MR flair

neurologiczne.pl & MR flairOgnisko naczyniopochodne w prawej półkuli mózgu .. Flair w trzech płaszczyznach. W badaniu widoczny pojedynczy drobny o śr 6mm hiperintensywny obszar w obrazach T2 - zależnych oraz Flair zlokalizowany w istocie białej podkorowej na pograniczu płata czołowego i ciemieniowego po str ... Zmiany naczyniopochodne w obrębie istoty białej mózgu .. FLAIR odpowiadających zmianom naczyniopochodnym. Ponadto w badaniu angio - MR w obrębie koła tętniczego podstawy mózgu zmian nie uwidoczniono. W związku z powyższym mam pytanie. Czy powyższy wynik badania jest w normie, czy też wy ... Mała torbiel okołoprzysadkowa .. FLAIR, przemawiająca za zmianą o charakterze torbieli. Poza ty przesadka o prawidłowej wysokości około 6mm, lejek przesadki położony symetrycznie. Struktura około siodłowe prawidłowe. Proszę o konsultację i opis leczenia. Mała tor ...

Możliwy pierwotny proces demieninizacyjny .. FLAIR oraz izointensywnych w obrazach T1 - zależnych, głównie o lokalizacji podkorowej i okołokomorowej. Żadna z tych zmian nie uległa wzmocnieniu kontrastowemu. Powyższy obraz nie jest jednoznaczny, ale nie można wykluczyć pierwo ... Drobny hiperintenstwny obszar w płacie skroniowym i bóle głowy .. FLAIR w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych, przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastowego. Podkomorowo w płacie skroniowym prawym widoczny drobny hiperintenstwny obszar o niejednoznacznym dem ... Ból głowy i podwyższone ciśnienie przy zmianie naczyniopochodnej mózgowia .. FLAIR, które są niewidoczne w obrazach T1 - zależnych, nie ulegają wzmocnieniu po dożylnym podaniu paramagnetyku. Zmiany te mają charakter niespecyficzny, zapewne naczyniopochodny. Po tych wynikach, lekarz stwierdził, że to nic ta ...

Zaburzenia czucia i zawroty głowy .. FLAIR i PD w topografii środka półolnego po stronie lewej, w płacie czołowym prawym oraz w sąsiedztwie rogu potylicznegokomory bocznej prawej. Czy to raczej zwykłe niedobory mikroelementów, czy jakaś poważna choroba neurologiczna ... Ogniska w płacie czołowym i skroniowym .. FLAIR, DWI, SSFP, w obrazach T1 i T2 zależnych, płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Podkorowo w lewym płacie czołowym, pokorowo i w warstwach głębokich lewego płata skroniowego uwidoczniono 2 ogniska podwyższonej intensywno ... Pojedyncze, niespecyficzne ognisko w centrum semiovale prawej półkuli mózgu .. FLAIR zlokalizowane jest w centrum semiovale prawej półkuli mózgu - to opis rezonansu magnetycznego ośrodkowego układu nerwowego 15 letniej dziewczynki. W pozostałej części opisu wszystkie wymieniane obiekty były w normie - prawid ...

Zmiana o cechach malacji w obrębie hipokampa i silne bóle głowy .. FLAIR w płaszczyznach poprzecznej, czołowej i strzałkowej oraz T1 zależnych po podaniu środka kontrastującego: - w istocie białej prawego płata potylicznego, w znacznie mniejszym nasileniu także w płacie ciemieniowym i zakręcie hi ... Rozsiane ogniska naczyniopochodne w istocie białej .. FLAIR, w trzech płaszczyznach. W istocie białej stwierdzono okołomorowe rozsiane ogniska naczyniopochodne. Układ komorowy poszerzony, symetryczny, bez przemieszczeń. Wskaźnik Hakmana 8,5 cm. Torbiel pajęczynówki tylnej jamy czaszk ... Ogniska hyperintensywne istocie białej półkuli mózgu .. FLAIR o śred do 6 mm. układkomorowysymetryczny, nieposzerzony. Przeswtrzeń podpajęczynówkowa prawidłowej szerokości. Struktury tylnego dołu czaszki baz zmian. Po podaniu kontrastu bez patologicznego wzmocnienia. Obraz odpowiada zm ...

Parkinsonizm naczyniowo-pochodny .. Flair w istocie białej półkuli mózgu najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Czy to potwierdza diagnozę Parkinsona? Raczej nie, bardziej prawdopodobny jest tzw. parkinsonizm naczyniowo - pochodny. W tej postaci może być zmniejs ... Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej .. FLAIR, obrazy T1 i T2 zależne. Mózgowie i wewnatrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Ślad wysięku w prawej zatoce szczękowej. Innych zmian w wykonanym badaniu MR nie wykazano. W opisie nie stwierdzono zmian w mózgowiu, jedyn ... Rozsiane zmiany naczyniowe w mózgu .. FLAIR nie wykazujące reztrukcji dyfuzji ani cech obecności depozytów heomosyderyny niespecyficzne odpowiadające morfologicznie ogniskom częściowego uszkodzenia dokonanym najpewniej w przeszłości np. na tle naczyniowym. Nie stwierd ...

Zmiany odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej .. FLAIR, obniżonej w obrazachT1 zależnych odpowiadające ogniskom malacji tkanki mózgowej. Co oznacza taki opis? Zmiany po przebytych incydentach naczyniowych ( małych udarach ). Istnieje niebezpieczeństwo dużego udaru mózgu, należy ... Drobna zmiana naczyniopochodna okolic czołowych .. FLAIR, w obrazach T1, T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych ( glowa bez kontrastu ). W badaniu MR głowy w zakresie istoty białej podkorowej obu okolic czołowych uwidoczniły się pojedyncze bardzo drobne ... Wpuklanie się przestrzeni podpajęczynówkowej w obręb siodła tureckiego .. FLAIR, DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych, w trzech płaszczyznach. Podano paramagnetyk. Stwierdza się obecność słabo separujących się ognisk, o podwyższonej intensywności w T2 i FLAIR, izointensywnych w T1, nie ulegających wzmocnie ...

Ogniska demielinizacyjne w płacie czołowym a drętwienie rąk i nóg .. FLAIR. Podkorowo w płacie czołowym prawej półkuli mózgu ( w zakręcie czołowym górnym ) oraz w okolicy tylnej części trzonu komory bocznej lewej widoczne są dwa niewielkie ogniska demielinizacyjne ( większa ze zmian w lewej półkuli ... Ognisko o charakterze naczyniopodobnym .. flair w istocie białej lewej półkuli mózgu w sąsiedztwie rogu tylnej lewej komory bocznej, najpewniej o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się obecności innych zmian ogniskowych ani cech patologicznego wzmocnienia kontras ... Obraz może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym .. flair w istocie białej lewego płata czołowego. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać zmianie o charakterze naczyniopodobnym. Nie stwierdza się zmian w obrębie ciała modzelowatego ani w strukturach podnamiotowych. Układ komor ...

Drobne zmiany naczyniopochodne w okolicy czołowej oraz ciemieniowej .. FLAIR o śr.ok. 2mm , niewidoczne w obrazach T1 zależnych, odpowiadające drobnym zmianom naczyniopochodnym. Po za tym obraz mózgowia oraz przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych przedstawia się prawidłowo. Nie wykazano zmian w za ... Nieregularny obszar podwyższonego sygnału w obrazach T2-zależnych .. flair przy rogu tylnym lewej komory bocznej. Nie stwierdza się cech dodatniego objawu masy,raczej widoczne pociąganie komory. Czy mógłby Pan przetłumaczyć to na polski? Taka zmiana ( sekwencja T2 ) może świadczyć o torbielowej zmi ... Ogniska naczyniopochodne a demielizacyjne .. FLAIR, najwięcej zmian w płatach czołowych i potylicznych - ogniska naczyniopochodne? demielizacyjne? Poza tym w strukturach mózgowia i móżdżku nie stwierdzam zmian. Bez cech patologicznego wzmocnienia po podaniu gadoliny. Naczyni ...

Zmiany naczyniowopochodne na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego .. flair zlewające się przykomorowo odpowiadające najpewniej zmianom naczyniowopochodnym na tle przewlekłej niedostateczności krążenia mózgowego. W obrębie pnia mózgu zmiana również najpewniej naczyniowopochodna o wymiarach 8 na 4 mm ... Przemijające lewostronne niedowłady kończyn .. FLAIR z poszerzeniem bruzd i szczelin mózgu, nieznacznym poszerzeniem trójkąta komory bocznej, przemawiająca za zmianą naczyniopochodną oraz w obszarze jąder podstawy po stronie prawej i w istocie białej obu półkul mózgu pojedyncz ... Ogniska hiperintensywne i przebyte zmiany naczyniopochodne .. FLAIR i DWI - EPI, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych. Badanie MR głowy wykazuje w istocie białej półkul mózgu obecność drobnych ognisk hiperintensywnych w sekwencji FLAIR i w obrazach T2 - zależnych, odpowiad ...

Torbiel podpajęczynówkowy w tylnej jamie czaszki .. Flair zlokalizowane przykomorowo w obu półkulach mózgu z przewagą strony prawej odpowiadają leukoarajozie i zmianą naczyniowo pochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku. Torbie ... Czy oponiak mózgu się powiększa? .. Flair? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy rośnie bo pomiary są podobne. Proponuję konsultację neurochirurgiczną pod kątem leczenia operacyjnego. ... Nieregularny obszary hyperintensywne i drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair .. Flair oraz hypointensywny w sekwencji T1, zlokalizowany w płacie potylicznym półkuli prawej. Rozsiane drobne ogniska hyperintensywne w sekwencji T2 i Flair oraz słabo widoczne w obrębie istoty białej obu półkul, a także w móżdżku. ...

Drobna struktura o płynowej IS w szyszynce .. FLAIR przed i po dożylnym wzmocnieniu kontrastowym. Badanie istotnie obciążone artefaktami, głównie ruchowymi. Poszerzenie przestrzeni podpajęczynówkowej płatów czołowych obustronnie - przy zgodnych danych klinicznych mogące mieć ... Ognisko jamiste w płacie skroniowym .. FLAIR w czasach T1, T2, zależnych. Odcinkowo poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe na sklepistości lewego płata ciemieniowego. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. W głębokich partiach lewego płata skr ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w istocie białej półkoli mózgu .. flair w istocie białej półkoli mózgu odpowiadającej najpewniej zmianom naczyniopochodnym oraz karotyzacja lewej t. tylnej mózgu? Wynik nie pokazuje zmiany ukrwienia mózgowia, jednak nie jest to wskazanie do leczenia. ...

Drobne naczyniaki żylne w płacie ciemieniowym .. FLAIR i w obrazach T2 - zależnych - dyskretna deminilizacja naczyniopochodna. Innych zmian ogniskowych ani cech nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego w mózgowiu nie stwierdzono. Sygnał istoty szarej i białej prawidłowy. Ciało ... Zaburzenia krążenia mózgowego .. FLAIR w płaszczyźnie poprzecznej. W istocie białej obu półkul mózgu widoczne są dość liczne ogniska o podwyższonym sygnale w obrazach T2, PD, i FLAIR i obniżonym sygnale w T1 zależnych, po kontraście nie ulegają wzmocnieniu - obra ... Zmiana niedokrwienna w istocie białej .. FLAIR, DWI + podanie środka kontrastowego. W istocie białej w tylnej części torebki zewnętrznej po stronie prawej widoczne pojedyncze niespecyficzne ognisko podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najpraw ...

Zapalenie nerwu pozagałkowego a SM .. FLAIR, zlokalizowanych w obrębie istoty białej przykomorowej w lewej półkuli mózgu oraz pojedyncze podobne ognisko widoczne również w konarze środkowym móżdżku po stronie prawej. Obraz przemawia za zmianami o charakterze demielini ... Ogniska demielinizacyjne z okresu okołoporodowego .. FLAIR w okolicy rogów potylicznych komór bocznych obustronnie. Całość zmian może odpowiadać zmianom z okresu okołoporodowemu. Zmiany zapalne w lewym przedziale zatoki klinowej. Takie zmiany mogą być powstać w okresie okołoporodowy ... Drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej .. FLAIR w obrazach T1 i T2 zależnych. Badanie MR uwidoczniło drobne hiperintensywne zmiany naczyniopochodne zlokalizowane w istocie białej okołokomorowe, gł wokół rogów potylicznych, poza tym prawidłowy sygnał istoty białej i szarej ...

Diagnostyka i objawy zespołu Parkinsona .. Flair, najprawdopodobniej naczyniopochodne. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony,symetryczny,bez przemieszczeń w linii pośrodkowej. Komora IV prawidłowa Czy to badanie potwierdza Zespół Parkinsona? Czy aby to nie jest coś inn ... Niski sygnał w tylnej części zatoki strzałkowej .. FLAIR uzyskując obrazy T1 T2 zależne w projekcjach strzałkowej, czołowej i poprzecznej, przed i po dożylnym podaniu paramagnetycznego środka kontrastującego. Tkanki mózgowia o prawidłowej dystrybucji intensywności sygnału, bez uch ... Sarkoidoza, tężyczka, mrowienia, skurcze a zmiana demielinizacyjną .. Flair, nie wykazuje ograniczenia dyfuzji, nie podlega wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego - obraz wykazuje zmianę - naczyniopochodną? lub demielinizacyjną. Ta ostania mnie przeraziła. Czy jedno ognisko - które przez pół ro ...

Bardzo drobne ogniska hiperintensywne w istocie białej obu środków półowalnych .. FLAIR, odpowiadające zmianom degeneracyjno - demielinizacyjnym. Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej mózgu prawidłowa. Układ komorowy nadnamiotowy nieposzerzony, symetryczny. Struktury tylnojamowe bez zmian. Po ... Zmiany hyperintensywne istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. FLAIR śr do 5m oraz delikatne podwyższenie intensywności sygnału także przy rogach potylicznych komór bocznych. Zmiany mogą odpowiadać zmianom o charakterze niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Co to znaczy? mam 28 lat i objawy p ... Zmiany w mózgu o charakterze niedokrwiennym .. FLAIR, w obrazach dyfuzyjnych - mogące sugerować tło naczyniopochodne zmian. Jaka może być przyczyna zmiany i co mam dalej z tym robić? czy potrzebna jest dalsza diagnostyka? Zmiany o charakterze niedokrwiennym, nie ma leczenia ta ...

Ogniska w płacie skroniowym .. FLAIR przeglądowe w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwach o grubości 2mm i 5mm. W topografii zakrętu przyhipokampowego po stronie lewej widoczne jest 4mm ognisko o hiperintensywnym sygnale w sekwencjach ... Glioza w płacie czołowym .. FLAIR w czasie T1 ,PD i T2 zależnym w trzech płaszczyznach oraz w opcji angio - 3DI,MIP. W korze lewego tylnego czoła widoczny jest we FLAIR niewielki obszar o podwyższonym sygnale - obraz przemawia za gliozą. Poza tym obraz mózgo ... Ogniska hyperintensywne w półkulach mózgowych a lek przeciw cholesterolowi .. FLAIR I T1 - po wzmocnieniu kontrastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych. W porównaniu do badania poprzedniego z 2007 r niewielka progresja ilości i wielkości ognisk hyperintensywnych w sekwencjach T2 - zależnych w istoc ...

Zmiany typie zmian demenilizacyjnych .. FLAIR,DWI,w obrazach T1, T2, PD zależnych, w proekcjach aksjalnych, sagitalnych i koronalnych,przed i po podaniu kontrastu iv. Stwierdzono obecność drobnych i pojedynczych ognisk, hiperintensywnych w obrazach T2,PD zależnych i sek ... Zmiany na tle naczyniowopochodnym w centrum semiovale .. FLair w obrazach T1,T2, PD - zależnych w trzech płaszczyznach. Obustronnie w obrębie istoty białej okołokomorowej a także w centrum semiovale widoczne są nieliczne hiperintensywne w obrazach T2 i PD - zależnych ogniska o wlk. do 4 ... Zmiana naczyniopochodna w środku półowalnym .. FLAIR oraz w obrazach T1 zależnych po podaniu kontrastu. W środku półowalnym po str. lewej ognisko śr. ok. 6 mm hyperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR - prawdopodobnie zmiana naczyniopochodna. Poza tym nie stwierdza się z ...

Zmiany na tle naczyniowym .. FLAIR, zlokalizowane głównie w obrębie podkorowej istoty białej, wielkości do 3 - 4mm. Nieco większe ognisko widoczne jest po stronie lewej w wieńcu promienistym, ma wymiary 11 na 4 mm. Obraz MR przemawia za zmianami na tle naczyn ... Ognisko hiperintensywne w zakręcie czołowym .. FLAIR, DWI+ADC i T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W istocie białej obu półkul mózgu i w lewym konarze móżdżku, widocznych jest kilka drobnych ognisk hiperintensywnych w czasie T2 - zależnym i FLAIR. W zakręcie czołowym ... Zaznaczone zaniki korowe mózgu w młodym wieku .. FLAIR w płaszczyznach poprzecznych. Stwierdzono pojedyncze, drobne ognisko, średnicy 2 mm o charakterze demilinizacyjnym zlokalizowane w prawej półkuli mózgu w okolicy ciemieniowo - potylicznej nie ulegające wzmocnieniu pokontrast ...

Przewlekłe, tępe bóle głowy .. FLAIR , naczyniopochodne - torbiel szyszynki o wym. 9*10mm - w obrazach DWI nie stwierdza się ognisk spełniających kryteria swieżego niedokrwienia. Bardzo proszę o pomoc w interpretacji wyniku badania. Wybieram się do lekarza, ale ... Bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne .. Flair, skany w trzech podstawowych płaszczyznach ) za każdym razem wykrywano u mnie w obrębie białej obu półkul mózgowych bardzo liczne umiejscowione głownie przykorowo ogniska naczyniopochodne wielkości do 7 mm. Z każdym badanie ... Ognisko patologiczne w prawym płacie ciemniowym .. FLAIR, przekrojach strzałkowych i poprzecznych z dożylnym podaniem środka kontrastowego. Układ komorowy pod i nad namiotowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. W warstwie korowej prawego płata ciemieniowego trójkatny obszar hipointe ...

Bóle i zawroty głowy po urazie i przy nadciśnieniu tętniczym .. FLAIR I T2 ( bez obrzęku, wzmocnienia - najpewniej naczyniopochodne, ewentualnie demielinizacyjne ). Struktury mózgowia na i podnamiotowe bez zmian. Istota biała bez zmian, bez cech obrzęku. Corpus callosum bez zmian, o prawidłowe ... Obraz może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym .. flair w istocie białej obu półkul, wielkości do 3 mm. Nie stwierdza się zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych. Obraz niecharakterystyczny, może odpowiadać zmianom o charakterze naczyniopodobnym. Okolica skrzy ... Zmiana pochodzenia niedokrwiennego mózgowia .. FLAIR, izointenstwna w T1, nie ulegająca wzmocnieniu kontrastowemu, obraz sugeruje zmianę naczyniopochodną. Czy to są jakieś poważne zmiany? Z czego mogą wynikać? Czy mogą powodować drętwienia połowy ciała - prawej strony, które m ...

Zmiany ogniskowe korowo-podkorowe .. FLAIR. Podmiotowo bez zmian ogniskowych. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W badaniu agnio - MR w obrębie dużych tętnic koła Willsona nie stwierdza się cech tę ... Zespół częściowo pustego siodła .. FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło kilka bardzo drobnych przewlekłych ognisk naczyniopochodnych w istocie białej płatów czołowych. Tzw. zespół częściowo pustego siodła z wpuklaniem się zbiorników pajęczynówki i przysadką ... Proces demielinizacyjny w przebiegu stwardnienia rozsianego .. FLAIR, skan w trzech podstawowych płaszczyznach, przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego ) W obrębie istoty białej obu półkul mózgowych widoczne są mnogie, umiejscowione głównie przykomorowo ogniska o wzmożonej intensywno ...

Zmiana niedokrwienna albo demielinizacyjna .. flair/ax/ DWI/ax/ wynik brzmi następująco: w podkorowej istocie białej płatów czołowych obecne pojedyncze ogniska podwyższonego sygnału w T2 i flair wielkości 2 - 3 mm niespecyficzne naczyniopodobne? demielinizacyjne? Poza tym wsz ... Rozsiane hyperintensywne ogniska demielizacyjne .. flair ogniska demielizacyjne, zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono także w głębszych strukturach istoty białej, w centrum semiowale oraz w kleszczach mniejszych i większych. Niewielka średnicy 7mm torbiel szyszynki. W obrębi ... Rozsiane enzymy ogniskowe mózgu .. FLAIR o max średnicy do 7 mm.W prawej półkuli mózgu: 3 zmiany do mm widoczne w płacie czołowym jedna we wzgórzu 7mm oraz wokół rogu skroniowego 5mm. W lewej półkuli mózgu: 2 zmiany w istocie białej wokół rogu skroniowego śr. do 5m ...

Proces demielinizacyjny w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej .. flair zlokalizowane w istocie białej w okolicy trójkąta prawej komory bocznej o śr 4mm,ok 4 ognisk podkorowo na sklepistościach o śr 3mm,jedna zmiana nad stropem k.bocznej prawej przechodząca na ciało modzelowate o wym.7*4mm chara ... Napadowe bóle głowy z prawej strony .. Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych, strzałkowych i czołowych. Uwidoczniono pojedyncze owalne zmiany hiperintensywne w T2 i FLAIR, hipoin ... Ognisko hiperintensywne o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej .. FLAIR o średnicy 0.4 cm o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej. Poza tym w normie. Ja zgłosiłam się do neurologa z uporczywymi objawami narkolepsji, zaburzeń równowagi, codziennymi bólami głowy, pogorszeniem wzroku i inn ...

Pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne do różnicowania pomiędzy przebytą zmianą naczyniopochodną a demielinizacyjną .. FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. W podkorowej istocie białej prawego płata czołowego w warstwach podstawnych widoczne jest pojedyncze niespecyficzne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 - zależnych i sekwencji ... Lokalna zmiana niedokrwienna mózgowia .. FLAIR. Przykomorowo w okolicy trójkąta LKB widoczne pojedyncze ognisko podwyższonego sygnału w obraz T2 - zal.o śr. około 4,5 mm obraz mało charakterystyczny może odpowiadać zmianie poniedokrwiennej. Poza tym struktury mózgowia be ... Pojedyncze punktowe ognisko demielinzacyjne w środku półowalnym prawej półkuli .. Flair oraz DWI w trzech płaszczyznach. Wykonano sekwencje fiesta 3D celowaną na kąty mostowo - móżdżkowe: - struktury mózgowia bez cech procesu ekspansywnego - układ komorowy ustawiony pośrodkowo, prawidłowej wielkości - pojedyncz ...

Drobne pojedyncze ogniska niedokrwienne .. Flair o cechach drobnych pojedynczych ognisk niedokrwiennych. Hypoplastyczny początkowy odcinek P1 tętnicy tylnej mózgu. Co oznacza taki wynik? W badaniu MRI opisane są zmiany niedokrwienne mózgowia. Odmiana anatomiczna ukrwienia ... Zmiany okołokomorowe mogące świadczyć o krwawieniu w okresie okołoporodowym .. FLAIR 2. Scienczała warstwa korowa w obrębie obu półkul mózgowych z obniżeniem intensywności sygnałów istoty białej - stopień mielinizacji jak w przypadku 35 - 36 tygodniu życia. 3. Mielinizacja istoty białej jest widoczna śladowo ... Hiperintensywne ognisko w obrazach T2 a bóle głowy .. FLAIR W OBRAZACH T1 i T2 - zależnych w płaszczyznach - osiowej, czołowej i strzałkowej. STWIERDZONO: hiperintensywne ognisko w obrazach T2 - zależnych i FLAIR leżące powyżej komory bocznej lewej w ośrodku półowalnym - najprawdopod ...

Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne a napadowe bóle głowy .. FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez kontrastu. Niecharakterystyczne ogniska hyperintensywne w T2, FLAIR w istocie białej - dwa w lewym płacie czołowym na sklepiskości po 3mm, przy rogach potylicznychKB po lewej dwa 4x2 ... Wrodzone poszerzenie zbiornika wielkiego móżdżku .. Flair o charakterze naczyniopochodnym zlokalizowane w głębokich partiach prawego płata ciemieniowego, większe o średnicy 7mm z przodu ponad torebką zew. Brak wykładników MR procesu naciekowego i rozrostowego oraz krwawienia wewnąt ... Podwójne widzenie a stwardnienie rozsiane .. FLAIR jest izotensywna w stosunku do sąsiadujących z nią struktur mózgowia. Po podaniu środka kontrastowego zmiana ta uległa wzmocnieniu kontrastowemu. Jej obraz nie jest jednoznaczny, ale wydaje się że może ona odpowiadać nietypo ...

Ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do światła otworu wielkiego o cechach z Chiari .. FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm, budzące podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych. Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa. Uwagę zwraca jeszcze ektopia wydłużonych migdałków móżdżku do ś ... Operacja rozległego obszaru hyperintensywnego w T2 w płacie czołowym .. Flair, hypointensywny w T1 zal.obr., nie ulegający wzmocnieniu kontrastowemu po podaniu kontrastu. Ponadto w przedniej górnej części płata czołowego prawego widoczny obszar o nieco niższej intensywności sygnału w T1 zl.obr. równie ... Mnogie ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych a stwardnienie rozsiane .. flair w istocie białej półkul mózgu, głównie okołokomorowo wielkości do 10 mm, kilka mniejszych zmian w ciele modzelowatym. Pień mózgu i móżdżek bez zmian ogniskowych. Nie można wykluczyć ogniska podwyższonego sygnału w obrębie rd ...

Naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu .. FLAIR, w projekcjach osiowych i strzałkowych. Pojedyncze naczyniopochodne zmiany ogniskowe w istocie białej obu półkul mózgu. Poza tym mózgowie o prawidłowej strukturze bez zmian ogniskowych. Układ komorowy poszerzony bez przemies ... Zmiany w przebiegu procesu demielinizacyjnego z pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego .. FLAIR i PD. Największe w półkuli prawej przykomorowo na pograniczu trzonu i rogu czołowego komory bocznej prawej wlk. ok. 8 mm i przy rogu skroniowym tej komory 7 mm oraz w półkuli lewej na wysokości centrum semiovale 6 mm o nieos ... Drobne rozsiane ogniska podwyższonego sygnału w obrazach T2 zależnych i w sekwencji FLAIR odpowiadające zmianom naczyniopochodnym .. FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom naczyniopochodnym, niedokrwiennym, łącznie około 10 zmian. MR głowy. Co to oznacza, czy wymaga leczenia i jakie są rokowania? Opisane zmiany są spowodowane lokalnym niedokrwieniem móz ...

Kilka drobnych zmian ogniskowych, hyperintensywnych w czasie T2 zależnym i w sekwencji FLAIR .. FLAIR, średnicy do 3mm obraz przebytych zmian niedokrwiennych. Nie stwierdza się innych zmian ogniskowych w obrębie OUN. Układ komorowy nieposzerzony, nieprzemieszczony. Przymózgowe przestrzenie podpajęczne w granicach normy. W ba ... Zawroty głowy przy zmianie pozycji podczas leżenia lub przy wstawaniu .. FLAIR widoczne cechy saturacji. Obraz odpowiada jamkom opustoszeniowym, najprawdopodobniej o charakterze naczyniowym. Niepokoi mnie fragment opisu MR. Co oznacza ten opis? Odczuwam zawroty głowy przy zmianie pozycji podczas leżeni ... Pojedyncze, drobne ognisko hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym .. FLAIR. W istocie białej przy rogu czołowym lkb widoczne jest niecharakterystyczne, pojedyncze, drobne ognisko 4mm hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 zależnym nie wykazujące efektu wzmocnienia kontrastowego, poniedokrwi ...

Kilka drobnych ognisk podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR a zmiany naczyniowopochodne .. FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny, zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozostałe struktury mózgowia zmian nie wykazują. Ukła ... Struktura o wyglądzie naczyniaka żylnego w płacie potylicznym a lokalne niedokrwienie mózgowia .. FLAIR/T2 w pierwszej kolejności o wyglądzie zmian degeneracyjnych naczyniopochodnych. Rezonans został wykonany 10 miesięcy po urazie głowy. Co oznacza taki wynik? Naczyniak żylny u dorosłych jest odmianą anatomiczną uważaną za nor ... Nieregularna przestrzeń płynowa w lewej okolicy czołowo-ciemienio-skroniowej .. FLAIr odpowiadający obszarowi gliozy. Układ komorowy poszerzony z asymetrią szerokości komór bocznych, lewa szersza komora III - 12mm, wsk. Huckmanna - 69 mm. W prawej półkuli mózgu i strukturach podnamiotowych zmian nie wykazano. ...

W istocie białej obu półkul mózgu dwa drobne ogniska hyperintensywne .. FLAIR, co przemawia za ich płynowym charakterem ( przestrzenie okołonaczyniowe ), Ciało modzelowate budowy prawdiłowej, jednorodne, Po podaniu kontrastu nie uzyskano patologicznego wzmocnienia sygnału, Przestrzenie płynowe w normi ... Leczenie licznych smugowatych obszaró o podwyższonym sygnale .. FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczniono bardzo liczne ... Smugowate obszary w przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu .. FLAIR,DWI obrazachT1,PD i T2 - zależnych,w 3 płaszczyznach.Podano środek kontrastowy.W przykomorowej istocie białej obu półkul mózgu,dominująco w sąsiedztwie trzonów,trygonów,rogówtylnych komór bocznych uwidoczniono bardzo liczne ...

Nieregularny obszar hiperintensywny po usunięciu guza niezłośliwego .. FLAIR ,bez wzmocnienia kontrastowego po dodaniu gadoliny.* Trudno powiedzieć czy jest to zmiana pooperacyjna czy może nawet nawrót lub niewielka pozostałość po operacji. Ten wynik trzeba porównać z tymi z czasu zabiegu. Dziękuje z ... Owalne ognisko podkorowo w lewej okolicy skroniowej .. FLAIR zmiana jest hiperintensywna w części obwodowej i nieznacznie hipointensywna w częsci centralnej. Po podaniu kontrastu nie wykazano wzmocnienia. Obraz MR nie jest jednoznaczny, wymaga zróżnicowania pomiędzy zmianą naczyniopoc ... Migrena z aurą przy ogniskach podkorowych w obu płatach czołowych .. FLAIR zlokalizowane są podkorowo w oby płatach czołowych. Nie stwierdza się zmian ogniskowych w móżdżku, w ciele modzeloatym i pniu mózgu. Nerwy VII i VIII oraz okolice kątówmostowo - móżdżkowych obustronnie prawidlowe. Przysadka ...

Zmiany naczyniopochodne w obrębie podkorowej istoty białej .. FLAIR, DWI, SSFP, obrazach T1 - i T2 - zależnych, trzech płaszczyznach. Podano środek kontrastowy. Wyniki wykazały, że w obrębie podkorowej istoty białej obu półkul mózgu i okołokomorowo stwierdzono obecność licznych, kilkumilimet ... Nieregularny twór w rezonansie po radioterapii .. FLAIR i T2 zależnych, z zaciśnięciem bruzd przyległej kory mózgu.Obszar odpowiada najpewniej zmianom po radioterapii i obrzękowi. Po podaniu kontrastu uwidnioczono w ww obrębie wzmocnienie w postaci nieregularnego tworu. Ukłąd kom ... Ścierpnięta głowy przy torbieli przysadki mózgowej .. FLAIR, przemawiająca za zmianą o charakterze torbieli. Poza tym przesadka o prawidłowej wysokości około 6mm, lejek przesadki położony symetrycznie. Struktura okołosiodłowe prawidłowe. Mam cały czas ścierpniętą głowę. Czy to normal ...

Podwójne widzenie i bóle głowy oraz mięśni przy mikrowylewach .. FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka dwudz ... Drobne ogniska w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. FLAIR OBRAZ T1 IT2 ZALEŻNE W istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych wykazano w sekwencji FLAIR pojedynicze, drobne ogniska jako wyraz przebytych zmian naczyniopochodnych wynik badani echokardiograficznego serca zastawka dwudz ... Ogniska demielinizacji przy niedoczynności przysadkowo-podwzgórzowej .. FLAIR. Czy to badanie MR techniką DWI lub FLAIR da się wykonać na kasę chorych?? A jeśli nie to gdzie je można zrobić i ile ono kosztuje?? Czy to jedyny sposób na 100% zdiagnozowanie SM czy są jakieś inne?? Jak tak to jakie?? Po j ...

Rozpoznanie stwardnienie rozsianego .. FLAIR W istocie białej podkorowej obu płatów czołowych i prawego płata potylicznego widoczne są nieliczne,małe niespecyficzne ogniska podwyższonego sygnału w czasie T2 i sekwencji FLAIR odpowiadające najprawdopodobniej zmianom nie ... Duże polipowate zgrubienie błony śluzowej zatoki klinowej w odcinku tyno-dolnym .. FLAIR w plaszczyznach poprzecznych i strzalkowych. Badanie: Glowa bez kontrastu Rowniez mam problemy z tarczyca, ostatnio robilem badanie krwi i niby wyszla juz w normie. Martwi mnie jednak polipowate zgrubienie, moze byc to guz m ... Ból i zawroty głowy z uciskiem i pulsowaniem .. Flair , Fiesta i DWI uwidoczniono : - drobną ok.4 mm przestrzeń płynową w szyszynce wynikającą najprawdopodobniej z jej budowy do ew.dalszej kontroli - pojedyncze b.drobne ( punktowe ) obszary podwyższonego sygnału w obarach Flair ...

Cechy niewielkiego zaniku korowego i podkorowego mózgu .. FLAIR.Ogniska o tym samym charakterze stwierdza się w istocie białej półkul mózgu,w obszarach jader podstawy,w prawym konarze mózgu,w prawej półkuli móżdżku i w obrębie ciała modzelowatego.Nieostro odgraniczone ogniska hiperintesy ... Nerwobóle w górnej części kręgosłupa przy dyskopatii .. FLAIR T1 - sag., TSE T2 - sag. oraz sekwencji MERGE T2* - ax., bez wzmocnienia kontrastowego. Spłycenie fizjologicznej lordozy szyjnej. Osłabienie sygnału w ob., T2 - zal. z tarcz międzykręgowych C3 - C4 oraz C5 - C7 - zmiany dehy ... Ognisko w robaku móżdżku o charakterze zmiany naczyniopochodnej .. FLAIR, w płaszczyznach strzałkowych, wieńcowych i poprzecznych, przed i po podaniu środka kontrastowego. Wykonano również sekwencją DWI - EPI. Badanie MR głowy wykazuje w sąsiedztwie dolnej części robaka móżdżku ognisko o wymiarac ...

Ognisko w komorze IV sugerujące zmianę łagodną .. FLAIR, DWI w płaszczyznach czołowych, strzałkowych i poprzecznych. Proszę o interpretację badania. Trzeba wykonać badanie MRI z kontrastem, gdyż obraz CT jest za mało dokładny. ... Zapalenie rdzenia i obserwacja w kierunku choroby Devica .. FLAIR, DWI+ADC oraz T1 po dożylnym podaniu środka kontrastowego. W porównaniu do poprzedniego badania MR, widoczna nowa zmiana o wysokim sygnale w czasie T2 - zależnym, flair i mapie ADC, majaca ograniczona dyfuzję w DWI zlokalizo ... Zmiany w istocie białej płatów czołowych komór bocznych .. FLAIR śr, do 5m oraz delikatne podwyższenie intensywności sygnału takze przy rogach potylicznych komór bocznych.mam też torbiel pajęczynówki 40na20na23mm ale nie stwierdza sie zadnych zmian w niej i jej obrębie .prosze o pomoc w i ...

Zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia równowagi .. FLAIR oraz DWI w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. Badanie MR głowy wykazuje w lokalizacji szyszynki obecność przestrzeni płynowej okrągłego kształtu i średnicy do 0,9cm przemawiającej za torbielą szyszynki. Ws ... Niedosłuch przy asymetrycznej budowie sklepienia czaszki .. FLAIR i T2 zależnych - jego charakter wskazuje na tło niedokrwienne. Pod - i nadnamiotowo nie stwierdza się procesu rozrostowego. Sekwencja MR CISS - nie wykazuje zmian patologicznych w obrębie obu kątów mostowo - móżdżkowych. Prz ... Zmiana naczyniopochodna w lewym płacie ciemieniowym .. FLAIR,DWI,SSFP, w obrazach T1 - i T2 - zależnych, płaszczyznach szczałkowych, czol=łowych i poprzecznych.Podano paramagnetyk. Pojedyńcze ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, śr.4mm,zlok ...

Długotrwałe bóle głowy z zaburzeniami widzenia i równowagi oraz mdłościami .. FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone przestrzenie płynowe przymózgowe. Szczeliny móżdżku dyskre ... Niecharakterystyczne ogniska demielinizacyjne w istocie białej i torbiele migdałków gardłowych .. FLaiR ogniska o charakterze demielinizacyjnym.Zmiany o podobnym charakterze uwidoczniono w centrum semiovale oraz w kleszczach mniejszych i większych.Poza tym intensywność sygnałów z istoty białej i szarej w granicach norrmy.Struk ... Zawroty głowy, omdlenia i oczopląs .. FLAIR, w obrazach T1 i T2 zależnych, w przekrojach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. W badaniu MR głowy w lewej okolicy potylicznej w zakresie istoty białej podkorowo widoczne pojedyncze, drobne ognisko hiperintensywne w obr ...

Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, równowagi i nudnościami .. FLAIR. Poza tym intensywność sygnałów istoty białej i szarej mózgowia prawidłowa. Sygnałów patologicznych po dożylnym podaniu środka kontrastowego nie wykazano. Zaznaczone przestrzenie płynowe przymózgowe. Szczeliny móżdżku dyskre ... Bóle głowy oraz drętwienie i mrowienie palców kończyn .. Flair, hypointensywne w obr. T1 zal.; dość liczne, rozsiane ogniska o śr. 9 mm o takiej samej morfologii sygnału obecne w wieńcach promienistych i podkorowej istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych; pojedyncze ognisko o wy ... Zmiany naczyniopochodne w sąsiedztwie tylnych części trzonów i rogów komór bocznych .. flair i obrazach T2 widoczne są hyperintensywne sfery - zmiany naczyniopochodne? ( w wyniku znak zapytania umieścił radiolog ) również w stwierdzeniu zaburzeń mielinizacji. Poza tym struktury mózgowia bez zmian ogniskowych. uklad ...

Zmiany o etiologii naczyniowej w prawym płacie ciemieniowym .. Flair, T2 zależnych oraz w obrazach T1 przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych , strzałkowych i czołowych. W istocie białej prawego płata ciemieniowego oraz początkowym odcinku prz ... Naczyniopochodne, przewlekłe zmiany ogniskowe w płacie czołowym i skroniowym .. FLAIR - bez cech wzmacniania po podaniu kontrastu oraz bez wzmożenia sygnału w obrazach dyfuzyjnych - obraz przemawia za zmianą naczyniopochodną - przewlekłą - do kontroli w MR. W płacie skroniowym prawym w okolicy rogu skronioweg ... Ognisko niespecyficznej demielinizacji w lewym płacie czołowym .. FLAIR i DWI przeglądowe oraz SE T1 po podaniu kontrastu, w płaszczyznach poprzecznych , czołowych i strzałkowych. W istocie białej w lewym płacie czołowym ,w przyleganiu do rogu lewej komory bocznej ,ujawniono ok. 5x3mm zmianę o h ...

Liczne hyperintensywne zmiany ogniskowe w obrazach T2-zależnych i FLAIR .. FLAIR zmiany ogniskowe. Największe zmiany w prawej półkuli mózgu w okolicach rogu przedniego komory bocznej 9mm, w okolicy rogu tylnego 11mm, w lewej półkuli w okolicy trójkąta komory bocznej 9mm. Zmiany na granicy korowo - podkor ... Naczyniopodobne ogniska w istocie białej obustronnie .. FLAIR, DW, T1W i T2W w trzech płaszczyznach bez wzmocnienia kontrastowego. W zakresie istoty białej mózgu stwierdza się liczne ogniska wysokosygnałowe w T2W i FLAIR, zlewne w płatach ciemieniowych ku tyłowi od trzonów komór boczny ... Bóle i zawroty głowy oraz drżenie ręki przy dyskopatii .. FLAIR, w płaszczyznach poprzecznych, czołowych i strzałkowych. W obu płatach czołowych widoczne są pojedyncze, drobne ogniska hypersygnałowe w obrazach T2 zależnych - drobne zmiany poniedokrwienne ( większa ze zmian po stronie lew ...

Ataki jednostronnego paraliżu z niedosłuchem i problemy z cewką moczową .. FLAIR.w obrazach T1,T2 i PD zależnych w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Badanie to podmiotowo zmian patologicznych nie wykazuje. Układ komorowy położony pośrodkowo, nieznacznie poszerzony, głównie w zakresie rogów tylny ... Zaburzenia ruchowe po wirusowym podrażnieniu opon mózgowo rdzeniowych .. FLAIR ,DWI, SWI i hemo w obrazach T1 - i T2 - zależnych oraz po podaniu środka kontrastowego w obrazach T1 - zależnych. w istocie białej płatów ciemieniowych obu półkul widoczne są ogniska płynowe o śr. do 5mm, otoczone niewielkim ... Podwyższona densyjność pogranicza czołowo-skroniowego prawej półkuli .. FLAIR ) śladowe ilości hemolizującej krwi na poziomie opony twardej nad biegunem skroniowym i odcinkowo nad płatem czołowym. Płynowa przestrzeń podpajęcza nad płatami czołowymi nie przekracza 10 mm W pniu mózgu i półkulach móżdżka ...

Ogniska podwyższonego sygnału w sekwencjach T2 i FLAIR przy bólach głowy .. FLAIR. Obraz MR nie jest charakterystyczny - zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne? pozapalne? Podnamiotowo zmian nie stwierdzono, prawidłowa morfologia ciała modzelowatego. Pozostałe struktury mózgowia zmian nie wykazują. Ukł ... Znaczny regres umysłu u nastolatka przy demielinizacji .. FLAIR obszary demielinizacji naczyniopochodne w tych okolicach są widoczne przestrzenie Virchowa Robina w sąsiedztwie naczyń w sekwencji SE/TI.Niewielka o średnicy 7mm torbiel szyszynki.W dolnej części czaszki poszerzony zbiornik ... Bóle głowy przy ognisku hiperintensywnym w lewym płacie czołowym .. FLAIR ), nie wzmacniające się po CM, o szer 4mm, - niespecyficzne, bez zmian w otoczeniu - wskazane badanie kontrolne za rok przysadka mózgoa o zaokrąglonej częsci górnej, jej wysokość na górnej granicy normy 7 - 8mmm, z niewielką ...

Drobne ogniska hypeintensywne w istocie białej płatów czołowych i ciemieniowych .. Flair, izointensywne w T1 zal.obe. sred. 5 - 8mmmm odpowiadające zmianom naczynioowym. Innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia nie stwierdza się. Co to jest, czy mam się martwić? czy natychmiast zrezygnować ze sportu? który up ... Ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu .. FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło dość liczne drobne przewlekłe ogniska naczyniopochodne w istocie białej półkuli mózgu. Poza tym mózg, móżdżek i pień mózgu bez zmian ogniskowych. Bez cech świeżego niedokrwienia w DWI. K ... Nasilone zmiany naczyniopochodne w obrębie obu półkul mózgowych i w moście .. FLAIR Uwidoczniono: - bardzo liczne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 i FLAIR położone w istocie białej obu półkul mózgowych, zlewające sie w obszary podwyższonego sygnału wokół trzonów, rogów czołowych i trójkątów komór boczn ...

Ognisko hiperintensywne odpowiadające zmianie naczyniopochodnej .. FLAIR. W istocie białej okołokomorowej centrum semiovale lewej półkuli mózgowej widoczne jest drobne ognisko hiperintensywne w obrazach T2 zależnych odpowiadające zmianie naczyniopochodnej..Pozatym badanie MR wykazuje prawidłowy o ... Częste bóle głowy u dziecka przy ognisku hiperintensywnym płata czołowego .. FLAIR ), bez wzmocnienia kontrastowego, położone podkorowo w przystrzałkopwej części lewego płata czołowego - niespecyficzne. Poza tym nie stwierdzam innych zmian ogniskowych w obrębie mózgowia. Nie stwierdzam patologicznego wzmoc ... Obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obrazie T2 w lewej półkuli mózgu .. FLAIR, w obrazie T1, T2 zależnym, bez i po podaniu CM. W lewej półkuli mózgu, w istocie białej podkorowo i okołokomorowo, w części boczno - dolnej lewego płata skroniowego widoczny obszar o podwyższonej intensywności sygnału w obr ...

Obustronny niedosłuch odbiorczy, bóle głowy i choroba mitochondrialna .. FLAIR.Największe ognisko zlokalizowane w okolicy rogu tylnego komory bocznej lewej osiąga wymiary: 2,0 x O,7 cm.Asymetria komór bocznych( komora boczna lewa szersza ) - odmiana anatomiczna,bez znaczenia klinicznego. Po podaniu kon ... Ogniska hiperintensywne w podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych .. FLAIR,w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych .W podkorowej istocie białej płatów ciemieniowych i czołowych obu półkul mózgu widoczne są drobne ( wielkości do 0.6 cm ) ogniska hiper intensywne w obrazach T2/ zależnych i sekwen ... Ogniska hiperintensywne w okolicy loży po guzie mózgu .. flair o charakterze naczyniopochodnym. Za odpowiedź z góry dziękuję. W zasadzie nie ma powodu do obaw. Zmiany naczyniopochodne są najprawdopodobniej wynikiem przeprowadzonej operacji. Oczywiście z wynikiem należy jeszcze osobiście ...

Słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w komorze bocznej .. FLAIR DWI + ADC w trzech płaszczyznach. Przy rogu przednim lewej komory bocznej słabo hiperintensywne, niecharakterystyczne ognisko w T2 i flair, o wym 3mm, podobnie w lewym srodku półowalnym, o wym 3mm. Po podaniu kontrastu nie w ... Niespecyficzne obszary hiperintensywne w płacie czołowym prawym .. Flair o śr.2mm - zmiany niespecyficzne, naczyniopochodne? Układ komorowy ustawiony pośrodkowo,nieposzerzony, z przewagą objętości lewej komory. Niewielkie zgrubienia śluzówkowe w zatokach szczękowych. Obfitsza tkanka limfatyczna n ... Obszar o wysokim sygnale w okolicy ciemieniowej prawej w cetrum semiovale .. Flair o śr.3mm.???? ...

Obszar o wysokim sygnale w obrazach T2 i Flair a borelioza i stwardnienie rozsiane .. Flair o średnicy 3mm, mogący odpowiadać pojedynczej zmianie o charakt.deminienilizacyjnym lub pozapalnym. Zmiana nie ulega wzmocnieniu kontrastowemu i jest niewidoczna w obrazach T1 niezależnych. Mam graniczny wynik WB w kierunku ... Ogniska hiperintensywne w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze .. FLAIR od 3 - 7mm średnicy zlokalizowane w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze w rzucie naczyń przeszywających najwieksze ognisko obrzekowe rombowatego kształtu widoczne w obszarze korowo - podkorowym lewego płata c ... Bóle i zawroty głowy oraz uderzenia gorąca przy torbieli pajęczynówki .. Flair, odpowiadająca torbieli pajęczynówkowej, której wymiary wynoszą 41x48x50mm. Morfologia kory mózgowej poza obszarem płata skroniowego lewego prawidłowa. Nieco powyżej w łączności z szczeliną sylwiusza po stronie lewej widoczn ...

Omdlenia przy ogniskach hiperintensywnych w istocie białej przykomorowej i obwodowej .. FLAIR od 3 - 7mm średnicy zlokalizowane w istocie białej przykomorowej i obwodowej oraz korze w rzucie naczyń przeszywających najwieksze ognisko obrzekowe rombowatego kształtu widoczne w obszarze korowo - podkorowym lewego płata c ... Zmiany odpowiadające demielinizacji naczyniowej na tle mikroangiopatii .. FLAIR w płaszczyznach poprzecznej i strzałkowej. W obrębie istoty białej w położeniu podkorowym widoczne nieliczne, drobne ogniska hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR, niewidoczne w T1. Opisywane zmiany są niespecyficz ... Bóle głowy i drętwienie rąk przy ogniskach hiperintensywnych w komorze bocznej .. Flair i obrazach T2 zal. ogniska o przekroju do ok 7 mm - zmiany o charakterze demielinizacji wtórnej, naczyniopochodnej, poza tym mózgowie bez zmian ogniskowych. Układ komorowy asymetryczny, nieucisnięty i nieprzemieszczony wzglę ...

Ogniska hiperintensywne w płacie czołowym i w centrum semiovale .. FLAIR widoczne podkorowo w prawym płacie czołowym i w centrum semiovale po stronie lewej - niespecyficzne zmiany demielinizacyjne? naczyniopochodne?Poza tym uwidocznione przeglądowo struktury mózgowia zmian patologicznych nie wyka ... Szumy u uszach i w głowie przy ogniskach hiperintensywnych i nadciśnieniu .. Flair o śr. 5 mm,bez cech wzmocnienia pokontrastowego.W okolicy ciemieniowej lewej dwa ogniska podkorowe śr.4mm i 3mm wykazują cechy dyfuzji.Asymetria układu komorowego - lewa komora boczna w całości poszerzona.Poza tym obraz ukła ... Piski w uszach przy ogniskach naczyniopochodnych w mózgu .. FLAIR widoczne okołokomorowo w istocie białej obu półkul mózgu.Pozta tym intensywność sygnału istoty szarej i białej móżgowia jest prawidłowa, zmian ogniskowych nie stwierdza sie. Mój tata od wielu lat leży po udarach, ja od kilku ...

Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym płata .. FLAIR położony w biegunie skroniowym płata o wymiarach 16x 9 mm. Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy bocznej. Co to oznacza? Niestety informacji jest zbyt mało, aby udzielić informacji. Z wyni ... Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego .. FLAIR przeglądowe oraz FSPGR T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwie o grubości 2 mm, 3 mm i 5 mm.( Nieliczne ogniska do 6 mm i słabo oddzielające, zlewające się obszary ... Obszar hyperintensywny w biegunie skroniowym i zmiany zapalne zatok nosa .. FLAIR położony w biegunie skroniowym płata o wymiarach obecnie 16x 9 mm.Zmiana ciągnie się niewielkim wąskim obszarem powyżej do wysokości bruzdy bocznej. W czasie T1 - zależnym zmiana obecnie nie jest widoczna. Poza tym innych zm ...

Bóle głowy przy ogniskach naczyniopochodnych w obu płatach czołowych .. FLAIR,DWI, w obrazach T1 i T2 zależnych , w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych. Podano paramagnetyk. W prawym płacie czołowym ognisko podwyższonej intensywności w obrazach T2 - zależnych i w sekwencji FLAIR, izoi ... Ogniska hyperintensywne w istocie białej, ulegające pełnej saturacji w sekwencji FLAIR .. Flair. Co oznacza ten wynik badania? Czy to coś poważnego? Wynik jest w normie. Nie znaleziono żadnej patologi, a stwierdzone zmiany okołonaczyniowe ( hiperintensywne ) nie mają większego znaczenia klinicznego. ... Zawroty głowy przy zmianie naczyniopochodnej w mózgu .. FLAIR, DWI w płaszczyznach poprzecznych oraz po dożylnym podaniu środka kontrastowego w sekwencji SE/T1 w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Grubość warstw 5 mm. Dane z wywiadu: Zawroty głowy. W sąsiedztwie rogu potyliczne ...

Szumy uszne przy ogniskach hiperintensywnych w obrębie istoty białej .. Flair,DWI,Fe w obrazach T1,T2 w płaszczyznach ax,sag,cor kontrastem i bez ze względu na szumy uszne i w głowie.Opis: w obrębie istoty białej obu półkul mózgu,głównie podkorowo,widoczne nieliczne ogniska hiperintensywne w T2 Flair ... Asymetria komór bocznych i niewielkie zmiany demielinizacji .. FLAIR przeglądowe oraz FSPGR T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach strzałkowych, czołowych i poprzecznych, w warstwie o grubości 2 mm, 3 mm i 5 mm.( Nieliczne ogniska do 6 mm i słabo oddzielające, zlewające się obszary ... Naczyniopochodne ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długim TR .. FLAIR przeglądowe oraz SE T1 po dożylnym podaniu kontrastu, w płaszczyznach poprzecznych i strzałkowych, w warstwach o grubości 3 i 5mm. Podkorowo, w płacie czołowym lewym pojedyncze ognisko o wysokim sygnale w sekwencjach o długi ...

Drętwienie ręki, twarzy, zaburzenia mowy i bóle głowy .. FLAIR* obrazy T1 i T2 - zależne w płaszczyznach osiowej i strzałkowej poszerzone o bad angio - MR uwidoczniło półkule mózgu i móżdżku bez widocznych zmian ogniskowych. Struktury pośrodkowe nieposzerzone, symetryczne. Kąty mostowo ... Drobne zmiany demielinizacyjne okołokomorowo i w rdzeniu kręgowym .. Flair - drobne zmiany demielinizacyjne? Do zróznicowania ze zmianami niedokrwiennymi.W grzbietowej części mostu na przekrojach strzałkowych w obrazie T1zależnych po iniekcji środka kontrastującego widoczny niewielki obszar o śr.ok ... Bóle głowy przy poszerzonych przestrzeniach okołonaczyniowych Virchofa Robina .. FLAIR w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych przed i po wzmocnieniu kontrastowym.Widoczne przeszczenie okołonaczyniowe Virchofa Robina w obrębie substancji białkowej nadkomorowej. Po stronie lewej w obrębie substancji białej ...

Diagnostyka skąpodrzewiaka .. flair w plaszczyznach poprzecznych, strzalkowych i czolowych. W lewej okolicy czolowo skroniowej widoczny jest rozlegly obszar o niejednorodnej intensywnosci sygnalow, odpowiadajacy ognisku o charakterze rozrostowyn dochodzacy do ... Zmiany demielinizacyjne lub naczyniopochodne oraz zmiany zapalne w sitowiu .. FLAIR o charakterze przebytej zmiany naczyniopochodnej/ zmiany demielinizacyjnej. Jak w opisie badania poprzedniego u podstawy płata skroniowego prawego w odcinku przednim widoczny jest słabo odgraniczony niewielki obszar nieznacz ... Zmiany naczyniopochodne, zanik korowy mózgu oraz poszerzone przestrzenie Virchoffa-Robina .. FLAIR, zlokalizowane w istocie białej podkorowej obu półkul mózgu. Największe o śr ok 4 - 5 mm w prawej okolicy czołowo - ciemieniowej. Obraz odpowiada najpewniej zmianom naczyniopochodnym. Poza tym sygnał istoty białej prawidłowy ...

Ogniska hiperintensywne w obszarze korowo-podkorowym zakrętu czołowego .. FLAIR o niespecyficznym charakterze.Nie stwierdza sie zmian w ciele modzelowatym ani w strukturach podnamiotowych.Uklad komorowy symetryczny,nieposzerzony,nieprzemieszczony.Po podaniu srodka kontrastowego bez patologicznego wzmocn ... Ogniska hiperintensywne odpowiadające niespecyficznym demielinizacjom .. flair w pł poprzecznych TSET2 , i w pł. strzałkowej oraz DWI w pł.poprzecznych.Po podaniu kontrastu wykonano skany strzałkowe czołowe i poprzeczne w sekwencji SET1 . W opisie , drobne ogniska hiperintensywne w sekwencjach T2 - zal ... Torbiel pajęczynówki wpuklająca się do siodła tureckiego .. FLAIR o charakterze naczyniopochodnym niedokrwiennym lub demielinizacyjnym. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. Ciało modzelowate kształtne, bez zmian ogniskowych. Okolica kątów mostowo - móżdżkowych niez ...

Kłujący ból głowy przy mówieniu i przełykaniu .. FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym.Zmiany widoczne podkorowo obustronnie w okolicy zakrętu nabrzeżnego. Układ komorowy symetryczny, ciało modzelowate kształtne. Brak cech patologicznego wzmo ... Bóle głowy i niedowidzenie przy licznych ogniskach hyperintensywnych płatów czołowych .. FLAIR ogniska,niektóre hypointensywne w obrazach T1 - zależnych. Największe ognisko w lewym zakręcie przedśrodkowym o ś 10 mm. Pojedyncze ognisko o podobnej morfologii zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie lewej komory boc ... Bóle głowy i zasłabnięcia przy ogniskach naczyniopochodnych w prawym zakręcie przedsionkowym .. FLAIR , izointensywna w T1 zlokalizowana w istocie białej prawego zakętu przedsionkowego. obraz MR sugeruje etiologie naczyniowa . nie wzkazano wzmocnienia zmianyoraz patologicznego wzmocnienia badanych struktur po kontrascie. Ukł ...

Zmiany demielizacyjne w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych .. FLAIR ) wykazano w istocie białej w sąsiedztwie komór bocznych liczne ogniska hiperintensywne o średnicy do około 1cm, sugerujące zmiany demielizacyjne( SM susp. ) Innych zmian nie wykazano Co to znaczy? jak grozne? Dziękuję Opis ... Niemoc w nodze, drętwienie połowy twarzy, szybka męczliwość i drżenie mięśni nóg .. FLAIR oraz DWI w płaszcz. poprzecznej. Struktury mózgowia bez zmian patologicznych w obrazie MR. Przestrzenie przymózgowe nieposzerzone. Układ komorowy nieposzerzony, symetryczny. Przepuklina przepony siodła z przypartą przysadką ... Torbiel pajęczynówki, ogniska naczyniopochodne oraz aplazja lub hypoplazja tętnicy mózgu .. FLAIR o charakterze demielinizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym. Największa pośród zmian osiąga 6mm i położona jest do przodu i bocznie od rogu czołowego lewej komory bocznej. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony, ...

Drobne ognisko hiperintensywne w lewym płacie ciemieniowym .. flair widoczne w lewym płacie ciemieniowym, o charakterze naczyniopochodnym. Co oznacza wynik tego badania? ... Ogniska wysokiego sygnału w obrębie istoty białej okolic ciemieniowych .. FLAIR niewidoczne w T1. Kilka zmian o podobnych charakterze widocznych jest wokół rogów potylicznych komór bocznych - obraz niecharakterystyczny - zmiany degeneracyjne/ demielizacyjne. Konieczna weryfikacja w badaniu kontrolnym. P ... Przykurcz dłoni, lekkie otępienie i zobojętnienie a depresja poudarowa .. FLAIR i DWI. Zaawansowane uogólnione zaniki korowo - podkorowe. W istocie białej obu płatów czołowych widoczne są niecharakterystyczne, pojedyncze, drobne ( do 3mm ) ogniska, hyperintensywne w sekwencji FLAIR i obrazie T2 - zależn ...

Umiarkowane wodogłowie, zmiany naczyniopochodne i ektopia migdałków móżdżku .. FLAIR wielkości do ok.3 - 4mm,budzace podejrzenie drobnych zmian naczyniopochodnych.Poza tym intensywność sygnału z istoty szarej i białej mózgowia jest prawidłowa.Uwage zwraca jeszcze ektopia wydłuzonych migdałków móżdżku do świa ... Obszary izointensywne w istocie białej płatów czołowych i w sąsiedztwie rogu potylicznego komory bocznej .. FLAIR I DWI( b=1000 ) oraz po dożylnym podaniu 8ml środka kontrastowego ( Omniscan ) w opcjach3D i T1 Badanie wykonano w 7 roku życia. Stopień melinizacji odpowiedni do wieku. W istocie białej okołokomorowo w sąsiedztwie rogu poty ... Poranne drętwienia rąk i nóg, ograniczenie pola widzenia, zawroty głowy i senność .. FLAIR, co najmniej 5 hyperintensywnych ognisk* największe w lewej półkuli, maksymalenj wielkości 8,0 mm. Ogniska te nie uległy wzmocnieniu kontrastowemu ( faza wczesna i opóźniona ). Prawidłowe zróżnicowanie korowo - podkorowe móz ...

Strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata komory bocznej lewej,przykomorowo przy ... Nagła głuchota przy ogniskach naczyniopochodnych w istocie białej .. FLAIR. Obraz niejasny, do kontroli w terminie zależnym od stanu klinicznego pacjentki. W cienkowarstwowym badaniu kompleksy nerwów VII - VIII w kątach mostowo - móżczkowych i przewodach słuchowych wewnętrzynych przedstawiają się p ... Ogniska naczyniopochodne w płatach czołowych i poszerzenie przestrzeni płynowych .. FLAIR zlokalizowane w istocie białej podkorowej płaów czołowych, mogące odpowiadac ogniskom naczyniopochodnym. Niewielkiego stopnia poszerzenie przestrzeni płynowych nad płatami czolowymi i skroniowymi Układ komorowy nieposzerzony ...

Plamiste strefy podwyższonego sygnału w istocie białej płatów ciemieniowych .. flair i t1 - po wzmocnieniu kontastowym, w przekrojach poprzecznych, strzałkowych pojedyncze plamiste strefy podwyzszonego sygnalu w istocie bialej platow ciemieniowych: na poziomie trojkata komory bocznej lewej,przykomorowo przy ... Zawroty głowy przy ogniskach hiperintensywnych w sąsiedztwie komór bocznych .. FLAIR, kilka hiperintensywnych ognisk o średnicy do ok. 0,9 cm, wymagających różnicowania między zmianami demielinizacyjnymi, a naczyniopochodnymi. Poza tym mózgowie i wewnątrzczaszkowe przestrzenie płynowe w normie. Nieżytowe pog ... Bruzda imitująca ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu .. FLAIR pogłębiona bruzda imituje ognisko w istocie białej prawej półkuli mózgu* co to znaczy? bo jak poczytałam w necie różne rzeczy to zaczynam się martwić :( dodam że miałam zlecony rezonans po wizycie u neurologa z powodu silnyc ...

Torbiele splotów naczyniastych trójkątów komorowych komór bocznych .. FLAIR oraz dyfuzyjnych w projekcji poprzecznej i strzałkowej. W istocie białej obu półkul mózgu drobne ogniska wysokiego sygnału w sekw. T2 TSE i FLAIR, maks. średnicy do 8mm - największe w lewym płacie ciemieniowym, mogące odpowi ... Bóle głowy przy karotyzacji tętnicy tylnej mózgu .. FLAIR i T2 zależnych, najpewniej naczyniopochodne, poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowych; w badaniu angio - MR w fazie tetniczej: karotyzacja tętnicy tylnej mózgu prawej, wąski odcinek P1 t.tylnej mózgu lewej; jej odcinek ... Ogniska demielizacyjne lub naczyniopochodne wokół rogu czołowego komory bocznej .. FLAIR, o średn. 2mm, nie ulegające wzmocnieniu p dożylnej iniekcji paramagnetyku, mogące odpowiadać zmianom o charakterze demielizacyjnym lub naczyniopochodnym niedokrwiennym. ciało modzelowate prawidłowej wielkości, bez obecności ...

Hyperintensywne ognisko podkorowe w górnej części płata czołowego .. flair, w górnej części płata czołowego. Prawdopodobnie zmiany są naczyniopochodne. O czym świadczy to badanie? Czy to coś poważnego? Może to być zmiana naczyniopochodna typu niedokrwiennego spowodowana miażdżycą naczyń, cukrzycą. ... Zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych i poszerzenie układu komorowego .. FLAIR o śr.do 7mm. Podobne ,drobne nieliczne hyperintensywne ,zmiany ogniskowe w okolicy trzonów komór bocznych.Zmiany ustwione prostopadle do w stosunku do komór bocznych. Kształt zmian ,sposób ich ułożenia przemawia za zmianami ... Ognisko podwyższonego sygnału przy podstawie w prawym płacie czołowym .. FLAIR T2 - ax Przy podstawie w prawym placie czolowym, w istocie białej widoczne owalne ognisko podwyzszonego sygnalu w obr T2 - zal i sekw. FLAIR,hypointensywne w obr. T1 - zal. o wymiarach 6x9 mm ,nie ulegajace wzmocnieniu kontr ...

Przyparcie przysadki do siodła tureckiego wskutek poszerzenia zbiornika nadsiodłowego .. FLAIR - zm. niespecyficzna. Poszerzenie zbiornika nadsiodłowego powoduje przyparcie przysadki do siodła tureckiego.* Opisane ognisko hiperintensywne jest niewielkie i pojedyncze zatem jeśli brak niepokojących objawów neurologiczny ... Bóle głowy przy torbieli szyszynki i ogniskach podwyższonego sygnału .. flair w istocie białej płatów czołowych obraz niecharakterystyczny .Poza tym nie stwierdza sie obecności zmian ogniskowych w obrebie mozgowia uklad komorowy prawodlowej szerokosci, bez ucisku ani przemieszczaenia . Torbiel szyszyn ... Punkcikowate ogniska o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych .. FLAIR o cechach przebytych zmian naczyniopochodnych. Nieznaczna glioza przykomorowa w okolicach rogów przednich płatów czołowych. To jest już mój 3 - ci rezonans. Czy wynik jest *dobry*? ...

Ognisko naczyniopochodne w centrum semiovale po stronie lewej .. FLAIR, obrazy T1 i T2 - zależne uwidoczniło pojedyńcze bardzo drobne ognisko w centrum semiovale po stronie lewej, prawdopodobnie naczyniopochodne, najpewniej bez znaczenia klinicznego. Poza tym mózg i móżdżek bez zmian ogniskowyc ...

Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ