. Pozostałe przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe prawidłowej szerokości. Gałki oczne i przestrzenie pozagałkowe niezmienione. Przysadka mózgowa prawidłowej wi ...

Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. komory bocznej i ma wymiary ok 15 x 9mm. Pojedyncze ogniska o zbliżonych cechach morfologicznych uwidoczniono ponadto w tylnej części trzonu ciała modzelowatego ( 8 x 5mm ) oraz w przyśrodkowej części lewej półkuli móżdżkowej ( zm ... Brak przegrody komór bocznych Komory boczne poszerzone. Wymiar poprzeczny 41mm, głębokość komory bocznej prawej 12mm, lewej 13mm. Przegroda międzykomorowa niewidoczna. Sploty naczyniówkowe bez zmian. Szczelina pośrodkowa 10mm podtwardówki obustronnie po 7mm. K ... Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej .. komory bocznej o śr 4mm,ok 4 ognisk podkorowo na sklepistościach o śr 3mm,jedna zmiana nad stropem k.bocznej prawej przechodząca na ciało modzelowate o wym.7*4mm charakter zmian nie jest jednoznaczny - ze względu jednak na obraz z ...

Napadowe bóle głowy z prawej strony .. komory bocznej. W trzonie ciała modzelowatego oraz podnamiotowo zmian nie stwierdza się. Obraz MR tych zmian sugeruje etiologię demielinizacyjną, ale nie spełnia kryteriów rozpoznania choroby ( np. SM ) Nie wykazano wzmocnienia zm ... Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. komorach bocznych torbiele splotów naczyniastych ze zwapnieniami o wymiarach ok. 1.7x1.2 cm. Natomiast dzisiaj odebrałam wyniki MR głowy z kontrastem i w opisie nie ma o tych zmianach w ogolę wzmianki. Jest napisane tylko: w odnod ... Zmiana naczyniopochodna, niedokrwienna, demienilizacyjna .. komory bocznej ) - zmiana naczyniopochodna / niedokrwienna? / demienilizacyjna?. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Okolica katów m - móżdżkowych niezmieniona. W obrębie struktur wewnątrzczaszkowych nie ...

Nieoperacyjnym guz okolicy potylicznej i rogu potylicznego komory bocznej mózgu .. komory bocznej mózgu. W pół roku temu pobrano biopsję i wykonano odbarczenie głowy ( do dziś niedowład prawostronny i afazja ) z badania histopatologicznego nie udało się postawić rozpoznania,obraz kliniczny sugeruje złośliwą post ... Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. komory bocznej lewej w ośrodku półowalnym - najprawdopodobniej zmiana naczyniopochodna ok.3 mm. Układ komorowy nie poszerzony z pogłębionymi rogami potylicznymi komór bocznych. Struktury środkowe nie przemieszczone. Do neurologa m ... Ognisko odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. komorowo widoczne jest ognisko o podwyższonym sygnale sr. 4mm mogące odpowiadać zmianie naczyniopochodnej. Układ komorowy szerszy w zakresie komór bocznych i komory III /szer.do 12mm/ ustawiony pośrodkowo. Co się z tym robi i co t ...

Cechy zaniku korowego móżdżku a silne zawroty głowy .. komory bocznej - wariant. Przestrzeń podpajęczynówkowa umiarkowanie poszerzona w tylnej jamie - cechy zaniku korowego móżdżku. Opis sugeruje zmiany zanikowe, najlepiej aby zbadał Panią neurolog i obejrzał zdjęcia gdyż zanik ten mo ... Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym .. komorowego nadnamiotowego o ok 6 mm. Komora boczna prawa wyraźnie modelowana. Komora III szer.3mm. W pozostałym zakresie mózgowia zmian patologicznych nie uwidoczniono. Mam operację wyznaczoną za miesiąc, czy poddać się operacji? ... Silne drętwienie w pachwinie, drętwienie w kończynach dolnych, brak erekcji, problemy z wypróżnianiem się .. komorowej pojedyncze ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykom ...

Asymetria półkul mózgowych i mnogie przestrzenie o sygnale płynu w badaniu MRI u małego dziecka .. Komora boczna lewa wyraźnie szersza, w wymiarze dwubocznym mierzy 22 mm. Komora III o szerokości w granicach normy, podobnie komora IV. Ciało modzelowate cienkie, słabo widoczne. W łusce kości czołowej po stronie lewej widoczny ub ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. komory bocznej prawej wlk. ok. 8 mm i przy rogu skroniowym tej komory 7 mm oraz w półkuli lewej na wysokości centrum semiovale 6 mm o nieostrych obrysach. Pojedyncze b. drobne ogniska przykomorowo, przy bocznych częściach ciała mo ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. komory boczne szerokości około 25mm bez cech ucisku i przemieszczeń. Rok temu miałam 13mm. Rezerwa Młynowa podpajęczynówkowa zachowana. Bardzo proszę o pomoc w zrozumieniu tego opisu, ponieważ nie mam możliwości skontaktowania się ...

Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. komorowy poszerzony z asymetrią szerokości komór bocznych, lewa szersza komora III - 12mm, wsk. Huckmanna - 69 mm. W prawej półkuli mózgu i strukturach podnamiotowych zmian nie wykazano. Stan po kraniektromii lewostronnej. Mężczyz ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. komorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczniono bardzo liczne smugowate obszary o podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obra ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. komorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczniono bardzo liczne smugowate obszary o podwyższonym sygnale w obrazach T2,PD - zależnych,ubogosygnałowe w obra ...

Przewlekły krwiak przymózgowy o morfologii krwiaka podtwardówkowego .. komory bocznej i przemieszczeniem struktur środkowych ok,7mm na strone lewą.co nalezy dalej robic ? spokojnie czekac na zabieg? ile mamy czsu?? To zależy jak szybki jest przyrost krwi oraz jaki jest stan chorego. Istotne powiększe ... Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. komory bocznej poszerzony. Poza tym obraz układu komorowego i przestrzeni płynowych okołomózgowych prawidłowy. dodam, że miałam robione badanie prolaktyny. Nie byłam jeszce u lekarza - czekam na wizyte ale wiem, że naczczo wynik j ... Poszerzona szczelina międzypółkulowa i przestrzeń płynowa w okolicy płatów czołowych .. komorowy symetryczny o szerokości w granicach normy rozstaw rogów czołowych bocznych 31mm. Struktury linii nieprzemieszczone. Zmian ogniskowych w mózgowiu nie uwidoczniono. Poszerzona przestrzeń płynowa przymózgowa w okolicy płató ...

Nowe zmiany we wodogłowiu .. komory bocznej końcówka zastawki drenującej płyn mózgowo - rdzeniowy.Zastawka drenuje prawidłowo - drenaż czynny prawidłowy.Komory boczne wyraźnie poszerzone symetryczne rogi przednie zaokrąglone - zakres wodogłowia do oceny własn ... Poszerzone naczynia o przebiegu cranio-caudalnym wokół trójkąta lkb .. komory bocznej znajdują się poszerzone naczynia. Nie napisała Pani jaka była przyczyna krwawienia podpajęczynówkowego. Czy był to tętniak? Czy wynikało to z malformacji naczyniowych? Poszerzenie jest najprawdopodobniej z tym związ ... Układ komorowy nadnamiotowo poszerzony i zaokrąglone rogi czołowe .. komory boczne i komora trzecia poszerzony, bocznie nieprzemieszczony z cewnikiem w świetle.Rogi czołowe zaokrąglone.Szerokość obu komór bocznych do 52 mm.Przestrzenie podpajęczynówkowe prawidłowej szerokości.Komora czwarta nieposz ...

Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. komorowy nie poszerzony z zaznaczoną asymetrią komór bocznych względem linii pośrodkowej - prawidłowe przestrzenie płynowe przymózgowe. Byłam z wynikiem u neurologa powiedział ze to nic takiego sie nie dzieje ze moge miec słabe na ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. komorowej,zwłaszcza w sąsiedztwie tylnych części komór bocznych,obszary hiperintesywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR.Ogniska o tym samym charakterze stwierdza się w istocie białej półkul mózgu,w obszarach jader podst ... Zaburzenia równowagi przy miernie nasilonych zanikach móżdżku .. komory boczne prawidłowej szerokości. Układ komorowy nieprzemieszczony. Miernie nasilone zaniki móżdżku. Pozostałe przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe prawidłowej szerokości. Gałki oczne i przestrzenie pozagałkowe niezmienione. ...

Układ komorowy nieznacznie poszerzony w zakresie komór bocznych .. Komory boczne są tylko nieznacznie poszerzone. Na pewno będzie trzeba rozważyć wykonanie badania kontrolnego. Na wizytę u neurologa można spokojnie poczekać, prawdopodobnie do tego czasu zmiany ulegną już wycofaniu. Dziękuję za od ... Podejrzenie wodogłowia narastającego aktywnego .. komorowy nadnamiatowy nieco poszerzony,nieprzemieszczony,bez wyraźnej asymetrii.Szerokośc komory III w częsci tylnej ok 11 mm,wymiar dwuczołowy komór bocznych ok 48 mm. Wodociąg mozgu słabo widoczny,podejrzenie zwężenia. Komora IV ... Sporadyczne bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych .. komorowy symetryczny, nieco poszerzony w zakresie komór bocznych. Zaznaczone zaniki korowe, więcej w płatach czołowych. Kości pokrywy czaszki w normie. - - - - - I co ja mam o tym sądzić? Nic mi nie wyjaśniono po badaniu, absolutn ...

Zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych u dziecka .. komorowy zaokrąglone rogi czołowe komór bocznych, poza tym bez cech istotnego poszerzenia, nieprzemieszczony. Nieco szersze przestrzenie płynowe przymózgowe w okolicy czołowo ciemieniowej do ok 0,5 cm.* Dodam iż rezonans miała rob ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. komory bocznej prawej - 3 - 4mm ognisko hiperintensywne w obrazach FLAIR i T2 zależnych - jego charakter wskazuje na tło niedokrwienne. Pod - i nadnamiotowo nie stwierdza się procesu rozrostowego. Sekwencja MR CISS - nie wykazuje ... Nadmierne napięcie mięśni przy zmianach demielinizacyjnych okołokomorowych .. komorowej pojedyncze ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykom ...

Bóle głowy oraz drętwienie i mrowienie palców kończyn .. komorowej istocie białej w okolicy trójkątów komór bocznych widoczne nieregularne obszary hyperintensywne w obr. T2 zal. i sekw. Flair, hypointensywne w obr. T1 zal.; dość liczne, rozsiane ogniska o śr. 9 mm o takiej samej morfolo ... Postępy rozpoczynającego się wodogłowia .. komorowy nadnamiatowy nieco poszerzony,nieprzemieszczony,bez wyraźnej asymetrii.Szerokośc komory III w częsci tylnej ok 11 mm,wymiar dwuczołowy komór bocznych ok 48 mm. Wodociąg mozgu słabo widoczny,podejrzenie zwężenia. Komora IV ... Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. komorowy nieposzerzony , symetryczny. bardzo prosze o przybliżenie problematyki i czy radiolog mieszcząc znaki zapytania mógł nie rozpoznać zmian a może powinnam a wynikiem rezonansu zgłosić się do odczytu do innego specjalisty? T ...

Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. komory bocznej ,ujawniono ok. 5x3mm zmianę o hyperintensywnym sygnale w obrazach T2 - zależnych - odpowiadającą w pierwszym rzędzie ognisku niespecyficznej demielinizacji ( być może naczyniopochodnej ). Poza tym sygnał tkanki mózg ... Brak przegrody komór bocznych .. Komory boczne poszerzone.Wymiar poprzeczny 41mm, głębokość komory bocznej prawej 12mm, lewej 13mm. Przegroda międzykomorowa niewidoczna. Sploty naczyniówkowe bez zmian. Szczelina pośrodkowa 10mm podtwardówki obustronnie po 7mm. Ko ... Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. komory bocznej 9mm, w okolicy rogu tylnego 11mm, w lewej półkuli w okolicy trójkąta komory bocznej 9mm. Zmiany na granicy korowo - podkorowej w obu półkulach mózgu o średnicy 7mm. Pojedyncze, drobne zmiany widoczne również w obręb ...

Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. komory bocznej prawej wykazuje restrykcję dyfuzji co sugeruje podostrą zmianę udarową. Przestrzenie płynowe szerokości odpowiedniej do wieku. Układ komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzony. Wnioski: Naczyniopodobne ogniska w i ... Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. komorowy położony pośrodkowo, nieznacznie poszerzony, głównie w zakresie rogów tylnych, nieucisnięty. Przykomorowo zwłaszcza wokół rogów czołowych komór bocznych w istocie białej stwierdza się ogniska hiperinensywne w obrazach T2 ... Zaokrąglone rogi przednie komór bocznych u dziecka .. komory boczne lewa 14 mm, prawa13mm. Zaokrąglone rogi przednie komór bocznych. Komora trzecia ok 12mm. Szczelina pośrodkowa 9,6mm, poszerzona przestrzeń przymózgowa 6 - 7mm. Czy wcześniej także wykonano usg główki? Jaki był opis? ...

Torbiel pajęczynówki w środkowym dole czaszki i torbiel szyszynki .. komory bocznej lewej. Torbiel szyszynki modeluje wzgórki górne blaszki czworaczej. Czy to poważna sprawa? Z wynikiem powinna Pani udać się do neurologa, który musi rozważyć leczenie ( zachowawcze i kontrole lub leczenie operacyjne ... Poszerzone komory boczne u dziecka .. komory boczne, lewa w części środkowej i zakresie rogu przedniego, nieznacznie poszerzona komora trzecia. Co ten wynik oznacza? Synek ma 6 miesięcy. To może oznaczać wodogłowie. Po jednym badaniu usg nie można jednak tego ocenić. ... Ogniska demielizacyjne w torebce zewnętrznej i istocie białej płata czołowego .. komory bocznej. Patologicznych wzmocnień kontrastowych w badaniu nie uwidoczniono Zgrubienia błon śluzowych w zatokach szczękowych, komórkach sitowych z torbielą w zachyłku zębodołowym prawej zatoki szczękowej wielkości 20 mm. ...

Podejrzenie obszaru o nieznacznie obniżonej gęstości .. komory bocznej lewej,podejrzenie ok7mm obszaru o nieznacznie obnizonej gestosci. Prosze o wyjasnienie tego co napisałam? ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. komory bocznej prawej do ok 5 mm - niejednoznaczny Ponadto jedynie w sekwencji FLAIR - T2 w przekroju poprzecznym bardzo słabo widoczne drobne 2 - 3 obszary hiperintensywne - niejednoznaczne, niewidoczne w pozostałych sekwencjach ... Obustronny niedosłuch odbiorczy, bóle głowy i choroba mitochondrialna .. komory bocznej lewej osiąga wymiary: 2,0 x O,7 cm.Asymetria komór bocznych( komora boczna lewa szersza ) - odmiana anatomiczna,bez znaczenia klinicznego. Po podaniu kontrastu w okolicy czołowej lewej na poziomie warstw nadkomorowy ...

Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. komory bocznej słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w T2 i flair, o wym 3mm, podobnie w lewym srodku półowalnym, o wym 3mm. Po podaniu kontrastu nie wykazano patologicznego wzmocnienia. Pozatym mózgowie bez zmian og ... Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego .. komory bocznej lewej niewielki obszar owalnego kształtu o nieprawidłowym sygnale, w największym wymiarze ok. 7 mm. Drobne ognisko w istocie białej płata czołowego prawego położone podkorowo na wysokości wyspy. Poza tym nieprawidło ... Drobne ognisko hypodensyjne w prawej okolicy potylicznej .. komory bocznej, do różnicowania z ogniskiem niedokrwiennym. Reszta wyniku w normie. Bardzo proszę o interpretację wyniku. Co to oznacza, czy jest to groźne i co dalej powinienem z tym robić? Mało danych, jakie badanie było wykonan ...

Drżenie głowy przy cechach niewielkiego zaniku korowego mózgu .. komorowy bez przemieszczeń bocznych, nieprzemieszczony. Wąska jama przegrody przezroczystej, wariant rozwojowy układu komorowego. Przestrzeń podpajęczynówkowa na sklepistości półkul mózgu miernie poszerzona, cechy niewielkiego zan ... Zaniki korowo-podkorowe z poszerzeniem przestrzeni płynowych .. komory bocznej prawej ... Ognisko naczyniopochodne i zanik w zakresie obu półkul i robaka móżdżku .. komory bocznej prawej. Czy jest możliwość otrzymania prostej interpretacji tego badania? Zmiany zanikowe związane są najprawdopodobniej z wiekiem i zmianami naczyniopochodnymi, np. miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym. Dokładniej wy ...

Zawroty głowy, nasilające się podczas owulacji i menstruacji .. komory bocznej lewej widoczne jest pojedyncze ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych,wymagające ewentualnego różnicowania pomiędzy zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną.Pozatym mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątr ... Poszerzone przestrzenie płynowe zewnątrzmózgowe u małego dziecka .. komory boczne i przestrzenie płynowe zewnątrzmózgowe. Co oznacza dla mnie ten wynik? Co jest mojemu dziecku? ... Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. komory bocznej lewej, pojedyncze, hyperintensywne w sekwencji Flair i obrazach T2 zal. ogniska o przekroju do ok 7 mm - zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczyniopochodnej, poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ ...

Przestrzeń przymózgowa na granicy normy u dziecka .. komorowy mózgu, asymetryczny z szerszą komorą boczną. Co jej jest? Co oznacza to badanie? Czy to coś poważnego? Wcześniejsze badanie wykazało przestrzeń przymózgową na granicy normy. Trudno mi ocenić, nie widząc obu wyników badań, ... Ból głowy i zaniewidzenie w jednym oku .. komory bocznej prawej uwidoczniono 2 zmiany okragle ( hyperintensywne ) wieksze niz 5 milimetrow o charakterze uszkodzenia istoty bialej. Mam nadzieje ze dostane szybla odpowiedz, z gory dziekuje i pozdrawiam. Są to najpewniej zmi ... Szumy u uszach i w głowie przy ogniskach hiperintensywnych i nadciśnieniu .. komorowego - lewa komora boczna w całości poszerzona.Poza tym obraz układu komorowego i przestrzeni płynowych okołomózgowych prawidłowy.Dodam że leczę się na nadciśnienie tętnicze i mam dodatkowe skurcze komorowe.Czy te zmiany to ...

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - nieco szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia ). ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. komory bocznej lewej widoczna pojedyncza, ogniskowa zmiana o charakterze degeneracyjno - demielinizacyjnym, naczyniopochodnym średnicy ok. 4mm. Pozostała część istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy n ... Guzowate nacieki o charakterze metastatycznym w zakresie tylnego dołu czaszki .. komor bocznych widoczne Orazio w obu platach ciemieniowych w warstwach nadkomorowych uwidocznily sie guzowate nacieki o charakterze metastatycznym z obecnoscia sfer obrzekowych wokol, ulegajace niejednorodnemu wzmocnieniu kontrast ...

Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. komorowego - lewa komora boczna w całości poszerzona.Poza tym obraz układu komorowego i przestrzeni płynowych okołomózgowych prawidłowy.Dodam że leczę się na nadciśnienie tętnicze i mam dodatkowe skurcze komorowe oraz na migrenę z ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. komorowy nieprzemieszczony, nieuciśnięty, nieposzerzony. Asymetria komór bocznych - szersza lewa. Rowki sklepistości, przestrzenie płynowe przymózgowe bez istotnego poszerzenia ). Proszę o interpretację wyniku. W zasadzie opis bad ... Poszerzone rogi potyliczne komór bocznych i szeroki zbiornik potyliczny .. komorowego ( tworzenia się wodogłowia ). Warto za 3 - 6 miesięcy wykonać badanie kontrolne. ...

Powiększona komora boczna u płodu .. komory bocznej. Czy wynik tego badania może świadczyć o wodogłowiu? Czy dziecko urodzi się zdrowe? Nie koniecznie oznacza to wodogłowie. Podczas rozwoju płodu czasami występuje poszerzenie jednej z komór, które w ciągu kilku tygod ... Zawroty głowy, dezorientacja i nudności przy hypdensyjnych zmianach ogniskowych .. komory bocznej ( zmiany malacyjne ),zaniki korowo - podkorowe. Czy te zmiany moga dawac powyzsze objawy. Mama ma 83 lata. Opisane zmiany są związane z wiekiem, są one naczyniopochodne powiązane z miażdżycą naczyń, nadciśnieniem tę ... Ognisko wzmacniające się po gadolinie po dawnym urazie głowy .. komory bocznej, wzmacniające się po podaniu gadoliny. Co to oznacza dla mnie? Czy mogą być jakieś skutki uboczne tej zmiany? Niestety sam opis nie wskazuje na charakter zmiany. Może to być zmiana naczyniopochodna lub demielinizacy ...

Możliwe konsekwencje poszerzonych centralnych części komór bocznych .. komorę III i IV oraz jamę przegrody przezroczystej. Czym to grozi? Obecnie leczę się z powodu zab. schizoafektywnych. Poszerzenie układu komorowego mózgu wskazuje na wodogłowie. Jeśli powiększenie jest nieznaczne, może to być cech ... Asymetryczne komory boczne u noworodka i słabe trzymanie główki .. komory boczne, lewa jest szersza. Czy ta asymetria niesie za sobą jakieś skutki uboczne w rozwoju córki? Z czym ona się wiąże i czym jest spowodowana? Pediatra powiedział, że jak na jej wiek, to dziecko słabo trzyma główkę. Czy to ... Układ komorowy nieco powyżej górnej granicy normy .. komorowy nieco powyżej górnej granicy normy,nieprzemieszczony ( komora boczna lewa nieco szersza w porównaniu z przeciwległą ) miernego stopnia poszerzenie przestrzeni płynowych przymózgowych jak w przypadku zmian zanikowych pneum ...

Wymioty, silne bóle głowy i częste ataki padaczki przy wodogłowiu .. komory boczne poszerzone, komora trzecia nie poszerzona, w części środkowej zaciśnięta przez stykające się ,duże przednio - przyśrodkowe części obydwu wzgórz możliwość zaburzeń krążenia płynu m - rdz. . Cechy aktywnego wodogłowia ... Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. komory bocznej prawej. Obraz może sugerować proces demielinizacyjny lub zmianę naczyniopochodną w dalszej kolejności zmianę npl. Poza tym obraz mózgowia i wewnątrzczaszkowych przestrzeni płynowych w granicach normy. Niewielkie zmi ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. Komory boczne dyskretnie poszerzone . W okolicy prawego hipokampa torbiel wielkości 12 mm. a reszta ok . Czy to znaczy że kiedyś przechodziłam udar ? nie wiem jak się odnieś do poprzedniego badania ? proszę o pomoc ...

Omdlenia przy jamkach malacyjnych w głowie jądra ogoniastego i nad rogiem potylicznym .. komory bocznej* Zmiany malacyjne to zmiany charakteryzujące się rozmiękaniem oraz rozpadem martwych tkanek ( tkanki mózgowej ) wskutek działania enzymów wydzielanych przez prawidłowe komórki otaczające. Przyczyną są urazy lub wyni ... Napięciowe bóle głowy, omdlenia i mrowienia ręki .. komorowy o nieposzezonym swietle z dyskretna asymetria szerokosci rogow czolowych komor bocznych z przewaga swiatla komory prawej.Rezerwa plynowa podpajeczynowkowa zachowana...Przyscienne zgrobienie blony sluzowej zatok szczekowyc ... Owalne, niecharakterystyczne wzmocnienie w trzonie komory bocznej .. komory bocznej* po dozylnym dodaniu kontrastu? Niestety nie widząc kliszy trudno jest zinterpretować wynik badania. W wyniku radiolog powinien opisać jaka to może być według niego zmiana. ...

Ognisko hyperintensywne, izointensywne i hypointensywne po operacji guza .. komory bocznej izointensywne ognisko w T1 i nieznacznie hyperintensywne w T2 o śr 12mm.Ulega intensywnemu wzmocnieniu po dozylnym podaniu kontrastu . W prawym płacie potylicznym hyperintensywne ognisko w obrazach T2 i ep2 diff o w ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. komory bocznej. Zmiany nie ulegają wzmocnieniu po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Bez cech restrykcji cząsteczek wody w obrazach DWI. Obraz odpowiada najpewniej plakom demielinizacyjnym, w różnicowaniu należy uwzglednić ogn ... Podejrzenie wodogłowia normotensyjnego .. komorowy ,głównie w zakresie komór bocznych z zaokrąglonymi rogami czołowymi,obraz może sugerować niewielkiego stopnia wodogłowie normotensyjne. Wynik eeg :w okolicach tylnych mózgu rejestruje się napadowo liczne 1 - 2 sekundowe g ...

Obrzęk obu półkul mózgowych po zawale z niedotlenieniem mózgu .. komory boczne. Czy ciocia ma szansę wyzdrowieć? Stan jest poważny. Duże znaczenie w rokowaniu ma ustępowanie obrzęku. W zasadzie to można jedynie czekać i monitorować stan ogólny, leczyć objawowo. Nie jestem w stanie powiedzieć na ... Przyczyny udaru mózgu .. komory bocznej W wykonanym badaniu angio MR tętnic wewnątrzczaszkowych wykazano dominującą lewą ACA Wynik badania nie podaje przyczyny udaru, najpewniej etiologia niedokrwienna związana z niestabilną blaszką miażdżycową. Ważną inf ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. komory bocznej. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych, w tym kompleksy nerwów VII i VIII niezmienione. W badaniu po po ...

Zaniki korowe oraz zwapnienia w szyszynce, sierpie mózgu i komorach bocznych .. komorowy nadnamiotowy,symetryczny,nieposzerzony. Co to oznacza? ... Zmiany izointensywne w mózgowiu .. komorowy bez cech wodogłowia, nieprzemieszczony, o zaznaczonych rogach potylicznych komór bocznych jak poprzednio. Co oznaczają zmiany izointensywne ponieważ córka zawsze miała zmiany ale hiperintesywne. Proszę o odpowiedź martwię ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. komorowy bez cech ucisku i przemieszczeń, nieco niesymetryczny - prawa komora boczna szersza od lewej nieco asymetryczny zanik mózgu - większy po stronie prawej. rezerwa płynowa podpajęczynówkowa zachowana. To wynik badania mojej ...

Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. komory bocznej lewej uwidoczniły sie trzy drobne punktowe ogniska podwyższonego sygnału w obrazachT2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm,budzace podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. komory bocznej lewej,trójkąta komorowego po stronie lewej oraz w istocie białej obu płatów czołowych drobne , punktowate obszary podwyższonego sygnału w obrazach FLAIR i T2 , izointensywne w obrazach T1 ,nie ulegające wzmocnieniu ... Niesymetryczny układ komorowy z poszerzeniem rogu przedniej komory bocznej .. komory bocznej lewej. Co to za choroba? Co ona oznacza dla dziecka? jak długo trwa leczenie? Wszystko zależy od przyczyny. Ważny jest wywiad okołoporodowy, jak przebiegał poród. Opisane zmiany mogą mieć z tym związek i wówczas pow ...

Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. komory bocznej lewej,przykomorowo przy czesciach srodkowych komor bocznych i wysoko w prawym placie ciemieniowym, zmiany odpowiadaja najpewniej pierwotnej demielinizacji. układ komorowy w normie szerokosci,bez przemieszczen. szero ... Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. komory bocznej lewej,przykomorowo przy czesciach srodkowych komor bocznych i wysoko w prawym placie ciemieniowym, zmiany odpowiadaja najpewniej pierwotnej demielinizacji. układ komorowy w normie szerokosci,bez przemieszczen. szero ... Zaburzenia mikcji, drętwienie krocza i stóp oraz osłabienie kończyn a stwardnienie rozsiane .. komorowej pojedyncze ogniska o podwyższonym sygnale w sekwencjach z długim czasem TR jak w przypadku zmian demielinizacyjnych. Zmiany widoczne głównie w okolicach trójkątów komór bocznych, pojedyncze ognisko wielkości 5 mm przykom ...

Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony. Struktury tylkojamowe oraz pień mózgu w normie. Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych obu komór bocznych śr. ok. 1cm, torbiel szyszynki śr. ok. 1cm. Mam 48 lat. Bardzo dzi ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. komorowy symetryczny, nieprzemieszczony nieposzerzony,. poszerzenie płynowej przestrzeni przymózgowej. pozostałe przestrzenie płynowe mózgu w granicach prawidłowych. Nie stwierdzono objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. W ... Zniekształcone rogi czołowe komory bocznej mózgu Mój syn urodził się w 40. tygodniu ciąży z powodu pierwotnego braku czynności skurczowej zagrażającej życiu. Teraz ma 10 miesięcy. USG głowy dziecka wykazało zniekształcone rogi czołowe. Dziecko ma trochę dużą głowę. Oprócz tego r ...

Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. komorowy miernie poszerzony . Brak wymienienia objawów utrudnia nieco interpretację wyniku badania. Zmiany jednak w obrazie MR mogą sugerować np. SM. Warto jednak wyjaśnić jeszcze przyczynę poszerzenia układu komorowego mózgu. ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ