Hiperintensywne

neurologiczne.pl & hiperintensywneOgnisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej podkorowej na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego po str prawej o charakterze naczyniopochodnym. Innych zmian ogniskowych w mózgowiu ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. hiperintensywnych obrazach T2 zależnych sekwencji FLAIR odpowiadających zmianom naczyniopochodnym. Ponadto w badaniu angio - MR w obrębie koła tętniczego podstawy mózgu zmian nie uwidoczniono. W związku z powyższym mam pytanie. Cz ... Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. hiperintensywnych w obrazach T2 - zależnych i FLAIR oraz izointensywnych w obrazach T1 - zależnych, głównie o lokalizacji podkorowej i okołokomorowej. Żadna z tych zmian nie uległa wzmocnieniu kontrastowemu. Powyższy obraz nie jes ...

Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. hiperintensywne w sekwencji fr FSE T2, FLAIR i PD w topografii środka półolnego po stronie lewej, w płacie czołowym prawym oraz w sąsiedztwie rogu potylicznegokomory bocznej prawej. Czy to raczej zwykłe niedobory mikroelementów, c ... Licznie ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu a stwardnienie rozsiane (SM) .. hiperintensywne w sekwencjach T2 zależnych ogniska w obrębie istoty białej półkuli mózgu, ze zdecydowaną przewagą zmian w obrębie półkuli lewej. Żadne z ognisk nie wykazuje wzmocnienia po podaniu kontrastu. W obrębie największych ... Rozsiane zmiany naczyniowe w mózgu .. hiperintensywne w obrazach T2 zależnych FLAIR nie wykazujące reztrukcji dyfuzji ani cech obecności depozytów heomosyderyny niespecyficzne odpowiadające morfologicznie ogniskom częściowego uszkodzenia dokonanym najpewniej w przeszł ...

Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR mogące odpowiadać drobnym zmianom naczyniopochodnym. Poza tym i cechami jedynie zaznaczonego zaniku korowego móżdżku innych zmian ogniskowych nie wykazano. Układ komorowy ... Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR o śr.ok. 2mm , niewidoczne w obrazach T1 zależnych, odpowiadające drobnym zmianom naczyniopochodnym. Po za tym obraz mózgowia oraz przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych ... Ogniska hiperintensywne mogące odpowiadać naczyniakom w trzonach kręgów .. hiperintensywne, mogące odpowiadać naczyniakom* . Proszę więc, jeśli to możliwe o interpretację wyniku. Pozdrawiam. Opis badania: Badanie MR kregosłupa szyjnego wykonano w sekwencji TSE ( obrazy T2 - zależne, T2 - zal. Fat - Sat ) ...

Zmiany naczyniowopochodne na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego .. hiperintensywne obszary w obrazach T2 zależnych oraz flair zlewające się przykomorowo odpowiadające najpewniej zmianom naczyniowopochodnym na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego. W obrębie pnia mózgu zmiana równie ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. hiperintensywne, wykrzepniety tętniak prawej MCA. Mam 60 lat i problemy w głowie są chyba dziedziczne: ojciec zmarł na wylew a matka leży od 3 lat z powodu - martwe płaty czołowo - skroniowe ( otępienie naczyniopochodne ). Obecnie ... Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne? Co dalej należałoby robić? Zmiany naczyniopochodne są spowodowane zaburzeniem krążenia mózgowego, jednak nie jest to poważna patologia, jest spotykana dość często u osób powyżej ...

Podejrzenie o SM po badaniu MR .. hiperintensywne ogniska o wielkości 8mm i 5mm w obrazach T1 zależnych nie ulegające wzmocnieniu kontrastowemu. Podobne ognisko w rogu tylnym komory bocznej lewej oraz w pniu ciała modzelowatego wielkości 2,5mm. Poza tym mózgowie b ... Bardzo liczne drobne ogniska hiperintensywne a SM lub kolagenoza .. hiperintensywne w obrazach T2 i PD - zależnych w istocie białej obu półkul mózgu głównie podkorowo w płatach czołowych i ciemieniowych, nie ulegające wzmocnieniu. W okolicy trójkąta lewej komory bocznej kilka drobnych ognisk zlewa ... Cienki hipoplastyczny płat ciała modzelowatego z szczelinowatą strefą płynową .. hiperintensywne w obrazach T2 zależnych ogniska mogące odpowiadać demielnizacji. Czy to jest bardzo groźne bo do lekarza mam dopiero wizytę mam za miesiąc. Należy wykonać badanie MRI po kontraście, gdyż tak można potwierdzić lub w ...

Zmiany zwyrodnieniowe i torbiel korzenia .. hiperintensywne w obrazach T2 - zal. i T2.zal.Fat - Sat, niewidoczne w obrazach T1 - zal. - sygnał zmiany nie jest typowy dla naczyniaka, celem oceny charakteru ogniska wskazane jest celowane badanie TK kręgu L4. Proszę o przybliż ... Podkorowe hiperintensywne ognisko w płacie czołowym .. hiperintensywne ognisko w lewym płacie czołowym - nie było widoczne w badaniu poprzednim. Ognisko ulega wzmocnieniu kontrastowemu po podaniu gadolinu. Obraz niejednoznaczny, wymaga interpretacji łącznie z wszelkimi danymi o pacjen ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej okołokomorowe, gł wokół rogów potylicznych, poza tym prawidłowy sygnał istoty białej i szarej półkul mózgu. Układ komorowy nie poszerzony, nie przemieszczony, ...

Sarkoidoza, tężyczka, mrowienia, skurcze a zmiana demielinizacyjną .. hiperintensywne w obrazach Flair, nie wykazuje ograniczenia dyfuzji, nie podlega wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego - obraz wykazuje zmianę - naczyniopochodną? lub demielinizacyjną. Ta ostania mnie przeraziła. Czy jedno o ... Stwardnienie rozsiane a ogniska w centrum semivale .. hiperintensywnych w sekwencji PD i T2 zależnej o morfologii plak demielinizacyjnych śr. do 9 mm ( skany w płaszczyźnie strzałkowej ). Pojedyncze ognisko śr. 4 mm widoczne jest w ciele modzelotwatym . Pozanamiotowo zmian ogniskowyc ... Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. hiperintensywne w sekwencji SE/T2 i FLAIR, odpowiadające zmianom degeneracyjno - demielinizacyjnym. Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. ...

Ognisko w prawobocznej części płata przedniego przysadki mózgowej .. hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych, ulegające słabszemu wzmocnieniu kontrastowemu niż pozostała część tego płata. Co to może oznaczać. W jaki sposób może to być leczone? Mam 17 lat i czasem występują u mnie takie objawy, że ... Ogniska w płacie skroniowym .. hiperintensywnym sygnale w sekwencjach T2 - zaleznych, hipointensywne w sekwencjach T1 - zaleznych widoczne jedynie na warstwach poprzecznych. Z uwagi na nieznaczną asymetrię rogów skroniowych komór bocznych ( po stronie lewej nie ... Duża, pośrodkowo-prawoboczna krążka międzykręgowego .. hiperintensywne w obrazach T1 i T2 - zależnych, mogące odpowiadać naczyniakowi. Na podstawie opisu widać nasilone zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego oraz wielopoziomowa dyskopatia. Z poziomów L4 - L5 i L5 - S1 mogą być s ...

Zmiany typie zmian demenilizacyjnych .. hiperintensywnych w obrazach T2,PD zależnych i sekwencji FLAIR, o typie zmian demenilizacyjnych, zlokalizowanych podkorkowo w prawym płacie ciemieniowym. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni planowych wewnątrzcząsteczkowych w nor ... Zmiany na tle naczyniowopochodnym w centrum semiovale .. hiperintensywne w obrazach T2 i PD - zależnych ogniska o wlk. do 4x8mm - zmiany na tle naczyniowopochodnym? Poza tym struktury mózgowia, zarówno piętra nad - jak i podnamiotowego nie wykazują uchwytnych zmian. Układ komorowy ustaw ... Zmiany na tle naczyniowym .. hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane głównie w obrębie podkorowej istoty białej, wielkości do 3 - 4mm. Nieco większe ognisko widoczne jest po stronie lewej w wieńcu promienistym, ma wymiary ...

Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym .. hiperintensywnych w czasie T2 - zależnym i FLAIR. W zakręcie czołowym środkowym lewej półkuli mózgu ognisko o podobnym charakterze, o śr.6mm , ulega obwodowemu wzmocnieniu po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Nie stwierdza si ... Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. hiperintensywny w czasie T2 z wytłumieniem sygnału sekwencji FLAIR, odpowiadający jamie opustoszeniowej pozawałowej. Jego wymiary: podstawa 15 mm, prostopadły wymiar do podstawy 11mm. Innych zmian ogniskowych o patologicznym sygna ... Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. hiperintensywne we FLAIR I T2 ( bez obrzęku, wzmocnienia - najpewniej naczyniopochodne, ewentualnie demielinizacyjne ). Struktury mózgowia na i podnamiotowe bez zmian. Istota biała bez zmian, bez cech obrzęku. Corpus callosum bez ...

Zmiana pochodzenia niedokrwiennego mózgowia .. hiperintensywna W T2,PD i FLAIR, izointenstwna w T1, nie ulegająca wzmocnieniu kontrastowemu, obraz sugeruje zmianę naczyniopochodną. Czy to są jakieś poważne zmiany? Z czego mogą wynikać? Czy mogą powodować drętwienia połowy ciał ... Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. hiperintensywnych w czasie T2 - zależnych i w sekwencjach FLAIR. Podmiotowo bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu agnio - MR w obr ... Rozsiane enzymy ogniskowe mózgu .. hiperintensywnych w obrazach T2 zależnych i FLAIR o max średnicy do 7 mm.W prawej półkuli mózgu: 3 zmiany do mm widoczne w płacie czołowym jedna we wzgórzu 7mm oraz wokół rogu skroniowego 5mm. W lewej półkuli mózgu: 2 zmiany w ist ...

Napadowe bóle głowy z prawej strony .. hiperintensywne w T2 i FLAIR, hipointensywne oraz izointensywne w T1, zlokalizowane w kleszczach ( przednich i tylnych ) ciała modzelowatego. Największa średnicy 6 mm widoczna jest przy rogu potylicznym lewej komory bocznej. W trz ... Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencjach FLAIR o średnicy 0.4 cm o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej. Poza tym w normie. Ja zgłosiłam się do neurologa z uporczywymi objawami narkolepsji, zaburzeń równow ... Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości 0,4 cm ( w w pierwszej kolejności do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną ). Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowyc ...

Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. hiperintensywne ognisko w obrazach T2 - zależnych i FLAIR leżące powyżej komory bocznej lewej w ośrodku półowalnym - najprawdopodobniej zmiana naczyniopochodna ok.3 mm. Układ komorowy nie poszerzony z pogłębionymi rogami potyliczn ... Naczyniak w móżdżku .. hiperintensywną w pierwszej kolejności o charakterze naczyniopochodnego uszkodzenia istoty białej. Widoczne przestrzenie Virchowa - Robina. Proszę o interpretację wyniku badania opisanego powyżej. Na podstawie opisu istnieje podej ... Hiperintensywne ognisko o obrazie naczyniaka w kręgu .. hiperintensywne w obrazach T1 i T2 zależnych ulegające wytłumieniu w sekwencji z saturacją tłuszczu - obraz naczyniaka. W obrębie rdzenia kręgowego zmian ogniskowych nie wykazano. Bardzo proszę o interpretację wyniku. W opisie wie ...

Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. hiperintensywne w sekwencjach T2 i FLAIR i PD. Największe w półkuli prawej przykomorowo na pograniczu trzonu i rogu czołowego komory bocznej prawej wlk. ok. 8 mm i przy rogu skroniowym tej komory 7 mm oraz w półkuli lewej na wysok ... Ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego widoczne jest ognisko hiperintensywne W badaniu kontrolnym stwierdza się ścieńczenie trzonu ciała modzelowatego oraz zagięcie jego kolana, w obrębie którego w sekwencji T2 widoczne jest ognisko hyperintensywne o średnicy 2 mm o niespecyficznym charakterze. Cech wzmocn ... Zawroty głowy przy zmianie pozycji podczas leżenia lub przy wstawaniu .. hiperintensywna w obrazach T2 zależnych o wymiarach 7mm x 3mm. Drugie ognisko od strony prawej w rdzeniu przedłużonym śr. 4mm. W obrazach FLAIR widoczne cechy saturacji. Obraz odpowiada jamkom opustoszeniowym, najprawdopodobniej o ...

Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. hiperintensywne w sekwencji FLAIR/T2 w pierwszej kolejności o wyglądzie zmian degeneracyjnych naczyniopochodnych. Rezonans został wykonany 10 miesięcy po urazie głowy. Co oznacza taki wynik? Naczyniak żylny u dorosłych jest odmian ... Podwięzadłowe wypadnięcie jądra miażdżystego do światła kanału kręgowego a początki zmian zwyrodnieniowych .. hiperintensywne ognisko w obrazach SE1 i TSE2 o wymiarze 10mm - obraz MR wskazuje na obecność małej wysepki tłuszczowej. Opis pokazuje początek zmian zwyrodnieniowych, jednak wydaje się, że nie ma wskazań do leczenia operacyjnego. ... Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. hiperintensywny w T2 WI, FLAIr odpowiadający obszarowi gliozy. Układ komorowy poszerzony z asymetrią szerokości komór bocznych, lewa szersza komora III - 12mm, wsk. Huckmanna - 69 mm. W prawej półkuli mózgu i strukturach podnamiot ...

Nieregularny obszar hiperintensywny po usunięciu guza niezłośliwego .. hiperintensywny w sekwencji FLAIR ,bez wzmocnienia kontrastowego po dodaniu gadoliny.* Trudno powiedzieć czy jest to zmiana pooperacyjna czy może nawet nawrót lub niewielka pozostałość po operacji. Ten wynik trzeba porównać z tymi ... Owalne ognisko podkorowo w lewej okolicy skroniowej .. hiperintensywne w obrazach t2 - i nieznacznie hipointensywne w t1 zaleznych. W sekwencji FLAIR zmiana jest hiperintensywna w części obwodowej i nieznacznie hipointensywna w częsci centralnej. Po podaniu kontrastu nie wykazano wzmo ... Lita masa tkankowa w przednio-górnej części płata przysadki mózgowej .. hiperintensywne bez cech wzmocnienia pokontrastowego - demienilizacyjne?. Asymetria układu komorowego - róg skroniowy prawej komory bocznej poszerzony. Poza tym obraz układu komorowego i przestrzeni płynowych okołomózgowych prawid ...

Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. hiperintensywnych w obrazach T2 - zależnych i FLAIR izointensywnych w obrazach T1 - zależnych, o niespecyficznym, zapewne naczyniopochodnym charakterze. Innych zmian wśród struktur nad - i podnamiotowych tkanki mózgowej nie stwier ... Dziwne mrowienia, kłucia i uciski w kończynach .. hiperintensywne świadczące o demielinizacji naczyniowej? tak właśnie napisano.mam się martwić? dziękuję za odpowiedż ... Drętwienie kończyn i bóle gałki ocznej .. hiperintensywne bez cech wzmocnienia pokontrastowego - demienilizacyjne ?. Czytałam na Państwa forum o SM i ze starchem stwierdzam ze częśc objawów zauważalan jest w moim przypadku. Do jakiego lekarza powinnam zgłosić sie z tym pr ...

Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. hiperintensywna w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR i hipointensywna w obrazach T1 - zależnych o charakterze zmiany naczyniopochodnej. W sekwencji DWI - EPI nie wykazano obszaru ograniczonej dyfuzji, który wskazywał by n ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej obu płatów czołowych .. hiperintensywne nie ulegające wzmocnieniu pokontrastowemu. Proszę o pomoc Takie ogniska mogą występować u osób zdrowych, szczególnie jeśli brak nieprawidłowości w badaniu neurologicznym. Możliwe objawy to: zaburzenia funkcji pozna ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. hiperintensywne w obrazach FLAIR i T2 zależnych - jego charakter wskazuje na tło niedokrwienne. Pod - i nadnamiotowo nie stwierdza się procesu rozrostowego. Sekwencja MR CISS - nie wykazuje zmian patologicznych w obrębie obu kątów ...

Mnogie ogniska hiperintensywne pochodzenia naczyniowego Witam, Wynik badania rezonansu magnetycznego glowy wskazuje, okolo 13 ognisk niedokrwiennych do 4mm ( najwieksze z nich ma okolo 9 mm ), jestem mloda osoba, nie mam objawow SM, jesli sa to ogniska pochodzenia naczyniowego na co ws ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR, a niewidoczne w obrazach T1 zależnych o średnicy 0,4 cm, mogące odpowiadać pojedynczej zmianie naczyniopochodnej do różnicowania z drobną zmianą demielinizacyjną. Niewie ... Bóle rąk, zmęczenie i mroczki przed oczami przy demienilizacji naczyniowej .. hiperintensywne niespecyficzne świadczące o demienilizacji naczyniowej .dostałam skierowanie na rezonans z kontrastem i punkcję .jakie moga być podejrzenia i czy te wyniki moga świadczyć o sm?proszę o odpowiedż .pozdrawiam Tak, zl ...

Drętwienie kończyn i mroczki przed oczami przy zmianach naczyniowych w mózgu .. hiperintensywne niespecyficzne świadczące być może o demienilizacji naczyniowej.zrobiono m powtórne badanie tym razem rezonans z kontrastem.zmiany te same.stwierdzono więc ,że to są zmiany naczyniowe.ale jednak niepokoi mnie coś * ... Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. hiperintensywne w T2 i Flair , hipoizointensywne w T1. W trzonie ciała mozelowatego oraz ponadnamiotowo zmian nie stwierdza się . Obraz MR tych zmian sugeruje etiologię naczyniową , ale wymaga pełnego różnicowania klinicznego. Nie ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. hiperintensywne w obrazie T2 zależnym orazw sekwencji TIRM( FLAIR ), nie wzmacniające się po CM, o szer 4mm, - niespecyficzne, bez zmian w otoczeniu - wskazane badanie kontrolne za rok przysadka mózgoa o zaokrąglonej częsci górnej ...

Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. hiperintensywne w obrazach T2 i FLAIR położone w istocie białej obu półkul mózgowych, zlewające sie w obszary podwyższonego sygnału wokół trzonów, rogów czołowych i trójkątów komór bocznych* ognisko o podobnym charakterze w środko ... Ognisko hiperintensywne odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odpowiadające zmianie naczyniopochodnej..Pozatym badanie MR wykazuje prawidłowy obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych. Wynik tego badania jest dobry czy nie? ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych ( FSE i FLAIR ), bez wzmocnienia kontrastowego, położone podkorowo w przystrzałkopwej części lewego płata czołowego - niespecyficzne. Poza tym nie stwierdzam innych zmian ogniskowych w obr ...

Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. hiperintensywne - niejednoznaczne, niewidoczne w pozostałych sekwencjach Poza tym mózgowie bez innych zmian, bez ognisk patologicznego wzmocnienia po podaniu środka kontrastującego Uklad komorowy ustawiony pośrodkowo, nieposzerzon ... Obustronny niedosłuch odbiorczy, bóle głowy i choroba mitochondrialna .. hiperintensywne w obrazach T2 - zaleznych i FLAIR.Największe ognisko zlokalizowane w okolicy rogu tylnego komory bocznej lewej osiąga wymiary: 2,0 x O,7 cm.Asymetria komór bocznych( komora boczna lewa szersza ) - odmiana anatomicz ... Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych Badanie Mr głowy wykonano w sekwencji SE i FSE obrazy ( T1 iT2 zależne )oraz FLAIR,w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych .W podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych obu półkul mózgu widoczne są drobne ( wie ...

Ognisko hiperintensywne w istocie białej środka półowalnego lewej półkuli mózgu .. hiperintensywne w istocie białej srodka półowalnego lewej półkuli mózgu. Wybieram sie jutro do mojej pani neurolog aczkolwiek chcialabym rowniezz usysec inna opinie. Z gory dziekuje z apomoc. ... Niespecyficzna zmiana demielinizacyjna na poziomie szyjnym .. hiperintensywne w sekwencji T2 zależnych nie widoczne w T1, nie ulegajace istotnemu zabarwieniu pokontrastowemu, ognisko o wym 6x6 mm, góra dół 9,5 mm, poza tym wypuklina między c5 a c6 modelująca worek oponowy, wnioski: niespecyf ... Naczyniaki jamiste oraz zwężenie zachyłków bocznych i kanałów korzeniowych lędźwiowych .. hiperintensywne w sekwencji SE/T1 i T2 oraz izointensywne w sekwencji STIR,najprawdopodobniej o etiologii łagodnej - naczyniaki jamiste.Trzony kręgów lędźwiowych o prawidłowej intensywności sygnałów. Dyskretne obniżenie intensywno ...

Ogniska hiperintensywne w okolicy loży po guzie mózgu .. hiperintensywnych w T2 i flair o charakterze naczyniopochodnym. Za odpowiedź z góry dziękuję. W zasadzie nie ma powodu do obaw. Zmiany naczyniopochodne są najprawdopodobniej wynikiem przeprowadzonej operacji. Oczywiście z wynikiem ... Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w T2 i flair, o wym 3mm, podobnie w lewym srodku półowalnym, o wym 3mm. Po podaniu kontrastu nie wykazano patologicznego wzmocnienia. Pozatym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komo ... Niespecyficzne obszary hiperintensywne w płacie czołowym prawym .. hiperintensywne obszary w obrazach T2 Flair o śr.2mm - zmiany niespecyficzne, naczyniopochodne? Układ komorowy ustawiony pośrodkowo,nieposzerzony, z przewagą objętości lewej komory. Niewielkie zgrubienia śluzówkowe w zatokach szcz ...

Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w FLAIR od 3 - 7mm średnicy zlokalizowane w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze w rzucie naczyń przeszywających najwieksze ognisko obrzekowe rombowatego kształtu widoczne w ... Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i w FLAIR od 3 - 7mm średnicy zlokalizowane w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze w rzucie naczyń przeszywających najwieksze ognisko obrzekowe rombowatego kształtu widoczne w ... Podejrzenie zmiany o charakterze mikrogroczulaka przysadki .. hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odp. poszerzonym przestrzeniom okołonaczyniowym Zmiany hiperintensywne w obrazach T2 zaleznych pasmowate widoczne również obustronnie na wysokosci trzonów komór bocznych do 7x9 mm U podstawy ...

Zawroty głowy, nasilające się podczas owulacji i menstruacji .. hiperintensywne w obrazach T2 zależnych,wymagające ewentualnego różnicowania pomiędzy zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną.Pozatym mózgowie i przestrzenie płynowe wewnątrzczaszkowe w badaniu MR nie wykazują zmian.( objawy :d ... Niespecyficzne ogniska hiperintensywne w obrębie istoty białej obu półkul mózgu W obrębie istoty białej obu półkul mózgu stwierdzono nieliczne,drobne ogniska hyperintensywne w obrazach T2 - zależnych, maksymalnie wlk.4mm, nie wskazuje wzmocnienia po podaniu paramegnetycznego środka kontrastowego - zmiany nies ... Zmiany odpowiadające demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii .. hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR, niewidoczne w T1. Opisywane zmiany są niespecyficzne - odpowiadają najpewniej demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii.*Chciałabym wiedzieć co to oznacza i czy są jakieś po ...

Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej Moja żona uskarża się na ciągle bóle głowy oraz drętwienie rąk otrzymała skierowanie na badanie MR i mamy jego wynik : * W badaniu uwidoczniono w okołokomorowej istocie białej mózgu, w okolicy rogu potylicznego komory bocznej lewe ... Ogniska hiperintensywne w płacie czołowym i w centrum semiovale .. hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i FLAIR widoczne podkorowo w prawym płacie czołowym i w centrum semiovale po stronie lewej - niespecyficzne zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne?Poza tym uwidocznione przeglądowo stru ... Szumy u uszach i w głowie przy ogniskach hiperintensywnych i nadciśnieniu .. hiperintensywne w T2 Flair o śr. 5 mm,bez cech wzmocnienia pokontrastowego.W okolicy ciemieniowej lewej dwa ogniska podkorowe śr.4mm i 3mm wykazują cechy dyfuzji.Asymetria układu komorowego - lewa komora boczna w całości poszerzon ...

Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. hiperintensywne ) nie mają większego znaczenia klinicznego. ... Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. hiperintensywne w T2 Flair o śr. 5 mm,bez cech wzmocnienia pokontrastowego.W okolicy ciemieniowej lewej dwa ogniska podkorowe śr.4mm i 3mm wykazują cechy ograniczenia dyfuzji.Asymetria układu komorowego - lewa komora boczna w cało ... Ognisko hiperintensywne o charakterze naczyniakowym na poziomie piersiowym .. hiperintensywne, o charakterze naczyniakowym. Co oznacza ten wynik? Na poziomie C3 - 4 znajduje się zwyrodnienie krążka międzykręgowego, który uwypukla się w stronę kanału kręgowego bez ucisku na rdzeń kręgowy. Zmiana w Th2 to nac ...

Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej/ zmiany demielinizacyjnej. Jak w opisie badania poprzedniego u podstawy płata skroniowego prawego w odcinku przednim wido ... Ogniska hiperintensywne w obszarze korowo-podkorowym zakrętu czołowego .. hiperintensywne w czasie T2 - zaleznym i FLAIR o niespecyficznym charakterze.Nie stwierdza sie zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych.Uklad komorowy symetryczny,nieposzerzony,nieprzemieszczony.Po podaniu srodk ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. hiperintensywne w sekwencjach T2 - zależnych w siedzibie komór bocznych oraz słabo zaznaczone ognisko o podobnych sygnałach wiel.12x8mmw płacie potylicznym lewym - odpowiadające niespecyficznym demielizacjom . Ognisko o sygnałach ...

Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym .. hiperintensywna w T2 i FLAIR , izointensywna w T1 zlokalizowana w istocie białej prawego zakętu przedsionkowego. obraz MR sugeruje etiologie naczyniowa . nie wzkazano wzmocnienia zmianyoraz patologicznego wzmocnienia badanych stru ... Zmiany demielinizacyjne w istocie białej podkorowej obu płatów czołowych .. hiperintensywne w obrazach T2W o charakterze zmian demielinizacyjnych, poza tym zmian ogniskowych o patologicznej intensywności sygnału nad - i podnamiotowo nie stwierdza się. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieposzerzony, sym ... Zaburzenia równowagi i zawroty głowy przy ogniskach demielinizacyjnych w płacie ciemieniowym .. hiperintensywne w obszarach T2 zależnych i sekw. IRFSE, niewidoczne w T1, bez cech wzmocnienia po kontraście podanym iv, lokalizuje się podkorowo, w płacie ciemieniowym prawej półkuli mózgu drobne ogniska demielinizacyjne. poza ty ...

Zmiany demielizacyjne w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. hiperintensywne o średnicy do około 1cm, sugerujące zmiany demielizacyjne( SM susp. ) Innych zmian nie wykazano Co to znaczy? jak grozne? Dziękuję Opis MR wysuwa podejrzenie stwardnienia rozsianego. Należy z wynikiem udać się do l ... Blizna glejowa naczyniopochodna .. hiperintensywne. We wnioskach napisano, że obraz odpowiada bliźnie glejowej naczyniopochodnej. W różnicowaniu uwzględnić należy proces demielinizacyjny. Co to znaczy? Zmiana naczyniopochodna może być zmianą niedokrwienną ( miażdży ... Ogniska hiperintensywne podkorowe w płacie czołowym po wypadku .. hiperintensywne podkorowe w prawym płacie czołowym o srednicy do 4 mm - kilka Takie zmiany nie koniecznie muszą mieć związek z przebytym urazem. Mogą powstawać wraz z wiekiem. Niestety nie napisała tu Pani zbyt wiele, stąd aby uzy ...

Cechy zaniku korowego górnej części robaka móżdżku .. hiperintensywne w sekwencji FILAR i obrazach T2 - zależnych, nieulegające wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego. Drugie drobne ognisko o tej morfologii znajduje się w prawej półkuli móżdżku. Obraz MR nie jest jednoznaczny mo ... Drobne ognisko hiperintensywne w lewym płacie ciemieniowym .. hiperintensywne w sekwencji flair widoczne w lewym płacie ciemieniowym, o charakterze naczyniopochodnym. Co oznacza wynik tego badania? ... Zaburzenia równowagi przy poszerzeniu przestrzeni płynowej w okolicy otworu wielkiego móżdżku .. hiperintensywne w sekw.FLAIR obszary w istocie białej okołokomorowej okolicy czołowej lewej. Bardzo proszę o pomoc co to oznacza i czy wróci pełna równowaga. Zaburzenia równowagi są wynikiem poszerzenia komory IV oraz przestrzeni ...

Zmiany hiperintensywne w lewej półkuli oraz w prawym konarze mózgu .. hiperintensywne w obrazach t2 zależnych w lewej półkuli mózgu oraz w prawym konarze mózgu,najprawdopobnie naczyniopochodne bez cech świeżego udaru w sekwencji DWI. ponadto dwie małe zmianymalacyjne w lewej półkuli móżdżku i w praw ... Ognisko hiperintensywne w przedniej części mostu .. hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych, nie wykazujące ograniczenia dyfuzji, ulegające wzmocnieniu kontrastowemu ( głownie obwodowemu ) proszę o rozpoznanie Droga Pani Urszulo, na podstawie samego opisu nie da się postawić rozp ... Ogniska niespecyficznej demielinizacji w zakresie istoty białej środków półowalnych .. hiperintensywne w sekwencjach T2 - zaleznych, najwieksze 4 mm w placie czołowycm lewym - w pierwszej kolejnosci ogniska niespecyficznej demielinizacji( naczyniopochodnej ). Obraz zmian stacjonarny. Dodam, ze byl podany kontrast. P ...

Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. hiperintensywnych ognisk o średnicy do ok. 0,9 cm, wymagających różnicowania między zmianami demielinizacyjnymi, a naczyniopochodnymi. Poza tym mózgowie i wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Nieżytowe pogrubienie błon ... Drobne ognisko hiperintensywne o charakterze niespecyficznym .. hiperintensywne o charakterze niespecyficznym. Co oznacza to badanie? Co należy zrobić w takiej sytuacji? Należy obserwować i ewentualnie powtórzyć badanie lub zastosować dalszą diagnostykę. Wszystko zależy jakie są występujące u ... Pęknięte pierścienie włókniste i wypukliny na poziomie lędźwiowym .. hiperintensywne ogniska mogące odpowiadac pękniętnym pierścieniom włóknistym. W segmencie L4/5 symetryczne uwypuklenie krążka m - k poza obrysy trzonów - bulging syndrome z umiarkowanym przewężeniem otworów m - k. W obrębie praweg ...

Przyparcie przysadki do siodła tureckiego wskutek poszerzenia zbiornika nadsiodłowego .. hiperintensywne jest niewielkie i pojedyncze zatem jeśli brak niepokojących objawów neurologicznych jest to niewielka zmiana naczyniopochodna bez przełożenia klinicznego i w zasadzie do obserwacji. Co do poszerzenia zbiornika nads ...