Obraz w sekwencji flair

neurologiczne.pl & obraz w sekwencji flairZmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. obrazach T2 zależnych sekwencji FLAIR odpowiadających zmianom naczyniopochodnym. Ponadto w badaniu angio - MR w obrębie koła tętniczego podstawy mózgu zmian nie uwidoczniono. W związku z powyższym mam pytanie. Czy powyższy wynik b ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. obrazach T2, PD - zależnych i sekwencji FLAIR, które są niewidoczne w obrazach T1 - zależnych, nie ulegają wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku. Zmiany te mają charakter niespecyficzny, zapewne naczyniopochodny. Po tych w ... Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR o śr.ok. 2mm , niewidoczne w obrazach T1 zależnych, odpowiadające drobnym zmianom naczyniopochodnym. Po za tym obraz mózgowia oraz przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych przedstawia się p ...

Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. obrazach T2 - zależnych i flair przy rogu tylnym lewej komory bocznej. Nie stwierdza się cech dodatniego objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pan przetłumaczyć to na polski? Taka zmiana ( sekwencja T2 ) może ś ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, najwięcej zmian w płatach czołowych i potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie stwierdzam zmian. Bez cech patologicznego wzmo ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. obrazach T - 2zależnych i sekwencji FLAIR z poszerzeniem bruzd i szczelin mózgu, nieznacznym poszerzeniem trójkąta komory bocznej, przemawiająca za zmianą naczyniopochodną oraz w obszarze jąder podstawy po stronie prawej i w istoc ...

Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. obrazy T1 - i T2 - zalezne ) oraz w sekwencji FLAIR i DWI - EPI, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych. Badanie MR głowy wykazuje w istocie białej półkul mózgu obecność drobnych ognisk hiperintensywnych w sekwenc ... Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. obrazowe po kontraście. ... Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środkowym móżdżku po stronie prawej. Obraz przemawia ...

Zmiany typie zmian demenilizacyjnych .. obrazach T1, T2, PD zależnych, w proekcjach aksjalnych, sagitalnych i koronalnych,przed i po podaniu kontrastu iv. Stwierdzono obecność drobnych i pojedynczych ognisk, hiperintensywnych w obrazach T2,PD zależnych i sekwencji FLAIR ... Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. obrazach T1, T2/PD zależnych, w sekwencji FLAIR oraz w obrazach T1 zależnych po podaniu kontrastu. W środku półowalnym po str. lewej ognisko śr. ok. 6 mm hyperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR - prawdopodobnie zmiana nacz ... Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. obrazach T2 - zależnych i sekwencjach FLAIR o średnicy 0.4 cm o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej. Poza tym w normie. Ja zgłosiłam się do neurologa z uporczywymi objawami narkolepsji, zaburzeń równowagi, codziennymi b ...

Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. obrazach T1 - T2 - zależnych, w płaszczyznach osiowych, czołowych i strzałkowych przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego oraz w sekwencji FLAIR. Przykomorowo w okolicy trójkąta LKB widoczne pojedyncze ognisko podwyższoneg ... Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. obrazach T1 i T2 zależnych Flair oraz DWI w trzech płaszczyznach. Wykonano sekwencje fiesta 3D celowaną na kąty mostowo - móżdżkowe: - struktury mózgowia bez cech procesu ekspansywnego - układ komorowy ustawiony pośrodkowo, prawid ... Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm, budzące podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych. Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa. Uwagę zwraca jeszcze ektopi ...

Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. Co to oznacza, czy wymaga leczenia i jakie są rokowania? Opisane zmiany są spo ... Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu angio MR w obrębi ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. obrazach T1 T2 zależnych, w płaszczyznach osiowych, czołowych, i strzałkowych, przed i po podaniu dożylnym środka kontrastowego oraz w sekwencji FLAIR. W istocie białej przy rogu czołowym lkb widoczne jest niecharakterystyczne, po ...

Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. obrazach T1 i T2 zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej obu płatów czołowych uwidoczniono kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnał ... Owalne ognisko podkorowo w lewej okolicy skroniowej .. obrazach t2 - i nieznacznie hipointensywne w t1 zaleznych. W sekwencji FLAIR zmiana jest hiperintensywna w części obwodowej i nieznacznie hipointensywna w częsci centralnej. Po podaniu kontrastu nie wykazano wzmocnienia. Obraz MR ... Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka dwudzielna ...

Drobne ogniska w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka dwudzielna ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. obrazach T1 zal. oraz sekwencji FSE w obrazach T2 zal. , obrazach Flair , Fiesta i DWI uwidoczniono : - drobną ok.4 mm przestrzeń płynową w szyszynce wynikającą najprawdopodobniej z jej budowy do ew.dalszej kontroli - pojedyncze b ... Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR.Ogniska o tym samym charakterze stwierdza się w istocie białej półkul mózgu,w obszarach jader podstawy,w prawym konarze mózgu,w prawej półkuli móżdżku i w obrębie ciała modzelowatego.Nieos ...

Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. obrazy T1 - i T2 - zależne ) oraz sekwencji FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych, przed i po podaniu środka kontrastowego. Wykonano również sekwencją DWI - EPI. Badanie MR głowy wykazuje w sąsiedztwie dol ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. obrazach FLAIR i T2 zależnych - jego charakter wskazuje na tło niedokrwienne. Pod - i nadnamiotowo nie stwierdza się procesu rozrostowego. Sekwencja MR CISS - nie wykazuje zmian patologicznych w obrębie obu kątów mostowo - móżdżko ... Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. obrazach T1 - i T2 - zależnych, płaszczyznach szczałkowych, czol=łowych i poprzecznych.Podano paramagnetyk. Pojedyńcze ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, śr.4mm,zlokalizowane w lewym ...

Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone przestrzenie płynowe prz ... Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone przestrzenie płynowe prz ... Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. obrazach T1 i T2 - zależnych w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, bez podawania paramagnetycznego środka kontrastowego. W istocie białej obu płatów czołowych uwidoczniono kilka drobnych ognisk podwyższonego sygn ...

Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. obrazie T2 zależnym orazw sekwencji TIRM( FLAIR ), nie wzmacniające się po CM, o szer 4mm, - niespecyficzne, bez zmian w otoczeniu - wskazane badanie kontrolne za rok przysadka mózgoa o zaokrąglonej częsci górnej, jej wysokość na ... Ognisko hiperintensywne odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. obrazach T1, T2 zależnych oraz w sekwencji FLAIR. W istocie białej okołokomorowej centrum semiovale lewej półkuli mózgowej widoczne jest drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odpowiadające zmianie naczyniopochodne ... Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. obrazach T1 i T2 zależnych , w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. Podano paramagnetyk. W prawym płacie czołowym ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, izointensywne w T ...

Drobne zmiany demielinizacyjne okołokomorowo i w rdzeniu kręgowym .. obrazach T2zależnych i w sekwencji Flair - drobne zmiany demielinizacyjne? Do zróznicowania ze zmianami niedokrwiennymi.W grzbietowej części mostu na przekrojach strzałkowych w obrazie T1zależnych po iniekcji środka kontrastująceg ... Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej/ zmiany demielinizacyjnej. Jak w opisie badania poprzedniego u podstawy płata skroniowego prawego w odcinku przednim widoczny jest słabo od ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmianom naczyniopochodnym. Po ...

Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze naczyniopochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okol ... Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. obrazach T2 - zależnych i sekwencji FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym.Zmiany widoczne podkorowo obustronnie w okolicy zakrętu nabrzeżnego. Układ komorowy symetryczny, ciało modzelowate kszt ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. obrazach T1 i T2 zależnych, w płaszczyznach osiowych, czołowych i strzałkowych, przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego oraz sekwencji FLAIR i DWI. Zaawansowane uogólnione zaniki korowo - podkorowe. W istocie białej obu p ...

Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. obrazachT2 - zależnych i sekwencji FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm,budzace podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa.Uwage zwraca jeszcze ektopia wy ... Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. obrazach T2 zależnych, bez zmiany sygnału w sekwencji FLAIR. Obraz niejasny, do kontroli w terminie zależnym od stanu klinicznego pacjentki. W cienkowarstwowym badaniu kompleksy nerwów VII - VIII w kątach mostowo - móżczkowych i p ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. obrazach T2 zależnych i sekwencji FLAIR, o średn. 2mm, nie ulegające wzmocnieniu p dożylnej iniekcji paramagnetyku, mogące odpowiadać zmianom o charakterze demielizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym. ciało modzelowate pr ...

Punkcikowate ogniska o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych .. obrazach T2 - zależnych i sekwencjach FLAIR o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych. Nieznaczna glioza przykomorowa w okolicach rogów przednich płatów czołowych. To jest już mój 3 - ci rezonans. Czy wynik jest *dobry*? ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ