Tomografia grasiczak

neurologiczne.pl & tomografia grasiczakDiagnostyka i leczenie miastenii .. tomografię komputerową śródpiersia, aby stwierdzić obecność grasiczaka. Leczenie miastenii Leczenie miastenii jest procesem długotrwałym. Istnieje kilka metod leczenia. Zwykle jako pierwsze podaje się inhibitory esterazy cholinowe ...